logo

De Vonder Homepagina


Prins Bernhardstraat 22

Dit huis is in bezit van Philips Goossens, die in de archieven slechts eenmaal voorkomt bij een lijst met getroffenen door misoogsten in de periode 1737-1739 en op basis van de volgorde woont hij in de buurt van Goort Buckums en Bernard Brunas:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenenhebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende in het dorp:

  • Jan Verhoysen ƒ 80,-
  • weduwe Frans Doensen ƒ 34,-
  • Philips Goossens ƒ 30,-
  • Goort Buckums ƒ 40,-
  • Bernardus Brunas ƒ 18,-
  • Dielis van den Berge ƒ 21,-
    Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten pothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Vermoedelijk is Philips Goossens een lid van de familie Buccums en is hij geboren op 23-07-1701 te Asten als zoon van Gosewinus Michiels en Catharina Aarts. Gosewinus Michiels is geboren te Asten op 04-09-1670 als zoon van Michaelis Goossens Buccums, getrouwd op 19-02-1662 te Asten met Johanna Jansen van Gerwen. Hij is dan een neef van Goort Buckums die in het familiehuis van Buccums (zie Voormalig huis G493) woont.

In het huizenquohier over de periode 1736-1771 is Philips Goossens in het begin eigenaar en bewoner, maar vanaf 1741 staat buurman Bernardus Brunas (zie Prins Bernhardstraat 24) als eigenaar en verhuurt het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 65 Dorp Bewoners nummer 65 Dorp
1736 Philips Gossens Philips Gossens
1741 Bernardus Brunas Francis van de Mortel
1746 Bernardus Brunas onbewoont
1751 Bernardus Brunas onbewoont
1756 Bernardus Brunas onbewoont
1761 Bernardus Brunas Philips Levi
1766 Bernardus Brunas Philips Levi
1771 Bernardus Brunas weduwe Antoni Vos

Het huis wordt daarna geërfd door zoon Gerrit Brunas die dit huis aan het nevenstaande huis (zie Prins Bernhardstraat 24) timmert:

Jaar Eigenaar nummer 65 Dorp Bewoners nummer 65 Dorp
1776 Gerrit Brunas, met 67 aaneen getimmert Gerrit Brunas
1781 Gerrit Brunas, een huis met 67 Gerrit Brunas

Het huis komt daarna in bezit van de kinderen van Antonij Leenen, die het huis opnieuw splitsen en verhuren aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 65 Dorp Bewoners nummer 65 Dorp
1798 kinderen Antonij Leenen Bendert Haazen
1803 kinderen Antonij Leenen Jelis van den Boomen

In 1832 is er bij het kadaster weer sprake van één huis (zie Prins Bernhardstraat 24) en vanaf 1918 wordt dit gesplitst en het deel met kadasternummer G2169 (zie nevenstaande kadasterkaart) wordt gekocht en bewoond door boswachter Wilhelmus Trepels, geboren op 10-03-1878 te Helden als zoon van Mathijs Trepels en Maria Peeters. Hij is rond 1900 getrouwd met Johanna Lisette Wilhelmina Rohrig, geboren op 26-01-1872 te Blatterstein (D). 

01

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanaf april 1918 vanuit Tegelen in het deel van het huis met huizingnummer A146b wonen, hetgeen rechtsboven vermeld wordt in de Nieuwe Venlosche Courant van 04-05-1918.

02

Wilhelmus Trepels verhuist rond 1921 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-03-1920 de verkoop van goederen uit het pakhuis van Wilhelmus Trepels en in diezelfde krant van 23-04-1921 de verkoop van zijn huis:

03 04

Wilhelmus Trepels is op 04-05-1940 te Tegelen overleden.

Vanuit A205 komt Johanna Maria Huberta Leenen, geboren op 15-09-1886 te Asten als dochter van eerder genoemde Petrus Nicolaas Leenen en Johanna Adriana Schellings, in het huis wonen. Zij is te Asten op 16-04-1918 getrouwd met boswachter Johannes Cornelis Reij, geboren op 01-08-1886 te Texel als zoon van Willem Cornelis Reij en Anna Maria Margaretha Moorman. Over de periode 1920-1930 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer A173, ook bekend staand als Stationstraat 20:

05

Links het huwelijk van Johannes Cornelis Reij en Johanna Maria Huberta Leenen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-04-1918; zij wonen eerst in bij Petrus Antoon Leenen. Rechts, volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-09-1923 presenteert Johannes Cornelis Reij zijn plan voor de verkaveling van gemeentegronden in de raadsvergadering van de gemeente Asten:

06 07

Hieronder een foto uit 1925 van de Tramstraat met rechts het huis:

07a

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Stationstraat 20, later hernoemd tot Prins Bernhardstraat 20:

08

In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 30-04-1932 wint Anna Maria Leenen een prijs:

09

Volgens Dagblad de Tijd van 12-08-1934 valt ook dochter Johanna Reij in de prijzen:

10

Johannes Cornelis Reij is op 06-02-1937 te Asten overleden en de Nieuwe Harlinger corant van 16-02-1937 geeft een korte levensbeschrijving:

Johanna Maria Huberta Leenen is te Asten op 25-03-1972 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

11 12

Overzicht bewoners

Dorp huis 65
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Philips Gossens Asten 23-07-1701 Philips Gossens Asten 23-07-1701
1741 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Francis van de Mortel Asten 15-09-1704
1746 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 onbewoont
1751 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 onbewoont
1756 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702
1761 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas en Philips Levi Tielen 05-09-1702
1766 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas en Philips Levi Tielen 05-09-1702
1771 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 weduwe Antoni Vos
1776 Gerrit Brunas, bij 67 getimmert Asten 20-03-1732 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702
1781 Gerrit Brunas, een huis met 67 Asten 20-03-1732 Gerrit Brunas Asten 20-03-1732
1798 kinderen Antonij Leenen Asten 13-10-1792 Bendert Haazen Asten 09-04-1753
1803 kinderen Antonij Leenen Asten 13-10-1792 Jelis van den Boomen Asten 31-03-1765
Stationstraat 20, Prins Bernhardstraat 22 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A146b 1918-1920 Wilhelmus Trepels Helden 10-03-1878 Lisette W Rohrig Blatterstein 26-01-1872
A173 1920-1921 Wilhelmus Trepels Helden 10-03-1878 Lisette W Rohrig Blatterstein 26-01-1872 naar Tegelen
A173 1921-1930 Johannes Cornelis Reij Tezel 01-08-1886 Johanna M Leenen Asten 15-09-1886
20 1930-1937 Johannes Cornelis Reij Tezel 01-08-1886 Johanna M Leenen Asten 15-09-1886 06-02-1937
20 1937-1938 Johanna M Leenen Asten 15-09-1886 weduwe Reij

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 april 2024, 10:10:29

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen