logo

Index


Prins Bernhardstraat 24

Francisca Janse de Groot koopt twee huiskes in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 1 verso; 15-02-1723:
Johannes Overhof verkoopt aan Francyn Jansse de Groot huis, hof en aangelag met vijf percelen land en groes in den Hemel 17,75 lopense. Zoals hij bij erfenis van zijn vrouw ouders heeft verkregen en nu in gebruik is bij Tijs Willems. Huiske en hof in het Dorp ontrent de gemeenshuis. Verkregen bij koop, ene zijde en einde de straat, andere zijde Mattijs Somers. Belast met ƒ 0-04-8 per jaar; ƒ 3-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 100,- aan Flips Warsenberg; ƒ 100,- aan Jan van Riet; ƒ 200,- aan Jan van Riet. Koopsom ƒ 50,-. Lasten ƒ 493,-.

Francisca Janse de Groot is geboren te Asten op 10-10-1692 als dochter van Johannes Mathiae de hGroot en Maria Coonen van der Schrik (zie Voordeldonk 91). Zij is op 11-09-1725 in de Onze Lieve Vrouwekathedraal te Antwerpen1 getrouwd met Bernardus Brunas is geboren te Tielen (B) op 05-09-1702 als zoon van chirurgijn Franciscus Brunas en Barbara van Leuven:

Bernardus Bruijnes et Francisca de Groot coram me J. van Excel Plebaus ae testibius Francisco Bekaert et Joanne Peeters contraxerunt matrimonium bigore dispensationis en duabus proclamationibus.

Bernardus Bruijnes en Francisca de Groot voor mij J. van Excel pastoor van de kathedraal en getuigen Francisco Bekaert en Joanne Peeters, huwelijkscontract met dispensatie voor twee proclamaties.

01a

Bernardus Brunas koopt nog een naastgelegen huisje:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 62 verso; 04-03-1727:
Hendrik Rijniers van Geldrop verkoopt aan Bernardus Brunas huiske en hof in het Dorp 1 copse; ene zijde kinderen Aart Aarts, andere zijde de koper, ene einde de straat, andere einde het onmondige kind van Gerit Jan Liesen. Bij koop verkregen van Mattijs Jansse Somers de datum 18-02-1726. Belast met ƒ 0-4-12 per jaar aan het Huis van Asten in een meerdere cijns samen te betalen met de kinderen Aart Aarts en de koper. Koopsom ƒ 100,-. Lasten ƒ 5,94.

Bernard Brunas koopt een huis dat eigendom was van Antoni Metten en Catharina Aarts:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 61; 19-06-1741:
Gerard Raaff, deurwaarder, executeert, namens Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen van Peelland, de onroerende goederen van Mattijs Jansen en Harsken Aarts, nu staande ten name van Catarina Aarts en Antoni Metten, tot verhaal van ƒ 7-10-0 in twee posten.
Hij verkoopt aan Bernard Brunas huis, hof en aangelag aan de straat ½ lopense, ene en andere zijde Joost Kuypers, ene einde weduwe Frans Doensen, andere einde de koper; land de Meulenacker 2 lopense; land de Pas 1½ lopense; den Banckacker 1½ lopense; land den Meulenberg 3 copse; land den Berg 1 lopense; den Langenacker 1 lopense; groes Ostaden 1 lopense; groes het Linder 3 copse; groes het Weyvelt 2 lopense; de helft van huis hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Hendrik van Geldrop, ene en andere einde de straat; land naast kinderen Aart Aartsen 1½ lopense; land naast de schut 1 lopense; land naast Willem Aarts 3 copse; groes naast Goort Buckums 3 copse. Belast met ƒ 7-10-0 per jaar in twee posten aan de Kempenaar; ƒ 3-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 4,-. Lasten ƒ 275,-.

Het gezin van Bernardus Brunas en Francisca Janse de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Franciscus Asten 06-12-1725 Asten 29-01-1758
Maria Joannes van Dijk
Vlierden 13-02-1774
Margarita Welten
Asten 02-08-1795 zie Voormalig huis G826
en Stegen 80
2 Anna Maria Asten 29-06-1728 Kind Asten ±1728
3 Barbara Asten 29-06-1728 Kind Asten ±1728
4 Elisabeth Asten 30-08-1730 Asten 02-05-1754
Hendrik Vervoordeldonk
Vlierden 04-01-1805
5 Matthias Asten 30-08-1730 Kind Asten ±1730
6 Gerardus Asten 20-03-1732 Asten 15-02-1767
Helena Frans Timmermans
Asten 12-11-1780
Gertrudis Francisci Aerts
Asten 03-02-1795

Hun zoon Johannes Franciscus (Jan) Brunas is voor zijn huwelijk en dus nog thuis wonende, betrokken bij een toffelpartij:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 73; 28-11-1755:
Verhoor van Aalbert Verreyt, 25 jaar, Johanna Smits, 27 jaar getrouwd met Aalbert Verreyt en Jenneke Vogels, 68 jaar getrouwd geweest Bernardus Graets.
Of zij, deponenten, wonen in een camer van Jacobus Souve, nevens de Kosterij?
Aalbert Verreyt woont daar met zijn vrouw en zijn moeder, de weduwe Bernardus Graats.
Jenneke Vogels antwoordt bevestigend.
Of op vrijdag, 14 november laatstleden, rond zes uur in den avond, de deur van de camer was gesloten, zeer schielijk en onverwacht, enige personen, hier wonende, zijn gekomen die aanstonds Aalbert en zijn moeder omsingelden?
Aalbert Verreyt antwoordt ja.
Johanna Smits was niet thuis, maar in het huis van Jacobus Souve.
Jenneke Vogels antwoordt bevestigend.
Of voornoemde personen niet waren Dirk van Swanenberg, Joost Voermans, Antoni de Kuyper en Adriaan, de knecht van Antoni Voermans en dat zij Aalbert Verreyt niet onder de armen hebben gevat en zo uit zijn woning hebben gesleept?
Aalbert Verreyt is met het haar gevat door Adriaan en op straat tegenover de kosterij ter aarde nedergedruckt en met het haar weer opgetrokken door Joost Voermans, Pieter Verberne en Antoni de Kuyper.
Johanna Smits heeft van verre gezien dat haar man onder het volk werd weggevoerd. Zonder te kunnen zeggen, door de alteratie, door wie en dat het volk haar naar huis heeft doen gaan.
Jenneke Vogels verklaart dat het gegaan is als in het artikel.
En nadat voornoemde Aalbert Verreyt uit zijn woning was gesleept en getrokken, ofschoon hij telkens bad en verzocht om vrijgelaten te worden door voornoemde personen is vervoerd op het Martvelt, aan en onder de kaak en aldaar enige tijd is vastgehouden door Joost Voermans en Antonie de Kuyper, komende mede een menigte omstanders, waaronder Dirk Swanenberg met een stok of zweep wenkte en op dit wenken Aalbert op een kar werd gedrukt, getrokken aan armen en haar, gebonden met een dik touw om het lijf en hals?
Aalbert Verreyt verklaart dat hij schuin op de kar heeft gezeten en gebonden is geweest. Dat hij Dirk Swanenberg zag wenken en zei: "Swaneberg, segget maar, gij hoeft niet te wenke, want ik sie het genoeg".
Johanna Smits heeft op het tumult en geraas van verre haar man nagegaan en hem dan aan de kaak zien staan. Zij is toen naar huis terug gebracht, zonder verder iets te weten.
Jenneke Vogels verklaart als vermeld, doch het wenken van Swanenberg niet gezien te hebben.
En den voornoemde Aalbert, alzo op geweldige wijze op de kar gebonden zijnde, daarbij op die wijze niet mede heeft moeten zitten zijn moeder, en op die wijze samen zijn rondgevoerd door de straten van het Dorp en aan de herbergen stil gestaan, onder andere aan de herberg van Gerrit van Riet, waar de voerlieden van de kar order vroegen aan Swanenberg, zijn gevoerd naar de Waterpoel, waar Aalbert op blote knieen op de straat, voor alleman, zijn vrouw om vergiffenis heeft moeten bidden of dat zij hem anders door de poel wilden slepen?
Aalbert Verreyt verklaart dat het zo is geweest.
Johanna Smits is enige tijd weggeweest en ten huize van de weduwe Jan Flipse zijnde, is gehaald door Dirk van Swaneberg en Willem Roefs, zeggende: "Gij moet medegaan, zij moete om vergiffenis bidde en U sal geen leet geschiede". Zijnde toen meegegaan aan de waterpoel, in het Dorp, alwaar haar man om vergiffenis heeft gebeden?
Jenneke Vogels verklaart als gevraagd en dat zij met haar zoon op de kar is gevoerd tot op het Martvelt. Werdende door iemand uit het volk gezegd: "Doe oude blixem, wij sulle U in de ploeg spanne, en door U eyge koole omploege".
En of zij na het voorschrevene gedaan te hebben samen naar huis zijn gegaan doch dat onderweg, op bevel van Joost Voerman, de moeder van Aalbert, haar dochter, op haar knieen om vergiffenis heeft moeten bidden?
Allen antwoorden bevestigend.
Wat hen nog meer bekend is. Wie de kar getrokken heeft. Wie op de hoorn geblazen heeft?
Aalbert Verreyt verklaart dat de kar is getrokken door ondermeer Jan Brunas, Jan van Hoek, Joost Voermans, Antoni de Kuyper en de knecht van Antoni Voermans.
Johanna Smits weet niets meer.
Jenneke Vogels verklaart als Aalbert Verreyt en dat Dirk van Swanenberg naast de kar liep met een stok of zweep in de hand. Zij hebben een en ander onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 76; 09-01-1756:
Verhoor van Jan van Hoek, 26 jaar en Hendrik Coopmans, 32 jaar.
Of, op 14 november 1755, Aalbert Verreyt en zijn moeder, de weduwe Bernardus Graats, met geweld uit hun huis zijn gehaald, gestoten en gesleept zijn geworden en na enige tijd onder de kaak gestaan te hebben niet op een kar zijn gebonden?
Of dit niet gedaan is door verscheidene personen en op order van Dirk Swaneberg, schepen?
Jan van Hoek verklaart als in het artikel en dat Dirk Swaneberg hem in zijn huis kwam roepen, hebbende nog enige mensen bij zich, zeggende ten hem: "Allo, gij moet mede". Waarop hij gezegd heeft, aan tafel zittende om te eten "Ik moet eerst gedaan hebben met eete". Zeggende, Dirk Swaneberg,: "Wat, andere menschen die late het eete wel staan, gaat maar mee voort". Deponent is daarop meegegaan en heeft gezien zoals in het artikel.
Hendrik Coopmans heeft gezien dat Aalbert Verreyt en zijn moeder op de kar zaten en gebracht werden naar het Martvelt.
Of Aalbert Verreyt en zijn moeder, op de kar zittende, niet het Dorp zijn rondgevoerd?
Of niet het meeste gedaan werd door Joost Voermans en anderen en op verzoek van Dirk van Swaneberg?
Jan van Hoek verklaart dat het zo geweest is.
Hendrik Coopmans heeft wel gezien dat Dirk Swaneberg met een zweep in de hand naast de kar ging, als een voerman. Hij heeft verder gehoord dat de vader van Dirk Swaneberg tegen hem, Dirk, zei: "Sagjes, gij moet soo den baas niet speele" of dergelijke woorden.
Asten Rechterlijk Archief 30 folio 78 verso; 09-01-1756:
Verhoor van Wilhelmus van Riet, 23 jaar, Jan Brunas, 31 jaar en Pieter Verberne, 25 jaar.
Of zij weten dat, op vrijdagavond, 14 november 1755, rond zes uur, Aalbert Verreyt en zijn moeder, met geweld uit hun huis zijn gehaald, gestooten en gesleept en enige tijd onder de kaak gestaan hebben. Vervolgens met geweld op een kar gebonden en daarop blootshoofds zittende door de straten zijn gevoerd en aan de Poel op zijn knieën om vergiffenis heeft moeten bidden?
Wilhelmus van Riet verklaart gezien te hebben dat Aalbert en zijn moeder bij de kaak stonden en heeft ze op een kar zien zitten, terwijl Antoni de Kuyper mede op de kar was. Hij heeft ook gezien dat Dirk Swaneberg de deur van Aalbert Verreyt heeft opengedaan en op den dorpel of in het huis gestaan.
Jan Brunas weet wel dat een en ander gebeurd is doch door de drukte heeft hij geen personen kunnen onderscheiden.
Pieter Verberne verklaart dat hij op de bewuste avond in zijn huis door Dirk Swaneberg is verzocht geworden: "Gij moet medegaan". Hij heeft daarop zijn eten laten staan en is meegegaan, achter door den hof van de schoolmeester, een andere partij is gegaan door de hof van Jacobus Souve, om het huis te bezetten.
Asten Rechterlijk Archief 20 folio 255; 08-11-1756:
Den drossard, aanlegger contra Joost Voermans, Adriaan van de Mortel, de knecht bij Antony Voermans, Willem Roefs, Jan Brunas en Jan van Hoek, Antony de Kuyper, Peter Verberne, te Eyndhoven, gedaagden. Gedaagden wenden een onwetendheyt van het fait bij hun misdreven voor en verders een halstarigge ontkentenis van de waarheyt van dien. Antony de Kuyper is steeds afwezig en laat zich nergens zien.
Asten Rechterlijk Archief 20 folio 265; 28-02-1757:
Jen Verlijsdonk heeft bij request verzocht het decreet van dagement tegen haar zoon, Antony Cuypers in te trekken. En met aanlegger te mogen transigeeren of composeeren over de aan haar zoon ten laste gelegde feiten. Ook aan de overige gedaagden wordt dit toegestaan.

Hieronder zijn de namen, geboortedata en de rol van de deelnemers aan deze toffelpartij samengevat:

Naam Geboorte Rol Opmerking
Aalbert Verreyt Asten 16-08-1729 Slachtoffer Zoon van Francis Verriet
Johanna Smits Mierlo 20-02-1728 Slachtoffer Vrouw van Aalbert Verreyt
Jenneke Willem Vogels Asten 23-04-1696 Getuige Moeder van Aalbert Verreyt*
Jacobus Sauvé Asten 20-07-1692 Verhuurt kamer aan Verreyt
Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728 Getuige
Hendrik Coopmans Asten 26-11-1723 Getuige
Dirk Swanenberg Asten 18-11-1725 Toffelaar Zoon van onderwijzer en schepen
Joost Petri Voermans Asten 25-08-1726 Toffelaar
Adriaan van de Mortel Deurne 21-09-1729 Toffelaar Knecht bij Antoni Voermans
Willem Roefs Asten 31-07-1721 Toffelaar
Jan Brunas Asten 06-12-1725 Toffelaar
Jan van Hoek Asten 22-12-1729 Toffelaar
Antony de Kuyper Asten ±1729 Toffelaar
Peter Verberne Asten 26-07-1730 Toffelaar
Hendrina Joosten Someren 06-01-1687 Weduwe Jan Flipse

* getrouwd op 05-12-1717 te Asten met Francis Verriet en hertrouwd te Asten op 19-07-1733 met Bernardus Gerard Graets

In het huizenquohier over de periode 1736-1766 staat het huis op naam van Bernardus Brunas en is hij ook bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 67 Dorp Bewoners nummer 67 Dorp
1736 Bernardus Brunas Bernardus Brunas en Leeneke Loomans
1741 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1746 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1751 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1756 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1761 Bernardus Brunas Bernardus Brunas
1766 Bernardus Brunas Bernardus Brunas

Francisca Janse de Groot is op 27-08-1768 te Asten overleden en Bernardus Brunas is op 28-09-1774 te Asten overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van zoon Gerardus Brunas:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 57 verso; 07-03-1775:
Jan Brunas, Gerrit Brunas en Hendrik Vervoordeldonk getrouwd met Elisabet Brunas, te Vlierden. Kinderen en erven van Bernardus Brunas en Francyna de Groot, gewoond hebbende in het Dorp. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Gerrit Brunas huis, hof en aangelag aan den Hoek, in het Dorp nummer 65, 1 lopense, ene zijde en einde de straat, andere einde het volgende huis; huis en hof nummer 67 ½ lopense, deze twee huizen met hun stallinge aaneengebouwd, ene zijde de straat, andere zijde Francis van den Eerenbeemt; een aangelag den Hemel 3 copse; land in de Loverbosch 1 lopense 3 copse; een akkerke op de Logte 1 copse; den Meulenacker 2 lopense; groesbeemd in het Lindert 4 lopense; een beemd in de Bleeke 1 lopense 3 copse; land den Meulenacker 2 lopense; de Pasacker 1½ lopense; land den Langenacker 1½ lopense; land den Meulenberg 3 lopense; den Rootsenacker 5 copse; den Langenacker 1 lopense; een weiveld 2 lopense; groes Ostaden 1 lopense; een perceel daarneven gelegen 1 lopense; groes het Linder 3 copse; een huisplaats en aangelag 1 lopense 1 copse, ene zijde Nicasius Simonis, andere zijde de straat; de Pasacker 1½ lopense; land het lank Loopense off Bankacker 1 lopense 1 copse; land het Delleke 3 lopense; groes op den Hoypat 1 lopense; groes int Lindert het Delleke 3 copse. Belast met ƒ 7-10-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; ƒ 7-00-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-19-4 per jaar aan het Huis van Asten. Verponding ƒ 16-07-00 per jaar. Bede ƒ 4-17-14 per jaar.
Hij zal betalen aan Jan Brunas ƒ 400,- en aan Hendrik Vervoordeldonk ƒ 400,-.
2e lot krijgt Jan Brunas hetgene hij reeds uit de boedel heeft ontvangen en ƒ 400,- uit te keren door het 1e lot.
3e lot krijgt Hendrik Vervoordeldonk hetgene hij reeds uit de boedel heeft ontvangen en ƒ 400,- uit te keren door het 1e lot.

Gerardus (Gerrit) Brunas is geboren te Asten op 20-03-1732 en op 15-02-1767 te Asten getrouwd met Helena Francisci Timmermans, geboren te Asten op 08-02-1745 als dochter van Franciscus Jansse Timmermans en Maria Antoni de Lauwere (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Na haar overlijden te Asten op 04-09-1779 is Gerardus (Gerrit) Brunas op 12-11-1780 te Asten hertrouwd met Gertrudis Francisci Aerts, geboren te Deurne op 19-09-1741 als dochter van Franciscus Aerts en Helena Hoefnagels:

01b

De gezinnen van Gerardus (Gerrit) Brunas met Helena Francisci Timmermans en met Gertrudis Francisci Aerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 17-12-1767 Kind Asten ±1767
2 Francisca Asten 03-07-1769 Kind Asten ±1769
3 Francisca Asten 06-08-1770 Kind Asten ±1770
4 Franciscus Asten 29-09-1771 Kind Asten 06-09-1779
5 Magdalena Asten 13-03-1773 Kind Asten 12-09-1779
6 Barbara Asten 15-01-1775 Kind Asten 15-09-1779
7 Helena* Asten 03-07-1783 Kind Asten 06-10-1783

* kind uit het tweede huwelijk

Gertrudis Francisci Aerts is op 20-12-1792 te Asten overleden. Drie kinderen zijn kort na de geboorte overleden en zijn eerste vrouw en drie kinderen zijn tijdens een epidemie van dysenterie overleden. Ook het kind met zijn tweede vrouw overleed op jonge leeftijd, zodat Gerardus Brunas zonder nageslacht op 03-02-1795 te Asten is overleden. Hij heeft het volgende testament nagelaten:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 64; 13-01-1795:
Gerrit Brunas, laatst weduwnaar Geertruy Aarts, ziek, geeft te kennen dat hij, comparant, met wijlen zijn vrouw, op 13 december 1792, een wettig testament heeft gepasseert en waarbij was bepaald dat, na overlijden van de langstlevende, de vaste en alle andere goederen zouden moeten gaan naar de naaste vrienden van hem, testateur, nu comparant. Zij hebben verder verklaart te legateren aan de broeders en zusters van de testatrice ƒ 600,- te voldoen door de erfgenamen van de langstlevende. Dan wil de comparant nog, dat na zijn dood door de erfgenamen zal worden uitgereikt aan de Eerwaarde Heer Willem van Asten, pastoir, alhier ƒ 150,- alsmede aan de armmeesters ƒ 250,- dit ten behoeve van de arme ingezetenen. Zij zullen dit in hun rekeningen moeten verantwoorden. De twee voorschreven sommen zullen binnen drie maanden na overlijden van de comparant moeten worden uitgereikt.

Gerrit Brunas verkoopt nog een perceel land:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 67; 21-01-1795:

Gerrit Brunas verkoopt aan Tomas Timmermans land den Heemel roeden. Koopsom ƒ 75,-.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 is het huis aaneen getimmerd met huis 65 in bezit van Gerrit Brunas en verhuurt hij het meestentijds aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 67 Dorp Bewoners nummer 67 Dorp
1771 Gerrit Brunas Bernardus Brunas en Jan Brunas
1776 Gerrit Brunas, met 65 aaneen getimmert Gerrit Brunas, camer Helena Verhees
1781 Gerrit Brunas, een huis met 65 Antoni Berkers

Na zijn overlijden worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 118; 01-04-1795:
Taxatie van de onroerende goederen van Gerrit Brunas overleden en begraven op 03-02-1795.

Waarde huis en hof met het klein huiske in het Dorp, ene zijde Jan van Hoek, andere zijde het volgend perceel, ene einde de straat. ƒ 450-00-00
Waarde van een klein huisje of boerewoning met schuur, stalling en hof, ene zijde het voorgaande perceel, andere zijde Francis van den Eerenbeemt, ene einde de straat. ƒ 250-00-00
Waarde land Rootsakker 2 lopense 10 roede. ƒ 50-00-00
Waarde land Loverbosch 1 lopense 31 roede. ƒ 30-00-00
Waarde land bij den Heemel 1 lopense 19 roede ƒ 25-00-00
Waarde land Liendersekamp 1 lopense 42 roede. ƒ 65-00-00
Waarde groes het Linder 2 lopense 38 roede. ƒ 90-00-00
Waarde land Molenakker 7 lopense 42 roede. ƒ 75-00-00
Waarde land Langenakker 1 lopense 35 roede. ƒ 25-00-00
Waarde land het Delleke 1 lopense 36 roede. ƒ 25-00-00
Waarde groes het Bosveltje 2 lopense 24 roede ƒ 60-00-00
Waarde groes het Biesvelt 2 lopense 47 roede ƒ 60-00-00
Waarde groes Ostadensvelt 2 lopense 2 roede. ƒ 50-00-00
Waarde groes de Bleek 1 lopense 26 roede. ƒ 40-00-00
Waarde groes Liendersveltje 1 lopense 33 roede. ƒ 60-00-00
Waarde groes het Hooyvelt 19 roede. ƒ 10-00-00
Totale waarde ƒ 1365-00-00
De goederen zijn belast met ƒ 7-10-0 per jaar aan het Gemene Land, in kapitaal ƒ 187-10-00
ƒ 7-00-0 per jaar aan den Armen van Asten, in kapitaal ƒ 175-00-00
ƒ 0-19-4 per jaar cijns aan het Huis van Asten, in kapitaal ƒ 24-01-04
Totale belasting
Rest waarde
20e penning is
ƒ 386-11-04
ƒ 978-08-12
ƒ 48-18-8.

De erfgenamen, zijn zus Elisabeth Brunas en de kinderen van zijn broer Jan Brunas, verkopen de goederen en het huis komt in handen van de kinderen van Anthony Leenen en het land wordt aan verschillende personen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 78 verso; 04-11-1795:
Elisabet Brunas weduwe Hendrik Vervoordeldonk, te Vlierden, Jan Jan Brunas en Pieter Jan Brunas, Johannis van Brussel getrouwd met Jennemaria Jan Brunas, Francyn Jan Brunas en Bonaventura Jan Brunas, te Lierop. Allen erven van wijlen Gerrit Brunas.

Zij verkopen aan Dirk, Hendrikus, Pieter, Jennemaria en Allegonda kinderen wijlen Anthony Leenen huis en klein huisje het hoekhuis, 1 lopense, is afgeplankt en gesepareerd van de volgende koop of huis in huur en gebruik bij Marcelis Jansen; met het aanhorende peelveld; de helft van den Berg 1 lopense 19 roede. Belast met ƒ 7-00-00 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-19-04 per jaar aan het Huis van Asten. Het huis is tot Pasen 1798 verhuurd voor ƒ 26-10-00 per jaar aan Bonaventura Slaats. Koopsom ƒ 460,-
Huis of boerenwoning, stal, schop en hof neven het voorstaande ½ lopense. Huurder: Marcelis Jansen; de helft van den Berg 1 lopense 19 roede; land Moolenakker 4 lopense 46 roede; groes Busveltje in 't Rood 2 lopense 24 roede. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 0-19-04 per jaar aan het Huis van Asten; een schepengelofte aan Johanna Maria Wilbert Aarts de dato 05-03-1795. Koopsom ƒ 460,-.
Groes het Grootveld int Root 2 lopense 47 roede. Koopsom ƒ 220,-.
Zij verkopen aan Godefridus Sauvé land Rootsakker 2 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 98,-.
Zij verkopen aan Francis Berkers land in de Loverbosch 1 lopense 31 roede. Koopsom ƒ 84,-.
Zij verkopen aan Francis Fransen land / groes Liendersekamp 4 lopense 30 roede. Koopsom ƒ 360,-.
Zij verkopen aan Andries Timmermans land Pasakker 2 lopense 46 roede. Koopsom ƒ 140,-.
Zij verkopen aan Jan Sauvé land Langenakker 1 lopense 35 roede. Koopsom ƒ 86,-.
Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys land het Delleke 1 lopense 36 roede. Koopsom ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Jan Steven Jansen groes Ostayensveltje 2 lopense 2 roede. Koopsom ƒ 170,-.
Zij verkopen aan Willem Marcelis Jansen groes de Bleek 1 lopense 26 roede. Koopsom ƒ 91,-.
Zij verkopen aan Adriaan van Duuren groes Steegensveltje 1 lopense 33 roede. Koopsom ƒ 156,-.
Zij verkopen aan Philip Peter van Bussel groes in 't Linder 29 roede. Koopsom ƒ 250,-.

Tot slot laten de broers en zussen van zijn laatste echtgenote nog weten dat zij het beloofde geld hebben ontvangen:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 73 verso; 30-03-1795:
Hendrik Canters getrouwd met Jennemaria (Francis) Aarts, te Liessel, Gerrit Francis Aarts, te Liessel voor zichzelf en mede voor Johannes Francis Aarts, te Roermond, Hendrik Francis Aarts, te Deurne, Peeter Vriends getrouwd met Petronella Francis Aarts, te Deurne en Mattijs Heerings weduwnaar Johanna Francis Aarts namens zijn kinderen. Allen erfgenamen van wijlen Geertruy Francis Aarts, te Asten. Zij bekennen van de erven van wijlen Gerrit Brunas ontvangen te hebben ƒ 600,-, zijnde het legaat door Geertruy Aarts, ingevolge haar testamentaire dispositie de dato 13-12-1792 dat door de erfgenamen van wijlen Gerrit Brunas aan de ondergetekende moest worden uitgereikt.

De kopers van het huis, de kinderen Leenen, zijn jong wees geworden en hieronder de reconstructie van hun gezin.

Antonius Petri Leenen is geboren te Someren op 25-02-1735 als zoon van Petrus Theodorus Leynen en Maria Johannes Verdeysseldonck. Hij is op 20-01-1760 te Asten getrouwd met Isabella Johannis Vervoordeldonk, geboren te Deurne op 29-07-1737 als dochter van Joannes Hendriks Vervoordeldonk en Henrica Henrici van Bree:

01c

Het gezin van Antonius Petri Leenen en Isabella Johannis Vervoordeldonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 01-03-1761 Asten 21-11-1790
Johannes Laurens Jelisse
Asten 08-11-1844 zie Voordeldonk 73
2 Theodorus Asten 18-09-1763 Asten 21-05-1797
Anna Margarita van de Cruys
Asten 19-07-1843 zie Emmastraat 40 tot en met 44
3 Johannes Asten 05-01-1767 Ongehuwd Asten 13-06-1831
4 Henricus Asten 04-02-1770 Someren 02-05-1826
Petronella Rooijmans
Someren 19-06-1840 zie Voormalig huis G506
5 Johanna Maria Asten 13-10-1772 Asten 28-01-1798
Wilhelmus Jan Verberne
Asten 13-10-1800
6 Petrus Asten 30-10-1775 Asten 13-05-1810
Petronella Janse de Vet
Asten 23-04-1815
Petronella van de Mortel
Asten 18-05-1852 zie Voormalig huis G506
7 Aldegondis Asten 03-08-1780 Asten 13-05-1810
Pieter Jan Colen
Asten 13-05-1847 zie Voormalig huis G521

Isabella Johannis Vervoordeldonk is op 24-06-1782 te Asten overleden en Antonius Petri Leenen is op 12-07-1793 te Asten overleden.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 zijn de kinderen van Antonij Leenen eigenaar van het huis en verhuren het aan Wilhelmus Jan Verberne, getrouwd met dochter Johanna Maria Antony Leenen:

Jaar Eigenaar nummer 67 Dorp Bewoners nummer 67 Dorp
1798 kinderen Antonij Leenen Wilhelmus Verbernen
1803 kinderen Antonij Leenen Wilhelmus Verbernen

Op basis van ondergeschreven acte uit 1805, waarin hetzelfde huis en land voorkomen, kunnen we opmaken dat het huis in handen is gekomen van Wilhelmus Jan Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 140; 17-02-1805:
Niet afgeschreven acte. Staat en inventaris opgemaakt door Wilhelmus Jan Verberne, weduwnaar Jennemaria Antony Leenen ten behoeve van hun kind. Hij wil hertrouwen met Helena Adriaan van Dueren. Vaste goederen huis, hof en aangelag met nog een klein huiske, zijnde het hoekhuis in het Dorp 1 lopense; land den Berg in den Hemel 1 lopense 19 roede; land den Moolenakker 4 lopense 46 roede; groes het Busveltje 2 lopense 24 roede; groes het groesveld in 't Root 2 lopense 46 roede. Roerende goederen een huishorloge met kast, een lessenaar, een winkelbank met toebehoren, twee weegschalen, drie tafels, 22 stoelen, drie bedden met hun toebehoren, divers tin, 20 jeneverglaasjes, vier koffiepotten, een koffiemolen, een koffiekan, divers porcelein, een kachel met pijpen, diverse ketels, zowel koper als ijzer, divers smidsgereedschap, een gouden ring, een gouden kruis.

De erfdeling van de familie Leenen een jaar later bevestigt het eigendom van Wilhelmus Jan Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 2 verso; 17-02-1806:
Hendrikus Leenen, Pieter Leenen, Allegonda Leenen, Jan Laurens Jelisse getrouwd met Hendrina Leenen, Dirk Leenen, Wilhelmus Verberne, weduwnaar Jennemaria Leenen, voor hun onmondige kind en Jan Leenen. Zij verdelen vaste goederen.
1e lot krijgen Hendrikus, Pieter en Allegonda bij elkander wonend huis, stal en schaapskooi, bakhuis en schop, hof en aangelag op Voordeldonk 1 lopense; land en groes 15 lopense. Belast met 4 vat rogge per jaar aan het Sint Cathalijne-gilde in een meerdere pacht. Zij zullen voldoen aan Jan Leenen ƒ 500,- à 4%.
2e lot krijgt Jan Laurens Jelisse land en groes 15 lopense. Dit lot zal voldoen aan Dirk Leenen ƒ 575,- en ƒ 600,- aan Wilhelmus Verberne deze zijn reeds verrekend bij de deling der goederen.
3e lot krijgt Dirk Leenen ƒ 575,- uit te keren door de ontvanger van het 2e lot.
4e lot krijgen Wilhelmus Verberne en zijn kind huis, schuur, smis en hof in het Dorp bij hem in bewoning 1 lopense; huis, stal, hof in het Dorp in bewoning bij Jelis van den Boomen ½ lopense; land den Heemel, zijnde den Berg 1 lopense 19 roede; land de Moolenakker 4 lopense 46 roede; groes het Busveltje 2 lopense 24 roede; groes het Grootvelt in 't Rood 2 lopense 46 roede. ƒ 600,- welke reeds ontvangen zijn van de ontvanger van het 2e lot.
5e lot krijgt Jan Leenen ƒ 500,- à 4% te ontvangen van de verkrijger van het 1e lot.

Johanna Maria Antony Leenen is geboren te Asten op 13-10-1772 en op 28-01-1798 te Asten getrouwd met Wilhelmus Jan Verberne, geboren te Deurne op 09-02-1771 als zoon van Johannes Judocus Verberne en Wilhelmina Jansen Hermans. Na het overlijden van Johanna Maria Antony Leenen op 13-10-1800 te Asten, is Wilhelmus Jan Verberne op 17-02-1805 te Asten hertrouwd met Helena van Dueren, geboren te Asten op 26-12-1776 als dochter van Adriaan van Dueren en Maria Francis van de Vorst.

01d

De gezinnen van Wilhelmus Jan Verberne met Johanna Maria Antony Leenen en met Helena van Dueren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 25-10-1798 Asten 07-04-1826
Johanna Maria Michielsen
Asten 22-10-1872 A14a
2 Johannes* Asten 09-01-1806 Asten 29-04-1840
Joanna Maria Bluijssen
Asten 23-05-1843

* kind uit het tweede huwelijk van Wilhelmus Jan Verberne

Wilhelmus Verberne en zijn zoon Antonius Verberne, geboren te Asten op 25-10-1798, verkopen dit huis aan David Horn:

Notarieel Archief 45-38 Asten 10-06-1822:
Wilhelmus en Antonie Verberne verkopen aan David Horn, een huisinge met schuur en werkhuisje met de hof, gelegen in het Dorp. groot ½ lopen, ene zijde de weduwe Jan van Hoek, andere zijde Wilbert van Bussel.

Helena van Dueren is op 08-04-1846 te Asten overleden en Wilhelmus Jan Verberne is op 16-03-1851 te Asten overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het tot fabriek omgebouwde huis (zie ook Voormalige fabriek G499) op naam van David Horn:

Kadaster 1811-1832; G499:
Fabriek groot 06 roede 20 el, het Dorp, klassen 1.
Eigenaar: David van Horn.

03

04

Tussen 1815 en 1830 vestigden zich in Zuidoost Noord-Brabant veel katoenspinners uit de Duitse gebieden vanwege hoge invoerrechten op Duitse garens. Zo kwam David Horn uit Waldniel in Asten terecht en begon daar een spinnerij. Het is bekend dat hij samen met zijn schoonvader Anton Busch vanaf 1817 gedurende enige tijd op het kasteel van Asten heeft gewoond.

David Horn is geboren te Waldniel (Viersen) rond 1762 als zoon van Henricus Horn en Sibilia Curlis. Hij is op 15-03-1794 te Monchengladbach getrouwd met Sibilia Catharina Busch, geboren te Monchengladbach op 17-04-1768 als dochter van Anton Busch en Maria Catharina Friedrichs. Hieronder het gezin van David Horn en Sibilia Catharina Busch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heinrich Anton Mönchengladbach 24-05-1795 Mönchengladbach 09-10-1832
Anna Sophia Lamberts
2 Maria Sibilia Oberniedergeburth 26-11-1796 Ongehuwd Asten 15-09-1871 A84
3 Sibilia Christina Oberniedergeburth 25-11-1798 Ongehuwd Asten 13-04-1879 A84
4 Pieter Coenraad Oberniedergeburth 17-12-1800 Ongehuwd Asten 30-12-1849
5 Heinrich Oberniedergeburth 09-04-1803 Ongehuwd Asten 06-04-1879
6 Anna Oberniedergeburth 21-03-1805 Asten 24-08-1830
Willem Hendrik Schut
Asten 28-09-1874 A84
7 Johann Wilhelm Oberniedergeburth 19-02-1808 Kind Oberniedergeburth ±1808
8 Frederik Wilhelm Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 03-09-1832
9 Louisa Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 12-02-1878 A84
10 Johann Peter Oberniedergeburth 13-08-1812 Kind Oberniedergeburth ±1812

David Horn woont rond 1827 in een nabijgelegen huis (zie Burgemeester Frenckenstraat 47), waarna hij waarschijnlijk dit huis heeft omgebouwd tot fabriek.

David Horn is op 18-02-1846 te Asten overleden, zoals te lezen is in onderstaande advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 26-02-1846 en Sibilia Catharina Busch is op 11-08-1854 te Asten overleden.

05

In de Opregte Haarlemsche Courant van 11-07-1856 veilen hun nabestaanden de fabrieksgebouwen en een boerderij op de Pannenhoef:

06

Daarna is dit deel van de fabriek weer als woning in gebruik genomen door de familie Sieverts:

Johan Cornelus Adolph Sieverts is geboren te Wesel (D) op 14-06-1798 als zoon van Cornelus Daniel Sieverts en Wilhelmina Sophia Henriette Springer. Hij is als hoofdcommies op 25-07-1828 te Veghel getrouwd met Anna Maria Baas, geboren te Dussen op 01-12-1805 als dochter van sluiswachter Jan Baas en Elisabeth Johanna van Hemert. Na haar overlijden te Valkenswaard op 29-11-1840 is Johan Cornelus Adolph Sieverts op 17-04-1841 te Budel hertrouwd met Hendrika Maria Wilhelmina Schreij, geboren te Budel op 12-07-1817 als dochter van drukker Arnold Jacob Antoon Schreij en Hendrika Margareta Maria Lillij.

Johan Cornelus Adolph Sieverts is op 03-05-1845 te Lage Mierde overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Hendrika Maria Wilhelmina Schreij samen met haar vader Arnold Jacob Antoon Schreij, geboren te Bragt (D) op 23-09-1781 als zoon van Nicolaas Schreij en Amelia Maubach en dochter Jeanne Cornelia Adolphina Sieverts in het huis met huizingnummer A87:

07

Arnold Jacob Antoon Schreij is op 31-12-1859 te Asten overleden en dit staat vermeld in de Opregte Haarlemsche Courant van 04-01-1860:

08

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 woont Hendrika Maria Wilhelmina Schreij met haar kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A122 en A127:

09

Zuid-Willemsvaart van 29-01-1887 verkoopt zij huisraad, die voor die tijd van enige luxe getuigen. Zij is te Breda op 24-04-1901 overleden.

 

Het pand met dan kadasternummer G1464 is daarna gekocht door Petrus Nicolaas Leenen, geboren te Asten op 01-09-1855 als zoon van Hendrik Leenen en Johanna Maria Goossens. Hij is als sigarenfabrikant te Asten op 20-07-1880 getrouwd met Johanna Adriana Schellings, geboren op 29-01-1855 te Asten als dochter van Hendricus Schellings en Anna Catharina van den Eijnden.

 

10

11

Petrus Nicolaas Leenen is een kleinzoon van Pieter Leenen en Petronella van de Mortel. Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont Petrus Nicolaas Leenen met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A123, A140 en A147. Zijn beroep verandert wel van klerk naar winkelier:

12

Petrus Nicolaas is kerkmeester en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-02-1899 is hij betrokken bij de afbraak van de oude kerk:

13

Foto van de Tramstraat circa 1905 met links de handel in steenkolen en koloniale waren van Petrus Nicolaas Leenen. Rechts vooraan de woningen van Ceel Driessen en Donhuizen en daarachter juist voor de boom de winkel van Jac Bax. Links voor het huis Theodoor Leenen, geboren op 23-05-1894 te Asten en rechts van hem Frans Eijsbouts en Antoon Leenen, geboren te Asten op 02-04-1893.

14

In dagblad De Tijd van 19-12-1913 wordt Petrus Nicolaas Leenen benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de ongevallenverzekering:

15

Petrus Nicolaas Leenen is op 27-08-1920 te Asten overleden en het huis is daarna gesplitst. In een deel woont zijn weduwe (zie hieronder) en een ander deel is verkocht aan Wilhelmus Trepels (zie Prins Bernhardstraat 22).

Johanna Adriana Schellings woont over de periode 1920-1930 met haar kinderen in het deel van het huis met huizingnummer A174, ook bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 2:

16

Dochter Anna Catharina Maria Leenen, geboren te Asten op 23-01-1900, vertrekt in 1916 naar Veghel en treedt in als zuster Maria Petrus in het klooster in Zijtaart. Zij haalt in mei 1918 de akte voor onderwijzeres en in 1923 de hoofdakte, zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-06-1918 en het dagblad van Noord-Brabant van 10-08-1923:

Anna Catharina Maria Leenen is op 05-12-1931 te Veghel overleden, zoals hieronder bericht in de Maasbode van 09-12-1931 en rechts haar overlijdensakte.

Johanna Adriana Schellings is op 16-04-1931 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Petrus Nicolaas Leenen en Johanna Adriana Leenen:

17 18

Over de periode 1930-1938 is dochter Maria Isabella Hendrica (Marie) Leenen, geboren te Asten op 28-02-1891 hoofd van het huis. Zij is onderwijzeres en woont samen met haar zus Henrica Catharina Wilhelmina (Jet) Leenen in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 2:

19

Op basis van een mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-12-1941 maken we op dat dokter Schellekens zich vestigt op dit adres:

Ook zijn schoonvader Hendrik Mooren, geboren te Leeuwen op 29-04-1885 woont getuige onderstaande advertentie in het Peelbelang van 14-04-1945 in bij de dames Leenen.

20

21

Antonius Henricus Petrus Maria (Tonny) Schellekens is geboren te Berghem op 13-06-1914 als zoon van Antonius Johannes Adrianus Schellekens en Louisa Antoinetta Alphonsa Maria Immens. Hij is in november 1943 te Asten getrouwd met Anna Maria Helena (Annie) Mooren, geboren op 30-12-1918 te Roermond als dochter van Hendricus Hubertus Mooren en Johanetta Steinmeijer.

Hieronder de ondertrouw in dagblad De Tijd van 06-11-1943 en hun trouwen in een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1943.

21a 22

Dokter Schellekens is soms afwezig zoals links in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1943 en rechts in het Peelbelang van 02-06-1945. Zijn collega dokter Jacobs in Someren neemt dan waar:

23 24

Antonius Henricus Petrus Maria (Tonny) Schellekens is op 15-11-2009 te Nijmegen overleden en Anna Maria Helena (Annie) Mooren is op 29-08-2015 te Nijmegen overleden. Hieronder de overlijdensadvertenties van Mensenlinq.

25 26

Maria Isabella Hendrica (Marie) Leenen is op 02-04-1977 te Asten overleden en Henrica Catharina Wilhelmina (Jet) Leenen is op 30-05-1977 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

27

28

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Prins Bernhardstraat 22-24, tot 1960 Stationsstraat 20 en Burgemeester Frenckenstraat 2.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar: circa 1750. Verbouwingen circa 1825; 1943 initiatiefnemer mejuffrouw Maria Isabella Henrica Leenen, onderwijzeres, Burgemeester Frenckenstraat 2; 1977 verbouw.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1750 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Leenen. Koloniale winkel, kolenhandel en groentendrogerij Leenen; dokterspraktijk dokter Schellekens; later restaurant "In 't Eeuwig Leven".
Soort woning: Typisch Brabants dorpswoonhuis. Is door zijn omvang sterk bepalend voor het karakter van de omgeving.
Interview: Gevel is origineel, is gestut en van binnen verbouwd. Eerste eigenaar Leenen. Vroeger koloniale winkel, kolenhandel en drogerij van groenten (met hele hoge schuur). Eerst winkelpand, daarna 4 woningen en dokterspraktijk. Dokter Schellekens en juffrouw Reij hebben er gewoond.

Hieronder een foto rond 1950 en 2000 van het huis op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Burgemeester Frenckenstraat:

29 30

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1705 Johannes Overhof ±1670
1723 Francisca Jansen de Groot Asten 10-10-1692
Dorp huis 67
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas / Leeneke Loomans Tielen 05-09-1702
1741 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702
1746 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702
1751 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702
1756 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702
1761 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702
1766 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702
1771 Bernardus Brunas Tielen 05-09-1702 Bernardus Brunas en Jan Brunas Tielen 05-09-1702
1776 Gerrit Brunas, bij 65 getimmert Asten 20-03-1732 Bernardus Brunas en Helena Verhees Tielen 05-09-1702
1781 Gerrit Brunas, een huis met 65 Asten 20-03-1732 Antoni Berkers Asten 18-07-1753
1798 kinderen Antonij Leenen Asten 13-10-1792 Wilhelmus Verbernen Deurne 09-02-1771
1803 kinderen Antonij Leenen Asten 13-10-1792 Wilhelmus Verbernen Deurne 09-02-1771
Kadasternummer G499
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G499 1832 David Horn Waldniel ±1762
Burgemeester Frenckenstraat 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 Jelis van den Boomen Asten 31-03-1765 Joanna Maria van Dijk Asten 05-12-1768
1822-1826 David Horn Waldniel ±1762 Sibilia Catharina Busch Mönchengladbach 17-04-1768
1826-1856 verhuurd aan derden
1856-1859 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A87 1859-1869 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A122 1869-1879 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts
A127 1879-1880 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts naar A90
A127 1880-1890 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 Johanna Adriana Schellings Asten 29-01-1855
A123 1890-1900 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 Johanna Adriana Schellings Asten 29-01-1855
A140 1900-1910 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 Johanna Adrinaa Schellings Asten 29-01-1855
A147 1910-1920 Petrus Nicolaas Leenen Asten 01-09-1855 Johanna Aadriana Schellings Asten 29-01-1855 27-08-1920
A147 1920 huis gesplitst
A174 1920-1930 Johanna Adriana Schellings Asten 29-01-1855 weduwe Leenen 16-04-1931
2 1930-1938 Maria Isabella Leenen Asten 28-02-1891 met zuster
2 1938 Maria Isabella Leenen Asten 28-02-1891 met zuster
2 inw 1941 Antonius Schellekens Berghem 13-06-1914 Anna Maria Mooren Roermond 30-12-1918
Referenties
  1. ^Doop, trouw en begraafarchief van Antwerpen (http://felixarchief.be)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2022, 20:47:24

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen