logo

Index


Voormalig huis G359

Michiel Willems is geboren te Asten op 10-01-1693 als zoon van Wilhelmus Michiels en Maria Jansen. Hij is op 05-02-1713 te Asten getrouwd met Petronella Jansen Coolen, geboren te Someren op 11-02-1692 als dochter van Johannes Meeuwis Coolen en Maria Matheussen. Na haar overlijden rond 1722 is Michiel Willems Colen op 11-12-1724 te Vlierden hertrouwd met Catharina Peter Meulendijks, geboren rond 1700. Na haar kinderloos overlijden te Asten op 05-05-1746 is Michiel Willems Colen op 06-08-1752 te Asten voor een derde maal getrouwd met Johanna Jansen van de Zeylberg, geboren rond 1700 en weduwe van Cornelis van Weert:

01a

Het gezin van Michiel Willems en Petronella Jansen Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 20-11-1713 Asten 29-01-1736
Henrica Jans Verlensdonck
Asten 05-02-1747
2 Johannes Asten 16-11-1715 ±1739
Antonia Jansen Grimmen
Asten 09-02-1776 zie Voormalig huis G525
3 Henricus Asten 11-06-1717 Kind Asten ±1717
4 Leonardus Asten 18-08-1719 Kind Asten ±1719
5 Lambertus Asten 17-08-1721 Kind Asten ±1721

In de archieven wordt Michiel Willems geregeld genoemd en men neemt aan dat hij de naam Coolen van zijn vrouw heeft overgenomen. Michiel Willems heeft nog geen trouwbrief gehad van de predikant:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 133; 16-11-1715:
Michiel Willems en Adriaen Janssen, verklaren ter instantie van het officie dat sij, lieden, ten tijde dat sij met hare jegenwoordige huysvrouwen sijn ingeschreven of ondertrouwt door de heer Willem Hendrick Vermeer, als predicant van Asten, sijn ondertrouwt en dat in de huysinge van den selve predicant maer niet in de kerck getrouwt sijn. Alsmede dat sij van denselven Heere Vermeer, als predicant, noyt geen brieft hadden gehadt oft becomen.

Zijn vrouw Petronella Jansen Coolen is familie van Johan van Berkel die een legaat heeft nagelaten:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 209; 02-01-1717:
Michiel Willems getrouwd met Peternel Jan Colen welke Peternel is van regte bloede van Johan van Berkel en zijn vrouw en alzo in aanmerking komt van het legaat door van Berkel en zijn vrouw ingesteld.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 224 verso; 23-04-1717:
Certificaat voor Heylken, dochter Meuwis Peeter Colen getrouwd met Leendert Jan Dircx en Peeternel Jan Colen getrouwd met Michiel Willems nichten van elkaar en kleindochters van Peeter Colen en alzo verwant in regten bloede aan wijlen Alegonda Colen getrouwd geweest met Johan van Berkel. Zoals ons verklaart is door Jacob Peeter Roymans en Mattijs Janssen wonende alhier. En dat Bartholomeus Peeters, vader is van Heylken voorschreven en oom van Peeternel Jan Colen. Jacob Peeters is oom van Heylke voorschreven en Peeternel Jan Colen. Welke Bartholomeus Peeters en Jacob Peeters nog in leven zijn, wonende alhier, en zonen van wijlen Peeter Meuwisse en Peerke, dochter Jan Daniels Colen door ordonnantie van Peeter van den Broeck, als gewezen provisoor der fondatie van Aleydis of vrouw van van Berckel een sekere som van penningen hebben genoten zoals ons gebleken is uit sekere bescheden en documenten.

De hierboven beschreven familie, is terug te vinden in onderstaande gezinsreconstructie:

Petronella Coolen is geboren te Asten rond 1620 als dochter van Johannes Daniels Coolen. Zij is rond 1650 te Asten getrouwd met Petrus Meeuwissen Coolen, geboren rond 1620. Hieronder het gezin van Petrus Meeuwissen Coolen en Petronella Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bartholomeus Asten ±1655 Asten 18-09-1678
Anna Hendriks
Asten 01-11-1733 zie Voormalig huis G170
dochter Helena
2 Jacobus Asten 31-10-1658 Asten 25-02-1680
Wilhelmina Hendrick Jacobs
Asten 15-01-1720 zie Voormalig huis E110
3 Margaretha Asten 19-09-1661
4 Johannes Asten 06-04-1664 Someren 08-06-1688
Maria Matheussen
Someren 30-07-1712 dochter Petronella
5 Johanna Asten 29-01-1667
6 Anna Asten 13-03-1670

De familie Coolen woonde in de omgeving van de Diesdonk en Michiel Willems wordt in het Astense archief nog afgeschilderd als een arm persoon:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 225; 08-05-1717:
Certificaat voor Michiel Willems een seer gering en arm persoon dewelke geen de minste erfgoederen en heeft bij ons bekent, moetende voor hem en sijn huysvrouw en kinderen 't broot met arbeyde winnen. Volgens de armmeester heeft hij uit de armenkas genoten. Wij verlenen hem deze certificatie, pro deo, en verzoeken eenieder die dit leest hem hulp te verlenen.

Bij het overlijden van zijn eerste vrouw, beschikt Michiel Willems over het huis en enige onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 269 verso; 11-12-1724:
Michiel Willems, weduwnaar Peternel Jansse, maakt ten behoeve van zijn vier minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Catalijn Peeter Meulendijcx.
Onroerende goederen: huis en hof ontrent 't Dorp ½ lopense, ene zijde de pad, andere zijde Jan Janssen Bruystens.
Roerende goederen: een halve bedkoets, een veren bed met toebehoren, een eiken kast en een kist, vier stoelen, twee ketels, een struyfpan, vier tinnen lepels.

Michiel Willems wordt nog genoemd als pionier in Breda:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 180; 18-11-1748:
Peter Keyzers, aanlegger contra Michiel Willems, gedaagde. Aanlegger heeft te vorderen ƒ 5-5-0 omdat hij gedaagdes toer- of beurt als pionier, bij Breda, heeft waargenomen.

Michiel Willems, hier genoemd als Michiel Willems Coolen, heeft een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 141verso; 21-01-1758:
Michiel Willem Coolen is schuldig aan Jan Ture Lomans ƒ 100,- wegens ƒ 25,- nu geleend en ƒ 75,- op 12-10-1750 aan Michiel Willem Coolen en zijn zoon, Jan, om deze zoon te helpen in koopmanschap die met de helft van dat geld naar Venlo is gegaan en aldaar kousen en andere waren voor heeft gekocht. Contract wordt nu gemaakt ƒ 100,- à 4%. Marge: 18-01-1763 gelost aan Maria van Geffen weduwe Jan Ture Lomans.

Michiel Willems Coolen is gedwongen zijn huis te verkopen om zijn schuld te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 44; 25-10-1762:
Michiel Coolen, wegens zijn onvermogen niet in staat zijnde zichzelve te alimenteren. Nog veel minder kan hij aan de weduwe Jan Ture Lomans ƒ 100,- terugbetalen volgens een schepenobligatie. Hij heeft geen andere goederen dan een huis en hof in het Dorp dat toebehoord aan hem, zijn zoon Jan en Jan, kind van zijn zoon, Willem. Hij verzoekt ten respecte van het voorschreven kind het huis te mogen verkopen. Naschrift: Toestemming wordt, na overleg met de moeder van de onmondige, die voor 1⁄8e deel eigenaar zijn, gegeven.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 78; 08-01-1763:
Michiel Coolen, voor hem en mede voor Jan Willem Coolen, zijn kleinzoon, decreet 25-10-1762 en Jan Michiel Coolen, verkopen aan Peter Jan Wilbers huis, schop, hof en aangelag in het Dorp 1½ lopense, ene zijde de pad naar de Steege, andere zijde de weg naar Ommel, ene einde Jan Janse Slaats, andere einde Wilhelmus Bruynen. Conditie: Michiel Coolen mag, gedurende zijn leven, vrij behouden en bewonen de achterste woning van het voorschreven huis met de helft van de hof.

In het huizenquohier over de periode 1736-1761 is Michiel Willems Coolen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 70 Dorp Bewoners nummer 70 Dorp
1736 Michiel Willems Michiel Willems
1741 Michiel Willems Michiel Willems
1746 Michiel Willems Michiel Willems
1751 Michiel Willems Michiel Willems
1756 Michiel Willems Michiel Willems en Willem Reijnders
1761 Michiel Willems Michiel Willems en Hendrien Keijzers

Michiel Willems Coolen is op 16-02-1765 te Asten overleden

Koper Peter Jan Wilbers is geboren te Asten op 17-07-1690 als zoon van Johannes Wilberts en Mechtildis Peters Wilborts van Bussel (zie Lagendijk 2). Hij is op 19-05-1726 te Asten getrouwd met Margaretha Mathijs van Dyck, geboren te Asten op 08-03-1699 als dochter van Mathias Martens van Dyck en Catharina Marcelis (zie Dijkstraat 62). Na haar overlijden te Asten op 06-06-1728 is Peter Jan Wilbers op 06-11-1729 te Asten hertrouwd met Maria Jan Peter Canters, geboren te Asten op 06-10-1691 dochter van Johannes Peter Canters en Elisabetha Antoni Verryt (zie Kennisstraat 5):

Juncti sunt matrimonium Petrus Jan Wilbers et Margarita Matijs van Dijck; testes Marten van Dijck et Wilebrordi Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Petrus Jan Wilbers en Margarita Matijs van Dijck; getuigen Marten van Dijck en Wilebrordi Janssen.

01b

De gezinnen van Peter Jan Wilberts met Margareta Mathijs van Dyck en met Maria Jan Peter Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 26-02-1727 Ongehuwd Asten 03-02-1788 zie ook Voormalig huis B280
2 Margareta* Asten 05-08-1731 Kind Asten ±1731

* kind uit het tweede huwelijk

Maria Jan Peter Canters is op 28-12-1764 te Asten overleden en daarna worden haar goederen, de meeste gelegen in het gehucht Dijk en daarnaast dit huis in het dorp, getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 46 verso; 29-01-1764:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Canters overleden op 28-12-1764. Peter Jan Wilberts is erfgenaam van de overledene. De helft in waarde van huis, hof en aangelag aan den Dijk 1 lopense ƒ 75,-, ene zijde Jan Peters van Bussel, andere zijde weduwe Jan Tijsse van Dijk; de helft van huis en hof in het Dorp ½ lopense ƒ 100,-; land de Haas 3 lopense ƒ 25,-; land den Nieuwenacker 2 lopense ƒ 13,-; huis en aangelag zijnde den Dries 1½ lopense ƒ 60,-; groes de Engelsebeemt 6 lopense ƒ 40,-; groes het Heytvelt 2 lopense ƒ 10,-; ¼e deel in land het Cattegat 3 lopense ƒ 12,50; land het Oulant 1 lopense ƒ 5,-; land den Berg 3 lopense ƒ 11,50; groes den Cranenbemt 4½ lopense ƒ 20,-; groes den Doorenman 2 lopense ƒ 7,50; groes het Heytvelt 3 lopense ƒ 10,-; groes den Bevertkoot 6 lopense ƒ 30,-; groes het voorste Kempke 2 lopense ƒ 10,-; Eysboutsveltje 1 lopense ƒ 5,-; groes het agterste van den Hoogendries 1 lopense ƒ 5,-; den dries aan de Kuyl met de grond van schop en bakhuis 2½ lopense ƒ 17,50; de Voorste acker 4 lopense ƒ 20,-; land de Wittenacker 3 lopense ƒ 12,50; land het Hulsbuske ½ lopense ƒ 2,50; een heiveld 3 copse ƒ 2,-. Totaal ƒ 494,-, 20e penning is ƒ 24-14-0.

Peter Jan Wilbers is op 30-04-1770 te Asten overleden en zijn goederen gaan over op zijn zoon Mathijs Peter Jan Wilbers, geboren te Asten op 26-02-1727. Mathijs Peter Jan Wilbers beleent een stuk land in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 103 verso; 02-11-1770:
Jan Peter Maas, te Ommel, geeft in belening aan Mattijs Peter Jan Wilbers land den Halsacker 4 lopense. Verponding ƒ 1-8-0 per jaar. Bede ƒ 1-0-0 per jaar. Beleensom ƒ 105,-. Gelost: 03-02-1773.

Mathijs Peter Jan Wilbers ruilt land met Jan Peters van Bussel, die getrouwd is met zijn nicht Petronella Joosten Wilbers, dochter van zijn broer Judocus Jan Wilbers, geboren op 02-03-1681 te Asten als zoon van Johannes Wilberts en Mechtildis Peters Wilborts van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 100; 02-02-1771:
Taxatie van de onroerende goederen die Mattijs Peter Wilbers bij mangeling zal overdragen aan Jan Peters van Bussel. De nieuwe Dries 2 lopense ƒ 40,-; het Heytvelt 3 copse ƒ 10,-. Totaal ƒ 50,-.
Jan Peters van Bussel draagt over groes de Fransendries aan de Astense Dijk 1½ lopense ƒ 50,-.
De verkoper kan wegens swaare en extraordinaare bevinge sijner ledematen niet wel in staat sijnde te tekenen is geassisteerd met Jan Paulus van Dijk.

Als Mathijs Peter Jan Wilbers nog zieker wordt, stelt hij zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 155; 18-11-1777:
Mattijs Peter Wilberts, in het Dorp, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen.
Jan Peters van Bussel wegens gedane en nog te doene diensten krijgt huis, schop en hof in het Dorp waar de testateur in woont. Op conditie dat Jenneke, weduwe Tiele Coolen, zijn, testateurs, meid, daarin gedurende haar leven vrije woning zal hebben in het voorste of achterste vertrek en zij niet gehouden zal zijn iemand bij haar in te nemen. Zij mag ook ¼e deel van den hof gebruiken. Jenneke krijgt ook ƒ 16,-, boven en behalve haar huur. Eveneens krijgt zij het bed waarop zij slaapt, met een paar slaaplakens en dekens.
Toebedeeld wordt ƒ 100,- aan den Armen van Asten.
Verder worden erfgenamen, ieder voor een staak Joost Janse Smets, Peter Janse Smets, Mattijs Janse Smets, Joost Janse Smets, Wilbert van Bussel, Jan van Bussel, de drie kinderen van wijlen Pieter Koppens, Dirk Koppens, te Mierlo, de kinderen van Jan Tijssen van Dijk te weten Heer Mattijs, pastoor, te Middelbeers, Martyn, Caat, Antonet, Jennemie en Margo, de kinderen van Pieter Mattijs Slaats getrouwd geweest met Jenneke, dochter Jan Tijsse van Dijk. Als executeuren worden benoemd Jan Peters van Bussel en Jan Berkers à ƒ 25,-.
Zij zijn niet gehouden aan iemand verantwoording af te leggen van hun, in deze, gevoerde administratie. Dit is het hantmerk van Mattijs Peter Wilberts verklaarende niet te konne schrijven en wel vermits zijne beroerte niet anders konnende.

Toch leeft Matthijs Peter Wilberts nog ruim 10 jaar en is ongehuwd op 06-02-1788 te Asten overleden. Zijn meid Jenneke, weduwe van Tiele Peter Colen, is al op 26-12-1786 te Asten overleden. Na het overlijden van Matthijs Peter Wilberts worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 55 verso; 08-03-1788:
Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs Peter Wilbers, overleden en begraven op 06-02-1788. Waarde huis en hof gelegen aan de Akkers ½ lopense, ƒ 400,-, ene zijde een kerkpad, andere zijde een weg, 20e penning is ƒ 20,-

In het huizenquohier over de periode 1766-1781 is eerst Peter Jan Wilbers eigenaar en bewoner en na diens overlijden is zoon Mathijs Peter Jan Wilbers eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 70 Dorp Bewoners nummer 70 Dorp
1766 Peter Jan Wilbers Peter Jan Wilbers
1771 Mathijs Peter Jan Wilbers Mathijs Peter Jan Wilbers
1776 Mathijs Peter Jan Wilbers Mathijs Peter Jan Wilbers
1781 Mathijs Peter Jan Wilbers Mathijs Peter Jan Wilbers en de weduwe Gerit Zwaartvegers

Zoals vermeld in het bovengenoemde testament, is het huis overgegaan naar Johannes Peters van Bussel, geboren te Asten op 28-07-1727 als zoon van Petrus van Bussel en Theodora Petronella Claessen. Hij is op 10-10-1751 te Asten getrouwd met Petronella Joosten Wilbers, geboren te Asten op 25-01-1727 als dochter van Judocus Jan Wilbers en Catharina Philips van Heugten:

Juncti sunt matrimonio Joannes Petri van Bussel et Petronella Joosten; testes Godefridus Petri van Bussel et Wilhelma Driessen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Petri van Bussel en Petronella Joosten; getuigen Godefridus Petri van Bussel en Wilhelma Driessen.

01

Het gezin van Johannes Peters van Bussel en Petronella Joosten Wilbers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus Asten 20-08-1752 Asten 01-02-1792
Petronella Jan van Dijk
Asten 21-02-1792 zie Dijkstraat 54
en ook Dijkstraat 64
2 Johanna Maria Asten 26-01-1754 Asten 30-01-1785
Thomas Jan Timmermans
Asten 03-10-1799 Hemel
3 Willibrordus Asten 10-03-1756 Kind Asten ±1756
4 Franciscus Asten 14-08-1759 Asten 23-10-1804
Johanna Maria Claessen
Asten 23-06-1811 zie Lagendijk 2
5 Catharina Asten 12-11-1761 Kind Asten 15-10-1779
6 Petronella Asten 29-03-1764 Asten 31-01-1790
Hendrik Mathijs Aarts
Asten 12-06-1799 zie Hoekstraat 2
7 Joanna Asten 14-06-1766 Asten 18-10-1801
Francis Thomas Swinkels
Geldrop 21-10-1814

In het huizenquohier van Asten van 1798 is het huis in eigendom van Jan Peter van Bussel en wordt het ook door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 70 Dorp Bewoners nummer 70 Dorp
1798 Jan Peter van Bussel Jan Peter van Bussel en Wilhelmus Knaepen

Petronella Joosten is op 20-02-1797 te Asten overleden en na het overlijden van dochter Johanna Maria en haar man Thomas Jan Timmermans is er wat onenigheid over de erfenis:

Asten Rechterlijke Archief 130 folio 31; 10-02-1801:
Francis Jan Peter van Bussel, namens zijn vader, Jan Peters van Bussel eiser ter eenre en Jan Janse Timmermans en Willem Jan Loomans, de laatste als voogd over de twee minderjarige kinderen van Hendrik Neervens en wijlen Maria Timmermans gedaagden ter andere zijde. Tussen hen is voor het gerecht, alhier, procedure ontstaan over de goederen, bij eysch en aanspraak breder omschreven. Door tussenspraak van goede mannen is nu overeengekomen dat de goederen, nagelaten door wijlen Jenne Maria Jan Peters van Bussel en wel die, die door het overlijden van haar moeder, Peternel Joosten, op haar verstorven waren zullen worden gegeven aan Jan Peters van Bussel. Jan Peters van Bussel zal nog ontvangen van de comparanten ter andere zijde ƒ 250,-. Deze zullen ook de kosten der procedure betalen. Marge: Francis Jan Peter van Bussel heeft de ƒ 250,- ontvangen. De verdere nagelaten goederen van wijlen Jennemaria Jan Peeters van Bussel alsmede die van wijlen Thomas Timmermans zullen gaan naar de comparanten ter andere zijde.

Johannes Peters van Bussel is te Asten op 16-02-1801 overleden en de erfenis wordt verdeeld met de meeste goederen op de Dijk, maar waarbij ook een huis aan het dorp wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 56 verso; 25-04-1801:
Francis Jan Peeter van Bussel, Jenneke Jan Peeter van Bussel, Petronella Jan Paulus van Dijk weduwe Joost Jan Peeter van Bussel namens haar minderjarige kind met name Jan. Zij verdelen de nagelaten goederen van Jan Peter van Bussel en Peternel Joosten, beiden overleden.
1e lot krijgen Francis en Jenneke een nieuw huis, waarin de condividente van het 2e lot woont; 6 lopense 39 roede van land en groes int Aangelag geheel 13 lopense 10 roede; huis, hof en aangelag waarin zij wonen 3 lopense 16 roede; een huisje en hof in 't Dorp ½ lopense, ene zijde de pad na de Stegen, andere zijde weduwe Bruynen, ene einde kinderen Jan Slaats; groes den Hoogendries 1 lopense 5 roede; groes het Heytvelt 1 lopense 49 roede; 12½ lopense van land aan de Thiendschuur, geheel 14 lopense 25 roede; land Jansakker 2 lopense 27 roede; land Eysboutsakker 3 lopense 2 roede; land Wittenakker 3 lopense 6 roede; land Hegakker 2 lopense 9 roede; land aan de Straat 1 lopense 25 roede; land 't Ouland 49 roede; land Hulsbosch 26 roede; groes het Kampke 6 lopense 7 roede; groes den Dooreman 1 lopense 36 roede; groes Dijkerwijvelt 6 lopense 4 roede; groes Ommelsvelt 4 lopense 24 roede; groes Grootvelt 6 lopense 16 roede; groes het Wijvelt 6 lopense 30 roede; groes de Horst 1 lopense 12 roede; 1½ lopense 8 roede van twee percelen groes het Heytvelt en den Haas samen 5 lopense 33 roede; groes de Nieuw Erve 1 lopense 36 roede; groes de Nieuw Erve 1 lopense 18 roede; de helft van de Nieuw Erve 2 lopense 40 roede. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar; de helft van ƒ 3,- per jaar waarvan het 2e lot de andere helft betaald.
2e lot krijgt het onmondige kind van Joost Jan Peter van Bussel huis, stal, schop en hof in huur en gebruik bij Peter Martens van Dijk; 2 lopense van land aan de Thiendschuur geheel 14 lopense 25 roede; land de Nieuwenakker 2 lopense 4 roede; land het Nieuwakkerke 3 lopense 1 roede; land Kattegat 3 lopense 3 roede; 6 lopense 20½ roede van land en groes in t Aangelag geheel 13 lópense 10 roede; groes Dooreman Hooyvelt 2 lopense 17 roede; groes Eypkesvelt 2 lopense 9 roede; groes den Cranenbeemt 4 lopense 30 roede; groes Beevertkoot 5 lopense 1 roede; groes den Dries 2 lopense 13 roede; 4 lopense 48 roede van twee percelen het Heytvelt en den Haas geheel 5 lopense 33 roede; de helft van de Nieuwe Erve geheel 2 lopense 40 roede. Belast met de helft van ƒ 3,- per jaar waarvan het 1e lot de andere helft betaald en waartegen het 2e lot ƒ 0-5-0 per jaar minder in de verponding zal blijven betalen.

Na een onderling deling tussen Francis en zijn zus Johanna komt het huis in het dorp in handen van Francis Jan Peter van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 108 verso; 15-01-1802:
Francis Jan Peter van Bussel en Francis Swinkels getrouwd met Jenneke Jan Peter van Bussel, te Geldrop. Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot krijgt Francis Jan Peter van Bussel huisje en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde de pat na de Steegen, andere zijde weduwe Wilhelmus Bruynen, ene einde kinderen Jan Slaats; groes den Dijk 1 lopense 49 roede; 10½ lopense land aan de Thiendschuur geheel 14 lopense 25 roede waarvan bij deling de dato 25-04-1801 is afgedeeld 2 lopense; land Jansakker 2 lopense 37 roede; land Eysboudsakker 3 lopense 2 roede; land aan de Straat 1 lopense 25 roede; groes het Kampke 6 lopense 7 roede; groes Dijkerwijvelt 6 lopense 4 roede; groes het Ommelsvelt 4 lopense 24 roede; groes het Aangelag met huis, schuur, schop en hof 3 lopense 16 roede. Belast met ƒ 1-05-0 per jaar in een meerdere pacht van ƒ 3,- per jaar samen met het 2e lot en de weduwe Joost van Bussel en waartegen dit lot ƒ 0-10-0 per jaar meer betaald in de verponding dan het 2e lot.
2e lot krijgt Francis Swinkels, te Geldrop groes den Hoogendries aan den Dijk 1 lopense 5 roede; 2 lopense van land aan de Thiendschuur geheel 14 lopense 20 roede; land Wittenakker 3 lopense 6 roede; land Hegakker 2 lopense 9 roede; land het Ouland 49 roede; land Hulsbosch 26 roede; een nieuw huis waarin Pieter Martens van Dijk woont en met 6 lopense 39½ roede van een perceel land en groes in 't Aangelag geheel 13 lopense 10 roede, zie deling de dato 25-04-1801; groes den Dooreman 1 lopense 36 roede; groes Grootvelt 6 lopense 16 roede; groes het Wijvelt 6 lopense 30 roede; groes de Horst 1 lopense 12 roede; 1½ lopense van twee percelen groes het Heytvelt en den Haas samen 5 lopense 33 roede, zie deling de dato 25-04-1801; groes de Nieuwe Erve 1 lopense 18 roede; de helft van Nieuwe Erve geheel 2 lopense 40 roede, zie deling de dato 25-04-1801. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 3,- per jaar samen met het 2e lot en de weduwe Joost van Bussel.
Het huis staat enigszins schuin op de weg door de ligging aan een zandpad dat richting de Stegen voerde met daarnaast een recht langs de weg gelegen schuur.

Zoon Francis Jan Peter van Bussel is te Asten op 14-08-1759 geboren en te Asten op 21-10-1804 getrouwd met Johanna Maria Claassen, geboren te Someren op 28-02-1765 als dochter van Lucas Johannes Claessen en Joanna Maria Wilhelmus Wynen:

02

Het gezin van Francis Jan Peter van Bussel en Johanna Maria Claassen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 23-09-1805 Asten 03-06-1831
Johannes de Haan
Asten 08-09-1861 zie Lagendijk 2

In het huizenquohier van Asten van 1803 is Francis Jan Peter van Bussel eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 70 Dorp Bewoners nummer 70 Dorp
1803 Francis van Bussel Francis van Bussel en weduwe Mari Roijmans

Francis Jan Peter van Bussel is op 23-06-1811 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat een huis op naam van de weduwe Francis van Bussel:

Kadaster 1811-1832; G359:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 94 el, Molen akkers, klasse 6.
Eigenaar: weduwe Francis van Bussel.

03

04

Johanna Maria Claassen is op 23-01-1847 te Asten overleden. Het huis wordt in 1852 door schoonzoon Johannes de Haan, geboren te Lierop op 17-08-1804 als zoon van Wilhelmus de Haan en Wilhelmina Verberne, verkocht aan medisch doctor Bernardus Johannes Mathias Cunebertus Martzeller. Het wordt in verband met de oprichting van een brouwerij verbouwd tot kadasternummer G1029 (zie Voormalige bierbrouwerij G1569).

Mogelijk heeft Bernardus Johannes Mathias Cunebertus Martzeller gereageerd op onderstaande advertentie in dagblad de Tijd van 20-02-1847:

Bernardus Johannes Mathias Cunebertus Martzeller is geboren te Capellen (D) op 16-11-1808 als zoon van Franciscus Josephus Martzeller en Anna Margaretha Broeckman. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 komen we hem tegen op huizingnummer A82, de brouwerij heeft huizingnummer A81:

05

In de krant de Noord Brabanter van 27-03-1862 verricht Bernardus Johannes Mathias Cunebertus Martzeller de lijkschouwing bij een vreselijke moord:

05a

In 1870 is doctor Martzeller ook betrokken bij de oprichting van een afdeling van het 'Rode Kruis' in Asten, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van in 27-09-1870:

05b

In de naamlijst van geneeskundigen in Nederland van de tandmeesters, apothekers, droogisten en vroedvrouwen in elke provincies gevestigd op 1 Februari 1874, staan de geneeskundigen van Asten, waaronder Bernard Martzeller:

05c

In 1877 verhuist Bernardus Joannis Mathias Cunebertus Martzeller naar Arnhem en wordt de dokterspraktijk overgenomen door doctor Leonardus Petrus Johannes Tulleners, geboren te Oldemarkt op 17-08-1830 als zoon van Johannes Franciscus Tulleners en Anna Catharina van Spare. Hij is op 01-07-1869 te Amsterdam getrouwd met Jacoba Dijmphna Broekhals, geboren op 06-09-1839 te Breda als dochter van Johannes Broekhals en Jacoba Dijmphna Paulina Knipscheer.

Zij verhuizen in 1879 naar Hontenisse en ook het bijbehorende huis wordt aan Theodorus Johannes Sengers verkocht, die het huis verbouwt met kadasternummer G1570 en verhuurt aan derden. Het huis wordt daarna bewoond door Maria Wilhelmina Hendrica Schreij, geboren te Budel op 12-07-1817 als dochter van Jacob Antoon Schreij en Hendrika Margaretha Maria Lillij. Zij is sinds 05-05-1845 weduwe van Johan Cornelus Adolph Sieverts, geboren te Wesel (D) rond 1798 als zoon van Cornelus Daniel Sieverts en Wilhelmina Sophia Henrietta Springer, met wie zij op 17-04-1841 te Budel getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont zij in het huis met huizingnummer A89:

06

Zij verhuizen in 1887 naar Heeze en de nieuwe bewoner is Johannes Leonardus Kruijtzer, geboren te Sint Odiliënberg op 27-03-1864 als zoon van Johannes Mathijs Kruijtzer en Johanna Hubertina Puts. Hij is als onderwijzer op 20-08-1889 te Schin op Geul getrouwd met Maria Elisabeth Hubertina Emilia Vijghen, geboren te Valkenburg op 10-08-1863 als dochter van Jan Willem Hubert Vijghen en Maria Theresia Hubertina Tilmans. In het nieuws van de dag van 12-05-1885 de aanstelling van Johannes Kruijtzer tot onderwijzer in Asten:

07

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-08-1888 het slagen van Johannes Kruijtzer voor het examen hoofdonderwijzer:

08

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A81:

09

Zij verhuizen in juli 1891 naar Maasbree en hebben later nog op 'Herberg de Heuvel' in Sint Odiliënberg gewoond. De nieuwe bewoners zijn Hendrik Jacobus Loo, geboren op 06-09-1851 te Amsterdam als zoon van Nikolaas Loo en Hendrika Catharina Lourens. Hij is als rijksambtenaar op 13-06-1888 te Vlissingen getrouwd met Elisabeth Weug, geboren te Ridderkerk op 25-12-1868 als dochter van Jan Weug en Johanna Geertruida Nijman. De aanstelling van Hendrik Jacobus Loo als kommies in Asten in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 14-10-1892:

10

Zij verhuizen in 1894 naar A254a en in het huis komt wonen Wouterus Bernardus Christianus Gerardus de Vreese, geboren te Amsterdam op 03-12-1865 als zoon van Laurentius de Vreese en Cornelia Hermina Elisabeth Romijn. Hij is als boekhouder op 01-05-1894 te Helmond getrouwd met Maria Helena Huberta Petronella Spoorenberg, geboren te Helmond op 19-01-1870 als dochter van Jacobus Hubertus Spoorenberg en Helena Huberta van de Mortel. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 07-12-1894 speelt hij piano op het jaarlijkse feest van de firma Bluijssen en in diezelfde krant van 23-12-1895 is Wouterus de Vreese verzekeringsagent:

11 12

In 1897 vertrekken zij naar Helmond en de volgende bewoner is Henricus Martinus Vorstermans, geboren te Meerlo op 29-04-1860 als zoon van Peter Gerard Vorstermans en Maria Anna Knapstein. Hij is als opzichter op 13-04-1883 te Heeswijk getrouwd met Henrica van den Hoogenhof, geboren te Dinther op 17-05-1853 als dochter van Willem van den Hoogenhof en Hendrien van de Ven en weduwe van Johannes Keetels.

Zij verhuizen in 1898 naar Blerick en het huis wordt daarna bewoond door Jacobus Hubertus Teunissen, geboren te Neeritter op 12-01-1862 als zoon van Johannes Teunissen en Christina Sentjes. Hij is als metselaar op 03-05-1895 te Hunsel getrouwd met Maria Cornelia Linnaerts, geboren te Beegden op 07-07-1866 als dochter van Conrard Linnaerts en Joanna Catharina Deckers.

Zij verhuizen in 1898 naar Maasbree en in het huis komt wonen Arend Lammert Atzema, geboren te Midwolda op 28-08-1868 als zoon van Johan Hendrik Atzema en Meena Timmer. Hij is als rijksambtenaar op 10-10-1894 te Valkenswaard getrouwd met Anna Catharina Jaspers, geboren te Valkenswaard op 07-10-1863 als dochter van Jacobus Jaspers en Wilhelmina Vos. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 25-07-1898 de overplaatsing van Arend Atzema van Cuijk naar Asten en in diezelfde krant van 14-05-1901 wordt hij ook deurwaarder van Someren:

13 14

Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A101:

15

Zij verhuizen in april 1903 naar 's-Hertogenbosch en in het huis komt wonen Joseph Stephanus Hubertus Breuren, geboren te Baarlo op 08-05-1877 als zoon van Petrus Henricus Brueren en Anna Barbara van Tegelen. Hij is als boekdrukker op 08-04-1904 te Maasbree getrouwd met Catharina Josephina Hubertina Janssen, geboren te Baarlo op 28-11-1878 als dochter van Jacobus Hubertus Janssen en Margarietha Schouren. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1904 wordt gesproken over het feit dat Joseph Breuren de 81e herberg opent:

16

Hij verhuist in mei 1905 naar A155a en het huis wordt daarna bewoond door Jan Jacobus Sengers, geboren te Asten op 02-11-1879 als zoon van Antonius Dominicus Sengers en Johanna Antonia van den Eijnden (zie Prins Bernhardstraat 23). Hij is als bakker op 16-05-1905 te Helmond getrouwd met Petronella Hubertina Maria Paaps, geboren te Veghel op 09-11-1879 als dochter van Lambertus Paaps en Johanna Hendrica Sanders. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-05-1906 de geboorte van zoon Lambertus en in diezelfde krant van 20-11-1907 wil Jan Jacobus Sengers en bakkerij in Helmond starten:

17 18

In oktober 1907 vertrekken zij naar Helmond en vanuit Geldrop komt de nieuwe bewoner is Peter Johannes Sanders, geboren te Borkel en Schaft op 30-08-1864 als zoon van Johannes Sanders en Helena van Rooij, in het huis wonen Hij is als tramconducteur op 08-10-1891 te Stratum getrouwd met Maria Gertruda van de Mortel, geboren te Someren op 25-05-1862 als dochter van Arnoldus van de Mortel en Maria Elisabeth Paulissen. Peter Johannes Sanders verhuist met zijn gezin naar A151 (zie Burgemeester Frenckenstraat 6).

In 1909 wordt het huis en de naastgelegen brouwerij verkocht aan Adrianus Maria Berkers die het in 1910 doorverkoopt aan Leonardus Franssen. Uit dit huis en de inmiddels gestopte bierbrouwerij (zie Voormalige bierbrouwerij G1569) worden in totaal drie huizen gebouwd. Als eerste een loods met kadasternummer G2180 is de eerder genoemde schuur bij het huis G359 en was onderdeel van de brouwerij; later is hier het pakhuis van de Boerenbond gebouwd (zie Voormalig pakhuis G2100). Als tweede een nieuw huis met kadasternummer G2428 (zie Prins Bernhardstraat 44).

Als derde dit huis dat kadasternummer G2181 krijgt en rond 1917 wordt verkocht aan Francis van den Heuvel, geboren te Asten op 03-07-1876 als zoon van Laurens van den Heuvel en Godefrida Manders. Hij is op 11-04-1902 te Asten getrouwd met Maria Bosch, geboren te Asten op 09-05-1874 als dochter van Hermanus Bosch en Johannes Sauvé. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit A98 in het huis met huizingnummer A109 wonen:

19

Ook over de periode 1920-1930 woont Francis van den Heuvel, inmiddels koopman, met zijn gezin in het huis met huizingnummer A134 ook bekend staand als Stationstraat 38:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-04-1929 schrijft Francis van Bussel zich in als winkelier en als venter voor zaden, kruidenierswaren en tabaksproducten:

21

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis met het adres Stationstraat 38, later hernoemd naar Prins Bernhardstraat 38:

22

Volgens de onderstaande wijziging bij de Kamer van Koophandel in het Eindhovensch Dagblad van 08-12-1933, wordt de winkel overgedaan aan zijn zoon Laurentius Petrus (Lau) van den Heuvel, die rond die tijd zijn winkel aan de Emmastraat had:

23

Volgens het Peelbelang van 30-12-1944 is Francis van den Heuvel een brilmontuur verloren en in het Peelbelang van 24-03-1945 is hij nog altijd zaadhandelaar:

24 25

Francis van den Heuvel is op 05-02-1953 te Asten overleden en Maria Bosch is op 18-03-1959 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

26 27

Hieronder een foto van het huis, dat zoals eerder genoemd typisch enigszins schuin op de weg stond:

28

Het huis is afgebroken en op deze plaats staat nu een modern appartementencomplex met de naam Millenaire.

Overzicht bewoners

Dorp huis 70
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Michiel Willems Asten 10-01-1693 Michiel Willems Asten 10-01-1693
1741 Michiel Willems Asten 10-01-1693 Michiel Willems Asten 10-01-1693
1746 Michiel Willems Asten 10-01-1693 Michiel Willems Asten 10-01-1693
1751 Michiel Willems Asten 10-01-1693 Michiel Willems Asten 10-01-1693
1756 Michiel Willems Asten 10-01-1693 Michiel Willems en Willem Reijnders Asten 10-01-1693
1761 Michiel Willems Asten 10-01-1693 Michiel Willems en Hendrien Keijzers Asten 10-01-1693
1766 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690
1771 Mathijs Peter Jan Wilbers Asten 26-02-1727 Mathijs Peter Jan Wilbers Asten 26-02-1727
1776 Mathijs Peter Jan Wilbers Asten 26-02-1727 Mathijs Peter Jan Wilbers Asten 26-02-1727
1781 Mathijs Peter Jan Wilbers Asten 26-02-1727 Mathijs Wilbers en de weduwe Gerrit Zwaartvegers Asten 26-02-1727
1798 Jan Peter van Bussel Asten 28-07-1727 Jan Peter van Bussel en W Knaepen Asten 28-07-1727
1803 Francis van Bussel Asten 14-08-1759 Francis van Bussel en weduwe M Roijmans Asten 14-08-1759
Kadasternummer G359
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G359 1832 Johanna Maria Claassen Someren 28-02-1765 weduwe van Bussel
Stationstraat 38, Prins Bernhardstraat 38 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1804-1811 Francis J van Bussel Asten 14-08-1759 Johanna Maria Claessen Someren 28-02-1765 23-06-1811
1811-1847 Johanna Maria Claassen Someren 28-02-1765 weduwe van Bussel 23-10-1847
1847-1852 Johannes de Haan Lierop 17-08-1804 Petronella van Bussel Asten 23-09-1805 naar Dijk
1852-1859 Bernardus Martzeller Capellen 16-11-1808
A82 1859-1877 Bernardus Martzeller Capellen 16-11-1808 naar Arnhem
A82 1877-1879 Leonardus Tulleners Oldemarkt 17-08-1830 Jacoba Broekhals Breda 06-09-1839 Hontenisse
A89 1879-1887 Maria W Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts naar Heeze
A89 1887-1890 Johannes Kruijtzer Sint Odiliënberg 27-03-1864 Maria E Vijghen Valkenburg 10-08-1863
A81 1890-1891 Johannes Kruijtzer Sint Odiliënberg 27-03-1864 Maria E Vijghen Valkenburg 10-08-1863 Maasbree
A81 1891-1894 Hendrik Jacobus Loo Amsterdam 06-09-1851 Elisabeth Weug Ridderkerk 25-12-1868 naar A254a
A81 1894-1897 Wouterus de Vreese Amsterdam 03-12-1865 Maria Spoorenberg Helmond 19-01-1870 naar Helmond
A81 1897-1898 Henricus Vorstermans Meerlo 29-04-1860 Henrica van den Hoogenhof Dinther 17-05-1833 naar Blerick
A81 1898-1898 Jacobus Teunissen Neeritter 12-01-1862 Maria C Linnaerts Beegden 07-07-1866 Maasbree
A81 1898-1900 Arend Atzema Midwolda 28-08-1868 Anna C Jaspers Valkenswaard 07-10-1863
A101 1900-1903 Arend Atzema Midwolda 28-08-1868 Anna C Jaspers Valkenswaard 07-10-1863 Den Bosch
A101 1903-1905 Joseph S Breuren Baarlo 08-05-1877 Catharina Janssen Baarlo 28-11-1878 naar A155a
A101 1905-1907 Jan Jacobus Sengers Asten 02-11-1879 Petronella H Paaps Veghel 29-11-1879
A101 1907-1910 Peter J Sanders Borkel 30-08-1864 Maria G vd Mortel Someren 25-02-1862 naar A151
A109 1910-1920 Francis van den Heuvel Asten 03-07-1876 Maria Bosch Asten 09-05-1874
A134 1920-1930 Francis van den Heuvel Asten 03-07-1876 Maria Bosch Asten 09-05-1874
38 1930-1938 Francis van den Heuvel Asten 03-07-1876 Maria Bosch Asten 09-05-1874

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 november 2022, 16:25:30

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen