logo

De Vonder Homepagina


Keizersdijk 2

Bij de verpondingen van 1680 is Hendrick Canters eigenaar van een huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 20:
Den selven van Henderick Canters.

Hendrick Canters is geboren te Asten op 14-11-1642 als zoon van Anthonis Canters en Anna Verrijt. Hij is op 10-07-1666 te Aarle-Rixtel getrouwd met Anna Swinckels en na diens overlijden rond 1673 met Catarina Idelet. Zij woonden in Lieshout maar verpachtten hun bezittingen in Asten en zo ook dit huis volgens de verpondingen van 1709:

Verpondingen 1709 XII-5; 01-07-1709 folio 32 verso:
Deselven van de Henderick Canters.

Bij de verpondingen van 1713 wordt een overgang genoemd van Hendrick Canters naar Jan Janse Colen:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 6:
Jan Jan Colen.
19-01-1736 van Hendrick Canters. 10-42-2-12-8.

Hendrick Canters is te Lieshout op 26-12-1729 overleden en zijn goederen worden geïnventariseerd en verkocht aan ondermeer Jan Janse Colen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 110 verso; 04-07-1735:
Staat en inventaris, samengesteld door Willem de With, notaris, te Eyndhoven, door de wet van Lieshout aangesteld als curator over de nalatenschap van wijlen Hendrik Canters, te Lieshout overleden. Acte van curatorschap de dato 28-04-1735 Lieshout. Goederen te Asten, huis, en aangelag, land en groes in de Nagtegaal 38 lopense. Het huis is vervallen en weggehaald.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 65 verso; 05-09-1735:
Willem de With, notaris, te Eyndhoven, als curator van de nalatenschap van wijlen Hendrik Canters, verkoopt aan Tony Kuypers, Paulus Geven en Jan Coolen huis, hof en aangelag aan de Nagtegaal 7 lopense, ene zijde Paulus Geven, andere zijde Jan Coolen, ene einde de weg, andere einde deze boedel.

Johannes Jan Coolen is geboren te Asten op 27-01-1667 als zoon van Jan Colen en Styntien. Hij is op 13-10-1697 te Asten getrouwd met Margareta Peeters, geboren te Asten op 04-11-1668 als dochter van Thonis Peeters en Aleke Thonis en weduwe van Jan Willems Verheijen:

Conjuncti sunt matrimonio con dispensatione in quatro grado consanguinitatis Joannis Jois Coolen et Margareta Peeters; testes Joannes Gevers et Maria van der Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden met dispensatie voor vierde graads bloedverwantschap Joannis Jois Coolen en Margareta Peeters; getuigen Joannes Gevers en Maria van der Cruijs.

01

Na het overlijden van Margareta Peeters op 11-06-1701 is Johannes Jan Coolen hertrouwd te Asten op 05-02-1702 met Maria Dirckx Coppens, geboren te Asten op 01-02-1670 als dochter van Dierck Jacob Coppens en Marike Dirx Linders (zie Voormalig huis F358):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Colen et Maria Dirick Coppens; testes Judocus Dirick Coppens et Michael Jois Colen.

{.paars] In huwelijkse echt gebonden Joannes Colen en Maria Dirick Coppens; getuigen Judocus Dirick Coppens en Michael Jois Colen.

02

De gezinnen van Johannes Jan Coolen met Margareta Peeters en met Maria Dirckx Coppens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 01-10-1700 Asten 29-01-1724
Tomas van der Weerden
Asten 29-08-1758
2 Maria* Asten 17-12-1702 Kind Asten ±1702
3 Johannes* Asten 01-02-1704 Asten 02-06-1743
Johanna Goort Canters
Asten 14-09-1779 zie Voormalig huis F358
en ook Lagendijk 7

* kinderen uit het tweede huwelijk

De kinderen van Margrita Peters uit haar eerdere huwelijk met Jan Willems Verheijen moeten hun roerende goederen verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-01-1702:
Leendert Willems en Meeis Peeters als momboiren van de onmondige kinderen van Jan Willems Verheyen en Margrita Peters, op Vosselen, verkopen op, 11-01-1702, de meubelen, huisraad als anderszinds, de onmondige kinderen toebehorende. Opbrengst ƒ 165,-.

Johannes Jan Coolen is op 26-09-1721 te Asten overleden en Maria Dirckx Coppens is bij de verpondingen van 1737 en in de bewoningslijst over de periode 1736-1751 als zijn weduwe eigenaar van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 18 verso:
De weduwe Jan Coolen.
Huijs, hoff en aangelagh, 1½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 17 Oostaden Bewoners nummer 17 Oostaden
1736 weduwe Jan Coolen weduwe Jan Coolen
1741 kinderen Jan Coolen kinderen Jan Coolen
1746 kinderen Jan Coolen Tomas van der Weerden
1751 kinderen Jan Coolen Tomas van Weerden

Na het overlijden van Maria Dirckx Coppens rond 1740 worden de goederen verdeeld en verkoopt Jan Janse Coolen zijn helft aan zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 63 verso; 21-02-1755:
Jan Janse Coolen verkoopt aan Tomas van der Weerden, zijn zwager, de onverdeelde helft in huis, schuur, stal, hof en aangelag 1½ lopense. De goederen worden gebruikt door Tomas van der Weerden en zijn door Jan Coolen en Maria Coppens metter dood ontruimd, zie deling 12-03-1742.

Johanna Janse Colen, geboren te Asten op 01-10-1700 en op 29-01-1724 te Asten getrouwd met Tomas van der Weerden, geboren te Helmond op 14-04-1692 als zoon van Christianus Janssen Cuypers van Weert en Joanna van den Reeck:

Juncti sunt matrimonio Thomas Corstianus Cuijpers et Joannis Jois Coolen; testes R. Deus Antonius van Vijven et Helena Peter Baltis.

In huwelijkse echt gebonden Thomas Corstianus Cuijpers en Joannis Jois Coolen; getuigen pastoor Antonius van Vijven en Helena Peter Baltis.

Het gezin van Tomas van der Weerden en Johanna Janse Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 22-07-1725 Ongehuwd Asten 15-02-1779
2 Christianus Asten 08-11-1727 Asten 25-11-1781
Johanna Wilbert Aarts
Asten 25-09-1798
3 Josephus Asten 11-07-1732 Ongehuwd Asten 30-10-1772
4 Johanna Maria Asten 02-12-1735 Asten 02-06-1771
Petrus Aart van Bussel
Asten 04-04-1774 zie Voormalig huis C558
5 Theodorus Asten 27-07-1738 Asten 07-02-1779
Elisabeth Joost Verheijen
Asten 05-03-1818 zie Voormalig huis B453
6 Albertus Asten 23-03-1740 Asten 22-01-1786
Wilhelmina Jan Hendriks
Asten 06-05-1816 zie Voormalig huis F367

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft een overzicht van de veranderingen in die periode:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 62 folio 14 verso:
De weduwe Paulus Geven met 5 kinderen bij versterff 1749.
Antoni Jacobs, Paulus Geven en Jan Coolen bij coop van Willem de Wit qualitate quo 1735 volgens transport Asten.
Idem voor een derde van chijns in plaats van Hendrik Antoni Canters ondergeschreven.
Erachter staat Nomen Uxoris Tomas van der Weerden bij transport februari 1755 in plaats van Jan Coolen. Hendrick Antonis Canters uijt huijs, hoffstadt ende daeraengehoorende ende goederen onder de heerlijckheijt Asten, gestaen ende gelegen ter plaetse tot voorschreven genaemt den Nachtegael, groodt samen mette daeraenliggende landerije ontrent de sestien lopenen, ene zijde Peter Baltus met meer andere, ene einde den voornoemden Canters, andere einde den gemeenen wegh. Cijns V½ d.

Volgens het huizenquohier is Tomas van der Weerden tot het overlijden Johanna Janse Colen te Asten op 29-08-1758 eigenaar en daarna samen met zijn kinderen eigenaar en bewoner. Tomas van der Weerden is op 29-03-1771 te Asten overleden en daarna zijn zijn kinderen eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 17 Oostaden Bewoners nummer 17 Oostaden
1756 Tomas van Weerden Tomas van Weerden
1761 Tomas van Weerden en sijn kinderen Tomas van Weerden
1766 Tomas van Weerden en sijn kinderen Tomas van Weerden
1771 kinderen Tomas van Weerden kinderen Tomas van Weerden
1776 kinderen Tomas van Weerden kinderen Tomas van Weerden

Vanaf 1772 worden taxaties gedaan van de waarde van het huis en uiteindelijk wordt het huis gesplitst:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 110 verso; 27-12-1772:
Taxatie van de onroerende goederen van Joseph van der Weerden overleden 30-10-1772. Corstiaan van der Weerden is mede erfgenaam. 1⁄6e deel in waarde een huis, hof en aangelag 1½ lopense, ƒ 125-00-00.
Asten Rechterlijk Archief 124 folio 62 verso; 25-03-1775:
Jan, Corstiaan, Dirk en Albert, kinderen van Tomas van der Weerden, Peter Aart van Bussel getrouwd geweest met Jennemie, dochter Tomas van der Weerden, waarbij hij twee kinderen had, die na zijn vrouw overleden zijn. Kinderen en erven van wijlen Tomas van der Weerden, getrouwd geweest met Jenneke Coolen, gewoond hebbende aan Vosselen. Zij verdelen de nagelaten goederen waarbij land en groes wordt verdeeld voor Peter Aart van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 146; 09-03-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Tomas van der Weerden overleden 15-2-1779. ¼e deel in waarde huis, hof en aangelag 1½ lopense, ƒ 125,-, ene zijde de gemeente, andere zijde de weg. Land, groes, hei, wei en akkerke ƒ 350-13-12. 20e penning is ƒ 23-15-12. Korstajaen Tomas van der Weerden is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 86; 03-07-1782:
Corstiaan, Dirk en Aalbert van der Weerden bezitten nog de goederen, gekomen van wijlen hun ouders, Tomas van der Weerden en Jenneke Coolen. Zij verdelen deze:
1e lot krijgt Corstiaan het voorste deel van het huis, zijnde de camer, keuken, neere met de schop en schuur achter het huis en de helft van het aangelag 3 copse, ene zijde de weg, andere zijde Aalbert van der Weerden.

Zoon Christianus van der Weerden is geboren te Asten op 08-11-1727 en op 25-11-1781 te Asten getrouwd met Johanna Wilbert Aarts, geboren te Asten op 06-09-1751 als dochter van Wilbert Aarts Koppens en Maria Joannis van den Broek (zie Voormalig huis B714):

04

Het gezin van Christianus van der Weerden en Johanna Wilbert Aarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Thomas Asten 01-09-1782

Asten 15-10-1808
Johanna
Jan van den Heuvel

Meijel 05-06-1853
2 Johannes Asten 21-03-1784 Kind Asten 26-03-1784
3 Johannes Asten 03-03-1785 Asten 17-09-1812
Johanna Maria Peeters
Asten 10-02-1858
4 Maria Josepha Asten 13-07-1787 Asten 16-05-1813
Petrus Joost Smets
Asten 10-04-1867
5 Johanna Maria Asten 12-02-1790 Asten 22-11-1816
Godefridus Adriaans
Asten 25-03-1864 zie Oostappensedijk 60

Christianus van der Weerden is op 25-09-1798 te Asten overleden en in de bewoningslijst rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 wordt het huis als bezit van Corstiaan van der Weerden en later van zijn weduwe Johanna Wilbert Aarts genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 17 Oostaden Bewoners nummer 17 Oostaden
1798 Corstiaan van der Weerden Corstiaan van der Weerden
1803 weduwe Corstiaan van der Weerden weduwe Corstiaan van der Weerden

Verpondingen 1810 XIVd-67 Vossele folio 17:
Johanna Wilbert Aarts weduwe bij versterf 1798 en 4 kinderen Thomas, Jan, Maria Josepha en Jennemaria.
Corstiaan van der Weerden bij transport meert 1776.
Nummer 17 huijs, schuur, stallinge en aangelag.

Johanna Wilbert Aarts is op 19-05-1816 te Asten overleden en een jaar later wordt het huis verkocht aan Pieter Smits echtgenoot van Maria Josepha van der Weerden:

Notarieel Archief 40-54 Asten 02-07-1817:
Thomas en Jan van der Weerden, Godefridus Marcelis Adriaens man van Jenne Maria van der Weerden, verkopen aan Pieter Smits man van Maria Josepha van der Weerden, een huis, hof en aangelag, ene zijde weduwe Aelbert van der Weerden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Piet Joost Smets:

Kadaster 1811-1832; F364:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 40 el, Vosselen, klassen 7.
Eigenaar: Piet Joost Smets.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastergegevens:

05

06

Maria Josepha van der Weerden is geboren op 13-07-1787 te Asten en op 16-05-1813 te Asten getrouwd met Piet Joost Smets, geboren te Asten op 22-04-1772 als zoon van Judocus Smits en Johanna Driessen:

07

Het gezin van Maria Josepha van der Weerden en Peter Joost Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 21-05-1814
2 Joanna Asten 12-08-1816 Asten 14-02-1840
Martinus Berkvens
Asten 06-04-1908 zie Dijkstraat 58
3 Josijna Asten 04-07-1818 Asten 25-02-1859
Joannes Hendrikus Loomans
Asten 17-05-1903

Piet Joost Smets is op 16-04-1830 te Asten overleden en Maria Josepha van der Weerden is te Asten op 10-04-1867 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we dochter Josina Smits, geboren te Asten op 11-07-1818 als bewoner van het huis. Zij is op 25-02-1859 te Asten getrouwd met Johannes Hendrikus Loomans, geboren te Asten op 19-04-1820 als zoon van Hendrik Loomans en Isabella Jelissen (zie Voormalig huis G636). Het huizingnummer van het huis is B30 en vanaf 1869 nummer B34:

08

Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 wonen Josina Smits en Johannes Loomans nog in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B32 en B31 tot hun huizenruil in 1899 met Peter Nijssen op B36 (zie Dijkstraat 51). Peter Nijssen is geboren te Deurne op 16-08-1835 als zoon van Hendrik Nijssen en Maria Janssen en op 30-04-1867 te Meijel getrouwd met Maria Anna Melssen, geboren te Meijel op 30-06-1837 als dochter van Leonard Melssen en Petronella Crommentuijn. Na haar overlijden te Meijel op 16-02-1875 is Peter Nijssen hertrouwd te Meijel op 24-04-1876 met Jacoba Beumers, geboren te Helden op 13-09-1840 als dochter van Christiaan Beumers en Petronella Verhaegh. Hieronder de huizenruil in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 waar Peter Nijssen met zijn kinderen uit beide huwelijken in het huis woont:

09

Peter Nijssen overlijdt te Asten op 31-10-1902 en zijn zoon Peter Johannes Nijssen, geboren te Meijel op 05-11-1878 en halfbroer van Gerard Nijssen, broer van Hendrik Nijssen en halfbroer van Maria Anna Nijssen (zie Dijkstraat 37 en 39). Hij is op 11-02-1907 te Asten getrouwd met Johanna Maria Haazen, geboren te Asten op 09-06-1878 als dochter van Gerardus Haazen en Antonia Stevens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij op huizingnummer B27:

10

Ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 wonen Peter Johannes Nijssen en Johanna Maria Haazen met hun gezin in het huis met huizingnummer B26 en ook wel bekend staand als Vosselen 7:

11

Linksonder wint Peter Johannes Nijssen de eerste prijs op de varkensfokdag, zoals bericht in het weekblad de RK boerenstand van 06-09-1928.

Rechtsonder een rond 1925 gemaakte foto van Johanna Maria (Hanneke) Haazen die de vastgebonden koeien naar de wei brengt.

Hiernaast doet Peter Johannes Nijssen mee met varkens op de landbouwdag, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-09-1929.

Ook over de periode 1930-1938 wonen Peter Johannes Nijssen en Johanna Maria Haazen nog met hun gezin in het huis op Vosselen 7:

12

13

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-05-1938 lniks behaalt Peter Johannes Nijssen drie tweede plaatsen.

Hieronder staat in het Peelbelang van 28-04-1945 een advertentie van Peter Johannes Nijssen over bestelde kuikens.

14

In het Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond van 04-10-1946 verkoopt Peter Johannes Nijssen varkens:

Peter Johannes Nijssen is op 05-11-1950 te Asten overleden en Johanna Maria Haazen is te Asten op 14-05-1963 overleden. Hieronder een foto1 met van links naar rechts zoon Martinus (Tinus), vader Peter Johannes (Peerke), moeder Johanna (Hanneke), dochter Maria (Mietje) en zoon Jacobus (Sjaak) en daaronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15

16 17

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Object: Object Keizersdijk 2 tot 20-10-1960 Vosselen 7.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1875, verbouwingen 1962 varkensstal, rundveestal en garage / wagenloods; 1976 / 1977 serre, bijgebouwen, stallen.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1875 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie H. Maas.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1875 tot heden.

Hieronder een foto uit 1973 van het huis en daaronder een streetview van de uit 1875 daterende boerderij op de Keizersdijk 2:

18

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Vosschelen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Hendrick Canters Asten 14-11-1642
1709 Hendrick Canters Asten 14-11-1642 Johannes Janse Colen Asten 27-01-1667
1713 Johannes Janse Colen Asten 27-01-1667 Johannes Janse Colen Asten 27-01-1667
Oostaden huis 17
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Coolen Asten 01-02-1670 weduwe Jan Coolen Asten 01-02-1670
1741 kinderen Jan Coolen Asten 01-10-1700 kinderen Jan Coolen Asten 01-10-1700
1746 kinderen Jan Coolen Asten 01-10-1700 Tomas van der Weerden Helmond 14-04-1692
1751 kinderen Jan Coolen Asten 01-10-1700 Tomas van Weerden Helmond 14-04-1692
1756 Tomas van Weerden Helmond 14-04-1692 Tomas van Weerden Helmond 14-04-1692
1761 Tomas van Weerden en sijn kinderen Helmond 14-04-1692 Tomas van Weerden Helmond 14-04-1692
1766 Tomas van Weerden en sijn kinderen Helmond 14-04-1692 Tomas van Weerden Helmond 14-04-1692
1771 kinderen Tomas van Weerden Asten 08-11-1727 kinderen Tomas van Weerden Asten 08-11-1727
1776 kinderen Tomas van Weerden Asten 08-11-1727 kinderen Tomas van Weerden Asten 08-11-1727
1798 Corstiaan van der Weerden Asten 08-11-1727 Corstiaan van der Weerden Asten 08-11-1727
1803 weduwe Corstiaan van der Weerden Asten 06-09-1751 weduwe Corstiaan van der Weerden Asten 06-09-1751
Kadasternummer F364
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F364 1832 Maria Josepha van der Weerden Asten 13-07-1787 weduwe Smits
Vosselen 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1830 Peter Joost Smits Asten 22-04-1772 Maria Josepha van der Weerden Asten 13-07-1787 16-04-1830
1830-1859 Maria Josepha van der Weerden Asten 13-07-1787 weduwe Smits 10-04-1867
B30 1859-1869 Johannes Loomans Asten 19-04-1820 Josina Smits Asten 11-07-1818
B34 1869-1879 Johannes Loomans Asten 19-04-1820 Josina Smits Asten 11-07-1818
B32 1879-1890 Johannes Loomans Asten 19-04-1820 Josina Smits Asten 11-07-1818
B31 1890-1900 Johannes Loomans Asten 19-04-1820 Josina Smits Asten 11-07-1818 naar B36
B27 1900-1902 Peter Nijssen Deurne 16-08-1835 met kinderen 31-10-1902
B27 1902-1910 Peter Johannes Nijssen Meijel 05-11-1878 Johanna Maria Haazen Asten 09-06-1878
B26 1910-1920 Peter Johannes Nijssen Meijel 05-11-1878 Johanna Maria Haazen Asten 09-06-1878
B26 1920-1930 Peter Johannes Nijssen Meijel 05-11-1878 Johanna Maria Haazen Asten 09-06-1878
7 1930-1938 Peter Johannes Nijssen Meijel 05-11-1878 Johanna Maria Haazen Asten 09-06-1878
Referenties
  1. ^Foto's van Brabant (brabantbekijken.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2024, 09:27:26

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen