logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G622

De verpondingen van 1713 melden dat een huis in bezit komt van Jan Verberne:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 90 verso:
14-01-1736 nu Jan Verberne.
Jan Jansse Bernaerts.
Van Jan Vrasdonck.
Van de kinderen Jan Ideleth.
Van Jan van Riet. In de bede ƒ 5-7-12.

Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat het huis via vorster Jan van Riet in bezit is gekomen van de kinderen van Jan Ideleth. Dat betekent dat het gebeurd moet zijn na het overlijden van Jan Ideleth in 1678 (zie Voormalig huis G440). Er is in het archief geen transportakte te vinden waarbij het huis overgaat naar Jan Verasdonck, die in de Wolfsberg woonde (zie Voormalig huis E1056). Ook een transport naar Jan Jansse Bernaerts, wat waarschijnlijk dezelfde persoon is als Jan Verberne, noch de boven beschreven akte van 14-01-1736 zijn terug te vinden en zodoende starten we met Johannes Jansen Verberne.

Johannes Jansen Verberne (Blockmakers) is geboren te Asten op 10-04-1687 als zoon van Johannes Hendrick Bernaerts en Aleidis Johannis Baltis (zie Voormalig huis G618). Hij is op 09-05-1717 te Asten getrouwd met Maria Peeter Verhoijsen, geboren te Someren op 24-03-1695 als dochter van Petrus Nicolaas Verhoysen en Wilhelma Theodorus Verdysteldonck. Na haar overlijden te Asten als Maria Verberne op 17-03-1730 is Johannes Jansen Verberne op 17-11-1731 te Asten hertrouwd met Elisabeth Jan Canters, geboren op 13-09-1695 te Asten als dochter van Johannes Petri Canters en Elisabeth Antoni Verryt (zie Kennisstraat 5):

De gezinnen van Johannes Jansen Verberne (Blockmakers) met Maria Peeter Verhoijsen en met Elisabeth Jan Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 06-08-1718 Asten 20-11-1746
Margaretha Loomans
Asten 07-09-1779 zie Voormalig huis G857
2 Petronella Asten 07-01-1721 Asten 13-05-1753
Ambrosius Bakens
Asten 20-06-1771 zie Voormalig huis G611
3 Aldegonda Asten 15-02-1722 Kind Asten ±1722
4 Franciscus Asten 04-05-1723 Asten 20-05-1764
Catharina Jan Trouwen
Asten 07-01-1786
5 Petrus Asten 28-02-1727 Kind Asten ±1727
6 Gerardus Asten 03-03-1730 Helmond 27-08-1758
Maria Catharina van de Velden
Asten 04-08-1788
7 Antonius* Asten 31-03-1733 Kind Asten ±1733
8 Anna Maria* Asten 16-02-1735 Kind Asten ±1735
9 Johannes* Asten 15-04-1737 Kind Asten ±1737

*  kinderen uit het tweede huwelijk

Uit zijn eerste huwelijk heeft Jan Verberne een beemd in Someren geërfd en die wil hij verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 501; 01-06-1739:
Jan Verberne getrouwd geweest met Maria Verhoysen, waarmee hij in eigendom heeft bezeten een beemd gelegen te Someren 2 lopense 3 copse. Hij is, door het overlijden van zijn vrouw, voor de helft eigenaar geworden van deze beemd en van de andere helft togtenaar en hun vijf onmondige kinderen eigenaar. De beemd is verhuurd voor ƒ 5,- per jaar. De huuropbrengst zal, in verband met de slechte tijden, minder worden. Hem is aangeraden geworden de beemd te verkopen aan Jan van Eyck, te Someren, voor ƒ 135,- en met de opbrengst zijn schulden af te lossen. Hij verzoekt toestemming van het College. Naschrift: Na overleg met Antoni Voermans en Nicolaas Verhoysen wordt toestemming gegeven.

Jan Verberne koopt nog een huis in de Torenstraat:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 121; 03-02-1749:
De erfgenamen Jan Aart Smits verkopen aan Jan Verberne, schepen huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Toorenstraat 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan Ture Loomans, ene einde de weduwe Peter Verberne; land 3 copse naast Jan Goort Loomans. Belast met ƒ 8-1-12 per jaar, in kapitaal ƒ 202-3-12 in een meerdere rente met Peter Loomans en Catarina den Dubbelen van ƒ 25-5-0 per jaar aan het Gemene Land - incl. drie achterstaande pachten door de koper te voldoen. Koopsom ƒ 225,-. Land den Hoogenacker 6 copse naast de weduwe Peter Verberne. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Bede ƒ 0-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 17,-. Land den Berg 5 copse naast de verkopers. Verponding: ƒ 0-7-0 per jaar. Bede ƒ 0-6-8 per jaar.

Bij de verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1756 staat het huis op naam van Jan Verberne en wordt het door hem bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 186:
Jan Verbernen.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 5-7-12.

Jaar Eigenaar nummer 30 Dorp Bewoners nummer 30 Dorp
1736 Jan Verberne Jan Verberne
1741 Jan Verberne Jan Verberne
1746 Jan Verberne Jan Verberne
1751 Jan Verberne Jan Verberne
1756 Jan Verberne Jan Verberne

Jan Verberne en zijn vrouw verkopen hun goederen aan de vier nog in leven zijnde kinderen, die het echter aan hen toebedelen in ruil voor hun verdere onderhoud:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 132 verso; 17-10-1757:
Jan Janse Verberne man van Elisabet Jan Canters aan de Toornstraat, verkopen aan hun kinderen. Jan Verberne, Ambrosius Bakens man van Peternel Verberne, Francis Verberne, Gerrit Verberne, wonende te Helmont ieder ¼e deel in de helft van een huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde de weduwe Peter Verberne; land de Snijerskamp 2½ lopense naast Jan Goort Lomans; de Olieacker 1½ lopense naast Pieter Lomans; land den Deursenseacker 6 lopense naast de weduwe Peter Verberne; den Grootenacker 2½ lopense naast de weduwe Peter Verberne; land het Leenweegske 2 lopense naast Steven Jansen; land tusschen de Weege 5 copse naast Pieter Lomans; land het Neutje ½ lopense naast de weduwe Nol Tielen; land agter de Pastory 2 lopense naast Jan Goort Lomans; groes 2 lopense naast Willem van den Eerenbeemt; groes Cantersvelt 2½ lopense naast Jan Verreyt; Fransmansvelt 2½ lopense naast Goort Lomans; het Slootje 3 lopense naast Laurens Jelisse; het Kleynveltje agter het Slootje 1½ lopense naast de kinderen Jelis Vreynsen; groes in de Haseldonk 2 lopense naast Mattijs van Bussel; land aan de voetpat na het Laarbroek 1 lopense naast Jan Souve; land aan de Meulenpat 2 lopense naast de weduwe Peter Verberne; land de Snijerskamp 2½ lopense naast de kopers; groes in het Root 2½ lopense naast de kinderen Jan van Dijk; groes het Roode Weyvelt 2½ lopense naast Bernardus Brunas; een Hoyvelt in het Root 3½ lopense naast Hendrik Verberne.
Huis, hof en aangelag 2 copse met een akkerke agter het aangelag 3 copse gekomen van Jan Aart Smits 5 copse, ene zijde de straat, andere zijde Jan Ture Lomans, ene einde de weduwe Peter Verberne; den Hoogenacker 1½ lopense naast Jan Goort Lomans; land den Berg 5 copse naast de weduwe Peter Verberne; ½ lopense; het 1⁄3e deel, onverdeeld, in huis, schuur, stal, land en groes te Ommel 20 lopense, aangekomen van de ouders van Elisabet Jan Canters en in bewoning en gebruik bij Peter Jan Wilbers. Belast met ƒ 8,- per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met andere.
Koopsom ƒ 300,-.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 32; 17-10-1757:
Jan Janse Verberne de jonge, in de Wolfsberg, Ambrosius Bakens, in het Dorp getrouwd met Peternella Verberne, Francis Verberne, meerderjarige jongeman en Gerrit Verberne, meerderjarige jongeman, te Helmond. Kinderen van Jan Jansen Verberne, in de Toornstraat. Zij hebben aangetransporteert gekregen alle onroerende goederen die hun voornoemde vader en hun aangetrouwde moeder, in eigendom hebben bezeten. De transportsom is ƒ 300,- die zij nog schuldig zijn. In plaats van deze te betalen is overeengekomen dat Jan Janse Verberne en Elisabet Canters, zijn vrouw, gedurende hun verdere leven deze goederen vrij en ongehinderd blijven bezitten en gebruiken samen met de andere goederen die aan haar transporte van haare moeder aangekome sulle blijve bewoone en gebruyke soo als tot hede toe gedaan hebbe. Zij zullen wel huis en stallen goed onderhouden en de verschuldigde lasten en pachten betalen. Mocht het echter gebeuren dat Jan Janse Verberne voor zijn vrouw komt te overlijden dan zal het gebruik van de goederen door de weduwe geen plaats meer hebben, maar door de comparanten worden overgenomen. Zij zullen dan wel aan hun voornoemde moeder, haar leven lang, moeten bezorgen haar onderhoud ofwel een jaarlijkse uitkering van ƒ 36,-.
Jan Jansen Verberne en Elisabet Canters, zijn vrouw, verklaren volkomen genoegen te nemen met het voorschrevene.

Johannes Jansen Verberne (Blockmakers) is op 23-04-1760 te Asten overleden en in het huizenquohier zijn de kinderen dan eigenaar en is Elisabeth Jan Canters in eerste instantie nog bewoonster tot het huwelijk van Francis Verberne:

Jaar Eigenaar nummer 30 Dorp Bewoners nummer 30 Dorp
1761 kinderen Jan Verberne weduwe Jan Verberne

Enkele jaren later wordt de grote erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 126; 20-06-1765:
Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg, Ambrosius Bakens getrouwd met Pieternel Janse Verberne, Francis Janse Verberne, in het Dorp, Gerrit Janse Verberne, te Helmond. Kinderen en erven van wijlen Jan Verberne en Maria Verhoysen, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Jan Janse Verberne een kamer in het huis gekomen van Jan Aart Smits zijnde deze kamer aan de gevel tot den brandmuur waarin de schoorsteen is; een huiske genaamd 'het smitske' met de helft van het aangelag deze helft is ½ lopense, ene zijde Jan Ture Lomans; een akkertje agter het aangelag 3 copse naast Goort Lomans; de helft in den Berg geheel 5 copse naast Goort Lomans; land den Grootenacker 2½ lopense naast Peter Lomans; 1⁄4e deel in den Deursenseacker zijnde 1 zeyle dit deel is 1½ lopense naast Ambrosius Bakens; land de Pastory 2 lopense naast Francis Loverbosch; de voorste helft in de Snijerscamp neven den Dijk 1½ lopense naast Francis Verberne; de helft in een groesveld het roode Wijvelt 2½ lopense deze helft naast Jan Slaats; groes in de Haseldonk 2 lopense naast Jan Timmermans; groes in de Haseldonk 2 lopense naast Mattijs van Bussel. Belast met ƒ 2-0-6 per jaar in een meerdere rente, met de verkrijgers van de volgende loten en anderen. Verponding ƒ 4-14-7 per jaar. Bede ƒ 1-19-2 per jaar. En is afgesproken, dat, indien de achterstallige cijns aan het Huis van Asten uit het veld, gekomen van Joost Hoefnagels, betaald moet worden dat die dan door allen gedragen wordt.
2e lot krijgt Ambrosius Bakens huis, stal, schuur gekomen van Jan Aart Smits beginnende met een keuken aan de brandmuur; de helft van het aangelag agter het kleyn huyske naast Peter Verberne; de helft van den Berg geheel 5 copse naast de weduwe Peter Verberne; land aan de voetpat naar het Laarbroek naast Bernardus Brunas; land het Leenweegske 2 lopense naast de weduwe Steven Jansen; 1⁄4e deel in den Deursensenacker dit deel 1½ lopense naast Francis en Gerrit Verberne; de helft in een akker de Snijerscamp de helft is 5 copse naast de kinderen Goort Kuypers; de helft in den Olieacker 3 copse naast Francis en Gerrit Verberne; de helft in een groesveld agter het Slootje de helft is 1½ lopense naast Paulus en Gerrit Verberne; groes Cantersvelt 2½ lopense naast Jan Verrijt; de helft van een groesveld het Roodevelt de helft is 5 copse naast Jan Verberne. Belast met ƒ 2-0-6 per jaar in een meerdere rente aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar samen met het 1e en 3e lot en anderen. Verponding ƒ 4-14-14 per jaar. Bede ƒ 1-19-02 per jaar.
3e lot krijgen Francis en Gerrit Verberne het huis, schuur, stal, hof en aangelag 1½ lopense zijnde het ouderlijk huis, ene en andere zijde de weduwe Peter Verberne; de voorste helft in de Snijerskamp deze helft is 1½ lopense naast Goort Lomans; de helft van den Olieacker deze helft is 3 copse naast Ambrosius Bakens; de voorste helft, nevens den Dijk, in den Deursensenacker de helft 3 lopense naast Ambrosius Bakens; de helft in den Grootenacker deze helft 5 copse naast Jan Janse Verberne; land tusschen de Weegen 1½ lopense naast Pieter Lomans; land het Neutje ½ lopense naast Johannes Jansen; de voorste helft in den Snijderskamp met het drieske 1½ lopense naast Jan Janse Verberne; land aan de Meulenpat 2 lopense naast de weduwe Peter Verberne; den Hoogenacker van Jan Aarts 1½ lopense naast Johannes Jansen; groes Frans Mansvelt 2½ lopense naast Peter Jelis en Hendrik Verberne; de voorste helft in een groesveld agter het Slootje deze helft 1½ lopense naast de weduwe Jan Verhoysen; groes agter het Slootje 1½ lopense naast Hendrik Paulus Verberne; groes int Root 2½ lopense naast Bernardus Brunas; een hooiveld int Rood 3½ lopense naast Antoni Verreyt. Belast met ƒ 4-0-12 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met het 1e en 2e lot en anderen. Verponding ƒ 9-08-14 per jaar. Bede ƒ 3-18-04 per jaar.

Jan Janse Verberne verkoopt de kamer in het huis gelijk door aan Martinus Linden (zie \):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 178 verso 29-06-1765:
Jan Janse Verberne verkoopt aan Martinus Linde een kamer in het huis, gekomen van Jan Aart Smits, zijnde de kamer aan de gevel tot den brandmuur, welke samen met Ambrosius Bakens moet worden onderhouden. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met de verkoper, Ambrosius Bakens, Francis Verberne en anderen. Verkoper aangekomen bij deling de dato 20-06-1765.

Gerrit Janse Verberne verkoopt zijn helft in het huis door aan Francis Verberne, die al de andere helft in bezit heeft gekregen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 179; 29-06-1765:
Gerrit Janse Verberne, te Helmond, verkoopt aan zijn broer, Francis Janse Verberne de onverdeelde helft in huis, schuur, stal, hof en aangelag 1½ lopense; land de Snijerscamp 1½ lopense; den Olieacker 3 copse; den Deursenseacker 1½ lopense; een akker 5 copse; land tusschen de Weege 5 copse; land het Neutje ½ lopense; een akker met het drieske in de Sneyerskamp 1½ lopense; land aan de Meulenpat 2 lopense; den Hoogenacker van Jan Aarts 1½ lopense; Fransmansvelt 2½ lopense; groes agter het Slootje 1½ lopense; groes agter het Slootje 1½ lopense; groes in 't Root 2½ lopense; hooiveld int Root 3½ lopense. Belast met ƒ 2-0-6 aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer andere. Verkoper aangekomen bij deling de dato 29-06-1765. Koopsom ƒ 300,- à 3%. Marge 10-03-1785 gelost.

Stiefmoeder Elisabeth Jan Canters is als Elizabet Joannis Verberne op 21-07-1770 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Johannes Jansen Verberne en Elisabeth Jan Canters:

Zoon Franciscus Janse Verberne is geboren te Asten op 04-05-1723 en op 20-05-1764 te Asten getrouwd met Catharina Jan Trouwen, geboren te Asten op 01-04-1737 als dochter van Johannes Willem Trouwen en Maria Antoni Loomans (zie Koningsplein 16):

Het gezin van Franciscus Janse Verberne en Catharina Jan Trouwen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 15-06-1765 Kind Asten ±1765
2 Maria Asten 20-09-1767 Kind Asten ±1767
3 Petronilla Asten 01-07-1770 Kind Asten ±1770
4 Petrus Asten 04-01-1772 Vessem 18-01-1801
Goverdina Antoni Geven
Asten 28-06-1833
5 Judoca Asten 03-02-1775 Asten 15-09-1799
Petrus Wilhelmus van Riet
Someren 06-09-1809 zie Voormalig huis G415
6 Johannes Asten 13-03-1778 Asten 08-10-1797
Henrica Henrici van Hoof
Helmond 02-02-1828

Francis Janse Verberne maakt schulden, waarschijnlijk om zijn broer Gerrit Verberne te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 40 verso; 08-10-1783:
Francis Verberne is schuldig aan Gerrit Nooten, te Helmond ƒ 200,- à 3½ %.
Marge: 22-05-1807 gelost aan Gerrit Beyers als legataris van de nalatenschap van Gerrit Nooten.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 109; 10-03-1785:
Francis Verberne is schuldig aan Gerrit Nooten, te Helmond ƒ 205,- à 4%.
Borgen: Gerrit Verberne, te Helmond en Pieter Klomp.
Marge: 22-05-1807 gelost aan Gerrit Beyers, te Helmond.

In het huizenquohier over de periode 1766-1781 is Francis Janse Verberne eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 30 Dorp Bewoners nummer 30 Dorp
1766 Francis Verberne Francis Verberne
1771 Francis Verberne Francis Verberne
1776 Francis Verberne Francis Verberne
1781 Francis Verberne Francis Verberne

Franciscus Janse Verberne is op 07-01-1786 te Asten overleden en Catharina Jan Trouwen is te Asten op 01-06-1789 als Catharina Francis Verberne overleden. Hieronder hun doodakten:

Er worden voogden aangesteld voor de kinderen en zij maken een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 95; 15-06-1789:
Gerrit Verberne, te Helmond en Jan Antonie Driessen worden aangesteld als voogden over Jan, Pieter, Josyna en Johannis, onmondige kinderen van wijlen Francis Verberne en Catharina Trouwen.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 203; 21-07-1789:
Staat en inventaris opgemaakt door Gerrit Verberne, te Helmond en Jan Antonie Driessen, als voogden over Jan, Pieter, Josyna en Johannis, onmondige kinderen van wijlen Francis Verberne en Catharina Troeyen.
Vaste goederen: huis, hof en aangelag in de Toorenstraat 1½ lopense; land den akker aan de Snijerskamp 1½ lopense; land den Olieakker 3 copse; land den Deursenseakker 3 lopense; land den Grootenakker 1½ lopense; land den akker tussen de weg 1½ lopense; land het Neudje ½ lopense; land den aker aan de Moolenpat 2 lopense; land de Snijerskamp 1½ lopense; land den Hoogenakker 1½ lopense; een dito 1½ lopense; land den Lindersakker 1½ lopense; groes Fransmansvelt 2½ lopense; groes agter het Slootje 1½ lopense; groes aldaar gelegen 1½ lopense; groes in 't Rood 2½ lopense; hooiveld in 't Rood 3½ lopense. Verponding ƒ 10-04-14 per jaar. Bede ƒ 4-13-08 per jaar.
Roerende goederen: een paard, drie melkbeesten, drie kalveren, een varken, twee karren, een eg, diverse ketels, potten, pannen, etcetera, enige bedden met toebehoren, divers keukengerei, een kast, twee tafels, vier stoelen, landbouwgereedschap.
Schulden: ƒ 200,- à 3% aan Gerrit Noten, te Helmond de dato 08-10-1783 schepenen; ƒ 275,- à 3% aan Gerrit Noten, te Helmond de dato 10-03-1785; ƒ 25,- à 3% aan Gerrit Noten, te Helmond; ƒ 260,- aan verschillende personen.

De voogden besluiten om de goederen te verhuren aan Andries Smits:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 45 verso; 07-03-1791:
Jan Antonie Driessen, alhier en Gerrit Verberne, te Helmond, als wettige voogden over de onmondige kinderen van Francis Verberne en Catharina Troeyen, beiden overleden. Zij verhuren aan Andries Smits de aan de kinderen nagelaten goederen te weten huis, hof en aangelag met de schop in de Toorenstraat 1½ lopense; land de Snijerskamp 1½ lopense; land den Olieakker 3 copse; land den Deursenseakker 3 lopense; land de grooten Akker 1½ lopense; land tussen de Weg 1½ lopense; land het Neutje ½ lopense; land aan de Meulenpat 2 lopense; land den Snijerskamp 1½ lopense; land den Hoogenakker 1½ lopense; land 1½ lopense; land den Lindersenakker 1½ lopense; groes Frans Mansveltje 2½ lopense; groes agter het Slootje 1½ lopense; groes 1½ lopense; groes in het Rood 2½ lopense; groes nu hooiveld in het Rood 3½ lopense. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 80,- per jaar plus de lasten. De huurder zal geen opgaande bomen mogen kappen het schaarhout zal hij wel mogen kappen, indien het bekwaam is en minstens vijf jaar oud. Te leveren: 4 vijm per jaar dakstro à 400 pond per vijm. Reparaties zijn voor de verhuurder. Borgen zijn Jan Martinusse en Joost Smits.

De oudste zoon Jan, inmiddels meerderjarig, kan niet wachten om de goederen te verdelen en dus vindt die verdeling in 1796 plaats:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 146 verso; 17-06-1796:
Jan Antonie Driessen, alhier, als wettige voogd, samen met Gerrit Verberne, te Helmond, over Pieter, Josyna en Johannes, minderjarige kinderen van Francis Verberne en Catharina Troeyen, beiden overleden en Joost van Hugten, als bijstaand momboir over de voornoemde minderjarige kinderen alsmede Jan, meerderjarige zoon van wijlen Francis Verberne en Catharina Troeyen. Zij geven te kennen dat het de laatste comparant niet langer gelegen komt om de ouderlijke goederen onverdeeld te laten.
1e lot krijgen de minderjarige kinderen een huis, schuur, stal, hof en aangelag 1 lopense 35 roede; land den Deursenseakker 3 lopense 6 roede; land Rietakker 1 lopense 21 roede; land aan de Weg 1 lopense 10 roede; land het Neutje 1 lopense 1 roede; land aan de Weegen 2 lopense 32 roede; land in de Snijerskamp 1 lopense 10 roede; groes en land Snijerskamp 2 lopense 7 roede; groes het Biesvelt 2 lopense 44 roede; groes Slootjesvelt 2 lopense; groes Slootjesvelt 1 lopense 33 roede; groes Rootsvelt 3 lopense 29 roede.
Belast met ƒ 4-2-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 500,- aan Gerrit Nooten, te Helmond.
2e lot krijgt Jan Francis Verberne land het Bergske aan Kruyskesweg 24 roede; land Olieakker 46 roede; land Lienderakker 1 lopense 15 roede; land Moolenakker 1 lopense 51 roede; groes Fransmansvelt 2 lopense 33 roede.

Hij verkoopt gelijk een deel van zijn geërfde bezit:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 109 verso; 17-06-1796:
Jan sone wijlen Francis Verberne verkoopt aan Thomas Timmermans land het Lienderakkerke 1 lopense 15 roede. Koopsom ƒ 130,-.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 150; 19-07-1796:
Jan sone wijlen Francis Verberne verkoopt aan Willem Bukkums groes Fransmansvelt 2 lopense 33 roede. Koopsom ƒ 220,-.

Volgens het huizenquohier van 1798 zijn de kinderen eigenaars en bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 30 Dorp Bewoners nummer 30 Dorp
1798 kinderen Francis Verberne kinderen Francis Verberne

De kinderen van Francis Janse Verberne en Catharina Jan Trouwen hebben nog een deel in een ander huis geërfd en besluiten het te verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 169 verso; 15-12-1796:
Marcelis Ceel Jansen, Catharina Vriens, Maria Trouwen, weduwe Jan Antonie Driessen, Jan, zoon. wijlen Francis Verberne en Joost van Hugten, als bijstaand voogd over Pieter, Francyna en Johannes, onmondige kinderen van wijlen Francis Verberne. Zij verklaren dat zij samen bezitten een half huis en waarvan toekomt 1⁄6e deel aan de 1e comparant, 3⁄6e aan de 2e comparant, 1⁄6e aan de 3e comparant en 1⁄6e aan de 4e comparant. Het komt hen niet meer gelegen dit onverdeeld te laten zij maken een verdeling.
1e lot krijgt Marcelis Ceel Jansen het halve huis en hof geheel ½ lopense, ene zijde de weduwe Willem van Dijk, andere zijde Jennemaria Francis Rijnders.
2e lot krijgt Maria Trouwen ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot krijgt Catharina Vriens ƒ 60,- te ontvangen van het 1e lot.
4e lot krijgen Jan Francis Verberne en zijn onmondige broers en zuster ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.

Als de kinderen volwassen zijn, worden de goederen verdeeld en komt het huis in bezit van zoon Pieter Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 62; 01-06-1801:
Pieter Verberne, Pieter van Riet man van Josyna Verberne, Gerrit Verberne, wonende te Helmond als voogd en Joost van Hugten, als geassumeerde voogd in plaats van de overledene voogd, Jan Antonie Driessen over Johannes, minderjarige zoon van Francis Verberne en Catharina Troeyen, beiden overleden. Zij verdelen de volgende vaste goederen:
1e lot krijgt Pieter Verberne het groot huis en klein huisje, hof en aangelag aan de Toorenstraat 1½ lopense, ene zijde Leendert van Riet, andere zijde Pieter Gerrit Verberne; land Deursenseakker 2 lopense 6 roede; land Rietakker 1 lopense 21 roede; land tussen de Weegen 1 lopense 10 roede; land aan de Weg 2 lopense 32 roede; 3 copse van het Neutje geheel 1 lopense 1 roede; land snijerskamp 1 lopense 10 roede; land / groes Snijerskamp 2 lopense 7 roede; groes Biesvelt 3 lopense; groes Slootjesvelt 2 lopense; groes Slootjesvelt 1 lopense 33 roede; groes Rootsvelt 3 lopense 29 roede; land aan de Pastory 2 lopense 37 roede.
Belast met ƒ 500,- aan Gerrit Nooten; ƒ 250,- aan weduwe Eymert Bollen; ƒ 75,- aan Peter van Hugten; ƒ 100,- aan weduwe Jan Antonie Driessen; ƒ 100,- aan Joost van Hugten; ƒ 60,- aan Antony Goort Loomans; ƒ 4,- per jaar aan het Gemene Land rentmeester La Heu, te 's Hertogenbosch. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 300,-. Idem aan het 3e lot ƒ 300,-.
2e lot krijgt Pieter van Riet ¼ lopense van het Neutje geheel 1 lopense 1 roede; ƒ 300, te ontvangen van het 1e lot.
3e lot krijgt Johannes Francis Verberne, minderjarig ƒ 300,- te ontvangen van het 1e lot.

Peter Francis Verberne verkoopt het huis direct door aan Philips Joost van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 1; 01-06-1801:
Pieter Francis Verberne verkoopt aan Philips Joost van Hugten huis, schuur, stalling, klein huisje, eertijds een schop geweest, met hof en aangelag in de Toorenstraat 1½ lopense, ene zijde Leendert van Riet, andere zijde Pieter Gerrit Verberne; land Deursenseakker 3 lopense 6 roede; land Rietakker 1 lopense 21 roede; land tussen de Weegen 1 lopense 10 roede; land aan de Weeg 2 lopense 32 roede; land het Neutje 1 lopense 1 roede; land de Snijerskamp 1 lopense 10 roede; land / groes Snijerskamp 2 lopense 7 roede; groes het Biesvelt 3 lopense; groes Slootjesvelt 2 lopense; groes Slootjesvelt 1 lopense 33 roede; groes Rootsvelt 3 lopense 29 roede; land aan de Pastorye 2 lopense 37 roede.
Belast met ƒ 500,-, schepengelofte; ƒ 4,- per jaar aan rentmeester La Heu, te 's Hertogenbosch in een meerdere pacht. Koopsom ƒ 1450,-.

Peter Francis Verberne verhuist naar Steensel, maar keert rond 1807 weer in Asten terug. Omdat onbekend is waar hij dan woont, volgt volledigheidshalve de gezinsreconstructie. 

Zoon Peter Francis Verberne is geboren te Asten op 04-01-1772 en op 18-01-1801 te Vessem getrouwd met Goverdina Antoni Geven, geboren te Zeelst op 03-07-1777 als dochter van Antonius Geven en Adriana van den Broeck. 

Het gezin van Peter Francis Verberne en Goverdina Antoni Geven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 07-10-1801 Asten 03-02-1837
Ida van Bussel
Asten 13-10-1857 zie ook Markt 12
2 Adriana Steensel 30-04-1803 Asten 15-04-1836
Theodorus Deenen
Asten 17-02-1848 zie Voormalig huis G311
3 Antonie Westerhoven 26-09-1805 Kind Asten 04-07-1817
4 Catharina Asten 04-04-1808 Kind Asten 16-04-1826
5 Francisca Asten 12-04-1810 Kind Asten ±1810
6 Petronilla Asten 20-01-1813 Waalre 11-02-1849
Antonius
van Til
Waalre 02-12-1873
7 Francisca Asten 28-07-1815 Helmond 12-02-1847
Joannes
Verbunt
Helmond 21-03-1898
8 Antonie Asten 08-08-1818 Asten 17-02-1844
Engelina Janssen
Deurne 29-08-1857

Goverdina Antoni Geven is op 28-04-1824 te Asten overleden en Peter Francis Verberne is op 28-06-1833 te Asten overleden

De nieuwe eigenaar Philips Joost van Heugten is geboren te Asten op 05-11-1769 als zoon van Judocus van Heugten en Anna Maria Jansen Verberne (zie Voormalig huis E1090). Hij is op 07-02-1796 te Asten getrouwd met Johanna Hendrik Vinken, geboren te Asten op 28-02-1773 als dochter van Henricus Adriani Vinken en Helena Ambrosi van Someren (zie Voormalig huis A267).

Het gezin van Philips Joost van Heugten en Johanna Hendrik Vinken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 17-04-1797 Asten 03-05-1827
Joanna Maria Martens
Asten 15-04-1860 zie Voormalig huis C1617
2 Maria Asten 11-09-1798 Asten 16-02-1833
Antonie Nijssen
Someren 26-01-1874
3 Ambrosius Asten 31-03-1801 Kind Asten 17-09-1803
4 Johanna Maria Asten 25-01-1803 Kind Asten 06-02-1803
5 Antonius Asten 18-01-1804 Ongehuwd Asten 04-01-1884
6 Helena Asten 16-06-1806 Kind Asten 29-07-1806
7 Petrus Asten 13-09-1807 Maastricht 20-02-1840
Maria Josephina Wijnen
Maastricht 21-08-1841 Sergeant
8 Bonaventura Asten 29-12-1810 Lierop 21-01-1848
Theodora Hermans
Lierop 11-02-1888
9 Petronella Asten 16-04-1816 Asten 22-03-1850
Johannes Wasserman
Weert 07-06-1900 zie Prins Bernhardstraat 23

Philips Joost van Heugten koopt nog een stuk land van Peter Francis Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 84; 04-02-1803:
Pieter Verberne verkoopt aan Philips Joost van Hugten groes het Cantersveld in het Rood 3 lopense neven Jan van den Heuvel, ene zijde Jan Bluyssen, andere zijde de Loop. Koopsom ƒ 200,-.

In het huizenquohier van 1803 is Philips Joost van Heugten eigenaar en bewoner van het huis.

Jaar Eigenaar nummer 30 Dorp Bewoners nummer 30 Dorp
1803 Philip van Heugten Philip van Heugten

De verpondingen van 1810 geven een goed overzicht van de bewoning van het huis over de afgelopen 25 jaar:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 190:
Philip Jooste van Hugten bij transport 01-06-1801.
Jan bij deling 17-06-1796.
Jan, Pieter, Josijna en Johannes bij versterf 1789.
Kinderen van Catarina Troeijen weduwe Francis Verberne, Hendrien Jan Verberne en de 4 kinderen Hendrien Jan Verberne bij versterf 1786 van Francis Verberne.
Nummer 30 huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Philips Joost van Heugten is op 29-08-1819 te Asten overleden en Johanna Hendrik Vinken is te Asten op 26-07-1823 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van hun kinderen:

Kadaster 1811-1832; G622:
Huis en erf, groot 01 roede 87 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Philip van Heugten.

Het huis wordt in 1836 verkocht aan Antonie Bluijssen en zijn familie (zie Julianastraat 2) en rond 1840 gesplitst in twee huizen met kadasternummers G945 en G946, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. In 1854 komt het in bezit van zijn kinderen en blijft tot 1900 in de familie. Voor zover bekend, zijn beide huizen al die tijd verhuurd geweest.

 

 

 

 

Het huis met kadasternummer G945 wordt hier verder behandeld en het huis met kadasternummer G946 wordt als een nieuwe woning behandeld (zie Voormalig huis G946).

In het bevolkingsregister komen we als eerste bewoner tegen Lambert Kusters, geboren te Asten op 01-05-1827 als zoon van Wouter Kusters en Antonetta van den Bogaart (zie Voormalig huis G663). Hij is als fabriekswerker op 16-10-1854 te Someren getrouwd met Joanna Sonnemans, geboren te Nederweert op 08-12-1828 als dochter van Petrus Sonnemans en Hendrina Looijmans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A149a:

Lambertus Kusters is op 25-01-1866 te Asten overleden en over de periode 1869-1879 woont Joanna Sonnemans met haar kinderen in het huis met huizingnummer A222:

Over de periode 1879-1890 hebben al haar kinderen werk en zoon Antonius Kusters, geboren te Asten op 12-02-1859 haalt zijn akte als hulponderwijzer, zoals gemeld in de Nederlandsche Staatscourant van 01-05-1877:

Zij wonen over de periode 1879-1890 nog steeds in het huis met dan huizingnummer A223:

Zoon Antonius Kusters haalt nog zijn akte Frans, zoals gemeld in de Tilburgsche courant van 07-10-1880 en gaat in 1885 aan de slag als onderwijzer in Arnhem, aldus de krant Het Vaderland van 04-03-1885.

Antonius Kusters is op 11-08-1891 te Asten getrouwd met Petronella Maria Coolen, geboren te Asten op 01-03-1858 als dochter van Petrus Jacobus Coolen en Anna Catharina van de Mortel (zie Koningsplein 2). Petronella Maria Coolen is op 06-07-1912 te Arnhem overleden en Antonius Kusters is te Arnhem op 14-12-1915 overleden.

Zoon Franciscus Kusters, geboren te Asten op 06-08-1865, vertrekt in 1887 naar Amsterdam voor een priesteropleiding bij de redemptoristen. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-12-1894 lezen we hierover het volgende:

Het Petrus Donders tijdschrift, jaargang 17 uit 1937 geeft een korte levensbeschrijving van Franciscus Kusters bij zijn gouden priesterjubileum:

In het Petrus Donders tijdschrift, jaargang 21 uit 1940 staat dat Franciscus Kusters op 06-10-1938 te Paramaribo is overleden. Rechts een foto van Franciscus Kusters uit het Programmaboek voor de Missieweek in Helmond van 15-08-1925; New-Nickerie en Marianella zijn plaatsen in West-Suriname:

Op wikipedia lezen we nog over die periode in Suriname:

In de periode 1904-1912 werd een spoorweg aangelegd naar de goudvelden van boven-Suriname, de Lawaspoorweg. Vierkinderen had door de spoorlijn al vroeg een goede verbinding met de stad. Halteplaatsen kwamen ook te Prosperité en Republiek. Deze plaatsen werden hierdoor uit hun isolement gehaald. In de periode van de Rooms Katholieke missie werd Vierkinderen ook wel Marianella genoemd. Cornelius van Coll had er een missiepost opgericht en het kerkje aldaar is ontworpen door de redemptorist Franciscus Harmes. Vanaf 1906 was pater Schröder pastoor te Marianella en in 1917 werd Franciscus Kusters pastoor en hoofd der school. De Marianella Jongensschool telde toen 45 leerlingen en in 1937 telde de school 76 leerlingen; 39 jongens en 37 meisjes.

Ook in de periode 1890-1900 woont Joanna Sonnemans met familie in het huis met huizingnummer A236:

Joanna Sonnemans verhuist aan het einde van de periode naar A223 (zie \) en de familie Bluijssen verkoopt dit huis bestaande uit twee woningen, zoals rechts medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-01-1900.

 

Koper en bewoner van het huis is zoon Walterus Kusters, geboren te Asten op 03-09-1855. Hij is als kantoorbediende te Asten op 24-01-1893 getrouwd met Maria Hendrika Coolen, geboren te Asten op 27-10-1864 als dochter van Petrus Jacobus Coolen en Anna Catharina van de Mortel (zie Koningsplein 2). Zij is een zuster van de eerder genoemde Petronella Maria Coolen, die getrouwd is met broer Antonie Kusters. Er vindt een bijbouw plaats en het huis met de aanbouw krijgt kadasternummer G1907, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

 

Het huis lag naast de burgemeesterswoning en rechts een oude foto uit het einde van de 19e eeuw met links de burgemeesterswoning en in het midden dit huis.

Hieronder verkoopt Walterus Kusters in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-09-1900 zijn inboedel:

Ook over de periode 1900-1910 woont Walterus Kusters met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A250:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-02-1905 en van 25-01-1908 de geboortes van zonen Franciscus en Antonius:

Linksonder meldt de Limburger Koerier van 15-03-1904 dat Walterus Kusters betrokken is bij de viering van het diamanten jubileum van burgemeester Frencken. Rechtsonder in de Noord-Brabanter van 10-02-1909 wordt Walterus Kusters bestuurslid voor de drankbestrijding:

Over de periode 1910-1920 krijgt het huis met als bewoners Walterus Kusters en Maria Hendrica Coolen en hun gezin het huizingnummer A281:

In bovenstaande bevolkingsregister is Walterus Kusters koffiebrander van beroep en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-05-1910 en 05-07-1911 komen we onderstaande advertenties tegen:

Walterus Kusters had ook daar een winkel, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-12-1910:

De koffiebranderij heeft maar kort geduurd, want in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 staat Walterus Kusters als boekhouder genoemd. Hij woont daar met zijn gezin in het huis met huizingnummer A344, ook bekend staand als Wilhelminastraat 20:

Linksonder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-11-1921 staat de mededeling dat Walterus Kusters lid is van het committee voor inzameling van geld voor de katholieke universiteit:

Walterus Kusters is op 19-04-1923 te Asten overleden en rechtsboven in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 07-05-1923 wordt zijn werk als penningmeester voor de Boerenleenbank herdacht.

Maria Henrica Coolen woont als weduwe van Walterus Kusters ook over de periode 1930-1938 met enkele van haar kinderen in het huis aan de Wilhelminastraat 20:

Maria Henrica Coolen is op 05-10-1943 te Asten overleden en linksonder de overlijdensakte van Walterus Kusters en rechtsonder het bidprentje bij het overlijden van Maria Henrica Coolen:

Hieronder nog een foto gemaakt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog met links het huis naast het hekwerk van het Patersklooster:

Het huis is rond 1961 afgebroken en moet hebben gestaan iets ten zuidwesten van de huidige Wilhelminastraat 18.

Overzicht bewoners

Dorp huis 30
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Verberne Asten 10-04-1687 Jan Verberne Asten 10-04-1687
1741 Jan Verberne Asten 10-04-1687 Jan Verberne Asten 10-04-1687
1746 Jan Verberne Asten 10-04-1687 Jan Verberne Asten 10-04-1687
1751 Jan Verberne Asten 10-04-1687 Jan Verberne Asten 10-04-1687
1756 Jan Verberne Asten 10-04-1687 Jan Verberne Asten 10-04-1687
1761 kinderen Jan Verberne Asten 06-06-1718 kinderen Jan Verberne Asten 06-06-1718
1766 Francis Verberne Asten 04-05-1723 Francis Verberne Asten 04-05-1723
1771 Francis Verberne Asten 04-05-1723 Francis Verberne Asten 04-05-1723
1776 Francis Verberne Asten 04-05-1723 Francis Verberne Asten 04-05-1723
1781 Francis Verberne Asten 04-05-1723 Francis Verberne Asten 04-05-1723
1798 kinderen Francis Verberne Asten 04-01-1772 kinderen Francis Verberne Asten 04-01-1772
1803 Philip van Heugten Asten 05-11-1769 Philip van Heugten Asten 05-11-1769
Kadasternummer G622
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G622 1832-1836 kinderen Philip van Heugten Asten 17-04-1797
G622 1836-1840 Antonie Bluijssen Asten 13-09-1782
G945 1836-1853 Antonie Bluijssen Asten 13-09-1782 splitsing met G946
G945 1853-1900 kinderen Bluijssen Asten 13-11-1813
G1907 1900-1938 Walterus Kusters Asten 03-09-1855 bijbouw
Wilhelminastraat 20
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A149a 1859-1866 Lambert Kusters Asten 01-05-1827 Joanna Sonnemans Nederweert 08-12-1828 25-01-1866
A149a 1866-1869 Joanna Sonnemans Nederweert 08-12-1828 weduwe Kusters
A222 1869-1879 Joanna Sonnemans Nederweert 08-12-1828 weduwe Kusters
A223 1879-1890 Joanna Sonnemans Nederweert 08-12-1828 weduwe Kusters
A236 1890-1898 Joanna Sonnemans Nederweert 08-12-1828 weduwe Kusters naar A223
A236 1898-1900 Walterus Kusters Asten 03-09-1855 Maria Hendrika Coolen Asten 27-10-1864
A250 1900-1910 Walterus Kusters Asten 03-09-1855 Maria Hendrika Coolen Asten 27-10-1864
A281 1910-1920 Walterus Kusters Asten 03-09-1855 Maria Hendrika Coolen Asten 27-10-1864
A344 1920-1923 Walterus Kusters Asten 03-09-1855 Maria Hendrika Coolen Asten 27-10-1864 19-04-1923
A344 1923-1930 Maria Hendrika Coolen Asten 27-10-1864 weduwe Kusters
20 1930-1938 Maria Hendrika Coolen Asten 27-10-1864 weduwe Kusters

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023, 17:25:08

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen