logo

De Vonder Homepagina


Keizersdijk 6

Een huis het in eigendom van de familie Duyssen wordt doorverkocht aan Willem Joosten Verberne, wonende te Lierop en verhuurde het huis aan onbekenden tot hij het in 1696 verkocht aan de zwagers Gevert Paulus en Antonis Peters.

Jan Derick Duyssen is geboren te Asten rond 1595 als zoon van Derick Derick Duyssen en en Peerken Dielis Smolders (zie ). Hij is rond 1625 getrouwd met Eytien Antonissen, geboren rond 1600. hieronder het gezin van Jan Derick Duyssen en Eytien Antonissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelius Lierop ±1626 Asten 11-06-1664
Helena Fransen Martens
Asten 27-08-1706 zie Voormalig huis B507
2 Anneken Lierop ±1630 Asten ±1655
Willem Laurenssen van Zon
3 Theodorus Lierop ±1635 Asten 22-04-1674
Maria
Asten 29-03-1726

zie Slotweg 4
en Dijkstraat 45

4 Marike Lierop ±1639
5 Mayke Lierop ±1642 Ongehuwd Asten 03-05-1730

Net als zijn broer Aert Derick Duyssen woonde Jan Derick Duyssen in Lierop, zoals blijkt uit onderstaande akten:

Asten Rechterlijk Archief 30-06-1641:
Aert Dirck Duyssen te Lierop heeft ontvangen van de schout van Asten ƒ 120,- als aflossing van ƒ 150,- welke Frans Jan Lomans hem schuldig was volgens mijn annotatieboek. Ik zal op mijn kosten casseren de opdracht die Frans ten behoeve van mij gedaan heeft voor schepenen van Helmont, met betrekking tot de goederen in Lierop.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 29; 24-02-1649:
Peerken, weduwe Dirck Duyssen en haar momboir mede namens Jan Dielis Smolders alias Caelcop, Peter Hanricx namens Joost Willemssen Verhyndert. Zij zien af van alle pretenties op de goederen, achtergelaten door wijlen Engelken, dochter Reynder Smolders, gelegen op de Hyndert, waar Jan de Laser inwoont. Met uitzondering van den achterstel aengaende Jan Smolders Caelcop van ƒ 84,- die Jan de Laser zal moeten betalen vanaf den tijd dat hij de goederen heeft gebruikt tot nu toe. Waarmede Jan Dircx Duyssen en Peter Lenaerts, als Heilige Geestmeesters, te Lyerop, ook moeten worden ontlast en afgelost volgens het testament van Engelken.

Vanaf ongeveer 1650 bezit Jan Derick Duyssen een huis en land op de Dijk in Asten en koopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 13; 13-03-1654:
Joost Goorts Verberne, te Lyerop, verkoopt aan Jan Dirck Duyssen hooiland aen den Dijck 4 lopense naast Peeter Peeter Slaets; hooiland aen den Dijck 3 lopense naast Wilbort van Bussel.

Jan Derick Duyssen is rond 1655 te Asten overleden, gezien dat in onderstaand archiefstuk wordt gesproken over de weduwe Jan Derick Duyssen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 40; 07-01-1656:
Jan Willem Slaets is schuldig aan Jacob Goorts en Frans Steven Aelberts als momboiren van Anthonis Hendrick Joosten verwekt bij Lijsken Steven Aelberts ten behoeve van de onmondige ƒ 200,- à 5%. Onderpand beemd den Rietbeempt achter Bussel 7 lopense naast de weduwe Jan Dirck Duyssen.

Een neef van de weduwe Jan Derick Duyssen vertegenwoordigt haar bij een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 151 verso; 24-06-1671:
Hendrick Aert Duyssen als momboir van Eycke weduwe Jan Dircx en mede namens zijn andere broers en zusters is schuldig aan Peeter Simons van Staele, te Helmont ƒ 200,- à 6%. Onderpand twee hooibeemden aen den Dijck 7 l opense, beyde streckende op de gemeene aldaer.

Eytien Antonissen heeft als weduwe van Jan Derick Duyssen nog een schuld open staan:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 85 verso; 05-09-1681:
Ike, weduwe Jan Dirck Duyssen, is schuldig aan Joost Hendrick Bruynen, te Maerheese ƒ 200,- à 5½%. Te Maerheese te betalen. Borgen Dirck Jan Coppens en Gevert Paulus.

Eytien Antonissen is op 08-10-1681 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Zoon Cornelis Jan Duyssen heeft in Ommel een huis gehuurd (zie Voormalig huis B507) en heeft nog een huurschuld:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-11-1681:
Bruysten Joost Laurensen, aanlegger, contra Cornelis Jan Duyssen, gedaagde. Gedaagde heeft een huurschuld van ƒ 34,50 wegens huur van huis, hof, land en groes te Ommel. Aanlegger heeft deze som in de minne niet kunnen bekomen. Reden om te dagen.

Daarna heeft zoon Cornelis Jan Duyssen mogelijk enige tijd tijd in het huis aan de Dijk gewoond. Hij is geboren te Lierop rond 1626 en op 11-06-1664 te Asten getrouwd met Helena Fransen Martens, geboren rond 1640 als dochter van Franciscus Martini en Hille:

Anno 1664, junij 11; Cornelis Jansen et Heijlken Fransen; Goort Jansen van Goch et Willem Claessens.

11 juni 1664; Cornelis Jansen en Heijlken Fransen; Goort Jansen van Goch en Willem Claessens.

Het gezin van Cornelis Jan Duyssen en Helena Fransen Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 20-07-1665 Asten 04-02-1704
Antonius Philipsen
zie Voormalig huis B503
2 Maria Asten 29-05-1668 Asten 24-04-1695
Mathias Thijssen
dochter Helena
zie Koningsplein 4
3 Martinus Asten 16-03-1670
4 Anna Asten 27-09-1672
5 Antonia Asten 02-10-1676 Asten 14-05-1704
Vester Michiels
6 Antonius Asten 09-11-1678
7 Petrus Asten 27-12-1681 Asten 30-01-1706
Maria Jan Andriessen
Asten 01-04-1762 zie Hoekstraat 4

Cornelis Jan Duyssen en zijn neef Hendrik Aert Duyssen worden voogden over de dochters van Jan Derick Duyssen en verkopen hout:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 8; 08-03-1682:
Cornelis Jan Duysen en Hendrick Aert Duysen worden aangesteld als momboiren over Meriken en Mayke, onmondige dochters Jan Duysen.

Asten Rechterlijk Archief 145 23-03-1682:
Cornelis Jan Duysen en Hendrick Aert Duysen als momboiren over Marike en Mayke, onmondige kinderen van wijlen Jan Duysen en Elske Antonissen verkopen seecker eyckenhout staende op de erfenisse van de vercooperen onder andere een hegge schaerhout gelegen aan den Dijck. Koper is Huybert Joosten den smit van Lierop.

De man van Anneken Jan Duyssen verkoopt zijn aandeel in de erfgoederen aan Cornelis Jan Duyssen, waarbij ook het huis aan de Dijk wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 115 verso; 31-03-1682:
Willem Laurenssen van Zon, te Geldrop getrouwd met Anneken Jan Duysen verkoopt aan Cornelis Jan Duysen zijn deel in de nagelaten goederen van Jan Duyssen en Eyke, zijn vrouw, hun ouders, te weten huis, land en groes aan den Dijck 20 lopense. Koopsom ƒ 50,- à 5%. Marge: 06-04-1680 voldaan.

Daarna verkopen de kinderen van Jan Derick Duyssen land en groes aan de Dijk en op Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 116 verso; 31-03-1682:
Cornelis Jan Duysen, Dirck Jan Duysen voor hen zelf, Cornelis Jan Duysen en Hendrick Aert Duys als geëde momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Jan Duysen en Eyke Antonissen. Zij verkopen aan Huybert van den Boomen groes achter Bussel 4 lopense naast kinderen Jan Slaets. Koopsom ƒ 278,-. Zij verkopen aan Gevert Paulus groes achter Bussel 4 lopense naast Hendrick van Bussel. Koopsom ƒ 275,-. Land aan den Dijck 2 lopense naast kinderen Isbout Hendricx. Koopsom ƒ 114,-. Dit laatste land is belast met 1 stuiver 2 oort per jaar aan de Heer van Asten.

Cornelis Jan Duyssen verkoopt zijn erfdeel in het huis van zijn schoonouders in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 162 verso; 08-03-1683:
Cornelis Jan Dircx alias Duyssen, getrouwd met Heylke, dochter Frans Martens en Philips Frans Martens. Zij verkopen aan Marten Frans Martens en Gevert Adriaensen getrouwd met Jenneke, dochter Frans Martens hun halve deel in huis, land en groes te Ommel. Zoals hen is aangekomen van Frans Martens en Hilleken Philips, hun ouders. Belast met de helft van 1 gulden 5 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius; de helft van 15 stuiver per jaar aan de Heilige Geest van Asten; de helft van 16 stuiver per jaar aan het Convent van Ommel. Koopsom ƒ 700,-.

De kinderen van Jan Derick Duyssen en Eytien Antonissen verkopen groes aan de Dijk aan Gevert Paulus en Adriaan Verberne en het huis en land aan de Dijk aan Willem Joosten Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 166; 08-04-1683:
Cornelis Jan Duysen, Dirck Jan Duysen, Mayke, dochter Jan Duysen, Merike, dochter Jan Duysen. Allen kinderen van Jan Duysen en Eyke Teunis. Zij verkopen aan Gevert Paulus en Adriaen Verbernen groes den Dijck 2 lopense naast Hendrick Andriessen. Koopsom ƒ 118,-.
Zij verkopen aan Willem Joosten Verbernen huis, hof, hofstad, schop en aangelag aen den Dijck 3 lopense, ene zijde Hendrick Andriessen, andere zijde Jan Antonis, ene einde den Dijck, andere einde kinderen Marten Hendricx; groes 1 lopense naast Hendrick Andriessen; land en groes 4 lopense naast Philips Isbouts; land en groes 3 lopense naast Hendrick Andriessen. Belast met 4 stuiver per jaar aan de Heer van Asten; 4 gulden l stuiver per aan de kapelaan van Baeckel met ƒ 200,- te betalen aan Wouter van den Boomen. Koopsom ƒ 240,-.

Cornelis Jan Duyssen en Helena Fransen Martens verhuizen naar elders in Asten, Helena Fransen Martens is op 14-05-1697 te Asten overleden en Cornelis Jan Duyssen is op 27-08-1706 te Asten overleden.

Wilhelmus Joosten Verberne is geboren te Lierop rond 1660 als zoon van Judocus Willems Verberne. Hij is op 05-12-1688 te Lierop getrouwd met Mechtilda Goort Goorts, geboren rond 1665. Mechtilda Janse Goorts van Geldrop is op 04-07-1700 te Lierop overleden en Wilhelmus Joosten Verberne is op 06-11-1701 te Lierop hertrouwd met Petronella Jacob Heurckmans, geboren rond 1675 als dochter van Jacobus Heurckmans. Voor zover bekend zijn er uit dit tweede huwelijk geen kinderen geboren.

1688, 21 novembris; contraxerunt sponsalia Wilhelmus Joost Verberne et Mechtildis Goort Goorts; testes fuerunt Hendricus Fransen van de Waersenburgh et Joannis Joost Verberne.
5 decembris; juncti matrimonio Wilhelmus Joost Verberne et Mechtildis Goort Goorts; testes fuerunt Hendricus Fransen van de Waersenburgh et Joost Fransen van de Waersenburgh.

21 november 1688; ondertrouwcontract tussen Wilhelmus Joost Verberne en Mechtildis Goort Goorts; getuigen Hendricus Fransen van de Waersenburgh en Joannis Joost Verberne.
5 december; in huwelijkse staat verbonden Wilhelmus Joost Verberne en Mechtildis Goort Goorts; getuigen Hendricus Fransen van de Waersenburgh en Joost Fransen van de Waersenburgh.

Het gezin van Wilhelmus Joosten Verberne en Mechtilda Goort Goorts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Lierop 15-02-1689 Someren 09-09-1714
Anneke Wilms van Horck
Someren 15-03-1722
2 Franciscus Lierop 23-11-1691 Someren 09-06-1714
Johanna Gerardus den Smedt
Someren 03-06-1774
3 Catharina Lierop 03-08-1694 Kind Lierop ±1694
4 Johanna Lierop 27-11-1696
5 Catharina Lierop 13-06-1700 Budel 09-02-1738
Cornelius van der Speecken
Tongelre 31-01-1763

Wilhelmus Joosten Verberne heeft al die tijd in Lierop gewoond en dus waarschijnlijk de boerderij aan de Dijk aan derden verhuurd. In 1696 besluit Wilhelmus Joosten Verberne de boerderij te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 109; 14-07-1696:
Willem Joosten Verberne, te Lierop, verkoopt aan Gevert Paulus en Antonis Peters huis, hof, aangelag, land en groes aan den Dijck 10 lopense, ene zijde Mathijs Martens en anderen, andere zijde de koper, ene einde de straat, andere einde Marten Wilborts. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan de Kerk van Baeckel; ƒ 0-4-0 per jaar aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 524,-.

Wilhelmus Joosten Verberne is op 01-04-1711 te Lierop overleden.

De relatie tussen Gevert Paulus en Antonius Peters wordt het best duidelijk gemaakt aan de hand van een gezinsreconstructie van de ouders van Gevert Paulus, die waarschijnlijk op de Beek woonden, zoals blijkt uit onderstaande akte over de verkoop van een huis in bezit van Peter Hanricx dat na 20 jaar door diens nazaten wordt doorverkocht aan Paulus Gevers:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 135; 20-05-1641:
Jan Jan Selen verkoopt aan Peter Hanricx een huis, hof, land, groes op de Beeck. Belast met de cijns van de grond. ƒ 8,- jaarlijks te 's-Hertogenbosch daer die betaelt worden. ƒ 6,- jaarlijks aan Meester Mathijs van den Hove; 30 stuiver jaarlijks aan erven Gerart Dircx; soo tselve betaelt wordt aen den Heilige Geest; 35 stuiver jaarlijks aan seker aultair in de Kerk van Asten dat Heer Aert van Rest is hebbende als rectoor.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 175 verso; 28-04-1662:
Philips Hendrix van den Boomen man van Anneken, Luycas Jansen man van Jenneken, Peeter Hendrix en Jan Laureynsen als momboiren van Metgen weduwe van Teunis Vreynsen en haar hun onmondige kinderen. Zij verkopen aan Pauewels Gevers een huis, hof, hofstad, land, groes, hei gelegen ter plaetse genaempt de Beeck. En zoals bij Metgen voorschreven in gebruik was. Belast met ƒ 100,- aan Marten Selen; 7 vat rogge jaarlijks aan het Heilige Geest-altaar, alhier; 5 stuiver vat 2 vat rogge jaarlijks aan de Heilige Geest van Deursen; 1⁄6e deel van Peeter Hendrix opte Beeck grondcijns dit 1⁄6e deel is 7 of 8 stuiver jaarlijks aan de Heer van Asten; 1⁄6e deel van een sester rogge jaarlijks min twee kannen aan het Kapittel van Sint Oedenroy. Alles conform de condities op 03-07-1651.

Paulus Gevers is geboren te Asten rond 1620 en rond 1650 getrouwd met Joostien Jacob Coppens, geboren rond 1626 als dochter van Jacob Dirck Coppens en Johanna Willem Loomans (zie Voormalig huis F358) en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gevardus Asten 21-12-1651 Kind Asten ±1651
2 Gevardus Asten 01-05-1658 Asten 21-02-1683
Petronella Marcelis Martens
Asten 08-09-1738 * en zie Dijkstraat 64
en Voormalig huis F377
3 Mechtilda Asten 06-06-1661 Asten 23-07-1679
Adrianus Willems Verberne
Asten 04-11-1685
Antonius Peter Jan Aerts
Asten 22-03-1724
4 Maria Asten 21-01-1665 Kind Asten ±1665

* broer Willem Gevers is getuige

Paulus Gevers is rond 1670 te Asten overleden en Joostien Jacob Coppens is op 30-11-1675 te Asten hertrouwd met Hendrick Andries den Scheeper en woont dan op de Dijk (zie Dijkstraat 64). Het gezin had geen kinderen en Willem Gevers, broer van Paulus, laat zijn erfenis na aan Gevert en Mechel:

Asten Rechterlijk Archief 53; 02-05-1679:
Willem Gevers, wonende aan den Dijck, bij Joostie, dochter Jacob Dirck Coppens, getrouwd geweest met Pauwels Gevers en nu getrouwd met Hendrick Driessen, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Al zijn goederen, nog onverdeeld zijnde met Joostie, geeft hij over aan Gevert en Mechel, kinderen van Pauwels Gevers en Joostie. Dit voor de getrouwe diensten aan hem gedaan. De kinderen, geassisteerd met hun oom Dirck Jacob Coppens, zullen hun oom Willem gedurende zijn verdere leven verzorgen. Indien een van de kinderen komt te overlijden, zonder oir na te laten, dan gaat alles over aan de langstlevende van hen beide.

Mechtildis Pauls is geboren te Asten op 10-06-1661 en op 23-07-1679 te Asten gehuwd met Adrianus Willems Verberne, geboren te Lierop rond 1650 als zoon van Wilhelmus Marcel Verberne en Johanna Thomas Roymans. Hij is waarschijnlijk familie van de eerder genoemde Wilhelmus Joosten Verberne. Na zijn overlijden op 18-01-1685 te Asten, is Mechtildis Pauls op 04-11-1685 te Asten hertrouwd met Antonis Peeters Aerts, geboren te Asten op 09-06-1652 als zoon van Peeter Jan Teus Aerts en Elisabeth Mathijssen:

Conjuncti sunt matrimonio Antonius Peeters et Mechtildis Pauli assistenti R.D. Gerardo; testes Egidius Joannis et Maria van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Antonius Peeters en Mechtildis Pauli geassisteerd door pastoor Gerardo; getuigen Egidius Joannis en Maria van de Cruijs.

01

De gezin van Mechtildis Pauls met Adrianus Willems Verberne en met Antonis Peeters Aerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma* Lierop 06-07-1680 Kind Lierop ±1680
2 Wilhelma* Lierop 09-1681 Asten 10-05-1705
Willebrordus van Bussel
Asten 04-06-1776 zie ook Busselseweg 5
3 Maria* Asten 31-12-1682 Asten 03-09-1719
Mattijs Dirks
Asten 09-11-1731
4 Adrianus* Asten 16-03-1685
5 Petrus Asten 08-09-1686
6 Johannes Asten 28-10-1690
7 Mathias Asten 22-09-1691
8 Elizabetha Asten 13-10-1697 Asten 11-07-1717
Andries Janse Verheijen
Asten 26-10-1747 zie Lagendijk 3
9 Petronella Asten 03-03-1700 Asten 17-05-1723
Arnoldus Wilbers Janssen
Asten 04-12-1784

* kinderen uit het eerste huwelijk

Voor het tweede huwelijk van Mechtildis Paulus worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 22; 19-10-1685:
Antonis Peeter Jan Aerts, bruidegom, geassisteerd met Matijs, zijn broeder ter eenre en Mechel Paulus, weduwe Adriaen Willems Verberne geassisteerd met Jan Willems Verberne en Gevert Paulus, bruid ter andere zijde. Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden onder andere:
De voorkinderen van Adriaen en Mechel zullen vooruit ontvangen alle erfgoederen van hun vaderszijde gelegen te Baeckel. Zij zullen verder nog ontvangen uit de goederen die Mechel nog te ontvangen heeft van haar ouders ƒ 600,-. In de andere goederen zullen zij even diep delen als de eventuele nakinderen. Wat de goederen betreft die de bruidegom en bruid inbrengen, zal, indien uit dit huwelijk geen kinderen geboren worden de langstlevende ƒ 100,- ontvangen. Indien Antonis enige percelen land koopt bij zijn goederen in het Dorp dan zullen de voorkinderen wederom zoveel penningen genieten als de koopsom bedraagt zijnde hun aandeel hierin.

Willem Geven, de eerder genoemde broer van Paulus Gevers, is op 31-03-1696 te Asten overleden en kort daarvoor verkoopt hij zijn bezit aan zijn neef Gevert Paulus en de man Antoni Peters van zijn nicht Mechel Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 103 verso; 30-03-1696:
Willem Geven verkoopt aan Antoni Peters en Gevert Paulus de helft van twee huizen, aangelagen, hoven, landerijen en groes aan den Dijck en Beeck 50 lopense. Met inbegrip van alle lasten, cijnsen, renten en pachten. Koopsom ƒ 322,-.

Volgens de verpondingen van 1688, 1709, 1713 en 1737 is Antonis Peeters de eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 5:
Antonis Peeters.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 4:
Antonis Peeters.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 5 verso:
Antonis Peeters. In de bede ƒ 11-5-10.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 15 verso:
Antonis Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 11-5-10.

Antoni Peters moet ook de rente over zijn bezit betalen:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 186 verso; 19-12-1704:
Antonis Peter Jansen, aan Vosselen, als mede-gelder van een rente van 7 gulden 10 stuiver per jaar, welke de erven van wijlen Peeter Jansen betalen ten comptoire van de Heer van Deurne. Omdat hij bezitter is geworden van het onderpand zal hij ook vanaf nu de gehele rente voor zijn rekening nemen.

In 1738 wordt het huis op Vosselen door Antonis Peeters in huur gegeven aan zijn schoonzoon Aart Wilbers (zie ook Keizersdijk 8):

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 96 verso; 21-11-1738:
Antoni Peters geeft in huur aan Aart Wilbers een huis, schuur, schop, hof en aangelag met verscheidene percelen land en groes aan Vorselen. Alles zoals het door de verhuurder is gebruikt en bewerkt. Ingang huis en de groeslanden pasen 1739, landerijen na de oogst, 1739. Huurtermijn van 8 jaar met vier jaar te scheiden, opzegtermijn drie maanden. De verhuurder zal huis en schuur onderhouden en de huurder zal jaarlijks boven zijn huur twee vijm dakstro dekken.

Antonis Peeters is op 23-05-1739 te Asten overleden en Aart Wilbers koopt het erfdeel van Andries Janse Verheijen op:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 156 verso; 05-03-1743:
Andries Janse Verheyen verkoopt aan Aart Wilberts ¼e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag geheel 2 lopense , ene zijde Laurens Jan Everts, andere zijde Jan Coolen; land het Dijkervelt 10 lopense naast Marcelis Geven; het Startveltje 6 lopense naast Antoni Voermans; groes Jan Aartsveltje 6 lopense; groes het Agterste velt 8 lopense; groes het Voorste velt 6 lopense; groes de Veldekens 2 lopense; land Tijs Botersacker 3 lopense; land de Startacker 2 lopense; land de Langenacker 2 lopense; land het Lankackertje 2 lopense; land Jan Lauwenackertje 3 lopense; land den Beemderacker 2 lopense; land 2 lopense; land aan den Hoolen 3 lopense; de Venacker 5 copse; land de Hoffstad 2 lopense; land den Heesacker 3 lopense; land de Hoffstadacker 3 lopense; land den Lijtentijtacker 1 lopense; groes het Beekervelt 3 lopense; land het Oulantacker 2½ lopense; land aan de Hapheg 2½ lopense; de Hoffstatacker ½ lopense; de Beekeracker ½ lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 3-12-0 per jaar, in kapitaal ƒ 23-15-00, aan het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 2-05-0 per jaar, in kapitaal ƒ 14-06-04, aan den Armen of Kerk van Bakel; ¼e deel van ƒ 0-05-0 per jaar, in kapitaal ƒ 1-11-04, aan den Armen van Deurne; ¼e deel van ƒ 3-15-0 per jaar, in kapitaal ƒ 24-13-12, aan den Armen van Asten; ¼e deel van ƒ 0-19-0 per jaar, in kapitaal ƒ 6-01-12, aan het Huis van Asten; ¼e deel van ƒ 3-00-0 per jaar, in kapitaal ƒ 18-15-00, aan Gerrit Raassens, te Eyndhoven; ¼e deel van 3 cop rogge per jaar in een meerdere rente, met meer andere, aan de Kempenaar. Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn schoonvader, Antoni Peters. Koopsom ƒ 105,-

Volgens de bewoningslijst is het huis in bezit van zijn kinderen en in bewoning door zijn schoonzoon:

Jaar Eigenaar nummer 16 Oostaden Bewoners nummer 16 Oostaden
1736 Antonis Peeters Antonis Peeters
1741 kinderen en erfgenamen Antonis Peeters Aart Wilbers
1746 kinderen en erfgenamen Antonis Peters Aart Wilbers
1751 kinderen en erfgenamen Antonis Peters Aart Wilbers

Uit de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 blijkt dat het huis voor de helft in bezit is van Aart Wilbers en voor de helft van Mathijs Dirx:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 31 folio 4:
Peternel weduwe Aart Wilberts en haar kinderen met name Wilbert, Peter, Paulus, Mattijs en Elisabet in plaats van Elisabet bij versterff 1759.
Dielis Verhoijsen als man en momboir van Catarina dogter Tijs Dirx bij versterff en deijlinge in 1750.
Meggelt weduwe Antonis Peters ter togte, Willemijn, Elisabet, Peternel haar kinderen, Jenneke en Catarina kintskinderen ten erffregte 1740.
Paulus, Willem, Marcelis, Jenneke en Anneke als kinderen van Geeff Paulus bij versterff 1738.
Geeff Pauwels Gevaerts ende Antonis Peeters uyt huijs, hoff ende aengelegen erffve onder Asten ter plaetse op de Beeck genaemt, groot ontrent ses á seven lopenen, ene zijde d'heer advocaat Swinckels, andere zijde Willem Slaets, ene einde de gemeene straet, andere einde Willem Slaats. II d.

Mattijs Dirks is geboren te Asten op 14-07-1674 als zoon van Dirck Michiels en Lyneke Dirx. Hij is op 12-09-1700 getrouwd met Johanna Philipsen Dircx, geboren te Asten op 15-03-1677 als dochter van Philippus Dierix en Ida. Na haar overlijden te Asten op 22-05-1719 is Mattijs Dirks hertrouwd op 03-12-1719 te Asten met Maria Adriaans, geboren te Lierop op 31-12-1682 als dochter van Adrianus Willems Verberne en Mechtildis Pauls. Na haar overlijden te Asten op 09-11-1731 is Mattijs Dirks een derde maal getrouwd te Asten op 29-06-1732 met Lutgardis Antony Clynens, geboren te Deurne rond 1700 en weduwe van Mattijs Coolen:

De gezinnen van Mattijs Dirks met Johanna Philipsen, met Maria Adriaans en met Lutgardis Antony Clynens*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margareta Asten 02-05-1701 Kind Asten ±1701
2 Elisabetha Asten 16-06-1702 Asten 28-01-1731
Peter Tijs Janse
Asten 11-05-1732
Hendrik Willem Haasen
Asten 13-12-1767 zie Voormalig huis E1101
3 Johanna** Asten 11-12-1720 Asten 12-11-1742
Dielis Claasen Verhoijsen
Someren 22-04-1796
4 Catharina** Asten 14-02-1723 Asten 24-01-1751
Arnoldus Tijs Slaats
Deurne 14-05-1791 zie Voormalig huis E294
5 Judoca** Asten 30-09-1728 Kind Asten ±1728

* uit het derde huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren
** kinderen uit het tweede huwelijk

Mattijs Dirks woonde op het neerhuis bij het kasteel (zie Kasteellaan 6 tot en met 8) en is op 22-04-1754 te Asten overleden en daarna wordt een verdeling van de goederen gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 187; 09-03-1756:
Elisabet weduwe van Hendrik Haasen geassisteerd met Antoni Haasen, schepen dochter van Mattijs Dirks uit zijn eerste huwelijk. Dielis Verhoysen man van Jenneke, dochter van Mattijs Dirks uit zijn tweede huwelijk, te Someren. Arnoldus Slaats gehuwd met Catarina, dochter van Mattijs Dirks uit zijn tweede huwelijk, te Deurne. Kinderen en erven van wijlen Mattijs Dirks, welke heeft nagelaten verscheidene goederen uit zijn eerste, tweede en derde huwelijk. Zijn derde vrouw is nog in leven hieruit zijn geen kinderen geboren. Zij is door Mattijs Dirks, bij testament, met een seekere somme uitgemaakt. De voornoemde drie kinderen worden als een beschouwd acte op 01-04-1754. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot gaat naar Dielis Verhoysen de helft van het oude huis, hof en aangelag.

Volgens de bewoningslijst zijn de weduwe en kinderen van Aart Wilbers nog eigenaar en is Claas Verhoijsen, de vader van Dielis Verhoijsen de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 16 Oostaden Bewoners nummer 16 Oostaden
1756 weduwe en kinderen Aart Wilbers Claas Verhoijsen
1761 weduwe en kinderen Aart Wilbers Claas Verhoijsen
1766 weduwe en kinderen Aart Wilbers Claas Verhoijsen
1771 weduwe en kinderen Aart Wilbers Claas Verhoijsen
1776 weduwe en kinderen Aart Wilbers en Paulus Aart Wilbers Claas Verhoijsen

Vlak voor het overlijden van Petronella Antonis Peeters te Asten op 04-12-1784 worden de goederen verdeeld, waarbij Dielis Verhoijsen de eigenaar wordt:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 211 verso; 29-11-1784:
Dielis Verhoysen, gehuwd met Jenneke Mattijs Dirks, wonende te Someren die de helft van de hierna genoemde goederen is competerende deling 09-03-1756. Peternel Teunis Peters weduwe van Aart Wilberts die met haar kinderen de andere helft bezit. Zij is geassisteerd met haar zoon, Wilbert en Arnoldus van Geffen, haar schoonzoon. Zij delen die goederen. 1e lot krijgt Dielis Verhoysen, het oude huis, stal, schop, hof en aangelag 2 lopense.

Johanna Mattijs (Jenneke) Dirks is geboren te Asten op 11-02-1720 en op 12-11-1742 te Asten getrouwd met Egidius Claasen (Dielis) Verhoijsen, geboren te Someren op 24-05-1716 als zoon van Nicolaas Peters (Claas) Verhoysen en Maria Egidius Bastiaens:

03

Het gezin van Johanna Mattijs (Jenneke) Dirks en Egidius Claasen (Dielis) Verhoijsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Someren 04-10-1743 Kind Someren 09-12-1743
2 Maria Someren 25-10-1744 Someren 31-05-1778
Henricus Hendriks Wynen
Someren 12-10-1779
3 Petronella Someren 11-12-1746 Someren 19-06-1774
Antoni Petri van Eijk
Asten ±1796
4 Nicolaas Someren 23-05-1749 Ongehuwd Someren 15-11-1779
5 Johannes Someren 09-11-1751
6 Theodorus Someren 28-01-1754 Kind Someren 20-08-1755
7 Mathias Someren 28-02-1757 Someren 04-02-1781
Wilhelma Lambert Rooijmans
Someren 16-05-1818
8 Wilhelma Someren 10-12-1759 Kind Someren 01-01-1760
9 Ludovicus Someren 10-11-1761 Kind Someren 27-09-1762
10 Christina Someren 02-11-1763 Someren 24-05-1793
Jan Antony Wylaars
Someren 30-05-1814
11 Anna Someren 01-01-1767 Kind Someren 11-10-1779

Egidius Claasen (Dielis) Verhoijsen is op 05-08-1786 te Someren overleden en Johanna Mattijs (Jenneke) Dirks is overleden te Someren op 22-04-1796 en was al enige tijd dement. Vanaf dat moment wordt het huis bewoond door dochter Petronella Dielis Verhoijsen, geboren te Someren op 11-12-1746. Zij is op 19-06-1774 te Someren getrouwd met Antoni Petri van Eijk, geboren te Someren op 12-04-1746 als zoon van Petrus van Eyk en Anna Maria Antonius Vleminkx:

04

Het gezin van Petronella Dielis Verhoijsen en Antoni Petri van Eijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Someren 22-05-1775 Asten 17-01-1807
Johannes Hendriks
Asten 18-04-1832
2 Nicolaas Someren 19-01-1779 Ongehuwd Asten 10-08-1808
3 Johannes Someren 21-07-1781
4 Petronella Asten 27-12-1789 Asten 11-02-1812
Petrus van den Eijnden
Asten 02-09-1832 zie Antoniusstraat 47

Petronella Dielis Verhoijsen is rond 1796 overleden en uit de bewoningslijst van het huis rond 1800, uit een archiefstuk uit 1807 en uit de verpondingen van 1810 blijkt het eigenaarschap en de bewoning door Anthonij van Eijk:

Jaar Eigenaar nummer 16 Oostaden Bewoners nummer 16 Oostaden
1798 Anthonij van Eijck Anthonij van Eijck
1803 Anthonij van Eijck Anthonij van Eijck

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 1; 15-05-1807:
Nicolaas Anthony van Eyck verkoopt aan zijn broer Jan en zusters, Maria en Petronella, zijn ¼e onverdeelde deel in een huis en hof nummer 18 te Vosselen. Belast met ƒ 1-17-8 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 1-17-8 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-10- per jaar aan het Boek van Asten; ƒ 0-02-8 per jaar aan den Armen van Deurne. Koopsom ƒ 100,-

Verpondingen 1810 XIVd-67 Vossele folio 15 verso:
15-05-1807 ¼e deel.
Nicolaas, Anna Maria, Peternel en Jan de kinderen bij versterf 1804.
Antoni van Eijk en 4 kinderen bij deling Someren 25-02-1797.
Mattijs en Christina Verhoijsen, Antoni van Eijk weduwnaar en Peternel Verhoijsen en 4 kinderen bij versterf 1796.
Jenneke Dirks weduwe Dielis Verhoijsen ter togte
Dielis Verhoijsen bij deling 29-11-1784.
Het oude huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Antoni Petri van Eijk is op 27-10-1804 te Asten overleden en in het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Hendriks, schoonzoon van Petronella Dielis Verhoijsen en Antoni Petri van Eijk:

1832 Kadaster 1811-1832; F356:
Huis en erf, groot 05 roede 30 el, Vosselen, klassen 8.
Eigenaar: Jan Hendriks.

05

06

Anna Maria Antoni van Eijck is geboren te Someren op 22-05-1775 en op 17-01-1807 te Asten getrouwd met Johannes Jan Hendriks, geboren te Asten op 14-01-1770 als zoon van Johannes Hendriks en Johanna Maria Jansse Vermeulen (zie Voormalig huis B384):

07

Het gezin van Anna Maria Antoni van Eijck en Johannes Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 27-10-1807 Asten 16-10-1835
Hendrik Aarts
Asten 14-05-1847
2 Antonius Asten 10-07-1809 Asten 31-01-1839
Jacoba van Deursen
Asten 23-10-1874
3 Johannes Asten 26-05-1811 Asten 12-02-1841
Petronella Vinken
Asten 31-07-1876 zie Antoniusstraat 13
4 Petronella Asten 11-07-1813 Asten 14-02-1840
Mathijs van Deursen
Asten 12-03-1843 zie Bergdijk 11
5 Geertruijda Asten 21-09-1816 Asten 08-04-1842
Petrus Engelen
Asten 18-10-1887 zie Voorste Heusden 49

Anna Maria Antoni van Eijck is op 18-04-1832 te Asten overleden en Johannes Hendriks is te Asten op 19-02-1839 te Asten overleden. Hun zoon Antonie Hendriks, geboren te Asten op 10-07-1809 en op 31-01-1839 te Asten getrouwd met Jacoba van Deursen, geboren te Asten op 02-11-1803 als dochter van Mathijs van Deursen en Maria Verheze. We vinden het gezin van Antonie Hendriks en Jacoba van Deursen terug in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 als wonend op huizingnummer B28 en vanaf 1869 nummer B32:

08

Antonie Hendriks overlijdt te Asten op 23-10-1874 en zoon Jan Hendriks, geboren op 28-03-1841 te Asten neemt het huis over. Hij is op 11-02-1865 te Asten getrouwd met Anna Elisabeth Berkers, geboren te Asten op 16-03-1836 als dochter van Joannes Berkers en Anna Antonie van Heugten.

09

In de krant Zuid-Willemsvaart van 24-11-1886 verkopen Jan en zijn jongere broer Mathijs Hendriks vee en bouw- en melkgereedschappen na het overlijden van hun moeder Jacoba van Deursen.

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 wonen Jan Hendriks en Anna Elisabeth Berkers en hun gezin en Jacoba van Deursen, tot haar overlijden op 01-03 1886 te Asten, in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B30, B29 en B25:

10

In de Noord-Brabanter van 25-02-1899 wordt melding gemaakt van een brand op Vosselen, waarbij de woonhuizen, stallen en schuren van Jan Hendriks en van zijn buurman Frans van Eijk (zie Keizersdijk 8) in de as worden gelegd.

 

Jan Hendriks overlijdt te Asten op 12-08-1908 en Anna Elisabeth Berkers verhuist naar het dorp te Asten alwaar zij op 30-03-1919 overlijdt. Het huis wordt verkocht zoals rechts te zien is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-02-1909 en overgenomen door Antonie Voermans, geboren op 13-06-1857 te Asten als zoon van Willem Voermans en Antonetta van Lierop (zie Bergdijk 40). Hij is te Asten op 05-02-1897 getrouwd met Johanna Maria van de Kruijs, geboren te Asten op 21-12-1870 als dochter van Hendrikus van de Kruijs en Johanna Leenders (zie Voormalig huis E1693).

Ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis en vertrekken rond 1925 naar B18 op de Nachtegaal (zie Bergdijk 40). Zijn zwager Peter (Piet) van de Kruijs, geboren op 23-09-1872 te Asten als zoon van Hendrikus van de Kruijs en Johanna Leenders, neemt het huis over. Hij is op 28-01-1920 te Lierop getrouwd met Hendrina Ceelen, geboren te Someren op 31-05-1880 als dochter van Hendrikus Ceelen en Maria van Seggelen en weduwe van Bernardus Janssen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 betreft het huizingnummer B24 ook wel bekend als Vosselen 5:

11

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen Piet van de Kruijs en Hendrina Ceelen met hun gezin in het huis op Vosselen 5:

13

Hendrina Ceelen is overleden en Peter (Piet) van de Kruijs is op 04-06-1960 te Asten overleden. Uit een uitreksel van de Burgerlijke Stand van Asten in het Peelbelang van 07-04-1945, kunnen we opmaken dat rond 1940 dochter uit het eerste huwelijk van Hendrina Ceelen, Hendrika Maria Ceelen, in het huis is komen wonen:

14

Hendrika Maria Jansen, geboren te Lierop op 19-01-1910 is op 19-04-1940 te Asten getrouwd met Antonius Petrus (Toon) van Gaal, geboren te Someren op 23-08-1903 als zoon van Martinus van Gaal en Wilhelmina Meulendijks. Na het overlijden van Antonius Petrus (Toon) van Gaal in 1965 is Hendrika Maria Jansen hertrouwd met Cornelis (Neel) Jacobs. Hendrika Maria Jansen is te Liessel op 23-04-2001 overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

15

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Object: Object Keizersdijk 6 tot 20-10-1960 Vosselen 5.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1860, verbouwingen 1971 verbouw woning; 1974 veranderen woning; 1976 stallen en schuur.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1860 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie F. Schrijvers.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1875 tot circa 1974.

Hieronder een foto uit 1973 van Vosselen met in het midden de boerderij en daaronder een streetview van de uit 1860 daterende boerderij

15a

16

Hieronder zien we dat op de gevel van dit huis verscholen tussen het groen nog de naam van het buurtschap Vosselen1 staat en rechts daarvan een foto van het huidige interieur:

17 18

Overzicht bewoners

Hoeve op Vosschelen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Jan Derick Duyssen Asten ±1595 Jan Derick Duyssen Asten ±1595
1655 weduwe Jan Derick Duyssen Asten ±1600 weduwe Jan Derick Duyssen Asten ±1600
1683 Paulus Gevers Asten ±1620 Paulus Gevers Asten ±1620
1688 Antonis Peeters Asten 09-06-1652 Antonis Peeters Asten 09-06-1652
Oostaden huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonis Peeters Asten 09-06-1652 Antonis Peeters Asten 09-06-1652
1741 kinderen en erven Antonis Peeters Asten 03-03-1700 Aart Wilbers Asten 11-09-1692
1746 kinderen en erven Antonis Peeters Asten 03-03-1700 Aart Wilbers Asten 11-09-1692
1751 kinderen en erven Antonis Peeters Asten 03-03-1700 Aart Wilbers Asten 11-09-1692
1756 weduwe en kinderen Aart Wilbers Asten 03-03-1700 Claas Verhoijsen Someren 24-11-1689
1761 weduwe en kinderen Aart Wilbers Asten 03-03-1700 Claas Verhoijsen Someren 24-11-1689
1766 weduwe en kinderen Aart Wilbers Asten 03-03-1700 Claas Verhoijsen Someren 24-11-1689
1771 weduwe en kinderen Aart Wilbers Asten 03-03-1700 Claas Verhoijsen Someren 24-11-1689
1776 erven Aart Wilbers en Paulus Aart Wilbers Asten 09-02-1731 Claas Verhoijsen Someren 24-11-1689
1798 Anthonij van Eijck Someren 12-04-1746 Anthonij van Eijck Someren 12-04-1746
1803 Anthonij van Eijck Someren 12-04-1746 Anthonij van Eijck Someren 12-04-1746
Kadasternummer F356
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F356 1832 Johannes Hendriks Asten 14-01-1770
Vosselen 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1839 Johannes Hendriks Asten 14-01-1770 Johanna Maria van Eijk Asten 22-05-1775 19-02-1839
1839-1859 Antonie Hendriks Asten 10-07-1809 Jacoba van Deursen Asten 02-11-1803
B28 1859-1869 Antonie Hendriks Asten 10-07-1809 Jacoba van Deursen Asten 02-11-1803 23-10-1874
B32 1869-1879 Jan Hendriks Asten 28-03-1841 Anna Elisabeth Berkers Asten 16-03-1836
B30 1879-1890 Jan Hendriks Asten 28-03-1841 Anna Elisabeth Berkers Asten 16-03-1836
B29 1890-1900 Jan Hendriks Asten 28-03-1841 Anna Elisabeth Berkers Asten 16-03-1836
B25 1900-1908 Jan Hendriks Asten 28-03-1841 Anna Elisabeth Berkers Asten 16-03-1836 12-08-1908
B25 1909-1910 Antonie Voermans Asten 13-06-1857 Johanna Maria van de Kruijs Asten 21-12-1870
B24 1910-1920 Antonie Voermans Asten 13-06-1857 Johanna Maria van de Kruijs Asten 21-12-1870
B24 1920-1930 Piet van de Kruijs Asten 23-09-1872 Hendrina Ceelen Someren 31-05-1880
5 1930-1938 Piet van de Kruijs Asten 23-09-1872 Hendrina Ceelen Someren 31-05-1880
Referenties
  1. ^Informatie voor fietsers (http://www.alleplaatsenopdefiets.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 19 april 2024, 09:48:00

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen