logo

De Vonder Homepagina


Prins Bernhardstraat 23

Dit betreft een huis dat rond 1636 in bezit komt van Jan Jacob van Gerwen, geboren rond 1590 en rond 1618 getrouwd met Joanna. Na haar overlijden rond 1630, is Jan Jacob van Gerwen op 26-08-1631 te Gerwen hertrouwd met Luytien Aerts, geboren te Weert rond 1600 als dochter van Aert Henrick Colen en Metjen:

De gezinnen van Jan Jacob van Gerwen met Joanna en met Luytien Aerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heylwigis
(Heylke)
Gerwen ±1619 Nuenen 05-02-1645
Peeter Gerardt Dielis
dochter Gerarda
zoon Henricus
2 Elizabetha
(Lijsken)
Gerwen 03-11-1620 Asten 19-07-1665
Peter
Ceel Lenaerts
Peter Ceel Lenaerts is weduwnaar
van Margriet Meus Hoeben
3 Joannes
(Jan)
Gerwen 02-06-1623
Asten ±1645
Adriaentie Jacob Thomas
Asten 17-06-1673 dochters Johanna, waarschijnlijk
Catharina*** en Margaretha
zie Voormalig huis G154
4 Maria
(Meriken)
Gerwen 05-02-1626 Asten ±1650
Goossen Hendricks
5 Petronella Gerwen 18-01-1628 Kind Gerwen ±1628
6 Arnoldus**
(Aert)
Gerwen 12-12-1632 Asten 14-11-1667
Maria Mathijssen Smits
Someren 10-02-1705 Goossen Hendricks is getuige
bij doop van zoon Theodorus
7 Johanna**
(Jenneken)
Gerwen 05-03-1635 Asten 19-02-1662
Michiel
Goossen Buccums
Asten 07-06-1691 dochters Jenneke en Arnolda
zonen Jan en Goossen
zie Voormalig huis G493
8 Wilhelmus**
(Willem)
Asten 27-02-1638 Asten ±1665
Luytie Philips Goossens
Asten 15-10-1676 zonen Joost, Mathijs en Jacob
zie ook Voormalig huis G434
9 Mechtildis**
(Metgen)
Asten ±1640 Asten 22-02-1661
Paulus Jelis
Asten 05-10-1676 wonend op de Hindert

zonen Jelis, Hendrick,, Jan en Thijs

10 Margaretha** Asten 02-02-1644 Kind Asten ±1644
11 Catharina***
(Catalijn)
Asten 25-11-1648 Asten 16-05-1677
Antoni Jelis Ceelen
Asten 04-04-1729 dochters Johanna, Lutgardis en
Catharina; zoon Johannes
zie Voormalig huis G154

*   Luytien Aerts had uit een eerder huwelijk nog een dochter genaamd Theodora, geboren rond 1628 en later getrouwd met Willem Thomas
**  kinderen uit het tweede huwelijk
*** als ouders staan hier genoemd Jois Jois van Gerwen en Lutildis, maar het is of Jois Jacob van Gerwen en Lutildis of Jois Jois van Gerwen en Adriaentie; uit verdere informatie blijkt het toch een kind van Jan Jacob van Gerwen en Luytien Aerts te zijn

Jan Jacob van Gerwen erft land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 79; 21-01-1636:
De erfgenamen van Aert Henrick Colen en Metjen, zijn vrouw, delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen de drie dochters Jenneken, Joostien en Joostien geassisteerd met Goort Peters, hun oom, het huis en de camp, ene zijde Hanrick Geven, andere zijde en en einde Tonis van Rudt, andere einde de straat; land die Loo; land die Gerren; groes aent Laerbroeck, deze groes zodanig te delen dat dit lot zal grenzen aan de Astense ackers en de andere delers aan het Broeck. Belast met elfftalven gulden per jaar te Eyndhoven.
2e lot krijgt Jan Jacop van Gerwen getrouwd met Luytien land den Gruenacker; land den Bocht, groes den bempt aent Laerbroeck dit deel grenzend aan het Broeck. Belast met ƒ 3,- per jaar te 's Hertogenbosch; ƒ 4,50 per jaar te Helmont.

Jan Jacob van Gerwen komt geregeld in het archief voor en meestal leent hij geld aan derden:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 97; 12-02-1647:
Willem Janssen van Baeckel is schuldig aan Jan van Gerwen ƒ 50,- à 5%. Te lossen soo gernige hij sijne schaepen sal hebben vercocht of 12-02-1648. Marge 02-11-1656  gelost aan Jan van Gerwen.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 97; 12-02-1647:
Dirck Hanrick Peter Baeckermans is schuldig aan Jan van Gerwen ƒ 100,- à 5%. Met deze som is erffgoet gekocht. Marge 06-03-1656 gelost.

Uit onderstaand archiefstuk kunnen we opmaken dat Jan Jacob van Gerwen onder andere van beroep wever is:

Asten Rechterlijk Archief 53; 16-06-1651:
Jenneken, weduwe Aert Joosten van de Vorst geassisteerd met Peeter Dircx en Peeter Hendricx testeert:Aan den Armen 3 mauwer rogge om te bakken en uit te spynde aan de  armen. Al haar slechte kleren soo wullen als lijnwaet aan den Armen. Lijske, haar dochter, een schrijne en haar, testatrices, beste kleren ende een webken lijnwaet nog bij de wever Jan van Gerwen. Zijnde met alles wat in het schrijne  gebleven is, dit omdat Lijsken ongetrouwd is en geen bruidskleren heeft gehad als Grietgen, haar zuster, die nu al enige jaren is getrouwd. 

Hieronder nog enkele archiefstukken waaruit blijkt dat Jan Jacob van Gerwen geld uitleent:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 46 verso; 13-03-1656:
Cornelis Joosten is schuldig aan Jan van Gerwen ƒ 200,- à 5%. Deze zijn bestemd voor Anthonis Joosten, onmondig zijnde, waarvan Cornelis Joosten momboir is. Marge  04-03-1672 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 47; 13-03-1656:
Dirck Hendrick Bakermans is schuldig aan Jan van Gerwen ƒ 100,- à 5%. Marge 26-02-1663 gelost.

In onderstaand document wordt gesproken over 5 nakinderen van Jan Jacob van Gerwen en Luytien Aerts, waaruit we opmaken dat dochter Margaretha jong is overleden en ook in geen archiefstuk wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 165; 11-03-1662:
Dirck Hendrix verkoopt aan de vijf nakinderen van Jan van Gerwen en Luytien Aerts een groesveld aent Laerbroeck 1 lopense, ene zijde Jacob van Gemert, andere zijde en einde de kopers. Belast met 4 gulden 5 stuiver per jaar aan Pieterson rentmeester van de Geestelijke Goederen. Het groesveld is mede verhypothequeert ende veronderpant voor ƒ 100,-, door verkoper, aan Jan Andriessen van Ruth. De verkoper zal de kopers hiervan kost- en schadeloos houden. Hij stelt als weerpant al zijn goederen present en toecomende.

De voorkinderen van Jan Jacob van Gerwen worden voor het bezit in Asten uitgekocht door twee nakinderen van Jan Jacob van Gerwen en Luytien Aerts:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 28 verso; 27-04-1666:
Jan Janssen van Gerwen, Goossen Hendricx getrouwd met Meriken, dochter Jan Jansse van Gerwen, Peeter Gerardt Dielis getrouwd met Heylke, dochter Jan Jansse van Gerwen. Als voorkinderen van Jan Jacob van Gerwen. Zij zijn uitgekocht uit de goederen van hun vader uitgezonderd hun deel in de twee huizen staande te Gerwen. Zij krijgen ieder ƒ 28,- betaald van Aert en Willem Jansen van Gerwen.

In bovenstaand document worden Meriken en Heylke eerst genoemd als dochters van Jan Jansen van Gerwen en later als voorkinderen van Jan Jacob van Gerwen. Ik vermoed dat het eerste een fout in het document is, zoals hierboven ook in het doopboek is genoemd.

Schoonzoon Michiel Goossen Buccums stelt de erfenis van zijn vrouw als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 89; 03-07-1668:
Michiel Goossen Michiels is schuldig aan Cornelis Wisenbergh, koopman, te Aecken 146 ricxdaelders en vijf merck wegens geleverde ketels. Te lossen binnen 4 maanden. Onderpand is zijn kindsdeel dat hem na overlijden van zijn vrouws vader, met name Jan van Gerwen toekomt.

Luytien Aerts is als Luyttien Jan van Gerwen te Asten op 06-06-1670 overleden en er wordt een schikking getroffen met dochter Theodora uit haar eerdere huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 130; 08-08-1670:
Alzo questie ende verschil geschapen was te gerijsen tussen de kinderen van Jan van Gerwen en Willem Thomas getrouwd met Dircxke, natuurlijke dochter van Luytie Janssen, zijnde een voorkind. Aan Joost Roefs en Goiaert van Gorcum is verzocht om te arbitreren betreffende de goederen van Jan van Gerwen en wijlen Luytie, zijn vrouw. Aert en Willem, zonen van Jan van Gerwen, mede voor hun zusters zullen betalen aan Willem Thomas ƒ 62,-.

De vijf kinderen van Jan Jacob van Gerwen en Luytien Aerts hebben nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 147; 03-03-1671:
Willem Philipssen is schuldig aan de vijf nakinderen van Jan van Gerwen en Luytie Aerts, zijn vrouw ƒ 60,-. Onderpand een beemdje te Ommel en een weeghgetouw. Indien op 31-03-1673 nog niet is gelost dan zullen de goederen in bezit blijven van de voornoemde kinderen. Tot die datum mag niemand daar eenigh hout afhouwen.

Jan Jacob van Gerwen is op 23-11-1672 te Asten overleden en hieronder de begraafakten van Luytien Aerts en Jan Jacob van Gerwen:

Dochter Lijsken uit zijn eerste huwelijk moet nog worden uitgekocht:

Asten Rechterlijk Archief 80 folio 4 verso; 02-02-1673:
Peter Ceel Lenarts getrouwd met Lijsken Janssen van Gerwen is mits deze uitgekocht uit de goederen van Aert Janssen van Gerwen, Willem Janssen van Gerwen, Pauwels Jelis getrouwd met Metgen Janssen van Gerwen en Michiel Goossens getrouwd met Jenneken, dochter Jan Janssen van Gerwen en Adriaentie, dochter Jacob Thomas, deze mede voor Lijneken, onmondige dochter van den selven Jan van Gerwen. Soo gerey als erffve hier te Asten gelegen en in het sterfhuis aanwezig. Eveneens is hij gegaan uit een rente van 100 rijksdaalders staande ten laste van Frans Jacobs. Hij heeft hiervoor ontvangen ƒ 37,50 en ƒ 28,-. Hij is hiermede voldaan door de nakinderen van Jan van Gerwen.

Bovenstaand document zorgt voor de meeste verwarring; Jenneken is zowel een dochter van Jan Jacob van Gerwen als van zijn zoon Jan Janssen van Gerwen. Laatstgenoemde dochter is geboren te Asten op 30-11-1649 en zou dan op 12-jarige leeftijd getrouwd zijn met Michiel Goossens en als 13-jarige moeder zijn.  Mogelijk staat er in het originele document twee keer Jenneken met een komma er tussen, op die plaats. Ook Catharina zou dan een dochter van Jan Janssen van Gerwen zijn, echter in onderstaand document is er eerst weer sprake van dat zij een dochter is van Jan Jacob van Gerwen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 34; 28-08-1675:
Catalijn, dochter Jan Jacops van Gerwen, aanlegger contra Evert Jan Lamberts, gedaagde. Betaling van ƒ 100,- à 5% met vier jaar achterstand de dato 06-04-1675.

Catharina is getrouwd met Antoni Jelis Ceelen, die hier samen met zijn zwager Peter Ceel Lenarts het huis en land uit de erfenis van hun schoongrootouders opkopen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 86; 08-09-1681:
Mayke, weduwe Jacob Thomas, Thomas Jacob Thomas, Thomas Jacob Thomas en Jacob Jan Hendricx als momboiren over de onmondige kinderen van Jan Jansen van Gerwen en Adriaentie, dochter Jacob Thomas, Baltus Hendricx getrouwd geweest met Jenneke Jacobs namens zijn kinderen nu geassisteerd met Huybert Jan Tielen, Thomas Jacobs en Gijsbert Jansen Vogels als momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Jacob Thomas en Geertruyt Geverts. Zij verkopen, met decreet van schepenen de dato 01-09-1681 aan Peeter Marcelis Leenders en Antonis Dielis Ceelen huis, hof, hofstad, aangelag en de landerijen aan het Laerbroeck 9 lopense, ene zijde het Convent van Ommel, andere zijde de weg, ene einde Steven Lamberts, andere einde Peeter Reynders; land den Papenecker aant Laerbroeck 3 lopense; land den Henst 1½ lopense; land gekomen van Dirck Huyben 1½ lopense; het Hooyvelt 2 lopense naast Jan Jansen van Osch. Gereserveerd wordt een klein huiske met den hof tot het Wilighke toe waar de weduwe Jacob Thomas nu in woont. Zij mag hier gedurende haar verdere leven blijven wonen. Daarna komt het aan de kopers. Belast met 6 stuiver 12 penningen per jaar aan de Heer van Asten; ƒ 200,- aan de weduwe Michiel Jacobs van de Cruys; ƒ 75,- aan Hilleke, dochter Hendrick van de Luytelaer; 10 stuiver per jaar aan de Heilige Geest, alhier; ƒ 50,- aan Jenneke, dochter Jan Jansen van Gerwen. Koopsom ƒ 925,-.

Antoni Jelis Ceelen had eerder samen met zijn zwager Paulus Jelis al een verdeling van de goederen van Jan Jacobs van Gerwen gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 86; 08-07-1679:
Alsoo Antonis Dielis Ceelen en Pauwls Dielis metten andere eenige differenten hadden uytstaen ende dat tersaecke dat 'd een 'd en anderen penningen hadden verschooten ende int huyshouden ingebrocht ende om voordere onconvedienten ende overigheden te voorcomen hebben metthen ander gemaeckt dit naervolgende contract.Is tussen Pauwls Dielis Ceelen getrouwd geweest met Metien Jansen en daarbij vier kinderen. Pauwls is geassisteerd met Aert van Gerwen, als geboren momboir van de onmondige kinderen en Jan Antonis, als geassumeerde" momboir ter eenre en Antonis Dielis ter andere zijde. Overeengekomen is dat Antony zal blijven bezitten huis, hof en hofstad aan 't Laerbroeck zoals gekomen van Jan van Gerwen 1 lopense; land den Heyff 1 lopense; twee delen in de Pastoryenacker geheel 2½ lopense en dat vanwege de penningen die Antonis verschooten heeft. Pauwls blijft de andere goederen bezitten.

Diezelfde Antoni Jelis Ceelen spant een geding aan tegen Jan Joost Roefs, waar zijn vrouw Catharina Jansen van Gerwen dienstmeid is geweest:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 302; 04-10-1684:
Antoni Jelis, getrouwd met Lijneke Jan van Gerwen, aanlegger contra Jan Joost Roefs, gedaagde. Aanleggers vrouw heeft als dienstmaeght vanaf 01-11-1674 tot 15-05-1677, als zij ging trouwen met aanlegger, gewerkt bij gedaagde. Er moet nog betaald worden een restant salaris, toebaet en twee jaar hooftgelt. In de minne is dit niet te bekomen geweest.

Zoon Arnoldus Jansen van Gerwen is geboren te Gerwen op 12-12-1632 en op 24-06-1652 te Asten getrouwd met Anna Theodori. Na haar overlijden te Asten als Anneken Aerts van Gerwen op 15-05-1664 is Arnoldus Jansen van Gerwen op 14-11-1667 te Asten hertrouwd met Maria Mathijssen Smits, geboren te Weert op 17-04-1637 als dochter van Matheus Smets en Ida en weduwe van Theodorus:

Aert Jansen, Mari Mathijssen Smits; Gerit Hendrix, Jacob van de Cruijs.

01

Het gezin van Arnoldus Jansen van Gerwen met Anna Theodori en met Maria Mathijssen Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus* Asten 18-10-1654
2 Cornelis Asten 04-03-1668
3 Johannes Asten 19-12-1670
4

Theodorus
(Dirck)

Asten 02-03-1673

Asten 29-11-1706
Maria Leendert Jan Coolen

Asten ±1742 zie Voormalig huis B640
5 Thomas Asten 04-05-1675

Asten 10-1703
Catalyn Jansen
Asten 24-07-1707
Elisabeth Vreynsen
Asten 14-05-1714
Henrica
Jacobs

Asten ±1748zie ook Bergdijk 36

zie Voormalig huis G520

6 Wilhelmus Asten 26-08-1677 Someren 28-01-1703
Johanna Dirks Joosten
Someren 09-01-1740

* kind uit het eerste huwelijk

Arnoldus Jansen van Gerwen koopt voor zijn huwelijk grond aan en heeft mede daardoor een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 93 verso; 05-03-1659:
Joost, zoon wijlen Jan Hendrick Symons en Peeter Hendrix, schepen, en Gerard Hendrick Symons als vaderlijke en moederlijke ooms en neven van Lijske en Geertruydt, dochters van Jan Hendrick Symons getrouwd geweest met Jenneke, dochter wijlen Frans Matijssen. Zij verkopen aan Aert Jansen van Gerwen land in de Sporcht 2 lopense, ene zijde Jacob Thomas, andere zijde 't Convent van Ommel, ene einde Hendrick Gevers, andere einde den Ommelsenpat. Belast met 6 denier per jaar cijns aan de Heer van Asten samen met het Convent in een tekst.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 153; 11-11-1661:
Aert Jansen van Gerwen is schuldig aan Jan Janse Claeuws ƒ 33,-.

Arnoldus Jansen van Gerwen verkoopt een stuk groes aan Daendel Ceel Lenaerts en broer van zijn zwager Peter Ceel Lenaerts:

Asten Rechterlijk Archief 80 folio 6 verso; 01-05-1673:
Aert Jansen van Gerwen is bij deling aangekomen een stukje groes aen het Laerbroeck, zoals zijn vader het in 1653 in belening had ontvangen van Jan Hanssen van Os. Hij verkoopt dit stukje groes nu aan Daendel Ceel Lenarts.

Net als zijn vader was ook Arnoldus Jansen van Gerwen onder andere wever van beroep:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 320; 31-01-1674:
Hendrick Dyelis, aanlegger contra Aert van Gerwen, gedaagde. Betaling van 8 gulden 2 stuiver wegens een gekocht wevegetoff.

Arnoldus Jansen van Gerwen heeft schulden:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 229; 14-10-1677:
Antonis Jan Cocx cum suis als erfgenamen van Frans Jaspers, aanlegger contra Aert Jansen van Gerwen, gedaagde. Betaling van een obligatie de dato 30-12-1649.

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 35; 25-11-1677:
Aert Jansen van Gerwen en Pauwls Dielis Ceelen zijn schuldig aan Dirck Jan Smits, lantmeeter, te Someren ƒ 50,- à 5%.

Maria Mathijssen Smits is als Maria Aerts op 23-10-1689 te Asten overleden en Arnoldus Jansen van Gerwen en twee neven als voogden over zijn kinderen verkopen het huis aan Hendrick Antoni Canters:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 7; 18-05-1691:
Aert van Gerwen, voor zichzelf en Antonis Jelis en Michiel Goossens als momboiren over de onmondige kinderen van Aert van Gerwen gehuwd geweest met Maria Dircx. Zij verkopen aan Hendrick Antony Canters huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Jan Peeter Loomans, andere zijde en einde de gemeente; land tussen de Weegen 2 lopense. Koopsom ƒ 124,-.

De naam Maria Dircx in bovengenoemde akte komt vermoedelijk van haar eerdere huwelijk met Theodorus. Arnoldus Jansen van Gerwen verhuist naar het Laarbroek (zie ook Laarbroek 10) en nadat zijn huis daar is afgebrand naar Someren, alwaar hij op 10-02-1705 is overleden. 

Hendrick Antony Canters is geboren te Asten 14-11-1642 als zoon van Anthonis Canters en Anna Verrijt (zie Voormalig huis B446). Hij is op 10-07-1666 te Aarle-Rixtel getrouwd met Anna Swinckels, geboren rond 1645. Na haar overlijden te Asten als Anneken Hendrick Canters op 02-04-1670 is Hendrick Antony Canters rond 1673 hertrouwd met Catharina Idelet, geboren te Someren rond 1642 als dochter van Wolfangus Idelet en Elisabeth van Helmont (zie Voormalig huis G440) en weduwe van Adriaen Aegidius Swinckels, met wie zij op 17-01-1666 getrouwd was:

Schepenen van Aarle verclaren dat voor hen is wesende propere persoonen Henrick Canters, wonende tot Asten jongman en Anna Swinckels jonge dochter tot Aarle wonende, geassisteert met hunne respectieve vaders ende versocht hebbende dat hun drie houwelijckse proclamaties vergunt sullen worden. Wij schepenen voornoemt naar dat gedaan ende geadviseert sijn, de devoires bij het echtreglement van jare 1664 voorgestelt en verordonneert bij hen de drie proclamaties in behoirlijcke forme gedaan te sullen worden sijn geaccordeert. Actum Aarle 19 juni 1666.

02

De gezinnen van Hendrick Antony Canters en Anna Swinckels en van Catharina Idelet en Adriaen Aegidius Swinckels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonie Asten 06-05-1667 Kind Asten 18-03-1679
2 Hendrick Asten 12-10-1668 Helmond 15-02-1699
Anna Boomen
Helmond 29-11-1701 zie Voormalig huis F1041
3 Glaudius* Eindhoven 28-10-1666 Kind Eindhoven ±1666
4 Arnoldus* Eindhoven 13-03-1668 Ongehuwd Asten 31-08-1734 zie Beekstraat 19
5 Gelaudus* Eindhoven 07-05-1670
6 Joannes* Eindhoven 04-02-1673

* stiefkinderen van Hendrick Antony Canters uit het eerste huwelijk van Catharina Idelet

Hendrick Antony Canters staat rentes af aan zijn stiefzoon Arnoldus Swinckels:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 60; 10-05-1694:
Hendrick Canters getrouwd met Catarina Idelet heeft ten behoeve van Arnoldus Swinckels, zijn vrouws voorzoon, afgestaan en gerenuntieerd op het tochtrecht van een rente van ƒ 2000,- ten laste van de gemeente Asten; ƒ 200,- ten laste van Thomas Cornelis, te Dommelen protocol Eyndhoven; ƒ 200,- ten laste van Bruysten van Horick protocol Zomeren; ƒ 100,- ten laste van Willem Adriaens, te Loon protocol Eyndhoven; ƒ 100,- ten laste van Jan Doncken protocol Eyndhoven. Jaarlijkse rente ƒ 120,-.

Hendrick Antony Canters had veel bezit in Asten, maar woonde na zijn huwelijk met Catharina Idelet buiten Asten. Toch werd hij soms inwoner van Asten genoemd:

Protocollen der Helmondsche notarissen, Pieter de Cort 174; 14-12-1700:
Compareerden d'heer Hendrick Canters, out-president en inwoonder, Jan Franssen van den Looverbos, sijnde een van de vier geswooren mannen mitsgaders Antony Janssen van Ruth, out-burgemeester der grondtheerlijckheyt Asten, tuygen, ter instantie van schepenen en regeerders van Baeckel, dat wanneer de nominatie tot het kiezen van de borgemeesters off wel beur- en schadtmeestersampt binnen de voorscreven heerlijckheit is gemaeckt geworden, dat alsdan weduwen, insonderheyt soonen hebbende, soowel als andere, daertoe sijn aengestelt en genomineert geweest, niettegenstaende al waeren de soonen der voorscreven weduwen minderjaerigh en dat soodanige weduwen als voorscreven niet en sijn geexcuseert geworden.

Hendrick Antoni Canters verkoopt het huis door aan Egidius Aerts van den Berghe:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 39; 12-11-1701:
Hendrick Canters verkoopt aan Jelis Aerts van den Berghe huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Jan Peter Lomans. De verkoper aangekomen bij transport op 18-05-1691 van Aert van Gerwen.

Egidius Aerts van den Berghe is geboren te Asten op 26-09-1655 als zoon van Arnoldus Jansen en Petra. Hij is op 31-05-1676 te Asten getrouwd met Helena Pauls, geboren te Asten op 27-09-1650 als dochter van Paulus Joannis en Maria. Na haar overlijden te Asten als Heylke Dielis op 19-03-1692, is Egidius Aerts van den Berghe op 03-08-1692 te Asten hertrouwd met Elisabeth Michiels, geboren te Asten op 17-06-1665 als dochter van Michiel Willems en Heylke Everts (zie ook Koningsplein 4):

Juncti sunt matrimonio Aegidius Aerts et Helena Pauls; testes Joannis Antonis et Jois Jansens.

In huwelijkse echt gebonden Aegidius Aerts en Helena Pauls; getuigen Joannis Antonis en Jois Jansens.

03

De gezinnen van Egidius Aerts van den Berghe met Helena Pauls en met Elisabeth Michiels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 19-06-1676
2 Paulus Asten 23-10-1678 Asten 20-01-1709
Petronella Jacobs Diricks
Asten 03-03-1726
Gabriel Linders
Asten 24-01-1766
3 Petronilla Asten 26-12-1680
4 Maria Asten 10-02-1682 Kind Asten ±1682
5 Petrus Asten 11-05-1684 Kind Asten ±1684
6 Petrus Asten 20-08-1687
7 Maria Asten 30-07-1690
8 Henricus* Asten 25-04-1693
9 Michael* Asten 29-09-1696

* kinderen uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1713 staat Egidius Aerts van den Berghe als eigenaar van het huis

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 100:
Dielis van Berge.
12-08-1728 aan Jan Smits. In de bede ƒ 0-9-4.

Elisabeth Michiels is als Elisabeth Dielis op 25-07-1720 te Asten overleden en in het huizenquohier van 1736 staat Egidius Aerts van den Berghe als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 69 Dorp Bewoners nummer 69 Dorp
1736 Dielis van Berge Dielis van Berge en Janssen Aarts

Egidius Aerts van den Berghe is op 08-03-1740 te Asten overleden en bij de borgemeestersrekeningen staat een vordering op naam van zijn zoon Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 105; 29-01-1742:
Joseph Vervoordeldonk cum suis, borgemeesters, 1736, aanleggers hebben aan lasten nog te vorderen van Paulus Dielis ten name van Dielis Aarts ƒ 2-05-00.

Zoon Paulus Jelis van den Bergh is geboren te Asten op 23-10-1676 en op 20-01-1709 te Asten getrouwd met Petronella Jacobs Dircks, geboren te Asten rond 1680 als dochter van Theodorus Jacobs en Maria Linders van Heugten. Na haar overlijden te Asten op 10-08-1725 is Paulus Jelis van den Bergh op 03-03-1726 te Asten hertrouwd met Gabriel (Gubbel) Linders, geboren op 15-02-1688 te Meijel als dochter van Leonardus Janssen en Catharina Hendrickx:

Juncti sunt matrimonio Poulus Dielis van der Bergh et Gabriel Linders; testes Heijlken Peter Baltis et Hendrika Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Poulus Dielis van der Bergh en Gabriel Linders; getuigen Heijlken Peter Baltis en Hendrika Jansen.

04

De gezinnen van Paulus Jelis van den Bergh met Petronella Jacob Dircks en met Gabriel (Gubbel) Linders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 23-02-1712 Asten 19-11-1741
Hendrik Jansen van Blaarthem
Asten 06-07-1782
2 Francisca* Asten 09-12-1715 Asten 19-01-1744
Reynder Peter Cornelis
Asten 14-10-1766
3 Petrus** Asten 09-04-1727 Kind Asten ±1727

*  ook wel Judoca of Josijna genoemd
** kind uit het tweede huwelijk

Paulus Jelis van den Bergh woonde voor 1740 in de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1033) en de verpondingen van 1737 voor dit huis lopen al vooruit op de overname van het huis door Paulus Jelis van den Berg:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 203 verso:
Paulus Jelis van den Berg.
Bij redundiatie 20-06-1741.
Jelis Aarts
Huijs, hoff en aangelag 1 lopense. In de bede ƒ 0-9-4.

Gabriel (Gubbel) Linders is op 13-11-1747 te Asten overleden en Paulus Jelis van den Berg verkoopt het huis aan zijn twee dochters, maar blijft volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1741-1766 wel de bewoner van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 135 verso 28-03-1749:
Paulus Jelis van den Berg verkoopt aan Reynder Peter Cornelis man van Joseyn Paulus van den Berg en Heylke Paulus van den Berg weduwe van Hendrik van Blaartem ieder voor de helft uit huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde kinderen Jan van Dijk; land den Moolenacker ½ lopense; groes het Stegensvelt 1½ lopense; land de Hofsteede 1 copse.
Conditie: De kopers verzorgen Paulus Jelis van den Berg, hun vader, gedurende zijn verdere leven voor de koopsom ƒ 50,-.

Jaar Eigenaar nummer 69 Dorp Bewoners nummer 69 Dorp
1741 Paulus Jelis van den Berg Paulus Jelis van den Berg
1746 Paulus Jelis van den Berg Paulus Jelis van den Berg
1751 Paulus van den Berg Paulus van den Berg
1756 Reijnder Cornelis Paulus van den Berg
1761 Reijnder Peter Cornelis en Heijlke Paulus van den Berg Paulus van den Berg
1766 Reijnder Peter Cornelis en Heijlke Paulus van den Berg Paulus van den Berg

Paulus Jelis van den Bergh is te Asten op 24-01-1766 overleden.

Dochter Francisca Paulus van den Berg is geboren te Asten op 09-12-1715 en op 19-01-1744 te Asten getrouwd met Reynder Peter Cornelis, geboren te Asten op 24-04-1708 als zoon van Petrus Cornelis en Maria Jansen. Hij is sinds 1742 weduwnaar van Wilhelmina Claassen Voermans, geboren te Asten op 15-06-1709 als dochter van Nicolaus Philips en Anna Willems, met wie hij op 19-07-1733 te Asten getrouwd was:

Juncto sunt matrimonio Reijnder Petri Nelis et Francisca van den Bergh; testes fuerunt Nicolaus Claessen Voermans et Anna Petri Nelis.

In huwelijkse echt gebonden Reijnder Petri Nelis en Francisca van den Bergh; getuigen waren Nicolaus Claessen Voermans en Anna Petri Nelis.

05

De gezinnen van Reynder Peter Cornelis en Wilhelmina Claassen en van Francisca Paulus van den Berg en Reynder Peter Cornelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria* Asten 25-08-1734 Kind Asten ±1734
2 Philippus* Asten 17-08-1737 Asten 31-01-1762
Johanna Goort Cuypers
Asten 24-06-1770
Anna Maria Jan Ketelaars
Asten 07-08-1811
3 Johannes* Asten 05-06-1740 Asten 06-11-1763
Petronella Wilhelmi Trouwen
Asten 17-12-1800
4 Wilhelmus Asten 22-08-1744 Asten 09-09-1781
Helena Johannes Broens
Asten 01-04-1810
5 Petrus Asten 20-06-1746 Kind Asten ±1746
6 Henrica Asten 27-08-1748 Kind Asten ±1748
7 Antonius Asten 01-02-1751 Kind Asten ±1751
8 Henricus Asten 24-08-1755 Ongehuwd Asten 12-10-1779
9 Petronilla Asten 13-05-1758 Asten 17-10-1784
Antonius Peters van Bree
Asten 18-08-1842

* kinderen uit het eerste huwelijk van Reynder Peter Cornelis

Francisca Paulus van den Berg is op 14-10-1766 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1771-1781 zijn Reynder Peter Cornelis en zijn schoonzus Helena Paulus van den Berg eigenaar en is Jan Reijnders de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 69 Dorp Bewoners nummer 69 Dorp
1771 Reijnder Peter Cornelis en Heijlke Paulus van den Berg Jan Reijnders
1776 Reijnder Cornelis en Heijlke van den Berg Jan Reijnders
1781 Reijnder Cornelis en Heijlke van den Berg Jan Reijnders

Zoon Johannes Reijnders is geboren te Asten op 05-06-1740 en op 06-11-1763 getrouwd met Petronella Wilhelmi Trouwen, geboren te Someren op 05-05-1738 als dochter van Wilhelmus Willem Trouwen en Hendrina Claessen (zie Voormalig huis G535): 

Het gezin van Johannes Reijnders en Petronella Wilhelmi Trouwen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 28-02-1764 Asten 18-01-1795
Wilhelmina
van Hoof
Asten 25-11-1804
Anna
Maria van Horn
Asten 07-10-1817 zie Voormalig huis F767
2 Franciscus Asten 20-06-1768 Ongehuwd Asten 04-05-1790
3 Petrus Asten 15-11-1769 Asten 22-07-1798
Anna Reijnder Verleijsdonk
Asten 10-10-1845 zie Stegen 58
4 Antonius Asten 29-08-1771 Kind Asten ±1771
5 Johannes Asten 29-08-1771 Kind Asten ±1771
6 Johannes Asten 04-07-1773
7 Anna Maria Asten 26-07-1777
8 Antonius Asten 01-03-1779 Kind Asten 08-09-1779
9 Antonius Asten 24-02-1781

Na 1783 verhuist Johannes Reijnders met zijn gezin naar elders in Asten en hij is op 17-12-1800 te Asten overleden en Petronella Wilhelmi Trouwen is op 11-10-1801 te Asten overleden.

Vlak voor haar overlijden verkoopt Helena Paulus van den Berg haar halve huis aan haar neef Willem Reynders:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 213 verso; 02-07-1782:
Heylke Paulus van den Berg, in het Dorp, verkoopt aan Willem Reynders, haar neef, de onverdeelde helft in een huis en hof 1 lopense.

Een jaar later ruilt Willem Reynders zijn halve huis met een huis Jan Willem Coolen, gelegen op de huidige Emmastraat:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 27; 14-07-1783:
Jan Willem Coolen, in het Dorp, vermangelt aan Willem Reynders, in het Dorp huis, of voorste gedeelte daarvan, met de hof in het Dorp 1 copse. Bewoner Nicolaas van Stiphout, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde weduwe Philip de Laat, andere einde Willem van Dijk; land de oude Hoffstad 1 copse. Koopsom ƒ 320,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 28; 14-07-1783:
Willem Reynders vermangelt aan Jan Willem Coolen de helft van huis en hof in het Dorp, ene zijde en einde de straat, andere zijde Wilbert Cornelisse, andere einde Reynder Cornelisse cum suis; de helft van de Meulenacker ½ lopense; de helft van het Stegensvelt 1½ lopense; de helft van een huisplaats in de Steege 1 copse. Belast met de helft van ƒ 0-8-12 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 360,-.

Reynder Peter Cornelis en zijn vier nog in leven zijnde kinderen verkopen de andere helft van het huis aan Jan Willem Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 29; 14-07-1783:
Reynder Cornelis met zijn kinderen, Philip, Jan, Willem en Peternel verkoopt aan Jan Willem Coolen een half huis, te weten keuken of heert met de neere of stal en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde en einde uitschietende op de straat, andere zijde Wilbert Cornelisse, ander einde de koper; de helft van de Meulenacker ½ lopense; de helft van het Stegensvelt 1½ lopense de helft van een huisplaats of hofstee in de Steege 1 copse. Belast met de helft van ƒ 0-8-12 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 240,-.

Jan Willem Coolen koopt ook het bezit van buurman Wilbert Cornelisse met in ruil daarvoor een huis aan de huidige Emmastraat:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 30; 14-07-1783:
Jan Willem Coolen verkoopt aan Wilbert Cornelisse huis of camer met de hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Pieter Verberne, ene einde weduwe Francis van Hoek, andere einde Peter Smits. Verkoper aangekomen bij transport de dato 08-03-1780. Koopsom ƒ 280,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 30 verso; 14-07-1783:
Wilbert Cornelisse verkoopt aan Jan Willem Coolen land den Bergacker 1½ lopense. Verkoper aangekomen bij transport de dato 07-05-1783. Koopsom ƒ 150,-.

Het huis dat nu in bezit is van Jan Willem Coolen wordt nog geïnspecteerd en er moet nog het nodige worden gerepareerd:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 145 verso; 02-08-1783:
Schepenen van Asten zijn ter instantie van Jan Willem Coolen geweest ten huize van Jan Reynders en aan Jan Willem Coolen toebehorende transport de dato 14-07-1783 welke bewoner de nodige reparatie verzocht. Alvorens de reparatie te verrichten heeft de eigenaar ons verzocht om deze woning te visiteren. Geassisteerd met Pieter Klomp, timmerman, hebben wij zulks gedaan en bevonden onder andere dat het dak boven de keuken en neere is van weerszijde van de worm gezakt; aan de hoek van de schuur eenig opscheuten mede afgesakt en het dak is open; diverse deuren te repareren of te vernieuwen; een putkist om de waterput te maken. Deze reparaties moeten uitgevoerd worden zodat de bewoner geen schade heeft.

Reynder Peter Cornelis is op 24-05-1791 te Asten overleden en in het huizenquohier rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 staat Jan Willem Koolen als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 69 Dorp Bewoners nummer 69 Dorp
1798 Jan Willem Koolen Jan Willem Koolen
1803 Jan Willem Coolen Jan Willem Coolen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 211:
Jan Willem Coolen, Willem Reijnder bij 2 transport 02-07-1782 en 14-07-1783.
Reijnder Peter Cornelis en Heijlke Paulus van den Berg.
Nummer 69 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Johannes Wilhelmi Coolen is geboren te Asten op 22-01-1744 als zoon van Wilhelmus Michiel Coolen en Henrica Jansen Verleysdonck (zie Voormalig huis G537). Hij is op 18-08-1771 te Asten getrouwd met Johanna Jansen de Laet, geboren te Asten op 27-02-1742 als dochter van Johannes de Laet en Helena Schippers.

06

Het gezin van Johannes Wilhelmi Coolen en Johanna Jansen de Laet:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 13-07-1772 Asten 12-10-1800
Antony Jacob Roymans
Someren 15-08-1834
2 Johannes Asten 14-10-1774 Ongehuwd Asten 05-03-1845 zie Voormalig huis G440
3 Wilhelmus Asten 16-06-1777 Kind Asten 07-10-1781
4 Leonardus Asten 05-10-1780 Someren 12-05-1820
Wilhelmina Isbouts
Asten 20-09-1846 zie Voormalig huis G440
5 Petrus Asten 05-04-1784 Asten 13-05-1810
Allegonda Antonie Leenen
Asten 08-05-1842 zie Voormalig huis G521
6 Maria Catharina Asten 05-11-1786 Asten 05-05-1811
Antonie Bluijssen
Asten 05-02-1850 zie Julianastraat 2

Johanna Jansen de Laet is op 10-03-1798 te Asten overleden en Johannes Wilhelmi Coolen is te Asten op 17-01-1823 overleden en in het notarieel archief van 1823 erft zoon Petrus het huis:

Notarieel Archief 46-87 Asten 27-12-1823:
Jan Janse Coolen, Leonardus Janse Coolen, Pieter Janse Coolen, Anthonij Bluijssen man van Maria Catharina Janse Coolen, Antonij Roijmans man van Hendrina Janse Coolen. Peeter Janse Coolen krijgt huis, hof met brandhuis, ene zijde Hendrik Verberne.

Petrus ruilt het huis met het huis van Johannes Martinus Cuijten aan de huidige Emmastraat (zie Voormalig huis G521), waarbij hij nog een schuld overhoudt:

Notarieel Archief 46-91 Asten 31-12-1823:
Johannes Martinus Cuijten medicus docter en Pieter Janse Coolen, logementhouder ruilen een huis, stal en hof, ene zijde kinderen Martinus van Bussel, andere zijde Joost Hoebergen. Pieter Janse Coolen geeft over huis, hof en brandhuis, ene zijde en andere zijde Hendrik Verberne.

Notarieel Archief 47-98 Asten 20-01-1824:
Pieter Janse Coolen logementhouder is schuldig aan Johannes Martinus Cuijten ƒ 500,- als borg een woonhuis, stalling en hof groot 8 roede 28 el, ene zijde kinderen Martinus van Bussel, andere zijde Joost Hoebergen.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Johannes Martinus Cuijten:

Kadaster 1811-1832; G444:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 30 el, het Dorp, klassen 1.
Eigenaar: Jan Martinus Cuijten.

07

08

Johannes Martinus Cuijten is geboren te Tongelre op 27-03-1781 als zoon van Martinus Cuijten en Clara de Louw. Hij is als medicijnen doctor op 30-09-1814 te Nuenen getrouwd met Joanna Maria Timmermans, geboren te Schijndel op 26-03-1770 als dochter van Antonie Timmermans en Johanna Adriana Smits (zie Voormalig huis G467). Zij is sinds 26-06-1813 weduwe van Theodorus van Lieshout, geboren te Nuenen op 27-12-1763 als zoon van Theodorus van Lieshout en Maria Houbraecken, met wie zij op 20-02-1803 te Asten getrouwd was.

Johannes Martinus Cuijten is op 01-07-1831 te Asten overleden en in de Opregte Haarlemsche courant van 15-08-1832 is het gemeentebestuur van Asten op zoek naar een nieuwe dokter:

Zijn opvolger was Johannes de Mol, geboren te Uden op 05-12-1784 als zoon van Henricus Wilhelmus de Mol en Maria Henrici Everts. Hij is als medicijnen doctor rond 1817 getrouwd met Christina Müller, geboren te Duisburg (D) in 1798 als dochter van Hendrikus Muller en Elisabeth Swalba.

Johannes de Mol was eerder dokter in Vierlingsbeek en Dussen en woonde waarschijnlijk in dit huis. Hij is op 17-04-1842 te Asten overleden. In de Noord-Brabander van 23-04-1842 wordt al gezocht naar een opvolger:

Op basis van onderstaande advertentie in het Algemeen Handelsblad van 23-11-1844 kunnen we opmaken dat Hendricus Antonius Joannes van der Heijden de nieuwe medicijnen doctor is:

Hendricus Antonius Joannes van der Heijden is geboren te Eindhoven op 27-12-1808 als zoon van Adrianus van der Heijden en Maria Elisabeth Janssen. Hij is op 13-09-1848 te Helmond getrouwd met Catharina Anthonetta Pietronella Ramaer, geboren te Helmond op 30-11-1806 als dochter van Willem Anthonie Ramaer en Anna Dina Maria Scholten. Zij woonden samen vermoedelijk in dit huis en vertrekken rond 1847 naar Helmond en rechts wordt in de Noord-Brabander van 18-02-1847 naar een opvolger gezocht.

Hendricus Antonius Joannes van der Heijden is op 09-11-1867 te Helmond overleden en Catharina Anthonetta Pietronella Ramaer is op 21-07-1887 te Helmond overleden.

In 1847 is de vermoedelijk opvolger als dokter in Asten Hendrik Johannes de Mol, geboren te Duisburg op 06-02-1818 als zoon van de eerder genoemde Johannes de Mol en Christina Müller. Hij is als heel- en verloskundige op 12-06-1844 te Someren getrouwd met Wilhelmina Verberne, geboren te Someren op 20-11-1807 als dochter van Johannes Gerardus Verberne en Johanna Petrus Rooijmans en weduwe van Gisbert Karel Peter Ghijsens. 

Hendrik Johannes de Mol was ook lid van de gemeenteraad en hij stapt in 1859 op en verhuist naar Someren, zoals valt op te maken uit onderstaand artikel in de Noord-Brabanter van 04-08-1859:

Hun zoon Johannes Carolus Hendrikus de Mol, geboren te Asten op 24-11-1846, trad als broeder Adrianus in bij het klooster in Weert. Hij werd in september 1868 geprofest en rechts een artikel over hem1.

Volgens De wekker van 14-11-1877 slaagt hij voor de akte Frans:

Broeder Adrianus, ofwel Johannes Carolus Hendrikus de Mol, is op 28-06-1893 te Weert overleden.

Hendrik Johannes de Mol vertrekt naar de Kleine Speelheuvel in Someren en Wilhelmina Verberne is op 26-08-1859 te Someren overleden. Hendrik Johannes de Mol verhuist eind 1860 naar Aarle Rixtel en in 1864 naar Veghel, waar zijn moeder Christina Müller op 11-10-1870 is overleden. Hendrik Johannes de Mol vertrekt in 1875 naar Lieshout en is daar ook dienstdoende dokter voor Nuenen. De vader van Vincent van Gogh, Theodorus van Gogh, vond hem echter niet bekwaam genoeg2. Hendrik Johannes de Mol is op  02-07-1898 te Lieshout overleden. De familie had waarschijnlijk nog contact met notaris Rovers, want hij begeleidt de nalatenschap, zoals te lezen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-07-1898:

Eigenaar van het huis Joanna Maria Timmermans is op 16-08-1848 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Johannes Martinus Cuijten en het bidprentje bij het overlijden van Joanna Maria Timmermans:

08a 08b

In de Noord-Brabander van 14-09-1848 wordt nog melding gemaakt van vorderingen of schulden aan haar nalatenschap:

In de Noord-Brabander van 10-10-1848 wordt het huis en de andere bezittingen te koop aangeboden:

Het huis is verkocht en volgens de kadastrale legger is haar broer Francis Timmermans, geboren te Asten op 07-04-1774 als zoon van Antonius Timmermans en Johanna Adriana Smits (zie Voormalig huis G467), de nieuwe eigenaar. Hij is sinds 25-04-1822 weduwnaar van Petronella Vlemmings, geboren te Helmond op 12-08-1781 als dochter van Hendrikus Vlemmings en Judoca Berkers, met wie hij op 25-11-1804 te Helmond getrouwd was. Francis Timmermans was van 1831 tot 1848 burgemeester van Helmond en is op 13-01-1853 te Helmond overleden.

Het huis wordt rond 1850 gekocht door Johannes Wassermann, die volgens de Noord-Brabander van 04-06-1842 is benoemd tot ontvanger der belastingen in Deurne:

09

In de Nederlandsche staatscourant van 29-03-1844 wordt Johannes Wassermann genoemd als ontvanger der belastingen te Deurne:

10

Volgens de Nederlandsche staatscourant van 25-05-1849 wordt Asten de thuisbasis van Johannes Wassermann:

11

Johannes Wassermann is geboren te Amsterdam op 08-02-1800 als zoon van Johannes Wassermann en Masse Abseel. Hij is als rijksontvanger der belastingen op 22-03-1850 te Asten getrouwd met Petronella van Heugten, geboren te Asten op 16-04-1816 als dochter van Philip van Heugten en Johanna Vinken (zie Voormalig huis G857). In 1858 wordt de schuur van het huis verbouwd tot woning met kadasternummer G1138 (zie Prins Bernhardstraat 29) en dit huis krijgt nieuw kadasternummer G1137. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A51:

12

Inwonend in een deel van het huis is Mechelina Rieux, geboren te Schoonhoven op 02-05-1787 als dochter van Marcus Antonie de Rieux en Maria Montgommerij. Zij is sinds 25-06-1838 weduwe van apotheker Johannes Neomagus, geboren te Delft op 10-08-1761 als zoon van Johannes Neomagus en Anna Verbruggen, met wie zij op 13-08-1824 te Delft getrouwd was. Johannes Neomagus was sinds circa 1823 weduwnaar van Elisabeth Ermerina van der Crab, geboren te Rotterdam op 12-11-1763 als dochter van Adriaan van der Crab en Maria Paradijs, met wie hij op 30-08-1787 te Rotterdam getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Mechelina de Rieux met haar kinderen en zuster Hendrina Alberdina de Rieux, geboren te Schoonhoven op 29-09-1788, in het huis met huizingnummer A51:

Zij woonden vermoedelijk al vanaf rond 1840 in Asten gezien het feit dat ze haar zonen als bevoegd ziet en dat ze de apotheek van wijlen haar man te koop aanbiedt in het Provinciaal dagblad van Noord-Braband van 07-04-1846:

Een van de zonen Neomagus is president van het handboogschuttersgezelschap Eendragt, zoals valt op te maken uit onderstaand artikel in de Noord-Brabanter van 07-09-1864:

Zus Hendrina Berendina de Rieux is op 01-04-1868 te Asten overleden, zoals gemeld in de Opregte Haarlemsche courant van  08-04-1868:

Zij verhuizen daarna naar A84 (zie Burgemeester Frenckenstraat 47).

Eigenaar Johannes Wassermann zet daarna zijn huis te koop in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 14-04-1868:

13

Hij woont echter ook in de periode 1869-1879 nog in het huis met dan huizingnummer A74:

14

Zij verhuizen in april 1873 naar Vught en Johannes Wassermann is op 09-08-1878 te Veghel overleden. Petronella van Heugten vertrekt naar Roermond en is te Weert op 07-06-1900 overleden.

Het huis wordt aangekocht door Johanna Maria de Vocht als weduwe van Johannes Antonie Sengers. Het huis wordt daarna bewoond door Antonius Dominicus Sengers, geboren op 31-03-1838 te Asten als zoon van Johannes Antonie Sengers en Johanna Maria de Vocht (zie Markt 14 en 16). Hij is als bierbrouwer op 14-07-1873 te Asten getrouwd met Joanna Antonia van den Eijnden, geboren te Asten op 23-12-1846 als dochter van Gerardus van den Eijnden en Petronella Leenen (zie Voormalig huis G440).

Hieronder een foto van Antonius Dominicus Sengers en rechts een foto van een bierfles met de naam A. D. Sengers:

14a

 

14b

Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A80 en A79:

15

Antonius Dominicus Sengers had waarschijnlijk samen met zijn broer Theodorus Johannes Sengers vanaf 1877 een Beijersche bierbrouwerij aan de overzijde van de straat (zie Voormalige bierbrouwerij G1569).

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-05-1883 is Antonius Dominicus Sengers ook verzekeringsagent.

16

Antonius Dominicus Sengers wordt in 1897 secretaris en penningmeester van de kiesvereniging, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-05-1897:

Joanna Antonia van den Eijnden is op 04-07-1897 te Asten overleden en Antonius Dominicus Sengers verhuist met zijn gezin naar A9 op het huidige Koningsplein (zie Koningsplein 16). In het huis komt wonen Theodorus Johannes van Heesch, geboren te Maasbommel op 12-09-1870 als zoon van Joannes van Heesch en Theodora Johanna van Eekeren. Hij is als metselaar op 01-05-1896 te Uden getrouwd met Alberta de Groot, geboren te Uden op 20-04-1870 als dochter van Petrus Johannes de Groot en Hendrica van der Wijst.

Zij verhuizen in 1898 naar Helmond en de nieuwe bewoner is Antonia Verheijen, geboren te Asten op 15-05-1834 als dochter van Johannes Verheijen en Joanna van Heugten. Zij is sinds 08-05-1882 weduwe van Johannes Fransen, geboren te Deurne op 27-08-1839 als zoon van Hendrik Fransen en Johanna van den Berkmortel, met wie zij op 29-01-1864 te Asten getrouwd was. Ook in de periode 1900-1910 woont zij in het huis met huizingnummer A91:

17

Antonia Verheijen is op 03-02-1902 te Asten overleden en haar kinderen vertrekken in 1904 naar Deurne. In het huis komt wonen Marinus Franciscus Knapen geboren te Someren op 14-07-1871 als zoon van Martinus Knapen en Joanna Elisabeth Knaapen. Hij is als tramwerker op 03-10-1903 te Gestel getrouwd met Elisabeth de Kok, geboren te Gestel op 03-09-1880 als dochter van Antonius Petrus de Kok en Johanna Roos.

Zij verhuizen in 1905 naar A95 en het huis wordt opgekocht door de Tramwegmaatschappij Eindhoven-Geldrop en in gebruik genomen als woning (kadaster G1979) voor medewerkers van de tramverbinding met Helmond. De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-12-1906 meldt de aanstelling van Josephus Dielis als stationschef in Asten:

19

Josephus Wilhelmus Dielis, geboren te Geldrop op 04-09-1880 als zoon van Arnoldus Dielis en Oda Johanna Castanje is de volgende bewoner is. Hij is als stationschef op 03-05-1904 te Geldrop getrouwd met Gertruda Maria Dekkers, geboren te Stratum op 05-12-1882 als dochter van Jan Dekkers en Francisca van Mierlo.

In de Peel- en Kempenbode van 25-05-1910 staat het bericht dat Josephus Dielis benoemd is tot opzichter en in juli 1910 vertrekt hij met zijn gezin naar Gestel:

19

De nieuwe stationschef is Jan de Graaff, geboren te Fort Willem op Java (Indonesië) op 25-06-1871 als zoon van Diederik de Graaff en Anna Catharina van Waardhuizen, is de nieuwe bewoner. Hij is als stationschef op 14-07-1909 te Arnhem getrouwd met Everdina Johanna Brüring, geboren te Arnhem op 25-11-1879 als dochter van Hendricus Johannes Brüring en Johanna Groenen. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A101:

20

Jan de Graaff is op 10-08-1916 te Asten overleden, zoals te lezen is in het nevenstaande familiebericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-08-1916.

 

Zijn opvolger is Gerardus Wouters, geboren te Best op 05-04-1877 als zoon van Jacobus Wouters en Joanna Heuvel. Hij is als stationschef te Woensel op 05-06-1905 getrouwd met Petronella Ewalts, geboren te Venraij op 26-07-1881 als dochter van Hendrikus Ewalts en Elisabeth Noijen. Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A110, ook bekend staand als Stationstraat 23:

21

22

In 1924 is de Naamloze Vennootschap Tramwegmaatschappij Meijerij eigenaar van het huis geworden en ook in de periode 1930-1938 wonen Gerardus Wouters en Petronella Ewalts in het huis aan de Stationstraat 23:

23

Zuid-Willemsvaart van 21-12-1934:

 

In de krant Zuid-Willemsvaart van 05-08-1938 rechts het 40-jarige jubileum van Gerardus Wouters, waarin ook wordt gemeld dat hij jarenlang stationschef in Asten is geweest.

 

24

25

In 1936 worden de goederen van de Naamloze Vennootschap Tramwegmaatschappij Meijerij geveild, waaronder dit huis, zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-04-1936:

26

Het huis komt in bezit van Johannes Petrus (Jan) Loomans, geboren te Asten op 30-03-1905 als zoon van Laurens Loomans en Johanna Catharina Hoefnagels. Hij is als vrachtrijder op 17-09-1936 te Bakel getrouwd met Petronella Josephina Habraken, geboren te Bakel op 19-03-1904 als dochter van Martinus Habraken en Wilhelmina Jonkers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Stationstraat 23, later hernoemd tot Prins Bernhardstraat 23:

27

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-07-1938 en 08-12-1939 de geboortes van dochter Laura en zoon Martinus:

28 29

Petronella Josephina Habraken is op 24-08-1953 te Deurne overleden en Johannes Petrus (Jan) Loomans is rond 1956 hertrouwd met Berdina Johanna (Dien) Lamers, geboren op 22-03-1910 te Aalten als dochter van Antonius Lamers en Catharina Willems. Johannes Petrus (Jan) Loomans is te Deurne op 06-02-1988 overleden en Berdina Johanna (Dien) Lamers is op 27-02-1999 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

30 31
32 33

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Prins Bernhardstraat 23-25, tot 22-09-1944 Stationsstraat 23.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar: circa 1781. Verbouwingen: 1936 verbouw tot café, 1955 en 1979 veranderen horecabedrijf, 1981 uitbreiden café, 1993 oprichten garage en opslagruimte, 1999 terrasoverkapping.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1781 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Tramweg Maatschappij 'De Meierij' met trampersoneel waaronder Wouters, familie Loomans-Habraken.
Soort woning: Woning stationschef 1906-1935, vrachtbedrijf en kruidenierswinkel Loomans, diverse horecabedrijven.
Literatuur: Is blijkens de muurankers in 1781 gebouwd. Jammer is dat de kopgevel gewijzigd is. Evenals Burgemeester Frenckenstraat 1-3 bezit ook dit huis aan de bovenzijde der muren een stenen rollaag. Dit pand was eigendom van de Tramweg Maatschappij 'De Meierij' en noord hiervan was het eindpunt van de tramlijn Asten-Helmond. De vader van Jan Wouters was chef van de tram en woonde er met zijn gezin. Het huis met opslagruimte werd verkocht aan Jan Loomans, die vrachtrijder was. Zijn vrouw dreef er een kruidenierswinkel. Daarna werd het café.

Op de foto hieronder de voorgevel van het huis aan de voormalige Stationstraat 23 met op de achtergrond het tramstation. Daaronder een foto uit 1973 van het huis en geheel onder een streetview uit 2010 van hetzelfde huis op de huidige Prins Bernhardstraat 23:

34

34a

35

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Jan Jacob van Gerwen ±1590
1672 Aert Jansen van Gerwen Gerwen 12-12-1632
1691 Hendrick Antony Canters Asten 14-11-1642
1701 Jelis Aerts van den Berghe Asten 26-09-1655 Jelis Aerts van den Berghe Asten 26-09-1655
Dorp huis 69
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Dielis van Berge Asten 26-09-1655 Dielis van Berge en Janssen Aarts Asten 26-09-1655
1741 Paulus Jelis van den Berg Asten 23-10-1676 Paulus Jelis van den Berg Asten 23-10-1676
1746 Paulus Jelis van den Berg Asten 23-10-1676 Paulus Jelis van den Berg Asten 23-10-1676
1751 Paulus van den Berg Asten 23-10-1676 Paulus van den Berg Asten 23-10-1676
1756 Reijnder Cornelis Asten 24-04-1708 Paulus van den Berg Asten 23-10-1676
1761 Reijnder Cornelis en Heijlke van den Berg Asten 24-04-1708 Paulus van den Berg Asten 23-10-1676
1766 Reijnder Cornelis en Heijlke van den Berg Asten 24-04-1708 Paulus van den Berg Asten 23-10-1676
1771 Reijnder Cornelis en Heijlke van den Berg Asten 24-04-1708 Jan Reijnders Asten 05-06-1740
1776 Reijnder Cornelis en Heijlke van den Berg Asten 24-04-1708 Jan Reijnders Asten 05-06-1740
1781 Reijnder Cornelis en Heijlke van den Berg Asten 24-04-1708 Jan Reijnders Asten 05-06-1740
1798 Jan Willem Koolen Asten 22-01-1744 Jan Willem Koolen Asten 22-01-1744
1803 Jan Willem Coolen Asten 22-01-1744 Jan Willem Coolen Asten 22-01-1744
Kadasternummer G444
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G444 1832 Joanna Timmermans Schijndel 26-03-1770 weduwe Cuijten
Stationstraat 23, Prins Bernhardstraat 23 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1823 Johannes Wilhelmi Coolen Asten 22-01-1744 met kinderen 17-01-1823
1823-1831 Johannes Martinus Cuijten Tongelre 27-03-1781 Joanna Timmermans Schijndel 26-03-1770 01-07-1831
1831-1848 Joanna Timmermans Schijndel 26-03-1770 weduwe Cuijten 16-08-1848
1849-1859 Johannes Wassermann Amsterdam 08-02-1800 Petronilla van Heugten Asten 16-04-1816
A51 1859-1869 Johannes Wassermann Amsterdam 08-02-1800 Petronilla van Heugten Asten 16-04-1816
A74 1869-1873 Johannes Wassermann Amsterdam 08-02-1800 Petronilla van Heugten Asten 16-04-1816 naar Vught
A74 1873-1879 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838 Johanna van den Eijnden Asten 23-12-1846
A80 1879-1890 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838 Johanna van den Eijnden Asten 23-12-1846
A79 1890-1897 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838 Johanna van den Eijnden Asten 23-12-1846 04-07-1897
A79 1897-1898 Theodorus van Heesch Maasbommel 12-09-1870 Alberta de Groot Uden 20-04-1870 naar Helmond
A79 1899-1900 Antonia Verheijen Asten 15-05-1834 weduwe Fransen
A91 1900-1902 Antonia Verheijen Asten 15-05-1834 weduwe Fransen 03-02-1902
A91 1902-1904 Johannes Fransen Asten 04-05-1867 met familie naar Deurne
A91 1904-1905 Martinus Franciscus Knapen Someren 14-07-1871 Catharina de Kok Gestel 03-09-1880 naar A95
A91 1905-1909 Johannes Wilhelmus Dielis Geldrop 04-09-1880 Getruda Maria Dekkers Stratum 05-12-1882 naar Gestel
A91 1909-1910 Jan de Graaff Fort Willem (Ind) 25-06-1871 Everdina Johanna Bruning Arnhem 25-11-1879
A101 1910-1916 Jan de Graaff Fort Willem (Ind) 25-06-1871 Everdina Johanna Bruning Arnhem 25-11-1879 10-08-1916
A101 1916-1920 Gerardus Wouters Best 05-04-1877 Petronella Ewalts Venraij 26-07-1881
A110 1920-1930 Gerardus Wouters Best 05-04-1877 Petronella Ewalts Venraij 26-07-1881
23 1930-1935 Gerardus Wouters Best 05-04-1877 Petronella Ewalts Venraij 26-07-1881 naar Helmond
23 1936-1938 Johannes Loomans Asten 30-03-1905 Petronella Habraken Bakel 19-03-1904

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2024, 20:21:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen