logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 58

De weduwe van Aert Peeters van Mierlo bezit een huis op den Dijck:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 47; 18-04-1631:
Marie weduwe van Aert Peeters van Mierlo, Volgt onleesbaar gedeelte. Zij verkoopt aan een cijns van ƒ 250,- à 6%. Als borg een huis, hof en aangelag aan den Dijck 3 lopense, ene zijde Henrick Willems en anderen, andere zijde Philips Isbouts en anderen, ene einde Jan Dierix en anderen.

Aert Peters van Mierlo is geboren te Asten rond 1570 als zoon van Peter Peters van Mierlo en Jenneke. Hij is rond 1600 getrouwd met Marie en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten ±1602
2 Gertrudis Asten ±1605 ±1628
Jan Peters
3 Jenneken Asten ±1608
4 Daniel Asten ±1611

Aert Peters van Mierlo krijgt vooruit op de erfenis van zijn ouders al een stuk land op de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 231; 13-11-1613:
Peter Peters van Mierlo getrouwd met Jenneke en Aert, zijn zoon ter eenre en Marcelis Peter Jacobs getrouwd met Marie, Elisabeth weduwe Willem Willems met Goris Frans Peters, haar gecoren momboir, Evert Aert Theussen getrouwd met Marie en Anneken, Liengen en Lijsken den Heer Willem Aerts ter andere zijde. Zij akkorderen, om tweedracht te voorkomen, dat Marcelis, Lijsbeth met haar kinderen en Aert Peters wesen sullen nae doot van Peter en Jenneke, hun ouders, één kinder. En dat de goederen in drie delen gedeeld zullen worden. Aert zal hebben den akker dat Cattegat en nog één mud rogge.

Aert Peters van Mierlo gebruikt dit land als onderpand en verkoopt het vier jaar later:

Asten Rechterlijk Archief 67 fol. 231 29-11-1613:
Aert Peter van Mierlo verkoopt aan Marcelis Peter Jacobs een rente van ƒ 3,- per jaar. Onderpand land aen den Dijck het Cattegat naast Huybert Diepenbeecx en Willem Franssen. Te lossen met ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 67a fol. 120vo 07-01-1617:
Aert Peters van Mierlo verkoopt aan Marcelis Peter Jacobs land aen den Dijck naast Huybert Diepenbeecx en Willem Frans Willems.

Aert Peters van Mierlo verkoopt nog meer stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 70 fol. 93 07-06-1629:
Aerdt Peeters van Mierloo verkoopt, bij belening, aan Marten Selen voor ƒ 100,- land en groes aen den Dijck naast erfgenamen Isbout Joosten.Marge: Dese veste is bij consente van de coopere en vercoopere geannuleert ende te niet ghedaen ter relatie van Wilbert van Bussel 20-12-1629.

Asten Rechterlijk Archief 71 fol. 18 02-01-1630:
Aert Peeters van Mierloo getrouwd met Marie, verkoopt aan Marcelis Peeter Jacop Copssen erffs aan den Dijck naast erfgenamen Joost Willem Joosten. De koop mag gelost met 122 gulden 10 stuiver (de stuiver = 3 plecken) voor Sint Thomas-aposteldach eerstkomend. Marge: Gelost 19-12-1630.

Aert Peters van Mierlo is rond 1630 te Asten overleden en Marie is rond 1634 te Asten overleden. Hun kinderen verkopen het huis aan Marcelis Peter Schepers:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 10 verso; 28-02-1634:
Peter Aert Peters, Jan Peters man van Gertrudis, Meriken, Jenneken en Daniel, onmondige kinderen van Aert Peters geassisteerd met Marcelis Peter Jacops en Marten Selen. Zij verkopen aan Marcelis Peter Schepers een huis, schop en akker aan den Dijck, ene zijde erfgenamen Isbout Joosten, andere zijde Hanrick Willems, andere einde Jan Dircx. Uitgezonderd twee eyckenhouter ende oyck te mogen blijven staen. Belast met 1 mud rogge jaarlijks aan den Heilige Geest van Tongelre uit een meerdere pacht van 2 mud rogge jaarlijks. Te betalen met 5 gulden 12 stuiver mud; nog te 's-Hertogenbosch 35 stuiver jaarlijks; 12 stuiver jaarlijks aan Tijs Tijs van den Hove zijnde 2 vat reducibel; 2½ stuiver 1 ort jaarlijks zijnde de cijns gekomen van Willem Selen van Ayen. 1½ vat rogge jaarlijks aan de Vicarius te betalen zoals men overeenkomt.

Marcelis Peter Schepers is geboren te Asten rond 1560 en getrouwd en hieronder zijn gezin: 

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marten Asten ±1590 Asten ±1619
Maria Joosten van de Vorst
Asten 26-09-1661 zie Beekstraat 19
2 Catharina Asten  ±1600 Religieuse Asten 05-08-1642 zie Voormalig huis B409

Het gezin van zoon Marten Marcelis Peter Schepers is eerder beschreven (zie Beekstraat 19). Dochter Petronella Marcelis Schepers is geboren te Asten rond 1620 en is rond 1650 getrouwd met Wilbordt Martens, geboren te Asten rond 1620 als zoon van Marten Marcelissen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 29-01-1651 Kind Asten ±1651
2 Johannes Asten ±1653 Asten 15-07-1674
Mechel
Peters van Bussel
Asten 09-05-1710 zie Voormalig huis F453
en Lagendijk 2
3 Anna Asten ±1655 Asten 13-10-1675
Frans Peters van Bussel
Asten 01-07-1734 zie Dijkstraat 54
en Busselseweg 5
4 Martinus Asten 02-12-1658 Kind Asten ±1658
5 Martinus Asten 11-03-1660 Ongehuwd Asten ±1715
6 Maria Asten 29-03-1665 Asten 01-06-1685
Wilbordt Willems Verberne
Asten 29-01-1710 zie Ommelse Bos 15

Wilbordt Martens is op 31-10-1666 te Asten overleden en Petronella Marcelis Schepers is op 15-03-1685 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte als Peerke Wilbers:

Daarna wordt de erfenis onder de kinderen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 29 verso; 11-12-1685:
Johan Wilbordt Martens, Frans van Bussel man van Anneke, dogter van Wilbordt Martens, Marten Wilbordt Martens, Wilbordt Willems Verbernen man van Maria, dogter van Wilbordt Martens. Kinderen en erven van wijlen Wilbordt Martens en Peerken Marcelis Schepers. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Johan de hofstad naast Marcelis Martens aan den Dijck 8 lopense, ene zijde Marcelis Martens, andere zijde Frans van Bussel, ene einde de straat, andere einde Simon Claessen.
2e lot krijgt Frans het oude huis, de hofstad en de schop met groes en land aan den Dijck 8 lopense, ene zijde Jan Wilbordt Martens, andere zijde Marten Wilbordt Martens, ene einde de straat, andere einde Jan Antonis.
3e lot krijgt Marten de schuur en aangelag aan den Dijck 6 lopense, ene zijde en einde Jan Antonis, andere zijde Frans van Bussel, andere einde de straat.
4e lot krijgt Wilbordt de helft van een huis, hof, hofstad, land en groes aan Bussel 20 lopense. De andere helft is van Flips Verdijsseldonck.

Bij de verpondingen zien we dat zoon Marten Wilbordts de zaken regelt:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 11:
Marten Wilbort Martens.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 8:
Marten Wilbordts, gebruiker de kinderen Henderick Geerits.
Verpondingen 1713 XIV-60 folio 9 verso:
Nu Jan Teijssen van Dijck.
Marten Wilberts, gebruiker Hendrick Aerts. In de bede ƒ 4-5-0.

Na het overlijden van Marten Wilbordts rond 1715 en Frans van Bussel te Asten op 08-08-1717 wordt het huis door dochter Anneke Wilbers verhuurd:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 6; 25-01-1726:
Anneke Wilbers, weduwe Francis van Bussel, geassisteerd met Joost Franssen van Bussel, haar zoon, geeft in huur aan Francis Reynders, zoals deze al in labeur heeft en voorheen in gebruik waren bij Antonis Verhindert, huis, hof, aangelag aan den Dijck, ene zijde kinderen Jan Wilbers, andere zijde Marten Jansse. Huurtermijn 8 jaar, huursom ƒ 17,- per jaar, groespacht 17 vat rogge per jaar, 2 vim dakstro per jaar. Lasten voor de huurder, verponding ƒ 17-00-00 en bede ƒ 3-10-00.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 242 verso; 13-01-1731:
Anneke, weduwe Frans van Bussel en Maarten Frans van Bussel, haar zoon, op den Dijck, verhuren aan Jan Peter Smits huis, hof, schop, aangelag, land en groes, zoals Frans Reynders het in huur gehad heeft. Bovendien zal de huurder in gebruik nemen beemd den Reytbeempt. Doch zal hij afstaan beemd den Beeverkot aan den Dijck. Huurtermijn 10 jaar, te dekken 2½ vijm dakstro per jaar. De lasten worden 50 / 50 gedragen. Huursom ƒ 17,- per jaar, groespacht 18 vat rogge per jaar.

Resolutieboek Lierop, 28 049 verso; 26-07-1732:
Wij ondergeschreven scheepenen van Lierop verclare ende certificeere mits dese dat voor ons op heeden is gecompareert ende verscheene de persoon van Anneken de weduwe boedelhouster en erffgenaame wijlen haaren overleeden man Frans Peters van Bussel, geassisteert met Aart Verhees haar ten dese geassumeerde momboir, mitsgaders Martinus van Bussel haaren meerderjarigen soon, alle woonagtig binnen de Heerlijkhijt van Asten verclaarende de eerste comparante verhuert te hebben aande voornoemde Martinus van Bussel haaren soon, haar huijs hoff dries en aangelag geleegen binnen Asten ter plaatse genaamt Den Dijck, deen sijde Jan van Dijck dander sijde Marte Marcelis deen eijnde eenen acker competeerende de voorschreven comparante dander eijnde de gemeene straat, met alle de aanhoorende erfflijke perceele soo groeslant als ackerlandt geen uijtgescheijden soo gelijck sij eerste comparante die gemelte huijsinge tegenwoordig nog is bewoonende ende dat voor den tijt van agt eerstcoomende jaare ende sullende de gemelte huijsingen met den hoff dries en aangelag bij den voornoemden huerling en pagter toekomenden Paassen des jaars 1733 aanvaart werden, dag de ackerlanden desen oogst bloot opde stoppelen ende de groes en hoijvelden te halff maart des jaars 1733 ende dat voor eene somme van dertien gulden in gelt, ende dertien vaaten rogge jaarlijx waar van den eersten groespagt in gelt eerstelijk sal verschijnen op Sint Martens dag vanden toekomende jaare 1733 ende den eersten rogpagt op den 2 februarij 1734, dog met beding dat den voorschreven huerder en pagter de voorschreven huijsinge in goede reparatie sal houden geduerende den tijt der hueringe, waartoe de verhuerderse de materiaalen sal besorgen hebbende wijders die voorschreven comparanten geconditioneert, dat de reele verpondinge en 's lants verpondinge en de coninx beede bij die eerste comparante verpagterse jaarlijx van die huijse en erve geduerende den voorschreven tijt der hueringe sulle moete werde betaalt, dog mits dat die gemelte reele lasten aan haar door den tweeden comparant sulle behoore jaarlijx te worde vergoedt en wederom gegeve. Welcke voorschreven hueringe en verhueringe belooven sij comparanten in voege voorschreven te sullen agtervolgen en naarkoomen onder verbant van haar persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende. Actum Lierop den ses en twintigste julij seven tien hondert twee en dertigh. Jan Kuppus, Jan van Breeij, Hendrick Warsenborgh schepe lokosckesetaer.

In 1734 worden haar goederen per executie verkocht aan Johannes Matijssen van Dyck:

Asten Rechterlijk Archief 33 52; 11-01-1734:
Op heden 11-01-1734, zijn de geëxecuteerde goederen van de weduwe Frans Peeters van Bussel publiek verkocht. Om daaraan te verhalen ƒ 18-10-4 verponding over 1731. Dit ten behoeve van de rentmeesters van 's landscomptoiren, te 's-Hertogenbosch. Een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Symon Peeters. Belast met ƒ 4-5-0 jaarlijks in een meerdere rente van ƒ 8-5-0 jaarlijks aan de Kempenaer te gelden met Marten Wilborts van Dijck. En Jan Teyssen van Dijck dit uit de goederen aan den Dijck.
Asten Rechterlijk Archief 153; 02-08-1735:
Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, als executeur van de verkochte goederen van de weduwe Frans van Bussel:
Ontvangsten, verkoop der vaste goederen ƒ 1355-00-00.
Uitgaven, executiekosten ƒ 149-04-02, blijft ten bate van de overige crediteuren ƒ 1205-15-14.
Hendrik Aert Tielen met een obligatie de dato 14-11-1707 ƒ 300-00-00.
Schepenen Asten met achterstel ƒ 342-00-00.
Goort Loomans met een obligatie van ƒ 250-00-00.
De kinderen wijlen Goort Loomans en Margrita Jan Baltis de dato 15-11-1707 ƒ 283-15-00.
De kinderen Jan Wilberts bij koop van Heer Dongelbergen een obligatie van ƒ 200,- à 5% ten laste van wijlen Peter Frans van Bussel en ten behoeve van Mattijs van Hooff Eyndhoven de dato 03-04-1708 ƒ 230-00-00.
Juffrouw Amand de Laure een obligatie van ƒ 200,- à 5% ten laste van Frans Peters van Bussel ten behoeve van Amand de Laure de dato 12-08-1715 te Asten, zij ontvangt ƒ 96-02-12.
De rest is voor de diverse lands- en dorpslasten.

Johannes Matijssen van Dijck is geboren te Asten op 11-07-1692 als zoon van Matthijs van Dijck en Catharina Marcelisse (zie Dijkstraat 62). Hij is op 14-05-1724 te Lierop getrouwd met Petronella Martens van Dijck, geboren te Lierop op 22-11-1699 als dochter van Martinus Wilbers van Dijck en Johanna Hendrickx:

Contraxerunt sponsalia Jois Mathei van Dijck et Petronilla Martini van Dijck coram me parocho et testibus Francisco van den Boomen et Gerardo Gerit Arts. Profat juncti sunt matrimonio coram me parocho et testibus Mathei van Dijck et Petro Vleminckx.

In ondertrouw opgenomen Jan Mathei van Dijck en Petronilla Martini van Dijck voor de pastoor en getuigen Francisco van den Boomen en Gerardo Gerit Arts. Zij zijn verenigd in huwelijk voor de pastoor en getuigen Mathei van Dijck en Petro Vleminckx.

01

Het gezin van Johannes Matijssen van Dijck en Petronella Martens van Dijck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 30-01-1727 Asten 02-02-1749
Petrus Matthei Slaats
Asten 26-04-1766 zie Lagendijk 7
2 Johanna Maria Asten 09-12-1728 Kind Asten ±1728
3 Mattias Asten 29-12-1729 Kapelaan te Maarheeze
Pastoor de Middelbeers
Middelbeers 18-07-1809
4 Martina* Asten 20-03-1732 Asten 24-11-1754
Goort Canters
Asten 13-01-1785 zie Busselseweg 7
5 Catharina Asten 21-01-1735 Asten 14-01-1759
Petrus Tilemanni Coolen
Asten 14-12-1795 zie Dijkstraat 62
6 Antonia Asten 10-01-1737 Asten 06-02-1763
Johannes Henrici Berkers
Asten 09-02-1810 zie ook Oliemolen 1
7 Johanna Maria Asten 23-05-1740 Asten 07-02-1768
Willibrordus Petri Coolen
Asten 19-09-1814 zie Achterbos 10
8 Margareta Asten 02-11-1742 Oostelbeers 16-08-1778
Anthonius van der Hamsvoord
Middelbeers ±1790 dochter Petronella
zie Stegen 58

*  pastoor Antonius van Dijck, broer van Johannes Matijssen van Dijck, is doopgetuige

Bij de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst over periode 1736-1771 staat Johannes Matijssen van Dijck als eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 29 verso:
Jan Teijssen van Dijck.
Huijs, hoff en aangelagh 5 lopense. In de bede ƒ 4-5-6.

Jaar Eigenaar nummer 11 Dijk Bewoners nummer 11 Dijk
1736 Jan Teijssen van Dijck Jan Teijssen van Dijck
1741 Jan Tijssen van Dijk Jan Tijssen van Dijk
1746 Jan Tijssen van Dijk Jan Tijssen van Dijk
1751 Jan Tijsse van Dijck Jan Tijsse van Dijck
1756 Jan Tijsse van Dijck Jan Tijsse van Dijck
1761 weduwe Jan Tijsse van Dijk weduwe Jan Tijsse van Dijk
1766 weduwe en kinderen Jan Tijsse van Dijk weduwe en kinderen Jan Tijsse van Dijk
1771 kinderen Jan Tijsse van Dijk kinderen Jan Tijsse van Dijk

Johannes Matijssen van Dijck koopt samen met Johannes Janssen Goorts van Dyck (zie Voormalig huis G783) een deel in de Braeselse en Wijtflietse klamptiende, wiens deel later overgaat naar schoonzoon Willibrordus Petri Coolen (zie Achterbos 10):

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 13; 27-04-1740:
Antoni Heycoop, procureur, verkoopt, namens de regeerders van Asten, de verhantligte goederen van Willem Jan Loomans, aan Jan Jan van Dijk en Jan Tijsse van Dijk, ieder voor de helft de helft in een 1⁄10e en 1⁄20e deel in een klamptiende de Braselse en Witveltse. Belast met de helft van 7½ cop rogge per jaar in een meerdere rente van 12 vat per jaar uit de gehele clamptiende, aan de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom ƒ 530,-.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 12; 27-04-1740:
Evert Hurkmans, te Deurne, als momboir over Johanna Maria Loomans, dochte. Willem Jan Loomans en Engel Hoefnagels, verkoopt aan Jan Jan van Dijk en Jan Tijsse van Dijk, ieder voor de helft de helft in een 1⁄10e en 1⁄20e deel in een klamptiende de Braselse en Witveltse. Belast met: de helft van 7½ cop rogge per jaar in een meerdere rente van 12 vat per jaar uit de gehele clamptiende, aan de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom ƒ 530,-.

Jan Mathijssen van Dijck is op 23-08-1759 te Asten overleden en daarna is Petronella Martens van Dijck eigenaar en bewoner. Zij ontvangt 100 gulden uit de nalatenschap van haar zwager Marten Mathijssen van Dijck:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 12 verso; 01-03-1769:
Pieternella van Dijk, weduwe Jan Tijsse van Dijk geassisteerd met Pieter Tiele Coolen, haar schoonzoon, heeft van de regenten, alhier, ontvangen ƒ 100,-ten laste van het Corpus van Asten schepenen de dato 09-02-1728 ten bate van Marten van Dijk, comtoir der Beden nummer 59. Haar is deze obligatie aangekomen bij versterf.

Petronella Martens van Dijck is op 05-03-1771 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 186; 21-01-1773:
Heer Mattijs van Dijk, cappellaan, te Maarheese, Martyn van Dijk weduwe van Goort Canters, Pieter Tiele Coolen man van Catarina van Dijk, Jan Berkers gehuwd met Antonetta van Dijk, Pieter Slaats weduwnaar van Jenneke van Dijk mede namens zijn kinderen, Mattijs, Antoni, Anna Maria, Catarina en Maria, Wilbert Pieter Coolen man van Jennemie van Dijk, Magrieta van Dijk, meerderjarige jonge dochter. Allen kinderen en erven van Jan Tijssen van Dijk en Peternella van Eyk, gewoond hebbende aan den Astense Dijk. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders alsmede de goederen van wijlen hun oom, Marten van Dijk:
1e lot krijgt Jan Berkers het oude huis, waar de ouders in gewoond hebben, met de stal, schuur, hof en aangelag 5 lopense, alsmede de helft van de Dijkeracker, ene zijde Pieter Tiele Coolen, andere zijde Mattijs Jan Wilbers, ene einde Jan Paulus van Dijk, andere einde de straat.

Mattijs van Dijk wordt in bovenstaand artikel kapelaan te Maarheeze genoemd en werd later van 1774 tot 1809 pastoor in Middelbeers. Hij is aldaar op 18-07-1809 overleden en hieronder zijn begraafakte:

Dochter Antonia Jansen van Dijk is geboren te Asten op 10-01-1737 en op 06-02-1763 te Asten getrouwd met Johannes Henrici Berkers, geboren te Asten op 20-01-1729 als zoon van Henricus Berckers en Ida Peeters:

02

Het gezin van Antonia Jansen van Dijk en Johannes Henrici Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 05-12-1764 Asten 24-01-1790
Jan Jansen Verberne
Asten 21-09-1799 zie Emmastraat 14
2 Martinus Asten 07-01-1767 Ongehuwd Asten 11-08-1813
3 Petronilla Asten 13-02-1769 Asten 14-02-1802
Antonie Peter Berkvens
Asten 20-08-1845 zie Oliemolen 3
4 Henrica Asten 03-03-1771 Asten 01-02-1807
Jan Antonie Loomans
Asten 23-02-1847 zie Oliemolen 1
5 Petrus Asten 20-06-1774 Pastoor Dommelen 15-06-1839 wonend op Kerkeind
6 Johannes Asten 01-01-1777 Asten 09-02-1816
Joanna Maria Bollen
Asten 17-02-1827 zie Voordeldonk 91

In de bewoningslijst is het huis in eigendom van de familie Berkers, zij woonden op het Laarbroek (zie Oliemolen 1) en het huis wordt aan verschillende bewoners verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 11 Dijk Bewoners nummer 11 Dijk
1776 Jan Berkers Wilbert Peter Coolen
1798 weduwe en kinderen Jan Berkers Jan Kusters
1803 weduwe Jan Berkers Jan Kusters

Johannes Hendrik Berkers is op 14-01-1783 te Asten overleden en Antonia Jansen van Dijck is te Asten op 09-02-1810 overleden. Volgens de verpondingen van 1810 is het huis nu in bezit van de kinderen van Jan Berkers en Antonetta van Dijk:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 28 verso:
De kinderen.
Antonetta van Dijk weduwe Jan Berkers voor ½ en de kinderen Martinus, Pieter, Johannes, Jennemie, Peternel en Hendrien de ½.
Nummer 11 Huijs, hof en aangelag 5 lopense.

In 1814 wordt het huis door Jan Loomans, man van Henrica Berkers, verkocht aan Pieter Joost Smits:

Notarieel Archief 37-181 Asten 18-11-1814:
Jan Loomans verkoopt aan Pieter Joost Smits, huis, hof en aangelag, groot 4 lopen 29 roeden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Piet Joost Smits als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; F794:
Huis en erf, groot 09 roede 90 el, de Dijk noord zijde, klasse 7.
Eigenaar: Piet Joost Smits.

03

Hierboven de kadasterkaart en hieronder de bijbehorende gegevens:

04

Peter Joost Smits is geboren te Asten op 22-04-1772 als zoon van Judocus Smits en Johanna Driessen (zie Busselseweg 9). Hij is op 16-05-1813 te Asten getrouwd met Maria Josepha van der Weerden, geboren op 13-07-1787 te Asten als dochter van Christianus van der Weerden (zie Keizersdijk 2) en Johanna Aarts en zus van Johannes (zie Lagendijk 7):

05

Het gezin van Peter Joost Smits en Maria Josepha van der Weerden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 21-05-1814
2 Joanna Asten 12-06-1816 Asten 14-02-1840
Martinus Berkvens
Asten 06-04-1908
3 Josijna Asten 04-07-1818 Asten 25-02-1859
Joannes Hendrikus Loomans
Asten 17-05-1903 zie Keizersdijk 2

Peter Joost Smits is op 16-04-1830 te Asten overleden en Maria Josepha van der Weerden is te Asten op 10-04-1867 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we de naam van Maria Josepha van der Weerden tegen als wonende op huizingnummer B47. Na haar overlijden op 10-04-1867 is haar dochter Joanna Smits, geboren te Asten op 12-06-1816, eigenaar van het huis geworden. Zij is op 14-02-1840 te Asten getrouwd met Martinus Berkvens, geboren te Asten op 22-12-1815 als zoon van Antonij Peter Berkvens en Petronella Berkers (zie Voormalig huis B409). Vanaf 1869 staat het huis bekend onder huizingnummer B52:

06

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-03-1868 verkoopt Martinus Berkvens bomen:

06a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-10-1881 verkoopt Martinus Berkvens vee:

Martinus Berkvens en Johanna Smits wonen met hun gezin ook over de periode 1879-1890 in het huis met nummer B52 tot zijn overlijden op 04-04-1890, waarvan rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Johanna Smits blijft met de kinderen in het huis wonen en over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 heeft het huis huizingnummer B51 respectievelijk B48:

07

Johanna Smits overlijdt te Asten op 06-04-1908 en haar dochter Johanna Berkvens, geboren te Asten op 24-03-1861, neemt het huis over. Zij is op 01-02-1895 te Asten getrouwd met Theodorus Driessen, geboren te Asten op 07-09-1864 als zoon van Antonie Driessen en Johanna Maria Jacobs. Johanna Berkvens is sinds het overlijden van Theodorus Driessen op 02-06-1901 te Asten weduwe en woont met haar kinderen in het huis met over de periode 1910-1920 huizingnummer B47:

08

Johanna Berkvens verhuist in 1928 naar haar dochter Maria Johanna Driessen op Dijk 4 (zie Dijkstraat 52), alwaar zij op 18-11-1936 overlijdt. Over de periode 1920-1930 komt in het huis wonen dochter Johanna Martina Driessen, geboren te Asten op 16-06-1898. Zij is op 02-11-1928 te Asten getrouwd met Martinus van Oosterhout, geboren op 07-02-1902 te Asten als zoon van Johannes van Oosterhout en Hendrika Van Heugten. Het huis heeft dan huizingnummer B48 en staat ook bekend als Dijk 10:

09

Ook over de periode 1930-1938 woont het gezin van Oosterhout-Driessen in het huis op Dijk 10:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-07-1932 bericht Martinus van Oosterhout dat hij een vulpenhouder heeft gevonden.

11

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-03-1934 en 31-10-1935 de geboorte van zonen Henricus Josephus en Petrus Johannes:

13 14

In de archieven van 1957-1958 vinden we nog een vergunningsaanvraag van Martinus van Oosterhout voor het maken van twee buisaansluitingen met de rivier de Aa, ter plaatse van het perceel in de gemeente Asten, sectie H nummer 201 (1394 NW).

Johanna Martina Driessen overlijdt op 22-10-1967 te Deurne en Martinus van Oosterhout is te Asten op 18-12-1983 overleden. Onder de bidprentjes van Johanna Berkvens en Martinus van Oosterhout:

15 16

In 1975 werd er vijftig meter westwaarts een nieuw huis gebouwd op een perceel wat leeg is komen te staan na een brand (zie Dijkstraat 62). Hieronder een streetview van dit nieuwe huis:

17

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1630 Aert Peters van Mierlo ±1580
1634 Marcelis Peeters Schepers Asten ±1590
1670 Petronella Marcelis Peeters Asten ±1620
1685 Marten Wilbords Martens Asten 11-03-1660
1709 Marten Wilbords Martens Asten 11-03-1660 Hendrick Geerits
1726 Anna Wilbords Martens Asten ±1655 Francis Reynders
1731 Anna Wilbords Martens Asten ±1655 Jan Peter Smits Asten 27-11-1695
1735 Jan Matijssen van Dyck Asten 11-07-1692 Jan Matijssen van Dyck Asten 11-07-1692
Dyck huis 11
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Teijssen van Dijck Asten 11-07-1692 Jan Teijssen van Dijck Asten 11-07-1692
1741 Jan Tijssen van Dijk Asten 11-07-1692 Jan Tijssen van Dijk Asten 11-07-1692
1746 Jan Tijssen van Dijk Asten 11-07-1692 Jan Tijssen van Dijk Asten 11-07-1692
1751 Jan Tijsse van Dijck Asten 11-07-1692 Jan Tijsse van Dijck Asten 11-07-1692
1756 Jan Tijsse van Dijck Asten 11-07-1692 Jan Tijsse van Dijck Asten 11-07-1692
1761 weduwe Jan Tijsse van Dijk Lierop 22-11-1699 weduwe Jan Tijsse van Dijk Lierop 22-11-1699
1766 weduwe en kinderen Jan Tijsse van Dijk Lierop 22-11-1699 weduwe en kinderen Jan Tijsse van Dijk Lierop 22-11-1699
1771 kinderen Jan Tijsse van Dijk Asten 10-01-1737 kinderen Jan Tijsse van Dijk Asten 10-01-1737
1776 Jan Berkers Asten 20-01-1729 Wilbert Peter Coolen Asten 05-04-1736
1798 weduwe en kinderen Jan Berkers Asten 10-01-1737 Jan Kusters Someren 19-12-1740
1803 weduwe Jan Berkers Asten 10-01-1737 Jan Kusters Someren 19-12-1740
Kadasternummer F794
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F794 1832 Maria Josepha van der Weerden Asten 13-07-1787 weduwe Smits
Dijk 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1830 Piet Joost Smits Asten 22-04-1772 Maria Josepha van der Weerden Asten 13-07-1787 16-04-1830
1830-1859 Maria Josepha van der Weerden Asten 13-07-1787 weduwe Smits
B47 1859-1869 Maria Josepha van der Weerden Asten 13-07-1787 weduwe Smits 10-04-1867
B52 1869-1879 Martinus Berkvens Asten 22-12-1815 Johanna Smits Asten 16-07-1816
B52 1879-1890 Martinus Berkvens Asten 22-12-1815 Johanna Smits Asten 16-07-1816 04-04-1890
B51 1890-1900 Johanna Smits Asten 16-07-1816 met kinderen Berkvens
B48 1900-1910 Johanna Smits Asten 16-07-1816 met kinderen Berkvens 06-04-1908
B47 1910-1920 Johanna Berkvens Asten 24-03-1861 met kinderen Driessen
B48 1920-1930 Martinus van Oosterhout Asten 07-02-1902 Johanna Martina Driessen Asten 16-06-1898
10 1930-1938 Martinus van Oosterhout Asten 07-02-1902 Johanna Martina Driessen Asten 16-06-1898
 

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 21 november 2023, 21:41:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen