logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 43

Het lijkt er op dar Evert Jansen Lamberts dit huis heeft verkregen van Frans Hendricx Crael:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-09-1635 fictief:
Evert Janssen, aanlegger contra Magdalena, weduwe Frans Hendricx Crael, gedaagde. Gedaagde ontkent dat haar man geld zou hebben geleend van aanlegger om gekocht stro te betalen.. Zij zegt daarentegen dat zij nog geld van hem te goed hebben van de diensten die haar man gedaan heeft int coopen en overlaeten van sijn goet daer hij aenlegger op woont. Als aanlegger iets te goed had, dan had hij moeten komen toen haar man ziek lag, zoals iedereen gedaan zou hebben. Maar nu komt hij na de dood van haar man. Zij stelt zich niet ontvankelijk. Aanlegger stelt dat hij aan Frans Crael alles betaald heeft wat hij hem schuldig was. Hij wil een en ander wel onder eede bevestigen mits de saecke egeen langhduerich proces en vereyscht.

Uit onderstaand archiefstuk wordt duidelijk wie de zijn echtgenote was:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 122 verso; 02-03-1637:
Evert Janssen getrouwd met Engelken Joost Peters en Jan Aertssen getrouwd met Catharina Joost Peters .Zij verkopen elk hun ¼e deel aan Joost Joosten Roeffs, hun zwager van beemd in de Stegen gekomen van Heylke Sluysters tegen sijn ander wederdeel te deylen en naast erfgenamen Anneken, weduwe Peter Henricx.

Evert Jansen Lamberts is geboren rond 1610 en rond 1635 getrouwd met Angela Joost Peters en hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 20-10-1637 Asten 21-02-1666
Johannes Jansen Antonis Vrients
Asten ±1690
2 Lucia Asten 10-05-1639
3 Thomas Asten 22-10-1643 Asten 12-09-1677
Johanna Hendrix
4 Judocus Asten 17-12-1645
5 Johannes Asten 27-11-1646 Asten 24-05-1683
Maria Vrengsen
Asten 10-01-1711
6 Johanna Asten 12-03-1648 Ongehuwd Asten 27-07-1716
7 Henrica Asten 02-12-1649
8 Sophia Asten 17-04-1651 Ongehuwd Asten 02-02-1670
9 Franciscus Asten 27-03-1655 Kind Asten ±1655

Evert Jansen Lamberts heeft een schuld die vrij snel wordt afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 144 verso; 18-06-1637:
Evert Jans is schuldig aan Wilbort Joosten, schepen ƒ 50,-. Marge: Gelost 09-03-1639.

Evert Jansen Lamberts koopt een erfdeel uit de erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 89 verso; 13-07-1637:
Jan Aerts getrouwd met Cathalijn verkoopt aan Joost Joost Roefs en Evert Janssen, zijn zwagers, zijn deel in huis, hof, schop en schuur. Hen ten deel gevallen bij de verdeling der goederen van wijlen Anneken Luycas. Belast met ¼ hoen per jaar aan het huis van Asten. Marge: Op 17-04-1640 is de koopsom van ƒ 182,- gelost aan Jan Aerts.

Evert Jansen Lamberts heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 121 verso; 11-04-1638:
Evert Janssen is schuldig aan Anneken, weduwe Daendel Aerts ƒ 60,- à ƒ 3,50 per jaar intrest.

Evert Jansen Lamberts koopt een stuk land op Vosselen van zijn zwagers en verkoopt zijn erfdeel in een huis in het dorp aan Joost Joost Roefs (zie Markt 17 en 19):

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 137; 09-10-1638:
Joost Joost Roeffs getrouwd met Peerken, dochter Joost Peters en Jan Aerts getrouwd met Lijntien, dochter Joost Peters. Zij verkopen aan Evert Janssen land de Streep in Vosselen naast Jacop Dirck Coppens.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 137 verso; 09-10-1638:
Evert Janssen getrouwd met Engelken, dochter Joost Peters verkoopt aan Joost Joost Roeffs, zijn zwager, zijn deel in huis, hofstad, schuur en schop in het Dorp naast Joost Jan Isermans. Koopsom ƒ 200,- à 5%. Marge: Gelost 03-01-1644.

Evert Jansen Lamberts erft stukken land en beemd van oom Henrick Peters van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 35 verso; 26-07-1639:
Jan Joosten Roefs getrouwd met Peerken, dochter wijlen Joost Peters, Evert Janssen getrouwd met Engelken, dochter Joost Peters en Jan Aerts getrouwd met Lijntien, dochter Joost Peters. Zij delen de goederen door Henrick Peters, hun oom, bij zijn overlijden nagelaten.
2e lot krijgt Evert Janssen de helft van de Grootenacker op de Lochten naast de erfgenamen Willem Selen; land bij Jan Beckers aent Dorp naast de weduwe Jan Beckers; een deel in een beemd achter Ostaden 4 lopense naast Jan Anthonis Mennen.

Evert Jansen Lamberts moet met paard en kar tegen vergoeding met het Staatse leger voeren:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 227; 20-07-1640:
Sijn aengenomen van te vaeren naer het Statenleger Jan Pauwels, met een kerre en twee perden, hem gelooft, daechs 4 gulden 18 stuiver, Aert Symmens, een kerre met twee perden, Willem Hanricx, een kerre met een pert, daechs 2 gulden 9 stuiver. Dese aennemminghe geschiet opten xx july 1640. Op den xxi july aengenomen Evert Jansen met een pert en kerre daechs 2 gulden 15 stuiver en Frans Joost Franssen, oyck voor daechs 2 gulden 15 stuiver.

Hoe het zat met het Staatse leger en in het bijzonder in de Meierij van 's Hertogenbosch wordt duidelijk uit een samengesteld verhaal van wikipedia en het verhaal 'Bedreigingen van buitenaf1:

Het Staatse leger was het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1575 tot aan de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795. Het ontstond als gevolg van de besluiten van 25 september 1575 door de Staten-Generaal van de Nederlanden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was het belast met de strijd tegen de Spaanse machthebbers en daarna onder meer met de verdediging van de barrièresteden. Het leger was vanaf 1586 een instrument van de noordelijke gewesten, samengesteld uit ruiterij en voetvolk en verenigd in vendelsFilips van Lalaing (1537-1582) was een van de eerste bevelhebbers.
Een belangrijke ontwikkeling was de overgang na 1588 van een krijgsmacht die voornamelijk bestond uit tijdelijk aangeworven manschappen, waardgelders, naar een leger van permanent onder de wapenen gehouden beroepssoldaten (staand leger). De invoering van de aan Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, toegeschreven, maar vooral op aandringen van zijn neef Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg tot stand gekomen legerhervormingen veroorzaakte die verandering. Het was namelijk te kostbaar geworden de goed getrainde, veelal buitenlandse huursoldaten, na afloop van ieder krijgsseizoen af te danken. Nieuw was ook dat de soldaten oefenden met schijngevechten, schieten en manoeuvres. Dit kwam Maurits aanvankelijk op hoongelach te staan, maar later bleken zijn manschappen beter te presteren en kwam er waardering.
Tijdens de 80-jarige oorlog zuigen rondtrekkende Spaanse en Staatse legereenheden als het ware de bevolking van de Meierij van 's-Hertogenbosch leeg. Het landschap wordt vernield, vaders en zonen worden gedwongen ter wille van die legers paarden en karren te leveren en zelf, soms over zeer grote afstanden, mee te helpen om bagage en munitie te vervoeren. Ze zijn soms dagenlang onderweg. Koeien, kalveren, schapen en varkens worden in beslag genomen, hooi en strooi moet aangeleverd worden voor de paarden van de cavaleristen in de diverse garnizoenssteden en we weten niet hoeveel argeloze burgers geld afgeperst is door militairen die zich van alles veroorloofden in zo'n oorlogssituatie. De archieven staan er vol van. Wie niet meewerkt loopt het risico gegijzeld te worden. Kortom, voor de plaatselijke bevolking een haast uitzichtloze situatie.

De geërfde goederen van oom Henrick Peters van zijn vrouw worden door Evert Jansen Lamberts verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 113 verso; 10-01-1641:
Evert Janssen verkoopt aan Mathijs Janssen van de Cruys land aen de Kerck 1 lopense 19 roede naast de weduwe Jan Henricx de Becker. Hij verkoopt aan Joost en Jan, zonen Baltus Philips beemd en groes achter Ostaden 3 lopense 47 roede 4 voet, gekomen van Hanrick Peters naast Jan Anthonis Mennen. Hij verkoopt aan Goessen Michielssen land op de Lochten 3 lopense 10 roede naast de erfgenamen Willem Selen. Belast met de grondcijns, samen te betalen met Joost Joost Roefs, voor dit deel 5 stuiver 1 ort per jaar. 

Evert Jansen Lamberts verkoopt een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 12; 25-02-1642:
Evert Janssen verkoopt aan Frans Andryes Reynders van Rudth een cijns van ƒ 20,- per jaar. Onderpand land en groes aen den Dijck 10 lopense naast Juffrouw van Gerwen; wei en groes 't Haeverlandt achter Ostaden 11 lopense naast Jonker Godaert van de Voort. Marge: 30-11-62 Jan Driessen van Ruth als erfgenaam van Frans voorschreven is voldaan.

Evert Jansen Lamberts wisselt land en groes uit met Aert Simons van Bon:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 202 verso; 20-02-1643:
Aert Symons van Bon heeft bij erfwisseling overgedragen aan Evert Janssen hofstad en land daer 't eynde aen gelegen aen den Dijck, gekomen van Aert Lambers en naast Peter Dircx; een veldje achter den Duyssencamp te Ostaden, gekomen van Aert Lambers en naast de erven Aert Heynen te Deuren. Evert draagt over aan Aert land op de Vellackers 2 lopense naast Joost en Jan Baltus Philips; beemd achter Ostaden naast Hanrick Bernarts.

Evert Jansen Lamberts verkoopt nog een cijns, waarbij hij zijn huis en land als onderpand stelt:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 214 verso; 25-04-1643:
Evert Janssen verkoopt aan Peter Dircx en Aert Jan Aelbers, Heilige Geestmeeesters der Taeffele van de Heilige Geest en ten bate van deze een cijns van ƒ 150,- à 5%. Onderpand huis, hof, hofstad en land aan den Dijck, ene zijde Jan Daniels, andere zijde Peter Dircx, ene einde de Mistwech, andere einde de gemeente; beemdje de Liesdonck te Ostaden 5 lopense naast erven Hanrick Heynen. Marge: 11-06-1648 gelost. Noch dat dese penninghen sijn gecommen van het maecksell van Marten van den Bomen in den pesttijdt aen den Heilige Geest gelegateert.

Het in het begin genoemde meningsverschil tussen Evert Jansen Lamberts en de weduwe van Frans Hendricx Crael is nog steeds niet opgelost:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 14-02-1646:
Evert Janssen, aanlegger contra de weduwe Frans Crael, gedaagde. Seght de aenlegger tegens den iersten articule de selve te weesen rediculeus doordyen den aenlegger hem nyet aen en treckt oft Frans Crael, de gedaeghdes man, in sijn sieckte bekent heeft oft niet de deuchdelijcke schult hem competerende. Doordyen waerachtich is dat de selve Frans Crael veel meer andere passive schulden en pretensien hadde wtstaende die hij nyet en heeft bekent, die desniettemin sullen blijven onbetaelt. Dat gedaagde de eed zou presenteren dat haar man, in zijn ziekte, de schuld aan aanlegger niet zou hebben bekend.

Evert Jansen Lamberts heeft nog een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 33 verso; 11-05-1649:
Evert Janssen is schuldig aan Lenaert Corstjaens, tegenwoordig wonende op den Hautrack ƒ 150,- à 5% de souverain à ƒ 14-10-0. Marge: Peter Handricx van Geldrop als momboir van het onmondige kind van Corstiaen Lenaerts en Jan Dirck Kuppen getrouwd met Catalijn, dochter Corstiaen Lenaerts stemmen toe in een jaar uitstel van betaling 01-04-1653.

De erfgenamen van oom Henrick Peters van de vrouw van Evert Jansen Lamberts, moeten ook diens schulden verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 60 verso; 29-07-1650:
Joost Roeffs getrouwd met Peerken, Evert Janssen getrouwd met Engelken en Jan Aertssen getrouwd met Cathalijn, Allen erfgenamen van wijlen Hanrick Peters. Zij verdelen de renten.
2e lot krijgt Evert Janssen ƒ 100,- à 5% aan het Clooster van Ommel.

Evert Jansen Lamberts stelt zijn huis op Vosselen als borg:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 109; 17-01-1660:
Evert Jansen is schuldig aan Lysabetken Dientens, te Maerheese ƒ 600,- à 5¼%. Als borg een huis, hof, schuur, schop en aangelegen groes en land aen Vosholen 6 lopense, ene zijde Jacob Dirck Coppens, andere zijde Marcelis Martens, andere einde Willem Joosten; land en groes ter plaatse voorschreven 10 lopense naast Goort Goorts Verberne en Peeter Wilborts van Bussel; groes achter Ostaden 6 lopense naast de erven Hendrick Heynen; land aen de Streepen 3 lopense naast Jacob Dirck Coppens; land op Braessel 3 lopense naast Jan Jansen. Belast met 11 vat rogge per jaar aan het Convent van Ommel. Marge 11-08-1742 Peter Bitters en Frans Royaarts zijn voldaan.

Bij de verpondingen van 1662 staat het huis op zijn naam:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 39:
Evert Jansen, huijs.

Angela Joost Peters is op 04-12-1673 te Asten overleden en de schulden hopen zich op bij Evert Jansen Lamberts en die worden bijna een eeuw later door een kleinzoon afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 182; 30-11-1662:
Evert Jan Lamberts is schuldig aan Jan Driessen van Ruth ƒ 200,- à 5½%. Onderpand wei- en hooiland het Haverlant 11 lopense naast Jonker Stockum en Jan Diepenbeecx. Marge: 11-08-1742 Peter Aart Keysers heeft ontvangen van Laurens Jan Everts, te Vlierden ƒ 200,- ter voldoening van nevenstaande rente hem aangekomen bij versterff van zijn moeder. Dit merk heeft gestelt Peter Aart Keysers.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 34; 28-08-1675:
Catalijn, dochter Jan Jacops van Gerwen, aanlegger contra Evert Jan Lamberts, gedaagde. Betaling van ƒ 100,- à 5% met vier jaar achterstand de dato 06-04-1675.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 350; 05-07-1679:
Joost Jacobs, te Deursen, aanlegger contra Evert Jan Lamberts, gedaagde. Betaling van 3 gulden 14 stuiver wegens gekochte hoeden.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 496; 13-11-1680:
Kinderen en erven Joost Roefs en Marcellus Martens, schepen, aanleggers contra Evert Jansen, gedaagde. Betreffende een obligatie van ƒ 200,- de dato. 18-04-1668. Verzoek om te mogen executeren.

Evert Jansen Lamberts verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 81; 07-07-1681:
Evert Jansen verkoopt aan Gevert Paulus en Adriaen Willems Verbernen getrouwd met Mechel Paulus land te Brasel 1½ lopense naast Marcelis Martens. Koopsom ƒ 73,-.

Nog meer schulden aan het adres van Evert Jansen Lamberts:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 110; 23-02-1682:
Evert Jansen is schuldig aan de kinderen Jentus Hermans, te Maerheese ƒ 200,- à 5%. Borg staat Dirck Jacob Coppens. Deze stelt als onderpand groes 't Haverlandt 10 lopense. Waarde ƒ 500,-. Marge: 01-08-1742 Door order van Aert Prats, Kobus Prats, Goortje Prats en Hendrik Bruysten, zijn wij van ons klugt voldaan, was getekend Frans Royaers, Jan Goorts en Peeter Bitters.

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 138; 16-10-1686:
Michiel Willems, aanlegger contra Evert Jansen, op Vosselen, gedaagde. Betaling van 1 gulden 9 stuiver wegens gehaalde schoolboecken, toeback en andere waren.

Evert Jansen Lamberts is op 06-02-1689 te Vosselen bij Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

01

Het huis staat in de verpondingen van 1680, 1688 en 1709 op naam van zijn kinderen:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 1:
De kinderen Evert Jansen.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 6:
De kinderen Evert Jansen.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 4 verso:
De kinderen Evert Janssen.

Zoon Johannes Evers is geboren te Asten op 27-11-1646 en op 24-05-1683 te Asten getrouwd met Maria Vrengsen, geboren te Asten op 29-12-1660 als dochter van Vrenghs Meussen en Griettien Vrengsen (zie Voormalig huis A92):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Everts et Maria Vrengsen; testes Joanna Jan Berckers et Jacobus van der Loo.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Everts en Maria Vrengsen; getuigen Joanna Jan Berckers en Jacobus van der Loo.

02

Het gezin van Johannes Evers en Maria Vrengsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Laurentius Asten 30-10-1683 Asten 28-11-1706
Godefrida Antoni van den Eckelcamp
Vlierden ±1745
2 Franciscus Asten 18-09-1686 Ongehuwd Asten 03-02-1721

Maria Vrengsen is rond 1690 overleden en Johannes Evers pacht de clamptiende van Braesel:

Asten Rechterlijk Archief  109 folio 55; 16-01-1694:
Adriaen Jansen getrouwd met Catarina Peters, weduwe Jan Adriaensen van den Berge,wonende te Velthoven verpacht zijn ¼e deel in een clamptiende, de Braselse tiende, waarin de weduwe de Lauw de helft bezit. Het andere ¼e deel is van Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven. En welke clamptiende is rijdende met het Groot Gasthuys, te 's Hertogenbosch en de kinderen en erven van wijlen Aert Donquers, advocaet. Pachters zijn de Heer Florentius Daniels en Jan Everts. Pachttermijn 4 jaar. Pachtsom 6 mud rogge per jaar en 3 mud boekweit per jaar Eindhovense maat ten huize van de verpachter te leveren.

Asten Rechterlijk Archief  110 folio 10 verso; 28-06-1697:
Dominicus van den Broeck, te Turnout en Lambert Hobis getrouwd met Petronella van den Broeck. Alzo kinderen van wijlen Jan Reynders van den Broeck, die welke als tochtergevreyt sijnde van seeckere clamptiende. Zij verhuren deze klamptiende, gelegen te Asten, aan Heer Florentius Danielsen en Jan Everts. Huurtermijn 8 jaar.

Johannes Evers is op 10-01-1711 te Vosselen bij Asten overleden en bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van zijn kinderen:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 6:
De kinderen Jan Everts. In de bede ƒ 4-4-8.

Het huis is verhuurd en in de hoofdgeldlijst van 1717 staat zoon Frans Jan (Vriens) Evers als bewoner:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Frans Jan Vriens, Hijlken, Marij de meijt.

Na het overlijden van Francis Jan Evers op 03-02-1721 wordt het huis op verzoek van zijn broer Laurens getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162; 01-03-1721:
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Jan Evers begraven op 03-02-1721, alhier. De taxatie is gedaan op verzoek van Vrijns Jansse Evers. De helft van een huis, hof en aangelag 5 lopense.

Laurentius Jansen Evers is geboren te Asten op 30-10-1683 en op 28-11-1706 te Asten getrouwd met Godefrida Antonis van de Eckelcamp (wordt ook wel Margriet genoemd), geboren op 14-04-1681 te Asten als dochter van Antonius Wouters en Wilhelma:

Juncti sunt matrimonio Laurentius Jansen et Godefrida Teunis; testes Joanna Verdijsseldonck et Cristina van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Laurentius Jansen en Godefrida Teunis; getuigen Joanna Verdijsseldonck en Cristina van de Cruijs.

03

Het gezin van Laurentius Jansen Evers en Margareta Antonis van de Eckelcamp:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 27-02-1708 Asten 15-02-1733
Catharina Gerardus Kerckels
Asten 13-03-1761
2 Everardus Asten 05-01-1710
3 Johanna Asten 20-03-1712
4 Maria Asten 04-03-1715 Vlierden 20-10-1744
Wilhelmus van Oosterhout
Asten 22-10-1786 dochter Johanna Maria
zie Berken 7
5 Margaretha Asten 24-11-1717
6 Johannes Asten 21-02-1720 Vlierden 16-06-1748
Anna Maria Henrici Welten
Deurne 14-03-1782
7 Franciscus Asten 15-10-1724 Vlierden 01-11-1750
Catharina Slaets
Deurne 12-02-1794

Laurens Jan Evers is collecteur van de bede en hoofdgeld geweest:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 14; 21-10-1725:
Frans Lamberts en Vriens Jan Evers, collecteurs van coninxbeden en hooftgelt, 01-10-1724-1725 contra Peeter Peeter Slaats, gedaagde. Betaling van ƒ 5-10-2 als restant van de bede 1724-1725.

Margareta Antonis van de Eckelcamp is op 27-07-1725 te Asten overleden en haar erfdeel wordt door Laurens Jan Evers getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162; 27-07-1725:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria, dochter Antony van den Eeckelcamp begraven op 27 mei 1725. Lauwereyns Jan Everts is haar momboir. 1⁄5e deel van waarde in huis, hof en aangelag, wei en hei 11 lopense, ƒ 30,-, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde de straat; land de Voorstenacker 4 lopense, ƒ 5,-; land den Bergh 2 lopense, ƒ 1,50; land den Agtersten acker 2½ lopense, ƒ 2,-; land het Heytvelt 1½ lopense, ƒ 1,25; land den Heycamp 2½ lopense, ƒ 1,50; land 1 lopense, ƒ 0,75; land 1 lopense, ƒ 1,-; land de Willigenacker 3 lopense, ƒ 2,-; hooiveld langse de Aa 2 lopense, ƒ 2,-; hooiveld 6 lopense, ƒ 4,-; land 2 lopense, ƒ 2,50; een eeckelhoff 1 copse, nihil. Totaal ƒ 53,50. De goederen zijn voor het geheel belast aan den Armen van Asten ƒ 1-02-8; aan den Armen van Asten ƒ 4-10-0; totaal ƒ 5-12-0. In kapitaal is dit ƒ 140-12-8 en 1⁄5e deel hiervan is ƒ 28,12, 20e penning is ƒ 1-5-0.

Laurens Jan Evers woont daarna in Vlierden en zijn goederen op Vosselen worden gearresteerd in verband met een renteachterstand:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 287 verso; 20-06-1729:
Francis Coolen, met zijn broeders en zusters, erfgenamen van wijlen Jan Coolen, Catharina, zijn weduwe, aanlegger contra de gearresteerde goederen van Vreyns Jan Evers, aan Vosselen. Vreyns Jan Evers woont te Vlierden. Betaling van een rentebrief van ƒ 6,- per jaar schepenen Helmont ten laste van Frans Thijs van den Bergh de dato 15-06-1566. Renteachterstand ƒ 72,-.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1735 en de verpondingen van 1737 woont zoon Antonius Vryns Evers met zijn gezin in het huis:

Hoofdgeld XVIII-35; 24-12-1735:
Antonij Vrijns Evers, Caat de vrouw, Geert de soon.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 20:
Nu Antoni Laurens Jan Everts.
Transport 11-08-1742. Vrients Jan Everts.
Huijs, hoff en aangelagh 7 lopense. In de bede ƒ 4-4-8.

Het huis wordt in 1736 verhuurd, hetgeen ook blijkt uit de bewoningslijst over de periode 1736-1741:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 144 verso; 28-03-1736:
Laurens Jan Evers, wonende te Vlierden, geeft in huur aan Peter Jan Aarts huis, schuur, schop en aangelag, land en groes Zoals het in huur is geweest bij Peter Aart Keysers. Huurtermijn 10 jaar. Huursom ƒ 14,- jaarlijks en 14 vat rogge jaarlijks; alle lands- en dorpslasten; 2 vijm dakstro jaarlijks. De verhuurder zal het huis in behoorlijk bewoonbare staat opleveren. De huurder zal het in die staat weer achterlaten.

Jaar Eigenaar nummer 19 Oostaden Bewoners nummer 19 Oostaden
1736 Vreijnts Jan Evers Peeter Jan Aarts
1741 Vreijnts Jan Everts Peter Jan Aarts

Bewoner Peter Jan Aarts is geboren te Asten op 20-12-1676 als zoon van Jan Aerts en Anna Peters Loomans (zie Voormalig huis F1055). Hij is op 19-02-1702 te Asten getrouwd met Maria Antonis Jansen van Ruth geboren te Asten rond 1679 als dochter van Antonis Jansen van Rut en Catharina Jansens Slaats (zie Voormalig huis G647 en G648).

In de bovenstaande schepenakte voor het huwelijk staat de trouwdatum niet vermeld en die halen we uit de nevenstaande trouwakte voor de kerk.

Februarij 1702, 19; conjuncti sunt matrimonio Petrus Jansen et Maria Thonis van Ruth; testes Joannes Antonij van Ruth et Johanna Jansen.

19 februarij 1702; in huwelijkse echt gebonden Petrus Jansen en Maria Thonis van Ruth; getuigen Joannes Antonij van Ruth en Johanna Jansen.

Het gezin van Peter Jan Aarts en Maria Antonis Jansen van Ruth:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 27-12-1702 Stratum 19-02-1730
Arnoldus Bijstervelt
Stratum 11-01-1762
2 Maria Asten 15-06-1704 Veghel 08-09-1732
Lucas Jacob Harckmans
Veghel 10-04-1751
3 Wilhelma Asten 22-02-1706 Kind
4 Johannes Franciscus Asten 02-04-1708 Kind
5 Antonius Asten 09-03-1710 Kind
6 Petrus Asten 05-04-1712 >1748
7 Godefridus Asten 27-04-1714 Someren 18-11-1736
Catelyn Theunis Peels
Asten 25-05-1749
Geertruy
Willem Kels
Asten 28-11-1759

zie verderop

zie Voormalig huis E294

8 Johannes Asten 13-03-1716 < 1748 *
9 Johanna Maria Asten 18-06-1720 Asten 30-01-1746
Franciscus Martens
Asten 31-01-1768
Francis Johannes van Houts
Asten 05-06-1795 zie Voormalig huis G520

* is soldaat bij Staatse leger en had een dochter Martina

Maria Antonis Jansen van Ruth is vermoedelijk niet al te lang na de geboorte van haar jongste dochter overleden en Peter Jan Aarts ontvangt nog geld uit de opbrengst van de cijns van zijn schoonfamilie:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 126; 26-09-1735:
Peeter van de Voorst, Willem Roymans, Peeter Jan Aarts, Peeter Keysers, weduwe Cis Verriet, Dries Verriet mede voor wijlen Jenneke Verriet en Willem Jan Loomans als wettig momboir van Jan Verriet. Allen erven en representanten van wijlen Jan Andries Reynders. Zij hebben ontvangen van Floris Pieter van Cotzhausen ƒ 51-6-13 zijnde de drie laatste jaren intrest uit een jaarcijns van ƒ 14,- per jaar, vervallende op Ommelsche Weydaagh en ten laste van Jan Fransen Verriet en ten bate van Jan Andries Reynders van Ruth uit zekere panden van de geëxecuteerde goederen van Peeter Peeter Slaats schepenbrief de dato 16-03-1641. Bij pre- en concurentie van de opbrengst der geëxecuteerde goederen de dato 13-08-1735.

Peter Jan Aarts heeft nog een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 164 verso; 15-10-1738:
Peter Jan Aarts is schuldig aan Gerrit van Riet ƒ 100,- à 4% terzake van een obligatie de dato 02-01-1736 aan de kinderen en erven Willem Loomans welke obligatie ten deel was gevallen aan Piet en Antoni, kinderen Willem Loomans en door Gerrit van Riet is gelost.

Peter Jan Aarts is op 31-01-1746 te Asten overleden en enkele jaren daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 106 verso; 28-02-1746:
Jenneke Peter Aarts getrouwd met Arnoldus Bijstervelt, te Stratum, Luykas Herkmans getrouwd met Maria Peter Jan Aarts, te Veggel, Peter Peter Jan Aarts, Goort Peter Jan Aarts mede voor Jan Peter Jan Aarts, soldaat in dienst van de Staat, tegenwoordig in Engeland. Allen kinderen en erven van wijlen Peter Jan Aarts en Maria Antonis Verreyt. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot aan de 1e, 2e, 4e en 5e comparant land het Nootje 1 1⁄2 lopense naast de kinderen Hendrik Jan Gerrits; land de Driehoek 1⁄2 lopense naast de weduwe Jan Verberne; de Pasacker 1 lopense naast Jan van Hooff; het Voorsteveltje 2 1⁄2 lopense naast Johanna Maria Loomans. De ontvanger van dit lot moet ƒ 100,- voldoen aan Gerrit van Riet die door hun vader opgenomen zijn.
2e lot aan de 3e comparant groesveld te Ostappen 1 1⁄2 lopense naast de beemd behorende aan personen te Deurne en Straalboer te Vlierden. Alle roerende goederen. Te betalen alle schulden ten laste van het sterfhuis met uitzondering van de ƒ 100,- die door het eerste lot betaald worden. Mocht Jan Peter Jan Aarts met zijn aandeel geen genoegen nemen, of overleden zijn, dat dit dan aan zijn onmondige kind komt.

Als bekend wordt dat soldaat Jan Peter Jan Aarts is overleden, wordt het land verkocht en krijgt zijn dochter Martina haar aandeel:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 303; 02-12-1748:
Gezien het request van Peter Jan Aarts, die bij het overlijden van zijn vader, volgens deling de dato 28-02-1746 heeft verkregen 1⁄4e deel in een akker het Nootje, idem den Driehoek, idem in de Pasacker, idem in een groesveld het Voorste veltje. En waarvan ook elk 1⁄4e deel was voor Arnoldus Bijstervelt en Luycas Herkmans. Deze hebben, op 28-02-1746, het aan hem, suppliant, overgedragen. Hij bezit dus 3⁄4e deel. Het resterende deel behoorde aan Jan Peter Jan Aarts, toenmalig soldaat, in dienst van de staat en nu overleden. Zijn deel komt nu toe aan zijn dochter, Marteyn. De goederen zijn belast met ƒ 100,- aan Gerrit van Riet. De overige schulden zijn door de suppliant, zo voor hem als voor Marteyn betaald. Hij wil nu zijn 3⁄4e deel verkopen, doch het zou voordeliger zijn, ook voor zijn nicht, om ze in het geheel te verkopen. Hij vraagt hiervoor toestemming aan het College. Naschrift: Fiat mits, na betaling van de schulden de opbrengst van het 1⁄4e deel van Marteyn, de dochter van Jan Peter Jan Aarts, wordt geëmployeerd.

Verderop zullen we zien dan zoon Godefridus Peter Jan Aarts het huis bewoont.

Eigenaar Laurens Jan Evers heeft structureel een achterstand bij de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 21 verso; 14-09-1737:
Gerrit van Riet, vorster, met procuratie van Jan Doense cum suis als collecteurs der verponding en coninxbede, 17-09-1734-16-09-1735, legt beslag op de vaste goederen van de kinderen Jan Everts in gebruik bij Peter Jan Aarts om daaraan te verhalen ƒ 4-4-8 met de kosten vandien.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 132; 01-08-1739:
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Jan Peters van Bussel cum suis als collecteurs der verponding, 1737, beslag op de vaste goederen van Freyns Jan Evers tot verhaal van ƒ 9-10-00.

Laurens Jan Evers betaalt een schuld terug:

Asten Rechterlijk Archief 148; 29-07-1740:
Ontvangen van Laureyns Jan Evers, Jacob Martens en Cornelis Lambers ƒ 500,- in voldoening van een obligatie van gelijke somme en ten laste van Laureyns Jan Evers en Frans Lambers. Eyndhoven, J. Conninx.

In 1742 wordt het huis door Laurens Jan Evers aan zijn zoon Antony Vryns Evers verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 110; 11-08-1742:
Laurens Jan Evers, te Vlierden, verkoopt aan zijn zoon, Antoni Laurens Jan Everts een huis, hof en aangelag 7 lopense, ene zijde Jan Coolen, andere zijde Willem Joosten; land den Startacker 7½ lopense naast Willem Joosten; land den Braselacker 3 lopense naast Mattijs van Hugten; land de Streep 3 lopense naast de straat; groes het Haverlant 10 lopense naast de kinderen Hendrik Tielen; groes de Aasdonk 4½ lopense naast de kinderen Hendrik Tielen; groes het Startvelt 2 lopense naast Marcelis Geven. Belast met ƒ 8,- per jaar, in kapitaal ƒ 200,-, aan de Kempenaar van het Gemene Land.

Laurens Jan Evers is rond 1745 te Vlierden overleden.

Zoon Antony Vryns Evers is geboren te Asten op 27-02-1708 en op 15-02-1733 te Asten getrouwd met Catharina Gerardus Kerckels, geboren te Asten op 24-05-1708 als dochter van Gerard Faes Kerckels en Johanna Jansen Diricks (zie Voormalig huis E836):

04

Het gezin van Antony Vryns Evers en Catharina Gerardus Kerckels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 05-09-1735 Kind Asten ±1735
2 Maria Asten 23-06-1737 Asten 26-02-1775
Johannes Joost van Heugten
Asten 14-10-1790 zie Rinkveld 5
3 Antonius Asten 20-02-1739 Asten 27-01-1765
Johanna Arnoldi Slegers
Asten 02-03-1797
4 Gerardus Asten 16-03-1742 Asten 12-02-1764
Anna Lamberti Verheijen
Asten 07-05-1811 zie Voormalig huis B450 en B451
en zie ook Stegen 76
5 Johanna Maria Asten 25-05-1747 Kind Asten ±1747
6 Godefridus Asten 24-07-1750 Kind Asten ±1750

Antony Vryns Evers verkoopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 27 verso; 27-07-1740:
Antoni Vrients Jan Everts verkoopt aan Goort Canters groes Busselsvelt 6 lopense naast Antoni Fransen. Koopsom ƒ 50,-.

Antony Vryns Evers wordt aangesteld als collecteur van de beden en van de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 12; 22-10-1759:
Hendrik Eysbouts en Antoni Laurens Evers worden aangesteld als collecteurs der beden ingegaan 17-09-1759 tot en met 16-09-1760. En van de verponding van 01-01-1760 tot en met 31-12-1760.

In in het huizenquohier over de periode 1736-1761, zien we dat na de verhuurperiode Antony Vryns Evers met zijn gezin in het huis komt wonen:

Jaar Eigenaar nummer 19 Oostaden Bewoners nummer 19 Oostaden
1746 Antoni Laurens Jan Everts Goort Peter Jan Aarts
1751 Antoni Laurens Jan Everts Antoni Laurens Jan Everts
1756 Antoni Laurens Jan Everts Antoni Laurens Jan Everts
1761 kinderen Antoni Laurens Jan Everts kinderen Antoni Laurens Jan Everts

De bewoner is in eerste instantie Godefridus Peter Jan Aarts, geboren te Asten op 27-04-1714 als zoon van bovengenoemde Peter Jan Aarts en Maria Antonis Jansen van Ruth. Hij is te Someren op 18-11-1736 getrouwd met Catelyn Theunis Peels, geboren te Someren op 30-03-1711 als dochter van Antonius Johannes Peels en Maria Nelis:

Het gezin van Godefridus Peter Jan Aarts en Catelyn Theunis Peels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 13-09-1737 Kind Asten ±1737
2 Johannes Asten 11-10-1738 Kind Asten ±1738
3 Maria Asten ±1740
4 Godefridus Asten 04-06-1743
5 Petronella Asten 09-02-1746 Kind Asten ±1746

Catelyn Theunis Peels, soms ook Helena Theunis Vermeulen genoemd, is als Catharina Goors op 10-11-1746 te Asten overleden en Godefridus Peter Jan Aerts verhuist naar Heusden (zie Voormalig huis E294).

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft een overzicht van de bewoningsgeschiedenis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 89 folio 5:
Antoni, Geerit en Maria, kinderen Antoni Evers bij versterff 1761.
Nu Antoni Laurens Jan Everts bij koop volgens transport dato 1742.
Laureijns sone van Everts Janssen bij versterff.
Tomas, Joost, Jan, Syken, Jenneken ende Hanricxen, kinderen Evert Janssen, uijt huijs, hoffstadt ende aengehoorende goederen onder Asten aen het Voshoolen gelegen, groot 17 lopenen, ene zijde Geeff Pauwels, andere zijde Joost Semppens, ene einde de gemeente, andere einde Hendrick Canters. Cijns V½ d.

Catharina Gerardus Kerckels is op 01-03-1761 te Asten overleden en Antonius Vryns Evers overlijdt te Asten op 13-03-1761 en hieronder hun begraafakten:

Er worden voogden aangesteld over hun kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 16; 13-04-1761:
Jan Laurens Evers, te Deurne en Andries van Hugten worden aangesteld als voogden over Antoni, Maria en Gerrit, onmondige kinderen van wijlen Antoni Vreyns Evers en Catarina Kerkers.

De kinderen van Antony Vryns Evers en Catharina Gerardus Kerckels ontvangen nog een erfenis van hun grootouders:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 42; 07-12-1761:
Jan Laurens Evers, te Deurne en Andries van Hugten, sinds 13-04-1761, momboiren over Antoni, Maria en Gerrit, onmondige kinderen van Antoni Vreyns Evers en Catarina Kerkers, beiden overleden. Zij hebben het College laten weten dat enige tijd tevoren is overleden, de grootmoeder der kinderen, de weduwe Gerrit Kerkers, gewoond hebbende in de Polder. Zij heeft nagelaten enige vaste goederen die voor 1⁄7e deel op de kinderen verstorven zijn. De roerende goederen zijn voor het geheel, dus ook met de overige erfgenamen, verkocht aan Joost Kerkers, een der erfgenamen. Te verdelen zijn nu nog een kamer met enige percelen land en groes in de Wolfsberg 18 lopense. Om versnippering te voorkomen is het beter om de goederen in zijn geheel te verkopen aan Francis Kerkers, mede-erfgenaam voor ƒ 300,-. Zij hebben verzocht om het deel van de onmondigen ook in te mogen brengen. Marge: Fiat.

Dochter Maria Antoni Evers en zoon Gerrit Antoni Evers verkopen het huis aan hun broer Antoni Antoni Evers:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 153 verso; 29-09-1764:
Maria Antoni Evers en Gerrit Antoni Evers. Zij verkopen aan Antoni Evers hun ⅔e deel onverdeeld in, huis, hof en aangelag groot 7 lopense, ene zijde Willem Joosten, andere zijde Jan Coolen, ene einde de weg of pad, andere einde een weg; land den Harkacker 7½ lopense naast Willem Joosten; de Braselacker 3 lopense naast Tomas van der Weerden; land de Streep 3 lopense naast Jan Coolen; groes het Haverlant 10 lopense naast de weduwe Paulus Geven; groes de Asdonk off Voorstevelt 4½ lopense naast Antoni Kuypers; groes het Startvelt 2 lopense naast Willem Joosten. Belast met 2⁄3e deel van ƒ 8-00-00 per jaar aan het Gemene Land; 2⁄3e deel van ƒ 1-10-04 per jaar aan het Huis van Asten; 2⁄3e deel van ƒ 0-02-12 per jaar aan de Huis van Helmont of andere. Koopsom ƒ 520,-.

Antoni Antoni Evers is geboren te Asten op 20-02-1739 en op 27-01-1765 te Asten getrouwd met Johanna Arnoldi Slegers, geboren te Asten op 21-12-1733 als dochter van Arnoldus Frans Slegers en Johanna Maria Hendrix Roymans (zie Oostappensedijk 56):

05

Het gezin van Antoni Antoni Evers en Johanna Arnoldi Slegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 01-11-1766 Asten 08-02-1795
Johannes Goort van Bussel
Asten 23-12-1808 zie Dijkstraat 45
2 Johanna Maria Asten 22-10-1770 Kind Asten ±1770
3 Antonius Asten 13-01-1774 Ongehuwd Asten 02-03-1797
4 Arnoldus Asten 02-07-1777 Asten 04-02-1814
Dorothea Kerkers
Asten 14-01-1832

Volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1766-1803 is Antoni Antoni Evers eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 19 Oostaden Bewoners nummer 19 Oostaden
1766 Antoni Evers Antoni Evers
1771 Antoni Evers Antoni Evers
1776 Antoni Evers Antoni Evers
1798 Antonij Eevers Antonij Eevers
1803 Antonij Evers Antonij Evers

Johanna Arnoldi Slegers is te Asten op 30-09-1811 overleden en de verpondingen van 1810 melden Antoni Antoni Evers als eigenaar:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Vossele folio 19 verso:
Antoni Evers bij transport 29-09-1764.
Nummer 19 huijs, hof en aangelag 7 lopense.

Antoni Antoni Evers is op 15-01-1820 te Asten overleden en kort daarna verdelen de nabestaanden de erfenis:

Notarieel Archief 43-11 Asten 16-02-1820:
Arnoldus Anthonij Evers, Jan van Bussel weduwnaar van Catharina Anthonij Evers met 3 kinderen, Jan Lemmen man van Jennemarie Jan van Bussel.
1e lot krijgt Arnoldus huis met twee zeijlen van het aangelag, groot 1 lopense.

Bij het kadaster van Asten staat het huis op naam van zoon Arnoldus Evers:

Kadaster 1811-1832; F376:
Huis en erf, groot 04 roede 38 el, Vosselen, klassen 9.
Eigenaar: Arnoldus Evers.

Hieronder de kadasterkaart van Vosselen uit 1832 met in de blauwe cirkel het huis met daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

06

07

Arnoldus Evers is geboren te Asten op 07-07-1777 als zoon van Antoni Antoni Evers en Johanna Arnoldi Sleegers. Hij is op 04-02-1814 te Asten getrouwd met Dorothea Kerkers, geboren te Leende op 02-09-1783 als dochter van Franciscus Kerkers en Gertrudis van Meijel. Arnoldus Evers is op 14-01-1832 te Asten overleden en Dorothea Kerkers is op 17-01-1861 te Asten overleden. Het huwelijk had geen kinderen en Dorothea Kerkers woonde met twee familieleden, neef Antonie van Houts en nicht Francisca van Houts (kinderen van haar zus Francijna Kerkers, getrouwd met Joannes van Houts) vanaf 1833 op de Wolfsberg (zie Wolfsberg 66).

Het huis is verkocht en de meest waarschijnlijke koper na 1859 is Mathijs Verduijn, geboren op 24-12-1835 te Heeze als zoon van Johannes Verduijn en Goverdina van Rutten. Hij is op 18-02-1860 te Heeze getrouwd met Gertrudis Scheepers, geboren te Heeze op 13-10-1830 als dochter van Adrianus Scheepers en Maria Joosten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we hen tegen als woonachtig op huizingnummer B31 en na 1869 op nummer B35:

08

Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 woont Mathijs Verduijn met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B32 en B31 tot zijn overlijden op 03-07-1899 te Asten. Daarna woont Gertrudis Scheepers met haar kinderen in het huis tot haar overlijden op 30-06-1906. In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 12-08-1905 en het Dagblad van Noord Brabant van 15-08-1905 lezen we nog over een brand in hun boerderij:

09

Zoon Adrianus Verduijn, geboren te Asten op 08-02-1866 woont daarna met zijn zus en zwager in het huis met over de periode 1900-1910 het huizingnummer B28:

10

Adrianus Verduijn overlijdt te Asten op 22-03-1913 en dochter Johanna Verduijn, geboren te Asten op 19-04-1871, neemt het huis over. Zij is op 28-01-1910 te Asten getrouwd met Hendrikus (Driek) van Deursen, geboren te Asten op 28-02-1867 als zoon van Peter van Deursen en Joanna Berckers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 is het huizingnummer B27:

11

Ook over de periode 1920-1930 wonen Johanna Verduijn en Hendrikus van Deursen nog met hun gezin in het huis met huizingnummer B27, bekend staand als Vosselen 9:

12

Johanna Verduijn is op 26-03-1930 te Asten overleden en Hendrikus (Driek) van Deursen is hertrouwd te Asten op 31-10-1930 met de inwonende dienstbode Maria van Moorsel, geboren te Deurne op 29-09-1904 als dochter van Johannis van Moorsel en Gordina van Waarzenburg. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij op Vosselen 9:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-020-1936 de geboorte van dochter Joke en in de Eindhovensche en Meierijsche Courant van 30-08-1940 de geboorte van dochter Henrica Maria:

14 15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-09-1942 biedt Hendrikus van Deursen nog een toom biggen te koop aan:

16

Maria van Moorsel is op 18-08-1967 te Helmond overleden en Hendrikus van Deursen is te Asten op 04-05-1968 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18

Op de plaats staat nu een boerderij uit 1902 op de Dijkstraat 43 en hieronder een opname met streetview:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Vosschelen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1660 Evert Jansen Asten ±1610 Evert Jansen Asten ±1610
1680 kinderen Evert Jansen Asten 27-11-1646 kinderen Evert Jansen Asten 27-11-1646
1713 kinderen Jan Evers Asten 30-10-1683 Francis Jan Vrients Asten 14-02-1682
Oostaden huis 19
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Vreijnts Jan Evers Asten 30-10-1683 Peeter Jan Aarts Asten 20-12-1676
1741 Vreijnts Jan Everts Asten 30-10-1683 Peter Jan Aarts Asten 20-12-1676
1746 Antoni Laurens Jan Everts Asten 27-02-1708 Goort Peter Jan Aarts Asten 27-04-1714
1751 Antoni Laurens Jan Everts Asten 27-02-1708 Antoni Laurens Jan Everts Asten 27-02-1708
1756 Antoni Laurens Jan Everts Asten 27-02-1708 Antoni Laurens Jan Everts Asten 27-02-1708
1761 kind Antoni Laurens Jan Everts Asten 20-02-1739 kind Antoni Laurens Jan Everts Asten 20-02-1739
1766 Antoni Evers Asten 20-02-1739 Antoni Evers Asten 20-02-1739
1771 Antoni Evers Asten 20-02-1739 Antoni Evers Asten 20-02-1739
1776 Antoni Evers Asten 20-02-1739 Antoni Evers Asten 20-02-1739
1798 Antonij Eevers Asten 20-02-1739 Antonij Eevers Asten 20-02-1739
1803 Antonij Evers Asten 20-02-1739 Antonij Evers Asten 20-02-1739
Kadasternummer F376
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F376 1832 Dorothea Kerkers Leende 02-09-1783 weduwe Evers
Vosselen 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1820 Antonie Evers Asten 20-02-1739 met kinderen 15-01-1820
1820-1832 Arnoldus Evers Asten 07-07-1777 Dorothea Kerkers Leende 02-09-1783 14-01-1832
1832-1833 Dorothea Kerkers Leende 02-09-1783 weduwe Evers naar Wolfsberg
1833-1860 bewoning onbekend
B31 1860-1869 Mathijs Verduijn Heeze 24-12-1835 Gertrudis Scheepers Heeze 13-10-1830
B35 1869-1879 Mathijs Verduijn Heeze 24-12-1835 Gertrudis Scheepers Heeze 13-10-1830
B32 1879-1890 Mathijs Verduijn Heeze 24-12-1835 Gertrudis Scheepers Heeze 13-10-1830
B31 1890-1900 Mathijs Verduijn Heeze 24-12-1835 Gertrudis Scheepers Heeze 13-10-1830 03-07-1899
B28 1900-1910 Gertrudis Scheepers Heeze 13-10-1830 weduwe Verduijn 30-06-1906
B27 1910-1913 Adrianus Verduijn Asten 08-02-1866 met zus en zwager 22-03-1913
B27 1913-1920 Hendrikus van Deursen Asten 28-02-1887 Johanna Verduijn Asten 19-04-1871
B27 1920-1930 Hendrikus van Deursen Asten 28-02-1887 Johanna Verduijn Asten 19-04-1871 26-03-1930
9 1930-1938 Hendrikus van Deursen Asten 28-02-1887 Maria van Moorsel Deurne 29-09-1904

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024, 12:32:48

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen