logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G611

Dit betreft een huis daterend uit de 17e eeuw bewoond door Johannes Hendrick Symons, geboren rond 1600 en rond 1630 getrouwd met Johanna Frans Mathijssen, geboren rond 1605 als dochter van Frans Mathijssen.

Hieronder het gezin van Johannes Hendrick Symons en Johanna Frans Mathijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten ±1634 Asten 20-09-1662
Joachim Jansen
Asten 15-11-1698
2 Judocus Asten ±1636 Kind Asten ±1636
3 Gertrudis Asten ±1638 >1664

Johannes Hendrick Symons geeft zijn huis als onderpand bij een verkoop van een cijns aan het weeshuis van Stratum:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 44 verso; 10-06-1635:
Jan Henrick Symons verkoopt aan Willem Reynder Polen, weesmeester van den Weeshuyse van Straethem, ten behoeve van dit Weeshuis een cijns van ƒ 100,- à 6%. Onderpand huis en hof in het Dorp ene en andere zijde de straat, ene einde Jan Geldens andere einde Jan Jan Dijnen de Jonge; weiveld int Root. Marge 08-04-1659. Reynier Poole, zoon van Willem Reynier Polen, als weesmeester van Stratem, stemt toe in cassatie.

Johannes Hendrick Symons moet getuigen in een mishandeling van een 80-jarige man op de heide bij Mierlo:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-03-1639:
De schout van Asten, aanlegger contra Henrick Gijsbers en Peter Janssen van Rest, gedaagden.
Gedaagden zeggen gezien de aenspraecke tegen hen de dato 20-01-1639 off sij waeren straetscheynders, violateurs van baenen ende geweltdoeners. Zij vinden de aanspraak te seer generael, onseker ende obscuer. Niet naar voren brengende wie Nicolaes Jan Willem Denen zou hebben neergeslagen, waar hij gewond is geweest, met welk instrument dit gedaan zou zijn. Ook is geen dag of datum genoemd, noch de precieze plaats.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-03-1639:
Volgen zeven artikelen van aanlegger waarin onder meer:
Dat gedaagden de zaak willen rekken en pampieren vullen. In het narratyff van de aanspraak is tijd en plaats genoegzaam gepresiseerd, hoewel hij niet is gehouden plaats en tijd te noemen. Geconsideert dient te worden hoe dat Hendrick Gisberts en zijn schoonvader Peter Janssen van Rest op 15 juni 1638 in de Mierloose heyde, hun karren hebben verlaten en Nicolaes Jan Denen, zijnde een oud man van omtrent 80 jaar, zijn nagelopen. Hendrick voorschreven in zijn hand bebbende een stok, heeft de oude man zeer enormelijcken geslagen en met de voeten getreden. De indruk makende of hij hem wilde vermoorden. Het slachtoffer heeft een en andermaal om genade gebeden. Door dit slaan en stoten heeft het slachtoffer, niet alleen veertien dagen moeten blijven liggen of zitten en niet kunnen gaan. Ook nu voelt hij nog steeds groote pijne ende steeckene in sijn liess. Daarenboven heeft Hendrick Gijsberts zich niet ontzien, om op 15 augustus 1638, de vrouw van voorschreven Niclaes Jan Denen, komende uit de Capelle van Omel, waar ze haar devotie en bevertganck gedaan had, voor het huis van Meester Anthonis Canters, te invaderen met eenen furieusen moet, een groot houdt in sijn handt voerende. Diezelfde had haar ook willen slaan, of als het avond was geweest, haar vermoorden als het niet door anderen personen belet was geworden. Dit alles onder het roepen van veele schandaleuse woorden ende onverdraeglijcke injurien. Dit alles zijn niet alleen straatschenderijen, maar kunnen ook oorzaak geven dat nyemant van buytenvolck het vermaert plaetsken van Onse Lieve Vrouwe van Omel soude derffven coomen besoeckenen hun devotie houden. Dit alles kan niet ongestraft blijven.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-02-1643:
Henrick Gijsberts, gedaagde ontkent aanlegger ooit gemolesteerd, geslagen of gestoten te hebben. Hij is verwondert over de stouticheyt van aanlegger, die zegt dat hij om het leven gebracht zou zijn, ware het niet dat Hanrick van Rest dit had belet. Deze is overleden in 1636 van de contagieuse sieckte dus meer dan twee jaar geleden. Aanlegger is wonende te Someren, nyedt gegoeyt ofte geerfft te Asten en zal dus een borg hebben te stellen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-02-1643:
Tot op heden is nog niet voldaan aan het stellen van een borg waarna Meester Wolphert Ideleth dit op zich genomen heeft. Door de verdediging wordt dit afgewezen, omdat Wolphert Ideleth te Someren woont en geen advocaten of procureurs als borg mogen optreden volgens ordonnantie Raad van Brabant.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-02-1645:
Aanlegger vraagt om te verhoren Peter Jan van Rest, 45 jaar, Jan Jan Lenarts, Jan Hendrick Symons en Thonis Jan Berckers, 38 jaar:
Of het waar is, dat in juni 1638, aanlegger komende van Eynthoven, omtrent Mierloo, meer in de heide, werd achtehaald door Hendrick Gijsberts met zijn kar en dat deze, met U deponent, van aanlegger heeft affgeheyscht betaling van diensten die wijlen Willem, zijn broeder, bij den aanlegger als bouwknecht gewoond hebbende en aldaar gestorven. Aanlegger heeft gezegd aan hum niets schuldig te zijn. Hij moest maar eens aankomen, dan zouden zij wel reeckenen en als er iets ten achter was dan zou dat betaald worden. De gedaagde, horende van reeckeninghe heeft aanlegger terstond geslagen met de sweepe dat hij ter aarde viel. En daarna met de voeten gestoten, wel twee of drie reysen repeterende. Hij soude die aenlegger, sijns ouderdoms over de 80 jaeren, met slaen bedorven hebben, als gij deponent niet tussschenbeyde gekomen waert?
Peter Jan van Rest verklaart egene kennisse te hebben dat gedaagde de aanlegger zou hebben geslagen of gestoten.
Jan Jan Lenarts verklaart egene kennisse te hebben.
Jan Hendrick Symons, verklaart wel present geweest te zijn op de hei, op die dag en datum voorschreven, maar heeft het slaan en stoten niet gezien. Wel heeft hij Claes Denen zien vallen, maar niet wetende waardoor.
Thonis Jan Berckers, 38 jaar, heeft wel gezien dat gedaagde de aanlegger heeft geslagen en gestoten. Hij heeft nog gezegd: "Ghij soudt soo eenen ouden man te bersten slaen".

Johannes Hendrick Symons koopt het erfdeel van zijn zwager Mathijs Frans Mathijssen op:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 26; 08-06-1639:
Mathijs Frans Mathijssen verkoopt aan Jan Henrick Symons zijn versterf hem aangekomen van wijlen zijn ouders te weten huis, huis, hofstad, land, groes enzovoorts. Met inbegrip van alle lasten, renten, schulden. Alsmede het versterf hem aangekomen bij doodt van Peter Jan Dryes en Anneke, zijn vrouw zijn oom en moeye.

Johannes Hendrick Symons erft het huis bij de Kerk van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 54; 20-11-1639:
Jan Henrick Symons getrouwd met Jenneke, dochter Frans Tijs ter eenre en Jan Jan Schepers, Jan Goort Schoenmakers te Someren als momboir van Lijsken, dochter wijlen Dryes Schepers ter andere zijde. Allen erven van wijlen Peter Jan Dryes en Dryes Jan Dryes, gebroeders. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Jan Henrick Symons huis en hof in het dorp achter den Toren, ene zijde en einde de straat, ene en andere einde Jan Lambers Verrijt; land aent Root; land opte Hoffackers. Belast met 3 vat rogge per jaar aan de Pastoor van Asten.
2e lot krijgen Jan en Lijske huis, hof, hofstad en een akkertje daarbij op het Rinckvelt aan Voordeldonck naast Jacop van Alphen

In het archief wordt een schuld van Johannes Hendrick Symons genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 70 verso; 06-12-1650:
Jan Henrick Symons is schuldig aan Ariaen Janssen ƒ 150,- à 5% dit om een andere rente te lossen. Marge: 16-03-1665 Aert Janssen van Gerwen heeft de ƒ 150,- gelost.

Johannes Hendrick Symons is rond 1651 overleden, want in 1652 wordt gesproken over de erven van Jan Hendrick Symons en in 1659 verkopen zijn kinderen land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 93 verso; 05-03-1659:
Joost, zoon wijlen Jan Hendrick Symons en Peeter Hendrix, schepen, en Gerard Hendrick Symons als vaderlijke en moederlijke ooms en neven van Lijske en Geertruydt, dochters van Jan Hendrick Symons getrouwd geweest met Jenneke, dochter wijlen Frans Matijssen.
Zij verkopen aan Aert Jansen van Gerwen land in de Sporcht 2 lopense. Belast met 6 denier per jaar cijns aan de Heer van Asten samen met het Convent in een tekst ƒ 150,- aan Adriaen Jansen.
Zij verkopen aan Joris Willems beemd int Root 3½ lopense. Belast met ƒ 200,- aan het Clooster van Ommel; 2 ort per jaar cijns aan de Heer van Asten.
Zij verkopen aan Jan Jansen Slaets land in de Heesackers 1 lopense.
Zij verkopen aan Jan Jansen Claeuws, schepen land den Stapacker int Root 1 lopense 15 roede. Belast met ƒ 50,- aan Michiel Jacobs van de Cruys.

Het huis wordt door de voogden van zus Geertruydt verkocht aan Joachim Jansen, man van haar zus Lysken:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 218; 04-07-1664:
Joost Jansen en Goyerdt van Gorckum als momboiren van Geertruydt, dochter wijlen Jan Hendrick Symons en wijlen Jenneken Fransen verkopen aan Joachim Jansen desselffs onmundigen swaeger de helft van huis, hof en hofstad ontrent de Kerck, ene zijde en einde Michiel Colen, andere zijde de Rootsestraet, andere einde den dries verkocht aan Jan Jansen Claeuws nog niet gevest.

Dochter Elisabetha (Lysken) Jansen is geboren te Asten rond 1634 en op 20-09-1662 te Asten getrouwd met Joachim Jansen, geboren te Asten rond 1630 als zoon van Johannes Jansen van Asten en Heylke:

Het gezin van Joachim Jansen en Elisabetha (Lysken) Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 30-12-1664
2 Petrus Asten 07-08-1667 *
3 Marcelis Asten 22-03-1671
4 Johanna Asten 15-10-1677

* wordt in 1692 als ondervorster en schutter genoemd

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 110; 30-09-1692:
Peeter Joachims heeft de eed gedaan als ondervorster en scutter.

Joachim Jansen was van beroep schoenmaker en erft hier spullen voor zijn ambt van de mensen waar hij knecht was:

Asten Rechterlijk Archief 53; 10-03-1661:
Gommer Jacobs Bure getrouwd met Cathalijn Jan Maes, wonende aan de Kerck. Zij testeren en persisteren bij de vorige testamenten. Joachim Jansen, hun knecht krijgt vier getoude vellen en twee lapleeren vellen alsmede alle leesten en gereetschap het schoenmaeckersampt raeckende evenals alle stukken lappen van leer in de winkel liggende met uitzondering van de tang, die gaat naar Gommer Teunis Keris en een best zwart kleed.

Schoonzuster Anneke staat borg voor een schuld van Joachim Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 187; 22-12-1662:
Jochum Jansen is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth 40 rijksdaalders à 6%. Borg staat Anneken, weduwe Peeter Hendricx. Tot haar verzekering stelt Jochum Janssen getrouwd met Lijsken in handen van de voorschreven borgster de helft van huis, hofstad en aangelag ontrent de Kerck samen 3 lopense, ene en andere zijde de straat, ene einde Michiel Peeter Colen den oude, andere einde Jan Jansen Claus. De wederhelft is van Jochums schoonzuster en onbedeeld.

Joachim Jansen verkoopt een stuk land aan zijn buurman Jan Jansen Clauws:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 218 verso; 04-08-1664:
Joachim Jansen getrouwd met Lijsken, dochter Jan Hendrickx en Geertruydt Jansen en haar momboiren. Zij verkopen aan Jan Jansen Claeuws land / dries int Dorp 3 lopense, ene zijde de straat, ene einde de koper en Chielen Colen, andere einde erven Reynder Lensen. Belast met 15 stuiver per jaar aan de Pastorye rentmeester Pieterson. Koopsom ƒ 208,-.

De moeder van Joachim Jansen maakt haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 02-10-1670:
Heylke weduwe Jan Janssen van Asten, wonende ontrent de Kerck, geassisteerd met haar zoon Joachim Janssen, testeert. Alle vorige testamenten vervallen.
Aan Lysbet Janssen, Isabel Janssen en Maria, weduwe Wouter de Jonge haar dochters al haar huysraet, linde, wollen, gout, silver, tin ende cooper wegens haar getrouwe diensten en nog ieder ƒ 50,- per jaar voor het onderhouden van haar moeder ende dat boven de inkompste. Al haar overige goederen worden gelijkelijk verdeeld over haar kinderen. Indien het gebeurde dat naer haer doodt eenige van haer kinderen niet te vreden ende wilde wesen met dit testament soo sullen de selve afstant doen, mits hebbende een somme van twee gulden tien stuivers, sonder oyt ietwes meer te pretenderen.

De tuin wordt verkocht aan de familie Baltus Philipsen:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 76; 20-02-1668:
Joachim Janssen geeft bij erffmangeling over aan Joost Baltus den hof in 't Dorp, ene zijde en einde Michiel Peeters den ouden, andere einde de straat, andere einde erven Jan Janssen Claeuws. Koopsom ƒ 24,-.

Joachim Jansen was ook ondervorster, getuige onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 33-5213-12-1674:
Attestatie. Jan Somers, ondervorster, 60 jaar en Dirck Wouters, 30 jaar verklaren ter instantie van Jan Maes dat alsulcken seghwoorden ende strijdige redenen als Peerke, de vrouwe van Jan Maes, op de derde july laatstleden was hebbende en spreeckende ten huyse van Sijke, de vrouw van Abraham Jan Michiels: "Gij lieght het, gij lieght het", volgens attestatie de dato 7 july 1674 schepenen Asten. En dat Sijke voorschreven met luyder stemme was seggende ende roepende, dat de dochter van Peerke een leugenaerster was ende altijt soude blijven, hetwelcke sij tot verscheyde maelen was repeterende en roepende. Peerke dit ter herte nemende en was tegenstrijdende.
Bijlage: Op 21-06-1674 hebben wij, Jan Somers en Joachim Janssen, ondervorvorsters, te Asten, ter instantie van Abraham Jansen, ons vervoegd bij Anneken die maet van Anthony Canters en haar gevraagd of ze had gezegd: "Dat Jenneken, dochter van voorschreven Abram haer kleeren en ere tot Antwerpen in oneerlicke huyse hadde verdaen?". Zij heeft ons voor antwoord gegeven: "Dat sij van de selve Jenneke niets wist te seggen dan eere ende duecht en dat degene die anders zeggen allemaal liegen".

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 162; 14-05-1691:
Jan Somers, ondervorster, gedaagd door Joachim Jansen, ondervorster, verklaart ter instantie van Jan Dirck Fransen en Hendrick Gijsberts van den Bleeck dat hem nog seer wel kennelijck is dat, ten tijde hij nog in bediening was als vorster, dat Frans Daendel Colen, vader van Jan Frans Coolen eenigh different ende verschil hadden met Peeter Colen, in die tijd president schepen. Sijnde in vrientschap Frans Daendel Coolen raeckende haer different ofte verscill ontrent 3 stuiver 20 penningen. Het welcke verscill den voornoemde Frans Daendel Colen was verwijtende den voorschreven Peeter Coolen dat hij de gemeente van Asten, de somme van ƒ 0-3-12 hadde te cortte gedaen ofte verongelijckt. Waerover Peeter Coolen, president sijnde, den voornoemde Frans Daendel Colen met recht heeft aengesprocken over welcke actie de voornoemde Frans Daendel Colen een swaer ende costelijck proces heeft gesustineert, oock soodanigh dat het hem een gemeyn huysmansmiddel gecost heeft ende door tselve proces tenemael bijnaer was geruieniert dat den selve sijne wooninge, alwaer hij in was woonende moste verlaeten.
Nog te weten dat Frans Daendel Colen, vader van Jan Frans Colen, in sijn leven was een persoon die seer procedeerachtigh en pleytsuchtigh was.

Joachim Jansen is op 19-09-1693 te Asten overleden en Elisabetha Jansen is als Lyske Simons op 15-11-1698 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Het huis gekomen van Joachim Jansen, komt in bezit van Aleke Jan Baltus Philipsen, weduwe van Jan Jan Canters en hertrouwd met Jan Hendrick Bernaerts. Het is een huis met meerdere bewoners of het zijn verschillende huizen, waar ten tijde van het kadaster nog een huis resteert. Voor de volledigheid vermelden we beide huwelijken van Aleke, omdat zij uit haar eerste huwelijk een flinke som geld heeft ontvangen.

Johannes Jan Canters is geboren te Asten rond 1646 als zoon van Jan Anthonis Canters en Maria Jan van de Rest (zie Voormalig huis B401). Hij heeft voor zijn huwelijk een onwettig kind met Mechtildis Dirx, geboren rond 1645. Hij is op 12-02-1671 te Asten getrouwd met Francisca Aerts Verrijt, geboren te Asten op 31-07-1644 als dochter van Arnoldus Francisci van Ruth en Christina. Dit huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen en na haar overlijden te Asten op 08-05-1672 is Johannes Jan Canters rond 1673 hertrouwd met Aleidis Jansen Baltis, geboren op 18-10-1647 te Asten als dochter van Johannes Balthasari en Heylgunda Jansen Hendricx (zie Slotweg 4).

De gezinnen van Johannes Canters met Mechtildis Dirx en met Aleidis Jansen Baltis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth* Asten 11-03-1667 Asten 21-11-1688
Jan Fransen Berckers
Asten 15-07-1703
Willibrordus Jan Claessen
Asten 03-03-1727 zie Voormalig huis A214
2 Franciscus Asten 23-08-1674 Asten 29-11-1722
Gertrudis Hendricks Costers
Asten 14-11-1750 zie Voormalig huis G609
3 Johanna Asten 23-01-1677 Asten 14-02-1700
Johannes Arnoldus Smits
Asten 11-05-1741

*   onwettige dochter met Mechtildis Dirx

Bij het overlijden van zijn ouders ontvangt Johannes Jan Canters een flinke som geld:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 159, 02-06-1672:
De erfgenamen van wijlen Jan Anthonis Canters met name Hendrick Jan Canters, Flyps Gerits man van Maria, dogter van Jan Anthonis Canters, Peter Jan Anthonis Canters, Tomas Jan Anthonis Canters, Tonis Jan Anthonis Canters, Jan Jan Anthonis Canters, Steven Lambers man van Lijske, dogter van Jan Anthonis Canters. Zij verdelen de nagelaten goederen. 6e lot krijgt Jan ƒ 1000,- in erfrenten en ƒ 2000,- in obligatie door de gezamelijke erfgenamen te leveren.

Johannes Canters is op 09-10-1676 te Asten overleden en op zijn ziekbed heeft hij nog een testament opgemaakt, met name voor zijn onwettige dochter:

Asten Rechterlijk Archief 53; 12-10-1676:
Alzo Jan Canters nu eenige daege geleden sieckelijck is geweest met de besmettelijcke sickte van de Rooden loop, waervan hij op den 9e deser loopende maent octobris 1676 deser werelt is overleden. Jan Canters heeft op zijn ziekbed getesteert en wil dat uit zijn achter te laten goederen, zoals renten en obligaties, zal worden uitgereikt aan Elisabeth, zijn natuurlijke dochter verwekt bij Metien Dirx als zij tot de huwelijkse, of andere geapprobeerde staat is gekomen ƒ 200,-, en een uitzet van een bed met toebehoren en een koe. Indien Elisabeth niet trouwt, dan zullen de ƒ 200,-, bed en koe komen aan de kinderen van hem en Aleken, dochter Jan Baltus Philips waar ook Elisabet woont. Mocht Elisabeth onwilligen ofte ondienstigen mitsgaders hertnechtigen was tegens de voorschreven Aleken Jan's vrouw, dat dezelver daermede niet en cost overcomen ofte huyshouden, dat het selve noch niet bequaem en was om den cost te winnen, dan zal zij besteet worden. Het testament is opgemaakt in aanwezigheid van Aleke, Alekens moeder en Joost Baltus, hun oom, Joost Hendrix, oom van Aelke, Thomas Canters, broeder van wijlen Jan en anderen.
Marge: Flips Frans Martens, vierman, was ook aanwezig. Thomas Canters ondertekend als Thomas Jan Canters

Aleidis Johannis Baltis is te Asten op 31-10-1677 hertrouwd met Johannes Hendrick Bernaerts (Verberne), geboren te Asten op 05-09-1648 als zoon van Henricus Bernardi en Petronella Fransen.

Juncti sunt matrimonio Jois Hendrix Bernaerts et Aleidis Jan Baltis; testes Henricus Canters et Jacobus van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Jois Hendrix Bernaerts en Aleidis Jan Baltis; getuigen Henricus Canters en Jacobus van de Cruijs.

Het gezin van Aleidis Johannis Baltis en Johannes Hendrick Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 09-08-1679 Asten 22-11-1706
Johanna Paulus Coopman
Asten 08-12-1736 zie Voormalig huis G415
2 Johannes Asten 07-09-1682 Kind Asten ±1682
3 Gerardus Asten 09-06-1684 Someren 24-02-1715
Anna Maria Verschuuren
Someren 05-08-1718 zie Prins Bernhardstraat 19
4 Johannes Asten 10-04-1687 Asten 09-05-1717
Maria Peeter Verhoijsen
Asten 17-11-1731
Elisabeth Jan Canters
Asten 23-04-1760

zie Voormalig huis G622

5 Judocus Asten 15-09-1690 Asten 18-04-1723
Maria Jan Peeter Smits
Asten 04-11-1747 zie Voormalig huis G415

Johannes Hendrick Bernaerts erft van zijn schoonouders een huis bij de kerk dat oorspronkelijk aan Joachim Jansen heeft toebehoord:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 65; 22-02-1679:
Peeter Frans Philipsen getrouwd met Merike Jan Baltus Philipsen, Jan Hendrick Bernaerts getrouwd met Alegonda Jansen Baltus Philipsen, Joost Joosten als momboir van Margareta Jan Baltus Philipsen, Peeter Jan Baltus Philipsen, Joost Hendricx als momboir van Anneke Jan Baltus Philips, Jan Hendricx als momboir van Nelleke Jan Baltus Philips. Allen kinderen en erven van Jan Baltus Philips en Heylke Hendricx. Zij delen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Jan Hendrick Bernaerts het huis tegenover de Kerck in het Dorp gekomen van Joachim Jansen, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Michiel Peeter Coolen, ene einde Jan Roefs met den Driehoek; land bij Goyaert van Gorcum 8 lopense; de helft van de Symonsacker geheel 2 lopense; land aan de Pastoryenacker 1 lopense; groes met de Horst daerteynde aengekomen van Jan Vogels; groes int Root 4 lopense, de hooybeempt naest de sijde van het Dorp hiervan 2 lopense. Belast met ƒ 350,- aan Goort Bul, 1⅓e te betalen in 24 gulden 5 stuiver aan rentmeester Donder samen met Peeter Franssen en Margareta Jansen.

Er is sprake van een rentebrief op naam van Jan Jan Canters, die nog geïnd moet worden

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 463; 16-10-1680:
Jan Hendrick Bernaerts getrouwd met Aleke, dochter Jan Baltus en weduwe van Jan Jan Canters, aanlegger contra Jacob Aerts, gedaagde. Betreffende een rentebrief de dato 08-05-1669 waaruit blijkt dat Dirck Flipsen alias Scheper Dirck heeft verkocht aan Jan Canters een rentebrief van 15 gulden 15 stuiver per jaar, zijnde ƒ 300,-.

Jan Hendrick Bernaerts had zijn voornaamste bezit op Ostaden, maar breidde zijn bezit ook uit in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 34; 13-09-1692:
Margareta van Gorcum, weduwe Johan Roefs, testament 28-04-1692, verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts dries in het Dorp 3 copse, ene zijde de koper, andere zijde de straat, ene einde Peter Fransen, andere einde Hendrick van Helmont. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Koopsom ƒ 85,-.

Bij het maken van een klok leverde Jan Hendrick Bernaerts steen voor de oven:

Asten Rechterlijk Archief 146; 27-11-1698:
Ick, Jan Hendrick Bernarts hebbe ontfangen van de secretaris 13 gulden 19 stuiver van geleverde steen doen men de clocke vergoot. Op 2 september 1699 soo is den steenoven op de Marcktvelt vercocht alwaer die clock is vergooten. Gekocht door Jan van Riet voor ƒ 17-10-0.
Aan Jan Daniel van Breey voor afgekochten steen ende gelevert leem tot den oven van de clocke ƒ 17-17-0. Aan Wouter Hoefnaegel goet gedaen 7½ pont tin tot vergieten der clocke ieder pont 9 stuiver ƒ 3-7-8.

In het Astense archief wordt bekend gemaakt dat Jan Hendrick Bernaerts rond 1700 is overleden:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 91; 22-02-1700:
Antonius Frans Philipsen en Nicolaes van der Linden zijn aangesteld als pootmeesters in plaats van Jan Hendrick Bernaerts en Frans Verrijt die beiden overleden zijn.

In het doodregister vinden we dat Jan Hendrick Bernaerts op 21-11-1699 te Asten is overleden en zijn weduwe, Aleidis Johannis Baltis, koopt nog meer land bij:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 77; 15-03-1700:
Antonis Aerts getrouwd geweest met Marie Hendrick Aert Mennen, Joost Antonissen, Maria Antonissen en Adriaen Antonissen. Zij verkopen aan Aleke, weduwe Jan Hendrick Bernaerts land in de Rootsestraet 5 copse; land op het Neutie 3 copse. Verponding 6 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 55,-.

In 1710 wordt er voor het eerst land verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 110; 03-07-1710:
Aleke, weduwe Jan Hendrick Bernaerts, geassisteerd met Gerart, haar zoon, verkoopt aan Anna Constantie Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten land ontrent de Wintmolen 2½ lopense. Belast met 6 denier per jaar aan het boek van Asten. Koopsom ƒ 17,-. Onkosten ƒ 9,10.

Aleidis Johannis Baltis schenkt een stuk land naast het gemeentehuis:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 47; 23-07-1715:
Aleke, weduwe Jan Hendrick Bernarts en Frans, haar zoon, schenken aan de gemeente en alle ingezetenen een driehoekig stuk land naast het gemeentehuis. Waarde ƒ 30,-.

Aleidis Johannis Baltis is op 29-05-1716 te Asten overleden en twee jaar later verdelen de kinderen uit de twee huwelijken de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 7; 04-08-1718:
Francis Jan Canters, Jan Aart Smits getrouwd met Jenneke Jan Kanters, Peeter Janssen Verberne ook Bernarts genoemd, Jan Jansen Verberne zij samen ook voor Gerit, hun broeder. Kinderen en erven van Jan Canters, in het eerste en Jan Verberne, in tweede huwelijk verwekt bij Alegonda Jan Baltis. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Gerit Jansse Verberne huis, hof en aangelag in het dorp 1 lopense, ene zijde kinderen Niclaas van de Linden, andere zijde en einde de gemeente, ene einde Goort Buckums; land en groes circa 18 lopense.
2e lot krijgt Jan Aart Smits huis, hof en aangelag alsmede een klein huiske ontrent de Kerk 2 lopense, ene zijde Hendrik Hoefnagels, andere zijde de straat, ene en andere einde Peeter Jan Bernarts mededeler; land en groes circa 15 lopense. Belast met ƒ 8-1-10 per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.
3e lot krijgt Peeter Jansse Verberne huis, hof en aangelag aan de Kerk in het Dorp 1½ lopense, ene en andere zijde Jan Aart Smits en Jan Jansse Verberne, ene en andere einde de straat; een huiske en hof met de plaats achter de gevel 7 roede, ene zijde en einde Henrik Hoefnagels, andere zijde de straat, andere einde Jan Aart Smits; land en groes circa 15 lopense. ƒ 125,- te ontvangen van Jan Jansse Verberne.
4e lot krijgt Jan Jansse Verberne huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Peeter Jansse Verberne, andere zijde een volgend stuk, ene einde Willem Loomans, andere einde de straat; land en groes circa 15 lopense; ƒ 125,- te betalen aan Peeter Jan Verberne. Marge: 04-08-1718 voldaan. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar op een hem bekende plaats.
5e lot krijgt Joost Jansse Verberne huis, hof en aangelag te Ostaden 5½ lopense, ene zijde Jan Aart Smits, andere zijde Claes Verhees, ene einde Martinus Jan Paulus, andere einde de straat; land en groes circa 14 lopense.

Schoonzoon Jan Aart Smits erft het huis bij de kerk van Asten van zijn schoonouders en had ook bezit op Ostaden. Dochter uit het eerste huwelijk Johanna Joannes Canters, geboren op 23-01-1677 te Asten is op 14-02-1700 te Asten getrouwd met Jan Aart Smits is geboren te Asten rond 1675:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Aerts et Joanna Jois Canters; testes R. D. Franciscus van de Cruijs et Maria van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Aerts en Joanna Jois Canters; getuigen pastoor Franciscus van de Cruijs en Maria van de Cruijs.

Het gezin van Jan Aart Smits en Johanna Joannes Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 05-11-1700 Kind Asten ±1700
2 Arnoldus Asten 27-10-1703 Asten 23-11-1727
Anna Philpse van de Waersenbergh
Asten 14-03-1777
3 Johanna Asten 10-01-1707
4 Henrica Asten 10-07-1710 Asten 28-02-1734
Franciscus Antonis de Smit
Asten 07-12-1734
5 Johannes Asten 22-03-1714
6 Aldegonda Asten 26-02-1718 Asten 30-01-1746
Hendrik Jansen Blommers
Asten 19-09-1776 zie Voormalig huis G399

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736–1746 staat het huis op naam van Jan Aarts Smits en is het door hem in bewoning:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 188:
Jan Aart Smits.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 32 Dorp Bewoners nummer 32 Dorp
1736 Jan Aart Smits Jan Aart Smits
1741 Jan Aart Smits Jan Aart Smits
1746 Jan Aart Smits Jan Aart Smits

Johanna Joannes Canters is als Jenneke Jan Smits op 11-05-1741 te Asten overleden en Jan Aarts Smits wordt getroffen door een beroerte en de kinderen verkopen goederen, de oogst en een stuk land om in het onderhoud van hun vader te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 142; 08-03-1748:
Namens Jan Aart Smits, in de Toorenstraat, dog vermits sijne beroerte niet in staat sijnde wordt door Aart en Jan, zijn zoons en Francis de Smit getrouwd geweest met Hendrina, dochter Jan Aart de Smit, allen alhier en Hendrik Blommers getrouwd met Alegonda Smits, te Geldrop, verkocht, ter betaling van de schulden, de gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen van Jan Aart Smits onder andere een kast ƒ 14,-, twee koeien ƒ 64,-, twee ossen ƒ 30,-, drie kalveren ƒ 23,-. Totale opbrengst ƒ 164,-.

Asten Rechterlijk Archief 142; 02-07-1748:
Jan Aart Smits, ziek, laat verkopen den oogst te velde op de Biehal, op de Haseldonk, op vrouw Flipsevelt, op Cantersvelt, op vrouw Voldersvelt, opt Busvelt, op het Vrouwkesveltje, op den Hoogenacker, op den langen Berg. Opbrengst ƒ 122,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 109 verso; 10-08-1748:
Aart Janse Smits en Jan Janse Smits mede voor hun innocente en zieke vader alsmede voor Francis Antonis de Smit en Hendrik Blommers, hun zwagers. Zij verkopen aan Johannes Souve, chirurgijn land aan het Kaske 2 lopense. Koopsom ƒ 50,-.

Jan Aart Smits is op 03-12-1748 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Johanna Joannes Canters en Jan Aart Smits:

Dochter Henrica Jan Aart Smits is geboren te Asten op 10-07-1710 en op 28-02-1734 te Asten getrouwd met Franciscus Antonis de Smit, geboren te Someren op 26-04-1713 als zoon van Antonius Theodorus Smits en Johanna Petrus Cranenbroeck. Na het overlijden van Henrica Jan Aart Smits op 07-12-1734 te Asten, is Franciscus Antonis de Smit op 14-01-1736 te Asten hertrouwd met Anna Hendrix Slaets, geboren te Asten op 07-07-1707 als dochter van Henricus Peter Slaets en Margareta Tielens:

Juncti sunt matrimonio coram me et testibus subsequentibus prosentibus alijs pro alijs Franciscus Antoni Smets et Hendrina Jan Aerts Smits.

In huwelijkse echt gebonden voor mij en in het bijzijn van andere wederzijdse getuigen Franciscus Antoni Smets en Hendrina Jan Aerts Smits.

De gezinnen van Henrica Jan Aart Smits met Franciscus Antonis de Smit en van Franciscus Antonis de Smit met Anna Hendrix Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 07-12-1734 Helmond 08-04-1763
Joannes Arnoldus Strijbosch
Deurne ±1790
2 Helena* Asten 10-12-1736 >1747
3 Johanna* Asten 03-05-1741 >1747
4 Henricus* Asten 12-05-1745 Vlierden 18-02-1776
Hendrina van de Moosdijk
Vlierden 30-12-1820

*          kinderen uit het tweede huwelijk van Franciscus Antonis de Smit

Voor zijn tweede huwelijk moet Francis Antonis Smets een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 141 verso; 28-01-1736:
Francis Antonis, smid, weduwnaar Hendrina Jan Aart Smits maakt ten behoeve van zijn minderjarige dochter een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Anna Hendrik Slaats.
Onroerende goederen: 1⁄5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes, nagelaten door wijlen zijn vrouws ouders.
Roerende goederen: een veren bed met toebehoren, een halve beddekoets, een tafelbank, vier stoelen, een tafel, twee kastjes, een kist, enige ketels, potten, tobben, teilen, een blaasbalg en aambeelden, een slijpsteen, klein smidsgereedschap en een koe.

Anna Hendrix Slaets is als Anna Francis de Smits op 25-06-1746 te Asten overleden en het in bovenstaande testament genoemde erfdeel van de schoonfamilie van Francis Antonis Smets wordt verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 50 verso; 05-09-1746:
Pieter Hendrik Slaats, te Gestel, Jan Hendrik Slaats, te Someren, Laurens Roymans getrouwd met Peternel Hendrik Slaats, Francis Antonis de Smit als weduwnaar Anneke Hendrik Slaats, Antoni Marcelis Coolen getrouwd met Jenneke Hendrik Slaats. Allen kinderen en erven van wijlen Hendrik Slaats en Margrita Tiele van de Loverbosch. Zij verkopen aan Tiele Hendrik Slaats, hun broeder 5⁄6e deel in huis, hof en aangelag te Heusden 3 lopense, ene zijde de weduwe Jan Slaats, andere zijde Mattijs Dirks, ene een andere einde de straat; land 1 lopense 12 roede, ene zijde en einde de weduwe Jan Slaats, andere zijde de straat, andere einde den drost. Koopsom ƒ 75-15-0.

Franciscus Antonis de Smit verhuist daarna naar Ommel (zie Kennisstraat 1).

Na het overlijden van haar moeder en grootvader is dochter Henrica uit het eerste huwelijk van Franciscus Antonis de Smit met de erfenis van haar grootouders met een schuld opgescheept:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-01-1749:
Aan drost en schepenen, Francis Antonis de Smit, weduwnaar van Hendrien dochter wijlen Jan Aart Smits waarbij een kind, met name Henderien. Onlangs is Jan Aart Smits, grootvader van het kind, overleden en daardoor is zijn nalatenschap voor ¼e deel op het voorschreven kind verstorven. De goederen bestaan voornamelijk uit een groot huis, schuur en hof, land en groes ontrent het Dorp, in de Toorenstraat. De goederen zijn belast met vele schulden ⅓e deel in een rente van ƒ 24-5-0 ten laste van het Gemene Land; ƒ 3-8-0 jaarlijks aan het comptoir van rentmeester de Kempenaar; ƒ 100,- aan Willem Verhaseldonk, schepen, te Asten. In 1717-1718 is Jan Aart Smits, borgemeester geweest, samen met Marten van de Loverbosch, uit dien hoofde restte nog een rekening aan de kinderen en erven van Jan Franse van de Loverbosch van ƒ 1209-12-11, volgens afrekening op 13-06-1735. Om deze schulden te voldoen zijn Aart Janse Smits, Jan Janse Aarts Smits en Hendrik Blommers man van Alegonda Aart Smits, samen met de suppliant, als erfgenamen, in overleg gegaan met de erfgenamen van Jan Fransse van de Loverbosch, of wel Marten van de Loverbosch, om een minnelijke schikking te kunnen treffen over de ƒ 1209-12-11, in die zin dat zij die willen voldoen met f 900,- en dat dan alle restanten van het borgemeestersboek ten goede zullen komen aan de erven van de Loverbosch. Verder hebben zij gezamelijk aan Jan Verberne, schepen, verkocht voor ƒ 225,- het woonhuis, hof, schuur en schop inclusief ⅓e deel van de rente van ƒ 24-5-0 jaarlijks aan het Gemene Land. Verder is overeengekomen om alle verdere vaste goederen van Jan Aart Smits, op maandag, 6 januari aanstaande, publiek te verkopen. Dit om alle schulden te voldoen. Suppliant vraagt, namens zijn kind, toestemming van Uw College. Kantlijn: Toestemming wordt verleend.

Het huis wordt verkocht aan Jan Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 121; 03-02-1749:
De erfgenamen Jan Aart Smits verkopen aan Jan Verberne, schepen, een huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Toorenstraat 1 lopense, ene zijde Jan Ture Loomans, andere zijde weduwe Peter Verberne.
Land 3 copse. Belast met ƒ 8-1-12 per jaar, in kapitaal ƒ 202-3-12, in een meerdere rente met Peter Loomans en Catarina den Dubbelen; ƒ 25-5-0 per jaar aan het Gemene Land inclusief drie achterstaande pachten door de koper te voldoen. Koopsom ƒ 225,-.
Land den Hoogenacker 6 copse. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Bede ƒ 0-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 17,-.
Land den Berg 5 copse. Verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Bede ƒ 0-6-8 per jaar.

Johannes Jansen Verberne (Blockmakers) is geboren te Asten op 10-04-1687 als zoon van Johannes Hendrick Bernaerts en Aleidis Johannis Baltis (zie Voormalig huis G618). Hij is op 09-05-1717 te Asten getrouwd met Maria Peeter Verhoijsen, geboren te Someren op 24-03-1695 als dochter van Petrus Nicolaas Verhoysen en Wilhelma Theodorus Verdysteldonck. Na haar overlijden te Asten als Maria Verberne op 17-03-1730 is Johannes Jansen Verberne op 17-11-1731 te Asten hertrouwd met Elisabeth Jan Canters, geboren op 13-09-1695 te Asten als dochter van Johannes Petri Canters en Elisabeth Antoni Verryt (zie Kennisstraat 5):

De gezinnen van Johannes Jansen Verberne (Blockmakers) met Maria Peeter Verhoijsen en met Elisabeth Jan Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 06-08-1718 Asten 20-11-1746
Margaretha Loomans
Asten 07-09-1779 zie Voormalig huis G857
2 Petronella Asten 07-01-1721 Asten 13-05-1753
Ambrosius Bakens
Asten 20-06-1771
3 Aldegonda Asten 15-02-1722 Kind Asten ±1722
4 Franciscus Asten 04-05-1723 Asten 20-05-1764
Catharina Jan Trouwen
Asten 09-01-1786 zie Voormalig huis G622
5 Petrus Asten 28-02-1727 Kind Asten ±1727
6 Gerardus Asten 03-03-1730 Helmond 27-08-1758
Maria Catharina van der Velden
Asten 04-08-1788
7 Antonius* Asten 31-03-1733
8 Anna Maria* Asten 16-02-1735
9 Johannes* Asten 15-04-1737

*          kinderen uit het tweede huwelijk

Johannes Jansen Verberne woonde zelf in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G622) en verhuurde het huis aan derden, zoals blijkt uit de bewoningslijst van het huis over de periode 1751-1761:

Jaar Eigenaar nummer 32 Dorp Bewoners nummer 32 Dorp
1751 Jan Verberne Jan Lambers
1756 Jan Verberne Jan Hogers, Geertruij Canters en Joost Koopmans
1761 kinderen Jan Verberne  Jan Hendrick van de Meulendijk, Joost Koopmans en Jan Jan Smits
Johannes Jansen Verberne is op 23-04-1760 te Asten overleden, waarna het huis op naam van de kinderen van het eerste huwelijk komt en zij verdelen de goederen, waarbij Ambrosius Bakens dit deel ontvangt en Johannes Jansen Verberne een kamer:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 126; 20-06-1765:
Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg, Ambrosius Bakens man van Pieternel Janse Verberne, Francis Janse Verberne, wonende in het Dorp, Gerrit Janse Verberne, wonende te Helmond. Kinderen en erven van wijlen Jan Verberne en Maria Verhoysen, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Jan Janse Verberne een kamer in het huis gekomen van Jan Aart Smits zijnde deze kamer aan de gevel tot den brandmuur waarin de schoorsteen is.
2e lot krijgt Ambrosius Bakens een huis, stal, schuur gekomen van Jan Aart Smits beginnende met een keuken aan de brandmuur.

Elisabeth Jan Canters is op 31-07-1770 te Asten overleden.

Dochter Petronella Jansen Verberne is geboren te Asten op 07-01-1721 en op 13-05-1753 te Asten getrouwd met Ambrosius Nicolaus Bakens, geboren te Kaldenkirchen (D) op 18-09-1729 als zoon van Nicolaus Baaken. Na het overlijden van Petronella Jansen Verberne op 20-06-1771 te Asten is Ambrosius Bakens op 23-02-1772 te Asten als zadelmaker hertrouwd met Maria Vreynsen, geboren op 05-08-1718 te Asten als bejaarde dochter van Johannes Vreynsen en Godefrida Marcelis Coolen (zie ook Bergdijk 36). Dit laatste huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen:

Het gezin van Petronella Jansen Verberne en Ambrosius Bakens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 23-11-1754 Asten 26-08-1781
Johannes Antoni Bluijssens
Asten 18-04-1793 zie Voormalig huis G517
2 Johannes Asten 08-04-1757 Ongehuwd Asten 17-04-1786
3 Gerardus Asten 03-06-1759 Asten 08-11-1789
Helena Henrici van Helmont
Asten 24-09-1824 zie Voormalig huis G399
4 Johanna Asten 12-06-1762 Asten 20-04-1788
Antonius Arnoldus van Hoek
Asten 09-11-1811 zie Voormalig huis G410

Voor zijn tweede huwelijk moet Ambrosius Bakens, die van beroep zadelmaker was, een staat en inventaris opmaken en huwelijkse voorwaarden opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 146 verso; 08-02-1772:
Staat en inventaris opgemaakt door Ambrosius Bakens weduwnaar van Peternel Verberne ten behoeve van Annemie, Jan, Gerrit en Johanna, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Maria Vrijnsen.
Onroerende goederen: een huis, schuur en stal 3 copse, ene zijde Martinus van der Linden, andere zijde Jan Janse Verberne; een aangelag agter het kleyn huyske groot, met het vorige perceel 3 copse ene zijde Jan Janse Verberne, andere zijde Gerrit Verberne; den Bergacker 31 roeden; land aan de voetpad na het Laarbroek 1 lopense; land het Leenweegske 2 lopense; land in de Deursenseacker 1½ lopense; land in de Snijerskamp 1 lopense 1 copse; land in den Olieacker 3 copse; groes agter het Slootje de helft is 1½ lopense; groes Cantersvelt 2½ lopense; weiland in het Rood 1 lopense 1 copse.
Roerende goederen: twee bedden met toebehoren, twaalf lakens, zes tinnen borden, een tinnen schotel, twaalf tinnen lepels, enige ketels, potten en pannen, een tafel, twee kasten, een kist, klein landbouwgereedschap, twee koeien, een kalf, divers Delfts aardewerk, vuurgerei, een eyseren stooff off kaggel een loykom met de vellen en leer ter waarde van ƒ 200,-, 1000 pond hooi, vier vierendeele spek, twee halve verkenskoppen, vrouwenkleren, een lijst met prenten tot zijn ambagt als zadelmaker behoorende.
Schulden: opgenomen van een ingezetene ƒ 200-00-00; diverse dorps- en landslasten ƒ 32-08-12.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 150; 08-02-1772:
Ambrosius Bakens, weduwnaar Peternel Verberne bruidegom geassisteerd met Jan Janse Verberne, zijn zwager ter eenre en Maria Vreynse, jonge dochter bruid geassisteerd met Jan Vrijnse, haar broeder ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere:
Hij brengt de goederen in die hij bezit. Zij brengt ƒ 200,-, haar kleren, een kist en een spinnewiel in. Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden dan zal deze uit de boedel gaan met ƒ 100,- van de ingebrachte ƒ 200,- en hetgene zij verder heeft ingebracht. Al het overige blijft voor de kinderen van Bakens. Indien de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kind(eren) na te laten, dan zullen haar naaste vrienden ƒ 100,- van de ingebrachte ƒ 200,- ontvangen.

Hieruit en uit het huizenquohier over de periode 1766-1781 blijkt dat het huis wordt bewoond door Ambrosius Bakens en het kleine huisje door Martinus Linden en later door zijn weduwe:

Jaar Eigenaar nummer 32 Dorp Bewoners nummer 32 Dorp
1766 Ambrosius Bakens en Martinus Linden Ambrosius Bakens en Martinus Linden
1771 Ambrosius Bakens en Martinus Linden Ambrosius Bakens, Martinus Linden en Jan Aarts
1776 Ambrosius Bakens en Martinus Linden Ambrosius Bakens, Martinus Linden, Jan Aart Smits
1781 Ambrosius Bakens en weduwe Martinus Linden Ambrosius Bakens en weduwe Martinus Linden

Uit bovengenoemd huizenquohier blijkt dat Martinus Linden mede-eigenaar en bewoner is en dat komt omdat Jan Jansen Verberne een kamer uit zijn erfenis direct had doorverkocht aan Martinus Linden:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 178 verso; 29-06-1765:
Jan Janse Verberne verkoopt aan Martinus Linde een kamer in het huis, gekomen van Jan Aart Smits, zijnde de kamer aan de gevel tot den brandmuur, welke samen met Ambrosius Bakens moet worden onderhouden. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met de verkoper, Ambrosius Bakens, Francis Verberne en anderen. Verkoper aangekomen bij deling de dato 29-06-1765.

Rond 1785 is van het huis is daarna een klein huis gesplitst (zie Voormalig huis G611A)

Ambrosius Bakens is op 02-04-1786 te Asten overleden en als zijn ongehuwde zoon Johannes (Jan) te Asten op 17-04-1786 overlijdt, worden de onroerende goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 38 verso; 09-05-1786:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Ambrosius Bakens overleden, 17-04-1786.
¼e deel in waarde huis, schuur, stal en hof ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Antoni Sluytersƒ 250-00-00;
het aangelag agter het kleyn huyske 1 copse, ene zijde Gerrit Verberne, andere zijde weduwe Francis Verberne ƒ 20-00-00;
den Bergacker 31 roeden ƒ 15-00-00;
een acker aan de voetpat 1 lopense ƒ 20-00-00;
het Leenweegske 2 lopense ƒ 60-00-00;
land in den Deursenseacker 1½ lopense ƒ 50-00-00;
land in de Snijerscamp 1¼ lopense ƒ 40-00-00;
land in den Olieacker 3 copse ƒ 30-00-00;
groes agter het Slootje 1½ lopense ƒ 60-00-00;
groes Cantersvelt 2½ lopense ƒ 110-00-00;
groes het Rootsevelt 1¼ lopense ƒ 60-00-0;
Totaal onroerende goederen ƒ 715-00-00.
De goederen zijn belast met ƒ 2-0-6 per jaar aan de Kempenaar in een meerdere rente in kapitaal ƒ 50-09-06.
Rest ƒ 664-10-10.
¼e deel is ƒ 166-02-10.
20e penning is ƒ 8-6-4.

Maria Vreynsen is als Maria Ambrosius Bakens op 15-06-1792 te Asten overleden en hieronder de doodakte van Ambrosius Bakens en de begraafakte van Maria Vreynsen:

Kort daarvoor hebben de kinderen het huis aan Hendrik Verberne verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 75 verso; 29-09-1791 provisioneel, 09-11-1791 definitief:
Gerrit Bakens, Jan Bluyssen getrouwd met Anna Maria Bakens, Antony van Hoek getrouwd met Johanna Bakens. Zij verkopen aan Hendrik Verberne huis, stal, hof en aangelag in de Toorenstraat 3 copse, ene zijde Pieter Martinus Slaats, andere zijde weduwe Martinus Linden en dat met de aangehorende peelvelden. Belast met ƒ 2-0-6 per jaar aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch. Wordende gereserveerd de looykom welke moet blijven staan tot deze versleten is en aan de verkopers wordt vrijgelaten de toegang naar deze looikom. Alsmede de willigeboomen welke te half maart geruimd zullen zijn. Koopsom ƒ 217,-.
Zij verkopen aan Antony Timmermans land het Leenweegske 2 lopense                          Koopsom ƒ 112,-.
Zij verkopen aan Jan Janse Timmermans den Olieakker 3 copse, perceel tiendvrij            Koopsom ƒ 110,-.
Zij verkopen aan Godefridus Sauvé den Deursenseakker 1½ lopense                               Koopsom ƒ 126,-.
Zij verkopen aan Adriaan van Duuren groes aan het Slootje 1½ lopense                          Koopsom ƒ 152,-.
Zij verkopen aan Mattijs Pieter Slaats groes in het Rood 1¼ lopense                                Koopsom ƒ 159,-.
Zij verkopen aan Leendert van Riet land den Bergakker 3 copse                                       Koopsom ƒ 125,-.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 80 verso; 12-11-1791:
Gerrit Bakens en Anthony van Hoek, getrouwd met Johanna Bakens verkopen aan Jan Bluyssen getrouwd met Ana Maria Bakens 2⁄3e deel in de navolgende goederen en waarvan 1⁄3e deel van de koper nomen uxoris is. Land den Patakker 1 lopense; land den Snijerskamp 1¼ lopense; groes Cantersvelt 2½ lopense. Koopsom ƒ 200,-.

Hendrik Jansen Verberne is geboren te Someren op 14-08-1760 als zoon van Johannes Gerardus Verberne en Wilhelmina Godefridus Leenen. In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Hendrik Verberne en verhuurt hij het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 32 Dorp Bewoners nummer 32 Dorp
1798 Hendrik Verberne Jacobus Janssen
1803 Hendrik Verberne Hendrik Greeven

Hendrik Verberne verkoopt het huis door aan Lambert Michielsen (zie ook Emmastraat 18 en 20):

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 70; 01-09-1802:
Hendrik Verberne verkoopt aan Lambertus Michielsen een huis, bestaande uit twee woningen, in de Toorenstaat, ene zijde de koper, andere zijde Martinus Linde. Koopsom ƒ 115,-.

Hendrik Jansen Verberne is ongehuwd op 09-03-1843 te Someren overleden.

Lambert Hendrik Michielsen is geboren te Woensel op 18-09-1767 als zoon van Hendrik Lambert Michielsen en Christina van Geldrop. Hij is op 07-05-1797 te Asten getrouwd met Johanna Antony Sluijters, geboren te Asten op 03-08-1766 als dochter van Antonius Petri Sluijters en Maria Henrici van Geffen:

Het gezin van Lambert Hendrik Michielsen en Johanna Antony Sluijters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 16-02-1798 Udenhout 17-04-1826
Petronella Canters
Asten 18-06-1880
2 Antonius Asten 27-11-1799 Aarle Rixtel 01-05-1828
Wilhelmina Ceelen
Asten 11-02-1877 zie Emmastraat 18 en 20
3 Johanna Maria Asten 12-01-1802 Asten 07-04-1826
Antonie Willems Verberne
Asten 08-11-1888 zie Voormalig huis G579
4 Christianus Asten 24-02-1804 Kind Asten 08-06-1804
5 Christina Asten 05-03-1806 Asten 15-11-1828
Antonius Hendrik Martijn
Helmond 24-05-1860
6 Henrica Asten 14-12-1810 Asten 26-04-1836
Joannes Antonius van Griensven
Helmond 21-05-1893

Johanna Antony Sluijters is op 27-06-1821 te Asten overleden en Lambert Hendrik Michielsen is op 20-05-1823 te Asten overleden.

Bij het kadaster is dit huis samengevoegd met nog twee huizen en in bezit van zoon Henricus Michielsen.

Kadaster 1811-1832; G611:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 90 el, het Derp, klassen 1.
Eigenaar: Hendrik Michielsen.

Zoon Henricus Michielsen, geboren te Asten op 16-02-1798 is op 17-04-1826 te Udenhout getrouwd met Petronella Canters, geboren te Udenhout op 08-12-1802 als dochter van Godefridus Godefridus Canters en Joanna Johannes de Ridder (zie ook Busselseweg 7).

Het gezin van Henricus Michielsen en Petronella Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambertus Godefridus Asten 06-01-1827 Asten 27-04-1858
Joanna Maria Wilbers
Mierlo 30-06-1894 zie Voormalig huis G655
2 Godefrida Johanna Asten 10-11-1828 Asten 08-05-1851
Johannes Petrus van Bussel
Asten 24-08-1852 zie Voormalig huis G481
3 Johanna Maria Asten 18-05-1830 Heeze 15-04-1861
Johannes Kusters
Nijmegen 01-04-1908 winkelier op Markt en
Veestraat in Helmond
4 Joannes Hendricus* Asten 09-02-1832 Ongehuwd Singkawang (Ind) 02-10-1871 korporaal
5 Martinus Antonius Asten 18-10-1833 Kind Asten 29-02-1836
6 Josephus Christianus Asten 27-11-1835 Asten 20-01-1868
Johanna Maria Smits
Asten 03-05-1896
7 Martinus Antonius Asten 09-02-1837 Ongehuwd Asten 10-11-1890 Liefdehuis
8 Anna Maria Asten 29-11-1838 Asten 24-04-1882
Laurentius Graat
Meijel 19-09-1911
9 Antonius Hubertus Asten 04-06-1840 Ongehuwd Asten 22-11-1925 zie Voormalig huis G613
10 Maria Godefrida Asten 07-12-1842 Ongehuwd Asten 01-11-1928 zie Voormalig huis G613

* zoon Joannes Hendricus Michielsen, geboren te Asten op 09-02-1832, heeft nog als korporaal schrijver dienst gedaan in het voormalige Nederlandsch-Indië. In dde Javaasche courant van 14-02-1865 zijn aankomst in Batavia: 

Uit zijn nalatenschap blijkt dat hij op 02-10-1871 te Singkawang (Ind) is overleden, zoals gemeld in de Nederlandsche staatscourant van 05-11-1873:

Rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Volgens de Bredasche courant van 23-04-1839 wordt Henricus Michielsen benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter van Asten:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Henricus Michielsen met zijn gezin in het huis met huizingnummer A147:

Nadat Henricus Michielsen in 1867 de brouwerij aan het Koningsplein aan de Rooms Katholieke gemeente had verkocht (zie Voormalig huis G591), stichtte hij hier een brouwerij op de erven van G611 en G612 en samen met het huis krijgt dit kadasternummers G1258 en G1259, zoals te zien op de kadasterkaart linksonder. Een jaar later wordt het gesplitst en krijgt de brouwerij kadasternummer G1285 en het huis kadasternummer G1286, zie kadasterkaart rechtsonder:

Ook in de periode 1869-1879 wonen Henricus Michielsen en Petronella Canters met hun gezin in het huis met huizingnummer A216:

In het Venloosch weekblad van 08-04-1876 biedt Henricus Michielsen zijn winkel en brouwerij te koop aan:

Het deel van het huis met kadasternummer G1417 en de brouwerij met kadasternummer G1418 worden verkocht aan Peter, Godefridus en Gordina van Bussel, die het vrijwel direct doorverkopen aan hun neef Antonie Jan Berkvens (zie Dijkstraat 66). We gaan hier verder met huis G1417, de brouwerij met G1418 wordt opslagruimte.

- Een deel van huis G1286 en tuin G1258 blijift behouden voor Henricus Michielsen en omgebouwd tot huis met later kadasternummer G1414 (zie Voormalig huis G1414).

- Een deel van het huis wordt omgebouwd tot een apart huis met kadasternummer G1416 en later verkocht aan Bonaventura Eijsbouts (zie Voormalig huis G1416).

- Een deel van tuin G1258 krijgt kadasternummer G1412 en wordt verkocht aan Francis van Hout, die een huis met kadasternummer G1413 bouwt (zie Voormalig huis G1413).

Hendrik Michielsen verhuist na de verkoop naar A219 (zie Voormalig huis G1414) en in een deel van het huis woont Leonardus Simonis, geboren te Asten op 13-05-1807 als zoon van Johannes Simonis en Johanna Maria Tibout (zie Voormalig huis G427). Hij is sinds 21-12-1858 weduwnaar van Mathea Sieben, geboren te Nederweert op 06-09-1805 als dochter van Joseph Sijben en Petronella van Hout, met wie hij als kleermaker op 21-04-1830 te Nederweert getrouwd was. Hij is als bode rond 1860 hertrouwd met Ida Nullens, geboren te Neeroeteren (B) op 13-09-1813. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A216:

Leonardus Simonis en Ida Nullens verhuizen in 1872 naar Helmond en Leonardus Simonis is daar op 06-06-1873 overleden. Ida Nullens verhuist enkele dagen later naar Bree (B).

Het andere deel is bewoond door zoon Josephus Christianus Michielsen, geboren te Asten op 27-11-1835 als zoon van bovengenoemde Hendricus Michielsen en Petronella Canters. Hij is als bierbrouwer op 20-01-1868 te Asten getrouwd met Johanna Maria Smits, geboren te Asten op 08-12-1839 als dochter van Wilhelmus Smits en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis E1056). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A217:

In de herberg van Josephus Christianus Michielsen worden onroerende goederen van zijn broer Lambertus Godefridus Michielsen verkocht, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-04-1883:

Ook zijn vader Hendrik Michielsen verkoopt een huis in de herberg van Josephus Christianus Michielsen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1884:

Als in 1886 huis G1417 en brouwerij G1418 verkocht worden aan Rooms Katholieke kerk van Asten verhuizen zij naar Stratum en later naar Eindhoven, Woensel en Tongelre om in 1892 weer terug te keren in Asten (zie Voormalig huis G579).

Het huis wordt onder hetzelfde kadasternummer herbouwd tot twee woningen, waarbij een huis later bij het Koningsplein wordt ingedeeld. We gaan hier verder met het huis aan de toenmalige Torenstraat en voor de andere woning zie Voormalig huis G2326.

Vanuit A60 (zie Voormalig huis G312) komt in het huis wonen Johannes van Nuland, geboren te Nuland op 24-06-1858 als zoon van Wilhelmus van Nuland en Petronella van Nistelrooij. Hij is als molenaar op 11-01-1886 te Schijndel getrouwd met Anna Maria Steenbakkers, geboren te Veghel op 05-04-1860 als dochter van Gijsbertus Steenbakkers en Catharina van Eert. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-08-1886 en 28-02-1888 zoekt Johannes van Nuland een leerling en een knecht:

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A229:

Johannes van Nuland verhuist in 1891 met zijn gezin naar A196 (zie Voormalig huis G539) en in het huis komt wonen zijn zwager Antonius Marcelis Adrianus van Bussel, geboren te Asten op 29-08-1861 als zoon van Johannes Peter van Bussel en Maria Elisabeth van Bussel (zie Voormalig huis G481). Hij is als bierbrouwer op 11-02-1890 te Asten getrouwd met Wilhelmina Steenbakkers, geboren te Schijndel op 27-02-1867 als dochter van Gijsbertus Steenbakkers en Catharina van Eert.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-12-1900 staat de mededeling dat Antonius Marcelis Adrianus van Bussel benoemd is tot directeur van de bierbrouwerij in Voorburg.

In 1901 verhuisden zij naar Vught, woonden daarna nog in Eindhoven en Berlicum1, waar Wilhelmina Steenbakkers in 1927 nog als eerste vrouw in de gemeenteraad kwam. In Het huisgezin van 09-05-1928 een artikel over een gemeenteraadsvergadering waarin Wilhelmina Steenbakkers als raadslid genoemd wordt:

Antonius Marcelis Adrianus van Bussel is op 15-10-1941 te Veghel overleden en Wilhelmina Steenbakkers is op 09-01-1959 te Veghel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

De volgende bewoner is Johannes van Deursen, geboren te Asten op 24-04-1862 als zoon van Laurentius Mathijs van Deursen en Hendrina Hoefnagels (zie Voormalig huis G1147). Hij is als timmerman op 26-04-1901 te Asten getrouwd met Hendrina Arnoldina Maria Kuijpers, geboren te Deurne op 02-05-1868 als dochter van Johannes Kuijpers en Petronella Nooijen. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A241:

Aan het eind van de periode verhuizen zij naar A172 (zie Emmastraat 6) en de nieuwe bewoner is Bernardus Janssen, geboren te Asten op 03-03-1877 als zoon van Leonardus Janssen en Catharina van der Heijden (zie Voormalig huis G1377). Hij is als boekhouder op 12-06-1906 te Asten getrouwd met Wilhelmina Leermakers, geboren te Boxtel op 19-10-1879 als dochter van Wilhelmus Leermakers en Maria Elisabeth Verdonk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij vanaf 1911 in het huis met huizingnummer A272:

Ook in de periode 1920-1930 bewonen zij het huis met huizingnummer A335:

Zij verhuizen in de periode naar een nieuw huis met huizingnummer A348a (zie \) en verdere bewoning is niet bekend. Waarschijnlijk is het huis samengevoegd met het alcoholvrij lokaal dat rond 1930 werd uitgebreid (zie Voormalig huis G2326). 

Na de bevrijding wordt brouwerij G1418 afgebroken en de twee woningen weer tot een huis omgebouwd met kadasternummer G2631, zoals weergegeven op de nevenstaande kadasterkaart.

 

Op basis van onderstaande advertentie in het Peelbelang van 10-03-1945 heeft nog in het huis gewoond Antonius Marinus (Toon) Cortenbach, geboren te Asten op 29-10-1908 als zoon van Antonius Cortenbach en Maria van Helmond (zie Voormalig huis G1309). Hij is op 30-04-1934 te Asten getrouwd met Theodora Hendrika (Drieka) Ceelen, geboren te Asten op 21-06-1906 als dochter van Wilhelmus Ceelen en Johanna Peeters (zie Voormalig huis E1101).

De percelen grond van G2631 worden rond 1950 verkocht aan de buren en het huis, dan in gebruik als huishoudschool is rond 1963 afgebroken. Hieronder een foto van het huis.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1630 Johannes Hendrick Symons Asten ±1600 Johannes Hendrick Symons Asten ±1600
1662 Joachim Jansen Asten ±1630 Joachim Jansen Asten ±1630
1698 Aleke Jan Baltus Philipsen Asten 18-10-1647
1718 Jan Aart Smits Asten ±1675 Jan Aart Smits Asten ±1675
Dorp huis 32
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Aart Smits Asten ±1675 Jan Aart Smits Asten ±1675
1741 Jan Aart Smits Asten ±1675 Jan Aart Smits Asten ±1675
1746 Jan Aart Smits Asten ±1675 Jan Aart Smits Asten ±1675
1751 Jan Verberne Asten 10-04-1687 Jan Lambers Asten 16-06-1684
1756 Jan Verberne Asten 10-04-1687 Jan Hogers, Geertruij Canters en Joost Koopmans Someren ±1700
1761 kinderen Jan Verberne Asten 06-08-1718 Jan Hendrick van de Meulendijk, Joost Koopmans en Jan Jan Smits Asten 11-05-1702
1766 Ambrosius Bakens en Martinus Linden Kaldenkirchen (D) 18-09-1729 Ambrosius Bakens en Martinus Linden Kaldenkirchen (D) 18-09-1729
1771 Ambrosius Bakens en Martinus Linden Kaldenkirchen (D) 18-09-1729 Ambrosius Bakens, Martinus Linden en Jan Aarts Kaldenkirchen (D) 18-09-1729
1776 Ambrosius Bakens en Martinus Linden Kaldenkirchen (D) 18-09-1729 Ambrosius Bakens, Martinus Linden, Jan Aart Smits Kaldenkirchen (D) 18-09-1729
1781 Ambrosius Bakens en weduwe Martinus Linden Kaldenkirchen (D) 18-09-1729 Ambrosius Bakens en weduwe Martinus Linden Kaldenkirchen (D) 18-09-1729
1798 Hendrik Verberne Someren 14-08-1760 Jacobus Janssen Walderath (D) ±1768
1803 Hendrik Verberne Someren 14-08-1760 Hendrik Greeven
Kadasternummer G611
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G611 1832-1876 Henricus Michielsen Asten 16-02-1798
G1417 1876-1886 Antonie Jan Berkvens Asten 14-08-1844 met brouwerij G1418 afgesplist G1413, G1414 en G1416
G1417 1886-1938 Rooms Katholieke kerk van Asten G2326 afgesplitst
Wilhelminastraat 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A147 1859-1869 Henricus Michielsen Asten 16-02-1798 Petronella Canters Udenhout 08-12-1802
A216 1869-1876 Henricus Michielsen Asten 16-02-1798 Petronella Canters Udenhout 08-12-1802 naar A219
A216 1876-1879 Josephus Michielsen Asten 27-11-1835 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839
A217 1879-1886 Josephus Michielsen Asten 27-11-1835 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839 naar Stratum
A217 1886-1890 Johannes van Nuland Nuland 24-06-1858 Anna Maria Steenbakkers Veghel 05-04-1860
A229 1890-1891 Johannes van Nuland Nuland 24-06-1858 Anna Maria Steenbakkers Veghel 05-04-1860 naar A196
A229 1891-1900 Antonius van Bussel Asten 29-08-1861 Wilhelmina Steenbakkers Schijndel 27-02-1867
A241 1900-1901 Antonius van Bussel Asten 29-08-1861 Wilhelmina Steenbakkers Schijndel 27-02-1867 nar Vught
A241 1901-1910 Johannes van Deursen Asten 24-04-1862 Hendrika Kuijpers Deurne 02-05-1868 naar A172
A272 1910-1920 Bernardus Janssen Asten 03-03-1877 Wilhelmina Leermakers Boxtel 19-10-1879
A335 1920-1925 Bernardus Janssen Asten 03-03-1877 Wilhelmina Leermakers Boxtel 19-10-1879 Wilhelminastraat 9

Referenties


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2024, 14:48:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen