logo

De Vonder Homepagina


Busselseweg 5

Huybert Jan Diepenbeecx wordt eigenaar van een huis op de Dijk te Asten:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 27, 25-08-1609:
Henrick Peter Henricx man van Anna verkoopt aan Jan Peter Janssen en Huybert Jan Diepenbeecx, een huis, hof, land, groes aen den Dijck. Zoals Anna is aangekomen van Goorden Peter Janssen, wijlen haar man en deze het was aangestorven van zijn ouders.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 27 verso; 25-08-1609:
Evert Evert Verlynden, Jan Peter Janssen, Jan Lamberts Verrijt getrouwd met Josina, Huybert Jan Diepenbecx getrouwd met Maria, Philips Goossen Willems getrouwd met Catharina, Fransken, Henricxken, Fyken en Jenneken onmondige kinderen van Peter Janssen van Otterdijck met Peter Gijsbert Rutten, hun momboir. Zij verkopen aan Huybert Diepenbeecx een hofstad en een akker aan de Dijck, ene zijde Joost van Bussel, andere zijde erfgenamen Henricx Janssen van Otterdijck, ene einde erfgenamen Goort Ceelen van Bussel, andere einde de straat. Belast met 2 stuiver per jaar grondcijns; 6 gulden 5 stuiver per jaar aan Gerart van de Wiel te 's-Hertogenbosch.

Via Thomas Geef Driessen en Joost Goris Daniels van Bussel ('den Oude', zie Busselseweg 7) verkoopt Goris Frans Peters een huis aan Huybert Jan Diepenbeecx:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 52; 15-01-1610:
Goris Frans Peters verkoopt aan zijn broeder Joost en Thomas Geeff Driessen huis, schuur, bakhuis en schaapskooi met den hof te Bussel, ene zijde Willem van Bussel en voorts de koper; land naast Joost van Bussel; land naast Peter Martens; land den Saethoff naast Willem van Bussel; hooibeemd naast de Beeck; heiveld naast Willem van Bussel; heiveld naast erfgenamen Ceel Martens. Dit alles is samen 50 lopense zonder de heivelden, die ongemeten zijn. Na meting kosten ze ƒ 2,- per lopense. Belast met 7½ mud rogge per jaar (ƒ 40,-) te 's-Hertogenbosch; 10 gulden per jaar aan Derick van Kessel te 's-Hertogenbosch; 10½ gulden per jaar aan Jan, de zwager, van Herman van Casteren te 's-Hertogenbosch; 7 gulden per jaar aan Jan van der Sluys te 's-Hertogenbosch; 10½ gulden per jaar aan de erfgenamen Gerart Jacobs; 9 gulden per jaar aan Peter van den Heytrack of zijn vrouw; 6 gulden per jaar in den Valck te Helmont; 15 gulden per jaar aan een geestelijk ambt te 's-Hertogenbosch dat Derick van Kessel hem Goris toe geholpen heefft.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 121 verso; 11-04-1611:
Elsken, weduwe Thomas Gevardt Driessen geassisteerd met Geldolph Gielis Wouters, Thonis Peters en zijn zonen Gevardt, Aert en Jan, Meriken, dochter Thomas Gevardt Driessen, Jan Goorts getrouwd met Catharina, dochter Thomas Gevardt Driessen. Zij verkopen aan Huybert Diepenbeeckx huis en land te Bussel. Zoals Thomas voorschreven en Joost Gorissen dit gekocht hebben van Goris Frans Peters en daarna hij, Thomas, dit gedeeld heeft met Joost Goris Daniels. Alnog een cijns van ƒ 10,50 per jaar. Zoals Thomas die gekocht heeft van de erfgenamen Gerart Aerts Jacobs.

De ouders van Huybert Jan Diepenbeecx, die op Ostaden woonden, maken hun testament op en na hun overlijden rond 1616 verdelen de erfgenamen hun goederen:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 20 verso; 02-06-1614:
Jan Aerts van Diepenbeeck en Heylken, zijn vrouw testeren. Alles aan de langstlevende. Aan Jan, hun zoon, na hun beider dood het campke bij 't Haverlandt en 25 stocken ymen of byen. Dit voor uyt vanwege zijn getrouwe diensten. Nog, de kist van zijn vader. Heylken, de dochter, na hun dood 6 stocken ymen of byen ook voor uyt. Hiermede willen zij craekelen voorkomen.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 111; 10-10-1616:
Huybert en Jan, zonen Jan Diepenbeecx, Mathijs Jan Aerts getrouwd met Heylken, dochter Jan voorschreven ter eenre en Jan Corstjen Smeets getrouwd met Jennen, Aert Henrick Aerts getrouwd met Derixken, Lucia weduwe Jan Tielen ter andere zijde. Allen kinderen en erven van Jan Diepenbeecx en Heylken, zijn vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Huybert, Jan en Mathijs krijgen de schuur en het land waar zij op staat met den dries, de camp en de daarop staande eyckenhouter, ene zijde Paulus Loyen, andere zijde de delers, ene einde Jonker Wolter van Beeck, andere zijde de straat; hooibeemd int Root; de helft van een Eussel naast Thomas Romen en Gerit Dericx; land int Noetgen de helft daarvan; een dries van Jonker Beeck, die beleend is of de penningen waarmee gelost kan worden; 8 gulden 2 stuiver 2 ort van de gemeente Asten; nog te Aerle Beeck een rente van 3 gulden 15 stuiver per jaar; nog van Dries Cornelis, op de ƒ 56,-. Belast met den halve pacht te 's-Hertogenbosch.
2e lot krijgen Jan Corsten, Aert Henricx en Lucia het oude huis en het klein huiske met den dries en den hof een en ander zoals afgepaald is naast Jonker Wouter Beeck; de helft van een Eussel naast Daniel Coolen; land in de Duyssencamp naast Aert Henrick; land int Nutgen naast Gielen Coolen.

Joost Goris Daniels van Bussel ('den Oude', zie Busselseweg 7) verkoopt ook een schuur aan Huybert Jan Diepenbeecx:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 109 verso; 28-09-1616:
Joost Goris Daniels verkoopt aan Huybert Jan van Diepenbeeck een halve schuur en land daarbij gelegen te Bussel, ene en andere zijde de koper, ene einde Henrick IJsbout Jacobs, andere einde Peter Marten Schepers en anderen; groes naast de Beeck.

Huybert Jan Diepenbeecx is geboren te Asten rond 1585 als zoon van Jan Aerts van Diepenbeeckx en Heylken. Hij is rond 1610 getrouwd met Mayken Lucas, geboren te Asten rond 1585 als dochter van Luycas en Anneken (zie Julianastraat 1). Hieronder het gezin van Huybert Jan Diepenbeecx en Mayken Lucas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten ±1611 Ongehuwd Asten ±1640
2 Jenneke Asten ±1613 Asten ±1637
Jan Dircx
Asten ±1640
Joost Coopmans
Asten 14-05-1688 zie Voormalig huis B450 en B451
3 Maria Asten ±1615 Asten ±1640
Lenard Peeters Ceelen
Asten 25-01-1696
4 Anneken Asten ±1617 Asten ±1640
Henricus Gerard Doensen
Asten 17-07-1698 zie Julianastraat 1
5 Josijn Asten ±1619 Asten ±1642
Aert Jacobs van de Cruys
Asten 20-05-1662 zie Jan van Havenstraat 1
6 Sijken Asten ±1621 Asten ±1645
Abraham Jan Michielsen
Asten 30-04-1702 zie Voormalig huis G154

Huybert Jan Diepenbeecx woonde waarschijnlijk in het dorp (zie Julianastraat 1) en verhuurde dit huis aan derden.

Een verhaal van een diefstal, waarbij Huybert Jan Diepenbeecx, Frans Willem Voermans en ook Wilbort Joosten van Bussel (zie Busselseweg 7) betrokken zijn en dit heeft zich dus afgespeeld op het gehucht den Dyck, waaronder Bussel valt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 26-04-1635:
Dirck Verschueren contra Philips Isbouts.
Frans Willem Voermans, 28 jaar, verklaart, dat Emken, dochter Dirck Verschueren getrouwd met Anthonis Peters, in het veld zijnde, tegen hem heeft gezegd: "Dat zij en haar ouders op niemand geen presumtie hadden dan op Philips Isbouts, in deze aanlegger, dat hij haar vaders geld uit de kerk gestolen zou hebben". Ook heeft Emken, al voor het proces ging lopen, tegen hem gezegd dat op een avond, een persoon, aan het huis van Philips had gestaan, die gehoord had, dat Philips tegen zijn vrouw zei: "Nu zullen wij Dirck Omen met zijn eigen geld betalen, te weten het erfgoet dat Dirck, als momboir, aan hem had verkocht". Op het 2e artikel verklaart deponent dikwijls gehoord te hebben dat Peeter, de zoon van Dirck Verschueren, bij de waarzegger zou zijn geweest, die er wel voor zou zorgen dat het geld terugkwam. Dit is het gehele dorp doorgestroyt.
Anthonis Philipssen, 34 jaar, nu borgemeester, verklaart, dat Huybert Jan Diepenbeecx tegen hem heeft gezegd dat hij gehuert was van een goede man om Philips Isbouts te vragen of hij niet wist van het geld waarover Huybert en Philips in dispuut waren. Opmerking de naam van de goede man is niet genoemd.
Geertruyt Hendricx, 26 jaar, verklaart, dat zij ten tijde, dat Dirck Verschueren's geld uit de kerk was gestolen zij ten huize was van aanlegger en toen heeft horen zeggen door Dirck Verschueren dat degene die zijn geld gestolen had, het weer terug zou brengen of dat hij anders van den duyvel so sou worden gequelt ende door het gevelgat vuytgevuert.
Peter Lamberts, 55 jaar, verklaart, dat hij terstond, nadat Dirck Verschuerens geld uit de kerk was weggenomen, hij ten huize van aanlegger was, tegen Dirck, die uit het veld komende voorbij kwam, zei: "Dirck, Onsen Lieven Heer wilt U ongeluck versetten. Ick hebbe gehoort dat U gelt is genomen vuytte kercke". Waarop Dirck antwoordde: "Ick hoop dat het allen ten besten sal comen". Hij, deponent, heeft toen nog gevraagd naar de waarzegger, waarvan hij had gehoord.
Joost zoon wijlen Baltis Philips, 22 jaar, verklaart, dat hij dikwijls heeft horen zeggen dat de zoon van Dirck Verschueren om raad is geweest bij de waarzegger, om hun gestolen geld terug te krijgen. De verdere inhoud verklaart deponent te ignoreren.
Wilbert Joosten van Bussel, schepen, 58 jaar, verklaart, dikwijls te hebben horen zeggen in het gemeyn dat Philips Isbouts het geld van Dirck Verschueren zou hebben gestolen, omtrent, ten tijde van het proces tussen Philips en Huybert. Hij kent Philips als een getrouw naebuer zijnde daar ook woonachtig. Ook weet hij, zoals het hele dorp het weet, dat de zoon van Dirck Verschueren bij de waarzegger is geweest, zonder te weten wat hij daar uitgericht heeft.
Aert Joosten, 40 jaar, weet dat er questie is geweest tussen Philips Isbouts en Huybert Jan Diepenbeecx, elkaars buren. Hij weet ook, dat de waarzegger heeft gezegd dat den dief, door den duivel zou worden gedwongen het geld terug te brengen. De vrouw van Philips Isbouts was in die tijd in barensnood, zij heeft gebeden dat zij niet zou baren, want dat zij van het geld niet het minste wist. Sijn vrouw was hierbij present.
Gearresteerde zegt, tot fundament van zijn verzoek dat, nadat van Dirck Verschueren, uit de kerk eenige penningen zijn ontvreemd, deze zich niet heeft ontzien zijn zoon naar de waarzegger te zenden en door diens raad de gearresteerde valselijk te beschuldigen en door eenen Huybert Jan Diepenbeecx dat hij sijne penningen zou hebben gestolen en dat daarvan eenen publycke fame soude gaen. Er is hierover een proces gevoerd, waarbij Dirck Verschueren is veroordeeld tot een amende van ƒ 75,- en de kosten van dien. Veroordeelde heeft nog overwogen om te appeleren, maar heeft, ziende dat hij met sijnen duyvels raedt tegen de rechtvaardigheid niets zou kunnen doen, dit appel laten lopen. Om de geapprehendeerde nog meerdere quellinge te bezorgen heeft hij met zijn zoon en Anthonis Peeters, zijn schoonzoon, zich zo ver laten brengen door raad apparantelijck van de waarzegger, dat hij ofwel zijn voorschreve kinderen twee eymen hebben bij de nacht gebracht off doen brengen in de schuer van den voorschreve geapprehendeerde. Om deze op die manier, in een eeuwig schandaal te brengen. Hem valselijk aan te klagen en op die wijze de voldoening van het voorschreve vonnis te kunnen ontgaan. Zoals ook de zoon en schoonzoon met de schepenen van deze bank recta via zijn gegaan naar het huis van de geapprehendeerde en daar huiszoeking zijn komen doen. Zonder iets te doorzoeken in het huis, zijn zij terstond naar de schuur gegaan en hebben eymen onder het stro gevonden, zonder te zoeken. Men laat de rechter maar jugeren of de eymen daar met vooropgezette bedoeling waren gezet. Temeer daar Peeter en Anthonis al eerder hadden verklaard dat zij wel wisten waar de eymen waren gezet. Men zal toch niet geloven, dat gevangene, in de Kerstnacht, de eymen uit de uit de verschillende hallen zou durven halen, waarvan hij niet de minste kennis heeft. Ook is hij een persoon waarvan de buren een goede opinie hebben.
Aanlegger zegt dat gefaiseerde over lange heeft gestaen ter quader name en fame ter saecke van gecommitteerde diverijen en diergelijcken. Onlangs zijn de kinderen van Philips Isbouts nog aangetroffen in hun handen hebbende en etende honichraten. Hoewel die gefaiseerde, geen bieman is, noch daermede hanterende noch converserende. Zulks roept een vermoeden op en het gevolg daarvan is geweest een huiszoeking in verscheidene huizen en schuren. Ze zijn ten laatste gevonden ten huize van gefaiseerde. Bij deze huiszoeking waren aanwezig, drie schepenen en de ondervorster. De gefaiseerde fulmineerde seer, toen de biestocken gevonden waren, op Anthonis Peeters en Peter Dircx. Deze lieden zijn echter personen van staet en qualiteyt en hebben zich altijd gedragen als eerlijke buren, welke ook publieke diensten hebben vervuld. Gefaiseerde zal moeten aantonen waar hij de biestocken gehaald of gekocht heeft.
Geapprehendeerde beklaagt zich over het feit dat hij als een moirdernaer off notoiren dieff in de gevanckenis is geworpen. En dat alleen omdat er in de nacht eenige eymen sijn gebracht, in sijn schuer, ongesloten ende tenemael oepen buyten sijn huys staende. De verdediger beroept zich vooral hierop. Iedereen kan hier secretelijck goederen in- en uitbrengen. De valsche accusateurs hebben, voor zij, met schepenen en schutters, die eymen uit de schuur hadden gehaald, verklaard aan diezelfde schepenen en schutters dat sij tsnachts te voorens die voorschreve eymen in de schuere van den geapprehendeerde hadden gevonden onder het stroy ende seer wel wisten alwaer die selven waer geborgen. Dit volgens de preperatoiren thoon ende dispositie van de schutters.
Anthonis Peters, 50 jaar en Peter Dircx Verschueren, 48 jaar. Zij leggen gelijke verklaringen af. Voegen niets toe aan het hiervoor geschrevene. Philips Isbouts is op 26-01-1636 nog steeds gevangen. In zijn verdediging komen geen nieuwe gezichtspunten meer naar voren.

Huybert Jan Diepenbeecx is in 1636 tijdens de pestepidemie te Asten overleden en nazaten van Huybert Jan Diepenbeecx verkopen het huis door aan Peeter Wilborts van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 53, 26-02-1661:
Mayken Fransen, weduwe van Jan Aerts van Hooff (of Hove), gewoond hebbende te Nuenen, ziek liggende in het Convent van Ommel, testeert. Aan Lambert Willems Verhaseldonck haar goederen gelegen aan den Bossche en die tegenwoordig in bewoning en gebruik zijn bij Jan Aerts de Zeger. Aan ieder kind van Jan Jansen Bluyssen ƒ 50,-. Aan het kindskind van Jan J. Bluyssen verwekt bij Lijntien, zijn dochter, genaamd Jan, ook ƒ 50,-. Deze legaten worden betaald uit een rente die Jan Jan Bluyssen is geldende aan de testatrice. Uit dezelfde rente aan Frans, zoon van Jan Lamberts Verrijt, haar neef, niet wel bij sijn sinnen wesende een legaat van ƒ 50,- en haar bed met toebehoren. Aan Lijske, dogter Bonaventura Matijssen van den Hoove, haar peete een akkerke in de Looverbosch 2 lopense over de wech naest 't Lielder naast Hendrick Bastiaens. Aan Emken, dogter van Willem Selen, haar nicht een akker aen de Vrande. Aan Fyken, haere moetien wonende te Watermael, buiten Brussel het laatste part in huis en land aen den Dijck en in twee beemden aen Voordeldonck. Aan de kinderen van Huybert Jan Diepenbeekcx gehuwd geweest met Maeyken, haar, testatrices moetien 1⁄6e deel in huis en land aen den Dijck.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 144, 12-05-1661:
Joost Coopmans last hebbende van Lowies de Vaeder en Fyken, zijn vrouw, wonende te Watermael, voor 1⁄6e deel, Joost Coopmans voorschreven man van Jenneken, Aert Jacobs man van Joostien, Hendrick Gerits man van Anneken, Abraham Jansen man van Sijken, Peeter van Diepenbeeck, namens deze Joost Coopmans, Merie, dogter van Huybert van Diepenbeeck weduwe van Lenard Peeters. Allen kinderen van wijlen Huybert Jan Diepenbeeck gehuwd geweest met Maeyken, ook voor 1⁄6e deel, Lambert Jansen Verrijt voor sijn selven den selven Lambert ende Joost soone van Aert Jansen voor Aert Jansen voorschreven. Daertoe bij mijn heeren schepenen specialijcken geauthoriseert wesende bij appostille op de requeste aen haere eerwaerde. op den 5e may gepresenteert gestelt Goort van Gorcum en Peeter Wilborts van Bussel, Heilige Geestmeesters. Specialijcken bij mijn Heeren schepenen tot tgene naervolgens gecommitteert ende authoriseert volgens de commissie ter rolle berustende in dato 4 may 1661. Alsoo voor Frans Jansen Verrijt jonge man niet wel bij sinnen wesende Allen kinderen van Jan Lamberts Verrijt en Joostien, zijn vrouw ook voor 1⁄6e deel. Goyert Hendrick Peeters voor zichzelf en Meester Matijs van den Hove als momboir van Anneke en Perina. Allen kinderen van Hendrick Peeters en Fijken, dochter Silvester Schencken, ook voor 1⁄6e deel. Mathijs Dirckx man van Luytgen, dogter van Philips Goossens en Lijntgen en Aert Aertsen voor zichzelf elk voor de helft, samen voor 1⁄6e deel. Jan Fransen Verhaegen als man ende momboir Evard Luycas, sijne huysvrouwe voor een helft en Jan Fransen voorschreven en Dirck Smulders als momboiren van de vier onmondige kinderen van Peeter Evert Luycas, wonende te Leende voor de andere helft, samen ook voor 1⁄6e deel. Allen legatarissen van Maeyken Fransen weduwe van Jan Aerts van Hooff. Zij verkopen aan Peeter Wilborts van Bussel huis, schuur, hof, hofstad en aangelegen dries aen den Dijck 2½ lopense.

Peter Wilborts van Bussel is geboren te Asten rond 1607 als zoon van Wilbort Joosten van Bussel en Mechteld (Metken) Jacobs1 (zie Busselseweg 7). Hij is rond 1636 getrouwd met Judoca (Joostien) Slaets, geboren te Asten rond 1610 als dochter van Willem Peter Slaets en Margriet Hanrick Jansen (zie 't Hoekske 10). Het gezin van Peter Wilborts van Bussel en Judoca (Joostien) Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilibrordus Asten 14-04-1637 Kind Asten ±1637
2 Wilhelmus Asten 02-05-1638 Kind Asten ±1638
3 Isboldus Asten 31-05-1642 Asten 05-09-1666
Johanna Vogels
Asten 13-02-1695
Johanna Fransen
Asten 27-03-1709 zie Lagendijk 3
4 Mechtildis Asten 01-09-1647 Kind Asten ±1647
5 Wilhelmus Asten 27-04-1649 Kind Asten ±1649
6 Mechtildis Asten 16-01-1651 Asten 13-07-1674
Johannes Wilbers Martens
Asten 02-05-1710 zie Lagendijk 2
en Voormalig huis F453
7 Franciscus Asten ±1653 Asten 12-10-1675
Anna Willem Martens
Asten 08-08-1717
8 Margareta Asten 01-07-1658 Ongehuwd Asten 08-07-1677

Peter Wilborts van Bussel is op 28-06-1682 te Asten overleden en Judoca (Joostien) Slaets is te Asten op 29-12-1679 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 44, 28-10-1680:
Isbout Peeter van Bussel, Johan Wilbordts man van Mechel, dogter van Peeter van Bussel en Frans Peeters van Bussel. Kinderen en erven van Peeter Wilbordts van Bussel, nog in leven, en wijlen Joostie Willem Slaets. Zij verdelen de goederen.
3e lot krijgt Frans een huis, hof, hofstad en aangelag aan den Dijck waar Jan Aerts woont, 3 lopense. Matijs Hasen en de kinderen Joost Vreynsen.

Bij de verpondingen van 1688 staat het huis op naam van de kinderen van Peeter Wilborts van Bussel en is Jan Coolen de gebruiker. De familie van Bussel woont zelf in een huis op de Dijk:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 15:
De kinderen Peeter van Bussel, gebruiker Jan Coolen. 22-31-5-13-0.

Zoon Frans Peters van Bussel is geboren te Asten op 10-07-1653 en op 12-10-1675 te Asten getrouwd met Anneke Wilbordt Martens, geboren in 1655 als dochter van Willibrordus Martini en Petronella Schepers:

12 8bris 1675; Conjuncti sunt Francis Peter Wilberts et Anna Wilbordi Martens; testes Petrus Custers et Maria Judoci Jansen

12 oktober 1675; in huwelijkse echt verbonden zijn Francis Peter Wilberts en Anna Wilbordi Martens; getuigen Petrus Custers en Maria Judoci Jansen

01

Comparerend voor schepenen ondergenoemd Frans Peters van Bussel jongman van Asten sijnde, oud omtrent de 20 jaar sijnde, geassisteert bij sijn vader ende Anneke dogter Wilbort Martinus jongedogter van Asten sijnde, oud omtrent 20 jaar sijnde, geassisteert bij haar oom, versoecke hun drie sondaagse proclamatien onverhindert gegaan sijn in de houwelijksen staat te worden bevestigt. Actum 28 september, Frans Mathijssen en Peter Reynders schepenen.

02

Het gezin van Frans Peters van Bussel en Anneke Wilbordt Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willibrordus Asten 21-03-1676 Asten 10-05-1705
Wilhelmina Adrians Verberne
Asten 20-10-1722 zie ook Keizersdijk 6
2 Marcellus Asten 15-08-1679 Asten 05-01-1714
Helena Driessen
Asten 19-01-1725 zie Busselseweg 9
3 Judocus Asten 04-06-1682 Ongehuwd Asten 15-12-1746
4 Antonius Asten 30-08-1685 Ongehuwd Asten 20-05-1729
5 Petrus Asten 12-01-1687 Asten 26-01-1716
Theodora Paulus Claessen
Asten 02-05-1762
6 Martinus Asten 08-06-1690 Asten 11-11-1725
Willemijn Claessen van Geldrop
Asten 06-12-1755

Frans Peters van Bussel, woonde op de Dijk en is op 08-08-1717 te Asten overleden en daarna heeft zijn weduwe nog problemen met het innen van de huur:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-03-1734:
Anneke, weduwe Frans Peters van Bussel, aanlegger contra Jan Peters, gedaagde.
Gedaagde heeft, in 1731, gehuurd van aanlegster huis en land aan den Dijck, ene zijde Symon Peters, andere zijde de gemeente. De huursom ƒ 17,- per jaar groespacht; 18 vat rogge per jaar roggepacht; 2½ vijm dakstro. Gedaagde is tot nu toe schuldig gebleven over 1732 groespacht ƒ 4,-; over 1733 roggepacht 1 vat rogge en groespacht ƒ 17,-; over 1734 roggepacht 17 vat rogge. In 1734 is een dagvaarding gedaan. Nadien heeft gedaagde zijn gereede goederen, bestialen en erffaeffelijcke effecten uit het huis gebracht. Ofschoon ingevolge den 10e articul en 13e articul der hueringe der Costuymen ende Usantien der Hooftstadt ende Meyerije van 's Hertogen-Bossche in rechten alle haeffelijcke ende erffhaeffelijcke goederen huisraad, kleren, geld enzovoorts die bevonden worden in een huis en den huurder toebehoren, zijn verbonden aan de huur van het huis. En moet de huurder eerst de huur betalen voor hij de goederen uit het huis mag brengen. Aanlegster vraagt dus om aan gedaagde op te dragen alle goederen weer in het huis terug te brengen. Zodat daaraan de voorschrevene huurachterstand verhaald kan worden.

Anna Willem Martens raakt door deze niet betaalde schulden zelf in de problemen en moet een deel van haar goederen verkopen en bij de voorverkoop is daar wat gekrakeel over:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 59; 07-01-1734:
Peeter van de Voorst, schepen en Ariaan Jan Hoefnagels verklaren ter instantie van Joost van Weerth, de eerste deponent dat hij, op 21 december laatstleden, bij de verkoping der goederen van Frans Peeters van Bussel, gehouden ten huize van Michiel van de Cruys, aanwezig is geweest. En met Simon van den Boomen en Joost van Weert, wanneer het inzetten van Joost van Weerth was gedaan, uit de keuken in de grote kamer zijn gegaan en zich daar bij het vuur gezet hebben. Hij heeft daar van Joost van Weert gehoord, zeggende tegen Simon van den Boomen: "Hebben wij malcanderen niet versproken, dat wij het samen souden hebben", en waarop Simon antwoordde: "Dat geen last hadde gegeven van soo hoogh in te setten". Zeggende Joost verder: "Waarom dat geen borge wilde blijven en of sijn woordt niet van te houden". Simon repliceerde hierop: "Alles wat ik geseyt hebbe sal ik staen". En zei Joost weer: "Waerom hem dan verscheyde reysen hadde aengestoten". Waarop Symon zei: "Niet te weten wat met het aenstooten wilde seggen". En Joost weer zei: "Dat wel wiste wat geseyt hadde maer niet en wilde seggen en wel beeter wiste". En verklaarde de eerste deponent dat hij niet altoos bij het vuur was blijven zitten maar aan de tafel was gaan drinken, latende Joost van Weert, Simon van den Boomen en Ariaan Jan Hoefnagels in de kamer zitten. De tweede deponent verklaart, dat hij, zittende aan het vuur, uit de mond van Symon van den Boomen had horen zeggen: "Dat aen Joost van Weert voor de halfsheyt van de penningen stondt". Waarop Joost van Weert zei: "Ik geef nu den duyvel daeraf" en de keukendeur met een klap dichtgooiende.

Hoewel haar twee huizen en het bijbehorende land in de verkoop worden gezet, wordt alleen een hooi- en weiland verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-01-1734:
Copie. Op heden, 11 januari 1734, zijn de geexecuteerde goederen van de weduwe Frans Peeters van
Bussel provisioneel publiek verkocht. Om daaraan te verhalen ƒ 18-10-4 verponding over 1731. Dit ten behoeve van de rentmeesters van 's landscomptoiren, te 's-Hertogenbosch. Op 31-12-1733 zijn deze goederen door Joost van Weert ingezet geworden op ƒ 600,- en afgehangen van ƒ 2000,- gedaald op de ingezette som en heeft Joost van Weert twee slagen geslagen en is koper geworden. Hij heeft echter niet aan de condities kunnen voldoen; het stellen van borge en het betalen an den onraet. Volgen de nieuwe condities. Ende wierdt wel expresselijcke geconditioneert om deese goederen ten meeste profijt van de crediteuren te veralinieeren, dat deese goederen op versoeck van Jan Goort Loomans, Hendrick Aart Tielen, Joost Jan Wilberts, Juffrouw de Laure en Jan Tijssen van Dijck als crediteuren. Eerst in het geheel en daarna in percelen ten beurde worden gebracht. Het betreft:
Huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde kinderen Jan Wilberts, andere zijde Jan van Dijck, ene einde de straat, andere einde de eigenaar; land de Haas 3 lopense; land de Beek 2 lopense; land de Kamp 5 lopense; land het Oulant 1 lopense; land den Dryhoeck 1 lopense; land het Lanckackertje 2 lopense; hooigewas de Magere-acker 3 lopense; hooi- weiveld 24 lopense; groes de Venne 1 lopense; groes het Heyvelt 1 lopense; groes de Vund 1 lopense.
Huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Symon Peeters, andere zijde de straat; land de Wilige acker 9 lopense; land het Hoeckackertje 4 lopense; land de Venne 1 lopense; weiveld de Doreman 6 lopense; hooigewas het Geleentvelt 3 lopense; hooiwas den Kraenenbempt 3 lopense; hooiwas den Rietbempt 3 lopense; groes het Hoyvelt 1 lopense.
Belast met ƒ 4-5-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 8-5-0 per jaar aan de Kempenaer te gelden met Marten Wilborts van Dijck en Jan Teyssen van Dijck dit uit de goederen aan den Dijck; ƒ 300,- aan Hendrick Aert Tielen; ƒ 250,- aan de kinderen Goort Goort Loomans, nu Jan Goort Loomans, de zoon volgens schepenacte de dato 15-11-1707; ƒ 200,- aan de kinderen Jan Wilberts volgens schepenacte Eyndhoven 03-04-1708, ten behoeve van Mattijs van Hooff en door de erfgenamen verkocht op 23-05-1713 voor schepenen Eyndhoven aan Heer Dongelberge, Heer van Blaertem, die deze weer heeft verkocht, op 25-09-1733, voor schepenen Eyndhoven aan de voorschreven kinderen; ƒ 200,- ten laste van Frans van Bussel aan Juffrouw de Laure voor schepenen Asten van 12-08-1715; ƒ 200,- aan Marten Willem van Dijck.
In deze acte is verder alleen sprake van de verkoop van het hooi- weiveld 24 lopense. Koper Goort Jan Loomans. Op dit stuk rust ook de rente van ƒ 4-5-0 per jaar uit de meerdere rente van ƒ 8-5-0 per jaar.

Anna Willem Martens is op 01-07-1734 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 is zoon Peeter Fransen van Bussel eigenaar. Hij heeft het gekocht van Hendrick Aelbert Dongelbergen (zie Busselseweg 7) en bewoont dan grotendeels het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 36:
Peeter Franssen van Bussel.
Huijs, hoff en aangelag 1 lopense. In de bede ƒ 6-8-15.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 61:
Peter Franse van Bussel.
Huijs, hoff en aangelag 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 18 Dijk Bewoners nummer 18 Dijk
1736 Peeter Frans van Bussel Peeter Frans van Bussel
1741 Peeter Frans van Bussel Peeter Frans van Bussel
1746 Peeter Frans van Bussel Peeter Frans van Bussel
1751 Peeter Frans van Bussel Peeter Frans van Bussel
1756 Peeter Frans van Bussel Wilbert Peter van Bussel
1761 Peeter Frans van Bussel Wilbert Peter van Bussel
1766 weduwe en kinderen Peter Franse van Bussel Wilbert Peter van Bussel

Zoon Peeter Fransen van Bussel is geboren te Asten op 12-01-1687 en op 26-01-1716 te Asten getrouwd met Theodora Paulus Claessen, geboren te Asten op 06-06-1689 als dochter van Paulus Claessen en Johanna Thissen (zie Dijkstraat 54):

Juncti sunt matrimonio Petrus Fransen et Theodora Paulus; testes Godefridus Fransen et Nicolaas Pauwels.

In huwelijke echt gebonden Petrus Fransen en Theodora Paulus; getuigen Godefridus Fransen en Nicolaas Pauwels.

03

Het gezin van Peeter Fransen van Bussel en Theodora Paulus Claessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 09-06-1717 Asten 29-10-1741
Joost Jan Driessen
Asten 09-02-1749
Peter Marcelisse
Asten 27-07-1788 zie Voormalig huis F732
en Voormalig huis F766
2 Willibrordus Asten 02-11-1720 Asten 09-02-1749
Johanna Joost van Heugten
Asten 16-05-1789
3 Paulus Asten 29-12-1723 Asten 12-02-1747
Gertrudis Cornelis Lambers
Asten 09-03-1791 zie Wolfsberg 50
en Voormalig huis C1319
4 Johannes Asten 28-07-1727 Asten 10-10-1751
Petronella Joosten
Asten 16-02-1801 zie Lagendijk 2
5 Godefridus Asten 21-02-1730 Asten 24-11-1754
Johanna Thielen Coolen
Asten 19-03-1789 zie Diesdonk 28

Peter Fransen van Bussel moet een boete betalen voor illegaal turfsteken:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 71 verso; 26-10-1761:
Den drost, aanlegger contra Peter Franse van Bussel, gedaagde. Ter zake van twee boeten, elk van ƒ 4-10-0 dat de schutter hem, op 22-07-1761, heeft aangetroffen int broek van Laarbroek hey en vlicke off torff weg te haale.

Peeter Fransen van Bussel is op 02-05-1762 te Asten overleden en Theodora Paulus Claessen is te Asten op 03-12-1767 overleden en bij de erfenis komt het huis toe aan Wilbert Peters van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 261 verso; 27-01-1768:
Jan Peters van Bussel en Goort Peters van Bussel verkopen aan hun broeder, Wilbert Peters van Bussel, 2⁄5e deel onverdeeld in de goederen hen aangekomen van hun overleden ouders. De goederen zijn gelegen op Bussel en in bewoning en gebruik bij de koper. De acte van scheiding en deling wordt heden verleden. Belast met ƒ 13-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 400,-.
Wilbert Peters van Bussel, Paulus Peters van Bussel, Peter Marcelisse getrouwd met Maria Peters van Bussel, Jan Peters van Bussel en Goort Peters van Bussel. Kinderen en erven van Peter Franse van Bussel en Dirske Paulusse, beiden overleden, gewoond hebbende op Bussel. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders. Jan en Goort Peters van Bussel hebben elk hun 1⁄5e deel verkocht aan Wilbert Peters van Bussel, transport is op heden gepasseert.
1e lot krijgt Wilbert Peters van Bussel 3⁄5e deel van de neere of stal van het huis tot aan de brandmuur met de schuur, hof en een gedeelte van den dries naast de zijde van Goort Canters 2 lopense, ene zijde Peter Marcelisse, andere zijde de straat; land het Horsje 4½ lopense en de dries daarbij 2½ lopense en het heiveld daarachter 3 lopense; land de Saathoff 2 lopense met den dries daaraan 1 lopense; land in het Cattengat 9½ lopense; groes het Persvelt 5 lopense met het Vierhoeksveltje daaraan 1 lopense; den Rietbeemt 6 lopense en int Weyvelt daaraan 5 lopense. Belast met ƒ 0-11-6 per jaar aan de Heren van Asten; ƒ 7-05-0 per jaar in een rente van ƒ 27,- per jaar aan rentmeester Tengnagel, buitenboek folio 4 ten behoeve van de Predikheren, waarin Paulus van Bussel betaald ƒ 2-05-0 per jaar en Peter Marcelisse ƒ 4-00-0 per jaar. Samen dus de helft. De andere helft wordt betaald door Goort Canters en Jan Willem Slaats. Verponding ƒ 17-17-00 per jaar. Bede ƒ 4-03-06 per jaar.
2e lot krijgt Paulus van Bussel een klein huiske met den hof en een akker daaraan gelegen genaamd den Saathoff samen 2½ lopense, ene zijde Goort Canters, andere zijde Wilbert Peters van Bussel, ene einde Wilbert Antoni Dirks, andere einde de straat; land aan het Cattegat 3 lopense; een heiveld met land en groes daaraan 2 lopense; den Ovendries 3 lopense; den agterste Rietbeemt 3 lopense; een stukje int Weyvelt 2 lopense. Belast met ƒ 2-5-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 27,- per jaar Verponding ƒ 5-19-00 per jaar. Bede ƒ 1-07-12 per jaar.
3e lot krijgt Peter Marcelisse het huis tot de neere en een deel van het aangelag met den akker daaraan samen 2½ lopense, ene zijde Wilbert Peters van Bussel, andere zijde Goort Canters, ene einde de straat; land aan het Cattegat 4 lopense; groes het Busvelt 6 lopense en een hoek van het Weyvelt 2 lopense; groes het Horsveltje 2 lopense; een drieske 1 lopense. Belast met ƒ 4,- per jaar in een meerdere rente van ƒ 27,- per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 266 verso; 24-02-1768:
Peter Marcelisse verkoopt aan Wilbert Peters van Bussel een huis, tot de neere, met een deel van het aangelag op Bussel 1 lopense, ene en andere zijde de koper, ene einde Goort Canters. Belast met ƒ 3,-per jaar aan het Gemene Land in een rente van ƒ 27,- per jaar. Koopsom de rente.

Zoon Willibrordus Peter (Wilbert) van Bussel is geboren te Asten op 02-11-1720 en op 09-02-1749 te Asten getrouwd met Johanna Joosten, geboren te Asten op 02-05-1722 als dochter van Judocus Jan Wilbers en Catharina Philips van Heugten (zie Lagendijk 2):

04

Het gezin van Willibrordus Peter (Wilbert) van Bussel en Johanna Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 01-12-1749 Asten 02-02-1777
Lambertus Verheijen
Asten 08-12-1821 zie Oostappensedijk 54
2 Franciscus Asten 06-06-1751 Ongehuwd Asten 18-09-1831
3 Judocus Asten 04-11-1753 Lierop 07-05-1786
Maria van Bussel
Lierop 15-01-1814
4 Willibrordus Asten 10-03-1756 Asten 12-02-1797
Johanna Maria Martinus Slaats
Asten 01-03-1817 zie Antoniusstraat 28 en 30
5 Johanna Maria Asten 19-01-1758 Kind Asten ±1758
6 Johannes Asten 04-02-1759 Asten 25-11-1792
Petronella Antony van der Heyden
Asten 26-02-1821 zie Voormalig huis G502
7 Johanna Maria Asten 03-01-1761 Asten 03-05-1789
Francis Willems van den Eerenbeemt
Asten 08-03-1798 zie Voormalig huis G854
8 Petronilla Asten 29-03-1763 Asten 19-02-1792
Martinus Jan Andriessen
Asten 06-11-1802 zie Voormalig huis F732
9 Petrus Asten 14-05-1766 Asten 01-09-1793
Helena Willems van Heugten
Asten 07-09-1803

In het huizenquohier over de periode 1771-1776 is Wilbert Peters van Bussel eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 18 Dijk Bewoners nummer 18 Dijk
1771 Wilbert Peter van Bussel Wilbert Peter van Bussel
1776 Wilbert Peter van Bussel Wilbert Peter van Bussel

Johanna Joosten is op 03-09-1772 te Asten overleden en Willibrordus Peter (Wilbert) van Bussel is op 16-05-1789 te Asten overleden en na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld en wordt zoon Pieter Wilbert van Bussel eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 132 verso; 09-04-1793:
Francis Wilbert Peeter van Bussel, Joost Wilbers Peeter van Bussel, te Lierop, Wilbert Wilbers Peeter van Bussel, te Deurne, Jan Wilbers Peeter van Bussel, Pieter Wilbers Peeter van Bussel, Martinus Jan Andriessen getrouwd met Peternel Wilbers Peeter van Bussel, Lambert Lamberts Verheyen getrouwd met Catharina Wilbers Peeter van Bussel en Francis van den Eerenbeemt getrouwd met Jennemie Wilbers Peeter van Bussel. Allen kinderen en erven van Wilbert Peeter van Bussel en Jenneke Joosten, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Francis 3 lopense van een akker het Kattegat te Bussel geheel 13 lopense 35 roede; 1 lopense van een groesveld de Horst geheel 9 lopense 11 roede; 4 lopense van een stuk land de Saathof geheel 6 lopense 20 roede; de helft van een akker het Heytvelt geheel 2 lopense 24 roede; groes de Rietbeemt 2 lopense 19 roede; 9 l. van een weiveld de Rietbeemt geheel 12 lopense 3 roede; 1 lopense van een groesveld den Ovendries geheel 7 lopense 5 roede. Belast met ƒ 3,- per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch in een meerdere rente. Te ontvangen van 5e lot ƒ 34,-, ter egalisatie.
2e lot krijgt Joost Wilbert Peeter van Bussel ƒ 184,- te betalen door het 5e lot.
3e lot krijgt Wilbert Wilbers Peeter van Bussel, te Deurne ƒ 184,- te betalen door Francis en Pieter van Bussel, ontvangers van het 1e en 5e lot.
4e lot krijgt Jan Wilbers Peeter van Bussel groes het Vierhoeksvelt geheel 1 lopense 35 roede; ƒ 100,- te ontvangen van de ontvanger van het 5e lot.
5e lot krijgt Pieter Wilbers Peeter van Bussel groes het Aangelag met huis en schuur 2 lopense 13 roede, ene zijde kinderen Goort Kanters; 3 lopense van het Kattegat op Bussel geheel 13 lopense 35 roede; de buitenste 3 lopense van het Cattegat; 7 lopense 11 roede van een stuk land / groes de Horst geheel 9 lopense 11 roede; 3 lopense 20 roede land van de Saathof geheel 6 lopense 20 roede; land het Heytvelt geheel 2 lopense 25 roede; 1 lopense 12 roede van een stuk land het Heytvelt geheel 2 lopense 24 roede; groes het Heytvelt 1 lopense 13 roede; hooiveld de Rietbeemt 6 lopense 29 roede; 3 lopense van een weiland de Rietbeemt geheel 12 lopense 3 roede; 2 lopense 38 roede van groes het Paardsvelt geheel 7 lopense 5 roede. Belast met ƒ 8-00-0 per jaar in een meerdere pacht van ƒ 12-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch; ƒ 0-11-5 per jaar aan het Huis van Asten.
6e lot krijgt Martinus Mattijs Driessen land de Logtenakker aan 't Dorp 2 lopense 12 roede; te ontvangen van het 5e lot ƒ 34,-.
7e lot krijgt Lambert Lamberts Verheyen ƒ 174,- te ontvangen van het 5e lot.
8e lot krijgt Francis van den Eerenbeemt 3½ lopense van het Kattegat op Bussel geheel 13 lopense 35 roede; 2½ lopense van het Paartsvelt geheel 7 lopense 5 roede; te ontvangen van het 1e en 5e lot ƒ 34,-. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch in een meerdere rente.
Pieter Wilbert van Bussel is schuldig aan Maria Verhoysen, weduwe Jan Jansen ƒ 250,- à 3½%.
Pieter Wilbers van Bussel geeft te kennen dat Francis van den Eerenbeemt getrouwd met Jennemaria Wilbert van Bussel aan Goort Jan Willem Slaats had verkocht drie percelen groes en akkerland te Bussel. Hij is nader in den bloede aan de verkoper en zijn vrouw dan Goort Jan Willem Slaats. Hij wordt nu koper van land het Kattegat 3½ lopense; land / groes de Horst 1 lopense; groes het Paartsvelt 2½ lopense. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch. Koopsom ƒ 250,-.

Zoon Petrus Wilbert (Pieter) van Bussel is geboren te Asten op 14-05-1766 en op 01-09-1793 te Asten getrouwd met Helena Willems van Heugten, geboren te Asten op 29-08-1767 als dochter van Willem Leenders van Heugten en Hendrina Jansse Slaets. Petrus Wilbert (Pieter) van Bussel is te Asten op 07-09-1803 overleden en Helena Willems van Heugten is op 16-09-1804 te Asten hertrouwd met Francis Antoni Meulendyks, geboren te Deurne op 04-07-1768 als zoon van Antonius Theodori Meulendyks en Catharina Petri Wouters:

05

De gezinnen van Helena Willems van Heugten met Petrus Wilbert (Pieter) van Bussel en met Francis Antoni Meulendyks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willebrordus Asten 18-02-1794 Nederweert 21-02-1832
Wilhelmina van Hout
Someren 12-09-1868
2 Johanna Maria Asten 09-12-1795 Kind Asten 01-01-1808
3 Johannes Asten 24-07-1798 Nederweert 30-04-1825
Antonia Bloemers
Nederweert 19-04-1843
Anna van Heugten
Nederweert 03-04-1870
4 Wilhelmus Asten 12-06-1800
5 Petronella Asten 16-05-1802 Asten 23-01-1835
Gijsbert Hendrik Mennen
Asten 15-07-1841
Antonie Smits
Asten 03-09-1852 zie Voormalig huis G644
en Berken 2
6 Petrus* Asten 26-12-1804 Kind Asten 28-12-1804
7 Antonius* Asten 26-12-1804 Kind Asten 28-12-1804
8 Henrica* Asten 05-02-1806 Meijel 30-01-1832
Wilhelmus Manders
Nederweert 01-09-1841
Severinus Mertens
Nederweert 04-11-1841
9 Maria Catharina* Asten 08-10-1809 Nederweert 19-06-1833
Gabriel Geutjens
Asten 06-10-1868 zie Voormalig huis F872

* kinderen uit het tweede huwelijk van Helena Willems van Heugten

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1798-1803 staat dit op naam van Pieter Wilbert van Bussel:

Jaar Eigenaar nummer 18 Dijk Bewoners nummer 18 Dijk
1798 Pieter Wilbert van Bussel Pieter Wilbert van Bussel
1803 Pieter Wilbert van Bussel Pieter Wilbert van Bussel

Pieter Wilbert van Bussel is op 07-09-1803 te Asten overleden en Helena Willems van Heugten moet voor haar tweede huwelijk een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 106; 01-09-1804:
Staat en inventaris opgemaakt door Helena Willem Leenders van Hugten, weduwe Pieter Wilbert van Bussel ten behoeve van hun vijf kinderen. Zij wil hertrouwen met Francis van de Meulendijk.
Vaste goederen: huis, hof en aangelag te Bussel 3 lopense; land het Kattegat 3 lopense; land / groes de Horst 7 lopense 11 roede; land de Zaadhof 2 lopense 20 roede; land het Heytvelt 2 lopense 25 roede; land het Heytvelt 1 lopense 12 roede; land het Heytvelt 1 lopense 13 roede; hooiveld den Rietbeemt 6 lopense 29 roede; weiveld den Rietbeemt 3 lopense; groes het Peersvelt 2 lopense 38 roede; land het Kattegat 3½ lopense; land / groes de Horst 1 lopense; groes het Paarsvelt 2½ lopense. Al die goederen zijn wijlen haar man aangekomen bij deling de dato 09-04-1793 en transport de dato 03-12-1803.
Roerende goederen: een hoge en een lage kar, ploeg en eg, divers klein landbouwgereedschap, vier melkbeesten, drie jonge beesten, een paard, een varken, twee bedden en hun toebehoren, vuurgerei, diverse ketels en potten, zowel koper als ijzer, divers bestek, divers aardewerk, een kast, zes stoelen, een tafel, een klok, 35 vijm rogge, 11 karren rogge, 25 vat boekweit.
Schulden: aan Andries Timmermans ƒ 250,-; aan Wilbert van Bussel ƒ 50,-; aan Francis van Bussel ƒ 50,-; aan Jan Coolen ƒ 50,-; aan Mart Coolen ƒ 50,-; aan Philips Peters ƒ 96,-; aan weduwe Willem van Heugten ƒ 360,-; aan Peter J. Smits ƒ 80,50; aan Adriaan van Dueren ƒ 12,40; aan Th. J. Sengers ƒ 8,-; aan Antonie Timmermans wegens winkelwaren ƒ 10,-; aan Hendrik Tijssen ƒ 35,-; aan Aalbert van der Weerden ƒ 18,-; aan Joost van Bussel ƒ 13,50; aan Francis van de Meulendijk ƒ 100,-.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 34:
Helena Willem Leenders van Hugten, weduwe Pieter Wilbert van Bussel, 5 kinderen bij versterf 1803.
Francis, Joost, Wilbert, Jan, Piet en Peternel van Bussel. Catharina gehuwd met Lambert Lambert Verheijen, Jennemie gehuwd met Francis van den Eerenbeemt kinderen van Wilbert Peters van Bussel bij versterf.
Nummer 18 huijs neeve schuur en aangelag 3 lopense.

Helena Willems van Heugten is op 05-10-1821 te Asten overleden en Francis Antoni Meulendyks is op 10-12-1834 te Asten overleden. Zij hebben voor hun overlijden het huis verkocht want bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Joost Jan Kanters als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; F871:
Huis en erf, groot 06 roede 67 el, Busselen, klasse 9.
Eigenaar: Joost Jan Kanters. Opmerking: genaamd Busselen.

06

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

07

Joost Jan Kanters is geboren te Asten op 14-07-1793 als zoon van Johannes Goort Kanters en Johanna Joost Verheijen (zie Busselseweg 7). Hij is te Asten op 23-11-1817 getrouwd met Anna Maria Driessen, geboren te Asten op 06-12-1793 als dochter van Peter Driessen (Peters) en Johanna Maria Goort van Bussel (zie Oostappensedijk 40 en 42).

08

Het gezin van Joost Kanters en Anna Maria Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 01-11-1818 Ongehuwd Asten 04-04-1897
2 Gordina Asten 27-06-1821 Deurne 17-10-1857
Pieter Claassen
Deurne 12-02-1877
3 Joanna Maria Asten 21-01-1824 Asten 13-02-1857
Petrus Nijnens
Vlierden 14-06-1913 zie Gruttoweg 19
4 Johannes Asten 16-03-1826 Ongehuwd Asten 13-11-1881
5 Godefridus Asten 01-05-1829 Ongehuwd Asten 19-02-1877
6 Johanna Asten 11-07-1832 Asten 24-04-1863
Antonie Willem van Hoek
Asten 09-11-1868 zie Emmastraat 60
7 Antonia Asten 03-05-1838 Asten 16-04-1866
Jan Mathijs Koolen
Asten 06-12-1914

Anna Maria Driessen is op 11-03-1847 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Joost Kanters met zijn gezin op huizingnummer B57 en vanaf 1869 nummer B61:

09

Ook over de periode 1879-1890 woont Joost Kanters met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer B60:

10

Joost Canters is op 08-02-1890 te Asten overleden en in het Rotterdamsch nieuwsblad van 21-02-1890 wordt hij nog gememoreerd als oudste inwoner van Asten en dat hij nog onder Napoleon heeft gediend.

Zijn dochter Antonia Kanters, geboren te Asten op 03-05-1838 woont daarna in het huis. Zij is op 16-04-1866 te Asten getrouwd met Jan Mathijs Koolen, geboren te Asten op 19-04-1839 als zoon van Petrus Koolen en Joanna Maria Segers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij samen met schoonzus Petronella Kanters in het huis met huizingnummer B59:

11

Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-04-1890 verkopen de erven van Joost Kanters de boerderij.

Onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-05-1890 de inzet in 20 kopen.

12

13

Onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-02-1891 de verkoop van vee en huisraad en rechts in diezelfde krant van 04-07-1891 de verkoop van gewassen.

14 15

Antonia Kanters, Jan Mathijs Koolen en Petronella Kanters verhuizen in 1891 naar A45 in het dorp (zie Voormalig huis G1322) en vanuit Deurne komt Christiaan van Lierop, geboren te Deurne op 21-02-1863 als zoon van Daniel van Lierop en Catharina de Wit, in het huis wonen. Hij is op 31-01-1891 te Deurne getrouwd met Antonia Koppens, geboren te Deurne op 10-04-1866 als dochter van Jan Koppens en Petronella Denier.

Eind 1895 verhuizen zij naar D154 in Heusden en daarna wordt het huis bewoond door Hendrikus van de Ven, geboren te Someren op 22-11-1859 als zoon van Antonie van de Ven en Johanna de Leeuw. Hij is op 18-04-1891 te Heeze getrouwd met Johanna Dommels, geboren te Heeze op 14-10-1857 als dochter van Adriaan Dommels en Goverdina Smulders.

Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer B55:

16

In 1906 verhuizen zij naar Someren en komt Hendrikus van Heugten, geboren te Asten op 03-04-1874 als zoon van Francis van Heugten en Joanna Maria Schepers, in het huis wonen. Hij is te Deurne op 28-04-1906 getrouwd met Geertruida Joosten, geboren te Deurne op 22-07-1879 als dochter van Johannes Joosten en Anna Gertrudis Snellen.

Zij keren in 1909 terug naar Deurne en in het huis komt wonen Peter Johannes van Helmond, geboren te Asten op 21-01-1881 als zoon van Johannes van Helmond en Maria Loomans. Hij is op 23-04-1909 te Asten getrouwd met Johanna Kanters, geboren te Asten op 19-06-1884 als dochter van Peter Kanters en Hendrika van Kol (geen directe familie van eerder genoemde familie Kanters). Ook in de periode 1910-1920 wonen Peter Johannes van Helmond en Johanna Kanters in het huis met huizingnummer B54:

17

Zij verhuizen rond 1921 naar de Jan van Havenstraat 14 in Ommel en in het huis komt wonen Antonie van Bussel, geboren te Asten op 18-07-1875 als zoon van Willem van Bussel en Catharina van Bussel. Hij is op 05-02-1915 te Lierop getrouwd met Johanna van Gerwen, geboren te Lierop op 03-01-1879 als dochter van Johannes van Gerwen en Petronella Koolen.

Zij verhuizen rond 1924 naar C7 in de Stegen (zie Stegen 50) en vanuit het nabijgelegen huis met huizingnummer B46 op de Dijk komt Johannes van Deursen, geboren te Vlierden op 18-04-1887 als zoon van Mathijs van Deursen en Petronella Verhulst, in het huis met over de periode 1920-1930 huizingnummer B55, ook bekend staand als Bussel 1, wonen:

18

Johannes van Deursen is op 28-01-1921 te Asten getrouwd met Hendrica Berkvens, geboren te Asten op 27-02-1887 als dochter van Peter Berkvens en Anna Maria van Helmond en weduwe van Josephus Kerkers. Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes van Deursen en Hendrica Berkvens met hun gezin in het huis op Bussel 1:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-02-1922 de geboorte van zoon en in diezelfde krant van 06-12-1924 de geboorte van dochter Petronella:

20 21

Hendrica Berkvens is op 24-11-1942 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-07-1944 verkoopt Jan van Deursen hondjes:

22

Johannes van Deursen is op 11-03-1980 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

Hieronder een streetview van de uit 1760 daterende boerderij aan de Busselseweg 5:

25

Overzicht bewoners

Hoeve op Bussel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1609 Huybert Jan Diepenbeecx Asten ±1585
1637 kinderen Huybert Jan Diepenbeecx
1661 Peter Wilberts van Bussel Asten ±1607
1680 Frans Peters van Bussel Asten 10-07-1653
1717 weduwe Frans Peters van Bussel* Asten ±1655

* de goederen zijn rond 1734 verkocht en later weer opgekocht door zoon Peeter Frans van Bussel

Dyck huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687
1741 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687
1746 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687
1751 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687
1756 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687 Wilbert Peter van Bussel Asten 02-11-1720
1761 Peeter Frans van Bussel Asten 12-01-1687 Wilbert Peter van Bussel Asten 02-11-1720
1766 weduwe en kinderen Peter Franse v Bussel Asten 06-06-1689 Wilbert Peter van Bussel Asten 02-11-1720
1771 Wilbert Peter van Bussel Asten 02-11-1720 Wilbert Peter van Bussel Asten 02-11-1720
1776 Wilbert Peter van Bussel Asten 02-11-1720 Wilbert Peter van Bussel Asten 02-11-1720
1798 Pieter Wilbert van Bussel Asten 14-05-1766 Pieter Wilbert van Bussel Asten 14-05-1766
1803 Pieter Wilbert van Bussel Asten 14-05-1766 Pieter Wilbert van Bussel Asten 14-05-1766
Kadasternummer F871
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F871 1832 Joost Kanters Asten 24-07-1793
Bussel 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1803 Pieter Wilbers van Bussel Asten 14-05-1766 Johanna Willem van Heugten Asten 29-08-1767 07-09-1803
1804-1821 Francis Meulendijks Deurne 04-07-1768 Johanna Willem van Heugten Asten 29-08-1767 05-10-1821
1821-1847 Joost Kanters Asten 24-07-1793 Anna Maria Driessen Asten 06-12-1703 11-03-1847
1847-1859 Joost Kanters Asten 24-07-1793 met kinderen
B57 1859-1869 Joost Kanters Asten 24-07-1793 met kinderen
B61 1869-1879 Joost Kanters Asten 24-07-1793 met kinderen
B60 1879-1890 Joost Kanters Asten 24-07-1793 met kinderen 08-02-1890
B59 1890-1891 Jan Mathijs Koolen Asten 19-04-1839 Antonia Kanters Asten 03-05-1838 naar Dorp
B59 1891-1895 Christiaan van Lierop Deurne 21-02-1863 Antonia Koppens Deurne 10-04-1866 naar D154
B59 1896-1900 Hendrikus van de Ven Someren 22-10-1859 Johanna Dommels Heeze 14-10-1857
B55 1900-1906 Hendrikus van de Ven Someren 22-10-1859 Johanna Dommels Heeze 14-10-1857 naar Someren
B55 1906-1909 Hendrikus van Heugten Asten 03-04-1874 Geertruida Joosten Deurne 22-07-1875 naar Deurne
B55 1909-1910 Peter Johannes van Helmond Asten 21-01-1881 Johanna Kanters Asten 19-06-1884
B54 1910-1920 Peter Johannes van Helmond Asten 21-01-1881 Johanna Kanters Asten 19-06-1884 naar B143
B55 1920-1924 Antonie van Bussel Asten 18-07-1875 Johanna van Gerwen Lierop 03-01-1879 naar C7
B55 1924-1930 Johannes van Deursen Vlierden 18-04-1887 Henrica Berkvens Asten 27-02-1887
1 1930-1938 Johannes van Deursen Vlierden 18-04-1887 Henrica Berkvens Asten 27-02-1887
Referenties
  1. ^Genealogie van Bussel door Piet Aarts, ISBN 9081257250

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2024, 11:06:23

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen