logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G491

Antonius Theodori Cuypers is geboren rond 1610 en rond 1645 getrouwd met Anneken Jansen, geboren rond 1620 en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-04-1651 ±1675
Antonia Paulus Geerits
Asten 27-10-1687
2 Theodorus Asten ±1653 Asten 29-11-1682
Anna Joannis Baltis
Asten 05-06-1687 zie ook Slotweg 4
3 Antonius Asten ±1656 Ongehuwd Asten 15-10-1716 zie Voormalig huis G489 en G490
4 Hendrick Asten 01-11-1658 Kind Asten ±1658
5 Maria Asten ±1660 Ongehuwd Asten 28-07-1687
6 Elisabeth Asten ±1662 Ongehuwd Asten 02-04-1703

Antonius Theodori Cuypers koopt een deel van een huis bij zijn eigen huis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 62 verso; 03-01-1657:
Bastiaen Bastiaens, te Zomeren, verkoopt aan Anthonis Dirckx de Cuyper 1⁄3e deel in huis, hof en hofstad in het Dorp, ene zijde Jan Anthonis Mennen, andere zijde de koper, ene einde Wolphert Ideleth, andere einde de straat; 1⁄3e deel in land en groes in de Pas geheel 1 lopense; 1⁄3e deel in land in de Pas geheel 2 lopense; 1⁄3e deel in land op de Lochte geheel 2 lopense; de helft van de Veltackers geheel 7 copse. Belast met 2 gulden 10 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 25,- aan Meester Anthony Daniels; een sester koren, te bakken voor den Armen, alhier, ieder jaar op Goede vrijdag, uit den akker naast de Stegensepat.

Antonius Theodori Cuypers is op 11-01-1663 te Asten overleden en Anneken Jansen is te Asten op 29-06-1664 hertrouwd met Cornelis Jan Kemp, geboren rond 1610. Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Cornelis Jan Kemp is op 13-12-1690 te Asten overleden en Anneken Jansen is op 10-01-1700 te Asten overleden. Daarna worden de goederen verdeeld en krijgt de weduwe van zoon Jan het nieuwe naastgelegen huis:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 166 verso; 02-07-1704:
Antonet Paulus Geerits, weduwe Jan Antonis Kuypers, geassisteerd met Antony Jansen Cuypers en Joost Jan Cuypers, zonen van Jan Antonis Cuypers, Antony Antonis Cuypers, Jan Paulus getrouwd met Heylke, dochter Dirck Antonis Cuypers, Peeter Baltus als geboren momboir van Jenneken, dochter Dirck Antonis Cuypers. Allen kinderen en kindskinderen van Antony Cuypers en Anneken Jansen. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Antonet huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Antony Antonis Cuypers, andere zijde weduwe Frans Joosten; land aan de Steegensepat 1½ lopense; land aan de Steegensepat 2 lopense; land aan de Meulen 2 lopense; land aan de Meulen 1 lopense. Belast met 4 vat rogge per jaar, uit te bakken, aan den Armen van Asten; 2 gulden 10 stuiver per jaar aan weduwe Aert Jan Tielen of ƒ 50,-.
2e lot krijgt Antony Antonissen Cuypers het oud huis en aangelag in het Dorp 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde Nicolaes van der Linden, ene einde Joost Roefs, andere einde Antonetta Cuypers; land / groes de voorste Pas 2 lopense; den Olyacker 7 copse; land Hendrick de Weertacker 2 lopense; de Kasacker 2 lopense; land aan de Kruyskenswegh 1 lopense; een beemdje int Root 2 lopense; groes in de Pas 2 lopense. Belast met ƒ 5,- per jaar aan Thomas van den Graeff; de cijns aan de Heer van Asten.; 2 gulden 10 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 2 gulden 10 stuiver per jaar aan den Armen van Asten.
3e lot krijgen Jan Paulus en Jenneke, dochter Dirck Antonis Cuypers twee akkertjes aan de Kivietshof samen 2½ lopense. Belast met 2 gulden 10 stuiver per jaar aan weduwe Aert Jan Tielen.

Johannes Antonissen Cuypers is geboren te Asten op 02-04-1651 en rond 1675 getrouwd met Antonia Paulus Geerits, geboren rond 1650 en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 22-05-1676 Someren 11-05-1698
Sophia Wilhelmi Guldens
Someren 13-02-1727
2 Antonius Asten 05-09-1678 Asten 25-05-1698
Catharina Antoni Smets
Asten 27-10-1747 zoon Antonius Antoine
zie Marktstraat 5
*
3 Henrica Asten 05-05-1680 ±1710
Arnoldus de Volder
Woensel
4 Catharina Asten 31-03-1682 's-Hertogenbosch
5 Maria Asten 18-04-1684 Vlierden 31-05-1711
Johannes Claessen Wenninck
's-Hertogenbosch
6 Johanna Asten 29-05-1686 Asten 03-06-1708
Martinus Michiels van Deursen
Asten 07-10-1735 stiefvader Cornelis Jansen
Kemps is doopgetuige

*  zoon Franciscus Anthony, geboren te Asten op 10-03-1705, werd adelborst bij de Verenigde Oostindische Compagnie en is in zijn diensttijd op 21-09-1725 overleden. Hieronder het soldijboek1 van het fluitschip 'Het Huys ten Donck', gebouwd in 1711 te Rotterdam met rechts daarvan een afbeelding:

Johannes Antonissen Cuypers is bij een caféruzie vermoord:

Asten Rechterlijk Archief 33-52 30-10-1687:
Hendrick van Winteroy, drossard, verzoekt aan schepenen, om namens hem, te verhoren aangaande het doodtsteecken van Jan Antoniske den Cuyper de volgende personen: Jan Peeter Lomans 30 jaar; Thijs Janssen; Frans Walravens, 25 jaar; Jan Joosten de Smit, 25 jaar; Anthonis Joosten, 30 jaar; Phlips Phlipsen, 44 jaar; Heylke Phlipsen, 44 jaar; Hendrick van Hellemondt, 48 jaar; Jenneke Henskens, 48 jaar getrouwd met Hendrick van Hellemondt; Peeter, de knecht van de kuyper; Hendrick Hendrick Doense; Jacop Peeter Meusen, 27 jaar; Carel Vervoort, 25 jaar, schoenmaker; Heylken Joosten, 23 jaar, dienstmaegt in de voorschreven herberge; Wouter Hoefnagel; Heyltien Doensen, 29 jaar.
Of zij niet zijn geweest, op dinsdag 28 october 1687, 's avonds om 11 uur, in de herberg van Hendrick Peeter Loomans, in het Dorp?
Allen verklaren er geweest te zijn.
Of zij niet, nadat zij lang bij elkaar waren geweest, gehoord of gezien hebben dat er een groot krakeel ofte questie ontstond en tussen wie was deze?
Jan Peeter Lomans verklaart tussen Antony Antonisse, Jan de Cuyper, zijn broeder, Hendrick Doense en Wouter Hoeffnagel. De overigen verklaren, ongeveer, in gelijke zin.
Of zij gezien hebben dat er enige hun messen trokken en wie waren dit?
Jan Peeter Lomans heeft gezien dat Hendrick Doense, staande onder de schoorsteen, een mes in zijn hand had. Thijs Janssen heeft gezien, omdat hij Wouter Hoeffnagels tegenhield, dat deze een bloot mes in de hand had. Jenneke Henskens heeft gezien dat Hendrick Hendrick Doense een bloot mes in zijn hand had, evenals Jan Antonissen en Wouter Hoeffnagels. Jan Joosten de Smit, Phlips Phlipsen en Carel Vervoort hebben geen kennis. Anthonis Joosten heeft wel gezien dat er messen uyt waren om toeback met aen te steecken, maer niet om te crackelen. Wouter Hoeffnagels had een mes in zijn hand. Frans Walravens heeft gezien dat Wouter Hoeffnagels een mes had. Jacop Peeter Meusen heeft Hendrick Doensen en Wouter Hoeffnagels met een mes in de hand gezien. Heyltien Doensen heeft gezien dat Jan Antonissen een bloot mesche in zijn hand had en Antony Antonissen een priem. Heylken Joosten heeft gezien dat Hendrick Doensen en Antony Antonissen een bloot mesche in hun hand hadden. En onder andere alnog gevonden te hebben een priem gelijck cleermaeckers gewoon sijn te hebben.
Nadat de messen getrokken waren, wie waren toen sneyende ende stotende en wie tegen wie was sneyende en stotende?
Jenneke Henskens heeft gezien dat Jan Antonissen en Hendrick Hendrick Doensen over de hant waren sneyende ende stootende. Jacop Peeter Meusen heeft gezien dat Wouter Hoeffnagel met sijn bloot mesche in de hant was springende naer Antony Antonissen ende stiet of sneydende. De anderen hebben dit niet gezien of hebben geen verdere toevoeging.
Ofte sij niet ende hebben gesien naer datter eenigen tijt met messche was gesnede ende gesteecken, ten lesten eene soodanigh wierde gesteecke ofte gequets dat hij doot ter aerde nederviel?
Jan Peeter Lomans weet dat hij een keerse aan had ontstoken aan een andere kaars die nog stond te branden en dat hij dan Jan de Kuyper van sijn vrouwe ter eerde leggende wier gehouden. Jenneke Henskens verklaart gezien te hebben, nadat Hendrick Hendrick Doensen en Jan Antonissen enige tijd met messen naar elkander sneyende en steeckende waren dat Hendrick een steck heeft gegeven ontrent de keel ofte ontrent de borst van Jan Antonissen de Cuyper, dat hij ter aerde nederviel ofte sonck neffen haer attestante lijf. Anthonis Joosten heeft geen kennis maar verklaart des ander daeghs wel gesien te hebben dat Jan Antonissen de Cuyper ter aerde ten huyse van Hendrick Loomans doodt lagh. Jacop Peeter Meusen heeft gezien dat Hendrick Hendrick Doensen stack naar Jan den Cuyper. Carel Vervoort heeft gezien dat Jan Antonissen doodt neerviel, hebbende een quetsure ontrent sijnen hals. De anderen hebben hiervan geen kennis of niets toe te voegen.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 83 verso; 03-11-1687:
Aan schepenen van Vlierden, alzo op 28 october 1687, 's avonds rond elf uur seekeren manslagh ofte dootslagh is gesciet ten huize van Hendrick Peeter Loomans, alias Smalen, herbergier, alhier in het Dorp. En dat aan de persoon van Jan Antonissen de Cuyper, wonende te Asten. Bij de doodslag is aanwezig geweest Thomas, sone Rut, wonende op Rut, te Vlierden. Terzake hiervan verzoeken wij U de voornoemde persoon op een interrogatie, te instantie van Hendrick Winteroy, drossard, alhier, te examineren.

Johannes Antonissen Cuypers is door deze vechtpartij te Asten op 28-10-1687 overleden, hoewel zijn overlijden volgens onderstaande doodakte een dag eerder heeft plaatsgevonden:

Antonia Paulus Geerits is in 1717 nog in leven en bewoont het nieuwe huis van de familie Cuypers:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-02-1717:
Ter instantie van Cornelis Manders, molenaar, alhier, wordt gedaagd voor, 17-02-1717, Antonet, weduwe Jan Cuypers.

Antonia Paulus Geerits is op 05-08-1722 te Asten overleden en aangezien het rechterlijk archief van Asten in de periode 1718-1723 een hiaat heeft, moeten we op basis van verdere archiefstukken aannemen dat dochter Johanna het huis heeft geërfd.

Johanna Jansen Cuypers is geboren te Asten op 29-05-1686 als dochter van Johannes Antonissen Cuypers en Antonia Paulus Geerits. Zij is op 03-06-1708 getrouwd te Asten met Martinus Michiels van Deursen, geboren te Someren op 10-08-1679 als zoon van Michael Martens van Deursen en Margaretha Hendrickx:

Juncti sunt matrimonio Martinus Michiels ex Somerens et Joanna Cuijpers; testes Petrus Michiels et Maria Jan Cuijpers.

In huwelijkse echt gebonden Martinus Michiels uit Someren en Joanna Cuijpers; getuigen Petrus Michiels en Maria Jan Cuijpers.

01

Het gezin van Johanna Jansen Cuypers en Martinus Michiels van Deursen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 21-07-1708 Ongehuwd Asten 07-10-1735
2 Anna Maria Asten 16-02-1710
3 Maria Asten 04-10-1711 Asten 12-02-1741
Gerardus Jacobs van Heugten
Asten 27-10-1747 zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38
4 Henricus Asten 23-05-1713 Kind Asten 07-05-1730
5 Michael Asten 03-12-1721
6 Antonius Asten 25-04-1723 Kind Asten ±1723
7 Antonia Asten 07-07-1724
8 Antonius Asten 22-07-1725 Asten 08-02-1750
Petronella Dircks van Heugten
Asten 10-04-1765 zie Zand 1
9 Catharina Asten 17-10-1729

Johanna Jansen Cuypers is op 07-10-1735 te Asten overleden en Martinus Michiels van Deursen verkoopt het huis aan Jan Verhoijsen (zie ook Voormalig huis G489 en G490), die daarmee zijn bezit in het dorp Asten uitbreidt:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 178; 14-02-1739:
Marten van Duersen verkoopt aan Jan Verhoysen huis en hof in het Dorp, ene zijde Jan Verhoysen, andere zijde Goort Buckums, ene einde de straat, andere einde de voetpad. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 108 verso; 21-04-1739:
Beleydinge en oculaire inspectie gedaan en genomen door officier en schepenen van de huysinge toebehoorende aan Jan Verhoysen, gekogt van Marten van Deursen en bevonden als volgt:
De weeffkamer in deselve bevonden dat de playen, wanden, deuren en vensters met de glasen vernieuwt of gerepareert moeten worden. De keuken bevonden dat de muur tusschen de keuken en neere diende gerepareert te worden. Alsmede de deuren, deurgebonden, glasen en vensters te vernieuwen of te repareren. De schoorsteen af te breeken en de schouw tot den balk die op de brantmuur leyt af te breeken, vermits bevonden is dat deselve in parykel is van te vallen. De worm tusschen de keuken en weeffkamer te voorsien met een steek wedersijts. De neere de steylen en worm te voorsien of te repareeren mitsgaders de playen en de koeystal met aarde op te hoogen. Alsmede de deuren en deurgebonden te vernieuwen of te repareeren. Het schuurke bevonden dat de steyl tusschen de koeystall en de schuur moet werden voorsien alsmede de worm. Verder bevonden dat generaal nodig is dat het geheele dak van de huysinge, stallinge en schuur met de playen, steylen en luswormen diende vernieuwt of gerepareert te worden, mitsgaders te luyken en lijmen. Aldus de voorschreven beleydinge en oculaire inspectie gedaan ter requisitie van voornoemde Jan Verhoysen door Jacobus Losecaat, drossard, Michiel van de Cruys en Jan van Helmont, schepenen Asten 21 april 1739.

Martinus Michiels van Deursen is op 12-01-1740 te Asten overleden.

Bij de verpondingen van 1754 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat Jan Verhoijsen als eigenaar van het huis dat in eerste instantie onbewoond is. Na 1754 verhuurt hij het huis aan derden:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 248:
Jan Verhoijsen.
Nummer 64 huijske, hoff en aangelag nevens voorschreven huijs nummer 61, 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 64 Dorp Bewoners nummer 64 Dorp
1736 Jan Verhoijsen onbewoont
1741 Jan Verhoijsen onbewoont
1746 Jan Verhoijsen onbewoont
1751 Jan Verhoijsen onbewoont
1756 Jan Verhoijsen Jan Michiel Coolen
1761 Jan Verhoijsen Ansem van de Mortel

Johannes Verhoijsen is op 25-07-1762 te Asten overleden en het huis wordt daarna eigendom van zijn weduwe en kinderen en wordt verhuurd aan Joseph Raske:

Jaar Eigenaar nummer 64 Dorp Bewoners nummer 64 Dorp
1766 weduwe en kinderen Jan Verhoijsen Joseph Raske
1771 weduwe en kinderen Jan Verhoijsen Joseph Raske

Petronella van de Cruys, als weduwe van Jan Verhoijsen, is op 23-12-1771 te Asten overleden en haar dochter Maria Jansen Verhoysen, weduwe van Jan Tijssen (zie Voormalig huis G489 en G490) is volgens de bewoningslijst van 1776 tot 1781 eigenaar van het huis dat aan derden wordt verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 64 Dorp Bewoners nummer 64 Dorp
1776 weduwe Jan Tijssen Joseph Raske
1781 weduwe Jan Tijssen Martinus Coolen

Met bewoner Joseph Raske wordt zeer waarschijnlijk Josephus Reijskeij bedoeld. Hij is rond 1743 getrouwd met Maria Jaspers Bouwmans, geboren te Asten op 05-02-1707 als dochter van Casparus Hendrix en Johanna Antoni Canters (zie Jan van Havenstraat 50). Maria Jaspers Bouwmans had voor die tijd een onwettig kind met Martinus Timmermans. Hieronder het gezin van Maria Jaspers Bouwmans en Josephus Reijskeij:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius* Asten 17-04-1738 Rotterdam 04-05-1773
Maria Hendriks
2 Johannes Asten 15-08-1744
3 Josephus Adrianus Asten 06-06-1746 Asten 11-11-1787
Elisabeth
Mathijs van Bussel
Asten 21-05-1796 zie Voormalig huis G493

*  Maria is moeder van een onwettige zoon Antonius, geboren te Asten op 17-04-1738, met Martinus Timmermans, mede op basis van onderstaand archiefstuk en de doopakte daarnaast

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 213; 05-04-1773:
Martinus Timmermans, te Roermond en Maria Jasper Bouman, te Asten verklaren te consenteren dat hun zoon, Antoni Martinus Timmermans, te Rotterdam zal trouwen met Maria Hendriks, geboren te Diedam.

Aprilis 1738, 17; baptizatus Antonius filius illegetimus Martini Timmermans et Maria Jaspers; susceptores Jacobus Timmermans et Mari Antoni Canters.

17 april 1738; gedoopt is Antonius onwettige zoon van Martini Timmermans en Maria Jaspers; getuigen Jacobus Timmermans en Mari Antoni Canters.

Josephus Reijskeij en zijn zwager Antoni Jaspers verkopen een groesveld uit een erfenis van hun tante:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 41 verso; 25-03-1754:
Joseph Raskei en Antoni Jaspers verkopen aan Jan Janse Keysers en Jan Peter Smits de onverdeelde helft in een groesveld de Ossenkamp geheel 4 lopense naast Jan van der Linden en de weduwe Hendrik Zeegers. Verkopers aangekomen bij overlijden van Maria Antoni Canters. Te betalen binnen een jaar en dan met ƒ 4,- korting. Koopsom ƒ 48,-.

Maria Jaspers Bouwmans is als Maria Joseph Reijskeij op 07-02-1776 te Asten overleden en uit onderstaande archiefstuk blijkt dat Josephus Reijskeij van beroep kleermaker was:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 83 verso; 14-05-1776:
Inventaris opgemaakt door Pieter Verberne, te Eyndhoven en Antonis Lomans, als voogden van Willem en Catrina, onmondige kinderen wijlen Johannes Jansen en Catrina Lomans. De inventaris is mede opgemaakt door Godefridus Sauve, chirurgijn getrouwd met Peternella Janse, zuster van de onmondigen. Schulden: onder andere aan Joseph Reyskey, kleermaker ƒ 9-02-00.

Joseph Reijskeij woonde daarna in bij zijn zoon Josephus Adrianus Reijskeij (zie Voormalig huis G493) en is op 05-03-1796 te Asten overleden. Hieronder de doodakte van Maria Jaspers Bouwmans en de begraafakte van Joseph Reijskeij:

Het gezin van de nieuwe bewoner Martinus Coolen is elders besproken als hij in 1796 een huis in de huidige Julianastraat koopt (zie Julianastraat 9).

Eigenaar Maria Jansen Verhoysen is op 17-09-1796 te Asten overleden en haar dochter Maria Janse Tyssen is op 22-02-1778 te Asten getrouwd met bierbrouwer Andries Timmermans, geboren op 24-05-1735 te Asten als zoon van Franciscus Jan Timmermans en Maria Teunis Stevens de Laure (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Zij woonden in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G489 en G490).

Volgens het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Andries Timmermans eigenaar en wordt het huis verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 64 Dorp Bewoners nummer 64 Dorp
1798 Andries Timmermans Francis Verberne
1803 Andries Timmermans Andries Zegers

Over bewoner Francis Verberne is vooralsnog niets bekend en bewoner Andries Zegers betreft Andreas Martinus Zeegers, die na het overlijden van zijn ouders in 1805 het ouderlijk huis in de Stegen betrekt. Zijn gezin en verdere gegevens zijn daar te vinden (zie Voormalig huis G94).

Daarvoor huurde Andreas Martinus Zeegers een kamer in het huis van Pieter Klomp aan de overzijde (zie Prins Bernhardstraat 2):

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 114 verso; 20-04-1799:
Jenneke Versterre, weduwe Willem van Leendt, van goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Andries Segers dat het waar is, dat Andries Segers in haar, comparantes, presentie, op 4 augustus laatstleden, van Pieter Klomp, opnieuw heeft gehuurd de wooning of vertrek welke voornoemde Seegers in huur en gebruik was hebbende en dat voor de tijd van een jaar op gelijke condities als voorheen.

Maria Janse Tyssen is op 24-04-1822 te Asten overleden en Andries Timmermans is op 11-06-1822 te Asten overleden. Hun bezit wordt door Francis Timmermans en Jan de Vocht aan Francis Berkers verkocht:

Notarieel Archief 45-58 en 64 Asten18-07-1822:
Francis Timmermans, brouwer en Jan de Vocht als executeurs van de boedel van wijlen Andries Timmermans gehuwd geweest met Maria Janssen. Verkopen 1e en 2e koop het groot huis, stalling, schuur en schop met hof, brouwerij met toebehoren en klein huis belast ƒ 2,50 aan de armen. Koper is Francis Berkers voor ƒ 2382,-.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Francis Berkers (zie Voormalig huis G489 en G490).

Kadaster 1811-1832; G491:
Huis, groot 01 roede 26 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Francis Berkers.

02

03

Het huis komt rond 1857 in handen van zoon Peter Antonie Berkers en wordt vanaf 1847 bewoond door Joseph Adam, geboren te Leeuwarden op 17-07-1796 als zoon van Joannes Josephus Adema en Johanna Adeleida Creisborg. Hij is als veeschatter op 17-05-1844 te Someren getrouwd met Sophia Rosalia Schoonhoven, geboren op 02-03-1816 te Mons (B) als dochter van Willem Schoonhoven en Catharina Gijbels. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A65b:

06

Hun zoon Willem Joseph Adam, geboren te Asten op 03-05-1847 en overleden te Asten op 23-10-1855, speelt een rol in het verhaal 'De eerste schaduw op een zonnig pad'2 uit het boek 'Etsen naar het leven' van H. Hollidee (zie Levensbeschrijving van Elard Albert Rovers). Joseph Adam is op 24-06-1867 te Asten overleden en Sophia Rosalia Schoonhoven woont in de periode 1869-1879 in het huis met dan huizingnummer A101:

07

Sophia Rosalia Schoonhoven verhuist kort daarna naar A36 in de toenmalige Molenstraat (zie Burgemeester Wijnenstraat 38) en is op 05-12-1886 te Asten overleden. In het huis komt wonen Christiaan Peeters, geboren te Zevenaar op 23-08-1790 als zoon van Jacobus Peeters en Everdina Bodde. Hij is op 21-05-1830 te Asten getrouwd met Maria van Lierop, geboren te Vlierden op 27-01-1791 als dochter van Willem van Lierop en Helena van den Hurk. Sinds haar overlijden te Asten op 20-11-1838 is hij weduwnaar en komt met zijn zoon Hendrikus Peters, geboren te Asten op 09-10-1823, en diens gezin vanuit A206 (zie Voormalig huis G1315) in het huis wonen. Hendrikus Peters is als kleermaker op 25-02-1859 te Asten getrouwd met Maria Lucas, geboren te Someren op 09-01-1827 als dochter van Willem Lucas en Maria Hurkmans.

Een andere zoon van Christiaan Peeters, Matheus Peeters, geboren te Asten op 20-07-1833, begint in 1855 zijn studie theologie in Leuven. Hij is op 29-10-1861 als broeder Patricius bij de minderbroeders Capucijnen tot priester gewijd en op 18-11-1911 te 's-Hertogenbosch overleden. Linksonder de mededeling van zijn overlijden in dagblad de Tijd van 20-11-1911 en rechtsonder zijn overlijdensakte:

Christiaan Peeters, Hendrikus Peeters en zijn gezin verhuizen in 1873 met hun gezin naar A136 (zie Voormalig huis G521) en het huis wordt daarna bewoond door Laurens Jansen, geboren te Asten op 28-08-1840 als zoon van Theodorus Janssen en Johanna Maria Janssen (zie Voormalig huis G498). Hij is als fabriekswerker op 01-08-1870 te Asten getrouwd met Geertruida Simonis, geboren op 29-07-1839 te Asten als dochter van Leonardus Simonis en Mathea Sieben (zie Emmastraat 6).

Rond 1877 vertrekken zij naar A88 (zie Prins Bernhardstraat 84) en de volgende bewoner is Joannes Franciscus Eijsbouts, geboren te Asten op 02-02-1831 als zoon van Hendrik Eijsbouts en Maria Josepha Reijskeij (zie Voormalig huis G493). Hij is als kleermaker te Asten op 08-02-1861 getrouwd met Petronella Peeters, geboren te Asten op 15-05-1831 als dochter van bovengenoemde Christiaan Peeters en Maria van Lierop (zie Voormalig huis G1315). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A108:

08

Joannes Franciscus Eijsbouts en Petronella Peeters verhuizen in 1880 tijdelijk naar A19 en de volgende bewoner is Godefridus Sieben, geboren te Nederweert op 02-07-1852 als zoon van Gabriel Sieben en Petronella Verstappen. Hij is als arbeider op 04-04-1883 te Asten getrouwd met Maria Lucia Verdonschot, geboren te Asten op 13-12-1860 als dochter van Antonius Verdonschot en Jacoba Smits (zie Emmastraat 22).

Zij ruilen in 1883 van huis met de buren op A107 (zie Voormalig huis G492) en in dit huis komt wonen Antonie Verdonschot, geboren te Asten op 28-04-1830 als zoon van Johannes Verdonschot en Johanna van de Ven (zie Lindestraat 25). Hij is sinds 03-11-1865 weduwnaar van Jacoba Smits, geboren te Asten op 12-12-1830 als dochter van Joannes Smits en Geertruijda Janssen (zie ook Koningsplein 4), met wie hij op 09-02-1860 te Asten getrouwd was.

Zij verhuizen in 1886 naar A237 (zie Voormalig huis G613) en bovengenoemde Joannes Franciscus Eijsbouts en Petronella Peters keren met hun gezin weer terug in het huis. Franciscus Eijsbouts en Petronella Peters verhuizen met hun gezin in 1889 naar A107 (zie Voormalig huis G492).

Het huis wordt in 1889 gekocht door Christiaan Joppen, geboren te Leende op 16-02-1848 als zoon van Bartholomeus Joppen en Geertrui Dielis, en vanaf die datum komt hij in het huis wonen. Hij verkoopt eerst zijn bezit te Leende, zoals te lezen valt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-12-1888.

De woonhuizen G491 en G492 komen in handen van Christiaan Joppen en worden in 1889 samengevoegd tot een huis met nieuw kadasternummer G1703. In 1890 wordt dit gesplitst met kadasternummers G1710 en G1711. Het huis met kadasternummer G1711 betreft rond 1930 Stationstraat 9 (zie hieronder) en G1710 is Stationstraat 11 (zie Voormalig huis G492).

Hieronder wordt de kadasterkaart van 1832 vergeleken met de situatie na de splitsing in 1890:

04 05

Christiaan Joppen is als klompenmaker te Asten op 03-05-1878 getrouwd met Johanna Maria Verspeek, geboren te Asten op 04-12-1843 als dochter van Francis Verspeek en Helena Maria Geldens (zie Voormalig huis G609). Het huizingnummer is nog altijd A108.

10

Hieronder een foto uit 1894 van de ereboog ter ere van het gouden ambtsjubileum van burgemeester Godefridus Marcelis Frencken met geheel links het huis van klompenmaker Joppen. 

Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen Christiaan Joppen en Johanna Maria Verspeek in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A108, A119, A125 en A150. Het laatste huizingnummer staat ook bekend als Stationstraat 9:

11

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-04-1911 de ondertrouw van zoon Franciscus Cornelis Joppen.

Zij verhuizen na hun huwelijk naar de toenmalige Torenstraat (zie Voormalig huis G2047).

Johanna Maria Verspeek is op 01-08-1927 te Asten overleden en links het bidprentje bij haar overlijden.

In het Eindhovensch dagblad van 30-01-1931 de overdracht van de klompenmakerszaak van Christiaan Joppen op zijn zoon Johannes Bartholomeus (Johan) Joppen, geboren te Asten op 20-03-1879.

13

Ook in de periode 1930-1938 woont Christianus Joppen met zijn gezin in het huis met als adres Stationstraat 9, dat later hernoemd is tot Prins Bernhardstraat 9:

14

Christianus Joppen is op 06-12-1934 te Asten overleden en Johannes Bartholomeus (Johan) Joppen, geboren te Asten op 21-03-1879, woont daarna met zijn zusters Helena Cornelia en Geertruida Maria in het huis. Helena Cornelia Joppen is op 24-07-1944 te Asten overleden en Johannes Bartholomeus (Johan) Joppen is ongehuwd op 03-06-1971 te Asten overleden.

Het huis bestaat niet meer en is vervangen door nieuwe winkels.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1657 Antonius Theodorus de Cuyper Asten ±1610
1663 Cornelis Jan Kemps Asten ±1610 Cornelis Jan Kemps Asten ±1610
1704 weduwe Johannes Cuypers Asten ±1650 weduwe Johannes Cuypers Asten ±1650
1722 Mathijs van Deursen Someren 12-06-1685 Mathijs van Deursen Someren 12-06-1685
Dorp huis 64
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Mathijs van Deursen Someren 12-06-1685 onbewoont
1741 Jan Verhoijsen Someren 12-06-1685 onbewoont
1746 Jan Verhoijsen Someren 12-06-1685 onbewoont
1751 Jan Verhoijsen Someren 12-06-1685 onbewoont
1756 Jan Verhoijsen Someren 12-06-1685 Jan Michiel Coolen
1761 Jan Verhoijsen Someren 12-06-1685 Ansem van de Mortel
1766 weduwe en kinderen Jan Verhoijsen Asten 10-05-1685 Joseph Raske
1771 weduwe en kinderen Jan Verhoijsen Asten 10-05-1685 Joseph Raske
1776 weduwe Jan Tijssen Asten 04-12-1711 Joseph Raske
1781 weduwe Jan Tijssen Asten 04-12-1711 Martinus Coolen
1798 Andries Timmermans Asten 24-05-1735 Francis Verberne
1803 Andries Timmermans Asten 24-05-1735 Andries Zegers
Kadasternummer G491
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G491 1832-1841 Francis Berkers Asten 03-12-1781
G491 1841-1857 Catharina Agnes Verhoijsen Dulken (D) 05-10-1785 weduwe Berkers
G491 1857-1887 Peter Antonie Berkers Asten 25-10-1827
G491 1887-1889 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848
G1703 1889-1890 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 samenvoeging met G492
G1711 1890-1932 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 splitsing met G1710
G1711 1932-1938 Johannes Bartholomeus Joppen Asten 21-03-1879
Stationstraat 9, Prins Bernhardstraat 9 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 eigenaar Andries Timmermans
1822-1859 eigenaar familie Berkers
A65b 1859-1867 Joseph Adam Leeuwarden 17-07-1796 Sophia Schoonhoven Mons (B) 02-03-1816 24-06-1867
A65b 1867-1869 Sophia Schoonhoven Mons (B) 02-03-1816 weduwe Adam
A101 1869-1870 Sophia Schoonhoven Mons (B) 02-03-1816 weduwe Adam naar A36
A101 1870-1873 Christiaan Peters Zevenaar 23-08-1790 met kinderen naar A136
A101 1873-1874 Laurens Janssen Asten 28-08-1840 Geertruida Simonis Asten 29-07-1839 naar A80
A101 1874-1879 Franciscus Eijsbouts Asten 02-02-1831 Petronella Peeters Asten 15-11-1831
A108 1879-1880 Franciscus Eijsbouts Asten 02-02-1831 Petronella Peeters Asten 15-11-1831 naar A19
A108 1880-1883 Godefridus Sieben Nederweert 02-07-1852 Maria Lucia Verdonschot Asten 13-12-1860 naar A107
A108 1883-1886 Antonius Verdonschot Asten 28-04-1830 met kinderen naar A237
A108 1886-1889 Franciscus Eijsbouts Asten 02-02-1831 Petronella Peeters Asten 15-11-1831 naar A107
A108 1889-1890 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 Johanna Maria Verspeek Asten 04-12-1843
A108 1890-1900 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 Johanna Maria Verspeek Asten 04-12-1843
A119 1900-1910 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 Johanna Maria Verspeek Asten 04-12-1843
A125 1910-1920 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 Johanna Maria Verspeek Asten 04-12-1843
A150 1920-1927 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 Johanna Maria Verspeek Asten 04-12-1843 01-08-1927
A150 1927-1930 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 met kinderen
9 1930-1934 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 met kinderen 06-12-1934
9 1934-1938 Johannes Bartholomeus Joppen Asten 21-03-1879 met zusters
Referenties
  1. ^Opvarenden van de VOC (https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444?searchTerm=meijerij&page=2&id=NT00444&pillars=Onderzoeken&resultsPerPage=50%2C50&sortResults=&language=NL&startIndex=NaN)
  2. ^Verhalen uit de vergetelheid; Heemkundekring De Vonder, Asten-Someren; De Astense schrijver H. Hollidee, bladzijde 234-235

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2024, 11:12:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen