logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G647 en G648

Dit huis is jarenlang eigendom geweest van de familie van Ruth. Andreas Reynders van Ruth is geboren te Asten rond 1580 en rond 1607 getrouwd met Merike en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten ±1608 Asten ±1630
Johannes Anthonis Canters
Asten ±1636 zie Voormalig huis C1171
2 Petrus Asten ±1610 Asten ±1640
Margaretha Joosten
Asten 26-09-1676 zie Stegen 76
3 Frans Asten ±1612 Asten ±1630
Theodora
Asten ±1678
4 Johannes Asten ±1614 Asten 28-02-1645
Johanna Petri van Rest
Asten 09-01-1673
5 Christina Asten ±1616 Asten ±1630
Lenaert Dryessen
Asten ±1640
6 Anneken Asten ±1618 Asten ±1640
Peter Henrick Bollen
Someren 13-03-1666
7 Maria Asten ±1622

Andreas Reynders van Ruth heeft geld tegoed van het bestuur van Asten en in 1663 wordt dit aan zijn zoon Johannes betaald:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 102; 15-10-1640:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Andryes Reynders van Rudth ƒ 1000,- à 5%. Met deze som wordt een lening aan wijlen Mathijs van Taterbeeck, uit 1613, afgelost en daarmee een dreigende executie ontlopen. Marge: Jan Andriessen van Ruth is voldaan op 12-10-1663.

Andries Reynders van Ruth woonde in de Stegen en is rond 1640 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 108 verso; 12-12-1640:
Peter, Frans en Jan, zonen van wijlen Andryes Reynders van Rudth, Jan Canters gehuwd geweest met Lijsken, dogter voorschreven voor de vier kinderen, Lenart Dryessen als mede momboir van de vier onmondige kinderen verwekt bij Christina, dogter voorschrevene. Peter Hanrick Bollen man van Anneken, dogter Andryes Reynders voorschreven Hanrick Gevers en ik secretaris, dit geschreven hebbende als momboiren van Merike, onmondige dogter van wijlen Anthonis Andryes Reynders voor-schreven. Allen erven van Andryes en wijlen Meriken, zijn vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Peter Henricx Bollen een seecker goet gestaen ende gelegen binnen den dorpe van Someren zijnde leen van Brabant.
2e lot krijgt de onmondige Merike een geheel goet aan de Keyserstraet te Someren. Verder is overeengekomen dat het 1⁄18e deel in de goederen te Asten en verstorven waren op de crediteuren van wijlen Anthonis van Rudth; hetwelk door Merike alleen moest worden gedragen en het goet aan de Keyserstraet te Someren slechter is dan de andere delen. Zo geloven de overige delers dat zij dit 1/18e deel voor hun rekening nemen.
3e lot krijgt Peter Andries van Rudth een huis, hof, schuur, land en groes in de Stegen. Belast met 4½ vat en 1½ can rogge jaarlijks aan het Casteel te Mierloo, 1 mud rogge per jaar aan de Heer Servaes op het Sloot te Helmont.
4e lot krijgt Frans Andries van Rudth een rente van ƒ 1000,- à 5% - ten laste van de gemeente. Omdat dit loth is te seer slecht krijgt hij van de andere erfgenamen nog ƒ 1500,-.
5e lot krijgt Lenart Dryessen het gehele goet te Mierlo aan het Broeck.
6e lot krijgen Jan Andries Reynders en Jan Anthonis Canters alle goederen 2 huizen, schoppen, 2 schuren 36 lopense land en 45 lopense groes te Ommel en Bosch. Een rente van ƒ 2,- per jaar te Lierop, 10 stuiver per jaar te Lierop, 30 stuiver per jaar op den Diesdonck. Meester Wolphart Ideleth, secretaris, te Someren, gaat namens de crediteuren akkoord.

Zoon Johannes Andreae de Ruth, geboren te Asten rond 1614, is op 28-02-1645 te Asten getrouwd met Johanna Petri van Rest, geboren te Asten rond 1620:

1643, 28 Februarij, contraxerunt matrimonio Johannes Andreae de Ruth et Johanna coram pastore et testes Ambrosius Colen et Jois Hofnagels.

28 februari 1643, huwelijkscontract van Johannes Andreae de Ruth en Johanna voor pastoor en getuigen Ambrosius Colen et Jois Hofnagels

01

Het gezin van Johannes Andreae de Ruth en Johanna Petri van Rest:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria* Asten 18-12-1644 Asten 22-04-1674
Theodorus Jansen
Asten 30-09-1702 zie Voormalig huis B780
2 Andreas Asten 03-05-1646 Ongehuwd Asten 19-01-1674
3 Johannes Asten 11-05-1648 Asten ±1673
Margaretha Evert Peeter Dors
Asten 06-11-1693 zie Koningsplein 4
4 Antonis Asten ±1650 Asten 09-02-1676
Catharina Jansen Slaats
Asten 04-12-1709
5 Helena Asten ±1652 Asten 18-02-1680
Hendrick Adriaensen
Asten 26-11-1690
Wilhelmus Laurens Roijmans
Asten 14-06-1710
6 Aert Asten ±1654 Asten 19-03-1692
Gertruyt Paeps
Nederweert 24-09-1720 zie Koningsplein 2
7 Christina Asten 11-01-1655 Asten 08-11-1682
Arnoldus Johannis Keijsers
Asten 14-06-1710 ** zie Voormalig huis E282
8 Franciscus Asten 27-02-1659 Asten 10-10-1694
Josyn Reynder Bernarts van Hoof
Asten 11-04-1733 ***
9 Hendrick Asten 01-1661 Ongehuwd Asten 21-09-1696
10 Elisabeth Asten 18-03-1663 Asten 09-07-1690
Matys Willem Bertens
Asten ±1693

*  onwettig kind, geboren voor het huwelijk
** zoon Peeter Keijsers, geboren te Lierop op 31-01-1687, ontvangt in 1735 geld van grootvader
*** de weduwe Josyn Reynder Bernarts van Hoof, ontvangt in 1735 geld van schoonvader

Johannes Andreae van Ruth woonde waarschijnlijk in dit huis, hij was een rijk man die veel geld aan Astenaren had uitgeleend:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 64 verso; 13-02-1657:
Geverdt Gijsberts van Heuchten is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth ƒ 100,- à 6%.
Marge: 24-03-1661 voldaan door de erven Gevert van Huchten.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 87; 03-07-1658:
Jan Peeter Bollen is schuldig aan Jan van Ruth ƒ 550,- à 5%.
Marge: 01-10-1699 Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, is voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 142; 24-03-1661:
Jan Jansen Hennens is schuldig aan Jan Driessen van Ruth ƒ 100,- à 6%.
Marge: 24-02-1707 gelost aan: Antonis van Rut, Frans van Rut en Willem Laurenssen getrouwd met Heylke, dochter Jan Andriessen van Rut.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 187 verso; 22-12-1662:
Mathijs Jansen van de Sande is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth ƒ 200,- à 5,75%.
Onderpand groes achter Ostaden 7½ lopense.
Marge: 25-04-1701 Jenneken, weduwe Jan Andriessen van Ruth, is voldaan door de kinderen van Jan Hoefnagels.

Zoon Andreas wordt met een stoel tegen de grond geslagen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-07-1668:
Johan van Hattem, drossard contra Jan Teunis Deynen en Philips Gielen Jacobs de Seger. Te verhoren ten behoeve van de drossard: Dries Peters, Hendrick Jacobs en Jan Jan Canters.
Of zij op 1 juli laatstleden, aan of in huis van de weduwe Aert Jan Aelberts hebben gehoord of gezien dat naer ettelijcke injurien die welcken worden vuytgespoegen bij Jan Teunis Deynen tot last van Dries, soone van Jan Driessen van Ruth ende het ontkennen van den voorschreven Dries off gebruyckt hebbende het woort liegen, crackeel is gevolght tusschen die voorschreven twee litigante persoonen ende ten leste eyndelijck hebben gesien dat Jan Teunis Deynen met eene stoel off andere gewapent, heeft geslaegen naar Dries Jan Driessen?
Andries Peters, 20 jaar, verklaart tegenover Johan van Hattem, drossard, dat hij op 1 juli laatstleden is geweest in de herberg van de weduwe Aert Jan Aelberts, alwaar hij in een groot gezelschep zijn geld heeft verdronken. Onder andere waren daar ook aanwezig Jan Teunis Deynen en Dries Jan Driessen. En dat eerstgenoemde hem niet en heeft ontsien den voorschreven Dries Jan Driessen te slaen met een stoel, oock soo dat den voorschreven Dries Jan Driessen ter aerde viel, al off hij doot was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.
Hendrick Jacobs, 27 jaar, verklaart als voor en sagh dat Dries Jan Driessen ter aerde viel met eenen stoel, sonder te connen seggen wie den stoel gesmeten hadde. Maer daernae gehoort te hebben, van die gene diewelcke mede in dat geselschap waeren, dat Jan Teun Deynen den voorschreven Dries hadde geslaegen met eene stoel, soo hart dat Dries ter aerde viel, al off hij doodt was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.
Jan Jan Canters, 22 jaar, verklaart als voor en hij was buytenhuys wesende ende wederom in de camer comende, heeft hij hooren seggen dat Jan Teunis Deynen den voorschreven Dries Jan Driessen hadde geslaegen met ene stoel, dat deze ter aerde nederviel ende bleef liggen alsoff hij doodt was. De verklaring wordt onder eede afgelegd.

Johannes Andreae van Ruth heeft geld tegoed van zijn neef Jan Franssen Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 41; 24-02-1670:
Jan Driessen van Ruth legt een rentebrief over van ƒ 40,- per jaar ten laste van Jan Franssen Verrijt en ten bate van hem, requirant, de dato 16-03-1653. Onderpanden gelegen aan den Ommelsen Bosch. Renteachterstand 76 gulden en 17 stuiver. Aanlegger verzoekt te mogen procederen bij pantsteeckinge.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 256: 13-12-1672:
Jan Driessen van Ruth, aanlegger contra Jan Franssen Verrijt, gedaagde. Betaling van ƒ 100,- geleend geld en ƒ 12,- intrest.

Johannes Andrea de Ruth is op 09-01-1673 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

02

Zijn weduwe, Johanna Petri van Rest zet de vordering van de schuld van Jan Franssen Verrijt voort:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 277; 14-06-1673:
Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, aanlegger contra Jan Franssen Verrijt, gedaagde. Door het overlijden van haar man heeft het door hem gevoerde proces lange tijd stilgelegen. Alsoo Dries, soone van Jan Driessen van Ruth, op gisteren sijnen eedt heeft gedaen om het borgemeestersampt met Frans Joosten aen te nemen ende overmits denselven Dries nyet en was bequaem door faulte van geleertheyt end daervan met advyes van goede mannen ende toestemminge is goet gevonden dat men denselven Dryes soude ontslaegen worden gelijck hij wort ontslaegen mits desen. In zijn plaats is gesteld Theunis, zijn broeder.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 281; 27-09-1673:
Jan Fransen Verrijt is sinds 08-03-1650 verschuldigd aan Frans Jan Andriessen van Ruth een rente van ƒ 20,- per jaar. Na het overlijden van Frans is de rente gedevolveert op Jan en Leendert Driessen, gebroeders, Dirck Gerits getrouwd met Lijneke, dochter Leendert Driessen en Merike, dochter Gerit Driessen. Zij hebben de rente overgedragen aan Jan Canters, vader van de aanleggers. Rente-achterstand is zeven jaar.

Ook tegen Adriana de Ruyter voert de weduwe Johannes Andreae van Ruth een proces:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 331; 28-02-1674:
Jenneke, weduwe Jan Driessen van Ruth, en haar kinderen, aanleggers contra Adriana de Ruyter en haar kinderen, gedaagden. Deze zaak heeft door de oorlog enige tijd stilgestaan.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 12; 23-05-1675:
Adriana de Ruyter, weduwe Laurens Volders, aanlegger contra Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, gedaagde. Het proces is op 18-05-1675, voor schepenen 's Hertogenbosch, geweest.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 182; 14-02-1677:
Compareerden Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, Michiel Jacobs van de Cruys, Joost Dircx voor zichzelf en mede namens de onmondige kinderen van Goort Dircx. Zij zijn genoodzaakt geweest proces te voeren tegen Adriana de Ruyter, weduwe Laurens Volders terzake van een specificatie van Laurens Volders wegens besoignes, vacatien en deboursementen gedaan ten behoeve van de comparanten. De zaak is ook in beroep geweest voor wethouders van 's Hertogenbosch. De nota bedraagt ƒ 541-18-08. De comparanten blijven in mora hun contingent te voldoen.

Johanna Petri van Rest ontvangt geld van de bestuurders van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 36 verso; 22-12-1677:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth ƒ 325,- à 5%.
Marge: 12-01-1687 Anthonis en Frans, kinderen van Jenneke weduwe Jan Andriessen van Rut, zijn voldaan en stemmen namens hun moeder in met cassatie. Staat te weten dat de regeerders van Asten de sommen hebben gelost uit de pretentie ƒ 1000,- van Goort Clasen, te Woensel.

Ook andere schuldvorderingen handelt Johanna Petri van Rest af:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 418; 10-04-1680:
Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, aanlegger contra de kinderen Jan Ceelen, gedaagde. Betreffende obligatie de dato 11-07-1640 zijnde ƒ 9,- per jaar. Achterstand 3 jaar.

Johanna Petri van Rest koopt een boerderij aan het Rinkveld:

Asten Rechterlijk Archief 146; 11-10-1680:
Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Rut, als evictrice vonnis 11-09-1680 verkoopt van de kinderen en erven Jan Seelen Verleynsdonck huis, hof, hofstad en aangelag aan het Rynckvelt 3 lopense; hooiveld aent Palmbroeck gekomen van Aert Jan Stouwen; land ter plaatse voorschreven 2 lopense gekomen van het Convent van Bynderen; land ter plaatse voorschreven. 3 lopense. Belast met ƒ 9,- per jaar ten laste van Jan Marselis Verleynsdonck en ten bate van Frans Andries Reynders van Rut, de dato 11-07-1640 schepenen Asten. Koper is Jenneke, weduwe Jansen van Rut voor ƒ 392,-.

Johanna Petri van Rest verkoopt met twee van haar zonen een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 69 verso; 12-05-1681:
Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, geassisteerd met Jan en Anthonis van Ruth, haar zonen verkoopt aan Joost Jan Joosten land te Ommel 3 lopense. Belast met 3 stuiver 3 ort per jaar cijns aan de Heer van Asten. Het stuk is destijds aangekocht door verkoopsters man van Peeter Tijs Coolen. Koopsom ƒ 225,-.

Ook de schuld van Jan Franssen Verrijt is nog steeds niet aan haar betaald:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 185; 24-11-1683:
Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, aanlegger contra Jan Fransen Verrijt, gedaagde. Aanlegster heeft een rentebrief van de dato 16-03-1651 van ƒ 40,- per jaar en achterstand van 7 jaar. Zij verzoekt het onderpand te mogen executeren.

Ook andere schuldenaren worden gemaand om hun aflossing van de schulden te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 68; 05-12-1685:
Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Rut, aanlegger contra Lijske, weduwe Peeter Geerits, en Aert Martens, haar momboir, gedaagde. Aflossing van een rentebrief de dato 15-11-1669 van ƒ 150,- à 8 gulden 10 stuiver per jaar. Achterstand 3 jaar.
Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, aanlegger contra de kinderen Goort Geef Slegers, als gebruikers en Thomas Everts, gedaagden. Aflossing van een rentebrief de dato 29-8-1685 van ƒ 100,- à 5½% per jaar. Achterstand 4 jaar. Aanlegster verzoekt om executie.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 59; 24-02-1688:
Willem, Nicolaes, Jenneke en Hendrick kinderen van wijlen Marcelis Nicolaes Berckers zijn schuldig aan Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth ƒ 200,- à 5%.
Marge: Hendrick Meus Roymans getrouwd met Hendrien Aert Keysers, alzo erfgenamen nomen uxoris van Aert Keysers is voldaan 10-08-1729.

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 292; 19-05-1688:
Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth, aanlegger contra Marcelis Jansen Verlensdonck, Antonis Vreynssen en Jan Jan Polle, gedaagden. Aanlegster heeft een constitutiebrief van ƒ 9,- per jaar de dato 11-06-1640 met achterstand van zeven jaar ten laste van gedaagden. Zij verzoekt tot executie over te mogen gaan.

Johanna Petri van Rest verkoopt de boerderij aan het Rinkveld aan Jan Andriessen:

Asten Rechterlijk Archief 145; 10-12-1689:
Condities en voorwaarden waarop Jenneken, weduwe Jan Andriessen van Ruth, na voorgaande evictie, wil verkopen het huis, hof en aangelag aan het Rinckvelt. Reegenooten volgens schepenbrief de dato 11-07-1640, ene zijde het Convent van Bynderen, andere zijde Andries Marcelis, ene einde Willem Jan Aelberts, andere einde de straat; hooiveld aent Palmbroeck gekomen van Aert Jan Stouwen; land 2 lopense; land / groes ter plaatse voorschreven 3 lopense. Men zal deze goederen verkopen om daaraan te verhalen ƒ 150,- achterstel en de kosten van evictie. Het surplus zal komen aan degene die daartoe gerechtigd zijn. Jan Andriessen wordt koper voor ƒ 300,- en ƒ 47,- onkosten.

Johanna Petri van Rest heeft geld geleend aan Jacob Thomas:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 106; 09-06-1696:
Jacob Thomas is schuldig aan Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth ƒ 200,- à 5%.

Zoon Franciscus Jan Andriessen van Ruth is administrateur van zijn moeder:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 2 verso 29-01-1697:
Jenneken, weduwe Jan Andriessen van Ruth, verklaart dat Franciscus Jan Andriessen van Ruth, haar zoon, sinds enige jaren tot nu toe de administratie van haar goederen heeft gevoerd. Zij is hier tevreden over en hij hoeft geen verdere verantwoording te doen.

Johanna Petri van Rest is op 19-08-1705 te Asten overleden.

Zoon Antonis Jansen van Rut is geboren te Asten rond 1653 en op 09-02-1676 te Asten getrouwd met Catharina Jansen Slaats, geboren te Asten op 14-03-1658 als dochter van Johannes Joannis Slaets en Catharina Joannis van Dyck:

Juncti sunt matrimonio Antonius Jansen van Ruth et Catharina Jansens; testes Nicolaus Reijnders et Petrus Aarts.

In huwelijkse echt gebonden Antonius Jansen van Ruth en Catharina Jansens; getuigen Nicolaus Reijnders en Petrus Aarts.

03

Het gezin van Antonis Jansen van Rut en Catharina Jansens Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-12-1676 Asten 07-02-1712
Johanna Wouter Hoefnagels
Asten eind 1712 zie ook Koningsplein 10
zoon Jan zie Voormalig huis G467
2 Maria Asten ±1679 Asten 19-02-1702
Peter Jansen Aarts
Asten ±1720

zie Dijkstraat 43

3 Franciscus Asten 17-04-1682 Asten 26-02-1719
Anna Tys Canters
Asten 05-03-1734 zie Voormalig huis C1173
4 Johanna Asten 07-06-1684 Ongehuwd Asten 14-03-1731
5 Andreas Asten 17-07-1687 Asten 24-10-1728
Petronella Goort Doense
Asten 24-11-1746

Antonis Jansen van Rut wordt hier benoemd als geleerde borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 195; 21-06-1687:
Antonis van Ruth is aangesteld als geleerde borgemeester Sint Jan 1687-1688, Thomas Jacobs als ongeleerde. Antonis Vreynssen is aangesteld tot geleerde setter, Jan van Helmont als ongeleerde.

Antonis Jansen van Rut koopt een stuk tuin in de Torenstraat:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 57; 05-02-1688:
Jan Joosten Roefs verkoopt aan Antonis van Ruth een stukje hof in de Toornstraet in het Dorp 3 roede neffens de playen gelijck afgepaelt is, ene en andere zijde en ene einde de koper, andere einde de straat. Met de conditie dat verkoper ontrent sijn huysinge, perstall en schuyre ten tijde als hij laet decke de leere onbeschroomt magh setten op de vercochte erve. Koopsom ƒ 10,-.

Het huis van Antonis Jansen van Rut is gelegen bij de kerk achter het huis van Jan Joost Roefs, dat aan het huidige Koningsplein lag:

Asten Rechterlijk Archief 145; 04-03-1688:
Condities en voorwaarden waarop Johan Wouters de Groot wil verkopen huis en hof ontrent de Kercke in het Dorp, ene zijde Jan Roefs, andere zijde Jenneke Matijssen, ene einde de straat, andere einde Antonis van Ruts. Volgen de voorwaarden. De verkoop is opgehouden op ƒ 500,-.

Antonis Jansen van Rut koopt nog stukken land en een hofstad:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 64 verso; 25-06-1698:
Thomas Idelet, te Someren, verkoopt aan Anthonis van Ruth groes te Astappen 1 copse, groes te Astappen l lopense. Verponding ƒ 0-12-8 per jaar. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 68 verso; 30-04-1704:
Peter Michiels verkoopt aan Antonis Jansen van Ruth de achterste helft van de hofstad in het Dorp naast het gemeen schoolhuys 3 copse. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan den Armen van Asten. Verponding 15 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 110,-.

Antonis Jansen van Rut wordt opnieuw borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 171; 21-06-1704:
Hendrick Antony Canters is ontslagen van zijn eed als vierman. Antonis van Ruth en Hendrick Aert Tielen hebben hun eed gedaan als borgemeesters. Idem, Francis Conincx en Bernart Reynders, als setters.

Antonis Jansen van Rut is ziek en maakt samen met zijn vrouw Catharina Jansen Slaats een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 208; 11-01-1706:
Antonis Jansen van Ruth getrouwd met Catalijn Jan Slaets, in het Dorp. Antonis ziek, Catalijn gaende en staende. Zij testeren. Alles aan de langstlevende van hen beide om daarmee te handelen naar vrije keuze.

Broer Frans Jansen van Rut zegt nog geld tegoed te hebben van Antonis Jansen van Rut in zake de erfenis van hun moeder:

Asten Rechterlijk Archief 33-52;01-03-1707:
Frans van Ruth, aanlegger voor deze Arnoldus Swinckels contra Antonis van Ruth, gedaagde voor deze Hendrick Verbeeck. Gedaagde is bij de liquidatie van de goederen van wijlen Jenneke Jansen van Ruth, weduwe Jan Andriessen van Ruth, aan hem, aanlegger, schuldig gebleven ƒ 45,-. Ondanks verscheidene aanmaningen is hij deze tot nog toe schuldig gebleven. De verdeling van de erfenis en boedel van wijlen Jenneken Janssen van Rut, weduwe van Jan Andriessen van Rut, hun moeder, is onder broers en zusters gedaan en getekend. Gedaagde heeft daarvan nooit een kopie gehad. In 1698, nadat hun moeder de tochte had afgegeven, heeft gedaagde van Jan, zijn broeder huis en aangelag gehuurd. Ende dat sij den ontfanck heeft aengenomen van alle de obligatien, renten etcetera van den geheelen, haeren ouders inboedel en naerlatenschappen voor een termijn van drie jaeren. Aanlegger zegt dat van de erfenis van Jenneken Jansen van Ruth, hun moeder, geen formele scheiding is gemaakt en gepasseert. Dus hij hoeft hier ook niet zo stoutelijck om te verzoeken.

Antonis Jansen van Rut is op 04-12-1709 te Asten overleden en zijn weduwe maakt enkele jaren later een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 57 verso; 18-01-1713:
Catalijn Jansen, weduwe Antonis Jansen van Rut, in het Dorp, ziek, testeert. Zij laat, ingevolge het testament, gemaakt met wijlen haar man de dato 11-01-1706 schepenen Asten al haar goederen over aan Maria, Jenneken, Francis en Andries alsmede aan Jan zoon van Jan Anthonis van Ruth, haar overleden zoon. Onder conditie dat haar onmondige kleinzoon, verwekt bij Jenneke Wouter Hoefnagels, zijn moeder, zal overleven. Jenneke, haar dochter, zal in het huis waarin zij, testatrice en haar kinderen wonen, gedurende haar verdere leven vrijen opganck, te weten wassen, vyer ende licht ende oock het opcamerken daer sij tegenwoordigh is slapende sonder ietwes daervan te moeten betaelen. Ingevalle Jenneke Wouter Hoefnagel, haar zoon Jan Jansen verwekt bij Jan Antonis van Ruth, kwam te overleven en hij voor zijn moeder zou komen te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dan wordt zijn moeder uit het testament uitgesloten, zij zal dan alleen ƒ 5,- ontvangen. Dit omdat Jan, wijlen haar man, in zijn leven een eerlijck uytsetsel heeft gehad.

Catharina Jansens Slaats koopt nog een erfcijns van haar zwager:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 43 verso; 06-05-1715:
Aert Jansen van Ruth, te Nederweert, verkoopt aan de weduwe Teunis van Ruth zijn ¼e kindsdeel in de erfenis van wijlen Jan Andries van Ruth te weten een erfcijns van ƒ 40,- per jaar verschijnende op Ommel Weyngedagh in augustus, ten laste van de weduwe Jan Jansse Verrijt de dato 08-09-1655.

Catharina Jansens Slaats is op 30-03-1724 te Asten overleden en na haar overlijden verkoopt dochter Johanna haar erfdeel aan Andreas Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 21; 08-04-1724:
Jenneke Verrijt verkoopt aan Andries Verrijt haar 1⁄5e kindsdeel in een huis, hof, aangelag, land en groes geheel 29 lopense. Belast met 1⁄5e van ƒ 1-2-8 jaarlijks aan den Armen van Asten. 1⁄5e van 2 vat rogge in een meerdere rente aan rentmeester des Tombes. Koopsom ƒ 100,-.

De erfenis van Antonis Jansen van Rut en Catharina Jansens Slaats wordt verdeeld, waarbij de uitzet die sommigen hebben ontvangen, wordt verrekend:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 250; 04-07-1724:
Wouter Hoefnagels als vaderlijk grootvader en beëdigd momboir van Jan Jan Antonis van Rijt, Peter Jan Aarts getrouwd geweest met Maria van Rut namens zijn minderjarige kinderen, Francis van Rijt, Andries van Rijt en Jenneke van Rijt. En alzo vijf kinderen en erven van wijlen Antonis van Rijt en Catalijn Slaats. Zij zijn overeengekomen, na tussenspreken van drost en schepenen, dat de meubilaire goederen, haaf- en togt en gras te velde aanstaande zondag in veiling wordt gebracht om daarna, op maandag 10 juli eerstkomende, verkocht te worden. Dat met de opbrengst daarvan de schulden betaald worden en het restant verstrekt wordt aan diegenen die geen uytsetsel gehad hebben of daaraan te kort gekomen zijn.
Bevonden is dat de vader van de onmondigen ontvangen heeft ƒ 286-17-00, waarbij de momboir stelt dat de ƒ 70,- voor de bruiloft niet is verstrekt. Dit wordt nu overeengekomen op ƒ 60-17-00 en blijft dus ƒ 226-00-00.
Peeter Jan Aarts heeft ontvangen ƒ 285-04-00 en wordt overeengekomen op ƒ 276-00-00.
En dat van Jenneke Verrijt ƒ 24-05-00.
Dat vervolgens Francis, Andries en Jenneke zoveel voor uytsetsel zullen ontvangen als het empact van de twee anderen te weten ƒ 275-00-00.
De overige goederen zullen gedeeld worden zodanig, dat, indien nodig, eerst het uytsetsel verrekend wordt.

Asten Rechterlijk Archief 136; 10-07-1724:
Peter Jan Aarts getrouwd geweest met Mary Verrijt als vader van zijn minderjarige kinderen, Wouter Hoefnagels als momboir over Jan Verrijt minderjarige zoon van Jan Antonis Verrijt, Francis Verrijt, Andries Verrijt en Jenneke Verrijt. Alle vijf kinderen van Antony Verrijt en Catalijn Slaats.
Zij verkopen hun meubilaire goederen, hooi, koeien, landbouwgereedschappen en het gras te velde staande. Het overgrote deel van de goederen wordt door de erfgenamen zelf opgekocht. Totaal opbrengst ƒ 302-8-0.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 260; 11-09-1724:
Wouter Hoefnagels, vaderlijk grootvader en beëdigd momboir van Jan, zoon Jan Antonis Verrijt en Jenneke Wouter Hoefnagels, Peeter Jan Aarts getrouwd geweest met Maria Verrijt namens zijn minderjarige kinderen, Francis Verrijt, Andries Verrijt en Jenneke Verrijt. Kinderen en erven van Antonis Verrijt en Catalijn Slaats. Zij delen de nagelaten goederen.
Staat te weten dat Andries, Francis en Jenneke Verrijt hun huwelijksuitzet nog niet hebben ontvangen, in tegenstelling tot de twee eerste comparanten. Daarom zullen zij vooruit ontvangen de koopgelden van de verkochte roerende goederen, verkocht de dato 10-07-1924, het huis, hof, schop, schuur en aangelag in het Dorp het ouderlijk huis, ƒ 100,- ten laste van Aart Willem den Smit, zij zullen moeten uitkeren aan de boedel ƒ 3,- en gehouden zijn alle lasten en renten hieruit gaande te blijven betalen, ook zullen zij aan Jenneke Verrijt moeten geven een zodanige woning als anderszins alles blijkende uit het testament van hun moeder de dato 18-01-1713, schepenen, alhier.
1e blinde lot krijgt Andries Verrijt 1⁄3e deel van den Heesacker 6 lopense, de helft van een hooi- en weiveld int Root samen 6 lopense, land tussen de Weeg 3 copse. Belast met 1⁄3e deel van 2 vat rogge/jr. aan de rentmeester der Geestelijke goederen uit dit akkertje.
ƒ 100,- ten laste van Peeter Peeter Slaats; ƒ 25,- ten laste Wilbert Hendrix, te Vlierden in een meerdere rente; ƒ 37,50 ten laste van Aart Hendrik Tielen in een meerdere rente; ƒ 25,- ten laste van Frans Goorts in een meerdere rente; ƒ 12,80 ten laste van Peeter Jan Aarts.
2e blinde lot krijgt Jenneke Verrijt 1⁄3e deel van den Heesacker 6 lopense; de helft van een hooi- en weiveld int Root geheel 6 lopense; ƒ 100,- ten laste van Peeter Peeter Slaats in een meerdere rente; ƒ 25,- ten laste van Wilbert Hendrix, te Vlierden in een meerdere rente; ƒ 37,50 ten laste van Aart Hendrik Tielen in een meerdere rente; ƒ 25,- ten laste van Frans Goorts in een meerdere rente; ƒ 12,80 ten laste van Peeter Jan Aarts.
3e blinde lot krijgt Francis Verrijt 1⁄3e deel van den Heesacker 6 lopense; de helft van het Busvelt 2½ lopense; de helft van twee groesvelden aan den Dijck 6½ lopense; ƒ 100,- ten laste van Peeter Peeter Slaats in een meerdere rente; ƒ 25,- ten laste van Wilbert Hendrix, te Vlierden in een meerdere rente; ƒ 37,50 ten laste van Aart Hendrik Tielen in een meerdere rente; ƒ 25,- ten laste van Frans Goorts in een meerdere rente; ƒ 2,80 ten laste van Peeter Jan Aarts.
4e blinde lot krijgt Jan Jan Antonis Verrijt land het Ven 1 lopense; land de voorste Pas 1 lopense; land den Meulenacker 1 lopense; de helft van een groesveld het Busvelt geheel 2½ lopense; de helft van twee groesvelden aan den Dijck 6½ lopense; ƒ 100,- ten laste van Peeter Peeter Slaats in een meerdere rente; ƒ 25,- ten laste van Wilbert Hendrix, te Vlierden in een meerdere rente; ƒ 37,50 ten laste van Aart Hendrik Tielen; ƒ 25,- ten laste van Frans Goorts; ƒ 2,80 ten laste van Peeter Jan Aarts.
5e blinde lot krijgt Peeter Jan Aarts land den agterste Pas 1 lopense; land 't Nootje 7 copse; groes tot Ostappen 2½ lopense; groes 't voorste Velt aan Kruyskensweg 2½ lopense; ƒ 100,- ten laste van Peeter Peeter Slaats in een meerdere rente. Peeter Jan Aarts heeft tijdens zijn huwelijk van zijn schoonouders ontvangen ƒ 164,- welke nu, voor zover nodig, egaal worden verdeeld.

Zoon Andreas Antonis Verrijt, geboren te Asten op 17-07-1687 is op 24-10-1728 te Asten getrouwd met Petronella Goort Doense, geboren te Asten op 06-08-1701 als dochter van Godefridus Martinus Doense en Maria Stevens de Laure:

Juncti sunt matrimonio Andreas Teunis Verrijt et Petronella Goort Doense; testes Steven Janssen et Joanna Peeters.

n huwelijkse echt gebonden Andreas Teunis Verrijt en Petronella Goort Doense; getuigen Steven Janssen en Joanna Peeters.

04

Het gezin van Andreas Antonis Verrijt en Petronella Goort Doense:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 22-05-1729 Kind Asten ±1729
2 Johanna Maria Asten 20-03-1731 Valkenswaard 27-03-1763
Johannes Daniels
Valkenswaard 30-11-1772
3 Antonius Asten 12-12-1732 Nederweert 15-04-1765
Hendrina Jansse Vreijcken
Asten 16-07-1780
4 Catharina Asten 29-09-1734 Bergeijk 08-04-1774
Hendrikus Royackers
Bergeijk 03-03-1810
5 Johanna Asten 30-06-1736 Kind Asten ±1736
6 Elisabeth Asten 14-08-1738 Valkenswaard 18-02-1770
Johannes van Grotel
Valkenswaard 15-06-1795
7 Francisca Asten 02-07-1740 Ongehuwd Asten 02-02-1810
8 Helena Asten 27-11-1742 Kind Asten ±1742

Voor zijn huwelijk is Andreas Antonis Verrijt getuige van een vechtpartij tussen Meijel en de Neerkant:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-03-1725:
Ten verzoeke van Gerit Hanewinkel, president, Deurne, namens Pero de Cassamajor, drost, te Deurne, te verhoren Andries Antony Verrijt, 36 jaar, wonende en gequetst liggende te Asten.
Of hij, deponent, op dinsdag 6 maart laatstleden tegen den avond is geweest te Mijl, ten huize van Jacob van der Steen en daarna ten huize van diens moeder, de weduwe Lijn Bartels en of hij daar ook niet heeft gezien ondermeer Gerit Nojen en Adriaan Lamberts, beiden uit Deursen?
Of hij niet gezien heeft dat Gerit Nojen en Adriaan Lamberts verschil en woorden hebben gehad en waaruit dit bestond?
Of hij, deponent, toen niet met Gerit Nojen uit Mijl naar de Moosdijck is gegaan. En of Ariaen Lamberts met Jan Dirck Hensen niet mee is gegaan, of kort achter hen is gevolgd?
Of hij, deponent, tussen Mijl en de Moosdijck niet gezien heeft dat Ariaan Lamberts een bedelaarster aansprak en haar kurf afnam of wilde visiteren. Dat Gerit Nojen toen tegen Adriaan zei: "Laat de vrouw gaan, gij seyt een brootgeus en gij leeft oock van den Armen of het Gegeef en gij soeckt nu vrouw en kindt oock te dwingen om Geus te worden". En of Adriaan daarop niet zei: "En gij leeft oock vanden Armen, sowel als ik"?
Of hij toen niet heeft gezien dat Gerit Nojen met een stock of hout Adriaan Lamberts heeft geslagen?
Of Gerit Nojen niet kort daarop is weggegaan van Adriaan Lamberts. Of Adriaan hem kort daarop niet is gevolgd met een snaphaan en geroepen heeft stavast en meteen op Gerit Nojen heeft geschoten, dat deze gequest ter aarden neerviel en of hij, deponent, door dien schoot ook niet gekwetst is geworden?
Of Ariaan en Gerit hantgemeen sijn geworden, waarbij Gerit op de grond lag en Ariaan boven hem stond met een mes in zijn hand en daarmee Gerit in zijn gezicht heeft gesneden?
Deponent is op die datum en tijd bij de weduwe Lijn Bartels geweest, waar binnen kwamen Jan Hense, alias Jan Putjens, Gerit Nojen, en Ariaan Lamberts, allen uit Deurse. Ariaan had een snaphaan bij zich, met enige kogels in de loop. Ze zijn samen op weg gegaan naar de Moosdijck. Gekomen zijnde omtrent het huis van de pastoor van Mijl en aldaar voorbij een heyligen huyske gegaan sijnde zei Gerit Nojen: "Als ik in een Geusekerck ben dan doen ik oock als de Geusen" en wat verder gegaan zijnde, doch nog op Meylse gront bij het huis van Frans Doense kwam hun een arme vrouw tegemoet. Ariaan Lamberts hield haar staande en vroeg waar zij vandaan kwam. Zij antwoordde: "Dat sij daar van die huyse quame". Waarop hij, Adriaan, haar vroeg: "Waar dat haar mans waren; en soo gij mijn dat niet segt, soo stoot ik U overhoop". Gerit Nojen heeft daarop aan Ariaan gevraagd wat hij daarmee te doen had. Een andere vrouw, daar pluckum wassende, zei: "Die vrouw ken ik wel, haar man is doot". En dat Gerit Nojen dan nog zei: "Dat gij het mijn vraagde, ik soude U ook soo bescheyden als die vrouwen ook doen". Verder gaande kregen Gerit en Ariaan krakeelagtige woorden zonder deze precies onthouden te hebben, waarbij Ariaan zei: "Gerit, hout Uwen mont toe, of ik schiet U allebij overhoop" en tegelijk zijn snaphaan schietensgewijs aan zijn hoofd zettende. Ariaan bleef voortdurend dreigen dat hij wilde schieten op Gerit, die daarop nog heeft gezegd: "Dat kunde wel doen, of ik agt dagen eerder doot ben of niet. Sie daar". Even verderop zijn zij uit elkaar gegaan, waarna Ariaan, met zijn snaphaan en een grommend gemoet weer is komen lopen, zeggende: "Gerit, swijgt stil of ik schiet U overhoop". Waarop Gerit antwoordde: "Ik agt U soveel als een hontshont". Daarna heb ik, deponent, een schoot horen gaan en bemerkt dat Gerit met een kogel dwars door zijn rechterbeen was geschoten en dat ook in zijn linkerbeen een kogel was geschoten. Ik ben ongeveer 10 à 12 meter weggelopen en omziende zag ik dat ze beiden, in handgemeen, op de grond lagen, dat Ariaan, opstaande, een blanck mes in zijn hand had. Deponent en Jan Henskens hebben ze beiden gescheiden. Vermits hij, deponent, aan zijn hand gekwetst was is hij gegaan naar de huysen, genaamt de Neerkant. Verder heeft hij geen kennis.

Hieronder een korte samenvatting van de betrokken personen:

Naam Rol Geboren Huwelijk Naam echtgenote
Pero de Cassemajor Drost in Deurne 's-Hertogenbosch 14-02-1679 Gameren 03-04-1724* Geertruyd de Laet
Gerit Hanewinkel President in Deurne Mierlo 27-01-1658 Deurne 11-06-1719** Anna van Welie
Jacobus van der Steen Herbergier Meijel ±1680 Meijel 16-11-1712 Maria Cuijpers
Andries Antoni Verrijt Getuige / slachtoffer Asten 17-07-1687 Destijds ongehuwd
Gerit Noijen Vechtersbaas Deurne ±1680 Deurne 12-05-1705 Joanna Tomassen
Adriaan Lamberts Vechtersbaas Deurne ±1690 Destijds ongehuwd
Jan Dirck Henskens Getuige Deurne ±1680 Deurne 24-01-1706 Helena Everts

* tweede huwelijk, eerder getrouwd rond 1702 met Joanna Catharina Muller
** tweede huwelijk, eerder getrouwd op 09-03-1693 te Deurne met Anthonia Michielsdochter Goloffs
*** tweede huwelijk, eerder getrouwd rond 1710 met Petronel van der Strik

Andreas Antonis Verrijt belooft om een schuur af te breken in het door Gabriel Swanenberg gekochte huis in de huidige Wilhelminastraat en hij moet ook getuigen over de aankoop van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 72 verso; 14-07-1727:
Schepenen van Asten zijn met de drossard en dienaren van justitie geweest naar het huis dat door de schoolmeester, Gabriel Swanenberg, op 31-07-1726, voor de Raad van Brabant, is ingekocht. Wij hebben bevonden dat er geen personen in huis waren maer eenige geringe meubelen deze zijn door de drossard en dienaren van justitie het huis uitgedragen. Ze zijn door niemand aangenomen. Hierna heeft Swanenberg gezegd dat het nu wel was. Ook heeft Swanenberg geconsenteert dat de schuer die den drossard woude bestellen om af te breecken nog eenige dagen conde staen, seggende aan Andries Verrijt, als voogt van den minderjarige soon van Haerske Colen: "Begint en vrijdagh met het afbreecken van de schuer, dan ben ik content als gij dat belooft". Van Rijt heeft dit ook gedaan.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-07-1727:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Andries Antonis van Rijt, 36 jaar, Catarina getrouwd met Martinus van Hoeck, 57 jaar, Jan Marten Doensen, absent, Hendrien getrouwd met Jan Marten Doensen, 50 jaar.
Of U niet weet dat Gabriel Swanebergh, schoolmeester, op 4 januarij laatstleden met Hendrik Hoefnagels en Harske, zijn vrouw, in gesprek zijn geweest over de koop en verkoop van de goederen die Swanebergh bij aftrecken vant segel in den Hage hadde gecogt en voor desen toebehoort gehadt aen den voorschreven Hoeffnagels. En of Swanenbergh 't zelfde land en huis door hem gekocht toen weer niet heeft verkocht aan Hoeffnagels, onder conditie dat de verkoopgelden, in termijnen betaald zouden worden?
Of, gij lieden, toen bij de wijncoop niet mee hebt helpen drinken?
Andries Verrijt verklaart, dat hij in die tijd, 's avonds, rond acht uur, door Coenraat, de zoon van Gabriel Swanenberg, is geroepen om bij zijn, Coenraats, vader te komen. Daar gekomen zijnde, vertelde Swanenbergh dat hij aan Hendrik Hoefnagels het huis en land had verkocht. Hij heeft ze geluk gewenst en is verzocht om de wijncoop mee te drinken. Hij is daar gebleven tot 's avonds elf à twaalf uur en in welke tijd zij de voornoemde koop en verkoop menigmaal hebben besproken en laten blijken dat zij beide vergenoegt waren.
Catryn Martinus van Hoeck verklaart, dit artikel waar te zijn. Zij voegt er aan toe, dat Swanenberg vroeg: "Wanneer sulde gij mijn gelt geven, neempt den tijt lang genog, want geen gelt geenen coop". Waarop Hendrik Hoefnagels antwoordde: "Dat spreekt van selfs, nu te Ligtmis, den eenen termijn en 't oicx den anderen. Zij verklaart verder dat men tot laat in den avond jenever dronk.
Hendrien Jan Marten Doensse verklaart, dat zij, rond Nieuwjaar, 's avonds ten huize van Gabriel Swanenberg is gekomen en dat daar ook was Hendrik Hoefnagels en zijn vrouw. Zij waren in vrintschap aan het drinken. Ook zij werd uitgenodigd op de lijcoop. In dat gezelschap heeft de vrouw van Hendrik Hoefnagels, met stemverheffing en vreugde, gezegd: "Ik heb een kint gebaart" voegende daarbij: "Ik heb mijn dinge weer, wij sijn overeengecomen en geaccordeert". Zij weet niet hoeveel de koop bedragen heeft doch wel gehoord dat Hoefnagels met Lichtmis geld moest geven.
Of U weet of door Hendrik Hoefnagels, of zijn vrouw, op deze koop enig geld is betaald of leverantie gedaan?
Catryn Martinus van Hoeck verklaart, gezien te hebben, dat als de mannen in handeling waren dat Harske naar huis is gegaan en een potje boter heeft gehaald en aan de vrouw van Swanenberg gegeven, zeggende: "Vrouw Swanenberg, kom. haalt morgen nu ook speck, als U belieft".
Hendrien Jan Marten Doense verklaart, dat Swanenberg en zijn vrouw haar hadden gezegd dat Hendrik Hoefnagels hun al een half beest had geleverd. Van Harske, had zij gehoord dat die aan Swanenberg had gegeven twee hemden en laken tot een bocx.

Een huis met de naam 'Outhof' dat ook bekend is als 'de Valck', gelegen aan het huidige Koningsplein, ligt voor het huis van Andreas Antonis Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 82; 02-04-1728:
Evert Hurkmans, te Deurne getrouwd met Josyn Wouter Hoefnagels verkoopt aan Mattijs Fransse van de Cruys als momboir van de kinderen Hendrik Frans Hoefnagels getrouwd geweest met Hars Kolen, met name Fyke, Sijke en Willem ten behoeve van deze kinderen huis, hof en aangelag "'t Outhof" in 't Dorp, ene zijde den Armen van Asten, andere zijde en einde Dries Verrijt, andere einde de straat. Bij erfenis verkregen van zijn vrouwe ouders S. en D. de dato 19-01-1728.

De schoonvader van Andreas Antonis Verrijt verkoopt zijn huishoudelijke spullen:

Asten Rechterlijk Archief 142; 02-01-1732:
Goort Marten Doensen zal, met consent van Andries van Reyt, Aert van Morsel en Mattijs Muyen, als mannen van Peternel, Elisabeth en Mey, zijn dochters, verkopen de gereede en erffhaeflijcke goederen, de gewone huishoudelijke spullen. Opbrengst ƒ 71,-.

Er is een grote brand geweest bij de schuur van Andreas Antonis Verrijt, het eerder genoemde Outhof en de huizen van de familie Loomans (zie Voormalig huis G640 en G641):

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 20 verso; 17-12-1732:
Cornelis Janssen, predicant, Pieter van Riet, kerkmeester, Jan Aart Smits, oud borgemeester en Peeter Janssen Verberne. Zij verklaren ter instantie van Andries Verriet, Jan Goort Gerardts, als momboir over de onmondige kinderen van Hendrik Hoefnaegels, Jan Goort Loomans, Francis Willem Loomans en Peeter Willem Loomans, dat zij op 13-09-1732, 's nachts, rond twaalf uur, hebben gezien dat de navolgende huizen, schuren, stallen en schoppen tot op de grond toe zijn afgebrand. Alsmede zijn alle mobilen en perdt verbrand.
Andries Verriet zijn schuur met omtrent 50 vijmen granen, hooi en boekweit.
De onmondige kinderen Hendrik Hoefnagels huis en schuur met omtrent 20 vijmen granen, hooi en boekweit, stallen en schop met de turf.
Jan Goort Loomans huis, schuur, stal en schop met omtrent 80 vijmen granen, hooi en boekweit alsmede de turf.
Francis Loomans het huis.
Peeter Willem Loomans huis, schuur en schop met omtrent 80 vijmen graan, hooi en boekweit alsmede nog 40 of 50 vijmen tienden.
De brand is vehement geweest en binnen de tijd van enige minuten was alles in brand. Zij hebben alleen de vrouwen en kinderen en eenige, dogh wenige mobilien connen salveren. De schade bedraagt huns inziens wel 6 à 7000 gulden. In de registers van de verponding en beden staan deze goederen geboekt voor:
Andries Verriet: Verponding ƒ 16-07-06 Bede ƒ 5-03-08 Totaal ƒ 21-10-14
De onmondige kinderen: Verponding ƒ 15-02-08 Bede ƒ 4-04-02 Totaal ƒ 19-06-10
Jan Goort Loomans: Verponding ƒ 16-18-02 Bede ƒ 3-19-04 Totaal ƒ 20-17-06
Francis Loomans: Verponding ƒ 5-06-00 Bede ƒ 1-02-08 Totaal ƒ 6-08-08
Pieter Willem Loomans Verponding ƒ 15-09-8 Bede ƒ 4-05-02 Totaal ƒ 19-14-10
Somma totalis ƒ 87-18-00
Francis en Peeter Willem Loomans betalen daarenboven nog ten comptoire der Geestelijke Goederen uit een meerdere rente van ƒ 24-15-00 ƒ 16-03-06
Jaars wordt dus betaald ƒ 104-01-06
Marge: Op 23-11-1743 en 19-05-1744 zijn copiën ten behoeve van Jan Goort Loomans en Pieter Loomans.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 32 verso; 24-02-1733:
Antony van Riet, reydende commis van den toll, Willem Vervoort, Marten Hendrix en Ariaan Hoefnagels. Zij verklaren ter instantie van Andries Verrijt, Jan Goort Loomans, Hendrick Hoefnagels, Francis Loomans en Peter Loomans afgebranden, alhier, dat zij op 13 september 1732, 's nachts, rond 12 uur, hebben gezien de brand aan de huizen en schuren van de requiranten. Antony van Riet heeft het eerste vuur gezien in de schuur of schop, op een kar, van Andries Verrijt. Willem Vervoort en Marten Hendrix verklaren hetzelfde. Ariaan Hoefnagels verklaart het vuur gezien te hebben aan de schuur van Andries Verrijt en dat hij zag een vlam, als van een lamp, die oversloeg op de schoorsteen van het huis van Francis en Peter Lomans.

Nabestaanden van Johannes Andreae van Ruth krijgen nog een bedrag van de secretaris van Asten uit een bijna 100 jaar oude schepenbrief:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 126; 26-09-1735:
Peeter van de Voorst, Willem Roymans, Peeter Jan Aarts, Peeter Keysers, weduwe Cis Verriet, Dries Verriet, mede voor wijlen Jenneke Verriet en Willem Jan Loomans als wettig momboir van Jan Verriet. Allen erven en representanten van wijlen Jan Andries Reynders. Zij hebben ontvangen van Floris Pieter van Cotzhausen ƒ 51-6-13 zijnde de drie laatste jaren intrest uit een jaarcijns van ƒ 14,-per jaar, vervallende op Ommelsche Weydaagh en ten laste van Jan Fransen Verriet en ten bate van Jan Andries Reynders van Ruth uit zekere panden van de geëxecuteerde goederen van Peeter Peeter Slaats, schepenbrief de dato 16-03-1641. Bij pre- en concurentie van de opbrengst der geëxecuteerde goederen de dato 13-08-1735.

Andreas Antonis Verrijt was voerman van beroep een voert hier een proces tegen zijn opdrachtgever Wilhelmus Jan Loomans over betaling:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-06-1736:
Andries Verreyt, te Deurne, aanlegger contra Willem Jan Loomans, gedaagde. Betreft betaling van gedane karrevragten en de huur van een paard. Opmerking: De aanzegging is gedaan aan Marie, dochter Willem Jan Loomans.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 404; 18-06-1736:
Andries Verreyt, aanlegger contra Willem Loomans, gedaagde. Aanlegger wordt niet ontvankelijk verklaard. In december 1735 is in aanwezigheid van twee getuigen afgerekend. Aanlegger moest toen in plaats van geld te ontvangen nog bijbetalen. Daarna heeft gedaagde nog gevraagd aan aanlegger of hij nog iets te schrijven had, waarop deze "Neen" als antwoord gaf. Mocht gedaagde weigeren zijn eed af te leggen dan kan aan aanlegger zijn eis ter somme van ƒ 228-3-0 met een intrest à 5% worden toegewezen onder sulcatie van ƒ 75-19-3 mits aanlegger zijn eed doet.

Copie uit protocol van Allerhande acten van Eyndhoven; 14-09-1736:
Compareerden voor schepenen van Eyndhoven Jan Smits en Adriaan Hoeffnagels, beiden uit Asten en alhier gerechtelijk gearresteerd. Zij verklaren ter instantie van Willem Jan Loomans, uit Asten, sonder inductie ofte persuasie van ymanden, maar alleenlijck in faveur van Justitie dat in, of omtrent, december 1735, zij gezien en er bij aanwezig zijn geweest dat Andries van Riet en Willem Jan Loomans, ten huize van laatstgenoemde, met elkaar en ten overstaan van hen, deponenten, afrekende, hetgeen dat Andries van Riet wegens voorspannen, kaersvragten en andere verdiensten, van Willem Jan Loomans te pretenderen had. En daerop telkens genoten en ontfangen gelden finalijk hebben affgereeckent. Bij welke afreeckeninge, haer deponenten voorstaet, dat gemelde Andries van Riet nogh te cort quaemp, wanneer Willem Jan Loomans seyde jegens hem, Dries, neeff, hebde niet geschreven. Waarop Andries antwoordde: "Neen". Hun verklaring is onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-10-1736:
Aanlegger heeft sedert 1726 tot 1735 ten behoeve van gedaagde werkzaamheden gedaan met paard en kar en met het paard alleen. Te samen voor ƒ 228-03-00. In mindering op die som, is in verschillende posten, betaald ƒ 72-10-02. En alsnog 21½ pond beslagnagelen à 3½ stuiver per pond ƒ 3-09-01 makende in totaal ƒ 75-19-03. Ondanks menigvuldige minnelijke aandoeningen is het restant nooit betaald geworden.

Memorie van de werkzaamheden die Andries Verrijt, met paard en kar en kar alleen, heeft gedaan ten behoeve van Willem Jan Loomans.
1726: Voorgespannen naar de Moosdijk ƒ 0-15-00
Met paard en kar naar Nuys, wol gevaren ƒ 5-00-00
Loomans, met mijn paard en kar naar Buul ƒ 1-00-00
1727: Naar Keulen, met paard en kar, boter gevaren en wijn geladen naar Dommelen ƒ 9-10-00
Op die reis nog verschooten ƒ 2-00-00
Een kar vet van Eyndhoven naar Asten met mijn paard ƒ 1-00-00
Dezelve met mijn paard en kar naar Buul ƒ 1-00-00
1728: Dezelve tweemaal met paard en kar naar Keulen en vandaar terug naar Eersel ƒ 19-00-00
Naar Kessel wijn gehaald twee dagen ƒ 2-00-00
Zijn knecht met mijn paard hem tegengereden om voor te spannen twee dagen ƒ 2-00-00
1729: Drie reyssen naar Keulen en terug naar Eersel ƒ 28-10-00
Met mijn paard naar Keulen en terug uitgeweest acht dagen ƒ 8-00-00
Loomans, met mijn paard uitgeweest 7½ dag ƒ 7-10-00
Twee dagen naar Eyndhoven en Schaft ƒ 2-00-00
Naar Nederweert, koren gevaren en vandaar wijn naar Buul 1½ dag ƒ 1-10-00
Twee karren koren naar Nederweert ƒ 2-00-00
De knecht van Loomans naar Mastrigt met mijn paard drie dagen ƒ 3-00-00
Met mijn kar en paard voor Loomans naar Mastrigt, koren gebracht vier dagen ƒ 4-00-00
1730: Tweemaal met mijn paard naar Keulen geweest en vandaar naar Helmondt ƒ 15-00-00
Een vracht naar Eyndhoven ƒ 1-00-00
Een kar noten naar Eyndhoven ƒ 1-00-00
1731: Loomans, met mijn paard naar Keulen en vandaar naar Arendonk 9½ dag ƒ 9-10-00
1732: Loomans, driemaal naar Hees à 16 stuiver ƒ 2-08-00
Met mijn paard naar Keulen en vandaar naar Turnhout tien dagen ƒ 10-00-00
Loomans, 52 dagen mijn paard in gebruik ƒ 52-00-00
1734: Loomans, mijn paard 26 dagen achter elkaar in gebruik gehad ƒ 26-00-00
Dezelfde, met mijn paard voorgespannen, over de Maes, uitgeweest drie dagen ƒ 3-00-00
Naar Eyndhoven 1½ dag ƒ 1-10-00
1735: Naar Son, Woensel, Venray en Helden ƒ 4-00-00
Met mijn paard en kar oesters naar Kessel gevaren, noten geladen voor Eyndhoven ƒ 3-00-00
Totaal: ƒ 228-03-00

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-10-1736:
Gedaagde wijst, na de finale afrekening van de datum december 1735, iedere verdere pretentie van aanlegger af. Aanlegger komt nog duyt nog penning toe. Aanlegger soekt hier vergeefs het schaep daer hij het niet verloren heeft. Gedaagde wil een en ander onder eede bevestigen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-03-1737:
Aanlegger zegt dat hij noyt soude hebben konnen geloven dat den gedaagden soo toegeschroeyt van gewisse soude wesen van in te winne ende over te leggen een verklaring welke hij in gemoed weet direct strijdig jegens de waerheyt te sijn. En dat zou durven aan te bieden onder bekrachtiging van eede. Aanlegger vertrouwd dat een en ander uit rukeloosheyt is voortgekomen. En dat hij zijn geheugen nog wel eens zal recoleeren en te gelijk overwegen de afschuwelijkheyt van een onwaeragtigen eed en zich wel zal wachten deze af te leggen. Aanlegger blijft bij zijn eis.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 29-04-1737:
Gedaagde zegt dat hij bereid blijft de eed, in zijn antwoord aangeboden, af te leggen en dus onder eede wil verklaren dat den aanlegger wegens de pretentie bij aenspraeck gewaeght nogh duyt nogh penning competeert en dat hij, gedaegden, met den aenlegger, in de maendt december 1735, in presentie van twee getuygen over wederzijdse presentien wegens voorspanningen, karvragten en andere verdiensten te pretenderen en 't geene hij van den gedaagden en sijn huysvrouw tellekens van tijt tot tijt genooten en ontfangen hadde finalijck affgerekent, geliquideert en geaquiteert heeft. Mitsgaders dat aanlegger in plaets van gelt te moeten hebben nogh aen de gedaagden schuldigh en ten achteren bleef. Dat hij gedaegden daerenboven tot sijner gerustigheydt van den aenlegger heeft gevraegt off hij daervan iets geschreven moght hebben aenlegger in presentie van de getuygen antwoordde "Neen".

Wilhelmus Jan Loomans betaalt niet en Andreas Antonis Verrijt komt hierdoor waarschijnlijk in de schulden, waardoor hij genoodzaakt is zijn huis en land te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 148; 10-05-1738:
Andries van Verrijt verkoopt aan Willem Roymans, Jan Verberne en Antoni Muyen huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Willem Loomans, andere zijde de kosterye en anderen; groes het Hoyvelt in 't Root 3 lopense; land de Heesacker 3 lopense 14 roede; land de Weeg 3 copse; groes het Weyvelt in 't Rood 3 lopense; groes het Keulbeentje 3 copse; groes de Spleet 3 copse; groes het Hoyvelt tot Ostappen 4 lopense; groes het Weyvelt met de hey 4 lopense. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel van 2 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. De verkoper zijn de goederen aangekomen bij versterf van zijn ouders.

Andreas Antonis Verrijt heeft regelmatig achterstand van betaling van de verpondingen en koopgelden en wordt hier gedwongen te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 16; 20-07-1739:
Jacob Wolters, collecteur van de verponding, 1734 en bede, 1733, aanlegger contra Andries Verreyt, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig op de boeken van aanlegger ƒ 11-9-0. Gedaagde wordt opgelegd om te betalen.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 44; 07-11-1740:
Jacobus Losecaat, aanlegger, heeft te vorderen van Andries Verreyt een restant koopgelden van gekochte goederen ƒ 6-12-0.

Uiteindelijk komt het huis volledig in handen van Johannes Verberne, maar is het nog wel in bewoning van Andreas Antonis Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 51; 25-03-1741:
Willem Rooymans en Antony Muyen, schepenen, verkopen aan Jan Verberne, medeschepen 2⁄3e deel in huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Willem Antoni Muyen, andere zijde de Kosterij en anderen; groes het Hoyvelt int Root 3 lopense; land den Heesacker 3 lopense 14 roede; land de Weeg 3 copse; groes het Weyvelt int Root 3 lopense; groes het Keulbeemtje 3 copse; groes de Spleet 3 copse; groes het Hoyvelt te Ostappen 4 lopense; groes het Weyvelt met de Hey 4 lopense. Belast met 2⁄3e deel van een rente van ƒ 1-2-8; 2⁄3e deel van 1⁄3e deel van 2 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. De verkopers aangekomen bij transport 10-05-1738. Koopsom ƒ 200,-. Bedongen is dat Andries Verriet het recht heeft deze koop te lossen, binnen twee jaar, met ƒ 300,- plus kosten. Het overig 1⁄3e deel is, bij transport 10-05-1738, gekomen aan Jan Verberne.

Andreas Antonis Verrijt erft nog een huis aan het begin de huidige Burgemeester Wijnenstraat en land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 266; 29-12-1741:
Andries Verreyt getrouwd met Peternel, dochter Goort Marten Doensen, Mattijs Muyen getrouwd met Maria Goort Doensen, Aart van Moorsel getrouwd met Elisabet Goort Doensen, te Mierlo. Kinderen en erven van Goort Marten Doensen en Maria Stevens. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Andries Verreyt huis en stal, waar Jan Lambers en Marten Hendrix wonen, met de helft van hof en aangelag naast de straat tot aan de huisplaats van Johanna Maria Lomans en vandaar tot aan een paal aan de heg, omtrent, in het midden tussen de condivident van dit lot en de condivident van het 3e lot gestoken. En vandaar recht op een andere paal, staande tegenover de appelboom aan de achterdeur van het voorschreven huis, doch de waterput, in het aangelag van dit lot staande, zal blijven mede tot gebruik van het andere huis, hetwelk ten deel is gevallen aan Aart van Moorsel. De put zal in gezamenlijk onderhoud blijven; land in de Heesacker 1 lopense 2 roede; land de Snijerskamp 1½ copse; land het Bergsland 1 lopense; groes het Root 2 lopense. Verponding ƒ 2-08-0 per jaar. Bede ƒ 0-14-0 per jaar.
2e lot krijgt Mattijs Muyen land tusschen het Dorp en de Wintmoolen 2 lopense. land int Bergsland 2½ lopense; een hofstad met aangelag te Ostaden 4 lopense; den Ligtenbankacker agter het Bergsland 1 lopense. Verponding ƒ 2-15-08 per jaar. Bede ƒ 1-08-14 per jaar.
3e lot krijgt Aart van Moorsel, te Mierlo een huis met de schuur en hof, tot aan de appelboom, staande bij de deur van het andere huis en dan van een paal, tussen de condivident van dit lot en Andries Verreyt gestoken en zo vervolgens neven erve van Arnoldus van den Eynde en Jan Verberne tot de paal, staande in de heg van het aangelag toebehorende Johanna Loomans, doch de put staande aan het huis van de condivident van het 1e lot, zal blijven mede tot gebruik van dit lot en in gezamelijk onderhoud blijven; land agter de Pastory 1 lopense 1 roede; beemd int Root 2½ lopense. Verponding ƒ 2-7-0 per jaar. Bede ƒ 0-6-8 per jaar.

Als voerman rijdt Andreas Antonis Verrijt ook de predikant naar Bakel en als zij op de weg terug zijn, ziet de predikant in Ommel katholieken bidden en moet hij een getuigenis afleggen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 17; 14-07-1742:
Interrogatorium van Andries Verreyt. Of hij, op maandag, 14 mei laatstleden, niet met zijn kar, waarop de Heer Alberts, predikant en zijn vrouw, naar Bakel zijn geweest en 's avonds terugkomende niet langs de Kapel, te Ommel, zijn gekomen?
Of hij toen aan de Kapel geen mensen heeft zien zitten bidden, op hun knieën of dergelijk?
Of hij deze mensen kende en waar zij wonen?
Ja, hij heeft ook wel mensen gezien, maar niet wetende wat zij deden. Hij kende deze mensen niet en weet ook niet waar zij wonen. Verklaring wordt onder eede afgelegd.

Met zijn nieuwe vermogen koopt Andreas Antonis Verrijt zijn eigen woonhuis terug:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 154; 04-03-1743:
Jan Verberne verkoopt aan Andries Verreyt huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Johanna Willem Loomans, andere zijde de Kosterij en anderen; groes het Hoyvelt in 't Root 3 lopense; land de Weeg 3 copse; land de Heesacker 3 lopense; groes het Weyvelt in 't Rood 3 lopense; groes het Keulbeemtje 3 copse; groes de Spleet 3 copse; groes het Hoyvelt tot Ostappen 4 lopense; groes het Weyvelt met de hey 4 lopense. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar, in kapitaal ƒ 28-17-8 aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel van 2 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; 8 kan rogge in totaal, is ƒ 14-17-10. Verkoper aangekomen bij transport 08-05-1738 en de dato 25-03-1741. Koopsom ƒ 300,-.

Om dit te bekostigen wil Andreas Antonis Verrijt het van zijn schoonouders geërfde huis en land aan Jan Goort Loomans verkopen, docht de verkoop gaat niet door:

Asten Rechterlijk Archief 59 folio 161; 04-05-1743:
Condities en voorwaarden waaronder Andries Verreyt verkoopt aan Jan Goort Loomans:
Groes het Keulbeemtje aan den Diesdonk 1 lopense. Verponding ƒ 0-4-0 per jaar.
Hooiland de Spleet in de Voort gelegen 1 lopense, rijdende met Dirk Verduyseldonk en Francis Willems, te Vlierden. Verponding ƒ 0-4-0 per jaar.
Groes het Hoyvelt te Ostappen 5 lopense. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar.
Groes het Weyvelt met de hey te Ostappen 4 lopense. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar.
De verkoper aangekomen bij koop. Koopsom ƒ 117,-.
Nog werd verkocht huis, stal en hof in het Dorp 3 copse, ene zijde en einde de straat, andere zijde Aart van Moorsel, andere einde Johanna Maria Loomans. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar.
Koper werd Jan Lambers voor ƒ 152,-. Deze blijkt echter niet aan alle condities van de verkoop te kunnen voldoen. De verkoper protesteert.

Zijn zwager Aart van Moorsel verkoopt zijn geërfde huis op de hoek van het huidige Koningsplein en de Burgemeester Wijnenstraat aan Mattijs Muyen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 168 verso; 08-07-1743:
Condities en voorwaarden waaronder Aart van Moorsel getrouwd met Elisabet, dochter Goort Doensen, te Mierlo, verkoopt aan Mattijs Muyen:
Land agter de Pastory 1½ lopense. Aangekomen van zijn schoonouders, bij deling de dato 29-12-1742. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Bede ƒ 0-6-0 per jaar. Aan de Armen ƒ 0-6-0. Koopsom ƒ 12,-.
Huis, schuur en hof, tot de appelboom, staande bij de deur van het huis van Andries Verreyt en gekomen van Goort Doensen en dan van een paal tussen de verkoper en Andries Verreyt gestoken en zo vervolgens neven de erve van Arnoldus van den Eynde en Andries Verreyt waar hij woont tot de paal in de heg van het aangelag toebehorende aan Johannes Loomans, doch de put staande aan het huis van Andries Verreyt, gekomen van Goort Doensen zal blijven tot gebruik van dat huis en van dit verkochte huis, welke put door de eigenaren van die beide huizen in gebruik en reparatie moeten blijven. Zie deling 09-12-1742. Samen met groes of hooibeemd in het Root 2½ lopense. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Aan de Armen ƒ 0-06-0. Koopsom ƒ 145,-.

Andreas Antonis Verrijt is toch weer gedwongen om zijn woonhuis te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 170; 10-07-1743:
Andries Verreyt verkoopt aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Willem Antoni Muyen, andere zijde de Kosterij en anderen; groes het Hoyvelt in 't Root 3 lopense; land de Weeg 3 copse; land de Heesacker 3 lopense; groes het Weyvelt in 't Rood 3 lopense. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel in twee vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. Verkoper aangekomen bij transport de dato 04-03-1743. Land in de Heesacker 1 lopense 2 roede; land de Snijerskamp 1½ copse; land het Bergsland 1 lopense; groes het Root 2 lopense. Deze vier laatste percelen zijn de verkoper aangekomen bij overlijden van zijn vrouw-ouders deling de dato 29-12-1742. Conditie: Recht van terugkoop. Koopsom ƒ 342,-.

Na meer dan tien jaar is de familie Loomans nog steeds niet uit de brand en verzoeken zij om kwijtschelding van verponding en bede:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 44 verso; 30-11-1743:
Jan Goort Loomans en Pieter Willem Loomans welke aan ons te kennen geven dat, op 13-09-1732, het ongeluk gewild heeft dat door de brand die eerst ontstaan was in de schop of schuur van Andries Verreyt, hun huis en de schuur met alles daarin verbrand is. Soodanig dat sij daardoor niet ter werelt hebben behouden als haar geringe kleederen die deselve door de vlugt met vrouw en kinderen hebben behouden. Zij vervolgens kleederen en meubelen met hoy en stroy opnieuw hebben moeten zien te bekomen, soo in het leenen als koopen, dat zij mede alles wat mogelijk was bij haare vrienden en andere hebben bekoomen, hout, steen, kalk en wat verder nodig was tot opbouwinge van haare afgebrande huysinge, schuur en stallinge die deselve ook wederom als doen in voorige staat hebben opgetimmert en in behoorlijke staat gebragt. Dat zij hoopte om in het vervolg haar groote schaade wederom te sullen konne winnen en de schulden waarin geraakt sijn met er tijt te konne voldoen. Dat het geluk niet gewilt heeft, maar in tegendeel deselve van den hemel met verdere tegenspoeden en ongelukken besogt sijn geweest en voornamentlijk den tweede, alsoo verscheyde maale haare beesten en schapen zijn gestorven en daarop gevolgde slegte oogsten. Zij verklaren dat zij door alle ongelukken hen overkomen niet in staat zijn om hun schulden te kunnen betalen. De goederen, vooral van de tweede comparant, zijn diverse malen in arrest geweest voor de lands- en dorpslasten. Zij verzoeken om enige jaren vrijgesteld te worden van deze lasten.
Schepenen verklaren ten deze dat voornoemde personen hun huizen in goede staat hebben herbouwd. Er zijn vijf huizen afgebrand geweest, waarvan twee plus een zijn opgebouwd, dit laatste is, bij executie, voor de landslasten verkocht. De twee andere zijn afgebrand blijven liggen. Gezien het voorstaande willen wij, met goedkeuring van Haare Hooghe Moogendheden goed doen aan de 1e comparant in de verponding ƒ 11-11-10 en in de bede ƒ 2-18-00, samen ƒ 14-09-10 voor de tijd van 12 jaar. Voor de 2e comparant: in de verponding ƒ 15-15-06 en in de bede ƒ 4-09-06, samen ƒ 20-04-12 voor de tijd van 16 jaar.

Willem Verhaseldonk verkoopt het huis door aan Antoni Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 46 verso; 28-07-1746:
Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, verkoopt aan Antoni Loomans huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Willem Antoni Muyen, andere einde de Costerij en anderen, ene einde Henrik Hoefnagels cum suis, andere einde Johanna Loomans cum suis; land de Snijerskamp 1½ copse. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 170,-.
Hij verkoopt aan Goort Loomans, molenaar groes het Hoyvelt in het Root 3 lopense. Koopsom ƒ 130,-.
Hij verkoopt aan Jan Verreyt land den Heesacker 3 lopense. Koopsom ƒ 60,-.
De goederen zijn verkoper aangekomen bij transport de dato 10-07-1743 van Andries Verreyt, met recht van terugkoop, deze ziet af van dit recht.

De nieuwe eigenaar Antoni Loomans, laat het huis inspecteren en uit dit inspectierapport blijkt dat Andreas Antonis Verrijt nog steeds de bewoner is:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 119; 28-07-1746:
Oculaire inspectie van het huis en neere, heden verkocht, door Willem Verhaseldonk aan Antoni Loomans, bewoner Andries Verreyt. De vorst van het huis en neere behoren gerepareerd te worden. Achter de neere, het dak aan de noordzijde van de worm, twee gespan behoren vernieuwd of gerepareerd te worden evenals de schoorsteen.

Het huizenquohier over de periode 1736-1746 verklaart de verschillende eigenaren van het huis en altijd is Andreas Antonis Verrijt de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 37 Dorp Bewoners nummer 37 Dorp
1736 Andries Verriet Andries Verriet
1741 Jan Verberne Andries Verreijt
1746 Antoni Loomans Andries Verreijt

Andreas Antonis Verrijt is op 24-11-1746 te Asten overleden en wordt het huis na meer dan 100 jaar eigendom van de familie van Ruth door een andere familie bewoond. Petronella Goort Doense is op 04-03-1765 te Asten overleden en daarna verdelen de kinderen de erfenis, waaruit blijkt dat zij na het overlijden van Andreas Antonis Verrijt in het geërfde huis aan het begin van de huidige Burgemeester Wijnenstraat hebben gewoond:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 163 verso; 01-04-1765:
Jan Daniels getrouwd met Maria Verreyt, te Valkensweert, Hendrik Raymakers getrouwd met Catarina Verreyt, te Westerhoven, Elisabet Verreyt en Francyna Verreyt. Kinderen en erven van Andries Verreyt en Peternel Doensen. Zij verkopen 4⁄5e deel onverdeeld aan hun broeder, Antoni Verreyt, te Nederweert in huis, en stal in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Mattijs Muyen, andere einde het kind van Hendrik Verberne; den Heesacker 2½ lopense; land de Heesackers 1 lopense 2 roede; land in het Bergslant 1 lopense; groes in 't Rood 2 lopense; weyveld in 't Rood 3 lopense; land de Weg 3 copse. Belast met 1⁄3e deel van 2 vat rogge per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 140,-. Overeengekomen is dat betaald wordt ƒ 40,- en dat de koper met de ƒ 100,- alle schulden en eventuele navorderingen uit de nalatenschap zal voldoen.

De koper van het huis Antoni Willem Loomans is geboren te Asten op 03-04-1716 als zoon van Wilhelmus Goort Lomans en Heylken Peeters Francen (zie Voormalig huis G640 en G641). Hij is op 19-05-1737 te Asten getrouwd met Catharina Peter Hombele, geboren te Reikhum rond 1711:

05

Het gezin van Antoni Willem Loomans en Catharina Peter Hombele:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 12-03-1738 Ongehuwd Asten 30-12-1805
2 Maria Catharina Asten 08-11-1739 Kind Asten ±1739
3 Petronella Asten 23-09-1741 Ongehuwd Asten 08-07-1808
4 Wilhelmus Asten 10-12-1743
5 Maria Catharina Asten 04-01-1746 Ongehuwd Recum ±1780
6 Margarita Asten 03-02-1748
7 Anna Catharina Asten 27-11-1749
8 Franciscus Asten 22-04-1752 Asten 11-05-1783
Maria Janse Timmermans
Asten 05-05-1789
9 Johannes Asten 15-04-1754

Antoni Willem Loomans ontvangt kort na zijn huwelijk geld uit de erfenis van zijn ouders, waarmee hij de aankoop van dit huis heeft bekostigd:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 31; 14-12-1737:
Goort Willem Goort Loomans, Peter Willem Goort Loomans, Jan Willem Goort Loomans, Antoni Willem Goort Loomans, Geertruy Kerstens, weduwe Francis Willem Goort Loomans, Joost Willem Goort Loomans, minderjarig, Wilhelmus Willem Goort Loomans, minderjarig. Kinderen van wijlen Willem Goort Loomans en Heylke Peters. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders
5e lot krijgt Antoni Loomans ƒ 100,- ten laste van Peter Canters; ƒ 60,- ten laste van Hendrik van Helmont; ƒ 250,- ten laste van Aart Tielen; ƒ 50,- ten laste van Peter Jan Aarts. De ontvanger van dit lot zal ƒ 100,- betalen aan de weduwe Henrik van den Broek, te Eyndhoven.

Antoni Willem Loomans heeft ook nog geld van Jacobus Sauvé tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 125; 09-03-1743:
Antoni Willem Loomans, aanlegger contra Jacobus Souve, gedaagde. Gedaagde is nog ƒ 2-15-0 schuldig wegens huur van een groesbeemd in 1742.

Zijn vrouw Catharina Hombele, wordt nog ondervraagd over de zwangerschap van Sophia Doense:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 51; 02-08-1751:
Verhoor van Hendrien Frans Huybers getrouwd met Mattijs van Bussel, 35 jaar, Jacomyn Janse Smits, 40 jaar, Catarina Hombele getrouwd met Antoni Lomans, 40 jaar, Hendrien Clemens, 75 jaar, Sofia Huybert Abrahams, 32 jaar, Jenneke Janse Verleysdonk, weduwe Antoni de Kuyper, 50 jaar, Jenneke Hoefnagels getrouwd met Francis van den Broek, 32 jaar.
Of Sofia getrouwd of ongetrouwd is?
Allen antwoorden ongetrouwd.
Of Sofia de naam niet gehad heeft dat zij zwanger was en ook wegens de dikte heeft geschenen zwanger te zijn?
Allen antwoorden dat zij hebben wel gehoord dat Sofia zwanger was.
Of zij wel gehoord hebben dat Sofia van een kind is verlost en waar en wanneer?
Hendrien Frans Huybers heeft van vertellen gehoord dat Hendrien Clemens gezegd zou hebben dat Sofia Doensen gekraamd had en dat het kind om hals was gebracht.
Jacomyn Janse Smits heeft horen zeggen van Maria, weduwe Jan Smits, de vrouw van Nol Smits en Griet Coolen dat Sofia gekraamd had, 's nachts, 17 op 18 juli laatstleden. Zij weet niet waar het kind is gebleven.
Catarina Hombele en Hendrien Clemens weten niets.
Sofia Huybert Abrahams, Jenneke Janse Verleysdonk en Jenneke Hoefnagels hebben horen zeggen dat Sofia gekraamd heeft in het huis van haar moeder.
Wie bij de verlossing is geweest en waar het kind is gebleven?
Hendrien Frans Huybers, Catarina Hombele, Hendrien Clemens, Sofia Huybert Abrahams en Jenneke Janse Verleysdonk weten van niets.
Jacomyn Janse Smits en Jenneke Hoefnagels hebben horen zeggen dat de vrouw van Mattijs van Bussel hierbij present is geweest.
Of zij weten, dat circa 14 dagen geleden, 's avonds laat bij het huis van de weduwe Jan Doensen, moeder van Sofia, en waar deze thans woont, personen hebben gestaan en ook niet een vrouw uit het huis hebben zien gaan. Wie waren dit?
Allen behalve Jacomyn Janse Smits weten van niets.
Jacomyn Janse Smits heeft horen zeggen dat aan het huis omtrent 12 personen zouden hebben gestaan.
Wat die personen aan het huis gezien en gehoord hebben.
Allen behalve Jacomyn Janse Smits weten van niets.
Jacomyn Janse Smits heeft horen zeggen dat die personen gehoord zouden hebben dat aan Sofia het spreken verboden werd.
Of onder het volk, alhier en elders niet een gerucht ging en gezegd wordt dat Sofia onlangs heeft gekraamd en het kind in de stal zou begraven zijn?
Allen verklaren die geruchten wel gehoord te hebben doch verder van niets te weten.
Of zij nog iets meer weten, zonder iets te verzwijgen?
Allen behalve Jenneke Janse Verleysdonk weten van niets.
Jenneke Janse Verleysdonk heeft wel van horen zeggen van de vrouw van Jan Driessen, dat de vrouw van Tijs van Bussel bij het kramen van Sofia Doensen geweest zou zijn.
Allen bevestigen onder eede.

Catharina Peter Hombele is op 12-04-1762 te Asten overleden en Antoni Willem Loomans wordt enkele jaren daarna benoemd tot vierman en was ook collecteur van de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 32 verso; 03-02-1766:
Antoni Willem Lomans is als vierman benoemd in plaats van Goort Willem Loomans.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 211; 04-04-1766:
Antoni Willem Lomans, als collecteur der verpondingen, 1763, laat executeren ten laste van Jan van Rest om daaraan de verponding over 1763 te verhalen groes of hooiland te Ostappen 2 lopense. Koper Dirk Jan Wilbers. Koopsom ƒ 16,-.

Uit onderstaand archiefstuk blijkt dat er in 1784 nog 6 kinderen van Antoni Willem Loomans in leven zijn en dochter Petronella verkoopt haar kindsdeel en dat van haar overleden zuster Maria Catharina aan haar broer Franciscus:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 84; 07-09-1784:
Pieternella, dochter Antoni Willem Lomans, te Reekum, verkoopt aan haar broeder Francis Lomans, haar kindsdeel in huis, land en groes haar aangekomen bij overlijden van haar moeder en nog 1⁄7e deel haar aangekomen bij overlijden van haar zuster, Maria Catarina, overleden te Recum. Koopsom ƒ 200,-.
Marge: Hendrik Neervens getrouwd met Maria Janse Timmermans, weduwe Francis Loomans heeft zijn aandeel genoten bij scheiding en deling de dato 07-06-1784.

Zoon Franciscus Loomans, geboren te Asten op 22-04-1752 is op 11-05-1783 te Asten getrouwd met Maria Janse Timmermans, geboren te Asten op 25-07-1754 als dochter van Johannes Timmermans en Maria Thomae Verhaseldonk (zie Emmastraat 40 tot en met 44):

06

Het gezin van Franciscus Loomans en Maria Janse Timmermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Catharina Asten 15-07-1784 Kind Asten 21-11-1786
2 Johannes Asten 22-06-1787 Kind Asten 27-06-1791

Franciscus Loomans ontvangt nog een erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 143; 28-06-1783:
Jan Janse Timmermans, Tomas Jansen Timmermans, Francis Antoni Lomans getrouwd met Maria Jansen Timmermans. Kinderen en erven van Jan Timmermans en Maria Tomas, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Francis Antoni Lomans een bed met toebehoren, enig linnen, ƒ 550,-, uit te keren door het eerste lot.

Franciscus Loomans is op 05-05-1789 te Asten overleden en Maria Janse Timmermans is te Asten op 24-10-1790 hertrouwd met Hendrik Peeter Neervens, geboren te Deurne op 12-06-1762 als zoon van Petrus Henrici van Neerven en Catharina Nicolai Noeyen:

07

Het gezin van Maria Janse Timmermans en Hendrik Peeter Neervens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francisca Asten 13-09-1791 Asten 02-02-1816
Arnoldus van Bussel
Asten 03-08-1842
2 Petronella Asten 22-02-1794 Asten 14-05-1815
Joannes Aarts
Asten 18-11-1864 zie Voormalig huis G384 en G385
3 Johannes Asten 17-09-1796 Kind Asten 04-11-1796

Voor haar tweede huwelijk moet Maria Jansen Timmermans een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 17 verso; 09-10-1790:
Staat en inventaris opgemaakt door Maria Janse Timmermans, weduwe Francis Loomans ten behoeve van haar kind, Jan. Zij wil hertrouwen met Hendrik Peeter Neervens, jongeman, geboren te Deurne, doch woont al enige jaren hier te Asten.
Vaste goederen: de vaste goederen van comparantes overledene mans ouders voor de ene helft ten erfregte en voor de andere helft ter togte werden bezeten door Antonie Willem Loomans, vader van wijlen haar man, Franciscus Loomans. Op 07-09-1784 heeft deze Francis met zijn zuster, Petronella, een accoord gemaakt waarbij zij aan hem haar deel in de te verkrijgen of reeds verkregen goederen van hun ouders aan hem overdroeg. Ook heeft Francis Loomans aan Willem Loomans, zijn broer ƒ 105,- betaald voor diens aandeel in de ouderlijke goederen.
Roerende goederen: een koe, een boterstand en staf, een melktob, een aardkar zonder beslag, diverse potten en ketels, zes tinnen lepels en zes forchetten, vier biezen stoelen, twee kisten, een kastje waarin een beeldje, twee bedden en hun toebehoren, vijf paar slaaplakens, twee oirfluwijnen, een wollen deken, drie tafellakens, vier handdoeken, acht vijm ongedorst koren, drie lopense bezaaid met rogge.

Antoni Willem Loomans draagt zijn goederen over naar dochter Helena Antoni Loomans in ruil voor verzorging op zijn oude dag:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 109 verso; 24-10-1792:
Antonie Willem Loomans en Helena, zijn dochter, verklaren een accoord te hebben gemaakt over de, op heden, door de eerste comparant aan de tweede comparante overgedragen vaste goederen. Zij, tweede comparante, zal in plaats van een som van te ontvangen gehouden zijn om aan haar vader, Antoni Loomans, de eerste comparant, gedurende zijn verdere leven te alimenteren en te onderhouden in kost, drank, kleding en reeding, zowel in ziekte en gezondheid en na zijn dood een begrafenis, naar zijn staat, te bezorgen. De eerste comparant zal het echter vrijstaan, om, indien het hem niet meer bevalt bij zijn dochter, Helena, een nieuwe woning en kosthuis te zoeken. De tweede comparante zal dan gehouden zijn om jaarlijks ƒ 50,-, in plaats van alimentatie, uit te keren. De tweede comparante is ook gehouden om bij deling, eerstdaags tussen haar en de weduwe Francis Loomans een acte te laten passeren om aan deze uit de, op heden, getransporteerde goederen, 1⁄7e deel, boven en behalve hetgene waartoe deze gerechtigd is, te laten toekomen.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 126 verso; 24-10-1792:
Antonie Willem Loomans, weduwnaar Catharina Homble transporteert aan Helena, hun dochter, haar aandeel in huis, hof en aangelag 2 lopense; land de Snijerskamp 2½ lopense; een huisplaats 3 copse; land de Smaalisberg 3 copse; land den Driehoek 1 lopense 3 copse; land Jan Tijs Caatjesakker 1½ lopense; land Maria Coolenakker 3 copse; land den Eyndenpoel 1 lopense 3 copse; land den Pasakker 2 lopense; land Smaalisberg 3 copse; groes agter het Slootje 2 lopense; groes Jan Kampesveltje 2 lopense; groes het Roodsveltje 3 lopense; groes Vrouwkesveltje 2 lopense; een huisplaats agter de Kosterye 1½ lopense. Alles tussen den bekende reëngenoten.

In het huizenquohier over de periode 1751-1781 is Antoni Loomans al die tijd eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 37 Dorp Bewoners nummer 37 Dorp
1751 Antoni Loomans Antoni Loomans
1756 Antoni Loomans Antoni Loomans
1761 Antoni Loomans Antoni Loomans
1766 Antoni Loomans Antoni Loomans en Jan Verasdonk
1771 Antoni Loomans Antoni Loomans
1776 Antoni Loomans Antoni Loomans
1781 Antoni Loomans Antoni Loomans in de camer weduwe Jan Verreijt

Daarna verdelen Maria Janse Timmermans, als weduwe van Francis Antoni Loomans en Helena Antoni Loomans de goederen, waarbij ieder een deel van het huis krijgt:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 150 verso; 06-09-1793:
Hendrik Neervens getrouwd met Maria Janse Timmermans, weduwe Francis Loomans en Helena Antony Loomans geassisteerd met haar vader, Antony Loomans. Zij verdelen de goederen welke hen, deels bij transport van hun vader, Antony Loomans en deels met het overlijden van hun moeder, Catharina Homble, zijn aangekomen.
1e lot krijgt Hendrik Neervens de keuken met de stal en het achterste van het huis met het aangelag regt van de schoorsteen op den hof van de Costerij met de halve put en circa 1 lopense van het Aangelag met het klein hofke; land de Pasakker 2 lopense 4 roede; land Rootsakker 1 lopense 4 roede; 70 roeden van den Driehoek 2 lopense 8 roede; de helft van den Berg bij Goort Lomans 42 roede; groes Vrouwkesveltje 1 lopense 46 roede; groes Slootjesvelt 1 lopense 46 roede. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan den Armen van Asten. De ontvanger van dit zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 300,- à 3%.
2e lot krijgt Helena Antony Loomans de kamer van het huis, langs de brandmuur met het kamertje en het recht van turf te leggen en te halen met de helft van de put en het aangelag rechtdoor van de schoorsteen op de heg van de Costerij, met de huisplaats bij de moeshof met 40 roede van het aangelag naast Godefridus Sauve; groes int Rood 2 lopense 42 roede; 38 roeden van den Driehoek 2 lopense 8 roede; land in de Snijerskamp 1 lopense 15 roede; land Logtakker of Eyndepoel 1 lopense 47 roede; de helft van den Berg bij Goort Lomans 42 roede. Groes Ostadensveld 2 lopense 2 roede. Belast met ƒ 0-1-10 per jaar aan het Huis van Asten. Te ontvangen van het 1e lot ƒ 300,- à 3%.

Vader Antoni Willem Loomans is op 05-03-1796 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

08

Maria Janse Timmermans is op 17-11-1796 te Asten overleden en Hendrik Peeter Neervens is te Asten op 27-01-1799 hertrouwd met Johanna Philip van Heugten, geboren te Asten op 15-11-1760 als dochter van Philippus Aegidi van Heugten en Anna Joannis van Bussel:

09

Het gezin van Hendrik Peeter Neervens en Johanna Philip van Hugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 05-11-1799 Asten 14-01-1825
Wilhelmus van den Berk
Lierop 13-06-1839

Voor zijn tweede huwelijk stelt Hendrik Peeter Neervens huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 104; 26-01-1799:
Hendrik Neervens, weduwnaar Maria Timmermans, bruidegom ter eenre en Jenneke Philips van Hugten, meerderjarige jonge dochter geassisteerd met Jelis Philips van Hugten, haar broeder, bruid, ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen. Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen zij een zijn met de voorkinderen van de bruidegom en zullen egaal delen na overlijden van de beide comparanten.

Hendrik Peeter Neervens ontvangt nog geld uit de erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 39 verso; 09-03-1801:
Jelis van Hugten, Peter van den Elsen getrouwd met Maria van Hugten, te Deurne, Jan Mattijs Kuypers getrouwd met Peternel van Hugten, Pieter Verberne getrouwd met Willemina van Hugten, Hendrik Neervens getrouwd met Jenneke van Hugten, Jan Zeegers als voogd over het minderjarige kind, Anneke, van wijlen Jan van Hugten en Maria Zeegers. Kinderen en erven van wijlen Philips Jelis van Hugten en Anneke van Bussel, beiden overleden, gewoond hebbende op Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
5e lot krijgt Hendrik Neervens ƒ 340,- uit te keren door Jan Mattijs Kuypers. Staat te weten dat Hendrik Neervens nog uit de boedel moet trekken ƒ 135-6-0 voor een uytset.

Johanna Philip van Hugten is op 24-04-1803 te Asten overleden en Hendrik Peeter Neervens is te Asten op 05-02-1804 voor een derde maal getrouwd met Margaretha Anthoni Amijs, geboren te Asten op 22-12-1761 als dochter van Anthonius Amies en Anna Maria Henrici Verberne. Voor zover bekend zijn er uit deze relatie geen kinderen geboren.

Voor zijn derde huwelijk maakt Hendrik Peeter Neervens nog een staat en inventaris en stelt huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 80; 04-02-1804:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik Neerven, laatst weduwnaar Jenneke Philip van Hugten, ten behoeve van zijn kind. Hij wil hertrouwen met Margareta Amijs.
Roerende goederen: een paard en het getuig, twee koeien, diverse tinnen borden en schotels, diverse schotels, twee spinnewielen, een hoogkar, een grote kast. Uit de boedel van wijlen zijn schoonouders heeft hij ontvangen ƒ 450,- in plaat van vaste goederen. Hiermede zijn de schulden betaald uit zijn huwelijk met wijlen Maria Timmermans. Nog heeft hij uit die nalatenschap ontvangen ƒ 150,- uit het gereed en de oigst te velde.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 82; 04-02-1804:
Hendrik Neervens, bruidegom en Margareta Amijs, bruid, maken huwelijksvoorwaarden.
Zij brengen beiden alle goederen in die zij hebben en verkrijgen. Indien uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren zullen deze een zijn met de voorkinderen. De langstlevende van hen beide zal in de boedel blijven zitten gedurende zijn / haar leven mocht hij / zij deze, naar verkiezing, willen verlaten, dan zal de beloning, naar redelijkheid, worden uitgereikt.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 zijn Hendrik Peeter Neervens en Helena Antoni Loomans eigenaren en bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 37 Dorp Bewoners nummer 37 Dorp
1798 Helena Lomans en Hendrikus Neervens Helena Lomans en Hendrikus Neervens
1803 Helena Lomans en Hendrikus Neervens Helena Lomans en Hendrikus Neervens

Helena Antoni Loomans, die in een kamer van het huis van Hendrik Peeter Neervens woont, wordt ziek en maakt haar testament op, waarbij haar goederen naar haar zus Petronella Antoni Loomans gaan. Ook haar broer Wilhelmus wordt nog genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 16; 23-08-1805:
Helena, dochter van wijlen Anthony Loomans, ziek, testeert. Alle voorgaande contracten vervallen. Haar enige erfgenaam wordt haar zuster, Petronella Anthony Loomans. Staat te weten dat testatrice nog een broeder heeft met name Wilhelmus, waarvan zij echter in 25 jaar geen tijding heeft gehad en dus niet weet of hij dood of levend is. Mocht binnen 10 jaar ofwel so als regtens is aan de regenten van Asten tijding komen dat hij nog in leven is dat alsdan uit haar nalatenschap ƒ 100,- zal worden uitgereikt door haar erfgenamen. De waarde der nalatenschap is niet meer dan ƒ 700,-.

Helena Antoni Loomans verkoopt een stuk groes aan Godefridus Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 77 verso; 23-12-1806:
Helena Loomans verkoopt aan Godefridus Sauvé groes het Roodsvelt in 't Rood 3 lopense. Koopsom ƒ 256,-.

Nadat Helena Antoni Loomans kort daarna op 30-12-1805 te Asten overlijdt, worden haar goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 09-01-1806:
Taxatie van de onroerende goederen van Helena Antony Loomans overleden op 30-12-1805. Waarde:
De kamer van het huis, langs de brandmuur, met het kamerke en aangelag 40 roede naast Godefridus Sauvé ƒ 150-00-00
Land den Driehoek naast Hendrik Neervens 38 roede ƒ 25-00-00
Land in de Sneyerskamp naast Joost Hoebergen 1 lopense 15 roede ƒ 50-00-00
Land de Logtakker naast Joost Hoebergen 1 lopense 47 roede ƒ 60-00-00
Groes den Berg naast Hendrik Neervens 21 roede ƒ 10-00-00
Groes Ostadensvelt 2 lopense 2 roede ƒ 100-00-00
Totaal ƒ 395-00-00
Belast met ƒ 0-1-10 per jaar aan het Boek van Asten, in kapitaal ƒ 2-00-10
Rest ƒ 392-10-06
20e penning is ƒ 19-13-00.

Erfgename Petronella Antoni Loomans ruilt een deel van het aangelag met een deel van den hof van Godefridus Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 88 verso; 11-01-1806:
Petronella Anthony Loomans verkoopt aan Godefridus Sauvé een hof met een deel van het aangelag buiten den hof geheel 3 copse, ene zijde en einde de koper en verkoopster, andere zijde Hendrik Neervens, andere einde de hof van de Costerij. Met het recht om de pad van vier voet neven of over de erve van de verkoper langs de weg van de kamer recht door te leiden op de gang of weg van weduwe Antony Muyen. Koopsom ƒ 130,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 89 verso; 11-01-1806:
Godefridus Sauvé verkoopt aan Petronella Loomans een deel van den hof van achteren ½ lopense, ene zijde de wijer, andere zijde weduwe Joseph Sauvé, ene einde Marcelis Koppens, andere einde de koper. Met het recht dat de koper aan de wijer haar toegang mag hebben om water te halen. Koopsom ƒ 20,-.

Margaretha Anthoni Amijs is op 25-02-1807 te Asten overleden en Hendrik Peeter Neervens verkoopt de goederen van zijn vrouw aan haar familie:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 145; 21-04-1807:
Hendrik Neervens, weduwnaar Margareta Amijs, waarbij contract huwelijkse voorwaarden de dato 04-02-1804 geeft over aan Mattijs Manders, getrouwd met Jennemaria Amijs en Lambert Amijs, zuster en broeder van Margareta Amijs zijn vrouws vaste goederen. Koopsom ƒ 270,-.

Hendrik Peeter Neervens is een vierde maal getrouwd op 15-05-1808 te Asten met Willemina Thomas Hendriks, geboren te Asten op 27-11-1764 als dochter van Thomas Hendrikx en Henrica Mathiae Haasen. Hieronder het gezin van Hendrik Peeter Neervens en Willemina Thomas Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Catharina Asten 17-06-1810 Kind Asten 21-10-1810

Hendrik Peeter Neervens verkoopt een deel van zijn aangelag aan Godefridus Sauvé:
Asten Rechterlijk Archief 107 folio 89 verso; 22-06-1808:
Hendrik Neervens verkoopt aan Godefridus Sauvé 1 copse van het Aangelag geheel 1 lopense 40 roede, ene zijde de Costerij, andere zijde en ene einde de verkoper, andere einde de koper.

Petronella Antoni Loomans verkoopt de kamer in de aanbouw, die zij van haar zuster Helena geërfd heeft, aan haar zwager Hendrik Peeter Neervens. Zelf woont zij daarna aan de overzijde van de straat (zie Voormalig huis G640 en G641):

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 88; 22-06-1808:
Petronella Loomans verkoopt aan Hendrik Neervens een kamer, waar de verkoopster woont, langs de brandmuur. De kamer is gebouwd aan het huis, waar de koper woont; land den Driehoek 38 roede; land Snijerskamp 1 lopense 15 rode; land Logtakker 1 lopense 47 rode; de helft van den Berg bij Goort Loomans geheel 42 roede; groes Ostadensvelt 2 lopense 2 roede. Belast met ƒ 100,- ingevolge testament van Helena Loomans de dato 23-08-1805; ƒ 0-1-10 per jaar aan het Boek van Asten.

De verpondingen van 1810 geven aan dat Hendrik Neervens in bezit van het huis is:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 194:
Hendrik Neervens.
Maria Janse Timmermans eerder weduwe Francis Antony Lomans nu gehuwd Hendrikus Neervens.
Nummer 37 keuken met stal en agterste vant huijs.

Hendrik Peeter Neervens is op 22-10-1811 te Asten overleden en zijn weduwe Willemina Thomas Hendriks verkoopt haar erfdeel aan de kinderen van Hendrik Peeter Neervens:

Notarieel Archief Asten 36-9; 05-02-1813:
Wilhelmina Thomas Hendriks weduwe van Hendrik Neervens ze verkoopt aan Francina en Petronella van Neervens dochters van Hendrik Neervens verwekt Maria Timmermans en Maria Hendrik Neervens verwekt bij wijlen Johanna Philip van Bussel ½ van een huis en tuin.

Uiteindelijk komt het huis en de aanbouw in handen van Petronella en Francijna Hendrik Neervens, kinderen uit het huwelijk van Hendrik Peeter Neervens en Maria Jansen Timmermans:

Notarieel Archief Asten 48-79; 23-04-1825:
Willem van den Berk man van Marie Hendrik Neervens verkopen aan Arnoldus van Bussel gehuwd met Francijna Hendrik Neervens en aan Jan Aarts man van Petronella Hendrik Neervens hun aandeel in een huis en aangelag, groot 24 roede 83 el, ene zijde weduwe Godefridus Sauve, andere zijde weduwe Steven Kanters.

Ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis en de aanbouw op naam van Petronella en Francijna Hendrik Neervens

Kadaster 1811-1832; G647:
Huis, groot 02 roede 23 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Peternel en Francijn Neervens.

Kadaster 1811-1832; G648:
Huis, groot 00 roede 85 el, het Derp, klassen 10.
Eigenaar: Peternel en Francijn Neervens.

10

11

Francisca Hendrik Neervens is geboren te Asten op 13-09-1791 als dochter van Hendrik Peeter Neervens en Maria Janse Timmermans. Zij is op 02-02-1816 te Asten getrouwd met Arnoldus van Bussel, geboren te Lierop op 25-12-1783 als zoon van Hendricus van Bussel en Johanna Vlemix. Hieronder het gezin van Francisca Hendrik Neervens en Arnoldus van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Lierop 19-12-1816 Asten 04-11-1841
Francis Segers
Someren 19-01-1860
2 Maria Asten 09-02-1819 Asten 05-04-1845
Joannes Rijnders
Asten 18-03-1849 zie Stegen 58
3 Hendrina Asten 20-07-1821 Asten 18-04-1847
Hendrikus van den Eijnden
Asten 12-08-1878 zie Voormalig huis G562
4 Antonia Asten 28-08-1823 Asten 09-02-1849
Johannes van der Loo
Asten 10-05-1854 zie Voormalig huis E1038
5 Margaretha Asten 11-11-1825 Asten 18-04-1847
Adriaan Jacobs
Tilburg 08-04-1882

Haar zuster Petronella Hendrik Neervens is geboren te Asten op 22-02-1794 als dochter van Hendrik Peeter Neervens en Maria Janse Timmermans. Zij is op 14-05-1815 te Asten getrouwd met Joannes Aarts, geboren te Asten op 06-10-1789 als zoon van Jacobus Wilhelmi Aerts en Cecilia Petri van Bussel.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lucia Asten 09-07-1816 Ongehuwd Asten 25-02-1854
2 Hendrikus Asten 18-11-1818 Ongehuwd Asten 20-06-1857
3 Jacoba Asten 17-09-1820 Kind Asten 29-10-1826
4 Maria Asten 05-11-1822 Nederweert 04-02-1850
Godefridus Hubertus Laamen
Nederweert 25-04-1857
5 Wilhelmina Asten 18-11-1824 Asten 04-04-1856
Henricus Hubertus op 't Root
Nederweert 18-11-1860
6 Jacobus Asten 11-04-1827 Asten 09-02-1855
Joanna Maria Sleegers
Asten 29-12-1855
7 Johanna Asten 22-09-1829 Ongehuwd Asten 13-05-1855
8 Wilhelmus Asten 08-09-1831 Kind Asten 01-10-1831
9 Godefrida Asten 24-10-1832 Asten 20-02-1865
Antonius Dircks
Asten 04-07-1867
10 Francisca Asten 24-05-1836 Ongehuwd Asten 28-05-1863
11 Wilhelmus Asten 17-08-1839 Ongehuwd Asten 07-10-1864

Zij woonden na de scheiding van de erfboedel rond 1835 in de Hemel (zie Voormalig huis G384 en G385). Joannes Aarts is op 23-05-1853 te Asten overleden en Petronella Hendrik Neervens is op 18-11-1864 te Asten overleden.

Arnoldus van Bussel is op 10-06-1836 te Asten overleden en daarna wordt het bezit gescheiden en komen beide huizen in handen van Francisca Hendrik Neervens. Francisca Hendrik Neervens is op 03-08-1842 te Asten overleden en het huis wordt verkocht aan Franciscus Hoebens, geboren te Tilburg op 13-02-1807 als zoon van Joannes Baptista Hoebens en Maria Josepha de Bruggenoms.

Franciscus Hoebens heeft sinds ongeveer 1830 een Franse kostschool in de huidige Burgemeester Wijnenstraat en in het Algemeen Handelsblad van 18-08-1843 deelt hij mee dat er toch nog plaats is voor kostschoolkinderen, die mogelijk in deze huizen worden gehuisvest:

12

Later zijn de kostschoolkinderen elders gehuisvest en worden de woningen verhuurd. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 staat het huis met kadasternummer G647 bekend onder huizingnummer A160a. Het wordt dan bewoond door Johannes Verberne, geboren te Asten op 31-03-1816 als zoon van Anthonie Verberne en Antonetta van de Ven. Hij is als akkerbouwer op 11-04-1845 te Asten getrouwd met Hendrina van Oosterhout, geboren te Asten op 16-07-1809 als dochter van Johannes van Oosterhout en Hendrina van den Boomen:

13

Zoon Antonie Verberne, geboren te Asten op 07-08-1846, is hoogstwaarschijnlijk de vriend Tonie die in het verhaal 'Peer de wever'1 uit het boek 'Etsen naar het leven' van H. Hollidee, alias Elard Albert Rovers, wordt beschreven. Hij bleef ongehuwd en woonde later in bij zijn broer Johannes Verberne op Voordeldonk (zie Voordeldonk 86). Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A243:

14

Johannes Verberne en Hendrina van Oosterhout verhuizen met hun kinderen rond 1870 naar de Diesdonk (zie Diesdonkerweg 9) en het huis wordt daarna bewoond door Martinus Berkers, geboren te Vlierden op 09-10-1825 als zoon van Hendrik Berkers en Maria Croijmans. Hij is als akkerbouwer op 13-02-1857 te Asten getrouwd met Antonia van Bussel, geboren te Asten op 02-02-1830 als dochter van Antonie van Bussel en Johanna van der Weerden.

Zij verhuizen in 1877 naar Lierop en de nieuwe bewoner is Theodorus Jansen, geboren te Asten op 29-09-1836 als zoon van Martinus Jansen en Joanna Elisabeth Hoebergen. Hij is als akkerbouwer op 05-02-1877 te Asten getrouwd met Petronella Peters, geboren te Asten op 13-09-1834 als dochter van Johannes Peeters en Helena Smits. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A242:

15

In 1881 wordt er nog een hakhuis bijgebouwd en krijgt dit huis kadasternummer G1550 en twee jaar later wordt het huis, dat nog steeds in bezit van Franciscus Hoebens is, gesloopt. Theodorus Jansen en Petronella Peters verhuizen naar B10.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 staat het andere huis met kadasternummer G648 bekend onder huizingnummer A160b. Het wordt bewoond door verver Jan Knapen, geboren te Asten op 18-03-1820 als zoon van Joannes Hendrik Knapen en Lucia Sauvé. Samen met zijn zusters Johanna Elisabeth en Margo woont hij in het huis:

16

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A90 en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Bouwmans, geboren te Asten op 03-05-1816 als zoon van Johannes Bouwmans en Catharina van Beek. Hij is sinds 01-05-1859 weduwnaar van Maria Swijnkels, geboren te Maashees op 15-04-1824 als dochter van Hendrik Swijnkels en Ida Joosten, met wie hij als dagloner op 25-02-1848 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont hij met zijn zoon Antonie Bouwmans in het huis met huizingnummer A244:

17

Zoon Antonie Bouwmans vertrekt in 1870 naar Vlierden en Johannes Bouwmans is op 17-04-1872 te Asten overleden. Vanaf 1877 wordt het huis bewoond door Karel Geven, geboren op 01-08-1838 te Asten als zoon van Godefridus Geven en Elisabeth van der Zanden (zie Emmastraat 31). Hij is als metselaar te Asten op 16-04-1877 getrouwd met Francisca van Heugten, geboren te Asten op 29-01-1845 als dochter van Petrus van Heugten en Helena van Heugten (zie Voordeldonk 86). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A243:

18

Karel Geven verhuist rond 1881 naar A244 (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 19) en in het huis komt wonen Wilhelmina Vermeulen, geboren te Asten op 07-08-1832 als dochter van Willem Vermeulen en Catharina Verheijen (zie Oliemolen 10 en 12). Zij verhuist in 1883 naar A237 (zie Voormalig huis G613).

Ook dit huis wordt rond 1883 gesloopt en haaks op het oude huis wordt een nieuw huis gebouwd met kadasternummer G1643 (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 8). Dit nieuwe huis ligt aan de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat en komt in 1893 toe aan pastoor Lodewijk Mari Victor (Louis) Hoebens, geboren te Asten op 09-12-1846 als zoon van Franciscus Hoebens en Antonetta Johanna Leijssen.

Hieronder is een kadasterplaatje te zien, waarbij huis G648 is afgebroken en vervangen door een nieuw huis met kadasternummer G1643

19

Dit huis wordt rond 1900 gesplitst in drie huizen G1755, huis, schuur en erf in het noorden (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 8), G1756, huis en erf in het midden (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 6) en G1757 huis en erf met aschhok in het zuiden (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 4). Lodewijk Mari Victor (Louis) Hoebens is rond 1900 overleden en zijn memories van successie zijn op 06-06-1900 te Helmond opgetekend. De huizen komen in eigendom van Franciscus Hoebens, geboren te Asten op 30-01-1844 als zoon van Franciscus Hoebens en Antonetta Johanna Leijssen.

Hieronder is een kadasterplaatje te zien, waarbij huis G1643 is opgesplitst in drie huizen.

20

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1607 Andreas Reynders van Ruth ±1580
1640 Johannes Andreae de Ruth Asten ±1614 Johannes Andreae de Ruth ±1614
1673 weduwe Johannes Andreae de Ruth Asten ±1620 weduwe Johannes Andreae de Ruth ±1620
1705 Antonis Jansen van Rut Asten ±1653 Antonis Jansen van Rut Asten ±1653
1709 weduwe Antonis Jansen van Rut Asten 14-03-1658 weduwe Antonis Jansen van Rut Asten 14-03-1658
1724 Andreas Antonis Verrijt Asten 17-07-1687 Andreas Antonis Verrijt Asten 17-07-1687
Dorp huis 37
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Andries Verriet Asten 16-07-1687 Andries Verriet Asten 16-07-1687
1741 Jan Verberne Asten 10-02-1684 Andries Verreijt Asten 16-07-1687
1746 Antoni Loomans Asten 03-04-1716 Andries Verreijt Asten 16-07-1687
1751 Antoni Loomans Asten 03-04-1716 Antoni Loomans Asten 03-04-1716
1756 Antoni Loomans Asten 03-04-1716 Antoni Loomans Asten 03-04-1716
1761 Antoni Loomans Asten 03-04-1716 Antoni Loomans Asten 03-04-1716
1766 Antoni Loomans Asten 03-04-1716 Antoni Loomans en Jan Verasdonk Asten 03-04-1716
1771 Antoni Loomans Asten 03-04-1716 Antoni Loomans Asten 03-04-1716
1776 Antoni Loomans Asten 03-04-1716 Antoni Loomans Asten 03-04-1716
1781 Antoni Loomans Asten 03-04-1716 Antoni Loomans, camer wed Verreijt Asten 03-04-1716
1798 Helena Lomans / Hendrikus Neervens Asten 12-03-1738 Helena Lomans / Hendrikus Neervens Asten 12-03-1738
1803 Helena Lomans / Hendrikus Neervens Asten 12-03-1738 Helena Lomans / Hendrikus Neervens Asten 12-03-1738
Kadasternummer G647
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G647 1803-1805 Helena Loomans Asten 12-03-1738 samen met Hendrik Peeter Neervens 30-12-1805
G647 1805-1808 Petronella Antoni Loomans Asten 23-09-1741 samen met Hendrik Peeter Neervens 08-07-1808
G647 1808-1811 Hendrik Peeter Neervens Deurne 12-06-1762 22-10-1811
G647 1812-1836 Francisca Hendrik Neervens Asten 13-09-1791 samen met Petronella Hendrik Neervens
G647 1836-1842 Francisca Hendrik Neervens Asten 13-09-1791 03-08-1842
G647 1842-1859 Franciscus Hoebens Tilburg 13-02-1807
Voormalig huis
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Helena Loomans Asten 12-03-1738 30-12-1805
1805-1807 Hendrik Peeter Neervens Deurne 12-06-1762 Margaretha Anthoni Amijs Asten 22-12-1761 25-02-1807
1808-1811 Hendrik Peeter Neervens Deurne 12-06-1762 Willemina Thomas Hendriks Asten 27-11-1764 22-10-1811
1812-1816 Francisca Hendrik Neervens Asten 13-09-1791
1816-1836 Arnoldus van Bussel Lierop 25-12-1783 Francisca Hendrik Neervens Asten 13-09-1791 10-06-1836
1836-1842 Francisca Hendrik Neervens Asten 13-09-1791 weduwe van Bussel 03-08-1842
1843-1859 mogelijk internaat bij kostschool
A160a 1859-1869 Johannes Verberne Asten 31-03-1816 Hendrina van Oosterhout Asten 16-07-1809
A243 1869-1871 Johannes Verberne Asten 31-03-1816 Hendrina van Oosterhout Asten 16-07-1809 naar Ommel
A243 1871-1879 Theodorus Jansen Asten 29-09-1836 Petronella Peters Asten 13-09-1834
A242 1879-1883 Theodorus Jansen Asten 29-09-1836 Petronella Peters Asten 13-09-1834 naar B10
A242 1883 huis gesloopt
Kadasternummer G648
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G648 1803-1805 Helena Loomans Asten 12-03-1738 samen met Hendrik Peeter Neervens 30-12-1805
G648 1805-1808 Petronella Antoni Loomans Asten 23-09-1741 samen met Hendrik Peeter Neervens 08-07-1808
G648 1808-1811 Hendrik Peeter Neervens Deurne 12-06-1762 22-10-1811
G648 1812-1836 Francisca Hendrik Neervens Asten 13-09-1791 samen met Petronella Hendrik Neervens
G648 1836-1842 Francisca Hendrik Neervens Asten 13-09-1791 03-08-1842
G648 1842-1859 Franciscus Hoebens Tilburg 13-02-1807
Voormalig huis
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Hendrikus Peter Neervens Deurne 12-06-1762 Margaretha Anthoni Amijs Asten 22-12-1761 25-02-1807
1808-1811 Hendrik Peeter Neervens Deurne 12-06-1762 Willemina Thomas Hendriks Asten 27-11-1764 22-10-1811
1812-1815 Petronella Hendrik Neervens Asten 22-02-1794
1815-1836 Joannes Aarts Asten 06-10-1789 Petronella Hendrik Neervens Asten 22-02-1794
1836-1842 Francisca Hendrik Neervens Asten 13-09-1791 weduwe van Bussel 03-08-1842
1843-1859 mogelijk internaat bij kostschool
A160b 1859-1869 Johannes Knapen Asten 18-03-1820 met zusters naar A90
A244 1869-1872 Johannes Bouwmans Asten 03-05-1816 met zoon Antonie 17-04-1872
A244 1872-1877 onbewoond
A244 1877-1879 Karel Geven Asten 02-08-1838 Francisca van Heugten Asten 29-01-1845
A243 1879-1881 Karel Geven Asten 02-08-1838 Francisca van Heugten Asten 29-01-1845 naar A181
A243 1881-1883 Wilhelmina Vermeulen Asten 07-08-1832 naar A237
A243 1883 huis gesloopt
Referenties
  1. ^Verhalen uit de vergetelheid; Heemkundekring De Vonder, Asten-Someren; De Astense schrijver H. Hollidee, bladzijde 220-232

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024, 12:50:16

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen