logo

De Vonder Homepagina


Lagendijk 7

Dit huis is in bezit van Margaretha Mathijssen van Rut, geboren te Asten rond 1625 als dochter van Mattijs van Ruth. Zij is rond 1648 getrouwd met Martinus Antonissen, geboren te Asten rond 1620 als zoon van Anthonis Peter Martens en Emke Dierck Peters Verschueren (zie Voormalig huis F766). Hieronder het gezin van Marten Antonissen en Margaretha Mathijssen van Rut:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 14-04-1649 Asten 02-02-1670
Johannes Martens
Asten 09-05-1683
Godefridus Goorts Verberne
Asten 07-04-1723 zie ook Dijkstraat 50
2 Johanna Asten ±1651 Asten 08-11-1682
Willem Jan Slaets
Asten 12-01-1739 zie Beekstraat 17
3 Emerentiana Asten ±1652 Asten 18-06-1679
Johannes Jansen van Osch
Asten 30-07-1699 zie Voormalig huis G147
4 Antoniske Asten ±1654 Asten 03-03-1680
Jan Fransen Vervoordeldonck
Asten 03-04-1732 * en zie Voormalig huis B409
5 Arnoldus Asten ±1655
6 Mayke Asten ±1657 Ongehuwd Asten 11-05-1732
7 Anneke Asten 21-09-1659 Asten 17-02-1686
Johannes Jansen Smits
Asten 28-05-1735 zie Diesdonkerweg 9
8 Mathys Asten 02-11-1660 Asten 11-07-1688
Catharina Marcelis
Asten 04-03-1723 zie Dijkstraat 62

* Vervoordeldonck ook bekend staand als van de Loverbosch of soms Joosten

Zij woonden elders (zie Beekstraat 17) en verhuurden dit huis aan derden, waarschijnlijk Goort Verberne.  Martinus Antonissen erft nog van hun tante Meriken Peters, hoogstwaarschijnlijk een zus van zijn moeder:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 15; 03-04-1648:
Marten, zoon wijlen Teunis Peters, Dryes Martens getrouwd met Peerken, dochter Teunis Peters. Zij verdelen de nagelaten goederen van Meriken Peters, hunne moeye.
1e lot krijgt Marten Teunis huis, land, groes van Meriken zijnde het gehele goet aen den Dijck; weiveld achter Wilbort van Bussel zonder de 3 copsaet aan erffve Dryes Martens aangelegen; hooiveld de Cranenbempt naast Seel Schepers; de Craenenacker naast Isbout Hanricx; groes het Bruxcken aen den Dijck naast Seel Schepers; land 'd Oullandt aen de Braeck naast Seel Schepers; hooigroes ontrent den Haitrack onder Lyessel; dries aen den Dijck gekomen van Jacop Jan Tijssen. Belast met: de helft van 3 malder rogge, uit een meerdere rente, met Marten Selen te betalen, uit de goederen van Stijn Verboeyen te Astappen.
2e lot krijgt Dryes Martens de hofstad gelegen bij het huis aen den Dijck; groes de cleyne Horst, zoals Marten Teunis die competeerde en met deze deling is vereffend naast Marten Selen; groes het Busvelt naast Seel Schepers; land het Oulandt naast Marten Teunis; hooiveld aen den Dijck, eertijds gekomen van Merie Aerts naast Geeff Willem Martens; de helft van de Langenacker, gekomen van Hanrick Goortssen naast Marten Selen; land 't Ven naast Seel Schepers. 

Een zus van de moeder, Teuniske Dirck Peters Verschueren, laat ook een erfenis na aan Martinus Antonissen:

Asten Rechterlijk Archief 53; 22-11-1653:
Tonisken, dochter Dirck Peters, aen den Dijck, geassisteerd met Laurens Volders, wesende een gehele oude dochter, nochtans haer verstandt ende vijff sinnen in alles volcommelijck gebruyckende als wesende gesondt van lichaeme, onder het volckgaende en staende. Zij testeert:Dat door haar erfgenamen, op haar begrafenisdag, twee malder roggen worden gebacken en uytgespynt aen den huysarmen.Aan Teunis Pauwels en Emken, haar zuster een halve rijksdaalder en die daarmee, om haar moverende redenen, uit de nalatenschap gaan.Haar erfgenamen worden Dryes Martens, haar neef voor de helft en Marten Anthonis Peter Martens, zijn zwager voor de andere helft. Dits merck van Teuniske testatrice.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 45 verso; 02-03-1656:
Marten Teunis en Andries Martens getrouwd met Peerken Teunis. Zij verdelen de, aan hen bij testament, nagelaten goederen van Teunisken, dochte Dirck Peeters Verschueren, hun moetgen:
1e lot krijgt Marten de helft van de hofstad aan den Dijck, ene zijde en einde weduwe Jan Duyssen, andere zijde Marten Teunis, andere einde de straat; land ter plaatse voorschreven 3 lopense naast Philips Isbouts; groes 2½ lopense naast Peeter Wilborts; land 1 lopense naast Jan Ambrosius; heiveld 3 copse naast Marten Hendrix. Belast met de cijns aan de Heer van Helmont uit het goed te Ommel; 9 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest van Deurne; 9 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten; 1 vat rogge per jaar aan het Onze Lieve Vrouwe-altaar te Asten; 5 vat rogge per jaar aan de Pastorye te Asten; 2 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest te Asten; 2 peeters per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgt Andries Martens land aen den Dijck 3 lopense naast Philip Isbouts; groes Jansvelt aan den Dijck 2½ lopense naast Marten Teunis; groes het Ven aan den Dijck naast Jan Thomas; heiveld aen den Dijck naast Marten Teunis; land den Hulsbosch 3 copse naast Paeuwels Geven; zes eikenbomen, staande naast de hofstad. Belast met 8 vat rogge per jaar aan het Convent van Ommel; 5 vat rogge per jaar aan de Pastorye van Asten; 4 vat rogge per jaar aan de Capel van Vlierden; 2½ vat rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten; 6 vat rogge per jaar aan de Custerye van Asten; 1 gulden 10 stuiver per jaar aan de Heilige Geest van Mierlo. Naschrift: de voorgaande deling wordt, wat de lasten betreft, vervallen verklaard. Men zal zich houden aan deze deling.

Martinus Antonissen verkoopt een hofstad en de tweede echtgenoot van zijn vrouw krijgt de inkomsten:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 8; 27-01-1654:
Marten Teunis verkoopt aan Peeter Dirckx en Hendrick Joosten als momboiren van Lijsken, onmondige dochter Aert Joosten en Jenneken ten behoeve van de onmondige een hofstad aan den Dijck 1½ lopense, ene en andere zijde den drijfwech, ene einde de straat, andere einde de erven Marten Hendrickx cum suis. Belast met 10 stuiver per jaar cijns van de grond. Koopsom ƒ 100,- à 5%. De kopers stellen als onderpand de gekochte hofstad en een akkertje 5 copse naast Peter Wilborts. Marge 03-05-1686 Jan Antonis getrouwd met Grietien, weduwe Marten Teunis, is voldaan door de momboiren van Lijsken Peter Geerits.

Martinus Antonissen koopt nog een huisje aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 42; 28-01-1656:
Isbout Luycas verkoopt aan Marten Teunis huisken en hof aan den Dijck, ene zijde en einde de kinderen Marten Hendrix, andere zijde het straatje, andere einde Lijsken Aerts; land en groes het Campken aen den Dijck 4 lopense naast Peeter Wilborts; land den Hegacker 3½ lopense naast Marcelis Peeters; land den Bocht 3 lopense naast Lijsken Aerts; hooibeemd aen den Dijck 15 lopense naast Andries Martens en Peeter Wilborts. Belast met 11 stuiver per jaar of 2 hoenders en 1 stuiver per jaar uit het Campken aan de Heer van Asten in een tekst; ƒ 450,- aan Jan Jan Schniders, te Eyndhoven uit de hooibeemd aan den Dijck; ƒ 100,- aan de Kerk van Asten uit de Hegacker.

Martinus Antonissen koopt land en groes aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 144; 12-05-1661:
Legatarissen van Maeyken Fransen, weduwe van Jan Aerts van Hooff, verkopen aan Marten Teunis land het Lanckhoudt aen den Dijck 4 lopense 23 roede 16 voet naast Marcelis Schepers; land het Hulsbosken naast Wilbort Martens; land het Kattegat 2 lopense 7 roede 18 voet naast Wilbort Martens, schietende scherp uit met het ander einde op Peeter Goorts.

Martinus Antonissen is te Asten op 18-05-1664 overleden en Margaretha Mathijssen van Rut is te Asten op 25-07-1665 hertrouwd met Johannes Antonis Dielis, geboren te Asten rond 1625. Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en Johannes Antonis Dielis koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 18; 06-01-1680:
Marten Jan Tonis verkoopt aan Jan Antonis land den Dijck ½ lopense naast de kinderen IJsbout Hendricx. Koopsom ƒ 39,-.

Bij de verpondingen van 1680 en 1688 worden de kinderen als eigenaar genoemd en Goort Verberne als bewoner:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 2 verso:
De kinderen van Jan Antonis, gebruiker Goort Verbernen.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 9:
Jan Antonis, gebruiker Goort Goortsen Verbernen. In de bede ƒ 3-6-4.

Margaretha Mathijssen van Rut is op 08-04-1691 te Asten overleden en een jaar later worden de goederen verdeeld, waarbij dit huis in handen komt van Goort Goortsen Verberne als man van Maria Martens, Mayken Martens en Johan Smits als man van Anneke Martens:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 6 verso; 12-05-1692:
Jan Antonissen getrouwd geweest met Margareta Matijssen van Rut, Goort Goortsen Verberne getrouwd met Maria, Willem Jan Slaets getrouwd met Jenneke, Jan Fransen Vervordeldonck getrouwd met Antoniske, Mayken Martens, Johan Smits getrouwd met Anneken, Mathijs Martens. Allen kinderen van wijlen Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut. Zij delen de nagelaten goederen met dien verstande dat Jan Antonissen is getrouwd geweest met Margareta voorschreven zonder dat uit dat huwelijk kinderen geboren zijn. De condividenten zijn overeengekomen dat Jan een kindsdeel zal ontvangen uit de nagelaten goederen van Margareta. Hiermee zijn alle voorgaande maeckselen doodt ende te niet.
1e lot krijgt Jan Antonissen huis, hof en aangelag te Ommel 4 lopense, ene zijde Joost van Heughten, andere zijde Jan Peeter Canters en anderen; land de Venacker 1 lopense naast Jan Peter Canters; land den Drieseeght 2 lopense naast Jan Peter Canters; land den Halsecker 2 lopense naast Jan Vreynsen; land de hoogh Loo 7 copse naast Jacob van de Cruys; groes in de Engelbeemden 3 lopense naast Antonis Canters; groes in de Liesselse beemden. Belast met de cijns aan de Heer van Helmont, zoals die bevonden wordt; 1 gulden 16 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgen Willem Jan Slaets, Jan Fransen van de Loverbosch, ook Vordeldonck genoemd en Matijs Martens het oude huis, schuurschop en aangelag aan den Dijck 5 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Marten Wilbordts; het voorste stuk van den Ecker 3 lopense naast Juffrouw Schenaerts; land het Ouwlandt 1 lopense naast de kinderen Andries Martens; land het achterste Ouwlandt 2 lopense naast Marten Wilbordts; land het Lanckhout 4 lopense naast Marten Jansen; land het Lanckhout 1 lopense naast de kinderen Isbout Hendricx; land Hulsbosch 17 roede naast Jan Wilbordts; land den Dijckhof 2 lopense naast Willem Verbernen en anderen; land het Cattegat 2 lopense naast Hendrick Andriessen; groes het Heytvelt 3 lopense naast Marten Wilbordts; groes 14 lopense naast Marcellus Martens en anderen; groes den Cranenbeempt 5 lopense naast Philips Verdijsteldonck. Belast met 3 guldne per jaar aan rentmeester van Hurn.
3e lot krijgen Goort Goortsen Verbernen, Mayken Martens en Johan Smits het nieuwe huis, schuur, schop en aangelag aan den Dijck 8 lopense, ene en andere zijde Frans van Bussel; land 4 lopense naast Hendrick Andriessen; land het achterste eynde van de Eckers 4 lopense naast Juffrouw Schenaerts; land en groes den Cranenecker 4 lopense naast de kinderen Isbout Hendricx; land het voorste Ouwlandt 7 copse naast Peeter Reynders; groes het Grootvelt 4 lopense naast Gerit Claessen; groes Jansveltie 7 lopense naast Frans van Bussel en anderen; groes de Zil 3 lopens enaast de kinderen Isbout Hendricx; groes de Horst 1 lopense naast Flips Verdijsteldonck. Belast met: 10 stuiver per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 2-5-0 per jaar aan den Armen van Deursen.

Dochter Maria Martens is geboren te Asten op 14-04-1649 en op 02-02-1670 getrouwd met Johannes Martens, geboren te Asten op 24-07-1647 als zoon van Martinus en Godefrida. Na zijn overlijden te Asten op 24-12-1679 is Maria Martens op 09-05-1683 te Asten hertrouwd met Godefridus Goortsen Verberne, geboren te Asten op 10-05-1651 als zoon van Godefridus Verberne en Maria (zie Dijkstraat 50):

Jan Martens et Maria Martens; Jois Wilbers et Jois Driessen.

01

De gezinnen van Maria Martens met Johannes Martens en met Godefridus Goortsen Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marten Asten 14-01-1671 Kind Asten ±1671
2 Lyske Asten 25-02-1672 Asten 01-11-1699
Wilhelmus Willems
Asten 12-05-1738
3 Josyn Asten 09-01-1675 Asten 04-05-1704
Goort Thomas Canters
Asten ±1725
4 Martinus Asten 10-08-1678 ±1720
Catharina Driesmans
Asten 07-09-1748
5 Johannes* Asten 10-02-1684 Kind Asten ±1684
6 Godefrida* Asten 31-07-1687 Kind Asten ±1687
7 Godefridus* Asten 05-02-1690
8 Margaretha* Asten 28-10-1693 Kind Asten ±1693
9 Maria* Asten 27-01-1696 Religieuse Nunhem 23-08-1753 **

* kinderen uit het tweede huwelijk
** Maria Verberne kreeg op 22-10-1724 haar zusterkleed en werd op 28-10-1725 geprofest in het klooster Maria-Schoot te Ommel (zie Voormalig huis B409

Goort Goortsen Verberne koopt een stuk land aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 1; 18-01-1686:
Dirck Geerits ende Aert Martens, momboiren van Elisabeth weduwe Peeter Geerits verkopen aan Goort Goortjes Verberne Colenbeempt aan den Dijck 2 lopense naast Frans van Bussel. Koopsom ƒ 120,-.

Goort Goortsen Verberne wordt benoemd als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 301; 25-06-1688:
Frans Hoefnagels en Goort Goorts Verberne zijn aangesteld als borgemeesters van Sint Jan 1688-1689. Als setter Lucas Jacob van der Loo.

Het huis wordt verkocht door de oudste broer en zus van Maria Martens voor hun kindsdelen aan Goort Goortsen Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 41 verso; 24-02-1693:
Aert Martens en Jan Jansen van Osch man van Emke Martens. Zij verkopen aan Goort Goortsen Verberne huis, hof en aangelag aan de Dijck 1 lopense, ene zijde de koper, andere zijde Frans van Bussel, ene einde Philips Geerits, andere einde de straat; land Goortsecker 2½ lopense naast Hendrick Andriessen; land en dries den Bocht 6 lopense naast Frans van Bussel; groes den Coelenbeempt aan den Dijck ontrent de Aa 4 lopense naast Frans van Bussel. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan de Heilige Geest van Deursen; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 580,-.

Goort Goortsen Verberne ruilt land met Frans van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 88; 23-02-1695:
Frans van Bussel heeft bij erfmangeling verkocht aan Goort Goortsen Verberne land den Bocht aan den Dijck 1 lopense naast Marten Wilbordts. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 88; 23-02-1695:
Goort Goortsen Verberne heeft bij erfmangeling verkocht aan Frans van Bussel land den Willigenacker aan den Dijck 2½ lopense naast Hendrick Andriessen.

De andere twee kinderen van Margaretha Mathijssen en Martinus Antonissen verdelen de erfenis en het huis komt in bezit van Goort Goortsen Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 35 verso; 04-04-1707:
Goort Goortsen Verberne man van Maria Martens, Emke Martens geassisteerd met Matijs Martens, Jan Smits man van Anneke Martens. Kinderen van Marten Antonissen en Margareta Mathijssen van Rut. Zij verdelen een huis, schuur, aangelag, land en groes aan de Dijck 40 lopense. Zoals in gebruik en bewoning is van Goort Goortsen Verberne.
1e lot krijgt Goort de schuur; de camp naast den hoek van de schuur op het waskuylke gelegen aan den Dijck 3 lopense; land Goortsacker 5 lopense naast Frans van Bussel; groes ter plaatse voorschreven 6 lopense naast Frans van Bussel; groes den Horst 1 lopense naast Marten Wilbordts.

Bij de verpondingen van 1709 staat Godefridus Goortsen Verberne nog als eigenaar, maar bij de verpondingen van 1713 is het huis in handen van Marten Jansen Martens:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 6:
Goort Verbernen. 22-17½ - 5-11-12.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 8:
Marten Janssen 08-12-1734 aan Jan Joosten Smits.
Aan de weduwe Willem Slaets. In de bede ƒ 3-6-12.

Maria Martens is op 07-04-1723 op de Dijk te Asten overleden en Godefridus Goortsen Verberne is op 10-04-1723 op de Dijk te Asten overleden en hieronder hun begraafakten:

De boel blijft nog onverdeeld en de goederen worden omschreven als behorend bij de kinderen Marten Jan Teunis. Enkele jaren later wordt de erfenis onder de kinderen uit het eerste huwelijk verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 258 verso; 05-10-1731:
Marten Jansen, Elisabeth Janse en Goort Canters. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, Jan Martens en Mary Jansen, gelegen aan den Dijck.
1e blinde lot krijgt Martinus Jansen het huis, schuur, schop en aangelag 4 lopense, ene zijde Frans van Bussel, andere zijde Jan Smits, ene einde Jan Joost Simons, andere einde de delers; land het Campke 11 lopense naast Frans van Bussel; groes het Ven 1 lopense naast Frans van Bussel; hei de Horst naast Frans van Bussel; groes Coolenbempt 2 lopense uit een stuk van 8 lopensenaast. Verponding geheel doch het 2e lot zal hierin ƒ 5,- betalen. Marten Jansen zal aan zijn zwager, Goort Canters ƒ 25,- à 4% betalen.
2e blinde lot krijgt Elisabet Jansen land Goortsacker 4 lopense naast Gevert Paulus; groes Coolenbempt 6 lopense uit een stuk van 8 lopense naast Frans van Bussel. Verponding ƒ 5,- per jaar. Elisabet Jansen zal aan haar zwager, Goort Canters  ƒ 25,- à 4% betalen.
3e lot krijgt Goort Canters ƒ 25,- à 4% van het 1e lot en ƒ 25,- à 4% van het 2e lot.

Zoon Marten Jansen Martens is geboren te Asten op 10-08-1678 en rond 1720 getrouwd met Catharina Driesmans, geboren te Lommel op 04-10-1696 als dochter van Joannes Driesmans en Catharina van Ham.

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren en als zijn tante Mayken Martens overlijdt, laat hij een taxatie van haar goederen uitvoeren:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 06-06-1732:
Taxatie van de onroerende goederen van Marie Martens van Dijck overleden 13-05-1732 te Ommel. Marten Jansen is erfgenaam. Waarde land en groes aen den Dijck 9 lopense 1 copse naast Frans van Bussel ƒ 110,-; land aen den Dijck 7 copse naast Jan Andriessen ƒ 20,- ; groes 2½ lopense naast Symon IJsbouts ƒ 30,-. Totaal ƒ 160,-. 20e penning is ƒ 8-6-0.

In 1735 maken  Marten Jansen Martens en Catharina Driesmans hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 108; 20-06-1735:
Marten Jansen en Catharina Driesman, zijn vrouw, testeren. De langstlevende van hen beiden wordt heer en meester, vrouw en meesterse van alle hunne haef en toght en gereede geene daarvan uytgescheyden om daarmee zijn of haar vrije wil te doen. De langstlevende ontvangt ook de toghte van hunne erffgoet dit gedurende zijn leven, zonder het echter te mogen belasten. Na overlijden van de langstlevende zal het erffgoet weer gaan naar de zijde van waar het gekomen is. Het gereet en mobilien, haef en huysraat zal gaan naar de vrienden van de langstlevende -och deze zullen gehouden zijn alle borgemeesters- 's lands- en dorpslasten te betalen. Indien uit dit huwelijk kinderen geboren worden is dit testament doot en teniet. Marge 12-10-1765 copie voor Jan Janse Coolen; 22-08-1776 copie voor de armmeesters van Asten.

Marten Jansen Martens ziet af van de nalatenschap van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 153 verso; 02-07-1736:
Marten Jansen getrouwd met Catarina Driesmans, geboren te Lommel en Steven Driesmans, geboren en wonende te Lommel. Zij accorderen betreffende de boedel en nalatenschap van Jan Driesmans en Catalijn van Hamm. De eerste comparant nomen uxoris ziet af van deze nalatenschap tegen betaling van ƒ 150,-.De tweede comparant neemt de nalatenschap met alle schulden van dien. 

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van Marten Jansen Martens:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 24 verso:
Marten Janssen.
Huijs, hoff en aangelagh 5 lopense. In de bede ƒ 3-6-12.

Jaar Eigenaar nummer 4 Dijk Bewoners nummer 4 Dijk
1736 Marten Jansen Marten Jansen
1741 Marten Jansen Marten Jansen
1746 Marten Jansen Marten Jansen

Marten Jansen Martens is op 07-09-1748 te Asten overleden en zijn weduwe vraagt een taxatie aan:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 6 verso; 18-10-1748:
Taxatie van de onroerende goederen van Marten Jansen overleden op 07-09-1748. Catarina Driesman is weduwe van de overledene. Een huis, hof en aangelag 5 lopense.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft een enigszins afwijkende gang van zaken:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 110 folio 6:
Catarina Driesman weduwe Marte Janse bij versterff 1748.
Marten Janssen bij coop.
Jan Joosten den Cuijper bij coop.
Philips Gerits uijt huijs, hoff ende aengehoorende erffven onder Asten ter plaetse aen den Dijck, groot ontrent twee lopenen, ene zijde Goort Verberne, andere zijde en einde gemeijne straete. I ½ d.

Catharina Driesmans is op 19-10-1749 hertrouwd met Jan Dirks van Hugten, geboren te Asten op 13-03-1697 als zoon van Dirck Marcelis van Heugten en Helena Jansen (zie Voormalig huis E502) en weduwnaar van Petronella Philips Dircx. 

Het huwelijk van Marten Jan Martens was kinderloos en de kinderen en kleinkinderen van zijn zus Josyn worden later als erfgenaam genoemd, Jan Dirks van Hugten komt vanuit Heusden (zie Voormalig huis E509) in het huis wonen:

Jaar Eigenaar nummer 4 Dijk Bewoners nummer 4 Dijk
1751 erven Marten Jansen Jan Dirks van Hugten
1756 erven Marten Jansen Jan Dirks van Hugten
1761 erven Marten Jansen Jan Dirks van Hugten
1766 erven Marten Jansen Jan Dirks van Hugten
1771 erven Marten Jansen Jan Canters

Jan Dirks van Heugten overlijdt te Asten op 15-09-1773 en Catharina Driesmans is op 26-11-1775 te Lommel overleden en hieronder haar begraafakte:

Na haar overlijden wordt de erfenis geïnventariseerd en wordt hout verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 92; 15-01-1776:
Gezien het request van Martina van Dijk weduwe Goort Canters waarin zij te kennen geeft dat Catrina Driesman getrouwd geweest met Marten Jansen nu circa twee maanden geleden is overleden te Lommel. De goederen van Marten Jansen een huis en enige percelen land en groes aan den Astense Dijk zijn verstorven aan de kinderen en kleinkinderen van wijlen haar mans vader, Goort Canters in zeven porties. Aan haar suppliantes kinderen met name Jan, Goortje, Martinus, Jennemie en Joost, allen minderjarig, komt dus ook 1⁄7e deel toe. De kinderen hebben geen voogd, zij is moeder en voogdes. Omdat de goederen, op 17-01-1776., verkocht gaan worden en zij dan assistentie nodig heeft stelt zij voor om een keus te maken uit Pieter Slaats, Pieter Coolen of Jan Berkers, haar zwagers. Naschrift: Pieter Tiele Coolen wordt aangesteld.

Asten Rechterlijk Archief 151; 17-01-1776:
Joseph Canters namens zijn vader, Tomas Canters, te Vlierden, Jan en Peter Canters, Tiele Peter Coolen als voogd over de kinderen van wijlen Goort Canters en zijn weduwe, Martina van Dijk, Martinus Slaats voor de kinderen van Willem Slaats, Corstiaan van der Weerden voor de kinderen van Jan Coolen, Allen erfgenamen van Marten Jansen en Catarina Driesman. Zij verkopen een partij hout staande op den Astense Dijck hen aangekomen bij overlijden van Catarina Driesman. 48 kopen van 147 bomen, opbrengst ƒ 248,-

Daarna wordt de halve erfenis door de vrienden aan de armen van Asten geschonken:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 80 verso; 25-02-1776:
Bruysten Peters getrouwd met Maria Dirk van Hugten, Jenneke Dirks van Hugten getrouwd geweest met Jan Slaats, Hendrik Andries van Hugten voor zichzelf en voor zijn oom, Peter Dirk van Hugten, Joost Hendrik Maas namens zijn vader getrouwd met Helena Dirks van Hugten, te Someren, Francis Smits, te Asten, Jan Smits, te Someren, Nol Peter van Horick getrouwd met Anneke Smits, te Someren. Kinderen van Goort Smits getrouwd met Anneke Dirks van Hugten. Allen naaste vrienden van wijlen Jan Dirks van Hugten (overleden 1773) en Catarina Driesman.
Catarina is in 1773 vertrokken naar Lommel en daar, op 26-11-1775, overleden. Welke hebben gewild, bij testament Asten de dato 30-10-1752 dat de langstlevende erfgenaam zou zijn en na overlijden van de langstlevende hun vrienden ieder voor de helft. Voornoemde comparanten zou aangekomen zijn de voornoemde helft bestaande in gerede goederen of geld. Zij verklaren echter om sonderlinge redenen haar daartoe moverende bij vorm van gift en donatie inter vivos (uit vrije wil) liberalijk te schenken en te geven aan en ten behoeve van den Armen te Asten met volkomen macht aan de provisoren en armmeesters om de erfenis in te vorderen en daarmee te handelen tot meeste voordeel van den Armen.

Josyn Jansen Martens is geboren te Asten op 09-01-1675 en op 04-05-1704 te Asten getrouwd met Goort Thomas Canters, geboren Asten op 23-12-1675 als zoon van Thomas Jan Canters en Anna Peters:

02

Het gezin van Josyn Jansen Martens en Goort Thomas Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 22-03-1705 Asten 19-10-1738
Wilhelmus Jan Slaets
Asten 17-01-1767 zie Voormalig huis E306
2 Johannes Asten 03-03-1707 Asten 13-02-1752
Margareta Marcelis van Bussel
Asten 13-11-1779 zie Busselseweg 9
3 Thomas Asten 06-01-1709 Vlierden 01-02-1739
Theodora Hendrik Meulendyx
Vlierden 01-04-1789
4 Johanna Asten 03-02-1711 Asten 02-06-1743
Johannes Janse Coolen
Asten 23-07-1765 zie Voormalig huis F358
en Keizersdijk 2
5 Petrus Asten 10-12-1713 Asten 02-02-1738
Ida Petri Peters
Asten 11-07-1782 zie 't Hoekske 10
en Achterbos 5
6 Maria Asten 27-02-1717 Asten 14-02-1751
Johannes Willem Slaats
Asten 27-10-1795 zie Voormalig huis F872
7 Godefridus Asten 28-02-1722 Asten 24-11-1754
Martina Jan van Dijck
Asten 18-06-1771 zie Busselseweg 7

Goort Thomas Canters is op 06-07-1750 te Asten overleden en Josyn Jansen Martens is te Asten op 22-04-1768 overleden. In 1776 wordt de erfenis verdeeld inclusief de erfenis van Marten Jan Martens en Catharina Driesman en wordt het huis verkocht aan Pieter Mathijs Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 32; 19-03-1776:
Jan Canters en Peter Canters, Josef Canters in plaats van zijn vader, Tomas Canters, wonende te Vlierden, Maria Canters weduwe van Jan Willem Slaats geassisteerd met Goort, haar zoon. Jan, Martinus en Goort, kinderen van Jan Coolen namens hen Paulus Aart Wilbers en Corstiaan van der Weerden, Martina van Dijk weduwe van Goort Canters, Martinus Slaats en Pieter Slaats mede voor hun broers en zusters, Francis Plenders man van Maria Slaats, Willem van Dijk man van Maria Slaats. Zij verkopen de goederen hen aangekomen bij overlijden van hun ouders en hun oom Marten Jansen. De goederen zijn in gebruik en bewoning bij Hendrik Slegers.
Zij verkopen aan Pieter Mattijs Slaats een huis, hof en aangelag aan den Astense Dijk 5 lopense, ene zijde Jan Janse Smits, andere zijde Joost Koppens, ene einde de straat, andere einde Jan Berkers. Belast met ƒ 1-02-8 per jaar aan den Armen van Deurne; ƒ 0-12-4 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 350,-. Land Goortsacker 4 lopense naast Pieter Slaats. Koopsom ƒ 207,-.
Zij verkopen aan Jan Berkers land de Logtenacker 5 lopense naast Pieter Slaats. Koopsom ƒ 220,-.
Zij verkopen aan Pieter Tielen Coolen groes den Dries 1½ lopense naast Mattijs Aarts. Koopsom ƒ 86,-; groes de Venne 1 lopense naast Peter Marcelissen. Koopsom ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Corstiaan van der Weerden groes de Koelenbeemt 5 lopense naast Pieter Tielen Coolen. Koopsom ƒ 255,-.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat de helft van een groesveld het Bultveltje geheel 3 lopense naast Joost Koppens; het Horsje met den weg nevens 1½ lopense naast Pieter Slaats. Koopsom 2 posten ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Paulus Aart Wilbers groes en weiveld 6 lopense naast Jan Janse Smits. Koopsom ƒ 215,-.
Zij verkopen aan Jan Peters van Bussel land 2 lopense naast Peter Cornelissen. Koopsom ƒ 130,-.
Zij verkopen aan Hendrik Mattijs Aarts land het Oulant 1 lopense naast Peter Aart van Bussel. Koopsom ƒ 48,-.

Petrus Mathias Slaats is geboren te Asten op 07-10-1724 als zoon van Mathias Jan Slaets en Anna France van Bussel (zie Voormalig huis E856). Hij is op 02-02-1749 te Asten getrouwd met Johanna Jansen van Dyck, geboren te Asten op 30-01-1727 als dochter van Johannes Mathias van Dyck en Petronilla Martens van Dyck (zie Dijkstraat 58):

03

Het gezin van Petrus Mathias Slaats en Johanna Jansen van Dyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Matheas Asten 09-12-1749 Asten 06-02-1774
Henrica Janse Verberne
Asten 08-08-1803 (zie Voormalig huis E856
2 Antonius Asten 04-10-1751 Asten 30-04-1792
Johanna Peter Martens
Asten 08-02-1812
3 Anna Maria Asten 17-08-1753 Asten 16-04-1780
Egidius Antoni van Lierop
Asten 06-01-1820 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
4 Catharina Asten 12-03-1755 Asten 16-04-1780
Marcelis Petri Berkers
Asten 16-01-1783 zie Voormalig huis B54
5 Joanna Asten 10-05-1758
6 Johannes Asten 16-05-1760 Ongehuwd Asten 29-09-1798
7 Johanna Maria Asten 21-07-1762 Asten 05-09-1784
Johannes Alberti Verheyen
Asten 22-02-1794 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
8 Petronilla Asten 19-12-1764

Petrus Mathias Slaats verkoopt een stuk land aan de Dijk dat hij heeft geërfd van zijn schoonfamilie:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 58 verso; 31-05-1776:
Pieter Mattijs Slaats verkoopt aan Mattijs Andriessen, aan den Astense Dijk land den Vosselseacker 2 lopense naast Willem Teunis Dirks. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-08-0 per jaar. Verkoper aangekomen bij deling de dato 21-01-1773. Koopsom ƒ 63,-.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1776-1803 is het huis altijd in bezit geweest van Petrus Mathias Slaats, die in de Wolfsberg woont (zie Voormalig huis E856) en door anderen, waaronder zijn zoon Antonius bewoond geweest:

Jaar Eigenaar nummer 4 Dijk Bewoners nummer 4 Dijk
1776 Pieter Slaats Hendrik Slegers
1798 Pieter Mattijs Slaats Antonij Peter Slaats
1803 Pieter Mattijs Slaats Antonij Peter Slaats

De eerdere bewoner Hendrik Arnoldus Sleegers is geboren te Asten op 22-11-1741 als zoon van Arnoldus Frans Slegers en Johanna Maria Hendricks Roymans (zie Oostappensedijk 56). Hij is op 27-08-1769 te Asten getrouwd met Wilhelmina Johannes Verbaerschot, geboren te Someren op 11-02-1746 als dochter van Johannes Verbaerschot en Johanna Hendricx. Na het overlijden van zijn moeder, Johanna Maria Hendricks Roymans, op 20-03-1787 verhuist hij naar Oostappen (zie Oostappensedijk 56).

Johanna Jansen van Dyck is op 26-04-1766 te Asten overleden en Petrus Mathias Slaats is op 30-04-1808 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij Antonie Pieter Slaats en zijn zus Maria Pieter Slaats in bezit van het huis komen:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 03-10-1808:
Antonie Pieter Slaats, Jan Mattijs Slaats namens zijn moeder, Hendrien Verberne weduwe van Mattijs Slaats, Antony van Lierop namens zijn moeder, Maria Pieter Slaats, weduwe Jelis van Lierop, Jan Verheyen, weduwnaar van Jennemaria Pieter Slaats mede voor zijn minderjarige kinderen, Marcelis Berkers, weduwnaar van Catharina Pieter Slaats mede voor Pieter Johannes van den Eynden man van Petronella Marcelis Berkers. Zij verdelen de hen competerende goederen.
1e lot krijgen Antony Slaats en Maria Pieter Slaats een huis en erf aan den Dijk; de helft van Busselkensakker geheel 10 lopense 21 roede; de achterste 5 lopense 16 roede van het Wijvelt geheel 9 lopense 16 roede; groes Hooyveld 3 lopense 33 roede; land land aan 't Straatje 3 lopense 5 roede; land de Thiendschuur 2 lopense 23 roede; de achterste 3 lopense 25 roede van de Beverschoot met de Horst geheel 6 lopense 49 roede; de achterste 3 lopense 31 roede van het Vondervelt geheel 7 lopense 15 roede; land Langenakker 4 lopense 10 roede; 4 lopense van het Aangelag geheel 5 lopense 48 roede. Belast met ƒ 1-03-0 per jaar aan den Armen van Deurne; ƒ 1-17-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente; ƒ 0-13-0 per jaar aan het Huis van Asten. De ontvangers van het 1e lot zullen aan het 2e lot betalen ƒ 400,-.
2e lot krijgen Hendrien Verberne, Jan Verheyen, Marcelis Berkers en Peeter Johannes van den Eynden 5 lopense 10½ roede van de Busselkensakker geheel 10 lopense 21 roede; land Hegakker 3 lopense 19 roede; de voorste 4 lopense 16 roede van het Wijvelt geheel 9 lopense 16 roede; groes Magerenbeemt 3 lopense 18 roede; land het Ouland 2 lopense 36 roede; de voorste 3 lopense 25 roede van de Beverschoot geheel 6 lopense 49 roede; de voorste 3 lopense 31 roede van het Vondervelt geheel 7 lopense 15 roede; land en groes de Kamp 5 lopense 6 roede; 2 lopense van het Aangelag geheel 5 lopense 48 roede. De ontvangers van dit lot zullen ƒ 400,- ontvangen van het 1e lot.

Zoon en bewoner van het Antonie Pieter Slaats is geboren te Asten op 04-10-1751 en op 30-04-1792 te Asten getrouwd met Jenneke Martinus Peeter Martens, geboren te Asten op 13-04-1749 als dochter van Martinus Peeters en Maria Marcelis Coolen en sinds 23-09-1779 weduwe van Marcelis Willem Goris, met wie zij op 17-01-1779 te Asten getrouwd was (zie Jan van Havenstraat 32 en 36):

04

Het gezin van Antonie Pieter Slaats en Jenneke Martinus Peeter Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 09-02-1793 Asten 29-04-1840
Helena Maria van de Weijer
Asten 14-07-1856
2 Johanna Maria Asten 07-04-1795 Asten 05-02-1820
Peter Wilbers
Asten 21-05-1834
Johannes Brekelmans
Asten 22-04-1841
Johannes Bennenbroek
Asten 18-05-1869 zie Voormalig huis G503,
Voormalig huis G582
en Koningsplein 2

Jenneke Martinus Peeter Martens is op 05-06-1795 te Asten overleden en Antonie Pieter Slaats koopt het deel van het huis van zijn zuster Maria Pieter Slaats op:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 03-10-1808:
Antony Pieter Slaats en Anthony van Lierop mede namens hun moeder, Maria Pieter Slaats, weduwe Jelis van Lierop. Zij verdelen de goederen die hen heden bij deling zijn aangekomen.
1e lot krijgt Anthonie Pieter Slaats huis en erf aan den Dijk; land Busselkensakker de helft van 10 lopense 21 roede; de achterste 5 lopense 16 roede van het Wijvelt geheel 9 lopense 16 roede; groes het Hooyvelt 3 lopense 33 roede; land aan 't Straatje 3 lopense 5 roede; land aan de Thiendschuur 2 lopense 33 roede; de achterste 3 lopense 25 roede van de Beverschoot met de Horst geheel 6 lopense 49 roede; de achterste 3 lopense 31 roede van het Vondervelt geheel 7 lopense 15 roede; land Langenakker 4 lopense 10 roede; 4 lopense van het Aangelag geheel 5 lopense 48 roede. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 600,-.
2e lot krijgt Maria Pieter Slaats ƒ 600,- uit te keren door Antony Pieter Slaats.

Antonie Pieter Slaats verkoopt en koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 12-10-1808:
Antony Slaats verkoopt aan Martinus Kanters land den Busselakker 4 lopense 10 roede. Koopsom ƒ 274,-.

Asten Rechterlijk Archief 107a; 12-10-1808:
Jan Verheyen, weduwnaar Jennemaria Pieter Slaats mede voor zijn minderjarige kinderen, Jan Mathijs Slaats mede voor zijn moeder, Hendrien Verberne, weduwe Mattijs Pieter Slaats en voor zijn minderjarige broeders en zusters, Marcelis Berkers, weduwnaar Catharina Pieter Slaats en Pieter Johannes van den Eynden getrouwdmet Petronella Marcelis Berkers. Zij verkopen aan Antony Peter Slaats 5 lopense 10½ roede van den Busselkensakker geheel 10 lopense 21 roede. Koopsom ƒ 274,-.

Antonie Pieter Slaats is op 08-12-1812 te Asten overleden en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 nogmaals samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 23 verso:
Antoni Pieter Mattijs Slaats.
Pieter Mattijs Slaats bij transport 19-03-1776.
Nummer 4 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 komen we F614 tegen als huis gelegen in de Bogt op de Dijk Akker in eigendom van de kinderen van Antonie Piet Slaats en F615 als tuin in eigendom van de kinderen Joost Janse Smits:

Kadaster 1811-1832; F614:
Huis en erf, groot 07 roede 10 el, de Bogten, klassen 7.
Eigenaar: kinderen Antonie Piet Slaats.
Kadaster 1811-1832; F615:
Tuin, groot 07 roede 70 el, de Bogten, klassen 7.
Eigenaar: kinderen Joost Janse Smits.

05

06

Zoon Johannes Slaats is geboren te Asten op 09-02-1793 en op 29-04-1840 te Asten getrouwd met Helena Maria van de Weijer, geboren te Bakel op 26-03-1811 als dochter van Joannes Hubert van de Weijer en Ida Driessen. Johannes Slaats is op 14-07-1856 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Helena Maria van de Weijer met haar kinderen in het huis met huizingnummer B37 en vanaf 1869 nummer B41:

07

Helena Maria van Weijer is op 27-11-1871 te Asten overleden en haar zoon Antonie Slaats, geboren te Asten op 29-09-1840, komt met zijn zussen in het huis wonen. Ook over de periode 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 woont Antonie Slaats met zus Petronella en zwager Johannes Engelen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B41, B40 en B36:

08

In 1904 verhuist Antonie Slaats naar het dorp en wordt het huis overgenomen door Hendrikus Aarts, geboren te Asten op 15-12-1875 als zoon van Hendricus Aarts en Hendrica van Asten. Hij is te Asten op 11-04-1902 getrouwd met Elisabeth de Bruin, geboren te Bakel op 03-05-1880 als dochter van Johannes de Bruin en Johanna Maria Dekkers. Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 woont Hendrikus Aarts met zijn gezin in het huis met huizingnummer B35, ook wel bekend staand als Dijk 7:

09

In De Tribune van 10-03-1932 lezen we over een tragisch ongeluk bij de familie Aarts, toen zij het oude huis aan het afbreken waren:

10

Hendrikus Aarts en Elisabeth de Bruin zijn beide op 07-03-1932 te Asten overleden en voor hun negen kinderen wordt een klachtlied1 opgesteld:

11

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen de kinderen met eerst Hendrika Aarts, later Hendrina Aarts en tenslotte Hendrikus Aarts als hoofd in het huis op Dijk 7:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-10-1939 verkopen de kinderen van Henricus Aarts hun vee en goederen:

13

Het in 1925 gebouwde nieuwe huis dat ten noorden lag van het oude huis is rond 1939 verkocht. In het huis heeft daarna gewoond Wilhelmus Antonius (Willem) Gorissen, bijgenaamd Boeren, geboren op 24-03-1904 te Asten als zoon van Johannes Gorissen en Johanna Maria van Doorne. Hij is vanuit het ouderlijk huis aan de Bergweg in Asten op 12-04-1940 te Asten getrouwd met Johanna Maria (Hanneke) Slegers, geboren te Asten op 26-02-1907 als dochter van Willem Slegers en Geertrui Martens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont Wilhelmus Antonius (Willem) Gorissen op de Bergweg 1 en staat zijn uitschrijving naar Dijk 7:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-03-1941 en van 27-05-1942 lezen we over de geboorte van hun zonen Johannes en Wilhelmus aan de Dijk 7 te Asten:

15 16

Johanna Maria (Hanneke) Slegers is op 07-02-1946 te Helmond overleden en Wilhelmus Antonius (Willem) Gorissen is te Someren in november 1946 hertrouwd met Maria (Miet) Hurkmans en te Someren op 09-02-1997 overleden. Hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

17

Hieronder een streetview van het in 1925 nieuw gebouwde huis:

18

Overzicht bewoners

Hoeve op Dycksche Acker
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1665 Johannes Antonis Dielis Asten ±1625 Johannes Antonis Dielis Asten ±1625
1680 kinderen Johannes Antonis Dielis Asten 14-04-1649 Goort Goortsen Verberne Asten 10-05-1651
1693 Goort Goortsen Verberne Asten 10-05-1651 Goort Goortsen Verberne Asten 10-05-1651
1707 Goort Goortsen Verberne Asten 10-05-1651 Marten Jansen Martens Asten 10-08-1678
1713 Marten Jansen Martens Asten 10-08-1678 Marten Jansen Martens Asten 10-08-1678
Dyck huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten Jansen Asten 10-08-1678 Marten Jansen Asten 10-08-1678
1741 Marten Jansen Asten 10-08-1678 Marten Jansen Asten 10-08-1678
1746 Marten Jansen Asten 10-08-1678 Marten Jansen Asten 10-08-1678
1751 erven Marten Jansen Asten 09-01-1675 Jan Dirks van Hugten Asten 09-07-1719
1756 erven Marten Jansen Asten 09-01-1675 Jan Dirks van Hugten Asten 09-07-1719
1761 erven Marten Jansen Asten 09-01-1675 Jan Dirks van Hugten Asten 09-07-1719
1766 erven Marten Jansen Asten 09-01-1675 Jan Dirks van Hugten Asten 09-07-1719
1771 erven Marten Jansen Asten 09-01-1675 Jan Canters Asten 19-03-1720
1776 Pieter Slaats Asten 07-10-1724 Hendrik Slegers Asten 22-11-1741
1798 Pieter Mattijs Slaats Asten 07-10-1724 Antonij Peter Slaats Asten 04-10-1751
1803 Pieter Mattijs Slaats Asten 07-10-1724 Antonij Peter Slaats Asten 04-10-1751
Kadasternummer F615
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F615 1832 Johannes Slaats Asten 09-02-1793
Dijk 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1832-1859 Johannes Slaats Asten 09-02-1793 Helena van de Weijer Bakel 26-03-1811 14-07-1856
B37 1859-1869 Helena van de Weijer Bakel 26-03-1811 weduwe Slaats 27-11-1871
B41 1869-1879 Antonie Slaats Asten 29-09-1840 met zussen
B41 1879-1890 Antonie Slaats Asten 29-09-1840 met zus en zwager Johannes Engelen
B40 1890-1900 Antonie Slaats Asten 29-09-1840 met zus en zwager Johannes Engelen
B36 1900-1904 Antonie Slaats Asten 29-09-1840 met zus en zwager Johannes Engelen naar Dorp
B36 1904-1910 Hendrikus Aarts Asten 15-12-1875 Elisabeth de Bruin Bakel 03-05-1880
B35 1910-1920 Hendrikus Aarts Asten 15-12-1875 Elisabeth de Bruin Bakel 03-05-1880
B35 1920-1930 Hendrikus Aarts Asten 15-12-1875 Elisabeth de Bruin Bakel 03-05-1880
7 1930-1938 Hendrika Aarts Asten 20-06-1904 met broers en zussen
Referenties
  1. ^Foto's en verhalen van Nederland (https://geheugenvannederland.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2023, 19:44:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen