logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 54

Volgens de verpondingen van 1680 en het Astense archief van 1685 is Frans Peters van Bussel eigenaar van een huis op de Dijk:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 3 verso:
Frans van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 216 verso; 17-02-1685:
Matijs Jansen alias Hasen voor de helft, Willem Mathijssen voor Francis van der Velde man van Alegonda Mathijssen, Jan Jansen weduwenaar van Dircxken Mathijssen voor zijn zoontje Jan, nog minderjarig en Paulus Claessen Wilbordts man van Jenneke Mathijssen voor de andere helft. Zij verkopen aan Frans Peters van Bussel, een huiske, schop en aangelag aan den Dijck 2½ lopense. koopsom ƒ 200,-. Kantlijn Matijs Jansen zal gedurende zijn verdere leven vrij mogen wonen in het schopke, na zijn dood zal dit komen aan de verkoper. Kantlijn ƒ 100,- à 5% blijven staan, met het huiske als onderpand.

Frans Peters van Bussel is geboren te Asten op 10-07-1653 als zoon van Peter Wilbort Joosten van Bussel en Joostien Slaets (zie Dijkstraat 50). Hij is op 13-10-1675 getrouwd met Anneke Wilbordt Martens, geboren in 1655 als dochter van Willibrordus Martini en Petronella Schepers (zie Dijkstraat 58):

Comparerend voor schepenen ondergenoemd Frans Peters van Bussel jongman van Asten sijnde, oud omtrent de 20 jaar sijnde, geassisteert bij sijn vader ende Anneke dogter Wilbort Martinus jongedogter van Asten sijnde, oud omtrent 20 jaar sijnde, geassisteert bij haar oom, versoecke hun drie sondaagse proclamatien onverhindert gegaan sijn in de houwelijksen staat te worden bevestigt. Actum 28 september, Frans Mathijssen en Peter Reynders schepenen.

01

Het gezin van Frans Peters van Bussel en Anneke Wilbordt Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willibrordus Asten 21-03-1676 Asten 10-05-1705
Wilhelmina Adrians Verberne
Asten 20-10-1722 zie ook Keizersdijk 6
2 Marcellus Asten 15-08-1679 Asten 05-01-1714
Helena Driessen
Asten 19-01-1725 zie Busselseweg 9
3 Judocus Asten 04-06-1682 Ongehuwd Asten 15-12-1746
4 Antonius Asten 30-08-1685 Ongehuwd Asten 20-05-1729
5 Petrus Asten 12-01-1687 Asten 26-01-1716
Theodora Paulus Claessen
Asten 02-05-1762 zie Busselseweg 5
6 Martinus Asten 08-06-1690 Asten 11-11-1725
Willemijn Claessen van Geldrop
Asten 06-12-1755

Bij de verpondingen van 1688, 1709 en 1713 wordt Frans Peters van Bussel nog als eigenaar van het huis genoemd:

Verpondingen 1688 XIV-57; 06-01-1688 folio 11:
Frans van Bussel.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 8:
Frans van Bussel.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 8:
Frans van Bussel, gebruiker Dirck Lamers van sijn eijge.

In 1713 wordt aan Frans van Bussel gevraagd om zijn straat te maken:

02

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 1; 27-09-1713:
Op heden is door Piter de Cort, drost, volgens placcaat van Staten Generaal de dato 11-11-1664 de schouw gevoert en is naer de manisse van dezelfde drost door Flips van Heusden, Joost Linders, Jan Hixpors en Joost Roefs breuckagtig gewesen en vervlaart als volgt beginnende aan de Lieropse brugge:
Frans van Bussel, de straet niet gemaekt tegenover sijn erve bij de Vunt eenen breuk.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 86; 24-08-1716:
Frans Peeters van Bussel verkoopt aan Marcelis Driessen hooibemd aan den Dijck 1 lopense, ene zijde kinderen Jan Wilbers,
andere zijde de koper, ene einde de verkoper, andere einde Jan Willems Verheyen.
Verponding 10 stuiver per jaar en koopsom ƒ 60,-.

Frans Peters van Bussel is op 08-08-1717 te Asten overleden en Anna Willibrordi Martens is te Asten op 01-07-1734 overleden en in 1734 worden hun goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-01-1734:
Copie. Op heden, 11-01-1734, zijn de geëxecuteerde goederen van de weduwe Frans Peeters van Bussel publiek verkocht. Om daaraan te verhalen ƒ 18-10-4 verponding over 1731. Dit ten behoeve van de rentmeesters van 's landscomptoiren, te 's-Hertogenbosch. Op 31-12-1733 zijn deze goederen door Joost van Weert ingezet geworden op ƒ 600,- en afgehangen van ƒ 2000,- gedaald op de ingezette som en heeft Joost van Weert twee slagen geslagen en is koper geworden. Hij heeft echter niet aan de condities kunnen voldoen. het stellen van borge en het betalen aan den onraet. Volgen de nieuwe condities. Ende wierdt wel expresselijcke geconditioneert om deese goederen ten meeste profijt van de crediteuren te veralinieeren, dat deese goederen op versoeck van Jan Goort Loomans, Hendrick Aart Tielen, Joost Jan Wilberts, Juffrouw de Laure en Jan Tijssen van Dijck als crediteuren Eerst in het geheel en daarna in percelen ten beurde worden gebracht. Het betreft een huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde kinderen Jan Wilberts, andere zijde Jan van Dijck.

Uiteindelijk worden de goederen aan Peter Jan Wilberts verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 19 verso; 31-01-1734:
Gerrit van Riet, vorster, heeft procuratie, om te executeren, wegens het niet betalen van de dorpslasten de goederen van de weduwe Frans Peeters van Bussel. Hij heeft verkocht aan Peter Jan Wilberts een huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde kinderen Jan Wilberts, andere zijde Jan van Dijk. Koopsom ƒ 160,-.

Peter Jan Wilberts is geboren te Asten op 17-07-1690 als zoon van Johannes Wilbers en Mechel Peters van Bussel (zie Lagendijk 2). Hij is op 19-05-1726 te Asten getrouwd met Margareta Matys van Dyck, geboren te Asten op 08-03-1699 als dochter van Matthijs van Dyk en Catharina Marcelisse (zie Dijkstraat 62). Na het overlijden van Margareta Matthijs van Dyk te Asten op 06-06-1728 is Peter Jan Wilberts hertrouwd te Asten op 06-11-1729 met Maria Jan Peter Canters, geboren te Asten op 06-10-1691 als dochter van Johannes Peter Canters en Elisabetha Antoni Verryt (zie Kennisstraat 5):

03

De gezinnen van Peter Jan Wilberts met Margareta Matys van Dyck en met Maria Jan Peter Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Matthias Asten 26-02-1727 Ongehuwd Asten 06-02-1788 zie ook Voormalig huis B280
2 Margareta Asten 05-08-1731 Kind Asten ±1731

Bij de verpondingen van 1737 en in de bewoningslijst over de periode 1736-1766 staat Peter Jan Wilberts als eigenaar van het huis en wordt het verpacht aan verschillende bewoners:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 67:
Peeter Jan Wilberts.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-13-4.

Jaar Eigenaar nummer 12 Dijk Bewoners nummer 12 Dijk
1736 Peeter Jan Wilbers Marten van Bussel
1741 Peter Jan Wilbers Hendrik Jan Bakermans
1746 Peter Jan Wilbers Hendrik Jan Bakermans
1751 Peter Jan Wilbers Willem Hendrik Goris
1756 Peter Jan Wilbers Peter Jan Smets
1761 Peter Jan Wilbers Peter Jan Smets
1766 Peter Jan Wilbers Francis Zeegers

Maria Jan Peter Canters is op 28-12-1764 te Asten overleden en daarna worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 46 verso; 29-01-1764:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Canters overleden op 28-12-1764. Peter Jan Wilberts is erfgenaam van de overledene. De helft in waarde van huis, hof en aangelag aan den Dijk 1 lopense ƒ 75,-, ene zijde Jan Peters van Bussel, andere zijde weduwe Jan Tijsse van Dijk; land de Haas 3 lopense ƒ 25,-; land den Nieuwenacker 2 lopense ƒ 13,-; huis en aangelag zijnde den Dries 1½ lopense ƒ 60,-; groes de Engelsebeemt 6 lopense ƒ 40,-; groes het Heytvelt 2 lopense ƒ 10,-; ¼e deel in land het Cattegat 3 lopense ƒ 12,50; land het Oulant 1 lopense ƒ 5,-; land den Berg 3 lopense ƒ 11,50; groes den Cranenbemt 4½ lopense ƒ 20,-; groes den Doorenman 2 lopense ƒ 7,50; groes het Heytvelt 3 lopense ƒ 10,-; groes den Bevertkoot 6 lopense ƒ 30,-; groes het voorste Kempke 2 lopense ƒ 10,-; Eysboutsveltje 1 lopense ƒ 5,-; groes het agterste van den Hoogendries 1 lopense ƒ 5,-; den dries aan de Kuyl met de grond van schop en bakhuis 2½ lopense ƒ 17,50; de Voorste acker 4 lopense ƒ 20,-; land de Wittenacker 3 lopense ƒ 12,50; land het Hulsbuske ½ lopense ƒ 2,50; een heiveld 3 copse ƒ 2,-; de helft van huis en hof in het Dorp ½ lopense ƒ 100,-. Totaal ƒ 494,-, 20e penning is ƒ 24-14-0.

Peter Jan Wilberts is op 30-04-1770 te Asten overleden en zijn zoon Matthijs wordt de nieuwe eigenaar en Francis Zeegers de bewoner:

Verpondingen 1785 XIVd-66 folio 62:
Mattijs Peter Jan Wilbers.
Nummer 12 onder Dijk huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 12 Dijk Bewoners nummer 12 Dijk
1771 Mattijs Peter Wilbers Francis Zeegers
1776 Mattijs Peter Wilbers Francis Zeegers

In 1786 verkoopt Matthijs Peter Wilberts zijn huis aan de Dijk aan Petronella Joosten:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 172 verso; 05-10-1786:
Mattijs Peter Jan Wilbers verkoopt aan Petronella Joosten, getrouwd met Jan Peters van Bussel huis, hof en aangelag aan den Dijk 1 lopense en de Kamp 3 lopense, ene zijde weduwe Jan Berkers, andere zijde de koper; groes de Haas 3 lopense; land het Kattegat 3 lopense; land het Ouland 1 lopense; land den Bergakker 3 lopense; groes den Varrenbeemt 4½ lopense; groes den Doorenman 2 lopense; groes het voorste gedeelte van de Bevertkoot 6 lopense; groes het voorste Kempke 2 lopense; groes Eysboudsvelt 1 lopense; groes het agterste van den Hoogendries 1 lopense; groes den dries aan de Kuyl met de grond van de schop en bakhuis 2½ lopense; 1⁄3e deel van een stuk land de voorste Akker 4 lopense; land de Wittenakker 3 lopense; land het Hulsbuske ½ lopense; groes den Fransedries 1 lopense; land den Hegakker 2½ lopense; groes Eypkensvelt 2 lopense; groes de Horst 1 lopense; groes Bevertkoot wey en hoyvelt 4½ lopense. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar, in kapitaal ƒ 37-10-0 aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 2350,-.

Matthijs Peter Wilberts is op 06-02-1788 te Asten overleden en daarna worden zijn overige goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 55 verso; 08-03-1788:
Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs Peter Wilbers, overleden en begraven op 06-02-1788. Waarde huis en hof gelegen aan de Akkers ½ lopense, ƒ 400.-, ene zijde een kerkpad, andere zijde een weg, 20e penning is ƒ 20,-.

Vanaf 1790 wordt de boerderij tijdelijk gesplitst in twee delen, zie hieronder het oorspronkelijke deel en het afgesplitste deel.

Oorspronkelijke deel

Het gezin van Petronella Joosten en Jan Peters van Bussel is al eerder beschreven (zie Lagendijk 2) en in de bewoningslijst staat Jan Peters van Bussel als eigenaar. Petronella Joosten overlijdt als Peternel Peters van Bussel op 27-08-1794 te Asten en Johannes Peters van Bussel te Asten op 16-02-1801 en kort daarna vindt de erfdeling plaats:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 56 verso; 25-04-1801:
Francis Jan Peeter van Bussel, Jenneke Jan Peeter van Bussel, Petronella Jan Paulus van Dijk, weduwe Joost Jan Peeter van Bussel namens haar minderjarige kind met name Jan. Zij verdelen de nagelaten goederen van Jan Peter van Bussel en Peternel Joosten, beiden overleden:
2e lot krijgt het onmondige kind van Joost Jan Peter van Bussel huis, stal, schop en hof in huur en gebruik bij Peter Martens van Dijk; 2 lopense van land aan de Thiendschuur geheel 14 lopense, 25 roede, ene zijde Joost Smits, andere zijde het 1e lot; land de Nieuwenakker 2 lopense, 4 roede; land het Nieuwakkerke 3 lopense, 1 roede; land Kattegat 3 lopense, 3 roede; 6 lopense, 20½ roede van land en groes in 't Aangelag geheel 13 lopense, 10 roede, ene zijde weduwe Jan Berkers, andere zijde het 1e lot; groes Dooreman Hooyvelt 2 lopense, 17 roede; groes Eypkesvelt 2 lopense, 9 roede; groes den Cranenbeemt 4 lopense, 30 roede; groes Beevertkoot 5 lopense, 1 roede; groes den Dries 2 lopense, 13 roede; 4 lopense, 48 roede van twee percelen het Heytvelt en den Haas geheel 5 lopense, 33 roede, ene zijde Peter Slaats; de helft van de Nieuwe Erve geheel 2 lopense, 40 roede, ene zijde den Dijk van Lierop op Ommel. Belast met de helft van ƒ 3,- per jaar waarvan het 1e lot de andere helft betaald en waartegen het 2e lot ƒ 0-5-0 per jaar minder in de verponding zal blijven betalen.

Josephus (Joost) Jan Peter van Bussel is geboren te Asten op 20-08-1752 als zoon van Johannes Peters van Bussel en Petronella Joosten (zie Lagendijk 2). Hij is op 01-02-1789 te Asten getrouwd met Petronella Jan van Dijk, geboren te Asten op 27-12-1763 als dochter van Johannes Pauli van Dyk en Gertrudis Joannis van de Goor (zie Dijkstraat 64).

04

Het gezin van Josephus Jan Peter van Bussel en Petronella Jan van Dijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-04-1790 Kind Asten 26-07-1804

Josephus Jan Peter van Bussel is op 21-07-1792 te Asten overleden en Petronella van Dijk blijft achter als weduwe met een kind. In de bewoningslijst staat de weduwe Joost Janse van Bussel als eigenaar en bewoner.

Jaar Eigenaar nummer 12 Dijk Bewoners nummer 12 Dijk
1798 Jan Peters van Bussel Peeter Martens van Dijk
1803 weduwe Joost Janse van Bussel weduwe Joost Janse van Bussel

Bewoner is Peter Martens van Dijk, geboren te Asten rond 1730 als zoon van Marten Marcelis. Hij is op 22-02-1767 te Asten getrouwd met Elisabeth Aert Sleegers, geboren te Asten op 26-06-1735 als dochter van Arnoldus Frans Slegers en Johanna Maria Hendricks Roymans.

Het gezin van Peter Martens van Dijk en Elisabeth Aert Sleegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 13-08-1768 Asten 29-04-1804
Wilhelmina Antony van Bussel
Asten 19-10-1844 zie Beekstraat 17
2 Johannes Asten 11-09-1771 Asten 03-02-1805
Johanna Maria Judoci Koppens
Asten 11-07-1830 zie Stegen 76
3 Catharina Asten 06-06-1774

Zij verhuizen rond 1800 naar het afgesplitste deel.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de weduwe Josephus Jan Peter van Bussel:

Kadaster 1811-1832; F781:
Huis en erf, groot 01 roede 00 el, de dijk noord zijde, klassen 9.
Eigenaar: weduwe Joost Jan van Bussel.

Afgesplitste deel

Volgens de bewoningslijst van 1798 is het huis in eigendom van Jan Peter van Bussel (zie oorspronkelijke deel) en wordt het bewoond door de weduwe van Joost van Bussel (zie Lagendijk 2):

Jaar Eigenaar nummer 12e Dijk Bewoners nummer 12e Dijk
1798 Jan Peter van Bussel weduwe Joost van Bussel

Na het overlijden van vader Jan Peter van Bussel te Asten op 16-02-1801 verdelen zoon Francis en dochter Jenneke (zie Lagendijk 2) hun vaste goederen en komt het huis in bezit van Francis Swinkels:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 108 verso; 15-01-1802:
Francis Jan Peter van Bussel en Francis Swinkels man van Jenneke Jan Peter van Bussel, wonende te Geldrop. Zij verdelen hun vaste goederen:
1e lot krijgt Francis Jan Peter van Bussel huisje en hof in het dorp, ½ lopense, ene zijde de pad naar de Steegen, andere zijde weduwe Willem Bruynen; 10 lopense van het land aan de Thiendschuur.
2e lot krijgt Francis Swinkels, een nieuw huis waarin Pieter Martens van Dijk woont.

Het huis wordt door Francis Swinkels verhuurd aan de eerder genoemde Peter Martens van Dijk:

Jaar Eigenaar nummer 12e Dijk Bewoners nummer 12e Dijk
1803 Francis Swinkels Pieter Marten van Dijk

Peter Martens van Dijk is op 03-05-1807 te Asten overleden en het huis wordt verder verhuurd aan zijn weduwe Elisabeth Aert Sleegers:

Asten Rechterlijk Archief 152; 09-05-1808:
Francis Swinkels geeft in huur aan weduwe van Peter Martens van Dijk zijn goederen te Asten een huis en land 38 aan den Dijk, 6 lopense. Huurprijs ƒ 30,- per jaar

Elisabeth Aert Sleegers is op 16-04-1809 als weduwe van Peter Martinus van Deijk te Asten overleden. In 1809 wordt het huis verkocht aan Petronella van Dijk als weduwe van Josephus Jan Peter van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 12-04-1809:
Francis Swinkels, te Geldrop, verkoopt aan weduwe van Joost Jan Peters van Bussel een huis en erf aan den Dijk oud nummer 38 nieuw nummer 41, 6 lopense belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere pacht. Koopsom ƒ 547,-.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Petronella van Dijk als weduwe van Josephus Jan Peter van Bussel, eigenaar:

Kadaster 1811-1832; F780:
Huis en erf, groot 03 roede 23 el, de dijk noord zijde, klassen 8.
Eigenaar: weduwe Joost Jan van Bussel.

05

06

Op basis van buurtgenoten bij geboortes en overlijdens heeft waarschijnlijk in een van de huizen gewoond Willem Sijmens Joosten, geboren te Nuenen  op 18-03-1781 als zoon van Joannes Willem Simon Joosten en Maria Ketelaers. Hij is als landbouwer op 21-02-1813 te Stiphout getrouwd met Elisabeth Goossens, geboren te Lierop op 02-11-1783 als dochter van Peter Goossens en Aldegunda Kleumpers. Zij is sinds 03-10-1811 weduwe van Bartholomeus Goord Beniers, geboren te Mierlo op 20-03-1768 als zoon van Godefridus Beniers en Elisabetha van Laerhoven, met wie zij op 28-08-1803 te Stiphout getrouwd was.

De gezinnen van Elisabeth Goossens met Bartholomeus Goord Beniers en Willem Sijmens Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Stiphout 02-08-1804 Asten 08-04-1842
Petronella
Aerts
Asten 21-01-1876 zie Koningsplein 10
2 Allegundis Stiphout 09-11-1805 Lierop 15-02-1844
Martinus
Aarts
Lierop 28-12-1881
3 Petronella Stiphout 15-10-1806 Ongehuwd Asten 16-01-1832 **
4 Elizabetha Stiphout 07-10-1808 Gestel 24-04-1842
Hendricus
Bartholomeus van Bree
Gestel 12-12-1875
5 Hendrina Stiphout 27-10-1810 Gestel 25-05-1849
Heiliger
Versantvoort
Stratum 04-10-1884
6 Barthelien Stiphout 22-01-1812 Lierop 16-01-1851
Theodorus Wijnen
Asten 21-11-1882 zie Voormalig huis G427
7 Johanna* Stiphout 26-11-1813 Kind Asten 30-11-1832 **
8 Johanna Maria* Asten 18-11-1815 Asten 17-02-1843
Joannes
van Deursen
Lierop 15-02-1849
Godefridus
van Brussel
Deurne 08-01-1878 zie ook Bergdijk 11
9 Antonius* Asten 07-01-1819 Kind Asten 11-04-1821 ***
10 Johanna Maria* Asten 30-01-1821 Lierop 27-02-1851
Martinus
van den Eijnden
Lierop 24-07-1866 ****
11 Antonetta* Asten 08-11-1824

Lierop 05-04-1856
Martinus
Aarts

Deurne 24-04-1860 *****

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** aangever bij overlijden Piet Verhoijsen (zie Dijkstraat 62)
*** aangevers bij dopen Theodorus Driessen (zie Dijkstraat 56) en Johannes van Helmond (zie Dijkstraat 64); bij overlijden Francis Smits (zie Dijkstraat 50)
**** aangevers bij dopen Hendrik Jelissen (zie Voormalig huis F155) en Philip van Hout (dienstknecht, woonhuis onbekend)
***** aangevers bij dopen Theodorus Driessen (zie Dijkstraat 56) en Piet Verhoijsen (zie Dijkstraat 62)

Zij zijn vermoedelijk eind 1815 in Asten komen wonen. Dagblad der provincie Noord-Braband van 09-01-1816 meldt dat Elisabeth Goossens en haar kinderen uit het eerste huwelijk nog een erfenis van hun bezit in Stiphout en Helmond tegoed hebben: 

In bovengenoemd document wordt als procureur Rovers genoemd en dat betreft vrijwel zeker een familielid van de Astense notarisfamilie Rovers.

Willem Sijmens Joosten en Elisabeth Goossens verhuizen met hun gezin rond 1843 naar het Achterbroek in Lierop; Elisabeth Goossens is op 06-04-1850 te Lierop overleden en Willem Sijmens Joosten is op 19-01-1864 te Lierop overleden.

Aangezien beide huizen, F780 en F781 in handen zijn van de weduwe Josephus Jan Peter van Bussel, is het zeer waarschijnlijk dat het daanra als een huis kan worden gezien. Petronella van Dijk is op 13-06-1847 te Asten overleden en aangezien haar zoon al op jonge leeftijd is overleden en zij geen verdere nakomelingen heeft, is het huis daarna verkocht.

De meest waarschijnlijke koper is de weduwe van Theodorus Verhulst, geboren op 06-11-1777 te Deurne als zoon van Antonius Theodori Verhulst en Theodora Joannis Adriaans. Theodorus Verhulst is op 05-02-1804 te Asten getrouwd met Johanna Maria Theodori van der Weerden, geboren te Asten op 18-02-1780 als dochter van Theodorus Thomas van der Weerde en Elisabeth Joost Verheijen (zie Voormalig huis B453). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staat het huis op naam van Johanna Maria van der Weerden, zij is sinds het overlijden van Theodorus Verhulst op 26-12-1842 te Deurne, weduwe.

Johanna Maria Theodori van der Weerden overlijdt te Asten op 31-01-1862 en in 1871 verhuizen haar kinderen terug naar Deurne. Het huis komt dan in bezit van Johannes van Eijk, geboren te Lierop op 19-03-1816 als zoon van Arnoldus van Eijk en Johanna Biemans. Hij is op 24-04-1846 te Lierop getrouwd met Maria Koolen, geboren te Lierop op 28-08-1817 als dochter van Godefridus Koolen en Anna Maria van Tilborg.

In 1874 verhuizen zij terug naar Lierop en wordt het huis bewoond door Francis van Geffen, geboren te Asten op 14-12-1843 als zoon van Arnoldus van Geffen en Anna Maria van der Putten. Hij is op 11-01-1872 te Lierop getrouwd met Godefrida van Helmond, geboren te Lierop op 19-02-1848 als dochter van Hendrik van Helmond en Maria van de Meulenhof (zie Oostappensedijk 48). Het huizingnummer van het huis is B49 en vanaf 1869 nummer B54:

07

Ook over de periode 1879-1890 woont Francis van Geffen met zijn gezin in het huis tot het overlijden van Francis van Geffen op 15-10-1887 te Asten. Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-01-1888 verkoopt zijn weduwe vee en landbouwgereedschappen. Rechtsonder in diezelfde krant van 28-06-1899 is Godefrida van Helmond nog altijd eigenaar van het huis:

08 08a

Het huis wordt vanaf 1888 gepacht door Petrus Hurkmans, geboren te Someren op 19-03-1842 als zoon van Willem Hurkmans en Petronella Wijnen. Hij is op 05-04-1883 te Nuenen getrouwd met Johanna van Orten, geboren op 04-08-1845 te Son als dochter van Hendrik van Orten en Elisabeth Raaijmakers. Het huizingnummer van het huis is B54:

09

Ook over de periode 1890-1900 woont Petrus Hurkmans met zijn gezin in het huis tot hun vertrek eind 1898 naar Someren. Het huizingnummer van het huis in die periode is B53:

10

Daarna wordt het huis bewoond door Antoni Voermans, geboren te Asten op 13-06-1857 als zoon van Willem Voermans en Antonetta van Lierop (zie Bergdijk 40). Dit was ook al te lezen in het notarisstuk over de verkoop van granen hierboven. Hij is op 05-02-1897 te Asten getrouwd met Johanna Maria van de Kruijs, geboren te Asten op 28-12-1870 als dochter van Hendrikus van de Kruijs en Johanna Leenders (zie Voormalig huis E1693).

Ook over de periode 1900-1910 woont Antoni Voermans met zijn gezin in het huis met huizingnummer B50 tot zij in 1909 verhuizen naar B25 (zie Keizersdijk 6). 

11

Hendrikus Verrijt, geboren te Asten op 17-02-1851 als zoon van Jan Mathijs Verrijt en Petronella van Oosterhout, neemt het huis over en woont met zijn broer en zussen in het huis. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B49: 

12

In 1913 vertrekt Hendrikus Verrijt met zijn familie naar Lierop en neemt Wilhelmus Kuijpers, geboren te Deurne op 17-12-1875 als zoon van Pieter Kuijpers en Francina van de Berkmortel, het huis over. Hij is op 18-01-1908 te Deurne getrouwd met Maria van Geffen, geboren op 31-03-1878 te Asten als dochter van de eerder genoemde Francis van Geffen en Godefrida van Helmond. Waarschijnlijk is het huis al die tijd verpacht aan de hiervoor genoemde personen. Ook schoonmoeder Godefrida van Helmond woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920.

Over de periode 1920-1930 woont Wilhelmus Kuijpers met zijn gezin eveneens in het huis. Godefrida van Helmond overlijdt te Asten op 02-12-1930 en het huizingnummer is dan B50 en ook wel bekend staand als Dijk 6:

13

Ook over de periode 1930-1938 wonen Wilhelmus Kuijpers en Maria van Geffen met hun dochter Petronella nog in het huis op Dijk 6:

14

In 1940 is de boerderij met stallen nog afgebrand, zoals vermeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-10-1940:

14a

Later woont hun dochter Petronella Kuijpers, geboren te Deurne op 29-12-1910 en op 02-05-1938 te Asten getrouwd met Antoon van Soest, geboren te Someren op 18-03-1912 als zoon van Hendrikus van Soest en Christina Maria van Deursen, in het huis:

15

 
16

Wilhelmus Kuijpers is op 08-11-1956 te Asten overleden en Maria van Geffen is op 08-03-1964 te Asten overleden (zie bidprentje links).

Hieronder de ondertrouw van Antoon van Soest en Petronella Kuijpers in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-04-1938.

Daaronder staat de geboorte van hun zoon Hendricus in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-03-1939.

Geheel onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-12-1943 doet Antoon van Soest een oproep voor een verloren dekkleed.

17

18

19

Petronella Kuijpers is op 29-09-1981 te Deurne overleden en Antoon van Soest is op 09-02-1996 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

20 21

Hieronder met streetview een afbeelding van de uit 1940 daterende boerderij op de Dijkstraat 54 in Asten:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Frans Peters van Bussel Asten 10-07-1653
1717 weduwe Frans Peters van Bussel Asten ±1655 Dirck Lamers Someren 16-11-1681
1734 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690
Dyck huis 12
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Marten van Bussel Asten 08-06-1690
1741 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Hendrik Jan Bakermans Someren 10-08-1704
1746 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Hendrik Jan Bakermans Someren 10-08-1704
1751 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Willem Hendrik Goris Deurne 23-01-1708
1756 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Peter Jan Smets Asten 22-06-1706
1761 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Peter Jan Smets Asten 22-06-1706
1766 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Francis Zeegers Asten 23-10-1708
1771 Mattijs Peter Wilbers Asten 26-02-1727 Francis Zeegers Asten 23-10-1708
1776 Mattijs Peter Wilbers Asten 26-02-1727 Francis Zeegers Asten 23-10-1708
1798 Jan Peters van Bussel Asten 28-07-1727 Peeter Martens van Dijk Asten 24-03-1737
1803 weduwe Joost Janse van Bussel Asten 27-12-1763 weduwe Joost Janse van Bussel Asten 27-12-1763
Dyck huis 12e
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Jan Peter van Bussel Asten 28-07-1727 weduwe Joost van Bussel Asten 27-12-1763
1803 Francis Swinkels Geldrop 14-10-1777 Pieter Marten van Dijk Asten 24-03-1737
Kadasternummer F780
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F780 1832 Petronella van Dijk Asten 27-12-1763 weduwe van Bussel
Dijk 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1847 Petronella van Dijk Asten 27-12-1763 weduwe van Bussel 13-06-1847
1847-1859 Johanna Maria van der Weerden Asten 18-02-1780 weduwe Verhulst
B49 1859-1869 Johanna Maria van der Weerden Asten 18-02-1780 weduwe Verhulst naar Deurne
B54 1869-1879 Francis van Geffen Asten 14-12-1843 Godefrida van Helmond Lierop 20-02-1848
B54 1879-1887 Francis van Geffen Asten 14-12-1843 Godefrida van Helmond Lierop 20-02-1848 15-10-1887
B54 1887-1890 Petrus Hurkmans Someren 19-03-1842 Johanna van Orten Son 04-08-1845
B53 1890-1898 Petrus Hurkmans Someren 19-03-1842 Johanna van Orten Son 04-08-1845 naar Someren
B53 1898-1900 Antonie Voermans Asten 13-06-1857 Johanna Maria van de Kruijs Asten 28-12-1870
B50 1900-1909 Antonie Voermans Asten 13-06-1857 Johanna Maria van de Kruijs Asten 28-12-1870 naar B25
B50 1909-1910 Hendrikus Verrijt Asten 17-02-1851 met broers en zussen
B49 1910-1914 Hendrikus Verrijt Asten 17-02-1851 met broers en zussen naar Lierop
B49 1914-1920 Wilhelmus Kuijpers Deurne 17-12-1875 Maria van Geffen Asten 31-03-1878
B50 1920-1930 Wilhelmus Kuijpers Deurne 17-12-1875 Maria van Geffen Asten 31-03-1878
6 1930-1938 Wilhelmus Kuijpers Deurne 17-12-1875 Maria van Geffen Asten 31-03-1878
6 1938 Antoon van Soest Someren 18-03-1912 Petronella Kuijpers Deurne 29-12-1910

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 8 mei 2024, 12:23:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen