logo

De Vonder Homepagina


Hoekstraat 2

Hanrick Willem Selen is geboren te Asten rond 1580 als zoon van Willem Seel Jacobs van Aeijen. Hij is te Asten rond 1610 gehuwd met Emerentia (Emken) Isbouts geboren te Asten rond 1585 als dochter van Isbout Joosten en Willemken. Het gezin van Hanrick Willem Selen en Emken Isbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isbout Asten ±1613 Asten ±1645
Jeustien Isbouts
Asten 27-04-1670
2 Marten Asten ±1615

Asten ±1640
Margaretha Aerts van de Vorst
Asten ±1645
Jenneken Meus Hoeben

Asten 27-05-1677
3 Geertien Asten ±1619 Asten ±1650
Aert Hanrick Teunis
4 Peerken Asten ±1622

Hanrick Willem Seelen erft van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 59; 02-03-1629:
Peeter Isbouts, Henrick Willems getrouwd met Emken Isbouts, Phlips Isbouts, Aelken Isbouts geassisteerd met Dierick Peeters als wettige momboir. Allen kinderen van wijlen Isbout Joosten getrouwd geweest met Willemken. Zij verdelen de nagelaten goederen:
3e lot krijgt Henrick Willems de schuur met het ¼e deel van den dries, ene zijde Aert Peeters, andere zijde Philips Isbouts, ene einde de straat, andere einde Peter Isbouts; land den Craenenacker; de helft van een hooibemd aan het einde daarvan; een deel van een veld ter plaatse voorschreven 29 roede; groes int Heytvelt; Hendrick zal 17,- betalen aan degene die het cleyn Eussel toevalt. Belast met 100 daelder aan de Scholaster van Sint Oeden Rhode; 4 vat rogge per jaar aan Gijsbert Box te 's-Hertogenbosch; 1 vat rogge per jaar aan Tijssen van Hooff; de helft van 6½ vat rogge per jaar aan de Custerye; de helft van 4 vat rogge per jaar aan de Cappelle van Ommel; 3 stuiver 1 blanck per jaar aan het Convent van Ommel.

Hanrick Willem Seelen beweert dat de 250 gulden die hij van zijn broer Willem geleend heeft, zijn kwijtgescholden:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-03-1639:
Frans Willems en Jan Goyaerts, aanleggers contra Henrick Willem Selen, gedaagde. Betreft de kwijtschelding van schuldvordering 12 april 1639, Marie, de vrouw van Jan Goyaerts is 10 of 12 dagen voor zijn dood bij Willem geweest; 25 mei 1639, het gaat over een bedrag van ƒ 250,-.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-11-1640:
Frans Willems en Jan Goyaers, aanleggers contra Henrick Willem Selen, gedaagde. Gedaagde, gezien hebbende de persistering van 13 maart laatstleden zegt dat aanlegers niet in recht zullen overgaan bij soo verre hij bij eede begeerden te affirmeren dat hem die 250 gulden bij Willem, sijnen broeder, waeren quytgescholden. Een en ander volgens het 3e artikel van hun replique de dato 09-03-1639. Mary, de vrouw van Jan Goyaerts heeft ook een eed aangeboden.

Hanrick Willem Selen en Emerentia (Emken) Isbouts zijn te Asten rond 1643 overleden en daarna wordt hun erfenis verdeeld, met daaronder de originele tekst:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 206; 07-03-1643:
Isbout en Marten, zonen van wijlen Hanrick Willem Selen, Aert Hanricx man van Geertien, dogter van Hanrick Willem Selen, Marten Selen en Philips Isbouts als momboiren van Peerken, dogter van Hanrick Willem Selen. Allen kinderen van Hanrick Willem Selen en zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot krijgt Isbout land den Craenenacker aen den Dijck naast erven Dirck Verschueren en Jan Teunis; de helft van een hooiveldje daarbij gelegen naast Philips Isbouts; land 't Cleynackerken naast Philips Isbouts.
2e lot krijgt Peerken land het Lanckhout aen den Dijck naast Joostien, weduwe Jan Teunis; land een hoeck naast Marten Hanricx; de helft van een weiveld ter plaatse voorschreven.
3e lot krijgt Aert Hanricx een huis, hof, schuur, schop en hofstad aen den Dijck, ene zijde Seel Schepers; ene einde de straat; de helft van de akker boven aan de hoffstadt; een deel int Weytvelt; groes het Dijckerbroeck.
4e lot krijgt Marten de helft van de akker bij den hoff aen de bempden naast Seel Schepers; de helft van het Weyvelt naast Peter Dircx; een heiveld naast Geeff Willem Martens.

01

Aert Hanrick Teunis verkoopt zijn erfdeel door aan Isbout Hanricx:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 4; 12-12-1643:
Aert Hanrick Teunis verkoopt aan Isbout Hanricx, zijn zwager, zijn deel in een huis, land, groes enzovoorts aan den Dijck. Hem aangekomen vanwege zijn vrouw en alles volgens de deling hiervan zijnde.

Isbout Hendricks is geboren te Asten rond 1613 en rond 1645 gehuwd te Asten met Jeustien (Josijna) Isbouts, geboren te Someren rond 1625 als dochter van Joannes den Isbouts en Margaretha Martini. Het gezin van Isbout Hendricks en Jeustien Isbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 27-09-1646 Ongehuwd Asten 26-01-1690
2 Henricus Asten ±1648 Asten 09-10-1678
Margaretha Dielis van Heughten
Asten 11-12-1683
3 Emerentiana Asten 24-08-1649 Asten 11-06-1690
Leonardus Willem Lamberts
Asten 08-11-1720
4 Wilhelmus Asten ±1652 Ongehuwd Asten 19-03-1686
5 Margaretha Asten ±1655 Ongehuwd Asten 27-04-1722
6 Johannes Asten 18-09-1658 Ongehuwd Asten 01-03-1689
7 Maria Asten 19-08-1659 Ongehuwd Asten 02-03-1720
8 Simon Asten ±1660 Ongehuwd Asten 31-12-1723

Isbout Hendrix koopt stukken land en beemd aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 118; 04-02-1641:
Jan Goorts getrouwd met Merie, dochter Aert Peters verkoopt aan Isbout, zoon Hanrick Willems groes en beemd aen den Dijck 1 lopense naast Frans Willems. Belast met: het deel van de pacht aan de Pastorye als deze gevonden wordt. 

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 190 verso; 24-09-1642:
Jan Goortssen verkoopt aan Isbout Hanricx land en drieskant aen den Dijck naast Hanrick Willems en op den hoek het huis van Hanrick Willems. Belast met een corenpacht te voren daer vuytgaende.

Volgens het archief van Asten isIsbout Hendrix eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 10; 16-01-1644:
Isbout Hanricx verkoopt aan Soeur Catharina van Aelst, mater des Convents van Ommel, ten behoeve van dit Convent een cijns van ƒ 600,- à 5%. Als borg een huis, hof, hofstad en land aan den Dijck 3 lopense, ene zijde Seel Schepers; land achter 't huys 2 lopense naast Jan Theunis; beemdje 't Dijckerbroeck 2 lopense naast Marten Teunis; beemd aen den Dijck hieruit 2 lopens enaast Willem Joosten.

Isbout Hendrix koopt nog verschillende stukken land aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 79 verso; 18-10-1657:
Jan Ambrosius verkoopt aan Isbout Hendrix land opt Lanckhout 1 lopense naast Jan Anthonissen

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 86; 13-04-1658:
Marten Hendrikx geeft in belening aan Isbout Hendrikx, zijn broeder land aen den Dijck 1 lopense. Beleensom en tijd ƒ 100,- voor een jaar.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 104 verso; 10-09-1659:
Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Isbout Hendrix groes achter Bussel 3 lopense naast Marcelis Martens.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 104 verso; 10-09-1659:
Jan Ambrosius verkoopt aan Isbout Hendrix land aen 't Houlandt aen den Dijck 5 copse naast Marten Teunis.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 133 verso; 16-12-1660:
Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Isbout Hendrix groes aen den Dijck 1 copse naast Peeter Gerits.

De verpondingen van 1662 melden Isbout Hendrix als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 38:
Isbout Hendrix, huijs.

Jeustien Isbouts is overleden te Asten op 19-11-1667 en Isbout Hendricks is op 27-04-1670 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

02

Na hun overlijden zijn hun kinderen eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 3:
De kinderen Isbout Hendericx.

De kinderen van Isbout Hendrix kopen gezamenlijk nog een hooibeemd aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 37; 18-05-1680:
Anthonis Frans Willems verkoopt aan de kinderen IJsbout Hendrix hooibeemd den Dijck 2 lopense naast Mathijs Fransen. Koopsom ƒ 169,-.

Vlak voor zijn overlijden verkoopt Willem Isbouts zijn erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 7; 11-03-1686:
Willem Isbouts verkoopt aan Jan, Catalijn, Emke, Margrieta, Simon en Maria, zijn broers en zusters, zijn deel in huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes aan den Dijck 21 lopense, ene zijde Peeter Reynders, andere zijde Philips Verdijsteldonck, andere einde kinderen Marten Hendrix. Belast met ƒ 500,- aan het Convent van Ommel uit het gehele goed, ƒ 100,- aan Alegonda Aerts, 2 stuiver jaarlijks cijns aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 125,-. Voor deze som moet Willem Isbouts door voornoemde personen in zijn tegenwoordige ziekte worden onderhouden.

Zoon Hendrick Isbouts is geboren te Asten rond 1648 en op 09-10-1678 te Asten getrouwd met Margareta Dielis van Heugten, geboren te Asten op 05-02-1652 als dochter van Egidius Judoci van Heughten en Johanna (Jenneke) Philipsen (zie Voormalig huis E128):

8bris 1678; contraxerunt sponsalia Henricus Isbouts et Margareta Dielis van Heughten; susceptores Wilhelmus Isbouts et Philippe Dielis van Heughten.

Oktober 1678; huwelijkscontract tussen Hendrick Isbouts en Margareta Dielis van Heughten; getuigen Willem Isbouts en Philip Dielis van Heughten.

03

Na het overlijden van Hendrick Isbouts op 11-12-1683 is Margareta Dielis van Heugten te Asten op 02-02-1687 hertrouwd met Petrus Peeter Jansen, geboren rond 1658 als zoon van Peter Jansen en Margriet. De gezinnen van Margareta Dielis van Heugten met Hendrick Isbouts en met Petrus Peeter Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gelasius Asten 10-09-1679 Kind Asten ±1679
2 Isbrandus Asten 11-06-1681 Asten 24-04-1712
Johanna Jans Verasdonck
Asten 17-03-1743 zie Voormalig huis E128
en Voormalig huis E1056
3 Henricus Asten 06-06-1684 Asten 25-08-1720
Mary Willems
Asten 06-05-1725
Antonia Willem Slaets
Asten 12-05-1741
4 Johannes* Asten 12-07-1688 Asten 27-11-1729
Maria
Jansen Verrijt
Asten 12-01-1745 zie 't Hoekske 2
5 Egidius* Asten 24-01-1691 Kind Asten ±1691

* kind uit het tweede huwelijk

Vlak voor haar tweede huwelijk worden in het schepenboek van Asten de huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 69 verso; 08-01-1687:
Peeter Peeter Jansen, aanstaande bruidegom geassisteerd met Peeter Jansen, zijn vader ter eenre en Margareta Dielis Joosten van Heughten, weduwe van Hendrick Isbouts, aanstaande bruid geassisteerd met Peeter Joost Dielis en Simon en Jan Isbouts, respectievelijk broeder en zwagers ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere: De bruidegom brengt al zijn goederen in. De bruid brengt al de goederen in die zij nu bezit onder conditie dat haar twee voorkinderen vooraf zullen ontvangen, al haar goederen aan den Dijck, herkomende uit het sterfhuis van Isbout Hendrick, hun grootvader en welke nu gebruikt worden door hun ooms en moetie maar het genoten uytsell blijft in de boedel. De twee voorkinderen en kinderen uit dit aanstaande huwelijk zullen zijn een kinderen en even diep delen in de goederen op Heusden en in de bruidegoms goederen. Indien de bruidegom komt te overlijden zonder kinderen na te laten zullen al zijn goederen in de boedel blijven. Indien de bruid komt te overlijden, zonder, uit dit huwelijk, kinderen na te laten, zal de bruidegom ƒ 250,- ontvangen.

Hieronder een deel van het originele contract met de huwelijkse voorwaarden:

04

Margareta Dielis van Heugten is te Asten op 27-04-1722 overleden.

Bij de verpondingen van 1688 is het huis nog onverdeeld in het bezit van de kinderen:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 9:
De kinderen Isbout Hendricx.

Ook Jan Isbouts verkoopt vlak voor zijn overlijden zijn erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief folio 70 verso; 27-02-1689:
Jan Isbouts, aan den Dijck, ziek te bedde, verkoopt aan Catalijn, Emken, Margriet, Simon en Maria, zijn zusters en broer zijn kindsdeel in huis, landerijen, groes en aangelag 21 lopense. Belast met ƒ 500,- aan het Convent van Ommel 9 à 10 stuiver jaarlijks cijns aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 120,- waarvoor hij zijn verdere leven onderhouden wordt.

De kinderen van Hendrick Isbouts verkopen hun erfdeel aan hun ooms en tantes:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 90; 16-02-1690:
Peeter Jelis van Heughten en Simon Isbouts als wettige momboiren der twee onmondige kinderen van wijlen Hendrick Isbouts en Margriet van Heughten. De kinderen behoort toe 1⁄16e deel in een huis, hof en aangelag, 10 lopense groes en 13 lopense land. Belast met ƒ 500,- aan het Convent van Ommel. ƒ 50,- aan Jan Hendricx, ƒ 0-09-12 jaarlijks aan de Heer van Asten. Hendrick Isbouts heeft voor zijn huwelijk uit boedel en sterfhuis gehad, ƒ 146,-. De vijf oomen en moeyen der onmondigen moeten ieder ook ƒ 146,- ontvangen uit hetzelfde sterfhuis. De goederen zijn echter zodanig belast dat 2⁄16e deel niet gevoeglijk kan worden uitgereikt. De Costuymen van de Stadt en Meyereye van 's-Hertogenbosch notoir, dat ingevalle eenige erffenisse waeren, die niet wel deylbaer waeren, ofte bij deylinge souden worden verergert, dat sulcke goederen met gelt mogen werden gepuseert. Soo ist dat sij supplianten alles overwogen hebbenden uytten sterffhuysse te weeten uyt, de meubelen goederen voor 2⁄16e part geerne souden haer laeten consenteren voor 20 gulden. en de 2⁄16e part in de immobile goederen voor 50 gulden. Welcke voorschreven penningen sij supplianten qualitate quo ten proffijten van de onmundigen van de condividenten zullen genieten losch ende vrij. Zij verkopen aan Emke, Margriet, Simon en Maria Isbouts 2⁄16e deel in huis, hof, aangelag, land en groes aan den Dijck 23 lopense. Waar de voornoemde kinderen wonen.

Dochter Emerentiana Isbouts is geboren te Asten op 28-04-1649 en op 11-06-1690 te Asten getrouwd met Leonardus Willem Lamberts, geboren te Asten op 26-06-1652 als zoon van Wilhelmus Joannis en Johanna:

1690, May 27; contraxerunt sponsalia Leonardus Willem et Emerentiana Isbouts; testes Simon Isbouts et Arnoldus Martens.
1690, Junij 11; conjuncti sunt matrimonio Leonardus Willems et Emerentiana Isbouts; testes Joannes Willems et Simon Isbouts.

27 mei 1690 ondertrouwcontract tussen Leonardus Willem en Emerentiana Isbouts; getuigen Simon Isbouts en Arnoldus Martens.
11 juni 1690; in huwelijkse echt gebonden Leonardus Willems en Emerentiana Isbouts; getuigen Joannes Willems en Simon Isbouts.

Het gezin van Emerentiana Isbouts en Leonardus Willem Lamberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judoca Asten 15-05-1692  Kind Asten ±1692
2 Wilhelmus Asten 27-03-1694 Kind Asten ±1694

Leonardus Willem Lamberts staat samen met zijn broer Jan borg voor Dirck Jan Duysen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 159 verso; 19-03-1691:
Peeter Jan Baltus geeft in huyringe en jaerschaere aan Dirck Jan Duysen huis, schuur, land en groes de Nachtegael, te Ostaden 25 lopense. Huurtermijn: 4 jaar. Huursom ƒ 20,- per jaar; groespacht 24 vat rogge per jaar. Borgen zijn Jan Willem Lamberts en Leendert Willem Lamberts.

Leonardus Willem Lamberts is op 07-09-1702 te Asten overleden en de nog in leven zijnde kinderen van Isbout Hendrix maken een testament op: 

Asten Rechterlijk Archief 110 folio. 140 verso; 30-06-1703:
Simon, Emken, Margrit en Marie kinderen van Isbout Henricx en Josyntie. Zij testeren en maken elkaar erfgenaam van al hun goederen zodat de langstlevende van hen hun universele erfgenaam is.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 en de hoofdgeldlijst van 1718 staat het huis nog steeds op naam van de kinderen en zijn zij ook de bewoners:

Verpondingen 1709 XII-5 folio6:
De kinderen Isbout Henderick Henderick, van Henderick Canters.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 9:
Sijmon Isbouts. In de bede ƒ 4-5-6.

Hoofdgeld XVIII-20; 07-03-1718:
Sijmon IJsbouts, Emke, Margriet, Marij de susters, Hendrick de knegt en Marij de meijt.

Simon Isbouts is schepen in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 121; 01-09-1715:
In bediening zijn: Pieter de Cort, drossard; Hendrick Tho poel, president schepen; Jan Hicxspors, Symon IJsbouts, Joost Roefs, Bendert Vervorreldonck, Frans Cornelis van Weert, Willem Aarts Smits, schepenen; Johan Draak, secretaris.

De drie nog in leven zijnde zussen verkopen hun erfdeel door aan hun broer Symon Isbouts:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 169 verso; 22-02-1720:
Emke, Magriet en Maria IJsbouts verkopen aan Symon IJsbouts, hun broeder, hun kindsdeel in de goederen die zij bezitten en van hun ouders bij erfenis hebben verkregen. De goederen zijn gestaan en gelegen aan den Dijck. Belast met 8 vat rogge jaarlijks aan de weduwe Tabbers, te Vugt. ƒ 4-13-0 jaarlijks. geestelijke pacht, te 's-Hertogenbosch, ƒ 4-12-0 jaarlijks aan den Armen van Helmont,
ƒ 0-02-8 jaarlijks aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 25,-.

Simon Isbouts is als laatste van de kinderen Isbout Hendrix op 31-12-1723 te Asten overleden door verdrinking in een put en zijn doodsakte vermeldt infortunis submortus, wat ongelukkige dood betekent:

05

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 224; 01-01-1724:
Schepenen van Asten en Johan Draak, secretaris, zijn ter instantie van het oficie geweest op Vosselen en hebben aldaar bevonden, het dode lichaam van Symon IJsbouts, liggende in een put. Nadat het met consent van het officie, daar was uitgehaald is het dode lichaam beschout en gevisiteert door Meesters Hendrik Halversmit en Francis Graats, chirurgijns, alhier. Aan het lichaam zijn geen de alderminste quetsuren bevonden. Aangenomen is dat hij in het water van de put is verdronken.

Na het overlijden van Symon Isbouts worden zijn goederen getaxeerd op verzoek van zijn neef Hendrik Hendrix:

Asten Rechterlijk Archief 162; 19-01-1724:
Taxatie van de onroerende goederen van Symon IJsbouts, overleden op 01-01-1724. De taxatie is gedaan op verzoek van Hendrik Hendrix. Waarde, huis, hof, schop, schuur en aangelag aan den Dijck 1 lopense ƒ 520,-; groes den grooten Dries 3 lopense ƒ 105,-; land de Venacker 2 lopense ƒ 20,-; land het Dauwlant 4 lopense ƒ 40,-; land het Lanckhout 1 lopense ƒ 10,-; land den Thuyn 1 lopense ƒ 10,-; groes het Hoyvelt 3 lopense ƒ 35,-; groes de Sil 2 lopense ƒ 15,-; land de Beeck 2 lopense ƒ 12,-; land den Klijnenacker ½ lopense ƒ 5,-; groes den Driehoek ½ lopense ƒ 4,-. Totaal ƒ 776,-. De goederen zijn belast met ƒ 4-10-0 per jaar geestelijke pacht aan rentmeester des Tombes in kapitaal ƒ 112-10-0;
ƒ 4-10-0 per jaar. aan den Armen van Helmont in kapitaal ƒ 112-10-0; ƒ 0-02-8 per jaar aan de Armen van Asten in kapitaal ƒ 3-02-8. Totaal ƒ 228-02-8 afgerond ƒ 228,10. Rest ƒ 547,90.

Hendrick Hendrix is geboren te Asten op 06-06-1684 als zoon van Hendrick Isbouts en Margaretha Dielis van Heughten. Hij is op 25-08-1720 te Asten getrouwd met Mary Willems, geboren te Vlierden op 29-08-1695 als dochter van Henricus Wilhelmi en Christina Theodori. Mary Willems is te Asten op 05-04-1721 overleden en Hendrik Hendrix is op 06-05-1725 te Asten hertrouwd met Antonia Willem Slaets, geboren te Asten op 16-02-1691 als dochter van Wilhelmus Jan Jacob Slaets en Johanna Martens (zie Beekstraat 17):

De gezinnen van Hendrick Hendrix met Mary Willems en met Antonia Willem Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha* Asten 31-03-1721 Kind Asten ±1721
2 Maria Asten 01-05-1726 Asten 03-05-1750
Wilbert Jan Wilberts
Asten 15-11-1786 zie Voormalig huis B446
3 Wilhelmus Asten 08-10-1728 Kind Asten 01-05-1732
4 Hendrina Asten 17-12-1730 Asten 22-01-1758
Mathias Aart Wilbers
Asten 21-02-1774
5 Wilhelmus Asten 01-02-1734 Kind Asten ±1734

* kind uit het eerste huwelijk

Zoon Willem van Hendrick Hendrix komt om het leven bij een ongeluk:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 275; 01-05-1732:
Schepenen van Asten en Johannes Beringhs, chirurgijn, te Helmont, zijn geweest ten huize van Hendrick Hendrickx, aan den Dijck, om te visiteren het dode lichaam van het zoontje van Hendrick Hendrix, oud vier jaar, dat gisteren verdronken is gevonden in een graaf. Er zijn geen kwetsuren gevonden aan het lichaam doch dit was opgezwollen van het water en constateren de dood door verdrinking.

Hendrick Hendrix wordt genoemd als erfgenaam van Symon Isbouts:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 81 verso; 10-02-1736:
IJsbout Hendrix en Hendrik Hendrix als erven van wijlen Symon IJsbouts, Bendert Vervordeldonck, Peter Jansen van den Aghterbosch voor Jan Hixspoors, Antony Marcelis Coolen, getrouwd met Elisabeth Willem Art Smits, Hendrik Goort Hoefnagels, getrouwd met Hendrina Willem Art Smits, Arnold Willem Art Smits. Allen erven van Willem Aart Smits zijn schuldig aan Johan Coolen, koopman, te Eyndhoven ƒ 400,- à 4%.

Volgens de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst van het huis van 1736 is eigenaar en bewoner van het huis: 

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 27:
Hendrick Hendrix.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 4-5-6.

Jaar Eigenaar nummer 8 Dijk Bewoners nummer 8 Dijk
1736 Hendrik Hendrixs Hendrik Hendrixs

Hendrick Hendrix is op 12-05-1741 te Asten overleden en zijn weduwe Antonia Willem Slaets moet nog een openstaande schuld aflossen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 67; 29-06-1741:
Anna Souve, te Antwerpen, is voldaan van een manuale obligatie van ƒ 200,- ten laste van Hendrik Hendriks en Francis van de Loverbosch en ten name van Johannes Souve, gewoond hebbende te Diest de dato 29-01-1724. Antonetta Willem Slaats, weduwe Hendrik Hendriks, is schuldig aan Johannes Souve ƒ 150,- à 4%. Marge: 22-11-1752 Jan Souve, chirurgijn, te Asten, is voldaan van ƒ 150,- door de weduwe Hendrik Hendriks.

Antonia Willem Slaets koopt een hooiland aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 145; 08-02-1758:
Jan van de Loverbosch, te Asten en Francis van de Loverbosch, te Mierlo. Zij verkopen aan Antonet Slaats, weduwe Hendrik Hendriks, aan den Astense Dijk hooiland het Dijkerveltje aan den Astense Dijk bij de Aa 2 lopense naast Peter Cornelissen. Koopsom ƒ 75,-.

Antonia Willem Slaets koopt een huis op de Diesdonk en die koop wordt enkele dagen later vernaderd:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 197 verso; 02-02-1760:
Pieter Marcelis van Bussel, Jan Canters getrouwd met Magrieta Marcelis van Bussel. Zij verkopen aan Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks huis, hof en aangelag 5 copse, ene zijde de gemeente, andere zijde de koopster; land den Agtersten acker 4 lopense naast Peter Verleysdonk; de Beemtacker waarvan 2 lopense Nieuwe Erve geheel 4 lopense naast weduwe Jan Smets; het Loopvelt 10 lopense naast weduwe Goort Buckums; den Rietbeemt 2 lopense tussen de Aa en de Beekerloop. Belast met ƒ 4-00-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 350,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 200; 06-02-1760:
Maria Jan Willems, weduwe Jan Smets, geassisteerd met Mattijs Smets, haar zoon aan de Diesdonk, vernadert de koop gedaan door Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks.

Antonia Willem Slaets koopt een groes aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 202; 25-02-1760:
P
ieternella van Ent, weduwe Pieter van Riet geassisteerd met haar twee zoons, Jan en Gerrit mede voor Maria, Beaterix en Wilhelmus, haar drie andere kinderen. Zij verkoopt aan Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks groes de Vunt aan den Astense Dijk 2 lopense naast Jan Peters van Bussel. Gereserveerd zijn 10 bomen, binnen 3 jaar te ruimen. Koopsom ƒ 175-10-0.

Antonia Willem Slaets koopt een huis en land in Ommel (zie Voormalig huis B446):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 34; 20-05-1761:
Frans van de Loverbosch, te Mierlo, verkoopt namens Jan Francisse van de Loverbosch aan Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks, een schoone en welgeleege huysinge met de stal, schuur, hof en aangelag te Ommel, ontrent de Capel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde Hendrik Halbersmit. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar.
Een aangelag gekomen van de kinderen Jan Joosten naast Jan Maas. Verponding ƒ 1-0-0 per jaar.
Huisplaats, groes 2 lopense en land 5 lopense gekomen van Jan van Rest naast Hendrik Halbersmit. Verponding ƒ 3-15-0 per jaar.
Land 4½ lopense naast de weduwe Willem Roefs. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar.
Land 1½ lopense naast Jan Verberne. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar.
Land 1½ naast de weduwe Willem Roefs. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar.
Land 1 lopense naast de verkoper. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar.
Land 2 lopense naast de weduwe Willem Roefs. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar.
Land 2 lopense naast de straat. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar.
De hooge Looacker 2 lopense naast Jan Verhoysen. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar.
Schoone Jansvelt aan den Ommelse Bosch 3 lopense naast Cotshausen. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar.
Groes het Broekvelt aan de Eent na het Laarbroek 4 lopense naast Hendrik Berkers. Verponding ƒ 2-0-0 per jaar.
Groes 3 lopense naast de kinderen Jan van de Loverbosch. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar.
Den dries over de straat 1½ lopense naast Jan Verhoysen. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar.
Groes 4 lopense naast Jan Verhoysen. Verponding ƒ 2-0-0 per jaar.
Den dries aan het Eyntje 2 lopense naast Mattijs Muyen. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar.
Groes het Swartbroek aan de Loop naast de zijde van Ommel ½ lopense naast Jan Canters en voorts met het recht dat de verkoper daarop, of in, is hebbende van dat perceel zo voor als over de Loop. Verponding ƒ 1-2-0 per jaar.
1⁄3e deel, groes en land, in het Rouwven 2½ lopense naast de weduwe Willem Roefs. Verponding ƒ 1-0-4 per jaar.
1⁄3e deel in Teuniskeven groes geheel 3 copse naast Jan Verhoysen. Verponding ƒ 0-2-0 per jaar.
Belast met ƒ 3-0-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 1-8-2 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 100,- à 3% de dato 04-01-1759 ten bate van Jan Venmans, te Deurne. Verkoper aangekomen de helft bij versterf van zijn oom, Martinus van de Loverbosch, deling de dato 05-01-1758 en de helft bij transport de dato 08-02-1758. Verponding ƒ 22-12-04 per jaar. Bede ƒ 6-10-12 per jaar. Koopsom ƒ 970,-.

Antonia Willem Slaets en haar schoonzoons verkopen een huis op de Diesdonk (zie Voormalig huis F1155):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 47; 06-11-1761:
Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks, Wilbert Jan Wilberts getrouwd met Maria Hendrik Hendriks, Mattijs Aart Wilberts getrouwd met Hendrina Hendrik Hendriks. Zij verkopen aan Antoni Francis van Lierop huis, hof en aangelag aan de Diesdonk ½ lopense, ene zijde de koper, andere zijde Jan Jelis van Hugten; land de Voorsten acker 2 lopense naast Jan Jelis van Hugten; de voorste Willigenacker 7 copse naast Jan Jelis van Hugten; de helft van de vier Lopenseacker 2 lopense naast Hendrik van Hugten; den Santacker 2 lopense naast de kinderen Jan Smets; het Euveltje 1½ lopense naast Jan Dirks van Hugten; het voorste Weyvelt 4 lopense naast Jan Dielis van Hugten; het Neyveltje 1½ lopense naast de kinderen Jan Smits; een weyveltje over de Beek 1½ lopense naast Jan Jelis van Hugten; groes het A-veltje 1 lopense naast Jan Jelis van Hugten. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar. aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 336,-.

In het huizenquohier over de periode 1741-1766 is Antonia Willem Slaets, eigenaar en bewoner; na 1758 is haar dochter Hendrina Hendriks de hoofdbewoner:

Jaar Eigenaar nummer 8 Dijk Bewoners nummer 8 Dijk
1741 weduwe Hendrik Hendriks weduwe Hendrik Hendriks
1746 weduwe Hendrik Hendriks weduwe Hendrik Hendriks
1751 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks weduwe en kinderen Hendrik Hendriks
1756 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks weduwe en kinderen Hendrik Hendriks
1761 Antonetta Slaats, Maria en Wilbert Jan Wilberts Hendrien Hendriks
1766 Antonetta Slaats, Maria en Mattijs Aart Wilberts Hendrien Hendriks

Antonia Willem Slaets is te Asten op 04-08-1770 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij dit huis in handen komt van schoonzoon Mathias Arnoldi Wilbers:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 103 verso; 24-05-1771:
Mattijs Aart Wilbers getrouwd met Hendrien Hendrik Hendriks, Wilbert Jan Wilberts getrouwd met Maria Hendrik Hendriks. Kinderen en erven van Hendrik Hendriks en Antonetta Slaats, beiden overleden, gewoond hebbende aan den Astense Dijk. Zij verdelen de nagelaten ouderlijke goederen:
1e lot krijgt Mattijs Aart Wilbers huis, schuur, stal, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde Martinus van Hooff andere zijde Jan Andriessen; land en groes daar in de buurt totaal 33 lopense. Verponding ƒ 17-0-02 per jaar. Bede ƒ 4-7-14 per jaar. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan den Armen van Helmond; ƒ 5-14-4 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-02-8 per jaar aan den Armen van Asten.
2e lot krijgt Wilbert Jan Wilbers huis, stal, schuur, hof en aangelag omtrent de Capel, te Ommel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde Hendrik Halbersmit; land en groes daar in de buurt totaal 37 lopense. Verponding ƒ 22-12-4 per jaar. Bede ƒ 6-10-2 per jaar. Belast met ƒ 3-0-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 1-8-2 per jaar aan de Heren van Asten.

Dochter Hendrina Hendriks is geboren te Asten op 17-12-1730 en op 22-01-1758 te Asten getrouwd met Mathias Arnoldi Wilbers, geboren te Asten op 02-07-1735 als zoon van Arnoldi Wilbert Coppens en Petronella Antonia Peters (zie Keizersdijk 8):

07

Het gezin van Hendrina Hendriks en Mathias Arnoldi Wilbers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 19-07-1759 Asten 12-01-1783
Marcelis Goort Peters
Asten 07-03-1792 zie Lagendijk 7
2 Hendricus Asten 22-03-1761 Asten 31-01-1790
Petronella Jan van Bussel
Asten 28-08-1802
Helena Munsters
Asten 11-11-1834
3 Mechtildis Asten 19-09-1763 Lierop 18-10-1789
Hendricus Vlemminx
Lierop 10-06-1799
4 Johanna Asten 24-11-1765 Religieuse Asten 30-01-1862 *
5 Elisabetha Asten 20-07-1769 Kind Asten 19-10-1779

* dochter Johanna Wilbers was gesupprimeerd religieuse Maria Agnes van het Oud Convent van Bethlehem te Oostrum en hieronder een korte beschrijving van haar werkkring1 en daaronder haar bidprentje en overlijdensakte.

Volgens de bewoningslijst woont het gezin in het huis op de Dijk:

Jaar Eigenaar nummer 8 Dijk Bewoners nummer 8 Dijk
1771 Mattijs Aart Wilberts Mattijs Aart Wilberts
1776 Mattijs Aart Wilberts en kinderen Mattijs Aart Wilberts en kinderen

Hendrina Hendriks is op 21-02-1774 te Asten overleden en Mathias Arnoldi Wilbers is op 19-03-1777 te Asten overleden en daarna worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 51 verso; 01-05-1777:
Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wilberts zijn, op 21 april laatstleden, aangesteld als voogden over Jennemie, Hendrik, Meggel, Jenneke en Elisabet de onmondige kinderen van wijlen Mattijs Aart Wilbers en Hendrien Hendriks, aan den Astense Dijk. Mattijs is in maart laatstleden overleden.
Inventaris, opgemaakt door Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wilberts als voogden over Jennemie, Hendrik, Meggel, Jenneke en Elisabeth, onmondige kinderen van wijlen Mattijs Aart Wilbers en Hendrien Hendriks, gewoond hebbende aan den Astense Dijk. De onmondige kinderen wonen nog in het huis met hun grootmoeder, Peternel Teunis Peters getrouwd geweest met Aart Wilbers.
Onroerende goederen: Huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde weduwe Martinus van Hooff, andere zijde Jan Andriessen; land het Oulant 3½ lopense; den Bergacker 4½ lopense; de Venacker 2½ lopense; land het Lankvelt 1 lopense; land den Teyn 1½ lopense; land de Beek 1 lopense 3 copse; den kleyne acker 2 copse; groes het Grootvelt 8 lopense; groes het Bestevelt 3 lopense; groes de Zeel 2 lopense; groes aan de Aa 2 lopense; groes de Vunt 2 lopense; akkerke lant aan den Dijk ½ lopense; ackerke aan den Dijk ½ lopense. Door Mattijs Aart Wilbers gekocht bij transport de dato 24-08-1764. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan den Armen van Helmond; ƒ 5-14-4 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-02-8 per jaar aan den Armen van Asten.
Roerende goederen: Drie bedden en toebehoren, twee kisten, een kast, een huisorologie, een ronde tafel, drie stoelen, diverse ketels, potten en pannen, vuurgerei, huishoudgerei, een paard, vier koeien, twee halve beesten, twee karren, divers landbouwgereedschap.
Gelden: ƒ 400 à 2½% van Arnoldus van Geffen; ƒ 100 à 3 % van Jan Smits; ƒ 100 à 3 % van Goort Cornelis; ƒ 100 à 3 % van Wilbert Jan Wilberts.
Schulden: Lands- en dorpslasten en enige andere zaken ƒ 63-2-0.

De kinderen van Mathias Arnoldi Wilbers en Hendrina Hendriks blijven in het huis wonen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 108; 29-01-1783:
Hendrik IJsbouts en Wilbert Aart Koppens, als voogden over Hendrik, Meggel en Jenneke, onmondige kinderen van Mattijs Aart Wilbers en Hendrien Hendriks, beiden overleden en Marcelis Goort Peters, getrouwd met Jennemaria Mattijs Aarts, zuster van de drie onmondige kinderen. Zij zijn in de boedel blijven zitten. Echter hebben hun overleden voogden, Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wilbers, op 02-06-1777, een staat en inventaris opgemaakt. De voogden vermeenen dat de boedel niet erger is geworden maar omdat Jennemaria is getrouwd en het haar man niet gelegen komt de boedel in zijn geheel te laten wordt aan hem Nomen Uxoris ¼e deel der goederen toegewezen te weten:
Land het Oulant 3½ lopense, ene zijde Peter Slaats, andere zijde weduwe Martinus van Hooff; den Klijnenacker ½ lopense, ene zijde kinderen Mattijs Andriessen, andere zijde Pieter Tiele Coolen; groes de Vunt 2 lopense, ene zijde kinderen Symon Aarts, andere zijde de weg; groes het Bestevelt 3 lopense, ene zijde kinderen Mattijs Andriessen, andere zijde en ene einde weduwe Jan Paulus van Dijk, andere einde de Aa; het Smalveltje 2 lopense, ene zijde kinderen Jan Smits, andere zijde de onmondige kinderen. Verponding ƒ 4-11-04 per jaar. Bede ƒ 1-02-10 per jaar. Nog heeft hij ontvangen een melkkoe, ¼e deel van het hooi, stro en granen. De uitstaande gelden blijven nog onverdeeld. De goederen zijn belast met ¼e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan den Armen van Helmond; ¼e deel van ƒ 5-14-4 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ¼e deel van ƒ 0-02-8 per jaar aan den Armen van Asten. De ontvanger verklaart tevreden te zijn en het huis, schuur en stal met de verdere, roerende en onroerende, goederen van zijn schoonouders over te laten aan de drie onmondige kinderen. Deze zullen ook blijven betalen ¾e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan den Armen van Helmond; ¾e deel van ƒ 5-14-4 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ¾e deel van ƒ 0-02-8 per jaar aan den Armen van Asten.

De kinderen van Mathias Arnoldi Wilbers en Hendrina Hendriks ontvangen ook nog een erfenis van hun grootouders (zie Keizersdijk 8):

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 1; 05-03-1785:
Wilbert Aart Wilbers, Peter Aart Wilbers, Arnoldus van Geffen getrouwd met Elisabet Aart Wilbers, Hendrik, Meggel en Jenneke, onmondige kinderen van Mattijs Aart Wilbers voor de kinderen is Hendrik IJsbouts, de voogd, Marcelis Goort Peters getoruwd met Jennemaria, dochter Mattijs Aart Wilbers, Jennemaria Colen getrouwd geweest met Paulus Aart Wilbers voor haar onmondige kinderen met name Jenneke, Arnoldus, Jan, Meggel en Joseph. Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Aart Wilbers en Peternel Teunis Peters, gewoond hebbende aan Vosselen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
5e lot krijgen de kinderen Mattijs Aart Wilbers met uitzondering van Marcelis Goort Peters, die heeft ƒ 50,- voor zijn deel ontvangen, den IJsboutacker 3 lopense naast Joost Verheyen; den Hoogen Startacker ½ lopense naast de weduwe Hendrik Verleysdonk; het Dijkervelt hiervan 3 lopense naast Wilbert Aart Wilbers. Belast met ƒ 1-17-8 per jaar aan den Armen van Asten samen met Wilbert Aart Wilbers. Verponding ƒ 3-03-4 per jaar. Bede ƒ 0-19-8 per jaar.

De kinderen van Mathias Arnoldi Wilbers en Hendrina Hendriks kopen nog een akker:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 228 verso; 04-10-1788:
Helena Smits, weduwe Martinus van Hoof, en Jan Aalbert Roymans, weduwnaar Elisabet Martinus van Hoof. Zij verkopen aan Hendrik, Meggel en Jenneke, kinderen Mattijs Aarts de helft van den Bergakker deze helft is 2½ lopense tussen Goort Peters en Peter Thielen Coolen. Koopsom ƒ 88,-.

Volgens de bewoningslijst over de periode 1798-1803 blijft het huis in handen van de kinderen van Mathias Arnoldi Wilbers en is het waarschijnlijk vanaf zijn huwelijk in 1790 in bewoning door Hendrik Matthijs Aarts:

Jaar Eigenaar nummer 8 Dijk Bewoners nummer 8 Dijk
1798 kinderen Mattijs Aarts Hendrik Matthijs Aarts
1803 kinderen Mattijs Aarts Hendrik Matthijs Aarts

Hendrik Mathijs Aarts is geboren te Asten op 22-03-1761 en op 31-01-1790 te Asten getrouwd met Peternel Jan Peeters van Bussel, geboren te Asten op 06-09-1764 als dochter van Johannes Petri van Bussel en Petronilla Joosten (zie Lagendijk 2). Het huwelijk bleef kinderloos.

In 1796 bij de Franse revolutie ontvangt Hendrik Mathijs Aarts een vergoeding voor oorlogskosten:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 110 verso; 30-06-1796:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Hendrik van Helmond ƒ 500,- à 4% sulx uyt kragte en vermogens Resolutie van de representanten van het Volk van Bataafsch Braband de dato 10 mey 1796 en dienende tot betaling der oorlogskosten. Idem aan Hendrik Mattijs Aarts ƒ 700,-.

Die resolutie vinden we terug bij de 'Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795'2:

Hendrik Mathijs Aarts wordt benoemd tot borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 119; 04-01-1799:
Jan Sauve en Hendrik Mattijs Aarts zijn gekozen tot borgemeesters over 1799.

Peternel Jan Peeters van Bussel is te Asten op 12-06-1799 overleden en enige maanden daarvoor maakt zij haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 107 verso 19-02-1799:
Petronella Jan Peter van Bussel getrouwd met Hendrik Mathijs Aarts, ziek, testeert. Aan haar man ƒ 300,- uit de nalatenschap van wijlen haar, testatrices, moeder, Petronella Joost Wilbers, waarvan haar, comparantes, vader, Jan Peter van Bussel het togt- en vrugtgebruyk heeft latende het overige van die nalatenschap aan diegene, welke na de dood van de comparante, als naaste van den bloede gerechtigd zullen zijn en welke som na het overlijden van haar vader zal moeten worden voldaan. Haar enige erfgenaam wordt haar man, Hendrik Mathijs Aarts. Naschrift de waarde van haar nalatenschap bedraagt ƒ 1500,-.

Hendrik Mathijs Aarts is op 12-09-1802 te Asten hertrouwd met Helena Emerici Munsters, geboren te Deurne op 28-06-1781 als dochter van Emericus Munsters en Johanna Maria Meulendijks:

10

Het gezin van Hendrik Mathijs Aarts en Helena Emerici Munsters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 12-06-1803 Ongehuwd Asten 26-05-1883
2 Petronilla Asten 12-04-1805 Asten 08-04-1842
Godefridus Berniers
Asten 20-03-1894 zie Koningsplein 10
en Voormalig huis C1318
3 Henricus Asten 24-10-1807 Asten 16-10-1835
Joanna Maria Hendriks
Asten 18-09-1850
Catharina Haazen
Asten 15-10-1863 zie Diesdonkerweg 9
4 Johannes Asten 17-03-1811 Kind Asten 17-03-1811
5 Johannes Asten 07-03-1812 Kind Asten 30-04-1812
6 Everardus Asten 07-03-1812 Ongehuwd Asten 16-05-1895
7 Johanna Asten 11-11-1814 Ongehuwd Asten 27-02-1901
8 Johannes Asten 02-10-1817 Asten 11-04-1846
Hendrica Sauvé
Asten 04-03-1897 zie Voormalig sluiswachtershuis F673
9 Franciscus Asten 02-06-1822 Kind Asten 17-07-1822
10 Elisabeth Asten 13-11-1823 Kind Asten 25-05-1827

Hendrik Mathijs Aarts koopt nog twee stukken groes:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 12-04-1809:
Francis Swinkels, te Geldrop, verkoopt aan Hendrik Matthijs Aarts groes Hoogendries 1 lopense 5 roede. Koopsom ƒ 69,-; groes Grootvelt 6 lopense 16 roede. Koopsom ƒ 437,-.

In 1809 wordt de erfenis tussen de twee nog in leven zijnde erfgenamen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 01-05-1809:
Hendrikus Mattijs Aarts en Hendrikus Hendrik Vlemmings, wonende te Lierop. Zij verdelen vaste goederen.
1e lot krijgt Hendrik Mattijs Aarts huis en erf aan den Dijk, oud nummer 32, nieuw 35; land Bergakker 2 lopense 20 roede; land Eysboudsakker 2 lopense 40 roede; land en groes bij 't Huys 8 lopense 34 roede; land Venakker 2 lopense13 roede; land Kraanakker 2 lopense 32 roede; land Ouland 47 roede; land Lankhout 1 lopense 6 roede; land de Tuyn 1 lopense 16 roede; land Beekerakker 43 roede; land Beekerakker 36 roede; land Startvelt 42 roede; groes het Weyvelt 3 lopense 36 roede met groes daarbij 1 lopense 30 roede; groes het Hooyvelt 6 lopense 33 roede; groes nu bos de Horst 27 roede; groes Bultveltje 2 lopense 21 roede; groes bij het Huys 2 lopense 35 roede; 2 lopense van het Weyvelt aan de Dijk geheel 4 lopense 18 roede.
2e lot krijgt Hendrikus Hendriks Vlemmings 2 lopense 18 roede van het Weyvelt aan de Dijk geheel 4 lopense 18 roede; ƒ 1350,- uit te keren door de ontvanger van het 1e lot. 

De verpondingen van 1810 geven nog een bewoningsgeschiedenis rond 1800:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 26:
Hendrik Mattijs Aarts bij deling 01-05-1809.
Hendrikus Vlemminx weduwnaar van Meggel Mattijs Aarts.
Ter togte bij versterf 1799. Hendrik Mattijs Aarts en Hendrikus Vlemminx gehuwd met Meggel Mattijs Aarts bij deling te Oostrum 04-12-1789 en hier geregistreert in Acteboek 1785 folio 250.
Hendrik, Meggel, Jenneke en Elisabet kinderen van Mattijs Aarts Wilberts.
Huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Hendrik Mathijs Aarts:

Kadaster 1811-1832; F726:
huis, schuur en erf, groot 09 roede 10 el, de Dijk zuid zijde, klassen 7.
Eigenaar: Hendrik Mathijs Aarts.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastergegevens:

08

09

Hendrik Mathijs Aarts is op 11-11-1834 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we Helena Munsters met haar gezin terug als wonend in het huis met huizingnummer B41 en vanaf 1869 nummer B45:

11

Helena Munsters is op 18-03-1870 te Asten overleden en haar vrijgezelle oudste zoon Mathias Aarts, geboren te Asten op 12-06-1803, wordt hoofd van het gezin. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant van 26-08-1870 verkopen zij hun boerderij en in diezelfde krant van 29-11-1870 verkopen zij goederen:

12 13

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 is het huizingnummer B45:

14

Na het overlijden van Mathias Aarts op 26-05-1883 te Asten, wordt broer Everardus, geboren te Asten op 07-03-1812 gezinshoofd. Ook Everardus is ongehuwd en komt op 16-05-1895 te Asten te overlijden en daarna wonen broer Johannes Aarts, geboren te Asten op 02-10-1817 en zus Johanna Aarts, geboren te Asten op 11-11-1814, nog in het huis. Johannes Aarts is te Asten op 11-04-1846 getrouwd met Hendrica Sauve, geboren te Asten op 20-09-1823 als dochter van Johannes Sauve en Maria Dirks. Johannes Aarts is na het overlijden van zijn vrouw op 28-01-1886 te Asten, vanuit B42 (zie Voormalig sluiswachtershuis F673) in het huis komen wonen en overlijdt te Asten op 04-03-1897. Zijn ongehuwde zus Johanna Aarts overlijdt te Asten op 27-02-1901.

Het huis wordt daarna bewoond door zijn dochter Helena Maria Aarts, geboren op 13-09-1854 te Asten. Zij is te Asten op 17-04-1896 getrouwd met Theodorus Bennenbroek, geboren te Someren op 03-04-1859 als zoon van Antonie Bennenbroek en Antonetta Verbaal. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer B44:

15

Ook over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer B40 tot hun vertrek in 1904 naar Ostade (zie Nachtegaalweg 6):

16

Vanaf 1904 is het huis in bezit van Andreas van Horik, geboren te Deurne op 20-03-1852 als zoon van Johannes van Horik en Catharina van der Zanden en weduwnaar van Catharina Huberta van Dijk. Hij is op 18-10-1890 getrouwd met Johanna van Eijk, geboren te Lierop op 01-11-1851 als dochter van Johannes van Eijk en Johanna Maria Koolen. Zij vertrekken rond 1920 naar Vosselen en vanuit Ommel (zie Voormalig huis B519) komt in het huis wonen Petronella van Lierop, geboren te Asten op 30-05-1842 als dochter van Arnoldus van Lierop en Anna Vrijnsen. Zij is op 05-02-1877 te Asten getrouwd met Adam Bierings, geboren te Heeze op 17-06-1844 als zoon van Paulus Bierings en Johanna Bakermans en sinds zijn overlijden op 06-03-1901, weduwe. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer B39:

17

Petronella van Lierop is op 18-10-1923 te Asten overleden en haar zoon Peter Johannes Bierings, geboren te Asten op 09-02-1882, neemt het huis over. Hij is op 05-02-1915 te Asten getrouwd met Maria van Helmond, geboren te Asten op 10-04-1886 als dochter van Francis van Helmond en Maria Elisabeth Smits:

18

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen ze op huizingnummer B39 en dat staat ook bekend als Dijk 17:

19

In het Eindhovensch Dagblad van 11-02-1924 staat vermeld dat Bierings nog een ongeluk had met zijn paard bij de molen van Asten:

19a

Hieronder een foto rond 1930 van het gezin van Peter Johannes Bierings en Maria van Helmond bij hun huis op de Dijk met van links naar rechts Peter Johannes, Elisabeth (Bet), Anna (An), Wilhelmus (Wim), Franciscus (Frans), Petronella (Nel) en Maria van Helmond:

20

Ook over de periode 1930-1938 wonen Peter Johannes Bierings en Maria van Helmond met hun gezin nog in het huis op Dijk 17:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-01-1921 staat de geboorte van dochter Johanna en in het Peelbelang van 06-01-1945 biedt Peter Johannes Bierings honden te koop aan:

22 23

Zoon Frans Bierings komt nog om het leven bij een ongeluk met zijn paard en kar in de Julianastraat, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-01-1932:

23a

In de tweede wereldoorlog is de boerderij van Peter Johan Bierings afgebrand en onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-05-1940 doet daar verslag van:

24

Maria van Helmond is op 25-02-1951 te Asten overleden en Peter Johannes Bierings is op 23-02-1959 te Asten overleden. Hieronder een foto van een origineel detail van de boerderij en streetviews van de huidige wederopbouw-boerderij uit 1940 (zie gevelsteen hieronder) nog steeds in handen van de familie Bierings op de Hoekstraat 2 in Asten.

25
26 27

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1610 Henrick Willem Selen ±1580 Henrick Willem Selen ±1580
1643 Isbout Henricks Asten ±1613 Isbout Henricks Asten ±1613
1670 kinderen Isbout Henricks Asten ±1660 kinderen Isbout Henricks Asten ±1660
1713 Simon Isbouts Asten ±1660 Simon Isbouts Asten ±1660
1724 Hendrick Hendricks Asten 06-06-1684 Hendrick Henricks Asten 06-06-1684
Dyck huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrik Hendrixs Asten 06-06-1684 Hendrik Hendrixs Asten 06-06-1684
1741 weduwe Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 weduwe Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691
1746 weduwe Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 weduwe Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691
1751 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691
1756 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691
1761 Antonia Slaats, Maria en Wilbert Asten 16-02-1691 Hendrien Hendriks Asten 17-12-1730
1766 Antoni Slaats, Maria en Mattijs Asten 16-02-1691 Hendrien Hendriks Asten 17-12-1730
1771 Mattijs Aart Wilberts Asten 02-07-1735 Mattijs Aart Wilberts Asten 02-07-1735
1776 Mattijs Aarts Wilberts en kinderen Asten 02-07-1735 Mattijs Aart Wilberts en kinderen Asten 02-07-1735
1798 kinderen Mattijs Aarts Asten 22-03-1761 Hendrik Matthijs Aarts Asten 22-03-1761
1803 kinderen Mattijs Aarts Asten 22-03-1761 Hendrik Matthijs Aarts Asten 22-03-1761
Kadasternummer F726
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F726 1832 Hendrik Mathijs Aarts Asten 22-03-1761
Dijk 17
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1834 Hendrik Mathijs Aarts Asten 22-03-1761 Helena Emerici Munsters Deurne 28-06-1681 11-11-1834
1834-1859 Helena Emerici Munsters Deurne 28-06-1681 weduwe Aarts
B41 1859-1869 Helena Emerici Munsters Deurne 28-06-1681 weduwe Aarts
B45 1869-1870 Helena Emerici Munsters Deurne 28-06-1681 weduwe Aarts 13-03-1870
B45 1870-1879 Mathijs Aarts Asten 12-06-1803
B45 1879-1883 Mathijs Aarts Asten 12-06-1803 26-05-1883
B45 1883-1890 Everardus Aarts Asten 05-11-1812 met broer, zus, neef, nicht
B44 1890-1900 Everardus Aarts Asten 05-11-1812 met zus, neef en nicht 16-05-1895
B40 1900-1904 Theodorus Bennenbroek Someren 03-04-1859 Helena Maria Aarts Asten 13-09-1854 naar Vosselen
B40 1904-1910 Andreas van Horik Deurne 20-03-1852 Johanna van Eijk Lierop 01-11-1851
B39 1910-1919 Andreas van Horik Deurne 20-03-1852 Johanna van Eijk Lierop 01-11-1851 naar Vosselen
B39 1919-1920 Petronella van Lierop Asten 30-05-1842 weduwe Bierings
B39 1920-1930 Peter Johan Bierings Asten 09-02-1882 Maria van Helmond Asten 10-04-1886
17 1930-1938 Peter Johan Bierings Asten 09-02-1882 Maria van Helmond Asten 10-04-1886
Referenties
  1. ^De Nedermaas; Limburgsch geìˆllustreerd maandblad, jaargang 5, nummer 11, 01-06-1928 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMUBMA01:000241036:00011&query=%22overleden+te+asten%22&coll=dts&rowid=4)
  2. ^Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?objectsearch=asten&coll=boeken&identifier=dpo:7113:mpeg21:0470)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 5 januari 2024, 10:54:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen