logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G493

Dit huis is in eigendom van Gosewinus Michaelis Buccums, geboren te Asten rond 1600 en is rond 1635 getrouwd met Maria Joost Monis. Hieronder het gezin van Gosewinus Michaelis Buccums en Maria Joost Monis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-07-1638 Kind Asten ±1638
2 Michael Asten 08-09-1641 Asten 19-02-1662
Johanna Jansen van Gerwen
Asten 10-05-1709 zie Prins Bernhardstraat 23
3 Johannes Asten 30-01-1643 Asten 03-01-1665
Elisabeth Goort Hoefnagels
Asten 22-03-1679
4 Henrica Asten 11-04-1645 Kind Asten ±1645
5 Henricus Asten 15-10-1646 Kind Asten ±1646
6 Justina Asten 13-01-1649 ±1670
Philip Willems
Antwerpen ±1685
7 Marcellus Asten 09-11-1650
8 Maria Asten ±1652 Ongehuwd Asten 18-07-1694
9 Jacobus Asten 21-10-1654 Kind Asten ±1654
10 Mathias Asten 21-10-1654 Kind Asten ±1654
11 Helena Asten 22-11-1657 Asten 03-06-1690
Hendricus Peeter Smits
Asten ±1705 zie ook Voordeldonk 73

We komen de naam van Gosewinus Michaelis Buccums als Goossen Michielsen tegen in het Astense archief:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 143 verso; 29-07-1641:
Jan Franssen, geeft bij belening, over aan Goossen Michielssen land ´t Sentjen 2 lopense, ene zijde weduwe Jan Hanrick de Becker, andere zijde weduwe Teunis Verhyndert, ene en andere einde de straat en de gemeente. Te lossen met ƒ 50,-. Omdat aan Jan Franssen het geheel Sentien nog niet is opgedragen en Goossen Michielssen quellinge daarmee krijgen kan, zal tot garantie gegeven worden land aen de Meulen 1 lopense. Marge 14-09-1643 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 106; 18-02-1647:
Goossen Michielssen verkoopt aan Jan Janssen land de helft daarvan op de Lochten, ene zijde Joost Roeffs, andere zijde erven Marcelis Peter Jacops, ene einde de verkoper, andere einde Anthonis Canters

Gosewinus Michaelis Buccums is te Asten 05-12-1663 te Asten overleden en zijn zoon Michiel is handelaar geweest in Paderborn, Keulen, Deutsch en Bonn ondermeer bij ketelbuter (ketelhersteller) en in lijnwaet (linnenweefsel):

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-12-1666:
Mathijs, zoon wijlen Meester Jan Colen aanlegger contra Gisbert Hendricx nomen uxoris gedaagde. Schepenen gelieven te verhoren namens aanlegger Gerart zoon Gerart Flodders, Gielen Goossens, Jan zoon Jan Martens. Oft nyet en is waerachtich dat ontrent die vijff jaeren geleden den voorschreven Mathijs Jan Colen heeft geweest in een mutueel contract met Joost soone van Jan Laureyssen boven int lant oft sticht van Paterboirne ende tsaemen allen prouffeydt van tverhandelen van de ketelen ende andere waeren van liewaet souden trecken ende dat sij tsaemen ketelen hadden gehaelt tot Ceulen, onbetaelt gebleven den selven vercocht gehadt hebbende, daervoor vermangelt liewaet, werdich geweest sijnde ontrent die 35 ricxdaelders metten bijgelegden teergelt die welcken den selven Joost altemael heeft aengeslaegen sonder den requirant yet meer als elff ricxdaelders heeft daervan inde generaele masse te brengen ende soomen bevonden heeft denselven Joost tgelt van tliewaet tenemael heeft verteert. Wat zij hiervan weten?
Michiel Goossens, 24 jaar, bevestigd een en ander en dat zij handel hebben gedreven zoals die ketelbueters van dese lande in die lande sijn doende. Dat Matthijs Jan Colen ketelen gehaelt hebbende binnen de stadt Colen ende de selve gebrocht in sticht van Paterboirne ende dat wijlen Joost Jan Laurensen metten voorschreven Matthijs hebben gemaeckt accoort omme haere koopmanschap tsamen te handelen ende te drijven volgens ketelbuetersrecht ende gewoonte. Hij getuigd verder dat soo wanneer den eenen ketelbueter metten andere in companie treet ofte samen accoort maecken dat alsdan alle baeten ende proffijten mitsgaders allen schaeden ende interessen halff ende halff moeten gedraegen worden. Dat Joost Jan Laurensen ontrent dien tijt, bij hem, deponent, is gekomen in een seecker dorp, ontrent twee uren van Colen, ende daernaer in de stad Bon ende dat den selven Joost alsdoen bij hem hadde verscheyde stucken lijnwaet die hij verkochte. Hij weet ook nog dat Joost op seecker dorp gelegen ontrent halfwech Colen en Bon heeft gevochten gehadt ende dat hij daervan boete en scaede heeft gegeven aen den Officier, sonder te weten hoeveel. Maar weet wel dat Joost alle het gelt van het lijnwaet dat hij vercocht ende in handen gehadt heeft, heeft geconsumeert ende verteert. Hij heeft van het verdere geen kennis en persisteert bij zijn verklaring.
Gerart Gerits, 23 jaar, zegt dat hij ontrent vijff jaeren geleden voor knecht is aengenomen bij Joost Jan Laurensen om met hem te gaen in 't lant ofte sticht van Paterborne, alwaer den voorschreven Joost en den voorschreven requirant tsaemen veel koperen tot Colen gehaelt hebbende saemen hebben vermangelt ende verkocht ende contracht gemaeckt dat se voortaen saemen soude genieten baete ende profijte. Waernaer ende uyt crachte van mutueele contracte Joost heeft medegenomen omme te vercoopen een groote quantiteyt van lijnwaet werdigh wesende ontrent 27 ricxdaelders met eenigh teergelt twelck Joost heeft ontfangen van de voorschreven requirant ende met hem attestant, als knecht, is gegaen nae sticht van Colen omme het lijnwaet te vercopen. Gelijck eenigh lijnwaet daervan sijnde Joost aen hem, attestant, heeft gegeven elff ricxdaelders omme aen den requirant in desen over te tellen, gelijck geschiet is ende de rest den voorschreven Jooste bij hem attestant en requirant gecomen sijnde tenemael verconsumeert, ende sonder iet bij hem requirant quam sonder den selven requirant sijn mutueel contracten als niet hebbende aen hem voldaen ende tenminste niet hebbende. Hij persisteert bij deze verklaring.
Jan Martens, 30 jaar, weet dat de requirant en Joost Jan Laurensen, nu ongeveer vijff jaer geleden een mutueel contract van winst en verlies hadden om in sticht van Paderborne cooper ende lijnwaet te verhandelen en te vermangelen. Dat Joost eene groote quantiteyt van lijnwaet betrouwt wesende omme tot Colen te vercoopen, is den selven Joost bij Mathijs Jan Colen gecomen tot Duyts, gelegen bij Colen, sonder eenigh gelt bij hem te hebben ende sonder aen den requirant te geven eenige voldoeninge van den ontfanck van den lijnwaet, maer wel ter contrarie heb horen seggen aldaer int lant, dat den selven Joost tgelt van lijnwaet in lant sou hebben verteert ende versmeert ende vervochten. Hij heeft verder geen kennisse meer en persisteert.

Maria Joost Monis als weduwe van Gosewinus Michaelis Buccums verkoopt een hofstad, waarschijnlijk om in haar onderhoud te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 71; 24-01-1668
Merie, weduwe Goossen Michiels geassisteerd met Peeter Colen en Hendrick Cornelissen, Michiel en Jan voor zichzelf en mede voor hun vier onmondige broers en zusters met name Joostien, Maria. Marcellus en Heylken. Allen kinderen van Goossen Michiels en Merie. Zij verkopen hof, hofstad en dries daaraan. Koopsom ƒ 342,-. Zij verkopen aan Jan Goossens voor ƒ 50,- land op de Lochte 1½ lopense. Belast met 5 stuiver per jaar cijns aan het Huis van Asten.

Zoon Michiel handelt nog steeds in ketels en heeft een schuld openstaan:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 89; 03-07-1668:
Michiel Goossen Michiels is schuldig aan Cornelis Wisenbergh, koopman, te Aecen 146 ricxdaelders en vijf merck wegens geleverde ketels. Te lossen: binnen 4 maanden. Onderpand: Zijn kindsdeel dat hem na overlijden van zijn vrouws vader, met name Jan van Gerwen toekomt.

Het huis wordt gekocht door zoon Jan:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 92; 25-09-1668:
Hendrick Cornelissen en Michiel Goossen Buckens hebben zich borg gesteld voor Marie weduwe Goossen Michiels om te connen geraecken tot voldoeninge van de coopcedulle van haer huys ende andere goederen gekocht door Jan Goossen Michiels voor alle renten en achterstellen van dien. Naschrift: De voorschreven weduwe is van de koopcedulle van Jan Goossen ten volle voldaan.

Maria Joost Monis is als Maria Goossens op 27-02-1692 te Asten overleden en rechts haar doodakte.

Daarna verkopen de kinderen land:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 29 verso; 05-06-1692:
Michiel Goossen Buckincx, Jan Jansen getrouwd met Elske weduwe Jan Goossen Buckincx, Maria Buckincx, wegens blindheid geassisteerd met de armmeesters, Meester Hendrick Smits getrouwd met Heylke Goossen Buckincx, Meester Hendrick Smits namens Philippus Guilliams getrouwd geweest Joostie Goossen Buckincx, waarbij een zoon met name Peter akte van procuratie Antwerpen de dato 13-05-1692 notaris Johan Baptist de Catere. Allen kinderen en erven van wijlen Goossen Buckincx getrouwd met Maria Joost Monis. Zij verkopen aan Johan Antonissen land de Looverbosch 3 lopense, ene zijde Lucas van de Loo, andere zijde Antonis Fransen, ene einde de weg, andere einde Elske weduwe Jan Wilborts. Gebruiker is Daendel Jansen.

Zoon Johannes Goossen Buckems is geboren te Asten op 30-01-1643 en op 03-01-1665 te Asten getrouwd met Elisabeth Goort Wouter Hoefnagels, geboren te Someren rond 1645 als dochter van Godefridus Wouter Hoefnagels en Jenneke Mathijs Jansen van de Sande (zie Molenweg 23). Johannes Goossen Buckems is te Asten op 22-03-1679 overleden en Elisabeth Goort Wouter Hoefnagels is op 27-08-1679 te Asten hertrouwd met Johannes Jansen Fransen:

Jan Goossens, Elsken Goorts; Joost den Coopman, Jacob van de Cruys.

01

De gezinnen van Johannes Goossen Buckems en Elisabeth Goort Wouter Hoefnagels en van Elisabeth Goort Wouter Hoefnagels en Johannes Jansen Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 18-02-1666 Kind Asten ±1666
2 Henrica Asten 27-03-1669
3 Maria Asten 01-07-1671
4 Heylke Asten 03-03-1674 Kind Asten ±1674
5 Godefridus Asten 18-02-1676 Asten 20-01-1709
Anna Bernaerts
Asten 08-09-1749 zie ook Voormalig huis G88
6 Judoca Asten 16-09-1678 Kind Asten ±1678
7 Johanna* Asten 14-01-1680
8 Helena* Asten 14-10-1682 Asten 16-02-1716
Francis Jansen Vrients
Asten 16-12-1741
9 Judoca* Asten 10-09-1685 Asten 13-11-1712
Johannes Aerts
Asten 04-08-1720
Judocus Jan Hoefnagels
Asten 01-05-1733 zie Marktstraat 5
10 Francisca* Asten 28-08-1688
11 Engelberta* Asten 18-06-1692

* kinderen uit het tweede huwelijk

Johannes Goossen Buckems heeft nog een vechtpartij meegemaakt en legt daar een verklaring over af:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-06-1669:
Jan Goossen Michiels verklaart ter instantie en requisitie van Aert Jan Slaets dat hij, attestant, nu omtrent twee jaar geleden, is geweest, in gezelschap van Aert Jan Slaets en Joost Hoefnaegels, president, te Someren, samen met andere personen. Dat Aert Jan Slaets en Joost Hoefnaegels enige woorden hebbende, waarop Aert Jan Slaets de president heeft geslaegen met eene bierpot voor sijn voorhooft een buyl. Veel minder een opene wonde boven sijn slincker ooge. Attestant getuigd verder niet gezien te hebben dat Aert den bierpot soude gebroocken hebben. Hij, attestant, verklaart ook dat Aert hem, Jan Goossens, niet geslaeghen heeft. Hij wil een en andere onder eede bevestigen.

Een maand voor zijn overlijden verkoopt Johannes Goossen Buckems een huis:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 63 verso; 10-02-1679:
Jan Goossens getrouwd met Elske Hoeffnagels verkoopt aan Eengel, weduwe AntonyDaniels huis, hof en hofstad in het Dorp 1⁄2 lopense, ene zijde de straat en de kinderen Joost Roeffs, andere zijde Antonis Jan Maes en Hendrick Hendrick Doensen, ene en andere einde de straat. Belast met 50 stuiver per jaar aan Johan Donder, rentmeester der Geestelijke Goederen. De verkoper zal de schop en de schuur mogen afbreken. Koopsom ƒ 700,-.

Johannes Jansen Fransen, de tweede echtgenoot van Elisabeth Goort Wouter Hoefnagels, heeft nog een schuld bij de moeder van de eerste echtgenoot, Maria Joost Monis:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 55; 14-01-1681:
Jan Jansen getrouwd met Elsken Hoefnagels is schuldig aan Maria, weduwe Goossen Michiels ƒ 150,- à 5%. 

Johannes Jansen Fransen verkoopt land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 114 verso; 23-03-1682:
Jan Jan Fransen getrouwd met Elske Goort Hoefnagels, weduwe Jan Goossens en Jan en Joost Hoefnagels, ooms van de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Goossens en Elske Goort Hoefnagels. Zij verkopen aan Jan Roefs land de Lochten 1 1⁄2 lopense naast de erven Peeter Janssen. Belast met 2 oort per jaar aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 36,-; Zij verkopen aan Jan Roefs groes de Pastoryebeempt achter Ostaden 5 lopense naast Dirck Jan Coppens. Belast met 1 stuiver 11 penningen per jaar aan de Heer van Asten, 7 gulden 10 stuiver per jaar aan de weduwe Goossen Michiels op de condities zoals wijlen Jan Goossens de beemd gekocht heeft van Johan Smits. Koopso: ƒ 242,-. Zij verkopen aan Jan Hoefnagels land ontrent de Wintmolen 5 copse naast de weduwe Meester Mathijs van den Hove. Koopsom ƒ 22,-

Uit de erfenis van Gosewinus Michaelis Buccums verkopen de kinderen en erfgenaam Johannes Jansen Fransen een rente:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 35; 13-09-1692:
Michiel Goossen Buckincx, Jan Jansen getrouwd met Elske weduwe Jan Goossen Buckincx, Maria Buckincx, wegens blindheid geassisteerd met de armmeesters, Meester Hendrick Smits getrouwd met Heylke Goossen Buckincx, Meester Hendrick Smits, namens Philippus Guilliams getrouwd geweest met Joostie Goossen Buckincx. Zij verkopen aan Margareta van Gorcum weduwe Johan Roefs een rente van ƒ 7-10-0 per jaar. Onderpand groes den Pastoryebeempt. Koopsom ƒ 99,-.

Elisabeth Goort Wouter Hoefnagels en Johannes Jansen zijn rond 1710 overleden en bij de verpondingen van 1713 is zoon Goort Buckums uit het eerste huwelijk eigenaar van een huis in het dorp:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 99 verso:
Goort Buckums. In de bede ƒ 1-4-8.

Zoon Godefridus Joannes Bukkems is geboren te Asten op 18-02-1676 en is op 20-01-1709 te Asten getrouwd met Anna Bernaerts, geboren te Asten op 08-03-1689 als dochter van Bernardus Hendriks en Helena Fransen Joosten (zie ook Voormalig huis B409):

02

Het gezin van Godefridus Joannes Bukkems en Anna Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-01-1710 Kind Asten ±1710
2 Helena Asten 04-08-1711 Ongehuwd Asten 03-09-1786
3 Johannes Asten 21-09-1713 Ongehuwd Asten 12-11-1749
4 Lucia Asten 19-08-1715 Kind Asten ±1715
5 Bernardus Asten 26-05-1717 Kind Asten ±1717
6 Franciscus Asten 12-06-1719 Venraij 04-02-1750
Gertrudis Claes
Venraij 09-07-1797 Buggums genoemd
7 Bernardus Asten 25-09-1723 Ongehuwd Asten 13-09-1779
8 Elisabetha Asten 01-12-1725 Kind Asten ±1725
9 Petrus Asten 19-10-1727 Kind Asten ±1727
10 Catharina Asten 30-05-1730 Kind Asten ±1730
11 Judocus Asten ±1733 Asten 18-02-1776
Petronella Hendrik Martens
Asten 27-07-1782
Catharina Petri Coolen
Asten 16-01-1801 zie Voormalig huis G88

In het archief van Asten vernadert Godefridus Jansen Buckems land:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 86 verso; 17-09-1709:
Goort Jansen Buckincx getrouwd met Anneke Bernaerts verklaart dat zijn vrouw nader in den bloede is aan Frans Fransen, haar peechtenoom als Frans Huberts zodat hij koopt land de Lochtenacker 3 lopense, ene en andere zijde Antony Canters, ene einde weduwe Willem Philipsen. Buckincx verklaart nog dat hij dese vernaderinge is doende voor sijn eygen selven, sonder inductie ende persinge ende van imanden ende met sijn eygen penningen. Koopsom ƒ 200,-.

Waarschijnlijk had Godefridus Jansen Buckems geld voor bovenstaande koop geleend van Anthoniske Martens:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 1; 07-01-1711:
Govert Jan Buckincx is schuldig aan Anthoniske Martens weduwe Jan Fransen van de Loverbosch ƒ 200,- à 4%. 

Godefridus Jansen Buckems is voogd en moet daarvoor betalen en wegens nalatigheid worden goederen gevorderd:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90; 13-01-1735:
Gerit van Riet, vorster en regterbode, neemt, namens de regenten van Asten,procuratie de dato 26-05-1734, in arrest de onroerende goederen van Marcelis Driessen en Goort Buckings als beëdigde momboiren van het onmondige kind van Willem Aart Willems.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 is Goort Buckems eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 203:
Goort Buckems.
Huijs hoff en aangelagh ½ lopense. In de bede ƒ 1-4-12.

Jaar Eigenaar nummer 66 Dorp Bewoners nummer 66 Dorp
1736 Goort Buckems Goort Buckems
1741 Goort Buckems Goort Buckems
1746 Goort Bukkems Jan Bukkems

Godefridus Jansen (Goort) Buckums is op 08-09-1749 te Asten overleden en zijn weduwe en kinderen zijn eigenaar van het huis, maar verhuren het aan derden. Zij wonen zelf in een huis op de Stegen (zie Voormalig huis G88):

Jaar Eigenaar nummer 66 Dorp Bewoners nummer 66 Dorp
1751 weduwe en kinderen Goort Buckems Jan Baassen
1756 weduwe en kinderen Goort Buckems Jan Baassen
1761 weduwe en kinderen Goort Buckems Gerrit Hoefnagels en Martinus Linden
1766 weduwe en kinderen Goort Buckems Gerrit Hoefnagels
1771 weduwe en kinderen Goort Buckems Bernardus Buckems en Gerrit Hoefnagels
1776 weduwe en kinderen Goort Buckems Christoffel Milter

In het huis woont Johannes Baassen, geboren te Asten op 31-05-1706 als zoon van Jacobus Hendrix Baessen en Catharina Jans Peters van Rest (zie Voormalig huis B430). Hij is op 15-10-1730 te Asten getrouwd met Johanna Graets, geboren te Asten op 02-01-1703 als dochter van Gerardus Willem Graet en Sybilla Huberts Beyers (zie Emmastraat 14).

Het gezin van Johannes Baassen en Johanna Graets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catarina Asten 09-01-1732 Ongehuwd Someren 09-04-1791 in begraafakte als arme
60-jarige Caatje genoemd
2 Martinus Asten 23-07-1750 Asten 09-02-1777
Maria Jan Willems
Asten 07-11-1777
3 Johanna Asten 16-04-1752 Kind Asten 10-01-1758
4 Petronella Asten 19-11-1753 Kind Asten 01-04-1754

Zij hebben waarschijnlijk meerdere kinderen die vermoedelijk in Vlaanderen geboren zijn, omdat er later sprake is van vier onmondige kinderen. Als zij rond 1750 terugkeren in Asten, wordt ook de naam Johanna Flammand als moeder genoemd. Johannes Baassen huurde eerder een andere woning, maar is nog geld schuldig:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 29 verso; 05-05-1755:
Martinus van Sonsvelt, te Weert, aanlegger contra Jan Baassen, gedaagde. Aanlegger heeft nog te ontvangen wegens verschuldigde huishuur over 1748 en 1749, ƒ 11-10-0. Telkens is beloofd te betalen, doch steeds geabuseert.

Johanna Graets is op 09-01-1758 te Asten overleden en Johannes Baassen is op 22-01-1758 te Asten overleden. Daarna worden zijn winkelgoederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 57 verso; 06-03-1758:
Het Corpus van Asten, laat weten, dat, vermits Jan Baassen, alhier, 23 januari laatstleden is overleden, nalatende vier onmondige kinderen, die ook ziek waren en enige gerede goederen, meest winkelwaren, die wij hebben in laten pakken, verzegelen en in de raadkamer hebben doen bewaren. De voorschreven kinderen hebben wij laten oppassen en van het nodige voorzien. De kinderen zijn nu hersteld. Wij verklaren bij deze dat wij Peter Jan Wilbers, armmeester, aangesteld hebben tot curator over de voorschreven nalatenschap om deze publiek te laten verkopen en ons daarvan behoorlijk rekening te doen.

Asten Rechterlijk Archief 143; 16-03-1758:
Peter Jan Wilbers, armmeester, als curator aangesteld over de nalatenschap van Jan Baassen zal verkopen eenige meubilen en alderhande winkelwaare, onder andere twee soldatenrokken, een oudemansrock, honderd messen, een partij huishoudgoed, achttien knipmessen, zeventig vuurstaale een partij trechters, bussen, maatjes, doosjes, potjes, vaatjes et cetera, 72 paar blocken, weefgereedschappen, het weefgetouw bracht ƒ 17,- op, een partij textiel, catoen, damast, kalemink, frenel, sergie, bommesijn, dobbelsteen, tierentay, duyvelsterk, kant, veertien paar handschoenen, zestig paar kousen. Een der kopers was Natus Buckums. Opbrengst ƒ 304,-.

Daarna heeft zich in het huis van de weduwe van Goort Buckems nog het onderstaande afgespeeld, waarbij bewoonster Maria Dirks van Heugten verkracht wordt door medebewoner Willem Peter Reynders:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 104 verso; 19-04-1760:
Verklaring van Hendrien Engelen, weduwe Jan Philipsen van Hout. Zij is, op 28 februari laatstleden, in den avond, geroepen, om bij absentie van de vroedvrouw, te helpen baren, Maria Theodori van Hugten, weduwe Antoni Claus. Als vader van het te verlossen kind is tegenover haar genoemd Willem Peter Reynders, een getrouwd man en wonende te Someren. Een en ander onder bevestiging van eede.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 105; 19-04-1760:
Verklaring van Maria Theodori van Hugten, weduwe Antoni Claus. Zij heeft, in 1759, in het Dorp, in het huis van de weduwe Goort Buckums gewoond, bij Willem Peter Reynders en zijn kinderen. Zij, of den Armen zou ƒ 4-10-0 betalen voor huisvesting, vuur en licht aanvang 1 november 1758. In mei 1759, zonder de preciese dag te weten, is Willem, 's avonds laat, dronken thuis gekomen en heeft tegen zijn vrouw harde woorden gemaakt en haar het huis doen uitgaan. Deze heeft nog aan haar verzocht om in huis te blijven en naar de kinderen om te zien, hetgeen zij heeft gedaan. Hierna heeft Willem Peter Reynders met zijn hoed het licht uitgeslagen en haar, terwijl ze bij de wieg op een block of stock zat achterover getrokken. Haar bedreigende en zeggende: "Gij moet er aan, soo gij mijn sitt met U niet laat doen" en alzo haar met geweld verkrachtte en zwanger van hem is geworden. Zij is hier door hem wel meermalen toe verzocht geworden, maar niet tot de daad gekomen en heeft met hem alleen in die voorschreven nacht vleesselijke conversatie gehad. Zij is daarop naar Deurne gegaan en daar enige weken gebleven. Later is zij weer teruggekeerd in haar woning bij Willem Reynen alias Reynders. Deze Willem is met zijn vrouw en kinderen later vertrokken naar Someren en wonen daar nog. Zij is alleen blijven wonen in de woning van de weduwe Goort Buckums en daar, op 28 februari laatstleden, bevallen van een zoon.

Maria Dirks van Heugten is geboren te Asten op 31-01-1718 als dochter van Theodorus (Dirk) Joosten van Heugten en Francisca Goorts van Bussel (zie Voormalig huis C116). Zij is sinds 01-12-1756 weduwe van Antoni Hendriks Claus, geboren te Asten op 14-03-1710 als zoon van Henricus Aert Claus en Johanna Huybers (zie Antoniusstraat 28 en 30), met wie zij op 18-08-1743 te Asten getrouwd was (zie Voormalig huis C116). Hieronder de geboorte van haar zoon Antonius op 28-02-1760, waarbij Willem Reijnders als vader wordt genoemd:

Antonius, 1760, 28 februarij. Baptizatus est filius spurius Wilhelmi Rijnders et Maria Dierikx van Heugten; susceptores Godefridus Pauwels et Petronilla van Heugten.

Antonius, 28 februari 1760. Gedoopt is de buitenechtelijke zoon van Wilhelmi Rijnders en Maria Dierikx van Heugten; getuigen Godefridus Pauwels en Petronilla van Heugten.

Maria Dirks van Heugten krijgt als straf een maand op water en brood:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 285; 15-09-1760:
Den drossard, aanlegger contra Maria Theodori van Hugten, weduwe Antoni Claus. Gedaagde zijn een feit ten laste gelegd waarvoor zij zodanig mag worden gestraft, gecorrigeert en gemulteerd als schepenen vinden en dit speciaal naar het 81e artikel van het Egtreglement over de Generaliteit de dato 08-03-1656 folio 289 16-02-1761. Gedaagdesse wordt geplaatst in de ordinaare gevankenisse dezer heerlijkheyt om aldaar den tijd van een maand op water en brood gezet te worden.

Maria Dirks van Heugten overleeft de straf en is als Maria Antonii Claus op 16-04-1781 te Asten overleden.

De dader Willem Peter Reynders, geboren te Someren op 24-03-1730 als zoon van Petrus Renders en Catharina Ariens, wordt niet gestraft. Hij is op 07-07-1753 te Someren getrouwd met Maria Willem Reynen, geboren te Someren op 05-09-1720 als dochter van Wilhelmus Martinus Reynen en Maria Johanna Hurcmans. Willem Peter Reynders vlucht naar Someren en is aldaar op 25-09-1779 overleden.

Het huis wordt daarna gehuurd door Gerardus Adrianus Hoefnagels, geboren te Asten op 08-04-1723 als zoon van Adrianus Jan Hoefnagels en Maria Graets (zie Voormalig huis G663). Hij is op 25-01-1750 te Asten getrouwd met Elisabeth Jacobi Bosmans, geboren te Asten op 28-11-1726 als dochter van Jacob Jan Bosmans en Maria Diricks Leenders van Heugten (zie Voormalig huis C807).

Het gezin van Gerardus Adrianus Hoefnagels en Elisabeth Jacobi Bosmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-10-1750 Ongehuwd Asten 20-07-1772
2 Jacobus Asten 14-02-1752 Asten 01-08-1779
Henrica Antoni Verlysdonk
Asten 02-12-1827 zie Julianastraat 17
3 Franciscus Asten 17-05-1754 Kind Asten ±1754
4 Anna Maria Sybilla Asten 17-11-1755 Maarheeze 22-11-1778
Hendrikus Joannes Joosten
Heeze 09-01-1830
5 Elizabeth Asten 18-08-1758 Kind Asten 02-07-1775
6 Franciscus Asten 03-05-1761 ±1785
Maria Margaretha Houben
Meeswijk 01-09-1814
Maria Elisabeth Jeuken
Obbicht 25-01-1841 Linnenwever
7 Gerardus Asten 25-04-1764 Kind Asten 22-09-1779
8 Judocus Asten 26-09-1767 Budel 13-01-1799
Catharina Fransen
Budel 01-02-1818
Anna Maria van Beek
Budel 03-07-1847 Landbouwer

Gerardus Adrianus Hoefnagels verkoopt zijn deel in de erfenis van zijn schoonouders door aan zijn zwager: 

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 54; 14-01-1769:
Gerrit Hoefnagels getrouwd met Elisabet Bosmans, Leendert Bosmans, te Hamont, Anna Maria Bosmans getrouwd met Jan Gerrits van de Moosdijk, te Vlierden, Leendert Bosmans, te Rotterdam. Zij verkopen aan hun broeder, Dirk Bosmans, 4⁄5e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde weduwe Bendert van Hooff, andere zijde Francis Berkers; de Langenacker 1 lopense naast Andries Verheyen; groes de Vork 1⁄2 lopense naast Philip van Hout; groes de Waterdel 1 1⁄2 lopense naast Philip van Hout; land den Dries 1 lopense naast Philip van Hout. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-10-0 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente; ƒ 0-04-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 29,-.

Elisabeth Jacobi Bosmans is op 14-09-1773 als Elisabeth Gerardi Hoefnagels te Asten overleden. Gerardus Adrianus Hoefnagels maakt daarna een staat en inventaris op waaruit blijkt dat hij vrijwel niets bezit:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 50; 22-07-1774:
Staat en inventaris opgemaakt door Gerrit Adriaan Hoefnagels getrouwd geweest met Elisabet Bos ten behoeve van Jacobus, Maria, Elisabet, Francis, Gerrit en Joost, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Jenneke Weynen getrouwd geweest met Antoni Vos geen kinderen.
Onroerende goederen: Op 31-03-1764 heeft Adriaan Hoefnagels, vader van de voornoemde Gerrit, aan hem en zijn zwager, Goort Geven, getransporteerd een huiske de kinderen naast Jan Verreyt en Jan van Riet; land 2 lopense naast Mattijs van Bussel; een huisplaats 1⁄2 lopense naast Antoni Verreyt en Willem Verberne. Zijnde voorts door dezelve overgegeven haare inboedel, haaff- en togt, in de schuur, huys en op den acker, mits deselve gedurende haar leven te moeten onderhouden en schulden betaalen off soo daarvan in gebreke mogte blijven moge deselve off langslevende alle deselve goederen mogen verkoopen en deselve geduurende haar leven lang in gebruik behouden. Waarom geen nadere off speciaaldere opgave gedaan kan worden te meer sijne vader in noot sijnde die nog kan verkoopen, dewijle genoeg bekent is dat hij met sijn vrouw, mits haare hooge jaaren en swakheyt niet in staat sijn voor haar selve de kost te winnen. En daar den voornoemde Goort Geven en Gerrit Hoefnagels, haare ouders niet konne alimenteere soo dat dagelijks te verwagten is dieselve goederen door Adriaan Hoefnagels sullen worden verkogt en daar van dan niets voor de kinderen kan komen.
Roerende goederen: twee weefgetouwen met toebehoren, twee quaade bedden, een bedsteede, een kist, een oude quaade theeketel.

Gerardus Adrianus Hoefnagels hertrouwt op 07-08-1774 te Asten met Johanna Wilhelmi Weynen (zie Julianastraat 9) en verhuist naar de toenmalige Binnenstraat (zie Burgemeester Frenckenstraat 47).

Het huis wordt daarna verhuurd aan Christoffel Milter en ook de zoon van de eigenaar, Bernardus Buckems, heeft een kamer tot zijn beschikking:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 67 verso; 31-08-1775:
Joost Buckums geeft, namens zijn moeder, in huur aan Christoffel Milter huis en hof in het Dorp, zoals bewoond wordt door Gerrit Hoefnagels en Bernardus Buckums. Met dien verstande dat Bernardus Buckums, blijft wonen in de kamer waar hij nu woont en dat Milter ook van de kamer gebruik kan maken. Huurtermijn 3 jaar. Huursom ƒ 25,- per jaar.

De eigenaar, Anna Bernaerts, is als Anna Godefridi Bukkems, op 24-10-1778 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Godefridus Bukkems en Anna Bernaerts:

Daarna wordt de erfenis verdeeld onder de vier nog in leven zijnde kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 128 verso;19-01-1779:
Francis Buckums, wonende te Venroy en Helena Buckums. Zij verkopen aan Joost Buckums ieder het ¼e onverdeelde deel in de door hun ouders nagelaten goederen de helft. De overige helft hoort aan Joost en Bernardus Buckums, dus ieder ¼e deel. Een huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Steegen 2½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Francis van de Vorst; land den Bremberg 3 lopense; land de kleyne Hengst 3 copse; land het Keske 3 copse; land den Hollander 2 lopense; land aan den Ommelse weg 2 lopense; den Bergacker 2 lopense; akkerke het eyntje vant Drieske 1 lopense; land de vijff Copse; het Hoyvelt 2 lopense; het Swartbroek 1 lopense; land bij het Keske 3 lopense.
Huis en hof in het Dorp 1½ lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde weduwe Jan Tijssen, ene einde de straat, andere einde de voetpad.
Land op de Logten 4 lopense 4 roede; groes in het Linder 1 lopense; groes in de Steegen 1½ lopense; groes op den Diesdonk 1½ lopense; een weiveld 2 lopense; een veltje in de Hekelaarshoek 1 lopense; hoff 1 copse.
Belast met ƒ 5-0-0 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 100,- aan Jan Goort Lomans schepenbrief de dato 07-11-1711. Koopsom ƒ 400,-, waarvan ƒ 200,- à 3% aan Francis Buckums en Helena Buckums wordt voor haar ƒ 200,- gedurende haar verdere verzorgd worden door Joost Buckums. Ingeval zij geen genoegen neemt en op zichzelf wil gaan wonen dan moet haar bezorgd worden een kamertje of woning en jaarlijks nog betaald worden ƒ 15,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 218 verso; 24-07-1779:
Joost Buckums, in de Steegen en Bernard Buckums, in het Dorp. Joost bezit ¾e deel van de vaste en andere goederen van zijn ouders te weten ¼e deel bij versterf en de helft bij transport de dato
19-01-1779, van Francis en Helena, zijn broeder en zuster. Bernardus bezit ¼e deel als voorschreven. Zij verdelen deze goederen:
1e lot krijgt Bernardus huis en hof in het Dorp zoals het voor meerderdeel bewoond wordt door Christoffel Milter en de verkrijger ½ lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde weduwe Jan Tijssen, ene einde de straat, andere einde de voetpad; land op de Logte aan de Grootenacker 1 lopense den Hekelaarshoek 1 lopense. Met dit bovenstaande en hetgene hij uit de boedel heeft ontvangen en mede omdat Joost alle schulden ten laste van de nalatenschap op zich neemt is Bernardus vergenoegd.
2e lot krijgt Joost de rest zoals boven beschreven op akte de dato 19-01-1779.

Het huis is dus verhuurd aan Christophorus Multner, ook Milter of Multer genoemd, geboren rond 1734 te Jansdorf (Brixen in Bohemen) als zoon van Johannes Multner en Agnes Alhousen. Hij is op 22-02-1767 te Asten getrouwd met Goverdina Jansse Schepers, geboren te Helmond op 19-04-1743 als dochter van Joannus Peter Scheepers en Catharina Fransen (zie Voormalig huis B63). Zij is een zus van Antoni Jansen Schepers (zie Voormalig huis B409). Goverdina Jansse Schepers is op 27-08-1779 te Asten overleden en Christophorus Multner is te Asten op 24-02-1781 hertrouwd met Cornelia Petri Hendrikx, geboren te Asten op 02-05-1750 als dochter van Petrus Hendrikx en Aldegonda Peeters (zie Voormalig huis G170):

02a

De gezinnen van Christophorus Multner met Goverdina Jansse Schepers en met Cornelia Petri Hendrikx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 29-08-1768 Kind Asten ±1768
2 Johanna Asten 17-07-1771 Ongehuwd Asten 11-05-1807
3 Christophorus Asten 05-09-1773 Asten 21-02-1802
Johanna Nieuwenhuijzen
Asten 22-10-1845 zie Voormalig huis E458 en E459
4 Antonia Asten 10-05-1777 Asten 12-05-1805
Judocus Janse Weynen
Asten 07-12-1810 zie Voormalig huis G208
5 Josephus* Asten 08-06-1790 Kind Asten 23-03-1791
6 Josephus* Asten 31-10-1793 Asten 11-02-1822
Hendrina Rovers
Asten 27-04-1838 zie ook Voormalig huis B446

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn eerste huwelijk moet er iemand borg staan voor het geval Christophorus Multner armlastig wordt: 

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 180 verso; 07-02-1767:
Christoffel Multner, 32 jaar, geboren te Jaensdorp, in Hertschaft Brux, in koninkrijk Boheemen welke zich hier vier winters opgehouden heeft, wonende nu op Ommel, wil trouwen met Goverdina Schepers en hier blijven wonen. Dit wordt toegestaan op voorwaarde dat hij renuntieert van het recht op bijstand ingeval hij tot armoede komt te geraken. Borg staat Jan Canters. 

In de Duitse wikipedia lezen we het volgende over zijn geboortedorp Jahnsdorf:

Der Ort, in alten Urkunden Jahnsdorf (Janovic) genannt, wurde vermutlich früher gegründet als viele Orte in der Umgebung im Bezirk Brüx (Most), da er an dem Wege lag, der vom Erzgebirge durch das Tal in die nordböhmische Ebene hinab führte.

Christoffel Multner huurt het huis van de familie Bukkems:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 67 verso; 31-08-1775:
Joost Buckums geeft, namens zijn moeder, in huur aan Christoffel Milter huis en hof in het Dorp, zoals bewoond wordt door Gerrit Hoefnagels en Bernardus Buckums. Met dien verstande dat Bernardus Buckums, blijft wonen in de kamer waar hij nu woont en dat Milter ook van de kamer gebruik kan maken. Huurtermijn 3 jaar. Huursom ƒ 25,- per jaar.

Zijn eerste vrouw, Goverdina Jansse Schepers, is het eerste slachtoffer van dysenterie, zoals we kunnen opmaken uit de 's Hertogenbossche courant van 26-10-1779:

02b

Hieronder de overlijdensakte en begraafakte van Goverdina Jansse Schepers, als vrouw van Christophori Multner:

02c

02d

De besmettelijke ziekte breidde zich toen snel uit en kostte uiteindelijk aan ongeveer 150 volwassen inwoners van Asten (circa 15% van het totaal aantal volwassenen) en 80 kinderen het leven.

Bernardus Bukkums bezit dus het huis, maar overlijdt korte tijd later aan dysenterie te Asten op 13-09-1779. Na het overlijden van zijn zuster Helena Bukkums wordt haar erfdeel getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 42 verso; 26-10-1786:
Taxatie van de onroerende goederen van Helena Bukkums overleden en begraven, op 05-09-1786. e deel in waarde, een keuken en hof in het Dorp 8 roeden ƒ 120,-.

Enkele jaren later verkopen Joost en Francis Bukkums een deel van het huis in het dorp aan Joseph Adrianus Reijskeij en Christoffel Multner verhuist naar het Behelp (zie Voormalig huis E458 en E459):

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 265 verso; 02-06-1789:
Joost Bukkems en Francis Bukkems, wonende te Venrooy, verkopen aan Joseph Adrianus Reyskey een keuken en een hof 8 roeden, ene zijde de koper, andere zijde Hendrik Verberne, andere einde de straat, ene einde de kerkpad. Koopsom ƒ 202-12-0

Joseph Adrianus Reijskeij had al in 1779 een paar kamers in het huis betrokken:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 138 verso; 17-08-1779:
Bernardus Buckums verkoopt aan Joseph Adriaan Reyskey een gedeelte van een huis en hof, in het Dorp, zijnde twee vertrekken met de schop, naast de zijde van de weduwe Jan Tijssen, scheidende met de brandmuur en schoorsteen van de kamer. Blijvende de keuken aan de verkoper met de helft van de hof achter rechtuit neven den hof van Jan Verberne en al het overige aan de transportant, naast de zijde van de weduwe Jan Tijssen, ene einde de straat en andere einde de pad. Blijvende de brandmuur, schoorsteen en put tot gezamelijk onderhoud en gebruik. Bij eventuele verkoop van de keuken krijgt Joseph Adriaan Reyskey de eerste keuze. Verkoper aangekomen bij deling de dato 24-07-1779. Koopsom ƒ 230,-.

Joseph Adrianus Reijskeij is geboren te Asten op 06-06-1746 als zoon van Josephus Reyskey en Maria Jaspers Bouwmans (zie Voormalig huis G491). Hij is op 11-11-1787 te Asten getrouwd met Elisabeth Mathijs van Bussel, geboren te Asten op 28-10-1749 als dochter van Matheus van Bussel en Henrica Francisci Thielen (zie Markt 12):

03

Het gezin van Joseph Adrianus Reijskeij en Elisabeth Mathijs van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Josepha Asten 13-10-1790 Asten 04-02-1814
Mathijs Sneijders
Asten 03-03-1821
Hendrik Isbouts
Asten 23-04-1879

Joseph Adrianus Reijskeij is te Asten op 21-05-1796 overleden en in de bewoningslijst van het huis is te zien dat hij eerst eigenaar en bewoner is en daarna zijn weduwe en dochter:

Jaar Eigenaar nummer 66 Dorp Bewoners nummer 66 Dorp
1791 Joseph Raskeij Joseph Raskeij en weduwe Goort Aarts
1798 weduwe Joseph Raskeij en kind weduwe Joseph Raskeij en kind
1803 weduwe Joseph Raskeij en kind weduwe Joseph Raskeij en kind

Volgens de verpondingen van 1810 bezit Elisabeth van Bussel als weduwe van Joseph Adrianus Reijskeij tweederde deel van het huis en is het andere een derde deel nog in handen van de nazaten van Goort Bukkems:

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 209 verso:
Elisabeth van Bussel weduwe en kind Maria Joseph van Joseph Adriaan Reijskeij.
Nummer 66 gedeelte van huijs en hof circa ⅔e deel 17 roede. Keuken en hof.

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 209 verso:
Kinderen Joost Bukkems bij versterf 1801 en Francis Bukkems
Francis en Joost Bukkems bij taxatie 26-10-1786
Nu Francis, Helena en Joost Buckems bij versterf
Nummer 66 keuken en hof aan onder.

Elisabeth Mathijs van Bussel is op 09-05-1823 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van dochter Maria Josepha Reijskeij als weduwe van Mathijs Sneijders:

Kadaster 1811-1832; G493:
Huis en erf, groot 02 roede 9 el, het Dorp, klasse 6.
Eigenaar: Weduwe en kinderen Mathijs Sneijders.

04

05

Dochter Maria Josepha Reijskeij is geboren te Asten op 13-10-1790 en op 04-02-1814 te Asten getrouwd met Mathijs Sneijders, geboren te Someren op 12-04-1788 als zoon van Antonie Petrus Snijders en Joanna Johannes Bennenbroek. Mathijs Sneijders is op 13-01-1819 te Asten overleden en Maria Josepha Reijskeij is op 03-03-1821 te Asten hertrouwd met Hendrik Eijsbouts, geboren te Someren op 16-01-1777 als zoon van Arnoldus Isbouts en Johanna Bennenbroek.

De gezinnen van Maria Josepha Reijskeij met Mathijs Sneijders en met Hendrik Isbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Josephus Asten 31-07-1815 Asten 28-04-1843
Wilhelmina de Bruijn
Asten 18-04-1847
Catharina Loomans
Asten 23-06-1884 zie Voormalig huis G1031
2 Josephus Asten 15-01-1818 Haarlem 08-10-1851
Anna Maria Kuijken
Haarlem 08-02-1903
3 Joannes Mathijs* Asten 19-02-1822 Ongehuwd Asten 16-08-1905
4 Joanna* Asten 18-12-1824 Ongehuwd Asten 11-11-1871
5 Arnoldus Hubertus* Asten 30-12-1827 Asten 16-04-1866
Maria Elisabeth Hoefnagels
Asten 14-07-1925 zie Marktstraat 5
6 Joannes Franciscus* Asten 02-02-1831 Asten 08-02-1861
Petronella Peters
Asten 26-03-1900 zie Marktstraat 5

* kinderen uit het tweede huwelijk

Het huis is rond 1850 gesplitst in twee huizen met nieuwe kadasternummers G1030 en G1031, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het huis met kadasternummer G1031 wordt elders besproken (zie Voormalig huis G1031) en dit huis betreft kadasternummer G1030.

 

 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen eerder genoemde timmerman Hendrik Isbouts en Maria Josepha Reijskeij met hun kinderen in het huis met huizingnummer A64a:

06

Hendrik Isbouts is op 01-06-1865 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 vinden we Maria Josepha Reijskeij met twee kinderen terug in huizingnummer A98:

07

Maria Josepha Reijskeij is op 23-04-1879 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont zoon Johannes Mathias Eijsbouts, geboren op 17-02-1833 te Asten, als houtzager in het huis met dan huizingnummer A105.

Johannes Mathias Eijsbouts verhuist in 1880 als inwonend op andere adressen in Asten en tenslotte naar het Liefdehuis waar hij op 16-08-1905 is overleden. Het huis wordt verkocht aan en bewoond door Bartholomeus Bax, geboren te Leende op 13-08-1849 als zoon van Jan Francis Bax en Jacoba van Mierlo. Hij is als kuiper op 16-04-1877 te Asten getrouwd met Johanna Sak, geboren te Asten op 28-11-1847 als dochter van Michiel Sak en Elisabeth van Eijk (zie Voormalig huis G137).

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1882 verkoopt Bartholomeus Bax kuipersgereedschap samen met zijn schoonvader Michiel Sak. Rechtsboven zoekt Bartholomeus Bax een kuipersknecht in diezelfde krant van 21-02-1893 en uit het krantenartikel uit diezelfde krant van 27-04-1893 rechtsonder, blijkt hij ook een herberg te bezitten:

09

Zoon Michiel Bax, geboren te Asten op 09-12-1884, vertrekt in september 1897 voor zijn priesteropleiding naar Grave. Hij werd in 1906 als pater Bartholomeus tot priester gewijd en vierde zijn 12 1⁄2-jarige priesterfeest in het klooster van Ginneken, zoals gemeld in dagblad De Tijd van 03-01-1823.

Daarna vertrok hij naar de missie op Hawai, zoals medegedeeld in dagblad De Tijd van 19-10-1926.

Hij viert daar volgens dagblad De Tijd van 31-12-1934 ook zijn 25-jarige priesterschap, 31-12-1934.

In 1952 keerde hij terug naar vanuit Hawai naar Nederland in het klooster van Sint-Oedenrode. Pater Bartholomeus, ofwel Michiel Bax, is op 10-09-1956 te Eindhoven overleden en rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Rond 1890 vindt er nog een bijbouw plaats resulterend in kadasternummer G1745, zoals weergegeven op de nevenstaande kadasterkaart.

 

 

 

Over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen Bartholomeus Bax en Johanna Sak met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A105 en A116:

10

Bartholomeus Bax is op 05-01-1905 te Asten overleden en Johanna Sak woont daarna met de kinderen in het huis met over de periode 1910-1920 huizingnummer A122:

11

Zoon Jacobus Bax, geboren op 28-02-1879 te Asten, maakt reclame voor Grammofoons in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-11-1910:

Johanna Sak is op 02-04-1918 te Asten overleden en haar zoon Jacobus Bax neemt als winkelier het huis over. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij samen met zijn zus Elisabeth, geboren te Asten op 31-01-1878, in het huis met huizingnummer A147, ook bekend staand als Stationstraat 15:

12

Ook in de periode 1930-1938 wonen Jacobus Bax en zijn zus Elisabeth Bax in het huis aan de Stationstraat 15:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-04-1937 het overlijden van Jacobus Bax op 08-04-1937 en rechts het bidprentje bij zijn overlijden:

14 15

Zus Elisabeth Bax verhuist naar het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G1031). Hieronder een foto uit 1903 van de Stationstraat uitgegeven door Jac. Bax met links de handel in steenkolen en koloniale waren van Petrus Nicolaas Leenen en rechts de woningen van Marcelis (Ceel) Driessen en Donhuizen en voor de boom de kuiperij en winkel van de familie Bax en het huis van Elisabeth (Bet) Kusters. Achter de boom is het huis van Christiaan (Chris) Joppen te zien. Op de foto staat bij het huis links Theodoor Leenen, vooraan met de handen op de rug Frans Eijsbouts en naast hem met tas Antoon Leenen.

16

Na hun overlijden is zoon Francis Bax, geboren te Asten op 08-07-1887, vanuit het buurhuis op de Prins Bernhardstraat 17 (zie Voormalig huis G498) in het huis komen wonen. Hij is als kuiper op 03-05-1923 te Asten getrouwd met Helena Maria Verhoeven, geboren te Asten op 23-09-1893 als dochter van Hendrikus Verhoeven en Anna Maria Ceelen (zie Voormalig huis C2292):

17

In het Peelbelang van 25-11-1944 deelt Frans Bax beschuiten uit voor de grote gezinnen en in diezelfde krant van 03-03-1945 kan je nummers van de verzetskrant 'Je Maintiendrai' bij hem kopen:

18 19

Francis (Frans) Bax is op 16-01-1962 te Asten overleden en Helena Maria Verhoeven is te Asten op 05-04-1989 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

20 21

Hieronder een foto uit 1955 van het huis waar later de slijterij van Chris Feijen in is gevestigd:

22

Het huis bestaat niet meer en is vervangen door nieuwbouw op hetzelfde adres.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1635 Gosewinus Michiels ±1600 Gosewinus Michiels ±1600
1663 weduwe Goossen Michiels ±1610 weduwe Goossen Michiels ±1610
1668 Jan Goossen Buckens Asten 30-01-1643 Jan Goossen Buckens Asten 30-01-1643
1679 weduwe Jan Goossens Buckums Someren ±1610 weduwe Jan Goossens Buckums Someren ±1610
1709 Goort Buckems Asten 12-06-1682 Goort Buckems Asten 12-06-1682
Dorp huis 66
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Goort Buckems Asten 12-06-1682 Goort Buckems Asten 12-06-1682
1741 Goort Buckems Asten 12-06-1682 Goort Buckems Asten 12-06-1682
1746 Goort Bukkems Asten 12-06-1682 Jan Bukkems Asten 21-09-1713
1751 weduwe en kinderen Goort Buckems Asten 08-03-1689 Jan Baassen Asten 31-05-1706
1756 weduwe en kinderen Goort Buckems Asten 08-03-1689 Jan Baassen Asten 31-05-1706
1761 weduwe en kinderen Goort Buckems Asten 08-03-1689 Gerrit Hoefnagels en Martinus Linden Asten 08-04-1723
1766 weduwe en kinderen Goort Buckems Asten 08-03-1689 Gerrit Hoefnagels Asten 08-04-1723
1771 weduwe en kinderen Goort Buckems Asten 08-03-1689 Bernardus Buckems en Gerrit Hoefnagels Asten 25-09-1723
1776 weduwe en kinderen Goort Buckems Asten 08-03-1689 Christoffel Milter Jansdorf ±1734
1781 Joseph Raskeij Asten 06-06-1746 Joseph Raskeij en weduwe Goort Aarts Asten 06-06-1746
1798 weduwe Joseph Raskeij en kind Asten 28-10-1749 weduwe Joseph Raskeij en kind Asten 28-10-1749
1803 weduwe Joseph Raskeij en kind Asten 28-10-1749 weduwe Joseph Raskeij en kind Asten 28-10-1749
Kadasternummer G493
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G493 1832-1850 Hendrikus Eijsbouts Someren 16-01-1777
G1030 1850-1865 Hendrikus Eijsbouts Someren 16-01-1777 splitsing met G1031
G1030 1865-1879 Maria Josepha Reijskeij Asten 13-10-1790 weduwe Eijsbouts
G1030 1879-1880 Jan Mathias Eijsbouts Asten 17-02-1822
G1030 1880-1890 Bartholomeus Bax Leende 13-08-1849
G1745 1890-1918 Bartholomeus Bax Leende 13-08-1849 bijbouw
G1745 1918-1937 Jacobus Bax Asten 28-02-1879
G1745 1937-1938 Francis Bax Asten 08-07-1887
Stationstraat 15, Prins Bernhardstraat 15 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1823 Elisabeth van Bussel Asten 28-10-1749 weduwe Reijskeij 09-05-1823
1823-1850 Hendrikus Eijsbouts Someren 16-01-1777 Maria Josepha Reijskeij Asten 13-10-1790
1850-1859 Hendrikus Eijsbouts Someren 16-01-1777 Maria Josepha Reijskeij Asten 13-10-1790
A64a 1859-1865 Hendrikus Eijsbouts Someren 16-01-1777 Maria Josepha Reijskeij Asten 13-10-1790 01-06-1865
A64a 1865-1869 Maria Josepha Reijskeij Asten 13-10-1790 weduwe Eijsbouts
A98 1869-1879 Maria Josepha Reijskeij Asten 13-10-1790 weduwe Eijsbouts 23-04-1879
A105 1879-1880 Jan Mathias Eijsbouts Asten 17-02-1822 naar A230b
A105 1880-1890 Bartholomeus Bax Leende 13-08-1849 Johanna Sak Asten 28-11-1847
A105 1890-1900 Bartholomeus Bax Leende 13-08-1849 Johanna Sak Asten 28-11-1847
A116 1900-1905 Bartholomeus Bax Leende 13-08-1849 Johanna Sak Asten 28-11-1847 05-01-1905
A116 1905-1910 Johanna Sak Asten 28-11-1847 weduwe Bax
A122 1910-1918 Johanna Sak Asten 28-11-1847 weduwe Bax 02-04-1918
A122 1918-1920 Jacobus Bax Asten 28-02-1879 met zus Elisabeth
A147 1920-1930 Jacobus Bax Asten 28-02-1879 met zus Elisabeth
15 1930-1937 Jacobus Bax Asten 28-02-1879 met zus Elisabeth 08-04-1937
15 1937-1938 Francis Bax Asten 08-07-1887 Helena Maria Verhoeven Asten 23-09-1893

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2024, 11:13:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen