logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 37 en 39

Dit huis is zeer waarschijnlijk in bezit van Meester Jan Frans Verdijsseldonck, geboren te Someren rond 1545. Hij is getrouwd en hieronder zijn gezin: 

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Huybert Someren ±1575 Someren ±1600
Dircske Pauwel Goorts
Asten ±1620
Joostien Wilbert Heynen
Someren ±1655 Joostien Wilbert Heynen
is weduwe van Isbout
Joosten van Bussel
zie Busselseweg 7
2 Frans Someren ±1585 Someren ±1610 Someren ±1658

Meester Jan Frans Verdijsseldonck wordt in de Astense archieven vaak genoemd als gebuur van een huis of akker op Braessel of Vosselen. In ruil voor geld krijgt hij met anderen zeggenschap over bepaalde goederen:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 57 verso; 18-02-1610:
J
oost Wouters getrouwd met Johanna, dochter Mari Willems Verhindert mede voor Willem, zijn zoon, Jan Jacobs getrouwd met Elisabeth, natuurlijke dochter van Mari voorschreven. Zij doen afstand van alle goederen die Mari, hun moeder aengestorven zijn van haar ouders. Dit ten bate van Thonis Claessen, Henrick Corstiaens en Jan Verdijsseldonck. Deze zeggen toe dat zij schuldig zijn aan Joost en Jan 6 malder rogge ad 12 gulden.

Meester Jan Verdijsseldonck woonde in Someren en is aldaar op 20-12-1613 overleden. Zijn bezittingen in Asten staan daarna tot 1650 onverdeeld op naam van de erfgenamen Meester Jan Verdijsseldonk, ofwel de twee zonen Huybert en Frans.

Frans Jansen Verdijsteldonck is geboren te Someren rond 1585, rond 1610 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Someren ±1611 Someren ±1640
Johanna Hendrix Denen
Someren ±1655
2 Jenneke Someren ±1614 Someren ±1640
Jan Fransen Verrijt
Asten 05-02-1694 zie Ommelse Bos 11 en 13
3 Hendrik Someren ±1617 Asten ±1645
Johannes Hendrix Deenen
Asten 05-02-1704
4 Philippus Someren ±1622 Someren ±1652
Antonia Marcelis Schepers
Someren 28-04-1694 zie Beekstraat 19
5 Anna Someren ±1628 Someren 26-05-1654
Goort Dirks Verberne
Asten 12-02-1667
Nicolaas Johannes Verhoijsen
Someren 08-03-1708

Frans Jansen Verdijsteldonck koopt een rente op:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 177 verso; 11-04-1612:
Mathijs Frans Thijssen verkoopt aan Frans Meester Jans Verdijsseldonck een rente van ƒ 3,- per jaar uit een brief van ƒ 6,- per jaar. Op 14-05-1608 voor schepenen van Zoemeren verkocht door Jan Michielssen aan Ruelen van Milheeze blijkende bij transport en voorts bij bekentenisse van Jan Aert Willems.

Het huis op Vosselen wordt verhuurd aan derden, waaronder Jan Janssen Pauwels:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 23-05-1640:
Frans en Hubert Meester Jans Verdijsseldonck, aanleggers contra Jan Janssen Pauwels en zijn moeder, gedaagden. Gedaagden hebben van aanleggers in pacht genomen een huis, hof, groes, en landerijen aan den Dijck. Ingaande Pasen 1637 voor de tijd van 6 jaar. Huurprijs voorlijff ƒ 15,- per jaar; 6 malder rogge mate van Someren; 5 vijmen schoeffen te dekken de buendel van 40 pont volgens laetsrecht. De pacht heeft geduurd drie jaar en zij zijn schuldig gebleven een malder rogge, de pachten en rente uit het gehele goed gaande, 10 vijmen schoeffen van de laatste twee jaar. Aanleggers vragen om de gedaagden, bij vonnis, deze betaling op te leggen.

In 1650 wordt de boedel van Meester Jan Verdijsseldonck tussen de beide broers verdeeld

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 66 verso; 18-11-1650:
Frans en Huybert, zonen wijlen Meester. Jans Verdijsseldonck delen hun gezamelijke goederen gelegen aan Voschelen.
1e lot krijgt Frans het woonhuis met het schaapskooiken, met een akker bij het huis noordwaarts gelegen neffens de Keysersbaen 4 lopense 5 roede 16 voet; land den Haernasacker 4 lopense 5 roed enaast de weduwe Marcelis van de Goor; land den Merienacker 5 lopense 22½ roede naast Jan Janssen; land bij den Harnasacker 37½ roede naast de weduwe Marcelis van den Goor; land de helft op Braessel geheel 8 lopense 34 roedede zijde van Lyerop; ook de helft van het Bosken daarbij; groes aen de Voorhey achter Braessel naast Mathijs de molder; groes de Puddinge naast Mathijs Janssen van de Sande; groes de Kempkens teynden de Puddinge naast Jacop Coppens; groesveldje gelegen bij 'thuys teynden den Coolhoff naast Huybert Meester Jans; de heivelden, hier niet genoemd, te samen te gebruiken en later te delen. Belast met 7 vat rogge per jaar aan het Capittel van Sint Oeden Rode.
2e lot krijgt Huybert de schuur aan Voschelen bij het huis; land de Cleynstreep 1 lopense 28 roede naast Peter Coppens; land de grote Streep 3 lopense 20 roede naast Hanrick Bernarts; land de Weghacker 1 lopense 46 roede naast Jacop Coppens en Frans Colen; land tegenover de schuer 2 lopense 47 roede naast Jacop Coppens; land den Voorhooffden 4 lopense 20½ roede naast Joost Baltus; land de Heufkenshegge 46 roede naast Jan Daniel Colen; land de helft op Braessel geheel 8 lopense 34 roede naast Frans Meester Jans; land de Dobbelhegge 1 lopense 2 roede. In ruil voor zijn deel in het huis, heeft hij dit laatste stuk nog ontvangen. Belast met 7 vat rogge per jaar aan het Capittel van Sint Oeden Rode. Alsnog weiveld het voorste velt aen Braessel naast Daniel Colen; hooiveld naast Joost Colen. De heivelden vernoemd in het 1e lot. Naschrift: Frans heeft alsnog ontvangen het heiveld bij het huys. Huybert alsnog het heiveld teynden den Merenacker.

Frans Jansen Verdijsteldonck is rond 1658 overleden en blijkbaar is de erfenis niet vastgelegd; zijn zoon Hendrick Fransen Verdijsteldonck koopt een erfdeel van zijn zus Jenneke op:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 87; 04-07-1658:
Jan Fransen Verrijt man van Jenneke, dogter van Frans Jansen Verdijsteldonck verkoopt aan Hendrick Fransen Verdijsteldonck, zijn zwager de helft van de halve hoeve aen Vosholen. Zoals hem, verkoper, deze helft is ten deel gevallen vanwege zijn schoonvader. Een en ander met inbegrip van alle lasten.

Hendrick Fransen Verdijsteldonck is geboren te Someren rond 1620 als zoon van Frans Jansen Verdijsteldonck en rond 1645 getrouwd met Johanna Hendrix Deenen. Hieronder het gezin van Hendrick Fransen Verdijsteldonck en Johanna Hendrix Deenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten ±1646 Asten 26-11-1673
Pauwels Dirck Fransen
Asten 29-09-1686
Lucas Huberti van der Loo
Asten 11-06-1692 zie Voormalig huis G773 en G774
2 Johannes Asten ±1648 Asten 06-07-1681
Aleidis Aerts Verhage
Asten 17-01-1712
3 Maria Asten 14-08-1651 Asten 03-03-1680
Henricus Willems Switsen
Asten 07-10-1728 zie Beekstraat 19
4 Anna Asten 21-11-1654 Ongehuwd Asten 31-05-1696
5 Theuniske Asten 16-05-1658
6 Francis Asten 18-09-1661 Mierlo 19-06-1719
Henrica Petronella Raymaekers
Mierlo 10-06-1742
7 Johanna Asten 18-09-1661 Kind Asten ±1661

Met de aankoop van het bovengenoemde erfdeel heeft Hendrick Fransen Verdijsteldonck wel een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 87 verso; 04-07-1658:
Hendrick Fransen Verdijsteldonck is schuldig aan Anthonis Tielens ƒ 250,- à 5%. Onderpand land aen Busselen 5 lopense naast Joost Baltus; hooiveldje den hoogen Dries aen Braessel 4 lopense naast Matijs Jansen van de Zande. Marge: 01-07-1728 Jan Verberne, mede voor Jan Aert Smits, zijn zwager, en mede voor de onmondige kinderen van wijlen Gerard Verbernen hebben ontvangen ƒ 150,- van Francis Verdijsteldonck en Ariaen van Oort getrouwd met Jenneke Verdijseldonck en is voldaan van het deel. Maria Verdijseldonck, hun moeder moest betalen. Mathijs van Heugten moet de rest betalen. 04-07-1751 Tijs van Heugten heeft ƒ 100,- gelost aan Peter Verberne.

Hendrick Fransen Verdijsteldonck vernadert een stuk hooiland:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 132; 04-10-1660:
Hendrick Frans Verdijsteldonck, aan Voscholen, vernadert de halve beemd of hooiveld aent Haverlant naast Jan Goorts welke Isbout Luycas heeft verkocht aan Aert Jan Tielen op 12-03-1660. Opmerking: Breedvoerig omschreven onder andere Isbout Luycas is een neef van Hendrick Frans. Verdijsteldonck. Et consignabel eenen dubbelden stuiver; een kleyn stuxken gout ende een stuck van een tinnen lepelsteel. Aert Jan Tielen wil geen eed afleggen betreffende de koopsom en onkosten, maar vindt dat hij kan volstaan met een geschrift door verkoper, getuigen en koper gezamelijk ondertekend. De naderman is hiermee niet tevreden en neemt de penningen weer op tot na de eedaflegging.

Hendrick Fransen Verdijsteldonck heeft nog een schuld uitstaan, die in 1687 wordt afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 19 verso; 22-01-1680:
Hendrick Fransen Verdijsteldonck en Pauwels Dirck Fransen zijn schuldig aan Anna, dochter Wilbordts van der Stijl en Merike, zijn vrouw, te Deursen ƒ 200,- à 5%. Het eerste jaar is vervallen op Sint Andriesdag 1678. Indien Anna komt te overlijden zal de resterende som aanstonds terugbetaald worden aan haar erfgenamen. Marge: 20-07-1687 zijn Sijke Wilborts, Engel Wilborts, Marike Wilborts van der Stijl, Helena Wilborts, Jenneke Wilborts, Bernart Wilborts van der Steyl als erven van Anna van der Stijl voldaan van de ƒ 200,- en intrest. 

Bij de verpondingen van 1688 is Hendrick Verdijsteldonck nog steeds eigenaar:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 5:
Hendrick Verdijsteldonck.

Hendrick Fransen Verdijsteldonck moet getuigen bij onderzoek naar de erfgrens:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 12 verso; 02-07-1692:
Antonis Peters, 32 jaar en Hendrick Verdijsteldonck, 75 jaar. Zij verklaren ter instantie en requisitie van Dirck Jacob Coppens. Antonis Peters verklaart dat hij op 4 april jongstleden op verzoek van de requirant is gegaan naar het huis van Lambert Willems, om deze te vragen of hij wilde komen zoeken naar de paal in een stuk land dat door hem, Lambert, gebruikt werd en dat grensde aan het land van de requirant, welke de paal of scheiding niet meer wist te staan. Omdat Lambert Willems niet thuis was, is hij, comparant, met de vrouw van Lambert naar de betreffende plaats gegaan. Hendrick Verdijsteldonck, als nabuur, daarbij gekomen, verklaart gezien te hebben dat de voorschreven eerste comparant, met de vrouw van Lambert Willems ter plaatse is gekomen en dat toen Dirck Coppens is beginnen te spitten in het land van Lambert Willems om de paal te zoeken, zonder echter enige schade aan het land toe te brengen ook omdat het land onbezaaid was. 

Hendrick Fransen Verdijsteldonck koopt nog een stuk land op Braessel:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 93; 18-05-1695:
Henrick Canters en Jacob van de Cruys verkopen aan Hendrick Verdijsteldonck land op Brasel 2 lopense 1 copse naast Antonis Peters; land op Brasel 2½ lopense naast de kinderen Evert Jansen. Verponding ƒ 1-5-0 per jaar.

Jenneke Antonis Roymans is op 31-05-1696 te Asten overleden en Hendrick Fransen Verdijsteldonck heeft een schuld aan zijn zoon en aan zijn neef:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 64; 21-12-1703:
Hendrick Fransen Verdijsteldonck getrouwd geweest met Jenneke Antonis Roymans is schuldig aan Jan Hendrick Fransen Verdijsteldonck, zijn zoon ƒ 240,- à 5%. De ƒ 240,- zijn afkomstig van Aleke Aerts de vrouw van Jan Hendrick Fransen Verdijsteldonck. 

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 65; 02-12-1703:

Hendrick Fransen Verdijsteldonck getrouwd geweest met Jenneke Antonis Roymans is schuldig aan Willem, zoon Hendrick Willem Switsen, zijn neef ƒ 50,- à 5%. De ƒ 50,- komen van verdiende arbeytsloon, die welcke den voorschreven Hendrick Fransen Verdijsteldonck heeft gehadt ende tot sijn volcomen contentement heeft genooten ende noch dagelijcx is genietende.

Hendrick Fransen Verdijsteldonck is te Asten op 05-02-1704 overleden en volgens de verpondingen van 1709 is zijn zoon Jan de nieuwe eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 4:
Jan Verdijsseldonck.

Jan Hendricks Fransen Verdijsteldonck is geboren te Asten rond 1648 en is op 06-07-1681 te Asten getrouwd met Aleidis Aerts Verhage, geboren te Asten rond 1657 als dochter van Aert Henrix Verhagen en Maria Aerts (zie Voormalig huis F1155):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Hendrix Verdijsseldonck et Aleidis Aerts; testes Jacobus van de Cruijs et Wilhelmus Knippenbergs.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Hendrix Verdijsseldonck en Aleidis Aerts; getuigen Jacobus van de Cruijs en Wilhelmus Knippenbergs.

01

Het gezin van Jan Hendricks Fransen Verdijsteldonck en Aleidis Aerts Verhage:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 12-07-1683 Asten 24-11-1715
Mathias Dirick van Heughten
Asten 08-03-1749
2 Johannes Asten 27-04-1685 Kind Asten ±1685

Jan Hendricks Fransen Verdijsteldonck is setter en later borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 81; 21-06-1692:
Jan Andriessen is aangesteld als ongeleerde borgemeester van Sint Jan 1692-1693. Jan Verdijsteldonck is aangesteld als ongeleerde setter.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 36; 23-06-1698:
Borgemeesters zijn Andries Coolen en Jan Verdijsteldonck. Setters zijn Thomas Andriessen en Daendel Jansen.

Asten Rechterlijk Archief 147; 07-02-1701:
Andries Coolen en Jan Verdijsteldonck, borgemeesters, Sint Jan 1698-1699, verkopen de rogge, liggende aan Vordeldonck. Zoals achtergelaten door wijlen Andries Jan Joosten. Opbrengst ƒ 21,-.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 263; 18-06-1707:
Borgemeesters Sint Jan 1707-1708 zijn Antony Peeters, Dirck Jansen, Philips Timmermans en Hendrick Peter Bollen. Setters zijn Francis Conincx, Jan Verdijsseldonck, Aert Willem Flipsen en Frans Huybers.

Jan Hendricks Fransen Verdijsteldonck en Aleidis Aerts Verhage maken hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 7 verso; 11-01-1712:
Jan Hendrick Verdijsteldonck en Aelken Aert Hendricx Verhaegen, zijn vrouw, aan Vosselen, testeren. Hij cloeck ende gesont, zij ziek. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beiden. Indien de langstlevende, ab intestato, komt te overlijden gaan de goederen naar de bloedverwanten en vrienden van de langstlevende.

Aleidis Aerts Verhage is op 17-01-1712 te Asten overleden en er wordt een taxatie van haar goederen gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 162; 22-02-1712:
Taxatie van de onroerende goederen van Aelke Aert Hendrick Verhage, gehuwd geweest met Jan Hendrick Verdijseldonck, overleden op 19-01-1712. Haar man heeft de verklaringen afgelegd. ¼e deel in huis, schop, aangelag, groes en land aan Vosselen, ene zijde Antonis Peeters, andere zijde Jan Coolen, ƒ 15,-; land den Brembergh 1 lopense 25 roede, Peeter Jan Baltus, ƒ 1,-; land op Braesel 6 lopense 25 roede naast Peeter Jan Baltus, ƒ 8,-; land te Braesel 2 lopense 1 copse naast Hendrick Canters, ƒ 5,-; land te Braessel 6 lopense naast Gevert van Deurne, ƒ 6,-; land en groes op Braessel 6 lopense naast Antonis Peeters ƒ 6,-; groes achter Braessel 25 lopense naast Dirck Duyssen en anderen, ƒ 25,-; land en groes de helft op Diesdonck 6 lopense naast de kinderen Marcelis Jacob Slaets, ƒ 4,-. Totaal ƒ 68,-. 20e penning is ƒ 3-8-0. Belast met ƒ 4-17-8 per jaar aan rentmeester des Tombes; 7 vat rogge per jaar. aan rentmeester des Tombes; ƒ 0-19-12 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 120,- aan Jenneke en Francis Hendricx, te Mierlo; ƒ 70,- aan Jan Antonis; ƒ 100,- aan Jan Paulus Cremers en zijn andere erfgenamen.

Jan Hendricks Fransen Verdijsteldonck wordt nog genoemd als eigenaar van land en groes aan Vosselen:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 88; 24-04-1713:
Paulus van der Loo, te Besel, in de lande van Monfort, verkoopt aan Maria Hendricx, te Vosselen 1⁄12e deel van groes en land aan Vosselen. De groes wordt begrensd door Jan Aerts, het land door Geverd van Doerne. Bij erfenis van zijn grootvader verkregen en waarvan de rest is van Jan Paulus, Hendrina Hoefnagel, Jan Hendricx Verdijseldonck, Maria Hendricx en Francis Hendricx Verdijseldonck. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 100,-. Koopsom ƒ 112,50. Lasten ƒ 33,35.

In 1717 verkoopt Jan Hendricks Verdijsseldonk zijn huis aan zijn schoonzoon Mathias Dirick van Heughten:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 106 verso; 15-05-1717:
Jan Hendrix Verdeysteldonck verkoopt aan Matijs Dircx van Hugten de helft van huis, schuur, stal en schop met een wortelveld en drieske te Voselen, ene zijde de straat, andere zijde Mattijs Dircx, ene einde de straat; de helft van vijf akkers aan Vosselen geheel 9 lopense; de helft van twee percelen groes; een hooivelt en een weiveld te Vosselen geheel 15 lopense. Zijn Jan Hendrix aangekomen bij overlijden van zijn ouders. Belast met de helft van ƒ 2-8-0 per jaar of ƒ 96,- aan de erven Alen Baltis; de helft van 7 vat rogge per jaar aan rentmeester des Tombes; de helft van ƒ 0-9-6 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 500,-. Lasten: ƒ141,37½.

Jan Hendricks Verdijsteldonck is op 14-08-1718 te Asten overleden. Dochter Johanna France Verdijsteldonck, geboren te Asten op 12-07-1683 is op 24-11-1715 te Asten getrouwd met Mathias Dirick van Heughten, geboren te Asten op 08-07-1688 als zoon van Philips Diercx van Heughten en Catharina Peeters:

Juncti sunt matrimonio Mattias Dirck van Hugten et Joanna Francis Verdijsteldonck; testes Jan Dirck van Hugten et Jacobus Diricks van Hugten.

In huwelijkse echt gebonden Mattias Dirck van Hugten en Joanna Francis Verdijsteldonck; getuigen Jan Dirck van Hugten en Jacobus Diricks van Hugten.

02

Het gezin van Johanna France Verdijsteldonck en Mathias Dirick van Heughten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 29-09-1716 Kind Asten ±1716
2 Wilhelma Asten 02-09-1718 Ongehuwd Asten 20-10-1779
3 Johannes Asten 05-08-1723 Lierop 12-02-1747
Johanna Judocus van Dyck
Lierop 26-12-1801
4 Helena Asten 08-05-1727 Vlierden 31-08-1771
Mattys Jansen van Bree
5 Johanna Asten 06-11-1729 Asten 31-01-1762
Arnoldus Henrici Aerts
Asten 03-07-1789 zie Voordeldonk 93
6 Franciscus Asten 31-10-1732 Kind Asten 19-10-1747
7 Henricus Asten 22-08-1736 Kind Asten 08-10-1752

Hoewel er meerdere personen in Asten woonden met de naam Mathijs Dirks, betreft dit waarschijnlijk Mathias Dirick van Heughten, die handel in vee dreef:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 91; 11-03-1715:
Paspoort voor Tijs Dircx om zijn coopmanschappe in het buitenland te kunnen drijven.

Asten Rechterlijk ArchiefR 114 folio 106 verso 06-05-1715:
Mattijs Dircx wil met 20 magere beesten, waaronder vijf ossen, vertrekken naar's Hertogenbosch en verder Holland in. Hij verzoekt een paspoort. De beesten zijn alle roey, swart en grumelhairig.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 172; 01-05-1716:
Mattijs Dircx, heeft hier en in omliggende plaatsen, 25 stuks magere koeien gekocht, soo ons berigt is. Hij wil deze naar Hollant of elders brengen.

Mathias Dirick van Heughten wordt aangesteld als collecteur:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 235; 01-09-1717:
Matijs Dircx ter eenre en Peeter Kanters ter andere zijde aangestelde collecteurs der conincxbede, hooftgelt, loco gemaal, clijne specie en personele quotisatie over 1717. Zij accorderen over een verdeling van hun collecteboeken. Mattijs Dircx neemt een gedeelte van Vordeldonck, beginnende van Marcus neven naar Heusden, mitsgaders Heusden, Wolsberg en het Dorp. Peeter Kanters neemt "Ostade, Dijck, Diesdonck en Astappen, Ommel, Ommelse Bosch, Laarbroeck, Stegen en een gedeelte van Vordeldonck tot Marcus neven excluis. Zij zullen elkaar schade- en kosteloos houden van het door hen gecollecteerde deel.

Bij de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1766 is Mathias Dirick van Heugten eigenaar en bewoner. Daarna is zijn schoonzoon Arnoldus Henrici Aarts eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 15:
Teijs van Heugten.
Huijs, hoff en aangelagh, 1 lopense. In de bede ƒ 2-11-4.

Jaar Eigenaar nummer 15 Oostaden Bewoners nummer 15 Oostaden
1736 Mattijs van Hugten Mattijs van Hugten
1741 Mattijs van Hugten Mattijs van Hugten
1746 Mattijs van Hugten Mattijs van Hugten
1751 Mattijs van Hugten Mattijs van Hugten
1756 Mattijs van Hugten Mattijs van Hugten
1761 Mattijs van Hugten Mattijs van Hugten
1766 Mattijs van Hugten en Aart Aartse Mattijs van Hugten en Aart Aartse
1771 Arnoldus Aarts Arnoldus Aarts

Mathias Dirick van Heugten is op 06-04-1768 te Asten overleden en de kinderen hebben nagelaten de goederen op hun naam te schrijven en moeten daarvoor een boete betalen:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 93; 16-02-1771:
Compareerde voor schepenen Gerrit van Riet, vorster, welke vertoonde een autorisatie luidende alzo Jan Tijssen van Hugten, te Lierop, bij versterff voor ¼e deel erfge-naam is van de vaste goederen door wijlen Mattijs van Hugten nagelaten te weten huis en aangelag 1½ lopense; land den Hoekacker ½ lopense; den Beckersacker 3 lopense; land Marieacker 2½ lopense; Beemtacker 1 lopense; groes de Kempkes 10 lopense; groes het Startvelt 2 lopense. Alles gelegen te Asten. Omdat Jan Tijs van Hugten, Arnoldus Aarts getrouwd met Anneke Tijs van Hugten, Willemyn Tijs van Hugten en Helena Tijs van Hugten als erfgenamen verzuimd hadden op de secretarie de overboeking van de voorschreven percelen te laten plaats vinden is hen de boete zoals vermeld in de publicatie de dato 22-01-1732 opgelegd. Zij hebben de boete niet voldaan. Hij neemt deze goederen in arrest tot verhaal van de boete.

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 128; 28-02-1771:
Den drossard, aanlegger contra Arnoldus Aarts getrouwd met Jenneke van Hugten, Willemyn van Hugten, Helena van Hugten, Jan Tijssen van Hugten gearresteerde in bonis te Lierop, gedaagden. Betreffende de nagelaten goederen van wijlen Mattijs van Hugten.

Hieronder de betreffende publicatie van 22-01-17321:

Het huis wordt door de andere gezinsleden verkocht aan hun zwager Arnoldus Henrici Aarts:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 127; 06-04-1771:
Willemyn en Helena van Hugten, Jan van Hugten, te Lierop. Zij verkopen aan Arnoldus Aarts getrouwd met Jenneke van Hugten 3⁄4e deel onverdeeld in huis, schuur, stal, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde en einde de kinderen Tomas van der Weerden, andere zijde de weduwe Aart Wilbers; land 1 lopens enaast de kinderen Tomas van der Weerden; den Hoekacker ½ lopense naast de kinderen Jan Coolen; den Berkersacker 3 lopense naast de kinderen Tomas van der Weerden; land den Lange- of Marieacker 2 lopense naast Jan van den Boomen; land den Breedenacker 2½ lopense naast Antoni Evers; den Beemtacker 1 lopense naast de kinderen Tomas van der Weerden; groes de Kempkes 10 lopense naast Jenneke Symons; groes het Hart- off Startveltje 2 lopense naast Jelis Verhoysen. Belast met 3⁄4e deel van 7 vat rogge per jaar peelse maat, in kapitaal ƒ 117-03-3 oort; 3⁄4e deel van ƒ 0-18-12 per jaar aan de Kerk van Asten, in kapitaal ƒ 17-11-9. Arnoldus Aarts is via zijn vrouw eigenaar van het ander ¼e deel. Koopsom ƒ 450,-.

Dochter Johanna Mathei van Heugten, geboren te Asten op 06-11-1729 is op 31-01-1762 te Asten getrouwd met Arnoldus Henrici Aerts, geboren te Asten op 31-12-1728 als zoon van Hendrik Aarts en Wilhelma Peeters van de Mortel (zie Voordeldonk 93):

Het gezin van Arnoldus Henrici Aarts en Johanna Mathei van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 20-12-1762 Asten 26-02-1797
Johanna Maria Simon van Lieshout
Asten 26-01-1826 zie Voormalig huis C682
2 Johanna Asten 17-12-1764 Asten 06-05-1798
Hendrikus Franciscus van Laanen
Asten 20-01-1806 zie Voordeldonk 93
3 Franciscus Asten 13-01-1767 Kind Asten ±1767
4 Francisca Asten 27-03-1769 Kind Asten ±1769

De aankoop van het huis heeft Arnoldus Henrici Aerts wel met een schuld opgezadeld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 134; 24-06-1771:
Arnoldus Aarts, aan Vorselen, is schuldig aan Margo Goort Leenen weduwe Gerrit Verberne, te Someren ƒ 300,- à 4%. Marge: 20-09-1782 gelost.

Zij verhuizen kort daarna naar Voordeldonk (zie Voordeldonk 93 en Voordeldonk 95), waar Arnoldus Henrici Aerts het ouderlijk huis vernadert:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 139; 20-12-1771:
Arnoldus Aarts vernadert de koop, gedaan op de dato 16-03-1771 door Paulus van Gerwen van zijn broeder, Reynder Aarts betreffende huis, hof en aangelag op Voordeldonk 4 lopense, ene zijde Jan Aarts, andere zijde Hendrik Jacob Martens, ene einde Nol van Hugten, andere einde. Philip van Hout; land de Reuselman 3 lopense naast Jan Aarts; land het Rinkvelt 2½ lopense naast Mattijs Bollen; groes de Horst 1½ lopense naast Nol van Hugten; groes over de de straat waar de schop en kleyn huyske op staat in welk kleyn huyske de moeder van de verkoper gedurende haar verdere leven mag blijven wonen en dat door de koper in goede reparatie moet worden onderhouden; hooiveld 3 lopense naast Jan Aarts; het Eeuzel 2 lopense naast Francis van Bussel. Belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 475,-.

Hij verkoopt het huis op Vosselen aan Arnoldus Hendrik van Geffen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 140 verso; 20-12-1771:
Arnoldus Aarts, aan Vorselen, verkoopt aan Arnoldus van Geffen huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde kinderen Tomas van der Weerden, andere zijde weduwe Aart Wilbers; land 1 lopense naast de kinderen Tomas van der Weerden; den Hoekacker 1½ lopense naast de kinderen Jan Coolen; den Berkersacker 3 lopense naast de kinderen Tomas van der Weerden; land den Lange- off Marieacker 2 lopense naast Jan van den Boomen; land den Bredenacker 2½ lopense naast Antoni Evers; den Beemtacker 1 lopense naast de kinderen Tomas van der Weerden; groes de Kempkes 10 lopense naast Jenneke Symons; groes het Startvelt 2 lopense naast Jelis Verhoysen. Belast met: 7 vat rogge per jaar peelse maat aan het Gemene Land, in kapitaal ƒ 156-5-0; ƒ 0-18-12 per jaar aan de Kerk van Asten, in kapitaal ƒ 28-8-3 oort; ƒ 300,- à 4% aan Margo Goort Leenen, weduwe Gerrit Verberne, te Someren de dato 24-06-1771. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders 1⁄4e deel en bij transport de dato 06-04-1771 3⁄4e deel. Koopsom ƒ 712,-.

Arnoldus Hendrik van Geffen is geboren te Helmond op 28-12-1733 als zoon van Hendricus Lammers van Geffen en Joanna Maria Aerts van den Haenacker (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Hij is op 31-05-1761 getrouwd met Elisabeth Arnoldi Wilbert Cuppens, geboren te Asten op 28-10-1733 als dochter van Arnoldus Wilbers en Petronella Teunis Peeters (zie Keizersdijk 8):

03

Het gezin van Arnoldus Hendrik van Geffen en Elisabeth Arnoldi Wilbert Cuppens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mechtildis Asten 27-02-1762 Asten 25-04-1790
Peeter Antony Bukkums
Asten 23-01-1820
2 Johanna Maria Asten 12-12-1763 Lierop 19-02-1786
Judocus Verreyt
Lierop 27-03-1796
3 Johannes Asten 07-08-1765 Asten 13-11-1796
Anna Maria Jan Adriaans
Asten 13-04-1840 zie Oostappensedijk 48
4 Arnoldus Asten 01-12-1767 Kind Asten ±1767
5 Arnoldus Asten 27-07-1769 Lierop 03-02-1793
Josina van Dyck
Lierop 11-01-1832

Arnoldus Hendrik van Geffen koopt samen met Paulus Aart Wilbers een huis in het dorp (zie Emmastraat 18 en 20) en verkopen het twee jaar later door:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 151 verso; 15-02-1780:
Dirk van de Mortel getrouwd met Anna Maria Bruystens, te Deurne, Jan Bruystens, te Rotterdam, Maria Aart Tielen, weduwe Mattijs Bruystens mede voor haar kinderen Antoni en Willem Bruystens lange jaren weg, met onbekende bestemming. Zij verkopen aan Paulus Aart Wilbers en Arnoldus van Geffen huis, stal, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Tomas Bakers, andere zijde den Armen, ene einde Willem van Dijk, andere einde de straat. Belast met ƒ 1-17-10 per jaar aan het Huis van Asten. Zoals door hun moeder, Willemyn Jan Deenen weduwe Laurens Bruystens en mede door het overlijden van haar dochter, Willemyn. nagelaten. Koopsom ƒ 135-12-00, zijnde ƒ 85-12-00 verlopen intrest aan de weduwe Aart Wilbers en ƒ 50,-tot betaling van de andere schulden.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 2; 29-08-1782:
Paulus Aart Wilbers en Arnoldus van Geffen verkopen aan Willem Jan Loomans huis, stal, hof en aangelag in het Dorp 1½ lopense, ene zijde Tomas Bakers, andere zijde den Armen, andere einde Willem van Dijk. Belast met ƒ 1-17-10 jaarlijks aan het Huis van Asten. Verkopers aangekomen bij transport op 15-02-1780. Koopsom ƒ 250,-.

Arnoldus Hendrik van Geffen erft land en groes van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 1; 05-03-1785:
Wilbert Aart Wilbers, Peter Aart Wilbers, Arnoldus van Geffen getrouwd met Elisabet Aart Wilbers, Hendrik, Meggel en Jenneke, onmondige kinderen van Mattijs Aart Wilbers voor de kinderen, Hendrik IJsbouts, de voogd, Marcelis Goort Peters getrouwd met Jennemaria, dochter Mattijs Aart Wilbers, Jennemaria Colen getrouwd geweest met Paulus Aart Wilbers voor haar onmondige kinderen met name Jenneke, Arnoldus, Jan, Meggel en Joseph. Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Aart Wilbers en Peternel Teunis Peters, gewoond hebbende aan Vosselen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Arnoldus van Geffen groes het agterste Velt 4 lopense naast Dielis Verhoysen; groes de Veldekens 1 lopense naast Dielis Verhoysen; Jan Leuwenacker 1½ lopense naast Dielis Verhoysen; de Ley Leuwenacker ook genaamd den Hoogendries 1 lopense naast Dielis Verhoysen; den Heesacker 1½ lopense naast Dielis Verhoysen. Belast met ƒ 1-17-0 per jaar aan het Gemene Land samen met het 1e lot Jennemie Colen. Verponding ƒ 3-08-4 per jaar. Bede ƒ 0-19-8 per jaar. 

Arnoldus Hendrik van Geffen koopt nog stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 159; 29-06-1786:
Dirk van der Weerden verkoopt de goederen, hem aangekomen bij deling de dato 03-07-1782. Hij verkoopt aan Arnoldus van Geffen land de Hofstad 1½ lopense naast Corstiaan van der Weerden. Koopsom ƒ 9,-.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 116 verso; 06-10-1792:
Jan van Dijk, Jan Slaats getrouwd geweest met Catharina van Dijk, Jan Brunas getrouwd geweest met Maria van Dijk en Willem van Dijk, meerderjarige zoon van wijlen Willem van Dijk voor zich en zijn moeder, Maria Slaats weduwe Willem van Dijk. Zij verkopen aan Arnoldus van Geffen land de Nagtegaal 3½ lopense naast Simon van de Loverbosch; land een perceel gelegen als voor ½ lopense naast de gemeente. Koopsom ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 100; 15-03-1796:
Jan van der Sanden, Pieter Mattijs Slaats getrouwd met Willemyn van der Sanden, Leonardus van Deursen getrouwd met Catharina van der Sanden, te Someren, Maria van der Sanden, te Someren. Zij verkopen aan  Arnoldus van Geffen de helft van het Eeusel geheel 3 lopense 35 roede naast Peter Jelisse. Koopsom ƒ 91,-.

Als Elisabeth Arnoldi Wilbert Cuppens ziek wordt, stelt zij samen met haar man Arnoldus Hendrik van Geffen hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 123; 19-02-1802:
Arnoldus van Geffen en Elisabeth Aart Wilbers, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande testamenten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden met vrije beschikking. Na overlijden van de langstlevende van hen beiden zullen de goederen gaan naar hun kinderen met name Jan, Arnoldus en Meggel getrouwd met Peeter Bukkums. Deze zullen wel gehouden zijn om aan de kinderen van Joost van Rijt en wijlen hun, comparantes, dochter, Jennemaria, in plaats van de legitieme portie te voldoen ƒ 500,-, welke som op secure wijze belegd moet worden.

Elisabeth Arnoldi Wilbert Cuppens is op 24-03-1802 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis over de periode 1776-1803 en bij de verpondingen van 1810 is Arnoldus van Geffen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 15 Oostaden Bewoners nummer 15 Oostaden
1776 Arnoldus van Geffen Arnoldus van Geffen
1798 Arnoldus van Geffen Arnoldus van Geffen
1803 Arnoldus van Geffen Arnoldus van Geffen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Vossele folio 15:
Arnoldus van Geffen bij transport 20-12-1772.
Nummer 15 Huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Arnoldus Hendrik van Geffen is op 13-04-1811 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij Peter Bukkems, als man van Mechtildis van Geffen, de eigenaar wordt:

Notarieel Archief 34-89 Asten 30-12-1811:
Peter Bukkems man van Meggelina van Geffen, wonende te Lierop, Arnoldus van Geffen, wonende te Lierop, Jan van Geffen. Peter Bukkems krijgt huis en erve Vosseleeijnde nummer 22.

Dochter Mechtildis van Geffen is geboren te Asten op 27-02-1762 en op 25-04-1790 te Asten getrouwd met Peeter Antony Bukkums, geboren te Lierop op 22-01-1763 als zoon van Antonius Buckems en Mechelina van Stratum:

04

Het gezin van Mechtildis van Geffen en Peeter Antony Bukkums:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 27-03-1791 Asten 31-08-1821
Joanna van de Kerkhof
Asten 15-03-1850
2 Francisca Asten 30-09-1792 Lierop 27-04-1822
Johannes van Bree
Lierop 22-04-1834
3 Antonius Asten 17-10-1794 Asten 26-04-1833
Joanna Maria van de Mortel
Deurne 29-01-1848
4 Paulus Asten 03-09-1796 Asten 11-11-1820
Anna Maria Geboers
Asten 25-08-1832
5 Johannes Asten 01-07-1798 Asten 15-02-1828
Joanna Maria Martens
Asten 19-10-1847 zie Voormalig huis C773
6 Mechtildis Asten 24-03-1801 Lierop 13-07-1822
Peter van de Poel
Someren 18-01-1888
7 Elizabetha Asten 03-03-1803 Mierlo 06-05-1827
Nicolaas van den Bogaert
Nederweert 22-01-1869
8 Godefrida Asten 23-10-1805 Kind Asten 01-11-1806

Mechtildis van Geffen is op 23-01-1820 te Asten overleden en Peeter Antony Bukkums is te Asten op 30-05-1820 overleden. In 1823 is het huis nog in gezamenlijk bezit van de kinderen:

Notarieel Archief 46-21 Asten 12-04-1823:
Hendrikus, Paulus, Anthonij en Jan Bukkems hebben een schuld van ƒ 250,- aan Jan van Asten, als borg een huis, schuur etcetera te Vosselen, groot 50 lopen.

Enkele jaren daarna wordt het huis verkocht aan Henricus Bukkems:

Notarieel Archief Asten 49-185; 26-08-1826:
Jan van Bree man van Josijna Bukkems, Peter van der Poel man van Meggel Bukkems, wonende te Lierop, Elisabeth Bukkems, Antonie, Jan en Paulus Bukkems verkopen aan hun broeder Hendrikus Bukkems 6⁄7e deel in de goederen van hun ouders, een huis en aangelag groot 51 roede 25 el, ene zijde weduwe Thomas van der Weerden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is zoon Henricus Bukkems eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; F349:
Huis en erf, groot 03 roede 06 el, Vosselen, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Bukkems.

Hieronder de kadasterkaart met in de blauwe cirkel het huis en daaronder de bijbehorende gegevens:

05

06

Zoon Henricus Bukkems is geboren te Asten op 27-02-1791 en op 31-08-1821 te Asten getrouwd met Johanna van de Kerkhof, geboren te Deurne op 26-03-1797 als dochter van Peter van de Kerkhof en Johanna Maria van de Mortel. Henricus Bukkems is op 15-03-1850 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we Johanna van de Kerkhof, als weduwe terug op huizingnummer B29 en vanaf 1869 nummer B33:

07

Johanna van de Kerkhof is op 19-07-1873 te Asten overleden en zoon Jan Michiel Bukkems, geboren te Asten op 02-08-1820, wordt samen met familieleden de nieuwe bewoner. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 woont hij samen met familie in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B31, B30 en B26:

08

Jan Michiel Bukkems is op 23-10-1903 te Asten overleden en zijn neef Jan Mathijs Bukkems en broer Paulus Bukkems verhuizen in 1906 naar A280 (zie Voormalig huis G1147). Het huis wordt verkocht, aldus de Limburger Koerier van 26-05-1906:

Het huis wordt gekocht en bewoond door Jacobus Welten, geboren te Asten op 26-01-1880 als zoon van Johannes Welten en Helena Maria van de Berg (zie Voormalig huis G1205). Hij is op 24-02-1905 te Asten getrouwd met Maria Anna Nijssen, geboren op 26-02-1877 te Meijel als dochter van Peter Nijssen en Jacoba Beumers en zus van Hendrik Nijssen (zie Keizersdijk 2). Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen Jacobus Welten en Maria Anna Nijssen met hun gezin in het huis met huizingnummer B25 en ook wel bekend als Vosselen 1:

09

Jacobus Welten is op 07-04-1926 te Asten overleden en Maria Anna Nijssen woont met haar kinderen ook over de periode 1930-1938 op Vosselen 1:

10

Voor het huis van Maria Anna Nijssen heeft nog een vreselijk ongeluk plaats, waarbij Maria Catharina Vogels, geboren te Helmond op 20-09-1894 als dochter van Antonius Gerardus Vogels en Maria Philimena Aelbers, komt te overlijden, aldus het Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meierij, Peel en Kempenland van 24-09-1942:

10a

Maria Anna Nijssen is op 03-01-1954 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes van Jacobus Welten en Maria Anna Nijssen bij hun overlijden:

11 12

13

Boven een advertentie van de familie Welten in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-08-1944 en onder in het Helmondsch Dagblad van 31-05-1945 over het slagen van Martinus Welten voor zijn examen:

14

Onder met streetview een opname van het uit 1925 daterende huis wat tegenwoordig gesplitst is in de adressen Dijkstraat 37 en Dijkstraat 39:

15

Overzicht bewoners

Hoeve op Vosschelen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1658 Hendrick Frans Verdijsteldonck Asten ±1620 Hendrick Frans Verdijsteldonck Asten ±1620
1709 Jan Hendricks Verdijsseldonck Asten ±1648 Jan Hendricks Verdijsseldonck Asten ±1648
1717 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688
Oostaden huis 15
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688
1741 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688
1746 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688
1751 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688
1756 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688
1761 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688 Mattijs van Hugten Asten 08-07-1688
1766 Mattijs van Hugten en Aart Aartse Asten 08-07-1688 Mattijs van Hugten en Aart Aartse Asten 08-07-1688
1771 Arnoldus Aarts Asten 15-11-1721 Arnoldus Aarts Asten 15-11-1721
1776 Arnoldus van Geffen Helmond 28-12-1733 Arnoldus van Geffen Helmond 28-12-1733
1798 Arnoldus van Geffen Helmond 28-12-1733 Arnoldus van Geffen Helmond 28-12-1733
1803 Arnoldus van Geffen Helmond 28-12-1733 Arnoldus van Geffen Helmond 28-12-1733
Kadasternummer F349
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F349 1832 Hendricus Bukkems Asten 27-02-1791
Vosselen 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1820 Peter Antoni Bukkems Lierop 22-01-1763 Mechtildis van Geffen Asten 27-02-1762 30-05-1820
1820-1850 Hendricus Bukkems Asten 27-02-1791 Johanna van de Kerkhof Deurne 19-03-1794 15-03-1850
1850-1859 Johanna van de Kerkhof Deurne 19-03-1794 weduwe Bukkems
B29 1859-1869 Johanna van de Kerkhof Deurne 19-03-1794 weduwe Bukkems
B33 1869-1879 Johanna van de Kerkhof Deurne 19-03-1794 weduwe Bukkems 19-07-1873
B31 1879-1890 Jan Michiel Bukkems Asten 02-08-1828 met familie
B30 1890-1900 Jan Michiel Bukkems Asten 02-08-1828 met familie
B26 1900-1903 Jan Michiel Bukkems Asten 02-08-1828 met familie 23-10-1903
B26 1903-1906 Jan Mathijs Bukkems Asten 25-07-1857 met neef naar A280
B26 1906-1910 Jacobus Welten Asten 26-01-1880 Maria Anna Nijssen Meijel 26-02-1877
B25 1910-1920 Jacobus Welten Asten 26-01-1880 Maria Anna Nijssen Meijel 26-02-1877
B25 1920-1930 Jacobus Welten Asten 26-01-1880 Maria Anna Nijssen Meijel 26-02-1877 07-04-1926
1 1930-1938 Maria Anna Nijssen Meijel 26-02-1877 weduwe Welten
Referenties
  1. ^Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 1746 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=publicatie+%2222-01-1732%22&coll=boeken1&identifier=Whcx6Gg5rzYC)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2023, 14:10:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen