logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 62

Bij de verpondingen van 1680 en 1688 wordt Matijs Martens als eigenaar van een huis op de Dijck genoemd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 3 verso:
Matijs Martens met de sijnen, gebruiker Jan Verheijen.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 11:
Matijs Martens, gebruiker Marten Wilbordt Martens.

Mattijs Martens is geboren te Asten op 02-11-1660 als zoon van Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut (zie Beekstraat 17). Hij is op 11-07-1688 te Asten getrouwd met Catharina Marcelis, geboren op 10-05-1663 te Asten als dochter van Marcelus Martens Schepers en Johanna Peeters (zie Dijkstraat 52):

Valide conjuncti sunt matrimonio con dispensatione in 4to gradi consanguinitatis Mathias Martens et Catharina Marcelis; testes Martinus Wilbers et Elisabetha Janssen.

Rechtsgeldig in echt gebonden met dispensatie voor vierde graads bloedverwantschap Mathias Martens en Catharina Marcelis; getuigen Martinus Wilbers en Elisabetha Janssen.

01

Het gezin van Mattijs Martens en Catharina Marcelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 15-05-1689 Ongehuwd Asten 10-04-1760 woonde in Roermond
2 Johannes Asten 11-07-1692 Lierop 14-05-1724
Petronella Martens van Dyk
Asten 23-08-1759 zie ook Dijkstraat 58
3 Antonius Asten 27-10-1696 Pastoor Heeze 27-05-1736
4 Margareta Asten 08-03-1699 Asten 19-05-1726
Petrus Jan Wilberts
Asten 06-06-1728 zie Lagendijk 2 en Dijkstraat 54

De kinderen zijn zich 'van Dijck' gaan noemen en bij de verpondingen van 1717 wordt zoon Johannes Mattijsse van Dijck al als bewoner genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 10:
Nu Jan Tijsse van Dijk.
Marten Wilborts. Van Frans van Bussel folio 8 nog. In de bede ƒ 8-7-0.

Mattijs Martens is op 04-03-1723 te Asten als Mattijs van Dijck overleden, waarvan hieronder de begraafakte:

Catharina Marcelis is te Asten op 27-10-1728 overleden. Daarna wordt hun erfenis verdeeld, waarbij Johannes Mattijsse van Dijck (zie Dijkstraat 58) de eigenaar wordt:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 137; 31-12-1728:
Marten van Dijck, mede voor Heer Antony van Dijck, Jan van Dijck, Peter Jan Wilberts gehuwd geweest met Margareta van Dijck, namens zijn onmondig kind, Mattijs geassisteerd, met Gevert Paulus als door de officier gesette momboir. Zij verdelen de nagelaten goederen van Mattijs van Dijck en Catelijn Marselis, hun ouders gelegen aan den Dijck.
1e (blinde) lot gaat naar de onmondige Mattijs schuur en aangelag, ene zijde Geeff Paulus, andere zijde Jan van Dijck; land het Kattegat 4 lopens enaast Geeff Paulus; land den Bergh 3 lopense naast erven Jan Driessen; land het Aulant 5 copse naast de weduwe Frans van Bussel; groes den Craanenbempt 4½ lopense naast Jan Verheyen; groes den cleynen Dooreman 2 lopense naast Marten Jansen; groes het Heytvelt 2 lopense naast Jan van Dijck. Verponding ƒ 6-5-06 per jaar. Bede ƒ 2-0-10 per jaar. Aan Heer Antoni van Dijck ƒ 37,50 per jaar dit gedurende diens leven.
2e (blinde) lot gaat naar Jan van Dijck het oude huis, turfschop, bakhuis en aangelag 2½ lopense, ene zijde de onmondige, andere zijde Marten Wilberts; land het Dijckhooff 2 l.oprnse naast de weduwe Frans van Bussel; land het Lanckhoudt 4 lopense naast Jan Andriessen; land den Hulsbosch ½ lopense naast de kinderen Jan Wilberts; land den Vosselenacker 2 lopense naast Marten Marselis; groes het Vondervelt 8 lopense naast Marselis Andriessen; groes het Heytvelt 2 lopense naast Marten Wilberts. Verponding ƒ 8-1-04 per jaar.Bede ƒ 2-5-10 per jaar. Aan Heer Antoni van Dijck ƒ 37,50 dit gedurende diens leven.
3e (blinde) lot krijgt Marten van Dijck de hofstad, met een halve schuur 5½ lopense, ene zijde kinderen Jan Wilberts, andere zijde Marten Marselis land en groes 4½ lopense naast Marselis Andriessen; land het groot Aulant 2 lopense naast Hendrik Hendrix; land de Thienschuur 1 lopense naast Marten Wilberts; groes het IJpkensweyvelt 8 lopense naast Mayke Martens. Verponding ƒ 7-19-06 per jaar. Bede ƒ 1-15-12 per jaar. Aan Heer Antoni van Dijck ƒ 37,50 per jaar dit gedurende diens leven.
4e (blinde) lot krijgt Heer Antoni van Dijck land den Heghacker 4½ lopense naast Marten Marselis; land den Berghacker 2½ lopense naast Marten Marselis; groes den grooten Dooreman 3 lopense naast kinderen Jan Wilberts; groes het IJpkenswijvelt 4 lopense naast Jan Smet; groes de Horst 2½ lopense naast Marselis Andriessen. Verponding ƒ 5-15-4 per jaar. Bede ƒ 2-10-0 per jaar.

Als pastoor Antonius van Dijck komt te overlijden, wordt een taxatie van zijn goederen in Asten opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 14-06-1736:
Taxatie van de onroerende goederen van de Heer Antonie van Dijk overleden op 27-05-1736, te Heeze. Jan van Dijk is een der erfgenamen. Waarde land den Heyacker 4½ lopense ƒ 40,- naast Marten Marcelis; land den Bergacker 2½ lopense. ƒ 10,- naast Marten Marcelis; groes de groten Dorrenman 3 lopense ƒ 30,-; naast kinderen Jan Wilberts; groes het Ypkensvelthoyvelt 4 lopenseƒ 50,- naast Jan Smits; groes de Horst 2½ lopense ƒ 12,- naast Marcelis Andriessen; 1⁄3e deel van het Ypkenshoyvelt 2 lopense 25 roede ƒ 6,- naast Jan Smits. Totaal ƒ 148,-. 20e penning is ƒ 7-8-0.

Hieronder de begraafakte van pastoor Antonius van Dijck in Heeze onder Emmerik:

In 1742 verdelen zijn broers en neef zijn hierboven beschreven goederen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 312; 21-11-1742:
Jan Tijssen van Dijk, Marten Tijssen van Dijk, te Roermond, Peter Jan Wilbers getrouwd geweest met Margrita Tijssen van Dijk namens zijn zoon, Mattijs. Broeders en zuster van wijlen Antoni van Dijk, hun broeder. Zij verdelen diens nagelaten goederen.

Bij de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1756 zien we dat Johannes Mattijsse van Dijck eigenaar is (voor zijn gezin zie Dijkstraat 58) en hij het goed verpacht aan diverse bewoners:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 29 verso:
Jan Teijssen van Dijck.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 8-7-0.

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1756 is Johannes Mattijsse van Dijck eigenaar en verhuurd het huis aan derden. Hij woont zelf met zijn gezin in een ander huis op de Dijk (zie Dijkstraat 58):

Jaar Eigenaar nummer 10 Dijk Bewoners nummer 10 Dijk
1736 Jan Teijssen van Dijck Aart Wilberts
1741 Jan Tijssen van Dijck leijt ledig
1746 Jan Tijssen van Dijk Goort Frens Roijmans
1751 Jan Tijsse van Dijck Peter Jan Smets
1756 Jan Tijsse van Dijck Peter Verreijt

Broer Martinus Mattijsse van Dijck, die dan in Roermond woont, maakt zijn testament op en laat zijn goederen na aan de kinderen van Johannes Mattijsse van Dijck, waarbij in het bijzonder Mattijs van Dijck (zie Dijkstraat 58) wordt genoemd, die dan voor priester studeert:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 73 verso; 27-09-1752:
Martinus Tijsse van Dijk, geboren te Asten, wonende te Roermonde, gezond, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Zijn enige erfgenamen worden de zeven kinderen van Jan Janse van Dijk, zijn broeder en Mattijs Peter Jan Wilbers, zijn neef, ieder voor 1⁄8e deel. Indien een van hen komt te overlijden zal zijn deel komen aan de andere. Conditie: Indien hij, testateur, komt te overlijden voor Mattijs Jan Tijssen van Dijk zijn studie voltooid heeft en nog niet tot geestelijke staat is gekomen dan zal deze genieten het frugtgebruyk, rente en inkomsten van den testateur, zonder deze te verminderen. De gereede penningen moeten worden uitgezet en hij zal daarvan de intrest trekken tot zijn studie voltooid is. Het deel van Mattijs Peter Jan Wilbers zal echter hierin niet begrepen zijn doch hij zal aanstonds zijn deel in bezit mogen nemen. De voorschreven erfgenamen mogen de goederen van hem, testateur, niet vervreemden maar deze zullen moeten blijven aan de zijde vanwaar ze gekomen zijn. Indien iemand van de geïnstrueerde erfgenamen mocht komen te overlijden zonder kind(eren) na te laten dan zullen de goederen weer versterven op de andere, dan in leven zijnde dit tot in het derde lit. Een en ander om te voorkomen dat de testateurs goederen in vreemde handen komen. Hij, testateur, verklaart verder de magt te geven aan sijne broeder, Jan Tijsse van Dijk, om sijn, testateurs, nalatenschap of goederen voor soo verre uyt cragte deses op sijne kinderen komt te versterve deselve te mogen verbinden tot den titel die sijne voornoemde soon, Mattijs, als sijne studie volbragt sal hebbe nodig sal hebben en ingeval van noot alsdan de vrugte van de nalatenschap sal mogen genieten volgens het regt van den titel die door sijnen vader benevens andere goederen daarvoor mogte kome te verbinden. Testateur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te mogen brengen in de disposities.

Johannes Mattijsse van Dijck is op 23-08-1759 te Asten overleden en als zijn vrouw Petronella Martens van Dijck op 05-03-1771 overlijdt worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 186; 21-01-1773:
Heer Mattijs van Dijk, cappellaan, te Maarheese, Martyn van Dijk weduwe van Goort Canters, Pieter Tiele Coolen man van Catarina van Dijk, Jan Berkers gehuwd met Antonetta van Dijk, Pieter Slaats weduwnaar van Jenneke van Dijk mede namens zijn kinderen, Mattijs, Antoni, Anna Maria, Catarina en Maria, Wilbert Pieter Coolen man van Jennemie van Dijk, Magrieta van Dijk, meerderjarige jonge dochter. Allen kinderen en erven van Jan Tijssen van Dijk en Peternella van Eyk, gewoond hebbende aan den Astense Dijk. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders alsmede de goederen van wijlen hun oom, Marten van Dijk.
2e lot krijgt Pieter Tiele Coolen huis, schuur, stal en aangelag alsmede de helft van de Dijkeracker daarnaan gelegen 5 lopense gelegen aan den Astense Dijk en in bewoning bij de verkrijger, ene zijde Jan Berkers, andere zijde Mattijs Peter Wilbers en Jan Paulus van Dijk, ene einde Jan Paulus van Dijk, andere einde de gemeente.

Catharina Janse van Dijk is geboren te Asten op 21-01-1735 als dochter van Johannes Matijssen van Dijck en Petronella Martens van Dijck (zie Dijkstraat 58). Zij is op 14-01-1759 te Asten getrouwd met Petrus Tilemanni Coolen, geboren te Asten op 14-02-1730 als zoon van Tilmannus Peeters en Maria Antonis (zie Voormalig huis F1040):

02

Het gezin van Catharina Janse van Dijk en Petrus Tilemanni Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 02-02-1761 Asten 15-02-1789
Petrus Hendrik Eijsbouts
Asten 12-03-1816 zie Diesdonk 41
2 Maria Asten 09-02-1764 Asten 26-01-1794
Jan Marcelis Verhoijsen
Asten 09-05-1806
3 Johanna Asten 25-08-1766 Ongehuwd Asten 26-12-1786
4 Johannes Asten 26-06-1769 Kind Asten ±1769
5 Petrus Asten 21-08-1772 Ongehuwd Asten 25-04-1825
6 Antonius Asten 10-06-1778 Kind Asten ±1778

Volgens de bewoningslijst over de periode 1761-1771 woont Peter Tiele Coolen in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 10 Dijk Bewoners nummer 10 Dijk
1761 weduwe Jan Tijsse van Dijk Peter Tielen Coolen
1766 weduwe en kinderen Jan Tijsse van Dijk Peter Tielen Coolen
1771 kinderen Jan Tijsse van Dijk Peter Tielen Coolen
1776 Peter Tiele Coolen Peter Tiele Coolen

Peter Tielen Coolen is op 10-11-1794 te Asten overleden en heeft zijn testament opgemaakt, waarbij de zorg uitgaat naar hun gehandicapte zoon Pieter:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 62 verso; 13-11-1794:
Peeter Thiele Coolen, ziek en Catharina Janse van Dijk, zijn vrouw, testeren en dat wel om reeden dat de comparanten soon met naame Pieter, van den heemel is besogt geworden met blindheid en ook hardhoorig is. De gehele nalatenschap zal gaan naar hun twee dochters Jennemaria Peter Coolen gehuwd met Pieter Eysbouds en Maria Peter Coolen gehuwd met Jan Marcelis Verhoysen, te Someren. Zij zullen gehouden zijn om jaarlijks aan hun ongelukkige broeder, Pieter, ƒ 60,- uit te keren, dit gedurende zijn verdere leven en daarenboven de kleederen tot sijn lighaam behoorende door de dag of daaglijks maar niet des sondags te gebruyken.

Na het overlijden van Catharina Janse van Dijk op 14-12-1795 wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 128 verso; 07-03-1796:
Jan Marcelis Verhoysen gehuwd met Maria Peeter Coolen, te Someren, Pieter Hendrik Eysbouds man van Jennemaria Peeter Coolen. Kinderen en erven van Peeter Thiele Coolen en Catharina Jan van Dijk, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen testament op 13-11-1794:
1e lot krijgt Jan Marcelis Verhoysen, een huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag, met de peelvelden.

Dochter Maria Petri Coolen is geboren te Asten op 09-02-1764 en te Asten op 26-01-1794 getrouwd met Jan Marcelis Verhoijsen, geboren te Someren op 22-09-1752 als zoon van Marcellis Nicolaas Verhoysen en Maria Johannes van Hoof:

03

Het gezin van Maria Petri Coolen en Jan Marcelis Verhoijsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Someren 20-11-1794 Someren 02-05-1817
Joannes Daniels
Someren 16-01-1821
2 Petrus Someren 10-01-1796 Someren 20-01-1820
Hendrina van Gaal
Asten 18-11-1848
3 Marcellis Someren 17-02-1797 Kind Someren 10-06-1808
4 Johannes Someren 04-04-1798 Kind Someren 11-04-1798
5 Catharina Someren 25-07-1799 Kind Someren 10-08-1799
6 Catharina Someren 14-10-1800 Kind Someren 23-10-1800
7 Johanna Maria Someren 20-11-1801
8 Catharina Someren 06-10-1803 Kind Someren 19-10-1803
9 Maria Someren 07-03-1805 Kind Someren 16-03-1805

Volgens de bewoningslijst is Jan Marcelis Verhoijsen eigenaar van het huis; Jan Marcelis Verhoijsen woont met zijn gezin in Someren en verhuurt het huis aan Johannes Lambert Mutsaerts:

Jaar Eigenaar nummer 10 Dijk Bewoners nummer 10 Dijk
1798 Jan Marcelis Verhoijzen Jan Mutsaarts
1803 Jan Marcelis Verhooijsen Jan Mutsaards

Het gezin van Johannes Lambert Mutsaerts is elders beschreven (zie Kasteellaan 1 tot en met 5) en hij is op 25-10-1798 te Asten overleden.

Maria Petri Coolen is op 09-05-1806 te Someren aan tuberculose overleden en Jan Marcelis Verhoijsen is op 11-10-1811 te Someren overleden. De verpondingen van 1810 geven nog een overzicht van de bewoningsgeschiedenis rond 1800:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 28:
Jan Marcelis Verhoijsen bij deling 07-03-1796.
De kinderen Maria, Jennemaria en Pieter.
Catharina Janse van Dijk weduwe Peter Tiele Coolen.
½ ter togte bij versterf 1794.
Nummer 10 Huijs, hof en aangelag 2 lopense.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is zoon Piet Verhoijsen de eigenaar van het huis en is vanaf 1823 bewoner:

Kadaster 1811-1832; F795:
Huis en erf, groot 08 roede 20 el, de Dijk noord zijde, klasse 7.
Eigenaar: Piet Verhoijsen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel huis F795 en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

04

05

Petrus (Piet) Verhoijsen is geboren te Someren op 10-01-1796 en op 20-01-1820 te Someren getrouwd met Hendrina van Gaal, geboren te Heeze op 30-08-1799 als dochter van Peter van Gaal en Catharina Borghouts:

06

Het gezin van Petrus Verhoijsen en Hendrina van Gaal:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Someren 24-03-1822 Asten 24-02-1854
Maria Loomans
Asten 11-06-1869
2 Johanna Maria Asten 01-08-1823 Ongehuwd Asten 06-03-1912 zie Voormalig huis G1315
3 Petrus Asten 09-06-1825 Ongehuwd Asten 29-06-1869
4 Catharina Asten 12-07-1827 Kind Asten 10-11-1828
5 Catharina Asten 18-06-1829 Kind Asten 16-04-1836
6 Petronella Asten 31-05-1832 Kind Asten 23-01-1833
7 Joannes Asten 04-08-1835 Ongehuwd Asten 02-08-1876

Petrus Verhoijsen is op 18-11-1848 te Asten overleden en Hendrina van Gaal is op 08-03-1865 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Hendrina van Gaal met haar gezin tegen op huizingnummer B46:

07

Na het overlijden van Hendrina van Gaal neemt Maria Loomans, geboren te Asten op 20-02-1824 als dochter van Hendrik Loomans en Isabella Jelisse, het huis met dan huizingnummer B51 over. Zij is op 24-02-1854 te Asten getrouwd met zoon Johannes Verhoijsen en sinds zijn overlijden te Asten op 11-06-1869, weduwe. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 woont Maria Loomans met haar gezin en haar schoonzus Johanna Maria Verhoijsen, geboren te Asten op 01-08-1823 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B51, B50 en B47:

08

Hun zoon Hendrikus Verhoijsen, geboren te Someren op 16-06-1854, is op 23-02-1894 door een noodlottig ongeval op weg van Stratum naar Asten omgekomen, aldus hieronder gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-02-1894. Na het nodige zoekwerk is zijn overlijdensakte gevonden bij de gemeente Tongelre, zoals rechts is te zien.

Maria Loomans verhuist in 1903 naar haar dochter Hendrika Verhoijsen op Vosselen en daarna bewoont dochter Anna Maria Verhoijsen, geboren te Someren op 27-05-1858, het huis. Zij is te Asten op 27-01-1888 getrouwd met Josephus Berkvens, geboren te Asten op 05-11-1852 als zoon van Martinus Berkvens en Joanna Smits. Ook over de periode 1910-1920 woont het gezin Berkvens-Verhoijsen in het huis met het huizingnummer B46:

09

Inwonende tante Johanna Maria Verhoijsen is op 06-03-1912 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

Josephus Berkvens is te Asten op 01-05-1913 overleden en hun zoon Petrus Berkvens, geboren te Asten op 09-11-1893 neemt tot 1920 het huis over en verhuist daarna met zijn moeder Anna Maria Verhoijsen door naar Vosselen (zie Dijkstraat 51).

Daarna neemt broer Johannes (Sjeffen Hannes) Berkvens, geboren op 22-12-1890 te Asten, het huis over. Hij is te Asten op 11-02-1918 getrouwd met Johanna van Helmond, geboren te Asten op 10-04-1891 als dochter van Francis van Helmond en Maria Elisabeth Smits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 heeft het huis huizingnummer B47 en staat ook bekend als Dijk 12:

10

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Berkvens en Johanna van Helmond met hun gezin in het huis op Dijk 12:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-12-1933 en 25-02-1935 de geboorte van zoon Ludovicus Berkvens en van zoon Frans Berkvens:

12 13

Johannes Berkvens is op 20-09-1949 te Asten overleden en Johanna van Helmond is op 19-11-1980 te Deurne overleden en hieronder hun bidprentjes:

14 15
16 Zo zou de oude boerderij aan de Dijk er uit hebben kunnen zien.
16a Dijk Noordzijde werd in 1960 getroffen door een brand. De Maasbode van 07-06-1960 meldt een brand in de boerderij van de weduwe van Johannes Berkvens. De herbouw vond plaats ongeveer vijftig meter westwaarts op de huidige Dijkstraat 62.

Hieronder een streetview van het nieuwe huis daterend uit 1961 ongeveer vijftig meter ten westen van het oorspronkelijke huis:

17

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1688 Mattijs Martens Asten 02-11-1660
1717 Jan Tijssen van Dyck Asten 11-07-1692
Dyck huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Teijssen van Dijck Asten 11-07-1692 Aart Wilberts
1741 Jan Tijssen van Dijck Asten 11-07-1692 leijt ledig
1746 Jan Tijssen van Dijk Asten 11-07-1692 Goort Frens Roijmans Asten 20-12-1714
1751 Jan Tijsse van Dijck Asten 11-07-1692 Peter Jan Smets Asten 30-01-1720
1756 Jan Tijsse van Dijck Asten 11-07-1692 Peter Verreijt Asten 13-07-1725
1761 weduwe Jan Tijsse van Dijk Lierop 22-11-1699 Peter Tielen Coolen Asten 14-02-1730
1766 weduwe en kinderen Jan Tijsse van Dijk Lierop 22-11-1699 Peter Tielen Coolen Asten 14-02-1730
1771 kinderen Jan Tijsse van Dijk Asten 21-01-1735 Peter Tiele Coolen Asten 14-02-1730
1776 Peter Tiele Coolen Asten 14-02-1730 Peter Tiele Coolen Asten 14-02-1730
1798 Jan Marcelis Verhoijzen Someren 22-09-1742 Jan Mutsaarts Woensel 14-06-1722
1803 Jan Marcelis Verhooijsen Someren 22-09-1742 Jan Mutsaards Woensel 14-06-1722
Kadasternummer F795
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F795 1832 Petrus Verhoijsen Someren 10-01-1796
Dijk 12
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1848 Petrus Verhoijsen Someren 10-01-1796 Hendrina van Gaal Heeze 06-10-1799 18-11-1848
1848-1859 Hendrina van Gaal Heeze 06-10-1799 weduwe Verhoijsen
B46 1859-1869 Hendrina van Gaal Heeze 06-10-1799 weduwe Verhoijsen 08-03-1865
B51 1869-1879 Maria Loomans Asten 20-02-1824 weduwe Verhoijsen
B51 1879-1890 Maria Loomans Asten 20-02-1824 weduwe Verhoijsen
B50 1890-1900 Maria Loomans Asten 20-02-1824 weduwe Verhoijsen
B47 1900-1903 Maria Loomans Asten 20-02-1824 weduwe Verhoijsen naar Vosselen
B47 1903-1910 Josephus Berkvens Asten 05-11-1852 Anna Maria Verhoijsen Someren 27-05-1858
B46 1910-1920 Josephus Berkvens Asten 05-11-1852 Anna Maria Verhoijsen Someren 27-05-1858 01-05-1913
B47 1920-1930 Johannes Berkvens Asten 22-12-1890 Johanna van Helmond Asten 10-04-1891
12 1930-1938 Johannes Berkvens Asten 22-12-1890 Johanna van Helmond Asten 10-04-1891

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2023, 18:12:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen