logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G503

Dit huis betreft een rond 1800 afgesplitst gedeelte van een naastgelegen huis (zie Voormalig huis G506), met als bewoner Jacobus Meulenberg, geboren te Asten op 19-01-1773 als zoon van Antonius Meulenberg en Helena Peter Aerts (zie Voormalig huis G601). Hij is op 12-02-1797 te Asten getrouwd met Johanna Francis van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 08-09-1766 als dochter van Francis Willems van den Eerenbeemt en Johanna Henrici Halbersmit (zie Voormalig huis G506).

Zij hadden samen geen kinderen en Jacobus Meulenberg is te Asten op 10-09-1801 overleden. Johanna Francis van den Eerenbeemt overkomt daarna het volgende:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 10 verso; 10-09-1804:
Margareta Robers, geede vroedvrouw is, op 2 juni jongstleden geroepen naar de woning van Johanna van den Eerenbeemt weduwe Jacobus Meulenberg om haar in barensnood behulpzaam te zijn. Johanna wist niet wie de vader was van het onechte kind want dat sij dat kindt tussen hier en Helmondt geraapt had.

Baptizatus est Jacobus, filius illegitimus (cujus pater ignoratus, ut mater in parti declaravit) Joanna Francisci van den Erenbemt; susceptores Wilhelmus Francisci van den Erenbemt et Henrica Joannis van Gogh.

Gedoopt is Jacobus, onwettige zoon (zijn vader is onbekend zoals de moeder tijdens de bevalling verklaarde) van Joanna Francisci van den Erenbemt; getuigen Wilhelmus Francisci van den Erenbemt en Henrica Joannis van Gogh.

05

Het onecht kind van de weduwe van Jacobus Meulenberg is op 31-07-1804 te Asten overleden:

06

Schout Theodorus Sengers spant ruim een jaar later een proces aan tegen Johanna Franciscus van den Eerenbeemt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-02-1806:
Theodorus Jois Sengers, schout, aanlegger contra Johanna van den Eerenbeemd weduwe Jacobus Meulenberg, gedaagde. Dagvaarding tegen 03-03-1806 aanstaande om te aanhoren de eis en conclusie als aanlegger zal willen doen tot voldoening van een boete van ƒ 100,- of andere geldboete of straf, terzake dat gedaagde zich heeft schuldig gemaakt aan ontucht en hoererije en, op 2 juni 1804, van een onecht kind is verlost. Zie insinuatie en calange de dato 12-10-1804.

Asten Rechterlijk Archief 26 folio 4; 03-03-1806:
Theodorus Jois Sengers, schout civiel, aanlegger contra Johanna van den Eerenbeemt weduwe Jacobus Meulenberg, gedaagde.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-03-1806:
Aan schepenen van Asten, remonstreert Theodorus Jois Sengers, dat Johanna van den Eerenbeemt weduwe Jacobus Meulenberg, op 02-06-1804, is verlost van een onecht kind. Volgens het Echt-reglement moeten hoeren en overspeelders gestraft worden met een geldboete of te water en te brood gezet worden. Dat voornoemde Johanna van den Eerenbeemt (zoals U Lieden niet onbekend zal zijn) niet genoegzaam gegoed is om daaraan, bij een eventueel rechterlijk vonnis, de gestatueerde geldboete en de kosten te kunnen verhalen. Omdat toch een arbitraire correctie moet plaatshebben verzoekt suppliant aan U Lieden om Johanna van den Eerenbeemt te water en te brood zal worden geplaatst en zodanig ten haaren kosten gecorrigeert als U Lieden. zullen vinden en oordeelen te behooren. Marge: Schepenen van Asten wijzen het gedane verzoek, zoals het nu ligt, van de hand.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; ongedateerd:
Deductie van aanlegger: Gedaagde heeft niet tegengesproken, doch alleen bij schrifture van antwoord gezegd dat zij zich niet aan ontucht en hoererije zou hebben schuldig gemaakt. Dat zij zich niet vrijwillig heeft aangeboden, nog voor geld of gewin heeft laten beslapen, noch met verscheide personen te doen heeft gehad. Nog veel minder heeft zij zich publiek of op eenige weize venaal of voor geld te koop heeft opgesteld. Zij negeert niet een onecht kind gehad te hebben. Zij wil voor geen hoer gehouden worden. Zij is echter met een onecht kind achtergebleven. En aanlegger heeft voor dit feit plichtshalve vermeend tegen gedaagde te moeten ageren op grond van het echtreglement van 1796.
En tegen haar te eisen primair een boete van ƒ 100,-, subordinaat een andere geldboete of op water en brood. Dit ter arbitrage van de rechter. Artikel 26 van dit reglement verbiedt uitdrukkelijk alle vleeschelijke conversatie. Zij komt er dus niet uit door te zeggen een enkele keer, tegen haar wil en dank, genoodzaakt te zijn tot vleeselijke conversatie. Buiten vleeselijke conversatie kan de gedaagde geen onecht kind ter wereld brengen. En alle vleeschelijke conversatie is volgens de wet ontucht en hoererije. Gedaagde kan, hoe zij de zaak ook tracht te bewimpelen, zich nimmer vrij pleiten. Temeer daar in het proces geen sporen van verklaring te vinden zijn. Om als hoer gestraft te worden, behoeft men geen hoer te zijn. Maar het is genoeg als er vleeselijke conversatie heeft plaats gehad.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-10-1806:
Dupliek van gedaagde gezien de repliek van aanlegger.
Een en ander heeft niets om het lijf. Het zijn alleen maar woorden en klanken om het proces te rekken en nodeloze kosten te maken.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 21-02-1807:
Margareta Robbers, vroedvrouw, verklaart ter instantie van Theodorus Jois Sengers dat zij blijft persisteren bij haar verklaring van de dato 10-9-1804 - alhier, ter secretarie gedaan namelijk dat zij, op 2 juni 1804, is geroepen naar de woning van Johanna van den Eerenbeemt, weduwe Jacobus Meulenberg, om haar in haar barensnood behulpzaam te zijn. Johanna wist niet wie de vader van dat onechte kind was want dat sij dat kind tussen hier en Helmond geraapt had en de persoon, waarmede zij te doen gehad had niet kende. De verklaring is gedaan ten huize van Margareta Robers, vermits dat deze wegens ziekte impotent is ingevolge declaratoir van M. J. Aertnijs, medische doctor, alhier de dato 18-02-1807.

Uiteindelijk beëindigt koning Lodewijk Napoleon het proces en leidt het tot vrijspraak van Johanna van den Eerenbeemt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-02-1809:
In naam des Konings, gezien bij schepenen der civiele rechtbank van Asten de procedure tussen Theodorus Jois Sengers, eiser en aanlegger tegen Johanna van den Eerenbeemt, weduwe Jacobus Meulenberg, gedaagde. Na alle papieren gezien te hebben wordt in naam van Zijne Majesteit de Koning de eiser en aanlegger zijn eis en conclusie tegen gedaagde gedaan ontzegt en de gedaagde daarvan ontslagen. De gedane kosten, worden om hun moverende redenen vergoed.

In het notarieel archief van Asten staat de verkoop van het huis door Johanna van den Eerenbeemt aan Hendrik Dirk Wilbers:

Notarieel Archief 48-135 Asten; 30-12-1825:
Johanna van Eerenbeemt, weduwe Jacobus Meulenberg verkoopt aan Hendrik Dirk Wilbers, een huisje en hof, groot 4 roede 14 el, ene zijde Lambert Davids, andere zijde Hendrik Leenen.

Johanna van den Eerenbeemt is op 25-01-1834 te Helmond overleden en hieronder haar overlijdensakte:

Hendrik Dirk Wilbers is geboren te Asten op 04-01-1768 als zoon van Theodorus Jansse Wilbers en Francisca Thys Slaats (zie Voormalig huis A214). Hij is op 12-02-1797 te Asten getrouwd met Anneke Peter van Maris, geboren te Asten op 07-01-1759 als dochter van Petrus van Maris en Joanna Bruijsten (zie ook Voormalig huis E452):

07

Het gezin van Hendrik Dirk Wilbers en Anneke Peter van Maris:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 24-03-1798 Kind Asten 21-05-1798
2 Petrus Asten 02-03-1800 Asten 05-02-1820
Joanna Maria Slaats
Asten 27-01-1831
3 Francisca Asten 14-05-1802 Asten 02-05-1823
Johannes van Helmond
Asten 03-07-1824 zie Voormalig huis G618

Bij het kadaster van Asten staat het huis op naam Hendrik Dirk Wilbers:

Kadaster 1811-1832; G503:
Huis en erf, groot 01 roede 05 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Dirk Wilbers.

08

09

Anneke Peter van Maris is op 08-03-1830 te Asten overleden en Hendrik Dirk Wilbers is te Asten op 24-03-1831 overleden. Twee van hun drie kinderen zijn al daarvoor overleden en zoon Petrus (Piet) Wilbers, geboren te Asten op 02-03-1800 is op 05-02-1820 te Asten getrouwd met Joanna Maria Slaats, geboren te Asten op 07-04-1795 als dochter van Antonij Petri Slaats en Johanna Martini Martens (zie Lagendijk 7). Hieronder het gezin van Petrus (Piet) Wilbers en Joanna Maria Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonij Asten 02-09-1827 Kind Asten 02-09-1827
2 Francis Asten 29-09-1828 Kind Asten 29-09-1828
3 Johanna Maria Asten 13-01-1830 Asten 29-05-1850
Willem Jacobus Coolen
Asten 27-04-1858
Lambertus Godefridus Michielsen
Asten 24-08-1880

Peter (Piet) Wilbers is op 27-01-1831 te Asten overleden en Johanna Maria Slaats is op 21-05-1834 te Asten hertrouwd met Johannes Brekelmans, geboren te Haaren op 27-02-1797 als zoon van Adriaan Brekelmans en Elisabeth Moonen. Na diens overlijden te Asten op 22-05-1840 is Johanna Maria Slaats een derde maal getrouwd te Asten op 22-04-1841 met winkelier Johannes Bennenbroek, geboren te Someren op 20-03-1796 als zoon van Philippus Francis Bennebroek en Catharina de Leeuw. Uit deze huwelijken zijn geen kinderen meer geboren en zij woonden aan de Markt in Asten (zie Voormalig huis G582). Johanna Maria Slaats is op 18-05-1869 te Asten overleden en Johannes Bennenbroek is te Asten op 22-01-1879 overleden.

In 1859 woont bovengenoemde Joanna Maria Wilbers, geboren te Asten op 13-01-1830 als dochter van Joanna Maria Slaats elders in het dorp Asten (zie Voormalig huis G655). Zij is te Asten op 29-05-1850 getrouwd met Wilhelmus Jacobus Coolen, geboren te Asten op 24-03-1821 als zoon van Petrus Jan Coolen en Aldegonda Antonie Leenen (zie Voormalig huis G521). Na diens overlijden te Asten op 06-01-1857 is het huis op naam komen staan van dochter Maria Allegonda Coolen, geboren te Asten op 26-08-1851. Het huis krijgt dan met een bijbouw kadasternummer G1132, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Joanna Maria Slaats is op 27-04-1858 te Asten hertrouwd met Lambertus Godefridus Michielsen, geboren te Asten op 06-01-1827 als zoon van Hendrik Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen zij vanuit het andere huis (zie Voormalig huis G655) in het huis huizingnummer A116 wonen:

10

Over de periode 1869-1879 is het huizingnummer veranderd in A118 en zijn Joanna Maria Wilbers en Lambertus Godefridus Michielsen de bewoners:

12

Lambertus Godefridus Michielsen werkt daarna als leerlooier in Ravensteijn, Waalwijk, Vught en Gestel en keert in januari 1878 terug in Asten. Samen met Johanna Maria Wilbers en hun gezin verhuizen ze eind 1878 naar het huis van stiefvader Johannes Bennebroek op de Markt in Asten (zie Voormalig huis G582).

In het huis komt vanaf 1877 wonen Gerardus Bemelmans, geboren te Asten op 26-04-1849 als zoon van Johannes Bemmelmans en Theresia Bergs. Hij is als schilder op 18-01-1877 te Asten getrouwd met Bertha Kampen, geboren te Asten op 08-05-1853 als dochter van Cornelus Hubertus Kampen en Helena Haasen. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A123:

16

Johanna Maria Wilbers is op 24-08-1880 te Asten overleden en Lambertus Godefridus Michielsen verhuist naar Helmond en later naar Mierlo, waar hij als leerlooier werkte en op 30-06-1894 is overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-09-1879 de verkoop van het huis in het dorp en in diezelfde krant van 30-07-1881 de verkoop van de inboedel:

13 14

Later verkoopt Lambertus Godefridus Michielsen ook het huis van stiefvader Johannes Bennenbroek van zijn vrouw gelegen aan de Markt, dat bekend staat als "den Arend" (zie Voormalig huis G582):

15

Gerardus Bemelmans en Bertha Kampen verhuizen met hun gezin rond 1880 naar A125 (zie Voormalig huis G502).

Het huis is verkocht aan Lambertus Linden en krijgt rond 1880 bij vereniging kadasternummer G1586, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Lambertus Linden is geboren te Asten op 14-06-1823 als zoon van Johannes Linden en Anna Koolen (zie Koningsplein 4). Hij is als kleermaker op 18-01-1856 te Asten getrouwd met Catharina Bukkems, geboren op 15-03-1823 te Asten als dochter van Johannes Bukkems en Francina Bots (zie Voormalig huis G88).

In 1883 wonen zij in een deel van het huis met huizingnummer A123b en dochter Anna Maria Linden Asten, geboren op 11-08-1858 te Asten wordt de nieuwe bewoonster. Zij is op 16-04-1883 te Asten getrouwd met dagloner Willem Slaats, geboren te Deurne op 15-02-1849 als zoon van Paulus Slaats en Catharina Sauvé.

Catharina Bukkems is op 12-04-1887 te Asten overleden en Lambertus Linden is op 14-09-1887 te Asten overleden. Willem Slaats en Anna Maria Linden verhuizen samen met zwager Johannes Linden naar het deel van het huis met huizingnummer A123b. In het huis komt wonen Antonetta Cornelissen, geboren op te Asten 02-07-1813 als dochter van Antonius Cornelissen en Petronella van Heugten. Zij vertrekt in 1889 naar A185 en de nieuwe bewoner is Franciscus Smits, geboren te Asten op 10-05-1856 als zoon van Johannes Smits en Wilhelmina Peeters (zie Voormalig huis G473). Hij is als metselaar op 17-04-1885 te Asten getrouwd met Elisabeth Verheijen, geboren te Someren op 28-03-1855 als dochter van Leonardus Verheijen en Petronella Versantvoort.

Het huis wordt in 1890 gesplitst in een deel met kadasternummer G1712 in eigendom van Willem Slaats (zie Voormalig huis G1712) en een deel met kadasternummer G1713 in eigendom van Johannes Linden (zie hieronder). De nevenstaande kadasterkaart toont de officiële splitsing, die eigenlijk zoals we hierboven hebben geconstateerd al eerder een feit was.

Eerder genoemde huurder Franciscus Smits woont in de periode 1890-1900 in het meest richting Marktveld gelegen huis met kadasternummer G1713 (later G2147) en dit huis heeft huizingnummer A124:

17

Franciscus Smits en Elisabeth Verheijen verhuizen in 1893 naar A110 (zie Voormalig huis G489 en G490) en de eigenaar Johannes Linden, geboren te Asten op 01-02-1866 als zoon van Lambert Linden en Catharina Bukkems (zie Koningsplein 6), komt in het huis wonen. Hij is op 03-02-1893 te Asten getrouwd met Petronella van Empel, geboren te Asten op 30-11-1868 als dochter van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 29).

In 1895 komen beide huizen in bezit van Johannes van Doremalen, geboren te Liempde op 20-12-1856 als zoon van Jacobus van Doremalen en Hendrika Mathijsen. Hij is op 11-04-1891 te Lierop getrouwd met Pertronella Sak, geboren te Asten op 04-11-1845 als dochter van Michiel Sak en Elisabeth van Eijk (zie Voormalig huis G137). Petronella Sak verkoopt huismeubelen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-03-1886:

Johannes Linden en Petronella van Empel verhuizen in 1898 naar Eindhoven, maar keren later weer terug in Asten (zie Voormalig huis G927). Het huis wordt verhuurd aan Antonie Mikkers, geboren te Asten op 18-06-1870 als zoon van Johannes Mikkers en Theodora Hurkmans (zie Voormalig huis G535). Hij is op 15-06-1896 te Nederweert getrouwd met Maria Antonetta van Heugten, geboren te Nederweert op 17-01-1873 als dochter van Joannes van Heugten en Petronella Simons.

In 1899 verhuizen zij naar A134 (zie Voormalig huis G432) en in het huis woont daarna Johanna Maria Verhoijsen, geboren te Asten op 01-08-1823 als dochter van Petrus Verhoijsen en Hendrina van Galen (zie Dijkstraat 62). Aan het eind van de periode verhuist zij naar B64 (zie Dijkstraat 62) en de nieuwe bewoner wordt Jacobus de Ruijter, geboren te Waalwijk op 23-01-1850 als zoon van Antonie de Ruijter en Catharina Touwenberger. Hij is als kleermaker op 13-10-1879 te Loon op Zand getrouwd met Cornelia Adriana Steenbergen, geboren te Kaatsheuvel op 14-01-1858 als dochter van Jan Baptist Steenbergen en Pieternella Couwenberg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A135:

18

In 1902 verhuizen zij naar Antwerpen en komt in het huis wonen Francis van Brussel, geboren te Asten op 07-08-1873 als zoon van Josephus van Brussel en Johanna Maria van de Mortel (zie Voormalig huis G1374). Hij is als fabrieksarbeider te Asten op 11-04-1902 getrouwd met Maria van Empel, geboren op 24-01-1881 te Asten als dochter van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne (zie Voormalig huis G1365).

Zij verhuizen in 1903 naar A194 in de Hemel en de volgende bewoner is Adrianus Cornelis van den Hout, geboren te Tilburg op 06-01-1880 als zoon van Joseph van den Hout en Adriana van Nunen. Hij is als smid op 20-01-1902 getrouwd met Maria Hubertina Mikkers, geboren te Asten op 25-03-1883 als dochter van Johannes Mikkers en Antonia Bukkems (zie Koningsplein 6).

Zij verhuizen kort daarna naar Tilburg en Maria Hubertina Mikkers is op 18-06-1973 te Tilburg overleden. Wilhelmus Ceelen, geboren te Asten op 08-04-1856 als zoon van Theodorus Ceelen en Elisabeth Verheijen (zie Voormalig huis E1035), is de nieuwe huurder van het huis. Hij is als arbeider op 07-09-1903 te Helmond getrouwd met Johanna Peeters, geboren te Asten op 10-01-1868 als dochter van Petrus Peeters en Hendrina van de Vijfeijken (zie Voormalig huis C1319). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A135:

19

Zij verhuizen in 1906 naar D62 (zie Voormalig huis E1101). In 1906 verkoopt eigenaar Johannes van Doremalen beide huizen door aan Johannes Jansen van Bussel, geboren te Asten op 11-12-1843 als zoon van Johannes van Bussel en Hendrina Verrijt (zie Voormalig huis F872). Hij is te Asten op 08-02-1882 getrouwd met Francisca van de Laar, geboren te Someren op 08-02-1850 als dochter van Hendrik van de Laar en Johanna Maria Lemmens. Ook hij verhuurt de huizen.

Het huis wordt daarna bewoond door Catharina Peeters, geboren te Asten op 18-08-1878 als dochter van Petrus Peeters en Hendrina van de Vijfeijken (zie Voormalig huis C1319). Zij is op 05-05-1905 te Asten getrouwd met fabrieksarbeider Johannes van der Heijden, geboren te Asten op 03-01-1880 als zoon van Johannes van der Heijden en Elisabeth Verheijen (zie Voormalig huis G410).

Aan het eind van de periode verhuizen zij naar A109 en schoonmoeder Hendrina van de Vijfeijken, geboren te Stiphout op 03-06-1832 als dochter van Johannes van Vijfeijken en Elisabeth van Hoof, woont nog in het huis. Zij is sinds 25-02-1890 weduwe van Petrus Peeters, geboren te Veldhoven op 21-12-1833 als zoon van Willem Peeters en Maria Moeskops, met wie zij op 07-09-1862 te Asten getrouwd was.

Hendrina van de Vijfeijken is op 20-08-1911 te Asten overleden en in het huis komt vanuit A144 wonen de eerdere eigenaar Johannes van Doremalen, geboren op 20-12-1856 te Liempde als zoon van Jacobus van Doremalen en Hendrika Mathijssen. Hij is als klompenmaker op 11-04-1891 te Lierop getrouwd met Petronella Sak, geboren op 04-11-1845 te Asten als dochter van Michiel Sak en Elisabeth van Eijk (zie Voormalig huis G137).

Na haar overlijden op 22-08-1909 te Asten is Johannes van Doremalen te Asten op 16-09-1910 hertrouwd met Maria Catharina Slaats, geboren te Asten op 04-06-1885 als dochter van Willem Slaats en Anna Maria Linden (zie Voormalig huis G1712).

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-09-1910 het huwelijk van Johannes van Doremalen:

20

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A142:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-11-1915 biedt Johannes van Dorenmalen de huizen te koop aan:

Zij vertrekken in 1916 inwonend naar A65 (zie Burgemeester Wijnenstraat 88); Maria Catharina Slaats is op 04-09-1918 te Asten overleden en Johannes Doremalen is op 29-10-1921 te Asten overleden.

Rond 1917 wordt dit huis en het eerder genoemde huis herbouwd met kadasternummers G2146 en G2147, zoals te zien is op de kadasterkaart. Tot in de jaren 20 van de vorige eeuw worden beide huizen verhuurt aan derden.

De nieuwe huurder is Theodorus Peters, geboren te Helmond op 06-04-1875 als zoon van Leonardus Peters en Wilhelmina Swinkels. Hij is als bankwerker op 24-07-1911 te Someren getrouwd met Antonia Johanna Theodora Hilverda, geboren te Someren op 07-05-1883 als dochter van Jacobus Hilverda en Hendrina Linsen.

Zij verhuizen in juni 1920 naar Eindhoven en vanuit Helmond komt Johannes Hubertus van der Velden, geboren te Mierlo op 01-03-1889 als zoon van Franciscus Hubertus van der Velden en Adriana Brouwers, in het huis wonen. Hij is te Helmond op 14-11-1910 getrouwd met Adriana Maria Meulders, geboren te Gemert op 24-01-1889 als dochter van Hendrikus Meulders en Adriana Maria Beekmans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A168:

22

Het huis krijgt rond 1921 bij een vereniging kadasternummer G2265, zie nevenstaande kadasterkaart.

Johannes Hubertus van der Velden vertrekt met zijn gezin rond 1924 naar Markt 9 (zie Voormalig huis G480). Hun zoon Franciscus Henricus van der Velden, geboren te Helmond op 27-03-1912, is later de oprichter van een ijzergieterij  (zie Voormalige fabriek C2409).

Het huis wordt door Johannes Jansen van Bussel verkocht aan Francisca van Bussel, geboren te Asten op 16-05-1886 als dochter van Willem van Bussel en Helena Maria Slaats (zie Voormalig huis G554).

Haar vader smid Willem van Bussel, geboren te Asten op 03-07-1846 als zoon van Francis van Bussel en Johanna Bertens (zie Kleine Marktstraat 13), komt vanuit A201 (zie Voormalig huis G554) in het huis wonen. Hij is sinds 31-03-1909 weduwnaar van Helena Maria Slaats, geboren te Asten op 14-01-1853 als dochter van Joannes Slaats en Joanna Maria Stevens (zie Voormalig huis G837), met wie hij op 02-05-1879 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister over de periode 1920-1930 woont hij met zijn kinderen in het huis met huizingnummer A168 ook bekend als Stationstraat 8:

23

Willem van Bussel is op 27-06-1926 te Asten overleden en dochter Johanna van Maria van Bussel, geboren te Asten op 06-02-1880 wordt hoofd en woont samen met haar zussen als naaisters in het huis. Dat is ook het geval over de periode 1930-1938 waarin het adres veranderd van Stationstraat 8 naar Prins Bernhardstraat 8:

24

Johanna Maria van Bussel is op 21-01-1953 te Asten overleden. Francisca van Bussel, geboren te Asten op 16-05-1886 is op 04-10-1943 te Asten getrouwd met Johannes Petrus van Haandel en op 05-04-1967 te Asten overleden. Wilhelmina Petronella van Bussel, geboren te Asten op 28-07-1895 is op 25-09-1945 te Asten getrouwd met Antonius van Dijk en te Bakel op 29-03-1975 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

25 26

Het huis bestaat niet meer en op de plaats van het huis staat nu nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G503
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G503 1832-1857 Johanna Maria Slaats Asten 07-04-1795 weduwe Peter Wilbers
G1132 1857-1880 Maria Aldegonda Coolen Asten 26-08-1851 bijbouw
G1586 1880-1890 Lambertus Linden Asten 14-06-1823 vereniging
G1713 1890-1895 Johannes Linden Asten 01-02-1866 splitsing
G1713 1895-1906 Johannes van Doremalen Liempde 20-12-1856
G1713 1906-1917 Johannes van Bussel Asten 11-12-1843
G2147 1917-1921 Johannes van Bussel Asten 11-12-1843 bijbouw
G2265 1921-1924 Johannes van Bussel Asten 11-12-1843 vereniging
G2265 1924-1938 Francisca van Bussel Asten 16-05-1886
Stationstraat 8, Prins Bernhardstraat 8 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1825 Johanna van den Eerenbeemt Asten 08-09-1766 weduwe Meulenberg
1825-1831 Hendrik Wilbers Asten 04-01-1768 Anna Peter van Maris Asten 07-01-1759 24-03-1831
1832-1834 Johanna Maria Slaats Asten 07-04-1795 weduwe Peter Wilbers
1834-1840 Johannes Brekelmans Haaren 27-02-1797 Johanna Maria Slaats Asten 07-04-1795 † 22-05-1840
1841-1845 Johannes Bennenbroek Someren 20-03-1796 Johanna Maria Slaats Asten 07-04-1795 naar Markt
1845-1857 Willem Jacobus Coolen Asten 24-03-1821 Johanna Maria Wilbers Asten 13-01-1830 † 06-01-1857
1858-1859 Lambertus Godefridus Michielsen Asten 06-01-1827 Johanna Maria Wilbers Asten 13-01-1830
A116 1859-1869 Lambertus Godefridus Michielsen Asten 06-01-1827 Johanna Maria Wilbers Asten 13-01-1830
A118 1869-1878 Lambertus Godefridus Michielsen Asten 06-01-1827 Johanna Maria Wilbers Asten 13-01-1830 naar Markt
A118 1878-1879 Gerardus Bemelmans Asten 26-04-1849 Bertha Kampen Asten 08-05-1853
A123 1879-1882 Gerardus Bemelmans Asten 26-04-1849 Bertha Kampen Asten 08-05-1853 naar A125
A123 1882-1883 Lambertus Linden Asten 14-06-1823 Catharina Bukkems Asten 15-03-1823 naar A123b
A123 1884-1888 Willem Slaats Deurne 15-02-1849 Anna Maria Linden Asten 11-08-1858 naar A123b
A123 1888-1889 Antonetta Cornelissen Asten 02-07-1813 naar A125
A123 1889-1890 Franciscus Smits Asten 10-03-1856 Elisabeth Verheijen Asten 28-03-1855
A123 1890 splitsing van het huis
A124 1890-1893 Franciscus Smits Asten 10-03-1856 Elisabeth Verheijen Asten 28-03-1855 naar A110
A124 1893-1898 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868 Eindhoven
A124 1898-1899 Antoni Mikkers Asten 18-06-1870 Maria Antonetta van Heugten Nederweert 17-01-1873 naar A134
A124 1899-1900 Joanna Maria Verhoijsen Asten 01-08-1823 naar B47
A135 1900-1902 Jacobus de Ruijter Waalwijk 23-01-1850 Cornelia Steenbergen Kaatsheuvel 14-01-1858 Antwerpen
A135 1902-1903 Francis van Bussel Asten 07-08-1873 Maria van Empel Asten 24-01-1881 naar A194
A135 1903-1903 Adrianus van den Hout Tilburg 06-01-1880 Maria Hubertina Mikkers Asten 25-03-1883 Tilburg
A135 1903-1906 Wilhelmus Ceelen Asten 08-04-1856 Johanna Peeters Asten 10-01-1868 naar D62
A135 1906-1909 Johannes van der Heijden Asten 03-01-1880 Catharina Peeters Asten 18-08-1878 naar A109
A135 1909-1911 Hendrina van de Vijfeijken Stiphout 03-06-1832 weduwe Peeters 20-08-1911
A142 1911-1916 Johannes van Doremalen Liempde 20-12-1856 Maria Catarina Slaats Asten 04-06-1885 naar A65
A142 1916-1920 Theodorus Peters Helmond 06-04-1875 Antonia Hilverda Someren 07-05-1883 Eindhoven
A168 1920-1924 Johannes Hubertus van der Velden Mierlo 01-03-1889 Adriana Maria Meulders Gemert 24-01-1889 naar Markt 9
A168 1924-1926 Willem van Bussel Asten 03-07-1846 met kinderen 27-06-1926
A168 1926-1930 Johanna Maria van Bussel Asten 06-02-1880 met zussen
8 1930-1938 Johanna Maria van Bussel Asten 06-02-1880 met zussen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 april 2024, 09:18:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen