logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G618

Dit uit de 17e eeuw stammende huis is in bezit en bewoning van de familie Canters. Johannes Jan Canters is geboren te Asten rond 1646 als zoon van Jan Anthonis Canters en Maria Jan van de Rest (zie Voormalig huis B401). Hij heeft voor zijn huwelijk een onwettig kind met Mechtildis Dirx, geboren rond 1645. Johannes Jan Canters op 12-07-1671 te Asten getrouwd met Francisca Aerts Verrijt, geboren te Asten op 31-07-1644 als dochter van Arnoldus Francisci van Ruth en Christina. Dit huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen en na haar overlijden te Asten op 08-05-1672 is Johannes Jan Canters rond 1673 hertrouwd met Aleidis Jansen Baltis, geboren op 18-10-1647 te Asten als dochter van Johannes Balthasari en Heylgunda Jansen Hendricx (zie Slotweg 4).

De gezinnen van Johannes Canters met Mechtildis Dirx en met Aleidis Jansen Baltis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth* Asten 11-03-1667 Asten 21-11-1688
Jan Fransen Berckers
Asten 15-07-1703
Willibrordus Jan Claessen
Asten 03-03-1727 zie Voormalig huis A214
2 Franciscus Asten 23-08-1674 Asten 29-11-1722
Gertrudis Hendricks Costers
Asten 14-11-1750 zie Voormalig huis G609
3 Johanna Asten 23-01-1677 Asten 14-02-1700
Johannes Arnoldus Smits
Asten 11-05-1741 zie Voormalig huis G611

*  onwettige dochter met Mechtildis Dirx

Bij het overlijden van zijn ouders ontvangt Johannes Jan Canters een flinke som geld:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 159, 02-06-1672:
De erfgenamen van wijlen Jan Anthonis Canters met name Hendrick Jan Canters, Flyps Gerits man van Maria, dogter van Jan Anthonis Canters, Peter Jan Anthonis Canters, Tomas Jan Anthonis Canters, Tonis Jan Anthonis Canters, Jan Jan Anthonis Canters, Steven Lambers man van Lijske, dogter van Jan Anthonis Canters. Zij verdelen de nagelaten goederen. 6e lot krijgt Jan ƒ 1000,- in erfrenten en ƒ 2000,- in obligatie door de gezamelijke erfgenamen te leveren.

Johannes Canters is op 09-10-1676 te Asten overleden en rechts zijn doodakte tijdens een dysenterie epidemie.

Op zijn ziekbed heeft hij nog een testament opgemaakt, met name voor zijn onwettige dochter Elisabeth:

Asten Rechterlijk Archief 53; 12-10-1676:
Alzo Jan Canters nu eenige daege geleden sieckelijck is geweest met de besmettelijcke sickte van de Rooden loop, waervan hij op den 9e deser loopende maent octobris 1676 deser werelt is overleden. Jan Canters heeft op zijn ziekbed getesteert en wil dat uit zijn achter te laten goederen, zoals renten en obligaties, zal worden uitgereikt aan Elisabeth, zijn natuurlijke dochter verwekt bij Metien Dirx als zij tot de huwelijkse, of andere geapprobeerde staat is gekomen ƒ 200,-, en een uitzet van een bed met toebehoren en een koe. Indien Elisabeth niet trouwt, dan zullen de ƒ 200,-, bed en koe komen aan de kinderen van hem en Aleken, dochter Jan Baltus Philips waar ook Elisabet woont. Mocht Elisabeth onwilligen ofte ondienstigen mitsgaders hertnechtigen was tegens de voorschreven Aleken Jan's vrouw, dat dezelver daermede niet en cost overcomen ofte huyshouden, dat het selve noch niet bequaem en was om den cost te winnen, dan zal zij besteet worden. Het testament is opgemaakt in aanwezigheid van Aleke, Alekens moeder en Joost Baltus, hun oom, Joost Hendrix, oom van Aelke, Thomas Canters, broeder van wijlen Jan en anderen.
Marge: Flips Frans Martens, vierman, was ook aanwezig. Thomas Canters ondertekend als: Thomas Jan Canters

Aleidis Johannis Baltis is te Asten op 31-10-1677 hertrouwd met Johannes Hendrick Bernaerts (Verberne), geboren te Asten op 05-09-1648 als zoon van Henricus Bernardi en Petronella Fransen (zie Voormalig huis F171).

Juncti sunt matrimonio Jois Hendrix Bernaerts et Aleidis Jan Baltis; testes Henricus Canters et Jacobus van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Jois Hendrix Bernaerts en Aleidis Jan Baltis; getuigen Henricus Canters en Jacobus van de Cruijs.

Het gezin van Aleidis Johannis Baltis en Johannes Hendrick Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 09-08-1679 Asten 22-11-1706
Johanna Paulus Coopman
Asten 08-12-1736 zie Voormalig huis G415
2 Johannes Asten 07-09-1682 Kind Asten ±1682
3 Gerardus Asten 09-06-1684 Someren 24-02-1715
Anna Maria Verschuuren
Someren 05-08-1718 zie Prins Bernhardstraat 19
4 Johannes Asten 10-04-1687 Asten 09-05-1717
Maria Peeter Verhoijsen
Asten 18-11-1731
Elisabeth Jan Canters
Asten 23-04-1760

zie Voormalig huis G622

5 Judocus Asten 15-09-1690 Asten 18-04-1723
Maria Jan Peeter Smits
Asten 04-11-1747 zie Voormalig huis G415

Johannes Hendrick Bernaerts erft van zijn schoonouders een huis bij de kerk dat oorspronkelijk aan Joachim Jansen heeft toebehoord:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 65; 22-02-1679:
Peeter Frans Philipsen getrouwd met Merike Jan Baltus Philipsen, Jan Hendrick Bernaerts getrouwd met Alegonda Jansen Baltus Philipsen, Joost Joosten als momboir van Margareta Jan Baltus Philipsen, Peeter Jan Baltus Philipsen, Joost Hendricx als momboir van Anneke Jan Baltus Philips, Jan Hendricx als momboir van Nelleke Jan Baltus Philips. Allen kinderen en erven van Jan Baltus Philips en Heylke Hendricx. Zij delen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Jan Hendrick Bernaerts het huis tegenover de Kerck in het Dorp gekomen van Joachim Jansen, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Michiel Peeter Coolen, ene einde Jan Roefs met den Driehoek; land bij Goyaert van Gorcum 8 lopense; de helft van de Symonsacker geheel 2 lopense; land aan de Pastoryenacker 1 lopense; groes met de Horst daerteynde aengekomen van Jan Vogels; groes int Root 4 lopense, de hooybeempt naest de sijde van het Dorp hiervan 2 lopense. Belast met ƒ 350,- aan Goort Bul, 1⅓e te betalen in 24 gulden 5 stuiver aan rentmeester Donder samen met Peeter Franssen en Margareta Jansen.

Er is sprake van een rentebrief op naam van Jan Jan Canters, die nog geïnd moet worden:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 463; 16-10-1680:
Jan Hendrick Bernaerts getrouwd met Aleke, dochter Jan Baltus en weduwe van Jan Jan Canters, aanlegger contra Jacob Aerts, gedaagde. Betreffende een rentebrief de dato 08-05-1669 waaruit blijkt dat Dirck Flipsen alias Scheper Dirck heeft verkocht aan Jan Canters een rentebrief van 15 gulden 15 stuiver per jaar, zijnde ƒ 300,-.

Jan Hendrick Bernaerts had zijn voornaamste bezit op Ostaden, maar breidde zijn bezit ook uit in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 34; 13-09-1692:
Margareta van Gorcum, weduwe Johan Roefs, testament 28-04-1692, verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts dries in het Dorp 3 copse, ene zijde de koper, andere zijde de straat, ene einde Peter Fransen, andere einde Hendrick van Helmont. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Koopsom ƒ 85,-.

Bij het maken van een klok leverde Jan Hendrick Bernaerts steen voor de oven:

Asten Rechterlijk Archief 146; 27-11-1698:
Ick, Jan Hendrick Bernarts hebbe ontfangen van de secretaris 13 gulden 19 stuiver van geleverde steen doen men de clocke vergoot. Op 2 september 1699 soo is den steenoven op de Marcktvelt vercocht alwaer die clock is vergooten. Gekocht door Jan van Riet voor ƒ 17-10-0.
Aan Jan Daniel van Breey voor afgekochten steen ende gelevert leem tot den oven van de clocke ƒ 17-17-0. Aan Wouter Hoefnaegel goet gedaen 7½ pont tin tot vergieten der clocke ieder pont 9 stuiver ƒ 3-7-8.

In het Astense archief wordt bekend gemaakt dat Jan Hendrick Bernaerts rond 1700 is overleden:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 91; 22-02-1700:
Antonius Frans Philipsen en Nicolaes van der Linden zijn aangesteld als pootmeesters in plaats van Jan Hendrick Bernaerts en Frans Verrijt die beiden overleden zijn.

In het doodregister vinden we dat Jan Hendrick Bernaerts op 21-11-1699 te Asten is overleden en zijn weduwe, Aleidis Johannis Baltis, koopt nog meer land bij:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 77; 15-03-1700:
Antonis Aerts getrouwd geweest met Marie Hendrick Aert Mennen, Joost Antonissen, Maria Antonissen en Adriaen Antonissen. Zij verkopen aan Aleke, weduwe Jan Hendrick Bernaerts land in de Rootsestraet 5 copse; land op het Neutie 3 copse. Verponding 6 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 55,-.

In 1710 wordt er voor het eerst land verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 110; 03-07-1710:
Aleke, weduwe Jan Hendrick Bernaerts, geassisteerd met Gerart, haar zoon, verkoopt aan Anna Constantie Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten land ontrent de Wintmolen 2½ lopense. Belast met 6 denier per jaar aan het boek van Asten. Koopsom ƒ 17,-. Onkosten ƒ 9,10.

Aleidis Johannis Baltis schenkt een stuk land naast het gemeentehuis:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 47; 23-07-1715:
Aleke, weduwe Jan Hendrick Bernarts en Frans, haar zoon, schenken aan de gemeente en alle ingezetenen een driehoekig stuk land naast het gemeentehuis. Waarde ƒ 30,-.

Aleidis Johannis Baltis is als Aleke Baltis op 29-05-1716 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Jan Hendrick Bernaerts en Aleidis Johannis Baltis:

Twee jaar later verdelen de kinderen uit de twee huwelijken de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 7; 04-08-1718:
Francis Jan Canters, Jan Aart Smits getrouwd met Jenneke Jan Kanters, Peeter Janssen Verberne ook Bernarts genoemd, Jan Jansen Verberne zij samen ook voor Gerit, hun broeder. Kinderen en erven van Jan Canters, in het eerste en Jan Verberne, in tweede huwelijk verwekt bij Alegonda Jan Baltis. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Gerit Jansse Verberne huis, hof en aangelag in het dorp 1 lopense, ene zijde kinderen Niclaas van de Linden, andere zijde en einde de gemeente, ene einde Goort Buckums; land en groes circa 18 lopense.
2e lot krijgt Jan Aart Smits huis, hof en aangelag alsmede een klein huiske ontrent de Kerk 2 lopense, ene zijde Hendrik Hoefnagels, andere zijde de straat, ene en andere einde Peeter Jan Bernarts mededeler; land en groes circa 15 lopense. Belast met ƒ 8-1-10 per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.
3e lot krijgt Peeter Jansse Verberne huis, hof en aangelag aan de Kerk in het Dorp 1½ lopense, ene en andere zijde Jan Aart Smits en Jan Jansse Verberne, ene en andere einde de straat; een huiske en hof met de plaats achter de gevel 7 roede, ene zijde en einde Henrik Hoefnagels, andere zijde de straat, andere einde Jan Aart Smits; land en groes circa 15 lopense. ƒ 125,- te ontvangen van Jan Jansse Verberne.
4e lot krijgt Jan Jansse Verberne huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Peeter Jansse Verberne, andere zijde een volgend stuk, ene einde Willem Loomans, andere einde de straat; land en groes circa 15 lopense. ƒ 125,- te betalen aan Peeter Jan Verberne. Marge: 04-08-1718 voldaan. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar op een hem bekende plaats.
5e lot krijgt Joost Jansse Verberne huis, hof en aangelag te Ostaden 5½ lopense, ene zijde Jan Aart Smits, andere zijde Claes Verhees, ene einde Martinus Jan Paulus, andere einde de straat; land en groes circa 14 lopense.

Zoon Petrus Jansen Verberne (Biemans), geboren te Asten op 09-08-1679 is op 22-11-1706 te Asten getrouwd met Johanna Paulus Coopmans, geboren te Asten op 01-05-1681 als dochter van Paulus Jansen Coopmans en Helena Judoci Roefs (zie Voormalig huis G525):

Juncti sunt matrimonio Petrus Janssen et Joanna Coopmans; testes Franciscus Jan Canters et Petrus Coopmans.

In huwelijkse echt gebonden Petrus Janssen en Joanna Coopmans; getuigen Franciscus Jan Canters et Petrus Coopmans.

Het gezin van Petrus Jansen Verberne (Biemans) en Johanna Paulus Coopmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-12-1707 Deurne 19-05-1754
Anna van Helmond
Asten 11-09-1769 zie Voormalig huis G609
2 Paulus Asten 18-09-1709 Kind Asten ±1709
3 Wilhelmina Asten 05-12-1710 Kind Asten ±1710
4 Paulus Asten 22-04-1713 Ongehuwd Asten 06-05-1788
5 Henrica Asten 30-11-1715 Ongehuwd Asten 11-01-1800
6 Henricus Asten 04-01-1718 Asten 25-05-1749
Maria Wilhelmi Loomans
Asten 11-07-1760 zoon Willem
zie Voormalig huis G476
en Voormalig huis G479
7 Gerardus Asten 06-07-1721 Asten 10-05-1762
Johanna Joannes Coolen
Asten 03-08-1788
8 Nicolaus Asten 20-09-1724 Kind Asten ±1724

Petrus Jansen Verberne (Biemans) is op 08-12-1736 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat het huis op naam van zijn weduwe Johanna Paulus Coopmans en wordt het door haar bewoond:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 372 verso:
Weduwe Peter Verberne.
Huijs, hoff en aangelag in de Toornstraat ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 31 Dorp Bewoners nummer 31 Dorp
1736 weduwe Peter Verberne weduwe Peter Verberne
1741 weduwe Peter Verbernen weduwe Peter Verbernen
1746 weduwe Peter Verberne weduwe Peter Verberne
1751 weduwe en kinderen Peter Verberne weduwe en kinderen Peter Verberne
1756 weduwe en kinderen Peter Verberne weduwe en kinderen Peter Verberne Jan Verberne
1761 weduwe en kinderen Peter Verberne weduwe en kinderen Peter Verberne Gerrit Verberne

Johanna Paulus Coopmans is op 13-02-1766 te Asten overleden en bij de erfdeling erft Gerardus Peter Verberne het huis in de Torenstraat:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 167; 16-05-1766:
Jan Janse Verberne en Hendrik Coopmans als momboiren over Willem, onmondige zoon van wijlen Hendrik Peter Verberne, Hendrien Peter Verberne, te Deurne, Paulus Peter Verberne, Gerrit Peter Verberne en Jan Peter Verberne. Kinderen en erven van Peter Verberne en Jenneke Koopmans, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Willem Hendrik Verberne land het Romerke ½ lopense naast de weduwe Verhoysen; land den Hoogendries ½ lopense naast Bernardus Brunas; groes Vrouwkesveltje 1 lopense naast Joseph Souve; groes Ostadendries naast Antoni Kuypers; aan de onmondige is ook toegevallen den Haakacker 2 lopense die door zijn vader is gekocht doch door de grootmoeder van de onmondige is betaald. Deze moest dus ingebracht worden. Belast met 1 stuiver 7 duiten per jaar aan de Heren van Asten uit het Rootsackerke.
2e lot krijgt Hendrien Peter Verberne land de Logten 2 lopense naast de weduwe Francis Martens; land aan de Meulen 1 lopense naast Hendrik Coopmans; groes het Lankvelt 3 lopense naast Bernardus Brunas.
3e lot krijgt Paulus Peter Verberne de Langenacker 3 lopense naast Jan Janse Verberne; land den Berg ½ lopense naast Ambrosius Bakens; groes Steegensvelt 2 lopense naast Wilbert Koppens.
4e lot krijgt Jan Peter Verberne den Hoogenacker 1½ lopense naast Francis Verberne; de Linderseacker 1½ lopense naast Antoni Fransen; groes het Rootsvelt 3 lopense naast Hendrien Verberne.
5e lot krijgt Gerrit Peter Verberne huis en stal, hof en aangelag in de Toornstraat ½ lopense, ene zijde Francis Verberne en Antoni Lomans, andere zijde Hendrien Verberne, ene en andere einde de straat; land de Biehal 1½ lopense naast Joseph Souve; land het hoog Meuleackerke 1 lopense naast Francis Verberne; het Voortsveltje 3 lopense naast de Heer Albers; de Kleyacker die door de verkrijger is gekocht doch door zijn moeder is betaald. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar uit de Meulacker zo zij menen.

Zoon Gerardus Peter Verberne is geboren te Asten op 06-07-1721 als zoon van Petrus Jansen Verberne (Biemans) en Johanna Paulus Coopmans. Hij is op 09-05-1762 te Asten getrouwd met Johanna Joannes Coolen, geboren te Someren op 21-02-1736 als dochter van Johannes Colen en Anna Francisci de Smet.

Het gezin van Gerardus Peter Verberne en Johanna Joannes Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 03-12-1764 Asten 23-02-1794
Wilhelmina Philips van Heugten
Asten 13-11-1811
2 Johanna Asten 01-09-1766 Someren 22-01-1797
Johannes Wilhelmus Nelis
Someren 18-01-1813
3 Franciscus Asten 04-01-1769 Kind Asten ±1769

Bij een erfenis van Jan Paulus Verberne erft Gerardus Peter Verberne met zijn broer, zus en neef een ander huis bij de kerk:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 42; 13-12-1769:
Anna van Helmond, weduwe Jan Peter Verberne, Paulus Verberne, Hendrien Verberne, Gerrit Verberne deze voor zichzelf en als voogd over Willem, zoon Hendrik Verberne. Zij delen de nagelaten goederen van Jan Paulus Verberne.
1e lot krijgt Anna den Hoogenacker 1½ lopense naast Francis Verberne; de Linderseacker 1½ lopense naast Antoni Fransen; weiland het Rootsvelt 3 lopense naast Hendrien Verberne; ƒ 30,- te egalisatie te ontvangen van het volgende lot.
2e lot krijgen Paulus, Gerrit, Hendrien en Willem een huis en hof aan de Kerk ½ lopense, ene zijde en ene einde de straat, andere zijde en andere einde Johannes Jansen. De ontvangers van dit lot zullen ƒ 30,-, ter egalisatie, uitkeren aan het eerste lot.

Gerardus Peter Verberne koopt nog een stuk land van de gemeente en verkoopt een stuk groes aan zijn zus Hendrina Peter Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 2 05-07-1775:
Het Corpus van Asten verkoopt aan Gerrit Verberne land in 't Bergsland 3 copse, zoals hij in gebruik heeft. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-4-0 per jaar. Koopsom de lasten.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 44; 30-03-1776:
Gerrit Verberne verkoopt aan Hendrien Verberne, zijn zuster, te Deurne groes het voorste of Rootsvelt 3 lopense naast Francis van den Eerenbeemt. Verkoper aangekomen bij deling de dato 16-05-1766. Koopsom ƒ 100,-.

Gerardus Peter Verberne is getuige van een gewelddadige arrestatie door veldwachter Althuizen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 168 verso; 01-03-1779:
Willem Daandel Coolen, 38 jaar, is, op donderdag, 4 februari laatstleden, met zijn paard en kar gekomen van Someren. In de buurt van de voorste Velden heeft hij Hendrik Althousen, ondervorster en schutter en Hendrik Bernard, de bedeljager, ontmoet. Hendrik Althousen is op hem toegekomen, op de kar tastende, zei hij: "Hout stil, dat ik die kar visiteer". Waarop hij, deponent, heeft gezegd: "Ik laat de kar niet visiteren". Gezamelijk zijn zij toen richting Dorp gevaren en gekomen op de Cruyskesweg heeft hij, deponent, weer gezegd: "Laat mij na huys vaaren, ik hebber niet op als hetgeen ik nog hebbe". Althousen wilde dit niet toestaan. Gekomen in de Toerenstraat, zei Althuysen:
"Ik arresteer U". Waarop hij, comparant zei: "Waarom arresteerde mij, brengt mij in een herrebergh op costen van ongelijke" en heeft de kar overgegeven en zijn paard vastgebonden bij het huis van Gerrit Verberne. Altuysen heeft daarop het houweel uit zijn, comparants, handen genomen en hem slagen toegebracht. Vluchtende in het huis van Gerrit Verberne is hij hier weer door Althuysen en Bernard uitgehaald en verscheidene malen met stok en sabel geslagen. Comparant is verder meegerukt en met paard en kar, telkens met de stok op het hoofd en lijf geslagen wordende, opgebracht naar den Drost. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 170; 01-03-1779:
Gerrit Verberne, 55 jaar, Arnoldus Vriens, 50 jaar en Peter Wagemans, 36 jaar, zij verklaren:
Gerrit Verberne dat hij, op 4 februari laatstleden, uit zijn huis voor de deur komende, Willem Daandel Coolen bij hem in huis kwam, zeggende: "Ik heb met turff buyten geweest, mag ik dat niet doen". Hij comparant heeft toen gezegd: "Ja". En als hij, Coolen, bij hem in huis zijnde, dan zijn ook Althuysen en Bernard binnengekomen. En heeft Althuysen, Willem Coolen met zijn haar gevat en tegen de kin gestoten en hij heeft Bernard met een houtje eens zien slaan. Comparant heeft bezwaar gemaakt tegen de actie in zijn huis, waarop zij gedrieën zijn weggegaan.
Arnoldus Vriens heeft gezien dat Althuysen, bij de huizen van Gerrit Verberne en Jan Tijssen, met een stok op Willem Daniel Coolen heeft geslagen.
Peter Wagemans verklaart hetzelfde.
Zij bevestigen een en ander onder eede.

Johanna Joannes Coolen is als Joanna Gerardi Verberne op 11-10-1779 te Asten overleden en Gerardus Peter Verberne heeft een betalingsachterstand in de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 163 verso; 09-10-1783:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Jan Willem van Nouhuys, te Sint Oedenrode, collecteur van de landsverponding en beden, 1780 en 1781, in arrest de vaste goederen van Gerrit Verberne tot verhaal van ƒ 3-08-00.

Zus Hendrina Peter Verberne van Gerardus Peter Verberne benoemd haar neven en nichten als erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 132; 23-05-1788:
Hendrien Verberne, te Deurne geassisteerd met Pieter Verberne, te Eyndhoven, als haar gekozen momboir, testeert. Aan Hendrik, Francis en Jennemie, onmondige kinderen van wijlen Willem Hendrik Verberne en Josina Kerkers ƒ 150,-. Tot haar enige en universele erfgenaam worden benoemd Pieter en Johanna kinderen van Gerrit Verbernen en Michiel en Petronella kinderen van Paulus Verbernen ieder voor een staak.
Als executeur wordt Pieter Verbernen, te Eyndhoven, aangesteld. Onder meer zal hij er zorg voor dragen dat jaarlijks, tot de leeftijd van 24 jaar, ƒ 4-10-0 wordt uitgekeerd aan de kinderen van wijlen Willem Verbernen als intrest van de ƒ 150,-.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1766-1781 is Gerardus Peter Verberne eigenaar en bewoner van het huis en verhuurt hij een kamer:

Jaar Eigenaar nummer 31 Dorp Bewoners nummer 31 Dorp
1766 Gerrit Verberne Gerrit Verberne in de camer Jan Vrients
1771 Gerrit Verberne Gerrit Verberne in de camer weduwe Jan Alons
1776 Gerrit Verberne Gerrit Verberne in de camer Peter Haasen
1781 Gerrit Verberne en kinderen Gerrit Verberne en kinderen

Gerardus Peter Verberne is op 03-08-1788 te Asten overleden en de erfenis blijft onverdeeld. Zoon Peter en dochter Johanna wonen eerst samen in het huis, maar Johanna Gerrit Verberne woont later in Someren. Petrus Gerardi Verberne, geboren te Asten op 03-12-1764, is op 23-02-1794 te Asten getrouwd met Wilhelmina Philips van Heugten, geboren te Asten op 30-08-1769 als dochter van Philippus Dielis van Heugten en Anna Janse van Bussel (zie ook Voormalig huis F1156).

Het gezin van Petrus Gerardi Verberne en Wilhelmina Philips van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 26-11-1794 Kind Asten 05-12-1794
2 Johanna Asten 05-10-1795 Asten 21-04-1820
Joannes Boerekamps
Asten 19-06-1864 zie Voormalig huis G230
3 Gerardus Asten 17-02-1798 Asten 19-04-1844
Anna Maria van den Boomen
Asten 25-01-1880 zie Emmastraat 27
4 Wilhelmus Asten 01-04-1800 Kind Asten 08-1800
5 Philippus Asten 07-08-1801 Kind Asten 08-11-1811
6 Johannes Asten 19-10-1804 Asten 11-02-1841
Maria Janssen
Asten 05-03-1859 zie Voormalig huis G230
7 Wilhelmus Asten 01-01-1810 Kind Asten 03-04-1811

Petrus Gerardi Verberne koopt land en groes van zijn tante Hendrina Peter Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 73; 01-06-1795:
Hendrien Verberne, te Deurne, verkoopt aan Pieter Gerrit Verberne 3 lopense groes van het Rood, het Lankvelt geheel 5 lopense 48 roede naast de Loop. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 80 verso 03-08-1798:
Pieter Gerrit Verberne, nader in den bloede, aan Hendrien Verberne dan Jan Janse Verberne vernadert land Moolenakker 1 lopense naast Abraham van Nouhuys. Koopsom ƒ 10,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 104; 12-03-1799:
Hendrien Verberne verkoopt aan Pieter Gerrit Verberne groes in 't Roods voorste Velt 3 lopense naast Pieter Klomp en den Dijk. Koopsom ƒ 50,-.

Petrus Gerardi Verberne heeft een schuld aan belastingontvanger Louis Humbracht:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 63 verso; 01-05-1802:
Pieter Gerrit Verberne is schuldig aan Louis Humbracht ƒ 100,- à 5%. Gelost op 26-11-1803.

Petrus Gerardi Verberne verkoopt land en samen met zijn zwager Johannes Wilhelmus Neelis nog meer land:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 84; 04-02-1803:
Pieter Verberne verkoopt aan Philips Joost van Hugten groes het Cantersveld in het Rood 3 lopense neven Jan van den Heuvel. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 85; 17-02-1803:
Pieter Gerrit Verberne, te Asten en Jan Janse Nelis getrouwd met Johanna Gerrit Verberne, te Someren verkopen aan Jan van den Heuvel land de Biehal 1 1⁄2 lopense naast de weduwe Joseph Sauve. Koopsom ƒ 120,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 129; 22-08-1803:
Pieter Verberne, te Asten en Jan Nelisse getrouwd met Johanna Verberne, te Someren verkopen aan Adriaan van Duuren land het Bergsland 3 copse naast Antony Timmermans. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 fol. 136 26-11-1803:
Pieter Gerrit Verberne verkoopt aan Jan van den Heuvel groes het Rood 3 lopense naast de kinderen Antonie Leenen. Koopsom ƒ 200,-.

In het huizenquohier rond 1800 staan Petrus Gerardi Verberne en zijn zus Johanna als eigenaren van het huis en is Petrus Gerardi Verberne bewoner. Hij verhuurt een kamer aan zijn tante Hendrina Verberne en na haar overlijden te Asten op 11-01-1800 aan Adam van de Kerkhof:

Jaar Eigenaar nummer 31 Dorp Bewoners nummer 31 Dorp
1798 kinderen Gerrit Verberne Peter Verberne in de kamer Hendrien Verberne
1803 kinderen Gerrit Verberne Peter Gerrit Verberne en Adam van de Kerkhof

Bewoner Adamus Leonardi (Adam) van de Kerckhof is geboren te Lieshout op 15-08-1748 als zoon van Leonardus Petrus van de Kerkhof en Catharina Adams Aarts. Hij is op 11-01-1778 te Helmond getrouwd met Catharina Henrici Janse van Bussel, geboren te Asten op 06-09-1755 als dochter van Hendrik Janse van Bussel en Catharina Dielis van Helmond (zie Behelp 2A). Catharina Henrici Janse van Bussel is op 05-02-1807 te Asten overleden en Adamus Leonardi (Adam) van de Kerckhof is op 07-02-1808 te Asten hertrouwd met Francijna van Deursen, geboren te Deurne op 18-10-1760 als dochter van Antonius van Deursen en Petronella van Heugten. Zij is sinds 17-08-1805 weduwe van Petrus Troeijen, geboren te Someren op 09-02-1750 als zoon van Petrus Troeyen en Margaretha Johannes Smits (zie Julianastraat 1). Uit deze laatste relatie zijn geen kinderen geboren. Linksonder de ondertrouwakte en rechtsonder de kerkelijke trouwakte:

Anno 1778, januarius, 11; contraxerunt matrimonium Adam van den Kerkhof et Catharina Hendrick van Bussel, coram testibus Petronella Poorters et Maria Anna Verhallen.

11 januari 1778; huwelijkscontract tussen Adam van den Kerkhof en Catharina Hendrick van Bussel, voor de getuigen Petronella Poorters en Maria Anna Verhallen.

Het gezin van Adamus Leonardi (Adam) van de Kerckhof en Catharina Henrici Janse van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Vlierden 17-10-1778 Asten 28-02-1808
Joseph Arnold van Gerwen
Asten 07-12-1838 zoon Hendricus zie Voormalig huis G1241
dochter Francisca zie Voormalig huis G640 en G641
2 Petrus Vlierden 02-06-1781 Joanna van Otterdijk
Asten 16-01-1830
Godefrida
Schepers
Asten 18-09-1839
3 Joannes Vlierden 24-12-1783 Asten 08-05-1808
Antonetta Antoni van Bussel
Asten 18-11-1838 zie ook Beekstraat 17
4 Leonardus Asten 04-08-1787

Kind

Asten 21-12-1798
5 Catharina Asten 26-05-1790 Kind Asten 10-01-1792
6 Catharina Asten 02-07-1794 Asten 18-01-1828
Peter van Helmont
Asten 17-01-1862 zie Voormalig huis G443
7 Maria Asten 06-01-1797

Adamus Leonardi (Adam) van de Kerckhof ontvangt 250 gulden voor zijn kinderen uit een erfenis van de schoonouders uit zijn eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 46 verso; 19-03-1807:
Jan Hendrik van Bussel, Jelis Hendrik van Bussel, te Nuenen, Maria Hendrik van Bussel weduwe Mattijs van de Moosdijk, te Someren, Francis Hendrik van Bussel, Pieter van den Eynden getrouwd met Jenneke Hendrik van Bussel, Hendrik Hendrik van Bussel, Adam van de Kerkhof weduwnaar Catharina Hendrik van Bussel namens zijn  kinderen. Zij verdelen de ouderlijke goederen, te Heusden.
7e lot krijgt Adam van de Kerkhof ƒ 250,- uit te keren door de ontvanger van het 6e lot Hendrik Hendrik van Bussel.

Voor zijn tweede huwelijk moet Adamus Leonardi (Adam) van de Kerckhof een staat en iventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 76 verso; 21-01-1808:
Staat en inventaris opgemaakt door Adam van de Kerkhof weduwnaar CatharinaHendrik Jansen van Bussel. Hij wil hertrouwen met Francyna van Deursen weduwe Pieter Troeyen.
Roerende goederen: een bed met toebehoren, een stoel, een bank, een tafel, enige ketels, enig aardewerk, een lamp, een tinnen trekpot. De kleren van zijn overleden vrouw zijn gegaan naar zijn dochter. 

Adamus Leonardi (Adam) van de Kerckhof is op 17-06-1822 te Asten overleden en Francijna van Deursen is te Asten op 08-03-1830 overleden.

Uiteindelijk verkopen eigenaar Petrus Gerardi Verberne en zijn zwager Johannes Wilhelmus Neelis het huis aan Johannes van den Heuvel. Petrus Gerardi Verberne verhuist met zijn gezin naar de Molenweg (zie Voormalig huis G230):

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 48; 13-03-1805:
Jan Neelis man van Johanna Verberne, wonende te Someren, verkoopt aan Jan van Heuvel een huis, hof en aangelag in de Toorestraat 2 lopense, ene zijde weduwe Mattijs Peter Slaats, andere zijde Philips Joost van Hugten. Koopsom ƒ 270,-.

Johannes Hendrikx van den Heuvel is geboren te Deurne op 25-09-1740 als zoon van Henricus Gevers van den Heuvel en Cecilia Franciscus van den Berkmortel. Hij is op 01-06-1766 te Asten getrouwd met Johanna Joannes Verrijt, geboren te Asten op 18-01-1742 als dochter van Johannes Janse Verryt en Anna Maria Jansen Paulus (zie Marktstraat 1):

Het gezin van Johannes Hendrikx van den Heuvel en Johanna Joannes Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 14-06-1767 Kind Asten ±1767
2 Johannes Asten 11-10-1769 Ongehuwd Asten 02-07-1807
3 Martinus Asten 15-01-1772 Kind Asten ±1772
4 Petrus Asten 29-01-1775 Asten 27-10-1820
Elisabeth Koppens
Asten 28-09-1827
5 Antonius Asten 20-01-1778 Kind Asten 16-10-1779
6 Anna Maria Asten 28-06-1779 Asten 02-08-1807
Jacobus Jan van de Cruijs
Asten 09-01-1840 zie Marktstraat 1
7 Johanna Asten 07-03-1782 Asten 15-10-1808
Thomas Christiaan van der Weerden
Meijel 16-10-1862
8 Henricus Asten 01-10-1784 Kind Asten 17-04-1789

Zij hadden ook een huis aan de Marktstraat (zie Marktstraat 1) en bij de verpondingen van 1810 wordt de nieuwe eigenaar Johannes Hendrikx van den Heuvel nog niet genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 188:
Pieter en Johanna kinderen bij versterf 1788 van Gerrit Verberne.
Nummer 31 huijs met stallinge, hof en aangelag folio 222 verso ½ lopense.

Johannes Hendrikx van den Heuvel is op 14-04-1812 te Asten overleden en Johanna Joannes Verrijt is op 17-04-1819 te Asten overleden. De kinderen verdelen daarna de goederen, waarbij het huis in handen komt van Petrus van den Heuvel:

Notarieel Archief Asten 42-55; 08-06-1819:
Pieter van den Heuvel, Jacob van de Cruijs man van Anna Maria van den Heuvel, Thomas van der Weerden, man van Johanna van den Heuvel, wonende te Meijel delen de goederen van wijlen hun moeder Johanna Verrijt weduwe van Jan van den Heuvel.
1e lot krijgt Pieter van den Heuvel, huis en hof, groot 2 lopen, ene zijde Philip van Hugten, andere zijde Lambert Michielsen.

Zoon Petrus van den Heuvel, geboren te Asten op 29-01-1775 is op 27-10-1820 te Asten getrouwd met Elisabeth Kuppens, geboren te Asten op 09-04-1783 als dochter van Judocus Peter Kuppens en Maria Peter Driessen (zie Dijkstraat 52).

Het gezin van Petrus van den Heuvel en Elisabeth Koppens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 04-03-1822 Ongehuwd Someren 27-10-1874

Petrus van den Heuvel is op 28-09-1827 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zijn weduwe Elisabeth Kuppens:

Kadaster 1811-1832; G618:
Huis en erf, groot 03 roede 25 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Piet van den Heuvel.

Elisabeth Kuppens is op 19-02-1830 te Asten hertrouwd met Godefridus Driessen, geboren te Asten op 28-11-1787 als zoon van Joost Peter Driessen en Johanna Jan Slaats (zie Voormalig huis F766). Godefridus Driessen is op 15-01-1838 te Asten overleden en Elisabeth Kuppens is op 11-01-1839 te Asten overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we zoon Johannes van den Heuvel, geboren te Asten op 04-03-1822, tegen in het huis met huizingnummer A148a:

Hij woont samen met adoptievader Jan van Helmond, geboren te Asten op 26-01-1799 als zoon van Thieleman van Helmond en Maria Slaats (zie Voormalig huis F1040). Hij is sinds 03-07-1824 weduwnaar van Francisca Wilbers, geboren te Asten op 14-05-1802 als dochter van Hendrik Dirk Wilbers en Anna Peeter van Maris (zie Voormalig huis G503), met wie hij op 02-05-1823 te Asten getrouwd was. Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A220:

Joannes van den Heuvel is op 27-10-1874 door verdrinking te Someren om het leven gekomen, zoals rechtsboven gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-10-1874

Rechtsonder zijn akte van overlijden uit Asten, overgenomen van die uit Someren. 

Het huis wordt verkocht aan Johannes Leonardus van Heugten. Joannes van Helmond is te Asten op 29-04-1877 overleden en het huis wordt gesplitst in twee woningen met kadasternummers G1562 en G1563, zoals te zien is op nevenstaande kadasterplaatje.

We gaan hier verder met huis G1562 en het huis met kadasternummer G1563 wordt elders behandeld (zie Voormalig huis G1563). Johannes Leonardus van Heugten woont eerst daar en verhuurt deze woning aan derden.

 

De eerste huurder is Hendrikus Michiels, geboren te Someren op 16-12-1815 als zoon van Antonie Mechiels en Margaretha Jacobs. Hij is als landbouwer op 03-02-1843 te Asten getrouwd met Johanna Manders, geboren te Asten op 09-01-1812 als dochter van Mathijs Manders en Johanna Maria Amijs (zie Voormalig huis F171). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A222:

Hendrikus Michiels is op 24-10-1882 te Asten overleden en Johanna Manders verhuist met de kinderen eind 1883 naar C148 op Voordeldonk (zie Voormalig huis C790). De nieuwe huurder is Mathijs van Lierop, geboren te Asten op 20-05-1843 als zoon van Piet van Lierop en Elisabeth van Deursen (zie Markt 14 en 16). Hij is als landbouwer te Asten op 24-02-1876 getrouwd met Petronella Bennebroek, geboren te Someren op 14-07-1844 als dochter van Francis Bennebroek en Catharina Hurkmans.

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar C147 (zie Voordeldonk 69) en vanuit de andere woning (zie Voormalig huis G1563) komt in het huis wonen eigenaar Johannes Leonardus van Heugten, geboren te Asten op 12-08-1832 als zoon van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond (zie Voormalig huis E508). Hij is als landbouwer op 03-11-1887 te Asten getrouwd met Maria Jan Hurkmans, geboren te Someren op 14-03-1837 als dochter van Francis Hurkmans en Johanna van den Broek. Ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A235 en A247:

Johannes Leonardus van Heugten verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-11-1902 zijn vee en landbouwgereedschappen. Het huis is rond 1902 nog verkocht geweest aan de familie Bluijssen, maar die koop is ongedaan gemaakt.

 

 

 

 

 

Ook in de periode 1910-1920 bewonen Johannes Leonardus van Heugten en Maria Jan Hurkmans het huis met dan huizingnummer A278:

Rond 1912 verkoopt Johannes Leonardus van Heugten de beide woningen aan Antonie Verberne en verhuist naar A204 (zie Voormalig huis G1781A). Antonie Verberne is geboren te Asten op 22-08-1863 als zoon van Johannes Verberne en Wilhelmina Segers (zie Voormalig huis G92). Hij is sinds 29-06-1907 weduwnaar van Johanna Maria van Rooij, geboren te Stratum op 15-04-1860 als dochter van Johannes van Rooij en Josina van Lierop, met wie hij op 14-05-1897 te Mierlo getrouwd was. Daarvoor was Antonie Verberne sinds 10-04-1896 weduwnaar van Maria Francisca Sleegers, geboren op 11-04-1866 te Vlierden als dochter van Francis Sleegers en Joanna Maria Manders. Antonie Verberne is op 21-11-1907 voor de derde maal getrouwd met Wilhelmina van den Bogaard, geboren te Someren op 15-04-1860 als dochter van Antonie van den Bogaard en Johanna van Bree. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij rond 1912 vanuit C21 in de Stegen (zie Stegen 50) in het huis met huizingnummer A278 wonen:

Ook in de periode 1920-1930 woont Antonie Verberne met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A341:

Wilhelmina van den Bogaard is op 15-10-1928 te Asten overleden en Antonie Verberne verhuist naar het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G1563). Hij verkoopt de woningen aan zijn zoon Johannes Verberne, geboren te Asten op 23-08-1901 als zoon van Antonie Verberne en Johanna Maria van Rooij (zie Stegen 50). Hij is als landbouwer op 03-06-1927 te Asten getrouwd met Maria Hendriks, geboren op 10-09-1905 te Grefrath (D) als dochter van Leonhard Hendriks en Elisabeth Camps. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A341, ook bekend staand als Wilhelminastraat 16:

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Wilhelminastraat 16:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-01-1935 en 04-11-1939 de geboortes van dochters Josina en Christina:

Bij de bevrijding in oktober 1944 verloren vier kinderen van Johannes Verberne en Maria Hendriks het leven. Hieronder hun bidprentje:

Hieronder een foto van de schade aan hun huis tijdens de bevrijding in 1944:

Maria Hendriks is op 16-10-1966 te Geldrop overleden en Johannes Verberne is op 07-01-1977 te Appelscha overleden. Hieronder bidprentjes bij hun overlijden:

Het huis is in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd, maar daarna weer opgebouwd. Het is rond 1956 in bezit gekomen van de familie Eijsbouts en gesloopt om plaats te maken voor de klokkengieterij. Het huis heeft gelegen ter hoogte van het hek van de Koninklijke Eijsbouts.

Rechts een oude foto van het huis.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1671 Johannes Jan Canters Asten ±1646
1676 Jan Hendrix Bernaerts Asten 05-09-1648 Jan Hendrix Bernaerts Asten 05-09-1648
1700 Aleidis Jan Baltis Asten 18-10-1647 Aleidis Jan Baltis Asten 18-10-1647
1716 Peter Jansen Ververne Asten 09-08-1679 Peter Jansen Ververne Asten 09-08-1679
Dorp huis 31
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Peter Verberne Asten 01-05-1681 weduwe Peter Verberne Asten 01-05-1681
1741 weduwe Peter Verbernen Asten 01-05-1681 weduwe Peter Verbernen Asten 01-05-1681
1746 weduwe Peter Verberne Asten 01-05-1681 weduwe Peter Verberne Asten 01-05-1681
1751 weduwe en kinderen Peter Verberne Asten 01-05-1681 weduwe en kinderen Peter Verberne Asten 01-05-1681
1756 weduwe en kinderen Peter Verberne Asten 01-05-1681 weduwe en kinderen Peter Verberne Jan Verberne Asten 01-05-1681
1761 weduwe en kinderen Peter Verberne Asten 01-05-1681 weduwe en kinderen Peter Verberne Gerrit Verberne Asten 01-05-1681
1766 Gerrit Verberne Asten 06-07-1721 Gerrit Verberne in de camer Jan Vrients Asten 06-07-1721
1771 Gerrit Verberne Asten 06-07-1721 Gerrit Verberne in de camer weduwe Jan Alons Asten 06-07-1721
1776 Gerrit Verberne Asten 06-07-1721 Gerrit Verberne in de camer Peter Haasen Asten 06-07-1721
1781 Gerrit Verberne en kinderen Asten 06-07-1721 Gerrit Verberne en kinderen Asten 06-07-1721
1798 kinderen Gerrit Verberne Asten 03-12-1764 Peter Verberne in de kamer Hendrien Verberne Asten 03-12-1764
1803 kinderen Gerrit Verberne Asten 03-12-1764 Peter Gerrit Verberne en Adam van de Kerkhof Asten 03-12-1764
Kadasternummer G618
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G618 1832-1839 Elisabeth Kuppens Asten 09-04-1783
G618 1839-1874 Johannes van den Heuvel Asten 04-03-1822
G618 1874-1879 Johannes van Heugten Asten 12-08-1832
G1562 1879-1912 Johannes van Heugten Asten 12-08-1832 splitsing met G1563
G1562 1912-1928 Antonie Verberne Asten 22-08-1863
G1562 1928-1938 Johannes Verberne Asten 23-08-1901
Wilhelminastraat 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1827 Petrus van den Heuvel Asten 29-01-1775 Elisabeth Kuppens Asten 09-04-1783 28-09-1827
1827-1830 Elisabeth Kuppens Asten 09-04-1783 weduwe van den Heuvel
1830-1838 Godefridus Driessen Asten 28-01-1787 Elisabeth Kuppens Asten 09-04-1783 15-01-1838
1838-1839 Elisabeth Kuppens Asten 09-04-1783 weduwe Driessen † 11-01-1839
1839-1859 Johannes van den Heuvel Asten 04-03-1822 Jan van Helmond Asten 26-01-1799
A148a 1859-1869 Johannes van den Heuvel Asten 04-03-1822 Jan van Helmond Asten 26-01-1799
A220 1869-1874 Johannes van den Heuvel Asten 04-03-1822 Jan van Helmond Asten 26-01-1799 † 27-10-1874
A220 1874-1877 Jan van Helmond Asten 26-01-1799 † 29-04-1877
A222 1879-1182 Hendrikus Michiels Someren 16-12-1815 Johanna Manders Asten 09-01-1814 † 24-10-1882
A222 1882-1884 Johanna Manders Asten 09-01-1814 weduwe Michiels naar C148
A222 1884-1889 Mathijs van Lierop Asten 20-05-1843 Petronella Bennebroek Asten 14-07-1844 naar C147
A222 1889-1890 Johannes van Heugten Asten 12-08-1832 Maria Jan Hurkmans Someren 14-03-1837
A235 1890-1900 Johannes van Heugten Asten 12-08-1832 Maria Jan Hurkmans Someren 14-03-1837
A247 1900-1910 Johannes van Heugten Asten 12-08-1832 Maria Jan Hurkmans Someren 14-03-1837
A278 1910-1912 Johannes van Heugten Asten 12-08-1832 Maria Jan Hurkmans Someren 14-03-1837 naar A204
A278 1912-1920 Antonie Verberne Asten 22-08-1863 Wilhelmina van den Bogaard Someren 15-04-1860
A341 1920-1928 Antonie Verberne Asten 22-08-1863 Wilhelmina van den Bogaard Someren 15-04-1860 † 15-10-1928
A341 1928-1930 Johannes Verberne Asten 23-08-1901 Maria Hendriks Grefrath (D) 10-09-1905
16 1930-1938 Johannes Verberne Asten 23-08-1901 Maria Hendriks Grefrath (D) 10-09-1905

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 8 december 2023, 10:57:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen