logo

De Vonder Homepagina


Lagendijk 2

Bij de verpondingen staan Antonis Peters en later Jan Wilborts als eigenaar van een huis op de Dijk:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 2:
Antonis Peters.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 8:
Jan Wilborts.

Johannes Wilbers Martens is geboren te Asten rond 1652 als zoon van Wilbordt Martens en Petronella (Peerke) Marcelis Schepers (zie Beekstraat 19). Hij is op 15-07-1674 te Asten getrouwd met Mechel Peters van Bussel, geboren te Asten op 16-01-1651 als dochter van Petrus Wilbert Joosten van Bussel en Judoca Willem Slaets (zie Busselseweg 5)1:

Contraxerunt sponsalia Jan Wilbers et Mechel Peters; testes Francisca Peters et Joost Peters. Matrimonio 15 con Frans Peters et Jois Joosten.

In ondertrouw opgenomen Jan Wilbers en Mechel Peters; getuigen Francisca Peters en Joost Peters. Huwelijk op 15 met Frans Peters en Jois Joosten.

01

Het gezin van Johannes Wilbers Martens en Mechel Peters van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-01-1676 Asten 02-07-1702
Judocus Theodori Coppens
Asten 22-12-1742 zie Voormalig huis F358
2 Johanna Asten 21-07-1677 Ongehuwd Asten 11-06-1731
3 Willibrordus Asten 20-04-1679 Ongehuwd Asten 26-11-1748
4 Judocus Asten 02-03-1681 Asten 25-05-1721
Catharina Philips van Heugten
Asten ±1745
5 Petronilla Asten 05-06-1683 Kind Asten ±1683
6 Maria Asten 09-01-1685 Asten 21-11-1717
Jan Jan Smits
Asten 27-10-1762 zie Dijkstraat 50
7 Petrus Asten 17-07-1690 Asten 19-05-1726
Margarita Matys van Dijck
Asten 06-11-1729
Maria Jan Peter Canters
Asten 30-04-1770 zie Dijkstraat 54
en ook Dijkstraat 62

Johannes Wilbers Martens erft van zijn schoonouders, waaronder een groot stuk groes met de naam de Bevercoot:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 44; 28-10-1680:
Isbout Peeter van Bussel, Johan Wilbordts getrouwd met Mechel, dochter Peeter van Bussel en Frans Peeters van Bussel. Kinderen en erven van Peeter Wilbordts van Bussel, nog in leven en wijlen Joostie Willem Slaets. Zij verdelen de goederen:
2e lot krijgt Johan Wilbordts huis, hof, hofstad en aangelag aan den Dijck 3 lopense ene zijde de straat, andere zijde de delers, ene einde Marcellus Martens, andere einde weduwe Peeter Geerits; land aan de Hofstadt 15 lopense 40 roede naast Marten Jan Teunis, van deze akker moet 1½ lopense gegeven worden aan het 1e lot; den Hoogendries 3 lopense naast Frans Peeters van Bussel; groes de helft van den Bevercoot geheel 30 lopense de zijde van Zomeren naast de weduwe Marcelis van de Vorst; groes de helft hiervan de zijde van Zomeren naast de weduwe Maria van de Vorst; de helft van een heiveld geheel 4 lopense naast Jan Wilbordts. Belast met 5 vat rogge per jaar aan de Pastorye.

Vijf jaar later erft Johannes Wilbers Martens van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 29 verso; 11-12-1685:
Johan Wilbordt Martens, Frans van Bussel getrouwd met Anneke, dochter Wilbordt Martens, Marten Wilbordt Martens, Wilbordt Willems Verbernen getrouwd met Maria, dochter Wilbordt Martens. Kinderen en erven van wijlen Wilbordt Martens en Peerken Marcelis Schepers. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Johan de hofstad naast Marcelis Martens aan den Dijck 8 lopense; land den Witthacker 3 lopense 3 roede naast de kinderen Joost Vreynssen; land het Langhackerken 7 copse naast Marcellus Martens; land het Campke 1½ lopense naast Andries Martens; land den Hulsbosch 30 roede naast Andries Martens; het Weyvelt 7 lopense naast Marcelis Martens; een hooiveld daar ten einde aan 3½ lopense naast Marcelis Martens; het achterste deel van de groote Hooybeempt tot Bussel naast Marten Wilbordt Martens; hooiveld de Campkens 3 lopense naast Peeter Reynders; een obligatie van ƒ 100,- ten laste van Matijs Fransen de Groodt; ƒ 100,- ten laste van Marten Jan Teunis Hennis; ƒ 47,- ten laste van Dirck Geerits. Belast met ƒ 3,- per jaar in een meerdere rente, met Marcelis Martens, aan rentmeester Hurnius; ƒ 1-5-0 per jaar aan rentmeester Hurnius.

Johannes Wilbers Martens voert samen met zijn zwager een proces:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 306; 21-07-1688:
Isbout Peeter Wilborts van Bussel en Jan Wilbort Martens getrouwd met Mechtelt, dochter wijlen Peeter Wilborts van Bussel, aanleggers contra Hendrick Aert Roosers, gedaagde.

Johannes Wilbers Martens heeft samen met zijn zwagers een schuld uitstaan:

Extract uit het protocol te Eyndhoven, 10-05-1686:
Eisbout Peters van Bussel, Frans Peters van Bussel, Johan Wilborts allen te Asten aan den Dijck. Zij zijn schuldig aan Mattheus van Hooff, coopman, alhier ƒ 200,- ã 5%. Eysbout beloofd zijn mede-comparanten kost- en schadeloos te houden. Hij heeft de ƒ 200,- voor hem alleen ontvangen.

Mechel Peters van Bussel is op 02-05-1710 te Asten overleden en Johannes Wilbers Martens is op 09--05-1710 te Asten overleden en bij de verpondingen staat zoon Peter als bewoner:

Verpondingen 1713 XIV- 60 folio 8:
Peter Jan Wilberts. ƒ 1-6-2.

Door de oudste dochter Maria Jan Wilberts worden de erfgoederen afgekocht:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 34; 24-05-1714:
Joost Dirck Coppens getrouwd met Mary Jan Wilberts, Wilbert, Joost en Peeter Jan Wilberts, Jenneke en Mary Jan Wilberts. Allen kinderen van wijlen Jan Wilberts en Mechel Peeters. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot: Joost Dirck Coppens beemd agter Bussel 2½ lopense naast Marten Wilberts; ƒ 300,- uit te keren door de ontvangers van het tweede lot.
2e lot krijgen Wilbert, Joost, Peeter, Jenneke en Mary huis, schuur, aangelag, land en groes zoals bij hen in bewoning en gebruik. Belast met 5 gulden 10 stuiver per jaar aan rentmeester des Tombe.

Johanna Jan Wilbers verkoopt vlak voor haar overlijden te Asten op 11-06-1731 haar erfdeel aan haar broer Judocus:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 160 verso; 07-05-1731:
Jenneke Jan Wilberts verkoopt aan Joost Jan Wilberts, haar broeder, haar kindsdeel zoals verkregen van haar ouders, Jan Wilberts en Mechel Peeters. Koopsom ƒ 50,-.

De kinderen Jan Wilbers kopen een gelofte van 200 gulden:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 134 verso; 25-09-1733:
Philips Carel Baron de Dongelbergen, Heer van Blortum, verkoopt aan de kinderen Jan Wilberts en de weduwe Wilbert Fransen van Bussel een schabinale gelofte van ƒ 200,- à 5% de dato 03-04-1708 schepenen Eyndhoven ten laste van Francis Peters van Busselen en ten bate van Matteus van Hooff. Op 23-05-1713, voor schepenen van Eyndhoven, verkocht aan Baron de Dongelbergen. Schepenen Eyndhoven.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis nog als onverdeeld op naam van de kinderen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 23 verso:
Kinderen Jan Wilberts.
Huijs, hoff en aangelagh 7 lopense.

In 1738 worden de goederen van Jan Wilbers en Meggel Peters van Bussel verdeeld en komt het huis op naam van Judocus Jan Wilbers en Peter Jan Wilbers:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 58; 13-03-1738:
Wilbert Jan Wilbers, Joost Jan Wilbers, Jan Jan Smits man van Maria Jan Wilbers, Peter Jan Wilbers. Kinderen en erven van Jan Wilbers en Meggel Peters van Bussel. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders de helft van het huis, met de grond zover deze is afgepaald.
1e lot krijgt Joost Jan Wilbers de helft van het huis, met de grond zover deze is afgepaald, de andere helft is van Peter Jan Wilbers; het voorste weiveld den Dooreman 6 lopense naast Geeff Paulus; het agterste Kempke 4 lopense naast Jan Driessen; de dries aan de schuur met de grond waarop de schuur is staande te ruimen 2½ lopense naast Peter Jan Wilberts; den IJsboutsacker 3 lopense naast Jan van Dijk; den acker naast de Tiendschuur 4 lopense naast Peter Jan Wilberts; het Heyvelt nevens het Straatje 3 copse naast Peter Jan Wilberts. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar in een meerdere rente, aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar uit de helft van het huis meer dan het 3e of 4e lot in de verponding zal moeten betalen.
2e lot krijgt Peter Jan Wilbers de helft van het huis met de grond zover die is afgepaald, de andere helft van het huis is van Joost Jan Wilberts; het voorste deel van de Bevertkoot 6 lopense naast Jan Goort Loomans2; het voorste Kemke 2 lopense naast Marten Jansen; het IJsboutsveltje 1 lopense naast Marcelis Andriessen; het agterste van den hooge Dries 1 lopense naast Geeff Paulus; den Dries aan de kuyl, met de grond waarop de schop en het bakhuis is staande te ruimen 2½ lopense naast Jan Jan Wilberts; het twee gedeelte van de voorste acker 4 lopense naast Jan Smits; de Wittenacker 3 lopense naast Symon Peters; het Hulsbuske ½ lopense naast Jan van Dijk; de helft van een heiveld 3 copse naast Peter Coppens. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar samen met het 1e lot aan rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar uit het huis, meer te betalen dan de verkrijgers van het 3e en 4e lot.
3e lot krijgt Jan Jan Smits het tweede deel van de Bevertkoot 6 lopense naast Peter Jan Wilberts; het Gelijntvelt 4 lopense naast Jan van Dijk; den hoogen Dries 2 lopense naast Jan Jan Smits; den halven Kamp met het Heytvelddaaraan 3 lopense naast Marten van Dijk; het Kempke aan den. Dijk 1 lopense naast Marcelis Andriessen 1⁄3e deel van de Voorsten acker 4 lopense naast Wilbert Jan Wilberts; de helft van de schuur, waarvan de grond in zijn geheel is gekomen aan het 1e lot; de helft van schop en bakhuis, waarvan de grond is gekomen aan het 2e lot en waarvan de andere helft aan het 4e lot is gekomen. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
4e lot krijgt Wilbert Jan Wilberts het 1⁄3e deel van de Bevertkoot 6 lopense naast Jan Jan Smits; het Ommelsvelt 3½ lopense naast Jan van Dijk; de Fransendries 1½ lopense naast Marten van Dijk; het drieske aan de Tiendschuur ½ lopense naast Peter Jan Wilbers; ¼e deel van Jansackers 2½ lopense naast Peter Martens; het Lankackerke 7 copse naast Symon Peters; den halven Kamp met het Heytvelt daaraan 3 lopense naast Jan Smits; de helft van de schuur, waarvan de grond is gekomen aan het 1e lot; de helft van schop en bakhuis, waarvan de grond is gekomen aan het 2e lot en waarvan de andere helft is gekomen aan het 3e lot. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land. Alle goederen zijn vrij en allodiaal.

Judocus Jan Wilbers is geboren te Asten op 02-09-1681 en op 25-05-1721 te Asten getrouwd met Catharina Philips van Heugten, geboren te Asten op 13-04-1693 als dochter van Philips Dielis van Heugten en Maria Hubert Jan Thielen (zie Rinkveld 5):

02

Het gezin van Judocus Jan Wilbers en Catharina Philips van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mechtildis* Asten 02-05-1722 Asten 09-02-1749
Wilbert Peters van Bussel
Asten 03-09-1772 zie Busselseweg 5
2 Petronella Asten 08-02-1725 Kind Asten ±1725
3 Petronella Asten 25-01-1727 Asten 10-10-1751
Jan Peters van Bussel
Asten 27-08-1794 zie ook Busselseweg 5

* ook bekend onder de naam Johanna Mechtildis

Catharina Philips van Heugten is op 15-05-1729 te Asten overleden en haar kinderen erven van haar ouders:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 86 verso; 03-01-1735:
Joost Jan Wilberts getrouwd geweest met Catalijn Philipse van Heughten, namens zijn kinderen Jenneke en Peternella, Peeter Jansen getrouwd geweest met Jenneke Philipse van Heughten, namens zijn kinderen Joost, Mary, Jenneke, Mechel en Francyn, Gielen Philips van Heughten, Joost Philips van Heughten. Allen kinderen en erven van Philips Dielis van Heughten en Mary Huybert Tielen. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgen de kinderen van Joost Jan Wilbers land de Kempe ontrent de Steege 3 lopense naast Jenneke Frans Huybers; groes ontrent 't Swartbroeck 4 lopense naast Marcelis Driessen; ƒ 125,- ã 4% te ontvangen van het laatste lot van Joost Philips van Heugten.

Volgens de bewoningslijst over de periode 1736-1746 is Judocus Jan Wilbers eigenaar en bewoner van het huis; rond 1740 komt hij vanuit een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis F453) in het huis wonen::

Jaar Eigenaar nummer 3 Dijk Bewoners nummer 3 Dijk
1736 Joost Jan Wilbers onbewoond
1741 Joost Jan Wilbers Joost Jan Wilbers
1746 kinderen Joost Jan Wilbers kinderen Joost Jan Wilbers
1751 Wilbert Peters van Bussel Wilbert Peters van Bussel

Judocus Jan Wilbers is rond 1745 te Asten overleden. Zijn broer Wilbert neemt een schuld over en maakt kort voor zijn overlijden te Asten op 26-11-1748 zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 6 06-02-1745:
Wilbert Jan Wilberts is schuldig aan Jan Tijssen van Dijk ƒ 50,- ã 4% wegens geleend geld door wijlen Joost Jan Wilberts ten laste van de kinderen Jan Wilberts. Marge 03-05-1749 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 227; 23-11-1748:
Wilbert Jan Wilberts, aan den Dijk, testeert. Alles aan zijn nichten, Jenneke en Peternel, dochters van Joost Jan Wilbers, bij hem wonende.

De erfgoederen van Wilbert Jan Wilbers worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 77; 04-01-1749:
Taxatie van de onroerende goederen van Wilbert Jan Wilberts overleden 26-11-1748. Jenneke Joost Wilberts is mede-erfgenaam. Waarde groes de Bevertkoot 6 lopense naast Jan Smits ƒ 100,-; groes het Ommelsvelt 3½ lopense naast Jan Tijssen van Dijk ƒ 60,-; groes den Fransendries 1½ lopense naast Marten van Dijk ƒ 30,-; groes aan de Tiendschuur ½ ,opense naast Peter Jan Wilbers ƒ 10,-; land Jansacker 2½ lopense naast Martinus van Hooff ƒ 40,-; land het Lanckackerke 7 copse naast erven Symon Peters ƒ 20,-; het heiveld in het land 3 lopense naast Jan Smets ƒ 25,-. Totaal ƒ 285,-. De goederen zijn belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 31-5-0; de helft van ƒ 300,- ã 4% aan het Apostelhuys, te Mierlo, schepenobligatie Helmont 10-07-1745 ƒ 150-0-0; ƒ 50,- aan Jan Tijssen van Dijk obligatie de dato 06-02-1745 ƒ 50-0-0. Totaal ƒ 231,25. Rest ƒ 53,75. 20e penning is ƒ 2-13-12.

In 1756 wordt de erfenis verdeeld, waarbij dochter Petronella het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 171; 03-01-1756:
Wilbert Peters van Bussel man van Jenneke, dochter van Joost Jan Wilbers en Jan Peters van Bussel man van Peternel, dochter van Joost Jan Wilbers, Zij delen de nagelaten vaste goederen van hun vrouwe ouders: 1e lot krijgt Wilbert land het Kempke ontrent het Dorp 2½ lopense naast Mattijs van Bussel; groes in de Steegen 3 lopense naast Mattijs van Bussel. Verponding ƒ 2-10-0 per jaar. Bede ƒ 0-12-8 per jaar.
2e lot krijgt Jan een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde weduwe Pieter van Riet; den Eysboutacker 3 lopense naast Jan Tijsse van Dijk; het voorste Weyvelt den Doornman 6 lopense naast Jan Tijssen; groes het agterste Kempke 4 lopense naast Jan Driessen; den dries aan de schuur met de ondergrond van de schuur 2½ lopense naast Peter Jan Wilbers; land naast de Tiendschuur 4 lopense naast Marten van Dijk; het Heytvelt neven het straatje 3 copse naast Peter Jan Wilbers; 1⁄3e deel van de Bevertkoot zijnde groes 6 lopense naast Marten van Dijk; het Ommelsvelt 3½ lopense naast Marten van Dijk; den Fransenacker 1½ lopense naast Jan Tijssen van Dijk; het Drieske aan de Tiendschuur ½ lopense naast Peter Jan Wilbers; ¼e deel van de Jansacker 2½ lopense naast Jan Smits; land het Lanckackerke 7 copse naast de weduwe Aart Symons; den halven Kamp met het Heytvelt 3 lopense naast Peter Jan Wilbers. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar; ƒ 1-05-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 17-17-2 per jaar. Bede ƒ 3-11-2 per jaar.

Petronella Joosten Wilbers is geboren te Asten op 25-01-1727 en op 10-10-1751 te Asten getrouwd met Johannes Peters van Bussel, geboren te Asten op 28-07-1727 als zoon van Peter Fransse van Bussel en Theodora (Dirkske) Pouwels (zie Busselseweg 5):

03

Het gezin van Petronella Joosten Wilbers en Johannes Peters van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josephus Asten 20-08-1752 Asten 01-02-1789
Petronella van Dijk
Asten 21-07-1792 zie Dijkstraat 54
en ook Dijkstraat 64
2 Johanna Maria Asten 26-01-1754 Asten 30-01-1785
Thomas Timmermans
Asten 03-10-1799 Hemel
3 Willibrordus Asten 06-12-1756 Kind Asten ±1756
4 Franciscus Asten 14-08-1759 Asten 21-10-1804
Johanna Maria Claessens
Asten 23-06-1811 zie Voormalig huis G359
5 Catharina Asten 12-11-1761 Kind Asten 15-10-1779
6 Petronilla Asten 06-09-1764 Asten 31-01-1790
Hendrik Mathijs Aarts
Asten 12-06-1799 zie Hoekstraat 2
7 Joanna Asten 14-06-1766 Asten 18-10-1801
Francis Thomas Swinkels
Geldrop 21-10-1814

Johannes Peters van Bussel wordt aangesteld als setter:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 14; 21-06-1760:
Dirk Dirks en Goort Canters worden aangesteld tot borgemeesters, Sint Jan 1760-1761. Tot setters worden aangesteld Tiele Slaats en Jan Peters van Bussel.

Johannes Peters van Bussel wordt aangesteld als voogd over de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn zus Maria Peters van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 23 verso; 27-09-1762:
Jan Peters van Bussel en Cornelis Peters worden aangesteld als voogden over Geertruy en Jenneke onmondige kinderen van Joost Andriessen en Maria Peters van Bussel die nu hertrouwd is met Peter Marcelissen.

Johannes Peters van Bussel wordt aangesteld als borgemeester, maar laat de administratie over aan Jacobus Losecaat:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 281; 20-07-1767:
Jan Peters van Bussel en Hendrik Tijs Haasen worden aangesteld tot borgemeesters van Sint Jan 1767-1768. Tot setters worden benoemd Tomas Bakers en Paulus Aart Wilbers.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 193; 14-11-1767:
Jan Peters van Bussel en Hendrik Tijs Haasen, borgemeesters Sint Jan 1767-1768 komt het niet gelegen om zelf dat borgemeesterschap te administreren. Zij dragen dit over aan Antoni Losecaat, president voor het collecteloon daartoe staande.

Johannes Peters van Bussel verkoopt samen met zijn broer Goort hun erfdeel van zijn ouders aan hun broer Wilbert:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 261 verso; 27-01-1768:
Jan Peters van Bussel en Goort Peters van Bussel. Zij verkopen aan hun broeder, Wilbert Peters van Bussel, 2⁄5e deel onverdeeld in de goederen hen aangekomen van hun overleden ouders. De goederen zijn gelegen op Bussel en in bewoning en gebruik bij de koper. De acte van scheiding en deling wordt heden verleden. Belast met ƒ 13-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 400,-

Johannes Peters van Bussel koopt stukken land van de gemeente Asten:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 7; 04-07-1768:
Het Corpus van Asten verkoopt volgens condities de dato 09-06-1768 aan Jan Peters van Bussel een hoekje nevens de Poterij van de koper is 18 roeden. Koopsom ƒ 32-10-0. Een heiveld, aan den Dijk 1 lopense 18 roede naast Petrus Aarts, pastoor. Koopsom ƒ 12-3-0. Een heiveld, aan den Dijk 2 lopense 40 roede naast de mistweg. Koopsom ƒ 21-10-0.

Johannes Peters van Bussel wordt aangesteld als vierman:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 341; 03-07-1770:
Johannes Jansen is bedankt als vierman. In zijn plaats is aangesteld Jan Peters van Bussel.

Johannes Peters van Bussel ruilt land met Mathijs Peter Wilberts:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 117 verso; 02-02-1771:
Mattijs Peter Wilbers geeft bij vermangeling over aan Jan Peters van Bussel, land aan den Astense Dijk ter waarde ƒ 50,-. Groes den nieuwen Dries 2 lopense naast Jan Peters van Bussel; groes het Heytvelt 3 copse naast Joost Koppens. De verkoper kan wegens swaare en extraordinaare bevinge sijner ledematen niet wel in staat sijnde te tekenen is geassisteerd met Jan Paulus van Dijk.
Jan Peters van Bussel geeft bij vermangeling over aan Mattijs Peter Wilbers ter waarde ƒ 50,-. Groes de Fransendries aan den Astense Dijk 1½ lopense naast de weduwe Jan Tijssen van Dijk.

Johannes Peters van Bussel erft een huis van Mathijs Peter Wilberts (zie Voormalig huis G359), echter Mathijs Peter Wilberts blijft nog tot 03-02-1788 in leven:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 155; 18-11-1777:
Mattijs Peter Wilberts, in het Dorp, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen.
Jan Peters van Bussel wegens gedane en nog te doene diensten krijgt huis, schop en hof in het Dorp waar de testateur in woont. Op conditie dat Jenneke, weduwe Tiele Coolen, zijn, testateurs, meid, daar in gedurende haar leven vrije woning zal hebben in het voorste of achterste vertrek en zij niet gehouden zal zijn iemand bij haar in te nemen. Zij mag ook ¼e deel van den hof gebruiken. Jenneke krijgt ook ƒ 16,-, boven en behalve haar huur. Eveneens krijgt zij het bed waarop zij slaapt, met een paar slaaplakens en dekens.

Johannes Peters van Bussel koopt een stuk land aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 80 verso; 12-08-1784:
Gerrit Verberne en Andries Smits verkopen aan Jan Peters van Bussel de Campacker met het Heytvelt 3 lopense naast Pieter Slaats. Koopsom ƒ 114-5-0.

Petronella Joosten Wilbers koopt een huis aan de Dijk van haar neef Mathijs Peter Wilberts:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 172 verso; 05-10-1786:
Mattijs Peter Jan Wilbers verkoopt aan Petronella Joosten getrouwd met Jan Peters van Bussel huis, hof en aangelag aan den Dijk 1 lopense en de Kamp 3 lopense, ene zijde weduwe Jan Berkers, andere zijde de koper; groes de Haas 3 lopense naast weduwe Jan Berkers; land het Kattegat 3 lopense naast de weduwe Jan van Dijk; land het Ouland 1 lopense naast de weduwe Jan van Dijk; land den Bergakker 3 lopense naast de weduwe Peter Marcelissen; groes den Varrenbeemt 4½ lopense naast de weduwe Jan Berkers; groes den Doorenman 2 lopense naast Corstiaan van den Weerden; groes het voorste gedeelte van de Bevertkoot 6 lopense naast Peter Smits; groes het voorste Kempke 2 lopense naast Jan Peters van Bussel; groes Eysboudsvelt 1 lopense naast Goort Peters; groes het agterste van den Hoogendries 1 lopense naast de kinderen Jan Smits; groes den dries aan de Kuyl met de grond van de schop en bakhuis 2½ lopense naast Jan Peters van Bussel; 1⁄3e deel van een stuk land de voorste Akker 4 lopense naast Jan Peter van Bussel; land de Wittenakker 3 lopense naast de kinderen Aart van Bussel; land het Hulsbuske ½ lopense naast Joost Koppens; groes den Fransedries 1 lopense naast Peter Slaats; land den Hegakker 2½ lopens enaast Peter Coolen; groes Eypkensvelt 2 lopense naast Peter Coolen; groes de Horst 1 lopense naast. 1-2. Peter Slaats; groes Bevertkoot wey en hoyvelt 4½ lopense naast Joost Verheyen. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar, in kapitaal ƒ 37-10-0 aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 2350,-.

Johannes Peters van Bussel wordt gevraagd een staat en inventaris op te maken voor de kleinkinderen van zijn broer Paulus Peter van Bussel (zie Wolfsberg 50):

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 65 verso; 07-10-1791:
Staat en inventaris opgemaakt door Antonie Verkuylen en Jan Peters van Bussel, als voogden over Paulus en Gerrit, minderjarige kinderen van Jan Verkuylen en Maria Paulus van Bussel, beiden overleden, van de boedel en nalatenschap van Paulus Peeter van Bussel, grootvader van de minderjarigen.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1751-1798 is Jan Peters van Bussel eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3 Dijk Bewoners nummer 3 Dijk
1756 Jan Peters van Bussel Jan Peters van Bussel
1761 Jan Peters van Bussel Jan Peters van Bussel
1766 Jan Peters van Bussel Jan Peters van Bussel
1771 Jan Peters van Bussel Jan Peters van Bussel
1776 Jan Peters van Bussel Jan Peters van Bussel
1798 Jan Peters van Bussel Jan Peters van Bussel en kind

Petronella Joosten Wilbers is als Peternel Peters van Bussel op 27-08-1794 te Asten overleden en dochter Johanna Jan Peeters van Bussel maakt haar testament op als zij ziek wordt:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 113 verso; 01-04-1799:
Jenneke Jan Peeters van Bussel, meerderjarige jonge dochter, ziek, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Haar enige erfgenaam wordt haar broeder, Frans Jan Peeters van Bussel, met wie zij, comparante, samen een huishouden voert. Naschrift: De waarde der nalatenschap bedraagt ƒ 700,-.

Johannes Peters van Bussel is te Asten op 16-02-1801 overleden en kort daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 56 verso; 25-04-1801:
Francis Jan Peeter van Bussel, Jenneke Jan Peeter van Bussel, Petronella Jan Paulus van Dijk, weduwe Joost Jan Peeter van Bussel namens haar minderjarige kind met name Jan. Zij verdelen de nagelaten goederen van Jan Peter van Bussel en Peternel Joosten, beiden overleden.
1e lot krijgen Francis en Jenneke groes den Hoogendries 1 lopense, 5 roede; groes het Heytvelt 1 lopense, 49 roede; 12½ lopense van land aan de Thiendschuur geheel 14 lopense, 25 roede; land Jansakker 2 lopense, 27 roede; land Eysboutsakker 3 lopense, 2 roede; land Wittenakker 3 lopense, 6 roede; land Hegakker 2 lopense, 9 roede; land aan de Straat 1 lopense, 25 roede; land 't Ouland 49 roede; land Hulsbosch 26 roede; een nieuw huis waarin de condividente van het 2e lot woont; 6 lopense 39 roede van land en groes int Aangelag geheel 13 lopense, 10 roede; groes het Kampke 6 lopense, 7 roede; groes den Dooreman 1 lopense, 36 roede; groes Dijkerwijvelt 6 lopense, 4 roede; groes Ommelsvelt 4 lopense, 24 roede; groes Grootvelt 6 lopense, 16 roede; groes het Wijvelt 6 lopense, 30 roede; groes de Horst 1 lopense, 12 roede; 1½ lopense, 8 roede van twee percelen groes het Heytvelt en den Haas samen 5 lopense, 33 roede; huis, hof en aangelag waarin zij wonen 3 lopense, 16 roede; groes de Nieuw Erve 1 lopense, 36 roede; groes de Nieuw Erve 1 lopense, 18 roede; de helft van de Nieuw Erve 2 lopense, 40 roede; een huisje en hof in 't Dorp ½ lopense; ene zijde de pad na de Stegen, andere zijde weduwe Bruynen, naast kinderen Jan Slaats. Belast met
ƒ 1-5-0 per jaar, de helft van ƒ 3,- per jaar waarvan het 2e lot de andere helft betaald.
2e lot krijgt het onmondige kind van Joost Jan Peter van Bussel huis, stal, schop en hof in huur en gebruik bij Peter Martens van Dijk; 2 lopense van land aan de Thiendschuur geheel 14 lopense, 25 roede, ene zijde Joost Smits, andere zijde het 1e lot; land de Nieuwenakker 2 lopense, 4 roede; land het Nieuwakkerke 3 lopense, 1 roede; land Kattegat 3 lopense, 3 roede; 6 lopense, 20½ roede van land en groes in 't Aangelag geheel 13 lopense, 10 roede, ene zijde weduwe Jan Berkers, andere zijde het 1e lot; groes Dooreman Hooyvelt 2 lopense, 17 roede; groes Eypkesvelt 2 lopense, 9 roede; groes den Cranenbeemt 4 lopense, 30 roede; groes Beevertkoot 5 lopense, 1 roede; groes den Dries 2 lopense, 13 roede; 4 lopense, 48 roede van twee percelen het Heytvelt en den Haas geheel 5 lopense, 33 roede, ene zijde Peter Slaats; de helft van de Nieuwe Erve geheel 2 lopense, 40 roede, ene zijde den Dijk van Lierop op Ommel. Belast met de helft van ƒ 3,- per jaar waarvan het 1e lot de andere helft betaald en waartegen het 2e lot ƒ 0-5-0 per jaar minder in de verponding zal blijven betalen.

Nu dochter Johanna Jan Peeters van Bussel hersteld is en inmiddels getrouwd, herroept ze haar testament:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 99 verso; 02-12-1801:
Jenneke Jan Peeters van Bussel nu getrouwd met Francis Swinkels, te Geldrop, verklaart te revoceren en te herroepen het testament de dato 01-04-1799 schepenen Asten.

De bewoningslijst van 1803 en de verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis rond 1800 weer met Francis van Bussel als eigenaar en Godefridus Mutsaerts als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 3 Dijk Bewoners nummer 3 Dijk
1803 Francis van Bussel Godefridus Mutsaards

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 23:
Kinderen zie folio 29 en 64 verso.
Jan Peters van Bussel weduwnaar van Peternel Joosten en Francis, Jenneke, Peternel en Maria kinderen en kintskinderen met name Jan verwekt bij wijlen Joost van Bussel bij versterf 1794.
Nummer 3 Huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Francis van Bussel is geboren te Asten op 14-08-1759 en op 21-10-1804 te Asten getrouwd met Johanna Maria Claessen, geboren te Someren op 28-02-1765 als dochter van Lucas Johannes Claessen en Joanna Maria Wilhelmus Wijnen:

04

Het gezin van Francis van Bussel en Johanna Maria Claessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 23-09-1805 Asten 03-06-1831
Johannes de Haan
Asten 08-09-1861 zie ook Voormalig huis G359

Francis van Bussel is op 23-06-1811 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat de weduwe van Francis van Bussel als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; F752:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 70 el, de Dijk zuid zijde, klassen 9.
Eigenaar: weduwe Francis Jan van Bussel.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastrale gegevens:

05

06

Johanna Maria Claessen is op 23-01-1847 te Asten overleden en daarna is de boerderij verbouwd. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont dochter Petronella van Bussel, geboren te Asten op 23-08-1805, in het huis. Zij is op 03-06-1831 te Asten getrouwd met Johannes de Haan, geboren te Lierop op 17-08-1804 als zoon van Wilhelmus de Haan en Wilhelmina Verberne. Zij wonen met hun gezin in een nieuw opgebouwd huis op huizingnummer B36 en vanaf 1869 nummer B40:

07

Hun zoon Franciscus de Haan, geboren te Asten op 29-09-1832 is dan al met zijn priesterstudie begonnen (zie Voormalig liefdehuis G1036).

Later gaat hun zoon Johannes Lucas de Haan, geboren te Asten op 10-12-1835, met zijn gezin wonen in een afgesplitst deel van het huis. Hij is op 05-02-1866 te Asten getrouwd met Anna Maria Elisabeth van Bussel, geboren te Asten op 25-02-1839 als dochter van Francis van Bussel en Johanna Smits (zie Jan van Havenstraat 13 en 15).

Petronella van Bussel overlijdt te Asten op 08-09-1861 en Johannes de Haan is op 27-12-1875 te Asten overleden. Daarna woont zoon Willem de Haan, geboren te Asten op 02-03-1834, met zijn ongehuwde broer Jan en dienstmeiden in het huis. Over de periode 1879-1890 is het huizingnummer B40:

08

In 1891 vertrekt Willem de Haan naar Someren en komt het huis in bezit van zijn broer Jan de Haan, geboren te Asten op 20-02-1842. Over de periode 1890-1900 is het huizingnummer B39:

09

Jan de Haan overlijdt te Asten op 12-02-1904 en het huis komt tijdelijk in bezit van broer Johannes Lucas de Haan, die destijds in een afgesplitst deel van het huis woonde. Het huis wordt in 1905 verpacht aan Francis Nooijen, geboren te Gemert op 02-09-1838 als zoon van Johannes Nooijen en Anna Maria van Schipstal. Hij is te Gemert op 30-06-1871 getrouwd met Hendrica van den Heuvel, geboren te Gemert op 17-01-1846 als dochter van Francis van den Heuvel en Petronella Martens. Over de periode 1900-1910 is het huizingnummer B35:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-09-1911 verkoopt Johannes Lucas de Haan vee:

11

In 1911 verhuist Francis Nooijen met zijn gezin naar Mierlo en Wilhelmina Petronella de Haan, geboren te Asten op 21-02-1881 als dochter van de eerdergenoemde Johannes Lucas de Haan en Anna Maria van Bussel, neemt het huis over. Zij is op 20-01-1911 te Asten getrouwd met Theodorus (Dorus) Knoops, geboren te Nuenen op 03-06-1879 als zoon van Hendrik Knoops en Maria Kolenburg. Johannes Lucas de Haan is op 02-10-1914 te Asten overleden en Anna Maria Elisabeth van Bussel is op 20-02-1916 te Asten overleden, met rechtsboven het bidprentje bij haar overlijden. Na hun overlijden is het afgesplitste deel weer samengevoegd bij de woning. Het huizingnummer over de periode 1910-1920 van het huis is dan B33:

12

Hun zoon Johannes Lucas Knoops, geboren te Asten op 01-01-1913, is in september 1924 met zijn studie gestart in Sint Oedenrode, zoals linksonder gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-09-1924. Daaronder in diezelfde krant van 19-12-1932 de mededeling dat hij is vrijgesteld van dienstplicht:

Hij start zijn opleiding tot priester daarna in Bavel en op 25-07-1937 wordt Johannes Lucas Knoops bij de Congregatie der Heilig Harten in Valkenburg tot priester gewijd. De Nederlandsche staatscourant van 18-03-1947 meldt dat hij aalmoezenier in het leger wordt:

Vanaf 1947 tot 1950 heeft hij als aalmoezenier in Indonesië gewerkt, zoals rechts wordt medegedeeld2.

Hieronder een foto van het huis bij het priesterfeest van Johannes Lucas Knoops3:

Bij de thuiskomst van de Indiëgangers schreef Johannes Lucas Knoops het volgende4:

Johannes Lucas Knoops is op 27-06-1981 te Eindhoven overleden en hieronder het bidprentje en een foto bij zijn overlijden:

Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B34 en ook bekend staand als Dijk 5:

13

Ook over de periode 1930-1938 wonen Theodorus Knoops en Wilhelmina Petronella de Haan met hun gezin in het huis op Dijk 5:

14

Zoon Henricus (Harrie) Knoops, geboren te Asten op 14-02-1915, heeft daarna in het huis gewoond. Hij is op 28-01-1941 te Asten getrouwd met Petronella Elisabeth (Nel) Jansen, geboren op 18-06-1914 te Asten als dochter van Martinus Jansen en Hubertina Lemmen. In het dagblad de Zuid-Willemsvaart van 07-01-1941 doen zij aangifte voor hun huwelijk en in die van 31-01-1941 zijn zij gehuwd:

15 16

In het Peelbelang van 10-03-1945 staat de geboorte van zoon Johannes:

17

Op de website van Himmels schrijft Peer Welten het volgende over de familie Knoops-Jansen:

Deze week kreeg ik een mailtje met informatie over deze foto nog sterker die persoon Theodorus Knoops woont er nu zelf. Het is het huis van de familie Knoops die een nieuwe keuken hadden in het kader van de streekverbetering in de Peel. Ook het dak werd aangepakt en het strooie dak werd vervangen door golfplaten. Vroeger had het adres Dijk 5 en werd veranderd in Lagendijk 2. Aan het aanrecht staat moeder, Nel Knoops-Jansen en vader zit aan de tafel. De kinderen zijn er van Knoops en van Bierings. Van links naar rechts: Frans Bierings, daarnaast een jongen waar je alleen de armen van ziet, is Frans Knoops, dan achteraan is Sjef Bierings en die aandachtig zit te lezen is Theo Knoops, de huidige bewoner die ook weer een rieten dak liet aanbrengen. Helemaal achteraan dus vader Harrie Knoops, die hier ook is geboren en hier vooraan op de rug gezien is Martien Knoops. Het kleine meisje is Maria Bierings en het grotere meisje rechts met potlood in de hand, dat is Maria Knoops. Van de Knoopsen op deze foto zijn Theo en Maria nog in leven. Deze foto is gemaakt in 1960, meteen na de verbouwing van het huis een jaar eerder. Het huis gold toen als supermodern. Met touringcars werden de bezoekers aangevoerd. Onder de gasten waren mensen die vreemde talen spraken. En vrouwen in kleurige gewaden met een rood rondje op het voorhoofd. Er zijn veel foto's gemaakt en ik zoek er nog eentje waar Frans en Theo in de douchecel op een muurtje met onze voeten in de douchebak zitten en met de sproeier in de hand. Die foto heeft in het damesblad Beatrijs gestaan. Ik hoop die nog te vinden.

Hieronder de bij dit verhaal behorende foto daterend van 1960:

18

Theodorus Knoops is op 23-04-1956 te Asten overleden en Wilhelmina Petronella de Haan is te Asten op 01-04-1959 overleden. Hun schoondochter Petronella Elisabeth (Nel) Jansen is op 27-10-1992 te Asten overleden en hun zoon Hendricus (Harrie) Knoops is op 20-04-2000 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19

20

Hieronder met streetview van 2010 de uit 1847 daterende boerderij op de Lagendijk 2 op ongeveer dezelfde locatie:

21

En hieronder met streetview van 2017 dezelfde boerderij:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1688 Jan Wilberts Asten 21-04-1644 Jan Wilberts Asten 21-04-1644
1713 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690 Peter Jan Wilbers Asten 17-07-1690
Dyck huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost Jan Wilbers Asten 02-09-1681 onbewoond Asten 02-09-1681
1741 Joost Jan Wilbers Asten 02-09-1681 Joost Jan Wilbers Asten 02-09-1681
1746 kinderen Joost Jan Wilbers Asten 25-01-1727 kinderen Joost Jan Wilbers Asten 25-01-1727
1751 Wilbert Peters van Bussel Asten 02-11-1720 Wilbert Peters van Bussel Asten 02-11-1720
1756 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727
1761 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727
1766 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727
1771 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727
1776 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727
1798 Jan Peters van Bussel Asten 28-02-1727 Jan Peters van Bussel en kind Asten 28-02-1727
1803 Francis van Bussel Asten 14-08-1759 Godefridus Mutsaards Asten 19-11-1764
Kadasternummer F752
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
F752 1832 Johanna Maria Claessen Someren 28-02-1765 weduwe van Bussel
Dijk (tijdelijke splitsing)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
B36 1864-1869 Johannes Lucas de Haan Asten 10-12-1835 Anna Maria van Bussel Asten 25-02-1839
B40 1869-1879 Johannes Lucas de Haan Asten 10-12-1835 Anna Maria van Bussel Asten 25-02-1839
B39 1879-1890 Johannes Lucas de Haan Asten 10-12-1835 Anna Maria van Bussel Asten 25-02-1839
B38 1890-1900 Johannes Lucas de Haan Asten 10-12-1835 Anna Maria van Bussel Asten 25-02-1839
B34 1900-1910 Johannes Lucas de Haan Asten 10-12-1835 Anna Maria van Bussel Asten 25-02-1839
B34 1910-1914 Johannes Lucas de Haan Asten 10-12-1835 Anna Maria van Bussel Asten 25-02-1839 02-10-1914
B34 1914-1916 Anna Maria van Bussel Asten 25-02-1839 weduwe de Haan 20-02-1916
Dijk 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1847 Johanna Maria Claessen Someren 28-02-1765 weduwe van Bussel 23-01-1847
1847-1859 Johannes de Haan Lierop 17-08-1804 Petronella van Bussel Asten 23-09-1805
B36 1859-1869 Johannes de Haan Lierop 17-08-1804 Petronella van Bussel Asten 23-09-1805 03-09-1861
B40 1869-1879 Johannes de Haan Lierop 17-08-1804 27-12-1875
B40 1879-1890 Willem de Haan Asten 02-03-1834 met broer
B39 1890-1891 Willem de Haan Asten 02-03-1834 naar Someren
B39 1891-1900 Jan de Haan Asten 20-02-1842
B35 1900-1904 Jan de Haan Asten 20-02-1842 12-02-1904
B35 1904-1905 Johannes Lucas de Haan Asten 10-12-1835 Anna Maria van Bussel Asten 25-02-1839
B35 1905-1910 Francis Nooijen Gemert 02-09-1838 Hendrica van den Heuvel Gemert 17-01-1846
B33 1910-1911 Francis Nooijen Gemert 02-09-1838 Hendrica van den Heuvel Gemert 17-01-1846 naar Mierlo
B33 1911-1920 Theodorus Knoops Nuenen 03-06-1879 Wilhelmina Petronella de Haan Asten 21-02-1881
B34 1920-1930 Theodorus Knoops Nuenen 03-06-1879 Wilhelmina Petronella de Haan Asten 21-02-1881
5 1930-1938 Theodorus Knoops Nuenen 03-06-1879 Wilhelmina Petronella de Haan Asten 21-02-1881
5 1941 Henricus Knoops Asten 14-02-1915 Petronella Jansen Asten 18-06-1914

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 4 april 2024, 17:05:27

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen