logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Dijk Noordzijde

Aan de noordzijde van de Dijk liggen van oudsher ongeveer 10 hoeven die mogelijk behoord hebben bij het landgoed Houbraken, waarin bij het voorwoord al melding is gemaakt. Hoe het met deze hoeven is gegaan vanaf 1600 tot heden, is af te lezen aan de onderstaande kaarten met de nummergeving van die huizen door de jaren heen.

Linksboven zijn op de kadasterkaart van de Dijk de huisnummers voor de Dijk Noordzijde ingevuld over de periode 1736-1803 en rechtsboven de huizingnummers over de periode 1811-1832. Linksonder is de situatie rond 1920 weergegeven op de desbetreffende kaart en rechts de huidige nummering van de huizen op de googlemaps kaart:

01 02
03 04

De oudst bekende eigenaren van de hoeven waren de van Wijflit's en daarnaast vinden we in de 17e eeuw namen terug als Anthonissen (Teunis), Schepers, van Bussel en door vererving Wilbers, Martens, Tijssen (verandert later de naam in van Dyck) en Geven (als nazaten van Gevaert Pauwels).

Wie er rond 1740 woonden aan de noordzijde van de Dijk is weergegeven bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Dijk:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
kinderen Geeff Paulus 9 ƒ 81,-
Jan Tijssen van Dijk 11 ƒ 65,-
Hendrik Bakermans 12 onder andere 60 schapen gestorven ƒ 95,-
Marten Martens 13 ƒ 59,-
kinderen Marten Jan Teunis 14 onder andere 50 schepen en 2 paarden gestorven ƒ 180,-
Marcelis Andriessen 15 ƒ 70,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

De meeste namen komen nog bekend voor met uitzondering van Bakermans en Andriessen. De laatstgenoemde komt van de nazaten van Andries Martens, die zich Andriessen gingen noemen en Hendrik Bakermans pachtte de hoeve van Wilbers. Ongeveer de helft van de boerderijen bleef tot in de 20e eeuw in handen van de familie, welke door vererving langs de vrouwelijke lijn een andere familienaam kreeg toebedeeld. Na 1850 en in het begin van de 20e eeuw werden de boerderijen verkocht en sindsdien komt de naam Berkvens veelvuldig voor aan de Dijk.

Een nostalgische foto van een oude schuur aan de Dijk te Asten:

05

Hieronder een foto uit 1930 van een stoomwals voor reparatie van de Dijkstraat:

06


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2018, 17:03:19

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen