logo

De Vonder Homepagina


Prins Bernhardstraat 24

Francisca Janse de Groot koopt twee huiskes in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 1 verso; 15-02-1723:
Johannes Overhof verkoopt aan Francyn Jansse de Groot huis, hof en aangelag met vijf percelen land en groes in den Hemel 17,75 lopense. Zoals hij bij erfenis van zijn vrouw ouders heeft verkregen en nu in gebruik is bij Tijs Willems. Huiske en hof in het Dorp ontrent de gemeenshuis. Verkregen bij koop, ene zijde en einde de straat, andere zijde Mattijs Somers. Belast met ƒ 0-04-8 per jaar; ƒ 3-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 100,- aan Flips Warsenberg; ƒ 100,- aan Jan van Riet; ƒ 200,- aan Jan van Riet. Koopsom ƒ 50,-. Lasten ƒ 493,-.

Francisca Janse de Groot is geboren te Asten op 10-10-1692 als dochter van Johannes Mathiae de Groot en Maria Coonen van der Schrik (zie Voordeldonk 91). Zij is op 11-09-1725 in de Onze Lieve Vrouwekathedraal te Antwerpen1 getrouwd met Bernardus Brunas is geboren te Tielen (B) op 05-09-1702 als zoon van chirurgijn Franciscus Brunas en Barbara van Leuven:

Bernardus Bruijnes et Francisca de Groot coram me J. van Excel Plebaus ae testibius Francisco Bekaert et Joanne Peeters contraxerunt matrimonium bigore dispensationis en duabus proclamationibus.

Bernardus Bruijnes en Francisca de Groot voor mij J. van Excel pastoor van de kathedraal en getuigen Francisco Bekaert en Joanne Peeters, huwelijkscontract met dispensatie voor twee proclamaties.

01a

Het gezin van Bernardus Brunas en Francisca Janse de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Franciscus Asten 06-12-1725 Asten 29-01-1758
Maria Joannes van Dijk
Vlierden 13-02-1774
Margarita Welten
Asten 02-08-1795 zie Voormalig huis G826
en Stegen 80
2 Anna Maria Asten 29-06-1728 Kind Asten ±1728
3 Barbara Asten 29-06-1728 Kind Asten ±1728
4 Elisabeth Asten 30-08-1730 Asten 02-05-1754
Hendrik Vervoordeldonk
Vlierden 04-01-1805
5 Matthias Asten 30-08-1730 Kind Asten ±1730
6 Gerardus Asten 20-03-1732 Asten 15-02-1767
Helena Frans Timmermans
Asten 12-11-1780
Gertrudis Francisci Aerts
Asten 03-02-1795

Bernardus Brunas koopt een naastgelegen huisje:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 62 verso; 04-03-1727:
Hendrik Rijniers van Geldrop verkoopt aan Bernardus Brunas huiske en hof in het Dorp 1 copse; ene zijde kinderen Aart Aarts, andere zijde de koper, ene einde de straat, andere einde het onmondige kind van Gerit Jan Liesen. Bij koop verkregen van Mattijs Jansse Somers de datum 18-02-1726. Belast met ƒ 0-4-12 per jaar aan het Huis van Asten in een meerdere cijns samen te betalen met de kinderen Aart Aarts en de koper. Koopsom ƒ 100,-. Lasten ƒ 5,94.

Bernardus Brunas moet getuigen in zake trekgeld bij de verkoop van graan:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 28-07-1734:
Verhoor ten behoeve van Peter de Cort, drost, van Jan Janssen Aerts, ondervorster, Delis van den Bergh, Mattijs Goort van Bussel, armmeester, Willem Jan Lomans, Joost Verberne, regerend peelmeester, Bernard Bruynas, Francis Timmermans en Lauwereyns Bruystens.
Aan Jan Jansse Aerts, ondervorster, te vragen of hij op zondag,18 juli 1734, aan het Rooms Kerckenhuys niet heeft afgeroepen dat de Dekens van de Jonge Schutterij, op dezelfde ten huize van de weduwe Frans Huyberts, zouden verkopen enige granen, staande te velde. En wie die opdracht gegeven had?
Jan Jansse Aerts verklaart dat een en ander zo is gegaan en dat Nol Meulendijk had hem die ordre gegeven.
Te vragen wie dat graan heeft laten inzetten, wie geld heeft geboden en of niet gezegd is: "Dat dergeen die 't hoogste int bot was eenen gulden soude trecken"?
Delis van den Bergh verklaart wel gehoord te hebben dat er een gulden trekgeld was ingezet. En dat Meester Hendrick Halversmit gekocht had.Mattijs Goort van Bussel verklaart dat Arnoldus Meulendijx een gulden in zijn had en zei: "Dit is het treckgeld, voor den hoogsten insetter". Willem Jan Lomans verklaart dat het Nol Meulendijck en Steven Jan Stevens, dekens vande Schutterij, het koren in hebben laten zetten en ten dien einde een gulden hebben gepresenteerd. Joost Verberne verklaart dat Nol Meulendijk heeft ingezet. Dat hij, deponent, heeft afgekocht en dat de koop aan Meester Halversmit is gebleven. Hij heeft de gulden trekgeld getrokken. Bernard Bruynas verklaart dat Cobus Sauve heeft afgehangen en dat Tony van Riet een gulden op de tafel gesmeten heeft. Francis Timmermans en Lauwereyns Bruystens verklaren als Willem Jan Lomans.
Wie heeft de condities geschreven, wie de pen gevoerd en wie de aantekeningen gehouden?
Allen verklaren van dit artikel niet te weten. Wel dat Cobus Sauve heeft afgehangen en Hendrik Halversmit koper is geweest.
Te vragen welke personen nog meer in de herberg present zijn geweest en door U gezien?
Door de verschillende getuigen zijn gezien, Nol van den Eynden, Nol Meulendijck, Tony van Riet, Goort Bucking, Jan van Hoeck, Toenis Stevens, Dirck Adrians, Tony Metten, Arnoldus Thomas Hendricks, Peeter Langendonck, Hendrick van Geldrop, Jan Joost van Bree, Jan Wolffs, Tony de Kuyper, Jan Jan Paulus.

Bernard Brunas koopt een huis dat eigendom was van Antoni Metten en Catharina Aarts:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 61; 19-06-1741:
Gerard Raaff, deurwaarder, executeert, namens Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen van Peelland, de onroerende goederen van Mattijs Jansen en Harsken Aarts, nu staande ten name van Catarina Aarts en Antoni Metten, tot verhaal van ƒ 7-10-0 in twee posten.
Hij verkoopt aan Bernard Brunas huis, hof en aangelag aan de straat ½ lopense, ene en andere zijde Joost Kuypers, ene einde weduwe Frans Doensen, andere einde de koper; land de Meulenacker 2 lopense; land de Pas 1½ lopense; den Banckacker 1½ lopense; land den Meulenberg 3 copse; land den Berg 1 lopense; den Langenacker 1 lopense; groes Ostaden 1 lopense; groes het Linder 3 copse; groes het Weyvelt 2 lopense; de helft van huis hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Hendrik van Geldrop, ene en andere einde de straat; land naast kinderen Aart Aartsen 1½ lopense; land naast de schut 1 lopense; land naast Willem Aarts 3 copse; groes naast Goort Buckums 3 copse. Belast met ƒ 7-10-0 per jaar in twee posten aan de Kempenaar; ƒ 3-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 4,-. Lasten ƒ 275,-.

Bernard Brunas was armmeester en verkoopt een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 147; 28-10-1749:
Bernard Brunas en Andries van Heughten, armmeesters, verkopen een armhuyske - op de Wolfsbergh, in bewoning geweest bij Goort Hendrix en moet geruymt zijn voor het aanstaande nieuwe jaar. Koper is Jan Vervoordeldonk. Koopsom ƒ 17,-

Zoon Johannes Franciscus (Jan) Brunas moet voor zijn huwelijk en dus nog thuis wonende, getuigen voor de moord op Antoni Jan Verreyt:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 53 verso; 05-11-1751:
Theodorus Johannes Grootenacker, medecijnen doctor, te Helmont en Jan Souve, chirurgijn. Zij hebben ten huize van Jan Aart Tielen gevisiteerd het lichaam van Antoni Jan Verreyt, heden morgen aldaar overleden en bevonden dat de overledene een contusie van de integumenten en ter rechterzijde van het hoofd, waaronder diverse fracturen van het bekkeneel zijnde het osbregmatis en het osfrontis geheel in fragmenten, tot veertien toe, zowel grote als kleine. Gedivideerd de dura en pia mater op verscheidene plaatsen gescheurd en zelfs de hersenen op twee plaatsen in het voorhoofd en nog op een andere plaats ter rechterzijde van het hoofd zwaar gekwetst tot in de medulare substantie van de hersenen. Van deze kwetsuren heeft de dood absoluut moeten volgen. Opmerking: Overleden aan zeer zwaar hersenletsel.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 54; 05-11-1751:
Verhoor van Jan Bernardus Brunas, 26 jaar, Antoni Voermans den oude, 73 jaar, Adriaan van Creyl, 75 jaar, Jan Aart Tielen, 28 jaar, Marten Wilbert Berkers, 26 jaar en Pieter Slaats, 27 jaar.
Of zij niet weten dat Antoni Jan Verreyt, als schaapherder gewoond hebbende bij Aart Jan Tielen, gisteren is geweest met de schapen achter Heusden op de gemene hei en wie bij hem waren?
Jan Bernardus Brunas verklaart, gisteren tussen 12 en 1 uur, met zijn kar uit de Peel gekomen te zijn en toen in de hei achter Heusden te hebben zien liggen Antoni Jan Verreyt en hem aangesproken. Ziende dat hij aan zijn hoofd erg bloedde, maar zonder spraak. Hij heeft hiervan kennis gegeven aan Aart Jan Tielen en zijn knecht.
Antoni Voermans den oude en Adriaan van Creyl verklaren dat zij Antoni Jan Verreyt, bloedend aan zijn hoofd, hebben zien liggen. Een zoontje van Jan Verboogen was daar ook aanwezig.
Jan Aart Tielen verklaart dat Antoni Jan Verreyt, bij hem gewoond hebbende, gisteren met zijn schapen in de hei is geweest en dat hij op een boodschap van Jan Brunas, zijn herder met de kar uit de hei heeft opgehaald. Er was verder niemand ter plaatse dan twee kleine kinderen van Nol den schaapherder van Pieter Slaats.
Marten Wilbert Berkers heeft gisteren met Aart Jan Tielen, zijn baas, de voornoemde Antoni Jan Verreyt uit de hei opgehaald en daar gezien twee kinderen en Nol den schaapherder van Pieter Slaats.
Pieter Slaats weet niets.
Of zij niet weten door wie Antoni Jan Verreyt gekwetst is geworden, waar en in wiens presentie?
Jan Bernardus Brunas verklaart, dat, als hij Antoni Jan Verreyt had gevonden, hij niemand in de buurt gezien had dan Nol Peter Sluyters, schaapherder bij Pieter Slaats. Hij heeft hem gevraagd of zij ruzie hadden gehad, waarop Nol Sluyters zei: "Hij heeft mij met de vork geslagen dat ik er bijna neerviel en doen sloeg ik hem wederom".
Antoni Voermans den oude verklaart dat wanneer hij gisteren Antoni Jan Verreyt had gevonden de schaapherder van Pieter Slaats bij hem is gekomen, zeggende: "Tony heeft de buykpijn", waarop hij, deponent, onderzoekende en bij Toni komende zag dat hij bloedde en niet kon spreken, zeggende: "Hij is geslagen". Waarop de voornoemde herder zei: "Wij hebben verschil gehad over een spurrieacker en heb hem doen geslage en vreest dat ik hem te hart geslagen sal hebben, dog Toni Verreyt heeft mijn eerst geslagen gehat".
Adriaan van Creyl verklaart hetzelfde.
Jan Aart Tielen weet niet wie de kwetsuur aan Antoni heeft toegebracht, hem niet meer horen spreken en dat hij deze morgen, rond 5 uur, in zijn huis is overleden.
Marten Wilbert Berkers heeft Antoni niet meer horen spreken en verder, gisteren, Nol de schaapherder hebben horen zeggen tegen Pieter Slaats: "Ik wist niet dat het soo hart was, anders soude ik gesweege hebben".
Pieter Slaats heeft Nol Peter Sluyters, zijn schaapherder, gisteren na de middag, rond twee of drie uur thuis komende gevraagd: "Jonge, ik denk niet dat gij den schaapherder van Jan Aart Tielen soo geslage hebt". Waarop hij eerst zei: "Neen", maar kort daarop zei: "Ik was met de schaape van de hey voor na een acker gedreven, wanneer Antoni Jan Verreyt seyde, doe, blixem, wat komt gij hier in den acker doen en daarop hem sloeg dat hij haast viel en daarop niet wedersloeg, omdat den pastoor daaromtrent was, maar kort daarna doen Antoni sijne hont ophitste en den hont sloeg van hem, waarop hij Antoni met de vorkesteel geslagen heeft, dat hij allenskens viel en heeft verders de schapen gehuut". Deponent zegt verder sedertdien Nol niet meer gezien te hebben of te weten waar hij is.

Ook is Johannes Franciscus (Jan) Brunas betrokken bij een toffelpartij:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 73; 28-11-1755:
Verhoor van Aalbert Verreyt, 25 jaar, Johanna Smits, 27 jaar getrouwd met Aalbert Verreyt en Jenneke Vogels, 68 jaar getrouwd geweest Bernardus Graets.
Of zij, deponenten, wonen in een camer van Jacobus Souve, nevens de Kosterij?
Aalbert Verreyt woont daar met zijn vrouw en zijn moeder, de weduwe Bernardus Graats.
Jenneke Vogels antwoordt bevestigend.
Of op vrijdag, 14 november laatstleden, rond zes uur in den avond, de deur van de camer was gesloten, zeer schielijk en onverwacht, enige personen, hier wonende, zijn gekomen die aanstonds Aalbert en zijn moeder omsingelden?
Aalbert Verreyt antwoordt ja.
Johanna Smits was niet thuis, maar in het huis van Jacobus Souve.
Jenneke Vogels antwoordt bevestigend.
Of voornoemde personen niet waren Dirk van Swanenberg, Joost Voermans, Antoni de Kuyper en Adriaan, de knecht van Antoni Voermans en dat zij Aalbert Verreyt niet onder de armen hebben gevat en zo uit zijn woning hebben gesleept?
Aalbert Verreyt is met het haar gevat door Adriaan en op straat tegenover de kosterij ter aarde nedergedruckt en met het haar weer opgetrokken door Joost Voermans, Pieter Verberne en Antoni de Kuyper.
Johanna Smits heeft van verre gezien dat haar man onder het volk werd weggevoerd. Zonder te kunnen zeggen, door de alteratie, door wie en dat het volk haar naar huis heeft doen gaan.
Jenneke Vogels verklaart dat het gegaan is als in het artikel.
En nadat voornoemde Aalbert Verreyt uit zijn woning was gesleept en getrokken, ofschoon hij telkens bad en verzocht om vrijgelaten te worden door voornoemde personen is vervoerd op het Martvelt, aan en onder de kaak en aldaar enige tijd is vastgehouden door Joost Voermans en Antonie de Kuyper, komende mede een menigte omstanders, waaronder Dirk Swanenberg met een stok of zweep wenkte en op dit wenken Aalbert op een kar werd gedrukt, getrokken aan armen en haar, gebonden met een dik touw om het lijf en hals?
Aalbert Verreyt verklaart dat hij schuin op de kar heeft gezeten en gebonden is geweest. Dat hij Dirk Swanenberg zag wenken en zei: "Swaneberg, segget maar, gij hoeft niet te wenke, want ik sie het genoeg".
Johanna Smits heeft op het tumult en geraas van verre haar man nagegaan en hem dan aan de kaak zien staan. Zij is toen naar huis terug gebracht, zonder verder iets te weten.
Jenneke Vogels verklaart als vermeld, doch het wenken van Swanenberg niet gezien te hebben.
En den voornoemde Aalbert, alzo op geweldige wijze op de kar gebonden zijnde, daarbij op die wijze niet mede heeft moeten zitten zijn moeder, en op die wijze samen zijn rondgevoerd door de straten van het Dorp en aan de herbergen stil gestaan, onder andere aan de herberg van Gerrit van Riet, waar de voerlieden van de kar order vroegen aan Swanenberg, zijn gevoerd naar de Waterpoel, waar Aalbert op blote knieen op de straat, voor alleman, zijn vrouw om vergiffenis heeft moeten bidden of dat zij hem anders door de poel wilden slepen?
Aalbert Verreyt verklaart dat het zo is geweest.
Johanna Smits is enige tijd weggeweest en ten huize van de weduwe Jan Flipse zijnde, is gehaald door Dirk van Swaneberg en Willem Roefs, zeggende: "Gij moet medegaan, zij moete om vergiffenis bidde en U sal geen leet geschiede". Zijnde toen meegegaan aan de waterpoel, in het Dorp, alwaar haar man om vergiffenis heeft gebeden?
Jenneke Vogels verklaart als gevraagd en dat zij met haar zoon op de kar is gevoerd tot op het Martvelt. Werdende door iemand uit het volk gezegd: "Doe oude blixem, wij sulle U in de ploeg spanne, en door U eyge koole omploege".
En of zij na het voorschrevene gedaan te hebben samen naar huis zijn gegaan doch dat onderweg, op bevel van Joost Voerman, de moeder van Aalbert, haar dochter, op haar knieen om vergiffenis heeft moeten bidden?
Allen antwoorden bevestigend.
Wat hen nog meer bekend is. Wie de kar getrokken heeft. Wie op de hoorn geblazen heeft?
Aalbert Verreyt verklaart dat de kar is getrokken door ondermeer Jan Brunas, Jan van Hoek, Joost Voermans, Antoni de Kuyper en de knecht van Antoni Voermans.
Johanna Smits weet niets meer.
Jenneke Vogels verklaart als Aalbert Verreyt en dat Dirk van Swanenberg naast de kar liep met een stok of zweep in de hand. Zij hebben een en ander onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 76; 09-01-1756:
Verhoor van Jan van Hoek, 26 jaar en Hendrik Coopmans, 32 jaar.
Of, op 14 november 1755, Aalbert Verreyt en zijn moeder, de weduwe Bernardus Graats, met geweld uit hun huis zijn gehaald, gestoten en gesleept zijn geworden en na enige tijd onder de kaak gestaan te hebben niet op een kar zijn gebonden?
Of dit niet gedaan is door verscheidene personen en op order van Dirk Swaneberg, schepen?
Jan van Hoek verklaart als in het artikel en dat Dirk Swaneberg hem in zijn huis kwam roepen, hebbende nog enige mensen bij zich, zeggende ten hem: "Allo, gij moet mede". Waarop hij gezegd heeft, aan tafel zittende om te eten "Ik moet eerst gedaan hebben met eete". Zeggende, Dirk Swaneberg,: "Wat, andere menschen die late het eete wel staan, gaat maar mee voort". Deponent is daarop meegegaan en heeft gezien zoals in het artikel.
Hendrik Coopmans heeft gezien dat Aalbert Verreyt en zijn moeder op de kar zaten en gebracht werden naar het Martvelt.
Of Aalbert Verreyt en zijn moeder, op de kar zittende, niet het Dorp zijn rondgevoerd?
Of niet het meeste gedaan werd door Joost Voermans en anderen en op verzoek van Dirk van Swaneberg?
Jan van Hoek verklaart dat het zo geweest is.
Hendrik Coopmans heeft wel gezien dat Dirk Swaneberg met een zweep in de hand naast de kar ging, als een voerman. Hij heeft verder gehoord dat de vader van Dirk Swaneberg tegen hem, Dirk, zei: "Sagjes, gij moet soo den baas niet speele" of dergelijke woorden.
Asten Rechterlijk Archief 30 folio 78 verso; 09-01-1756:
Verhoor van Wilhelmus van Riet, 23 jaar, Jan Brunas, 31 jaar en Pieter Verberne, 25 jaar.
Of zij weten dat, op vrijdagavond, 14 november 1755, rond zes uur, Aalbert Verreyt en zijn moeder, met geweld uit hun huis zijn gehaald, gestooten en gesleept en enige tijd onder de kaak gestaan hebben. Vervolgens met geweld op een kar gebonden en daarop blootshoofds zittende door de straten zijn gevoerd en aan de Poel op zijn knieën om vergiffenis heeft moeten bidden?
Wilhelmus van Riet verklaart gezien te hebben dat Aalbert en zijn moeder bij de kaak stonden en heeft ze op een kar zien zitten, terwijl Antoni de Kuyper mede op de kar was. Hij heeft ook gezien dat Dirk Swaneberg de deur van Aalbert Verreyt heeft opengedaan en op den dorpel of in het huis gestaan.
Jan Brunas weet wel dat een en ander gebeurd is doch door de drukte heeft hij geen personen kunnen onderscheiden.
Pieter Verberne verklaart dat hij op de bewuste avond in zijn huis door Dirk Swaneberg is verzocht geworden: "Gij moet medegaan". Hij heeft daarop zijn eten laten staan en is meegegaan, achter door den hof van de schoolmeester, een andere partij is gegaan door de hof van Jacobus Souve, om het huis te bezetten.
Asten Rechterlijk Archief 20 folio 255; 08-11-1756:
Den drossard, aanlegger contra Joost Voermans, Adriaan van de Mortel, de knecht bij Antony Voermans, Willem Roefs, Jan Brunas en Jan van Hoek, Antony de Kuyper, Peter Verberne, te Eyndhoven, gedaagden. Gedaagden wenden een onwetendheyt van het fait bij hun misdreven voor en verders een halstarigge ontkentenis van de waarheyt van dien. Antony de Kuyper is steeds afwezig en laat zich nergens zien.
Asten Rechterlijk Archief 20 folio 265; 28-02-1757:
Jen Verlijsdonk heeft bij request verzocht het decreet van dagement tegen haar zoon, Antony Cuypers in te trekken. En met aanlegger te mogen transigeeren of composeeren over de aan haar zoon ten laste gelegde feiten. Ook aan de overige gedaagden wordt dit toegestaan.

Hieronder zijn de namen, geboortedata en de rol van de deelnemers aan deze toffelpartij samengevat:

Naam Geboorte Rol Adres Opmerking
Aalbert Verreyt Asten 16-08-1729 Slachtoffer Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19 zoon van Francis Verriet
Johanna Smits Mierlo 20-02-1728 Slachtoffer Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19 vrouw van Aalbert Verreyt
Jenneke Willem Vogels Asten 23-04-1696 Getuige Voormalig huis G214 moeder van Aalbert Verreyt*
Jacobus Sauvé Asten 20-07-1692 Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19 verhuurt kamer aan Aalbert Verreyt
Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728 Getuige Voormalig huis G583 woont nog in ouderlijk huis
Hendrik Coopmans Asten 26-11-1723 Getuige Voormalig huis G525
Dirk Swanenberg Asten 18-11-1725 Toffelaar Voormalig huis G671 zoon van onderwijzer en schepen
Joost Petri Voermans Asten 25-08-1726 Toffelaar Voormalig huis G854 woont nog in ouderlijk huis
Adriaan van de Mortel Deurne 21-09-1729 Toffelaar Markt 14 en 16 knecht bij Antoni Voermans
Willem Roefs Asten 31-07-1721 Toffelaar Voormalig huis B401 woont nog in ouderlijk huis
Jan Brunas Asten 06-12-1725 Toffelaar dit huis
Jan van Hoek Asten 22-12-1729 Toffelaar Emmastraat 22 woont nog in ouderlijk huis
Antony de Kuyper Asten ±1729 Toffelaar Marktstraat 5 woont nog in ouderlijk huis
Peter Verberne Asten 26-07-1730 Toffelaar Voormalig huis G415 woont nog in ouderlijk huis
Hendrina Joosten Someren 06-01-1687 onbekend weduwe Jan Flipse

* getrouwd op 05-12-1717 te Asten met Francis Verriet en hertrouwd te Asten op 19-07-1733 met Bernardus Gerard Graets

Bernardus Brunas is in de loop van de jaren eigenaar geworden van verschillende stukken land in Asten en hier verkoopt hij een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 78; 19-07-1755:
Bernardus Brunas verkoopt aan Pieternel van der Ent, weduwe Pieter van Riet land den Berg in het Dorp 1 1⁄2 lopense naast Jacobus Souve. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-8 per jaar. Koopsom ƒ 32,-

Bernardus Brunas wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 10 verso; 18-6-1759:
Gerrit van Riet, junior, is bedankt als schepen en in zijn plaats is aangesteld Leendert van Riet. Bernardus Brunas en Hendrik Tijs Haasen worden aangesteld als borgemeesters, Sint Jan 1759-1760. Tot setters worden aangesteld Jan Coolen en Pieter Coolen. 

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 82; 25-04-1763:
Bernardus Brunas en Hendrik Haasen, borgemeesters, 1759-1760, aanleggers contra de weduwe Antoni Dirks ter voldoening van ƒ 5-8-04; Martinus van Hooff ter voldoening van ƒ 2-2-00; de weduwe Willem Roefs ter voldoening van ƒ 1-1-10. Zijnde restanten van de reële verponding.

Bernardus Brunas verkoopt een stuk aangelag in ruil voor het recht van overpad:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 149; 20-08-1764:
Bernardus Brunas verkoopt aan Nicasius Simonis een hoekje van een aangelag, naast het huis van de koper, om daar een schuur op te timmeren. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Koopsom recht van vrij wegen door de hof van de koper.

In het huizenquohier over de periode 1736-1766 staat het huis op naam van Bernardus Brunas en is hij ook bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 67 Dorp Bewoners nummer 67 Dorp
1736 Bernardus Brunas Bernardus Brunas en Leeneke Loomans
1741 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1746 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1751 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1756 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1761 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1766 Bernardus Brunas Bernardus Brunas

Francisca Janse de Groot is als Francisca Brunas op 27-08-1768 te Asten overleden en Bernardus Brunas is op 28-09-1774 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van zoon Gerardus Brunas:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 57 verso; 07-03-1775:
Jan Brunas, Gerrit Brunas en Hendrik Vervoordeldonk getrouwd met Elisabet Brunas, te Vlierden. Kinderen en erven van Bernardus Brunas en Francyna de Groot, gewoond hebbende in het Dorp. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Gerrit Brunas huis, hof en aangelag aan den Hoek, in het Dorp nummer 65, 1 lopense, ene zijde en einde de straat, andere einde het volgende huis; huis en hof nummer 67 ½ lopense, deze twee huizen met hun stallinge aaneengebouwd, ene zijde de straat, andere zijde Francis van den Eerenbeemt; een aangelag den Hemel 3 copse; land in de Loverbosch 1 lopense 3 copse; een akkerke op de Logte 1 copse; den Meulenacker 2 lopense; groesbeemd in het Lindert 4 lopense; een beemd in de Bleeke 1 lopense 3 copse; land den Meulenacker 2 lopense; de Pasacker 1½ lopense; land den Langenacker 1½ lopense; land den Meulenberg 3 lopense; den Rootsenacker 5 copse; den Langenacker 1 lopense; een weiveld 2 lopense; groes Ostaden 1 lopense; een perceel daarneven gelegen 1 lopense; groes het Linder 3 copse; een huisplaats en aangelag 1 lopense 1 copse, ene zijde Nicasius Simonis, andere zijde de straat; de Pasacker 1½ lopense; land het lank Loopense off Bankacker 1 lopense 1 copse; land het Delleke 3 lopense; groes op den Hoypat 1 lopense; groes int Lindert het Delleke 3 copse. Belast met ƒ 7-10-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; ƒ 7-00-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-19-4 per jaar aan het Huis van Asten. Verponding ƒ 16-07-00 per jaar. Bede ƒ 4-17-14 per jaar.
Hij zal betalen aan Jan Brunas ƒ 400,- en aan Hendrik Vervoordeldonk ƒ 400,-.
2e lot krijgt Jan Brunas hetgene hij reeds uit de boedel heeft ontvangen en ƒ 400,- uit te keren door het 1e lot.
3e lot krijgt Hendrik Vervoordeldonk hetgene hij reeds uit de boedel heeft ontvangen en ƒ 400,- uit te keren door het 1e lot.

Zoon Gerardus (Gerrit) Brunas is geboren te Asten op 20-03-1732 en op 15-02-1767 te Asten getrouwd met Helena Francisci Timmermans, geboren te Asten op 08-02-1745 als dochter van Franciscus Jansse Timmermans en Maria Antoni de Lauwere (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Na haar overlijden te Asten als Helena Gerardi Brunas op 04-09-1779, is Gerardus (Gerrit) Brunas op 12-11-1780 te Asten hertrouwd met Gertrudis Francisci Aerts, geboren te Deurne op 19-09-1741 als dochter van Franciscus Aerts en Helena Hoefnagels:

01b

De gezinnen van Gerardus (Gerrit) Brunas met Helena Francisci Timmermans en met Gertrudis Francisci Aerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 17-12-1767 Kind Asten ±1767
2 Francisca Asten 03-07-1769 Kind Asten ±1769
3 Francisca Asten 06-08-1770 Kind Asten ±1770
4 Franciscus Asten 29-09-1771 Kind Asten 06-09-1779
5 Magdalena Asten 13-03-1773 Kind Asten 12-09-1779
6 Barbara Asten 15-01-1775 Kind Asten 15-09-1779
7 Helena* Asten 03-07-1783 Kind Asten 06-10-1783

* kind uit het tweede huwelijk

Helena Francisci Timmermans was het tweede slachtoffer van de uitbraak van dysenterie in 1779 te Asten.

De schoonfamilie van Gerardus (Gerrit) Brunas maken een overeenkomst om de goederen te verdelen met hun oom:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 73; 25-04-1768:
Gezien het request van Jan en Antoni Timmermans, jongemannen. Hun ouders zijn lang geleden overleden en hebben acht kinderen nagelaten met name Jan, Maria, Helena nu getrouwd met Gerrit Brunas, Antoni, Elisabet, Helena, 22 1⁄2 jaar, Andries en Pieternel, 21 jaar met roerende en onroerende goederen. De vaste goederen zijn veelal bezeten met hun oom, Jan Timmermans. Er is geen beschrijving of deling van de goederen geweest. De kinderen zijn na het overlijden van hun ouders op de goederen blijven zitten, zonder voogden aan te stellen en hebben hun eigen huishouding en administratie gevoerd. Met koopmanschap en anders hebben ze hun voordeel kunnen doen, de goederen verbeteren en de onmondige kinderen opvoeden. Supplianten willen gezamelijk met hun ongetrouwde broeders en zusters op de goederen blijven zitten echter deze niet samen met hun oom blijven bezitten. Zij verzoeken om een scheiding en deling te mogen maken. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 65; 16-05-1769:
Jan Timmermans, Jan van Zeelant getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Gerrit Brunas getrouwd met Helena Timmermans, Elisabeth Timmermans, jonge dochter, Antoni Timmermans, Andries Timmermans, Helena Timmermans en Peternella Timmermans. Zij verkopen aan Jan Timmermans, oud borgemeester, hun oom huis, hof en aangelag in den Hemel 3 copse, ene zijde Bernardus Brunas, andere zijde Peter Driessen van Bussel; groes Michielsdries 2 lopense naast de weduwe Francis van den Boomen; land neven de Michielsdries 2 lopense in twee percelen naast Peter Driessen van Bussel; land Tijckenacker 3 copse naast Antoni Fransen; land Joost Koolenacker 2 lopense naast Aart Jansen; groes Hoerekempke 5 roede naast Nicasius Simonis; het Boonevelt 2 lopense naast Bernardus Brunas. Verkopers zijn deze goederen van hun vader aangekomen die ze verkregen had bij transport de dato 25-06-1736. De helft van een akker 2 lopense naast Jacobus Smits; groes de Haseldonk 2 1⁄2 lopense naast Jan Verberne. Belast met de helft van ƒ 1-15-08 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-19-00 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-15-00 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 3-04-02 per jaar aan den Armen van Asten. Waarvan de andere 2⁄3e delen moeten worden betaald door de verkopers. Koopsom: ƒ 200,-

Er is schijnbaar een vals certificaat geschreven onder andere op naam van Gerardus (Gerrit) Brunas en zijn broer Johannes Franciscus (Jan) Brunas: 

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 113; 10-08-1771:
Jan Brunas, Gerrit Brunas en Jan Meulendijk verklaren ter instantie van het officie Fiscaal van Braband dat zij eerste comparant op 12-05-1770, de tweede comparant op 03-10-1770 en de derde comparant op 24-12-1770, voor schepenen van Vlierden geen certificaat van eenige beesten zijn gegeven en dienvolgens ook geen verklaringen, onder eede, dat de beesten waren gezond en fris en in het gebied van de staat geworpen en gevoed. Verklaren zij, comparanten dat al die verklaringen of certificaten als op voorschreven data op hun namen voor schepenen van Vlierden zijn gepasseert voor zover hen betreft geheel zijn vals en bezijden de waarheid. Dat zij, gedurende het jaar 1770, in het geheel geen certificaten of attestaties van beesten voor schepenen van Vlierden hebben gegeven. Schepenen van Asten verklaren nog dat aan hen geen andere personen onder de naam van de comparanten bekend zijn dan alleen een oude arme man die geen beesten heeft en genaamd Jan Francis Meulendijk.

Uiteindelijk worden de goederen van zijn schoonfamilie ondelring verdeeld en ontvangt Gerardus (Gerrit) Brunas 400 gulden:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 44 verso; 05-04-1774:
Jan, Antoni en Andries Timmermans, Gerrit Brunas getrouwd met Helena Timmermans, Jan van Zeelant getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Elisabet Timmermans, Helena Timmermans en Petronella Timmermans. Zij bezitten samen nog enige vaste goederen, hen aangekomen van hun ouders en die zij nu niet gemeenschappelijk laten maar daaruit de drie volgende hun aandeel:
1e lot krijgt Antoni land neven den Heesacker 3 lopense naast de kinderen Jan Ture Loomans; groes het Weyvelt in de Steegen 3 lopense naast de weduwe Francis van den Boomen. Verponding ƒ 2-05-0 per jaar. Bede ƒ 0-15-0 per jaar.
2e lot krijgen Gerrit Brunas en Jan van Zeelant, elk ƒ 400,-. Zij verklaren allen hiermee voldaan te zijn en geen verdere pretenties op de boedel te hebben. 

Gerardus (Gerrit) Brunas koopt een groes van zijn broer Johannes Franciscus (Jan) Brunas:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 321; 07-03-1775:
Jan Brunas verkoopt aan Gerrit Brunas, zijn broeder groes Vroukesvondelveltje 3 lopense naast Hendrien Verberne. Verkoper aangekomen bij transport de dato 03-02-1749. Koopsom ƒ 100,-.

Gerardus (Gerrit) Brunas wordt benoemd tot armmeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 57; 01-06-1779:
Gerrit Brunas en Paulus van Bussel zijn voor de tijd van drie jaar aangesteld als armmeesters.

Gerardus (Gerrit) Brunas verkoopt zijn vee en landbouwgreedschappen en gaat verder als kuiper:

Asten Rechterlijk Archief 154; 13-12-1780:
Gerrit Brunas, in het Dorp, verkoopt roerende goederen onder andere een paard ƒ 36,-; vier koeien ƒ 82,-; een ploeg ƒ 8,-; twee karren ƒ 22,-; stro ƒ 52,- en hooi ƒ 12,-. Opbrengst: ƒ 217,-.

Asten Rechterlijk Archief 148; 21-09-1784:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Fransen, inmiddels overleden en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke. Onder andere schulden aan Gerrit Brunas, kuiper arbeidsloon ƒ 4-16-08

Gerardus (Gerrit) Brunas verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 125 verso; 17-10-1792:
Gerrit Brunas verkoopt aan Pieter en Johanna Verberne land den Bankakker 1 1⁄2 lopense naast Marcelis Koppens. Koopsom ƒ 30,-.

Als Gerardus (Gerrit) Brunas en zijn vrouw ziek zijn, maken ze hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 119; 13-12-1792:
Gerrit Brunas en Geertruyda Aarts, in het Dorp, beiden ziek, testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden en dat na overlijden van deze alle vaste en andere goederen zullen komen aan de naaste vrienden van de testateuren met dien verstande dat de langstlevende de gehele nalatenschap in togte zal bezitten en alzo zal handelen naar togtregt. Testateuren verklaren te legateren aan de broeders en zusters van de testatrice ƒ 600,- te betalen door de erfgenamen van de langstlevende.

Gertrudis Francisci Aerts is als de vrouw van Gerrit Brunas op 20-12-1792 te Asten begraven. Drie kinderen zijn kort na de geboorte overleden en zijn eerste vrouw en drie kinderen zijn tijdens een epidemie van dysenterie overleden. Ook het kind met zijn tweede vrouw overleed op jonge leeftijd, zodat Gerardus (Gerrit) Brunas zonder nageslacht op 03-02-1795 te Asten is overleden. Hij heeft het volgende testament nagelaten:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 64; 13-01-1795:
Gerrit Brunas, laatst weduwnaar Geertruy Aarts, ziek, geeft te kennen dat hij, comparant, met wijlen zijn vrouw, op 13 december 1792, een wettig testament heeft gepasseert en waarbij was bepaald dat, na overlijden van de langstlevende, de vaste en alle andere goederen zouden moeten gaan naar de naaste vrienden van hem, testateur, nu comparant. Zij hebben verder verklaart te legateren aan de broeders en zusters van de testatrice ƒ 600,- te voldoen door de erfgenamen van de langstlevende. Dan wil de comparant nog, dat na zijn dood door de erfgenamen zal worden uitgereikt aan de Eerwaarde Heer Willem van Asten, pastoir, alhier ƒ 150,- alsmede aan de armmeesters ƒ 250,- dit ten behoeve van de arme ingezetenen. Zij zullen dit in hun rekeningen moeten verantwoorden. De twee voorschreven sommen zullen binnen drie maanden na overlijden van de comparant moeten worden uitgereikt.

Gerrit Brunas verkoopt nog een perceel land:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 67; 21-01-1795:

Gerrit Brunas verkoopt aan Tomas Timmermans land den Heemel roeden. Koopsom ƒ 75,-.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 is het huis aaneen getimmerd met huis 65 (zie Prins Bernhardstraat 22) in bezit van Gerrit Brunas en verhuurt hij het meestentijds aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 67 Dorp Bewoners nummer 67 Dorp
1771 Gerrit Brunas Bernardus Brunas en Jan Brunas
1776 Gerrit Brunas, met 65 aaneen getimmert Gerrit Brunas, camer Helena Verhees
1781 Gerrit Brunas, een huis met 65 Antoni Berkers

Hieronder de doodakte van Helena Francisci Timmermans (eerste vrouw van Gerrit Brunas) en de begraafakten van Gertrudis Francisci Aerts (twwede vrouw van Gerrit Brunas) en van Gerardus (Gerrit) Brunas:

Na zijn overlijden worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 118; 01-04-1795:
Taxatie van de onroerende goederen van Gerrit Brunas overleden en begraven op 03-02-1795.

Waarde huis en hof met het klein huiske in het Dorp, ene zijde Jan van Hoek, andere zijde het volgend perceel, ene einde de straat. ƒ 450-00-00
Waarde van een klein huisje of boerewoning met schuur, stalling en hof, ene zijde het voorgaande perceel, andere zijde Francis van den Eerenbeemt, ene einde de straat. ƒ 250-00-00
Waarde land Rootsakker 2 lopense 10 roede. ƒ 50-00-00
Waarde land Loverbosch 1 lopense 31 roede. ƒ 30-00-00
Waarde land bij den Heemel 1 lopense 19 roede ƒ 25-00-00
Waarde land Liendersekamp 1 lopense 42 roede. ƒ 65-00-00
Waarde groes het Linder 2 lopense 38 roede. ƒ 90-00-00
Waarde land Molenakker 7 lopense 42 roede. ƒ 75-00-00
Waarde land Langenakker 1 lopense 35 roede. ƒ 25-00-00
Waarde land het Delleke 1 lopense 36 roede. ƒ 25-00-00
Waarde groes het Bosveltje 2 lopense 24 roede ƒ 60-00-00
Waarde groes het Biesvelt 2 lopense 47 roede ƒ 60-00-00
Waarde groes Ostadensvelt 2 lopense 2 roede. ƒ 50-00-00
Waarde groes de Bleek 1 lopense 26 roede. ƒ 40-00-00
Waarde groes Liendersveltje 1 lopense 33 roede. ƒ 60-00-00
Waarde groes het Hooyvelt 19 roede. ƒ 10-00-00
Totale waarde ƒ 1365-00-00
De goederen zijn belast met ƒ 7-10-0 per jaar aan het Gemene Land, in kapitaal ƒ 187-10-00
ƒ 7-00-0 per jaar aan den Armen van Asten, in kapitaal ƒ 175-00-00
ƒ 0-19-4 per jaar cijns aan het Huis van Asten, in kapitaal ƒ 24-01-04
Totale belasting
Rest waarde
20e penning is
ƒ 386-11-04
ƒ 978-08-12
ƒ 48-18-8.

De erfgenamen, zijn zus Elisabeth Brunas en de kinderen van zijn broer Jan Brunas, verkopen de goederen en het huis komt in handen van de kinderen van Anthony Leenen en het land wordt aan verschillende personen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 78 verso; 04-11-1795:
Elisabet Brunas weduwe Hendrik Vervoordeldonk, te Vlierden, Jan Jan Brunas en Pieter Jan Brunas, Johannis van Brussel getrouwd met Jennemaria Jan Brunas, Francyn Jan Brunas en Bonaventura Jan Brunas, te Lierop. Allen erven van wijlen Gerrit Brunas.

Zij verkopen aan Dirk, Hendrikus, Pieter, Jennemaria en Allegonda kinderen wijlen Anthony Leenen huis en klein huisje het hoekhuis, 1 lopense, is afgeplankt en gesepareerd van de volgende koop of huis in huur en gebruik bij Marcelis Jansen; met het aanhorende peelveld; de helft van den Berg 1 lopense 19 roede. Belast met ƒ 7-00-00 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-19-04 per jaar aan het Huis van Asten. Het huis is tot Pasen 1798 verhuurd voor ƒ 26-10-00 per jaar aan Bonaventura Slaats. Koopsom ƒ 460,-
Huis of boerenwoning, stal, schop en hof neven het voorstaande ½ lopense. Huurder: Marcelis Jansen; de helft van den Berg 1 lopense 19 roede; land Moolenakker 4 lopense 46 roede; groes Busveltje in 't Rood 2 lopense 24 roede. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 0-19-04 per jaar aan het Huis van Asten; een schepengelofte aan Johanna Maria Wilbert Aarts de dato 05-03-1795. Koopsom ƒ 460,-.
Groes het Grootveld int Root 2 lopense 47 roede. Koopsom ƒ 220,-.
Zij verkopen aan Godefridus Sauvé land Rootsakker 2 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 98,-.
Zij verkopen aan Francis Berkers land in de Loverbosch 1 lopense 31 roede. Koopsom ƒ 84,-.
Zij verkopen aan Francis Fransen land / groes Liendersekamp 4 lopense 30 roede. Koopsom ƒ 360,-.
Zij verkopen aan Andries Timmermans land Pasakker 2 lopense 46 roede. Koopsom ƒ 140,-.
Zij verkopen aan Jan Sauvé land Langenakker 1 lopense 35 roede. Koopsom ƒ 86,-.
Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys land het Delleke 1 lopense 36 roede. Koopsom ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Jan Steven Jansen groes Ostayensveltje 2 lopense 2 roede. Koopsom ƒ 170,-.
Zij verkopen aan Willem Marcelis Jansen groes de Bleek 1 lopense 26 roede. Koopsom ƒ 91,-.
Zij verkopen aan Adriaan van Duuren groes Steegensveltje 1 lopense 33 roede. Koopsom ƒ 156,-.
Zij verkopen aan Philip Peter van Bussel groes in 't Linder 29 roede. Koopsom ƒ 250,-.

Tot slot laten de broers en zussen van zijn laatste echtgenote nog weten dat zij het beloofde geld hebben ontvangen:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 73 verso; 30-03-1795:
Hendrik Canters getrouwd met Jennemaria (Francis) Aarts, te Liessel, Gerrit Francis Aarts, te Liessel voor zichzelf en mede voor Johannes Francis Aarts, te Roermond, Hendrik Francis Aarts, te Deurne, Peeter Vriends getrouwd met Petronella Francis Aarts, te Deurne en Mattijs Heerings weduwnaar Johanna Francis Aarts namens zijn kinderen. Allen erfgenamen van wijlen Geertruy Francis Aarts, te Asten. Zij bekennen van de erven van wijlen Gerrit Brunas ontvangen te hebben ƒ 600,-, zijnde het legaat door Geertruy Aarts, ingevolge haar testamentaire dispositie de dato 13-12-1792 dat door de erfgenamen van wijlen Gerrit Brunas aan de ondergetekende moest worden uitgereikt.

De kopers van het huis, de kinderen Leenen, zijn jong wees geworden en hieronder de reconstructie van hun gezin.

Antonius Petri Leenen is geboren te Someren op 25-02-1735 als zoon van Petrus Theodorus Leynen en Maria Johannes Verdeysseldonck. Hij is op 20-01-1760 te Asten getrouwd met Isabella Johannis Vervoordeldonk, geboren te Deurne op 29-07-1737 als dochter van Joannes Hendriks Vervoordeldonk en Henrica Henrici van Bree:

01c

Het gezin van Antonius Petri Leenen en Isabella Johannis Vervoordeldonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 01-03-1761 Asten 21-11-1790
Johannes Laurens Jelisse
Asten 08-11-1844 zie Voordeldonk 73
2 Theodorus Asten 18-09-1763 Asten 21-05-1797
Anna Margarita van de Cruys
Asten 19-07-1843 zie Emmastraat 40 tot en met 44
3 Johannes Asten 05-01-1767 Ongehuwd Asten 13-06-1831
4 Henricus Asten 04-02-1770 Someren 02-05-1826
Petronella Rooijmans
Someren 19-06-1840 zie Voormalig huis G506
5 Johanna Maria Asten 13-10-1772 Asten 28-01-1798
Wilhelmus Jan Verberne
Asten 13-10-1800
6 Petrus Asten 30-10-1775 Asten 13-05-1810
Petronella Janse de Vet
Asten 23-04-1815
Petronella van de Mortel
Asten 18-05-1852 zie Voormalig huis G506
7 Aldegondis Asten 03-08-1780 Asten 13-05-1810
Pieter Jan Colen
Asten 13-05-1847 zie Voormalig huis G521

Zij woonden in de Stegen (zie Voormalig huis C763) en Isabella Johannis Vervoordeldonk is op 24-06-1782 te Asten overleden en Antonius Petri Leenen is op 12-07-1793 te Asten overleden.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 zijn de kinderen van Antonij Leenen eigenaar van het huis en verhuren het aan Wilhelmus Jan Verberne, getrouwd met dochter Johanna Maria Antony Leenen:

Jaar Eigenaar nummer 67 Dorp Bewoners nummer 67 Dorp
1798 kinderen Antonij Leenen Wilhelmus Verbernen
1803 kinderen Antonij Leenen Wilhelmus Verbernen

Op basis van ondergeschreven acte uit 1805, waarin hetzelfde huis en land voorkomen, kunnen we opmaken dat het huis in handen is gekomen van Wilhelmus Jan Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 140; 17-02-1805:
Niet afgeschreven acte. Staat en inventaris opgemaakt door Wilhelmus Jan Verberne, weduwnaar Jennemaria Antony Leenen ten behoeve van hun kind. Hij wil hertrouwen met Helena Adriaan van Dueren. Vaste goederen huis, hof en aangelag met nog een klein huiske, zijnde het hoekhuis in het Dorp 1 lopense; land den Berg in den Hemel 1 lopense 19 roede; land den Moolenakker 4 lopense 46 roede; groes het Busveltje 2 lopense 24 roede; groes het groesveld in 't Root 2 lopense 46 roede. Roerende goederen een huishorloge met kast, een lessenaar, een winkelbank met toebehoren, twee weegschalen, drie tafels, 22 stoelen, drie bedden met hun toebehoren, divers tin, 20 jeneverglaasjes, vier koffiepotten, een koffiemolen, een koffiekan, divers porcelein, een kachel met pijpen, diverse ketels, zowel koper als ijzer, divers smidsgereedschap, een gouden ring, een gouden kruis.

De erfdeling van de familie Leenen een jaar later bevestigt het eigendom van Wilhelmus Jan Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 2 verso; 17-02-1806:
Hendrikus Leenen, Pieter Leenen, Allegonda Leenen, Jan Laurens Jelisse getrouwd met Hendrina Leenen, Dirk Leenen, Wilhelmus Verberne, weduwnaar Jennemaria Leenen, voor hun onmondige kind en Jan Leenen. Zij verdelen vaste goederen.
1e lot krijgen Hendrikus, Pieter en Allegonda bij elkander wonend huis, stal en schaapskooi, bakhuis en schop, hof en aangelag op Voordeldonk 1 lopense; land en groes 15 lopense. Belast met 4 vat rogge per jaar aan het Sint Cathalijne-gilde in een meerdere pacht. Zij zullen voldoen aan Jan Leenen ƒ 500,- à 4%.
2e lot krijgt Jan Laurens Jelisse land en groes 15 lopense. Dit lot zal voldoen aan Dirk Leenen ƒ 575,- en ƒ 600,- aan Wilhelmus Verberne deze zijn reeds verrekend bij de deling der goederen.
3e lot krijgt Dirk Leenen ƒ 575,- uit te keren door de ontvanger van het 2e lot.
4e lot krijgen Wilhelmus Verberne en zijn kind huis, schuur, smis en hof in het Dorp bij hem in bewoning 1 lopense; huis, stal, hof in het Dorp in bewoning bij Jelis van den Boomen ½ lopense; land den Heemel, zijnde den Berg 1 lopense 19 roede; land de Moolenakker 4 lopense 46 roede; groes het Busveltje 2 lopense 24 roede; groes het Grootvelt in 't Rood 2 lopense 46 roede. ƒ 600,- welke reeds ontvangen zijn van de ontvanger van het 2e lot.
5e lot krijgt Jan Leenen ƒ 500,- à 4% te ontvangen van de verkrijger van het 1e lot.

Dochter Johanna Maria Antony Leenen is geboren te Asten op 13-10-1772 en op 28-01-1798 te Asten getrouwd met Wilhelmus Jan Verberne, geboren te Deurne op 09-02-1771 als zoon van Johannes Judocus Verberne en Wilhelmina Jansen Hermans. Na het overlijden van Johanna Maria Antony Leenen op 13-10-1800 te Asten, is Wilhelmus Jan Verberne op 17-02-1805 te Asten hertrouwd met Helena van Dueren, geboren te Asten op 26-12-1776 als dochter van Adriaan van Dueren en Maria Francis van de Vorst (zie Voormalig huis G470).

01d

De gezinnen van Wilhelmus Jan Verberne met Johanna Maria Antony Leenen en met Helena van Dueren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 25-10-1798 Asten 07-04-1826
Johanna Maria Michielsen
Asten 22-10-1872 zie Voormalig huis G579
2 Johannes* Asten 09-01-1806 Asten 29-04-1840
Joanna Maria Bluijssen
Asten 23-05-1843 zie Markt 17 en 19

* kind uit het tweede huwelijk van Wilhelmus Jan Verberne

Wilhelmus Jan Verberne en zijn zoon Antonius Willem Verberne, geboren te Asten op 25-10-1798, verkopen dit huis aan David Horn:

Notarieel Archief 45-38 Asten 10-06-1822:
Wilhelmus en Antonie Verberne verkopen aan David Horn, een huisinge met schuur en werkhuisje met de hof, gelegen in het Dorp. groot ½ lopen, ene zijde de weduwe Jan van Hoek, andere zijde Wilbert van Bussel.

Wilhelmus Jan Verberne verhuist naar het Marktveld (zie Markt 17 en 19). Helena van Dueren is op 08-04-1846 te Asten overleden en Wilhelmus Jan Verberne is op 16-03-1851 te Asten overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het tot fabriek omgebouwde huis (zie ook Voormalige fabriek G499) op naam van David Horn:

Kadaster 1811-1832; G499:
Fabriek groot 06 roede 20 el, het Dorp, klassen 1.
Eigenaar: David van Horn.

03

04

Tussen 1815 en 1830 vestigden zich in Zuidoost Noord-Brabant veel katoenspinners uit de Duitse gebieden vanwege hoge invoerrechten op Duitse garens. Zo kwam David Horn uit Waldniel in Asten terecht en begon daar een spinnerij. Het is bekend dat hij samen met neef Anton Busch vanaf 1817 gedurende enige tijd op het kasteel van Asten heeft gewoond (zie Kasteelruïne). In het dagblad der provincie Noord-Braband van 26-11-1816 wordt voor het eerst melding gemaakt van de katoenspinfabriek:

Anton Busch betreft waarschijnlijk de zoon van linnenwever Wilhelmus Busch en Anna Sophia Lamberts, geboren rond 1779 te Monchengladbach (D). Zijn vader Wilhelmus Busch is een zoon van Anton Busch (1732-1786) en Maria Catharina Friedrichs (1731-1804). Rechts een afbeelding van Wilhelmus Busch (1755-1842)2.

 

David Horn is geboren te Waldniel (bij Viersen (D)) rond 1762 als zoon van Henricus Horn en Sibilia Curlis. Hij is op 15-03-1794 te Monchengladbach (D) getrouwd met Sibilia Catharina Busch, geboren te Monchengladbach (D) op 17-04-1768 als dochter van linnenwever Anton Busch en Maria Catharina Friedrichs. Zij dus een nicht van de bovengenoemde Anton Busch. 

Hieronder het gezin van David Horn en Sibilia Catharina Busch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heinrich Anton Mönchengladbach 24-05-1795 Mönchengladbach 09-10-1832
Anna Sophia Lamberts
2 Maria Sibilia Oberniedergeburth 26-11-1796 Ongehuwd Asten 15-09-1871 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
3 Sibilia Christina Oberniedergeburth 25-11-1798 Ongehuwd Asten 13-04-1879 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
4 Pieter Coenraad Oberniedergeburth 17-12-1800 Ongehuwd Asten 30-12-1849
5 Heinrich Oberniedergeburth 09-04-1803 Ongehuwd Asten 06-04-1879
6 Anna Oberniedergeburth 21-03-1805 Asten 24-08-1830
Willem Hendrik Schut
Asten 28-09-1874 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
7 Johann Wilhelm Oberniedergeburth 19-02-1808 Kind Oberniedergeburth ±1808
8 Frederik Wilhelm Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 03-09-1832
9 Louisa Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 12-02-1878 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
10 Johann Peter Oberniedergeburth 13-08-1812 Kind Oberniedergeburth ±1812

David Horn woont rond 1827 in een nabijgelegen huis (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) en hij heeft het huis omgebouwd tot fabriek.

David Horn is op 18-02-1846 te Asten overleden, zoals te lezen is in onderstaande advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 26-02-1846 en Sibilia Catharina Busch is op 11-08-1854 te Asten overleden.

05

De katoenspinnerij gaat verder onder de naam Horn en zonen en in 1852 wordt door het bedrijf een uitstaande schuld gevorderd3:

In de Opregte Haarlemsche Courant van 11-07-1856 veilen hun nabestaanden de fabrieksgebouwen en een boerderij op de Pannenhoef:

06

De verkoop is niet volledig doorgegaan en de fabrieksgebouwen zijn in handen gebleven van zoon Heinrich Horn, geboren te Oberniedergeburth (D) op 09-04-1803. Een deel blijft in gebruik als fabriek (zie Voormalige fabriek G499) en dit deel van de fabriek is weer als woning in gebruik genomen door de familie Sieverts:

Johan Cornelus Adolph Sieverts is geboren te Wesel (D) op 14-06-1798 als zoon van Cornelus Daniel Sieverts en Wilhelmina Sophia Henriette Springer. Hij is als hoofdcommies op 25-07-1828 te Veghel getrouwd met Anna Maria Baas, geboren te Dussen op 01-12-1805 als dochter van sluiswachter Jan Baas en Elisabeth Johanna van Hemert. Na haar overlijden te Valkenswaard op 29-11-1840 is Johan Cornelus Adolph Sieverts op 17-04-1841 te Budel hertrouwd met Maria Wilhelmina Hendrika Schreij, geboren te Budel op 12-07-1817 als dochter van drukker Arnold Jacob Antoon Schreij en Hendrika Margareta Maria Lillij (zie ook Marktstraat 5).

Johan Cornelus Adolph Sieverts is op 03-05-1845 te Lage Mierde overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Hendrika Maria Wilhelmina Schreij samen met haar vader Arnold Jacob Antoon Schreij, geboren te Bragt (D) op 23-09-1781 als zoon van Nicolaas Schreij en Amelia Maubach en dochter Jeanne Cornelia Adolphina Sieverts in het huis met huizingnummer A87:

07

Arnold Jacob Antoon Schreij is op 31-12-1859 te Asten overleden en dit staat vermeld in de Opregte Haarlemsche Courant van 04-01-1860:

08

Maria Wilhelmina Hendrika Schreij verhuist tijdelijk naar een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G432), maar keert terug en woont daarna over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 met haar kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A122 en A127:

09

Maria Wilhelmina Hendrika Schreij verhuist met haar kinderen rond 1880 naar een ander nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G359).

Na het overlijden van Heinrich Horn te Asten op 06-04-1879, als laatste van de familie Horn, worden de fabriek en de woning te koop aangeboden, zoals blijkt uit de advertentie in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-06-1879:

Het pand met dan kadasternummer G1464, weergegeven op kadasterkaart rechts, is gekocht door sigarenfabrikant Hendrik Leenen, geboren te Asten op 21-06-1818 als zoon van Petrus Antoni Leenen en Petronella van de Mortel (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Kort daarna wordt het toebedeeld aan zijn zoon Petrus Nicolaas Leenen, geboren te Asten op 01-09-1855 als zoon van Hendrik Leenen en Johanna Maria Goossens (zie Voormalig huis G506).

 

Het deel met kadasternummer G1465 (zie Voormalige fabriek G499) komt in handen van zijn neef Petrus Johannes van den Eijnden, geboren te Asten op 20-06-1851 als zoon van Gerardus van den Eijnden en Petronella Leenen (zie Voormalig huis G440).

Petrus Nicolaas Leenen is als sigarenfabrikant te Asten op 20-07-1880 getrouwd met Johanna Adriana Schellings, geboren op 29-01-1855 te Asten als dochter van Hendricus Schellings en Anna Catharina van den Eijnden (zie Julianastraat 1).

Rechts in de Tijd van 05-07-1880 de ondertrouw van Petrus Nicolaas Leenen en Johanna Adriana Schellings.

10

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont Petrus Nicolaas Leenen met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A123, A140 en A147. Zijn beroep verandert wel van klerk naar winkelier:

12

Petrus Nicolaas is kerkmeester en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-02-1899 is hij betrokken bij de afbraak van de oude kerk:

13

Foto van de Tramstraat circa 1905 met links de handel in steenkolen en koloniale waren van Petrus Nicolaas Leenen. Rechts vooraan de woningen van Ceel Driessen en Donhuizen en daarachter juist voor de boom de winkel van Jac Bax. Links voor het huis Theodoor Leenen, geboren op 23-05-1894 te Asten en rechts van hem Frans Eijsbouts en Antoon Leenen, geboren te Asten op 02-04-1893.

14

In dagblad De Tijd van 19-12-1913 wordt Petrus Nicolaas Leenen benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de ongevallenverzekering:

15

Rond 1918 wordt het huis gesplitst in een deel met kadaster G2170 dat in eigendom blijft van Petrus Nicolaas Leenen en een deel met kadasternummer G2169 dat verkocht wordt aan Wilhelmus Trepels (zie Prins Bernhardstraat 22). De nevenstaande kadasterkaart toont deze splitsing met de ingang en eveneens een schuur gelegen aan de toenmalige Binnenstraat.

 

Petrus Nicolaas Leenen is op 27-08-1920 te Asten overleden en Johanna Adriana Schellings woont over de periode 1920-1930 met haar kinderen in het deel van het huis met huizingnummer A174, ook bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 2:

16

Dochter Anna Catharina Maria Leenen, geboren te Asten op 23-01-1900, vertrekt in 1916 naar Veghel en treedt in als zuster Maria Petrus in het klooster in Zijtaart. Zij haalt in mei 1918 de akte voor onderwijzeres en in 1923 de hoofdakte, zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-06-1918 en het dagblad van Noord-Brabant van 10-08-1923:

Anna Catharina Maria Leenen is op 05-12-1931 te Veghel overleden, zoals hieronder bericht in de Maasbode van 09-12-1931 en rechts haar overlijdensakte.

Johanna Adriana Schellings is op 16-04-1931 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Petrus Nicolaas Leenen en Johanna Adriana Schellings:

17 18

Het huis valt ten deel aan de kinderen. Over de periode 1930-1938 is dochter Maria Isabella Hendrica (Marie) Leenen, geboren te Asten op 28-02-1891 hoofd van het huis. Zij is onderwijzeres en woont samen met haar zus Henrica Catharina Wilhelmina (Jet) Leenen in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 2:

19

Op basis van een mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-12-1941 maken we op dat dokter Schellekens zich vestigt op dit adres:

Ook zijn schoonvader Hendrik Mooren, geboren te Leeuwen op 29-04-1885 woont getuige onderstaande advertentie in het Peelbelang van 14-04-1945 in bij de dames Leenen.

20

21

Antonius Henricus Petrus Maria (Tonny) Schellekens is geboren te Berghem op 13-06-1914 als zoon van Antonius Johannes Adrianus Schellekens en Louisa Antoinetta Alphonsa Maria Immens. Hij is in november 1943 te Asten getrouwd met Anna Maria Helena (Annie) Mooren, geboren op 30-12-1918 te Roermond als dochter van Hendricus Hubertus Mooren en Johanetta Steinmeijer.

Hieronder de ondertrouw in dagblad De Tijd van 06-11-1943 en hun trouwen in een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1943.

21a 22

Dokter Schellekens is soms afwezig zoals links in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1943 en rechts in het Peelbelang van 02-06-1945. Zijn collega dokter Jacobs in Someren neemt dan waar. Zijn voorschriften hield hij bij op een bierviltje!

23 24

Antonius Henricus Petrus Maria (Tonny) Schellekens is op 15-11-2009 te Nijmegen overleden en Anna Maria Helena (Annie) Mooren is op 29-08-2015 te Nijmegen overleden. Hieronder de overlijdensadvertenties van Mensenlinq.

25 26

Maria Isabella Hendrica (Marie) Leenen is op 02-04-1977 te Asten overleden en Henrica Catharina Wilhelmina (Jet) Leenen is op 30-05-1977 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

27

28

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Prins Bernhardstraat 22-24, tot 1960 Stationsstraat 20 en Burgemeester Frenckenstraat 2.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar: circa 1750. Verbouwingen circa 1825; 1943 initiatiefnemer mejuffrouw Maria Isabella Henrica Leenen, onderwijzeres, Burgemeester Frenckenstraat 2; 1977 verbouw.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1750 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Leenen. Koloniale winkel, kolenhandel en groentendrogerij Leenen; dokterspraktijk dokter Schellekens; later restaurant "In 't Eeuwig Leven".
Soort woning: Typisch Brabants dorpswoonhuis. Is door zijn omvang sterk bepalend voor het karakter van de omgeving.
Interview: Gevel is origineel, is gestut en van binnen verbouwd. Eerste eigenaar Leenen. Vroeger koloniale winkel, kolenhandel en drogerij van groenten (met hele hoge schuur). Eerst winkelpand, daarna 4 woningen en dokterspraktijk. Dokter Schellekens en juffrouw Reij hebben er gewoond.

Hieronder een foto rond 1950 en 2000 van het huis op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Burgemeester Frenckenstraat:

29 30

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1705 Johannes Overhof ±1670
1723 Francisca Jansen de Groot Asten 10-10-1692
Dorp huis 67
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702 Bernardus Brunas / Leeneke Loomans Tielen (B) 05-09-1702
1741 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702
1746 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702
1751 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702
1756 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702
1761 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702
1766 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702
1771 Bernardus Brunas Tielen (B) 05-09-1702 Bernardus Brunas en Jan Brunas Tielen (B) 05-09-1702
1776 Gerrit Brunas, bij 65 getimmert Asten 20-03-1732 Bernardus Brunas en Helena Verhees Tielen (B) 05-09-1702
1781 Gerrit Brunas, een huis met 65 Asten 20-03-1732 Antoni Berkers Asten 18-07-1753
1798 kinderen Antonij Leenen Asten 13-10-1792 Wilhelmus Verbernen Deurne 09-02-1771
1803 kinderen Antonij Leenen Asten 13-10-1792 Wilhelmus Verbernen Deurne 09-02-1771
Kadasternummer G499
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G499 1832-1846 David Horn Waldniel (D)±1762 katoenspinnerij
G499 1846-1856 Heinrich Horn en Pieter Coenraad Horn Oberniedergeburth (D) 09-04-1803 katoenspinnerij
G499 1856-1879 Heinrich Horn Oberniedergeburth (D) 09-04-1803 woning
G499 1879-1884 Hendrik Leenen Asten 21-06-1818
G1464 1884-1918 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 splitsing
G2170 1918-1931 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 splitsing
G2170 1931-1934 kinderen Leenen Asten 28-02-1891
G2170 1934-1938 Maria Isabella Leenen Asten 28-02-1891
Burgemeester Frenckenstraat 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 Jelis van den Boomen Asten 31-03-1765 Joanna Maria van Dijk Asten 05-12-1768
1822-1846 David Horn Waldniel (D) ±1762 Sibilia Catharina Busch Mönchengladbach (D) 17-04-1768
1846-1856 verhuurd aan derden
1856-1859 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A87 1859-1869 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A122 1870-1879 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A127 1879-1880 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts naar A90
A127 1880-1890 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 Johanna Adriana Schellings Asten 29-01-1855
A123 1890-1900 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 Johanna Adriana Schellings Asten 29-01-1855
A140 1900-1910 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 Johanna Adrinaa Schellings Asten 29-01-1855
A147 1910-1920 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 Johanna Aadriana Schellings Asten 29-01-1855 27-08-1920
A174 1920-1930 Johanna Adriana Schellings Asten 29-01-1855 weduwe Leenen 16-04-1931
2 1930-1938 Maria Isabella Leenen Asten 28-02-1891 met zuster
2 1938 Maria Isabella Leenen Asten 28-02-1891 met zuster
2 inw 1941 Antonius Schellekens Berghem 13-06-1914 Anna Maria Mooren Roermond 30-12-1918
Referenties
  1. ^Doop, trouw en begraafarchief van Antwerpen (http://felixarchief.be)
  2. ^Parenteel van Brigitte Granier (https://www.geni.com/people/Wilhelmus-Busch-Sr/6000000024805494024)
  3. ^Weekblad van het regt; verzameling van regtszaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk, jaargang 14, 1852 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB07:001515171:00003&coll=dts&page=6&sortfield=date&query=moord+asten&rowid=7)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 31 december 2023, 14:41:34

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen