logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F358

Leonard Maes koopt van de nabestaanden van Joost Frans van Helmont een huis op Vosselen:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio. 78; 12-02-1616:
Catharina, weduwe Joost Frans van Helmont en Frensken, Meriken en Henrixken, haar dochters en hun momboiren, Jan Goossens getrouwd met Wilhelmina, dochter Joost voorschreven, Mari weduwe Marten Franssen voorschreven, Elisabeth, dochter Marten voorschreven, Thonis Goorts getrouwd geweest met Francisca, dochter Franssen voorschreven met hun vier kinderen met Joosten en Henrick Thonis als hun momboiren, en Meester Derick van de Zeylberch, pater des Convents van Omel namens zuster Mariken Franssendochter. Zij verkopen aan Lenard Maes de nagelaten goederen van Frans van Helmont en Catharina, zijn vrouw te weten huis, hof, hofstad en land aan Vosholen, ene zijde Lambert Jan Peters cum suis, andere zijde de Heerstraet, ene einde de gemeente, andere einde weduwe Henrick Derick Coppens en anderen.

Leonardus (Leendert) Marcelissen (Maes) is geboren te Asten rond 1580 en rond 1605 getrouwd met Peerken en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bernart Asten ±1606 Ongehuwd Asten 14-05-1678
2 Merike Asten ±1608 Asten ±1633
Jan Daniel Colen
3 Willemke Asten ±1610 Asten ±1635
Bernart Reynders

Leonardus (Leendert) Marcelissen (Maes) is rond 1638 overleden en kort daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 125; 12-05-1638:
Bernart zoon wijlen Leendert Marcelissen, Jan Daniel Colen getrouwd met Merike, dochter wijlen Lenaert Marcelissen, de vier onmondige kinderen van wijlen Bernart Reynders, getrouwd geweest met Willemken Lenart Marcelissen, momboir is Meester Mathijs van de Hove, de twee onmondige kinderen van Lenart Marcelissen momboir is Huybert Daniel Colen. Allen erfgenamen van Lenart Marcelissen getrouwd geweest met Peerken. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen Bernart Lenarts en de onmondige kinderen Bernart Reynders de helft van schuur en schop aan Vosselen met den ouden timmer en de plaats daarbij.

Enkele jaren daarna wordt schoonzoon Jan Daniel Colen eigenaar door erfwisseling en verkoopt het door aan Jacob Dirck Coppens:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 51 verso; 17-03-1650:
Frans Daniel Colen en Bernaert Lenaerts als momboiren van Daniel, onmondige zoon, Meriken Lenaerts, wiens moeder was, Cathelijn, wijlen Daniel Colen, Peter Marcelis Lenaerts meerderjarig. Zij geven bij erfwisseling over aan Jan Daniel Colen, hun oom hun deel in de goederen gelegen aen den Dijck te Voshelen.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 61; 13-08-1650:
Jan Daniel Colen verkoopt aan Jacop Dirck Coppens huis, schuur, hof, hofstad en aangelag aan Voschelen; land ten eynde aen den Dijck 2 lopense; en het heytvelt daarbij, dwars over de weg het deel dat van verkoper is, ene zijde Evert Janssen, andere zijde de straat, ene einde de gemeente, andere einde de weg; weigroes en coolcamp teneynde aan gelegen 5 lopense, ene zijde de koper, andere zijde de straat, ene einde Huybert en Frans zonen van Meester Jans Verdijsseldonck, andere einde Willem Joosten en Peter Dircx. Belast met 6 stuiver per jaar aan de Heer van Asten; 3 malder rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten; 3 cops rogge per jaar aan de Kerk van Asten.
Jan Daniel Colen stelt als weirpandt aan Jacop Dirck Coppens, als koper van de goederen aan Voschelen land op de Braessel, 3½ lopense, ene zijde Jan Anthonis Mennen, andere zijde Evert Janssen, ene einde erven Hanrick Jacops, andere einde den Braesselssenpat.

Dierck Jacob Cuppens bezit al in 1631 een huis op Vosselen:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 72; 28-08-1631:
Dierck Jacop Cuppens verkoopt aan Henrick Isbouts en Jan Jan Maes, kerkmeesters, ten behoeve van de Kerk een cijns van ƒ 36,- à 5¼%., vervallende Sint Gielis den Abtdach 1632. Onderpand huis, hof en erf aan Vosselen 1½ lopense, ene zijde en einde erfgenamen Meester Jan Verdijsseldonck, andere zijde erfgenamen Marcelis van de Goor, andere einde de straat; land daaromtrent gelegen 1½ lopense, ene zijde en einde erfgenamen Meester Jan Verdijsseldonck, andere zijde erfgenamen Marcelis van de Goor, andere einde de gemeente.

Zijn buren delen de goederen uit de nalatenschap van Meester Jans Verdijsseldonk:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 66 verso; 18-11-1650:
Frans en Huybert, zonen wijlen Meester Jans Verdijsseldonck delen hun gezamelijke goederen gelegen aan Voschelen.
1e lot krijgt Frans het woonhuis met het schaapskooiken, met een akker bij het huis noordwaarts gelegen neffens de Keysersbaen 4 lopense 5 roede 16 voet. Belast met 7 vat rogge per jaar aan het Capittel van Sint Oeden Rode.
2e lot krijgt Huybert de schuur aan Voschelen bij het huis. In ruil voor zijn deel in het huis, heeft hij nog een stuk land ontvangen. Belast met 7 vat rogge per jaar aan het Capittel van Sint Oeden Rode.

In 1656 verkopen de Verdijsseldonks de helft van de hoeve aan Jacob Dirk Coppens:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 40 verso; 18-01-1656:
Paeuwels, Willem, Gerard en Wilbord, zonen van Huybert Meester Jans Verdijsteldonck, Jan Michiels getrouwd met Cathalijn, dochter Huybert Meester Jans, Dirck en Hendrick, zonen van Jan Huyberts Verdijsteldonck. Allen erven van Huybert Meester Jans Verdijsteldonck. Zij verkopen aan Jacob Dirck Coppens de helft van een hoeve aan Vosholen. Hen aangekomen van Huybert Meester Jans, welke ze op zijn beurt verkregen had bij scheiding en deling met zijn broer Frans op 18-11-1650. Belast met ontrent 26 stuiver per jaar aan de Heer van Asten; 6 vat rogge per jaar aan de Pastory; 2¼ vat rogge per jaar aan de Custery en Kerk. Koopsom ƒ 2540,-

Bij de verpondingen van 1662 is Huybert Jans Verdijsteldonk eigenaar en Jacob Coppens gebruiker:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 38:
Huijbert Meester Jans, gebruiker Jacob Coppens.

Jacob Dirk Coppens is geboren rond 1595 als zoon van Dierck Jacob Cuppens en rond 1625 getrouwd met Johanna Willem Loomans, weduwe van Joost Jansen van Bree. Hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joostien Asten ±1626 Asten ±1650
Pauwels Gevers
Asten 16-11-1675
Hendrick Andriessen
Asten ±1685 zie Keizersdijk 6
en Dijkstraat 64
2 Petronella Asten ±1628 Asten 14-01-1657
Johannes Willems
3 Dirck Asten ±1630 Asten 14-06-1665
Maria Linders
Asten 03-08-1700

Jacob Dirck Coppens koopt een recht van overpad om bij zijn gronden op de Braesselsche akker (een hoger gelegen akker die al in 1381 is beschreven), gelegen ten zuiden van Vosselen, te komen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 52; 28-04-1656:
Isbout Luycas verkoopt aan Jacob Dirck Cuppens een servituyt ofteen welycken wech over eenen acker gelegen op Braessel, benedens dwers daerover, ene zijde Peeter Jan Gebelen, andere zijde Frans Verdijsteldonck, ene einde Joost Philips Stouten, andere einde den Braesselschenpat. De koper mag altijd varen en drijven tot op zijn land daar achter gelegen en gecocht bij den voorschreven Joost Stouten van Mathijs Anthonis Vreynsen, daerinne die voorschreven Matijs het servituyt van weegen aen Joost Stouten niet en hadde uytgesteecken en Jacob Cuppens daerdoor gheweegt sijnde des niettemin die voorschreven Jacob te vreden metten tegenwoordigen wech bij den voorschreven Matijs voor hem over erffve Isbout Luycas hieromme gecocht.

Jacob Dirk Coppens maakt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 155; 21-05-1660:
Jacob Dirck Cuppens ter eenre en Jenneke Willem Loomans geseyt Hompis geassisteerd met Willem Hendrickx van Otterdijck, haar geassumeerde raedt ter andere zijde. Samen gehoude luyden. Zij komen overeen, omdat zij geen huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt en toch questies willen voorkomen, dat. Indien Jenneke eerst komt te sterven Jacob aan haar twee kinderen, verwekt bij Joost Jansen van Bree, wijlen haar eerste man, alles zal geven dat zij mee ten huwelijk heeft gebracht te weten, 1 bed met toebehoren, 1 schappraeye, 1 kist, 2 stoelen, 1 tobbe, haar kleederen en lieuwaet. Verder zal Jacob, binnen vier maanden na haar dood, ƒ 350,- uitkeren aan de twee voorkinderen. Zij hebben dan verder geen pretenties meer op het sterfhuis. Ook niet op de 30 gulden 10 stuiver die Jacob van Jenneke ontvangen heeft. Indien Jacob eerst komt te sterven zal Jenneke nog 6 à 8 weken in het sterfhuis blijven. In welke tijd de voorkinderen van Jacob de voorschreven ƒ 350,- zullen voldoen. Zij zal dan vertrekken met de voorschrevene goederen en alsnog een mud rogge ontvangen. Ook is besproken, dat indien haar twee voorkinderen komen te trouwen, zij van Jacob, of zijn kinderen, zullen ontvangen, elk een bed en ieder een koe ende sullen voorts aengsien en getracteert worden met visiten in de keucken ende taeffele vriendelijck ende minnelijck. Waarmee alle gereesene questien vergeten ende vergeven worden en blooven malcanderen alle vriendtschap, eere ende respecte. Gedaan te Someren. Te Asten in het protocol opgenomen op 14-12-1661. Kantlijn 14-12-1708 copie gemaakt.

Jacob Dirk Coppens is op 05-06-1673 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 en 1688 is zijn zoon Dirck eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 1:
Dirck Coppens.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 5:
Dirck Jacob Coppens.

In het rechterlijk archief van Asten voert Dirck Coppens een proces met zijn huis als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 73; 22-01-1700:
Dirck Coppens verklaart dat hij als aanlegger genoodzaakt is proces te voeren tegen Laurens Dobben, te Vessem, Kempenlandt. Hij verobligeert nu, zijn huis aan Vosselen 40 lopense.

Zoon Dierck Jacob Coppens is geboren te Asten rond 1630 en op 14-06-1665 te Asten getrouwd met Marike Linders, geboren te Asten rond 1643 als dochter van Leonardus (Leendert) Joost van Heugten en Heijlgondis Henricks (zie Voormalig huis E508).

Dierck Jacobs et Mari Linders; Lindert van Heughten et Willem Gevers.

Dierck Jacobs en Mari Linders; Lindert van Heughten en Willem Gevers.

01

Het gezin van Dierck Jacob Coppens en Marike Linders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Dirck Asten 29-03-1666
2 Maria Asten 01-02-1670 Asten 05-02-1702
Johannes Jan Coolen
Asten 07-11-1742 zie Keizersdijk 2
3 Franciscus Asten 01-02-1670
4 Judocus Asten 12-04-1673 Asten 02-07-1702
Maria Jansen Wilbers
Asten 30-05-1714

Dierck Jacob Coppens heeft ook nog de hoeve op de Achterste Heusden in pacht gehad (zie Antoniusstraat 47).

Marike Linders is op 31-01-1700 als Maria Theodori Coppens in het gehucht Vosselen te Asten overleden en Dierck Jacob Coppens is op 03-08-1700 in het gehucht Vosselen te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten:

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van de kinderen:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 4 verso:
De kinderen Dierck Coppens.

Er vindt een geding plaats tussen eisers enerzijds en Joost Dirck Coppens en Johannes Jan Coolen anderzijds over een door hun vader respectievelijk schoonvader afgesloten lening:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 4; 19-01-1708:
Joost Hendricx, te Someren en Jan Michiel Colen als erfgenamen van Antonis en Andries Colen, hun overleden zwager en broeder, aanleggers contra Joost Dirck Coppens en Jan Janssen Coolen nomen uxoris, aan Vosselen, als erfgenamen van Dirck Coppens, gedaagden.
Dirck Coppens heeft, 14 jaar geleden, een lening afgesloten van ƒ 100,- à 5% bij Antonis en Andries Coolen ten huize van Jan Michiel Coolen.
Dirck Coppens is nu overleden, de intrest is dertien jaar betaald geweest onder andere door Joost, zijn zoon, in 1707 voor het laatst.
De aanleggers willen nu hun geld terug hebben en hebben dit na verscheidene aanmaningen niet kunnen bekomen. Reden waarom zij vragen om dit geding.
Gedaagden zeggen zich niet genoch te connen verwonderen om gedaagt te worden ƒ 100,- plus een jaar intrest te betalen, zonder dat enig bescheet van deze obligatie is bijgevoegd.
Zij hebben wel, enige jaren na het overlijden van hun vader, aan den tweeden aanlegger op sijn schoonseggen getelt eenige penningen. In de mening zijnde dat het waar was dat zij een rente op hun vaders goederen hadden.
Nu echter de aanleggers geen rente eisen, maar alleen het restant kapitaal, zonder daarvan enig bewijs te overleggen, verklaren zij dit niet ontvankelijk.
Aanleggers zijn erg bedroefd dat hun deugdzame en rechtzinnige eis door onheus gedrag en kwaadaardige ontkentenis van de gedaagden niet ontvangen wordt. Er komt echter geen obligatie te voorschijn.

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van Judocus Coppens:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 6:
Joost Coppens.
Vide verponding folio 18. In de bede ƒ 2-12-8.

Judocus Dirck Coppens is geboren te Asten op 12-04-1673 en op 02-07-1702 te Asten getrouwd met Maria Jansen Wilbers, geboren te Asten op 21-01-1676 als dochter van Johannes Wilberts en Mechtildis Petri van Bussel (zie Lagendijk 2):

Conjuncti sunt matrimonio Judocus Theodori Coppens et Maria Janssen; testes R. D. Franciscus van der Cruijs et Judocus Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Judocus Theodori Coppens en Maria Janssen; getuigen pastoor Franciscus van der Cruijs en Judocus Janssen.

02

Het gezin van Judocus Dirck Coppens en Maria Jansen Wilbers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 23-06-1703 Asten 04-06-1741
Johannes Jan Smits
Asten 27-10-1762 zie Voormalig huis G481
2 Petrus Asten 14-02-1706 Asten 05-02-1736
Willemijn Marcelis
Asten 26-11-1768
3 Theodorus Asten 02-09-1708 Mierlo 04-02-1731
Johanna Frans Brante
Mierlo 11-10-1788
4 Mechtildis Asten 21-03-1712

Judocus Dirck Coppens maakt in de loop der tijd meer schulden en lijkt een herberg te hebben:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 256; 31-10-1712:
Joost Verberne, brouwer en herbergier, te Someren, aanlegger contra Joost Dierck Coppens, gedaagde. Betreft betaling van ƒ 1-15-0 wegens levering van een halve ton bier.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 28; 16-10-1713:
Philips Dircx van Heusden en Aelbert Peeters, aanleggers contra Joost Dirck Coppens, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 9-6-8 aan verponding op het boek van aanlegger, 1703-1704.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 31; 20-11-713:
Hendrick Peeter Bollen cum suis, oud borgemeesters, aanleggers contra Joost Dirck Coppens, gedaagde is nog ƒ 2-10-0 schuldig als rest van de bieraccijns.

Judocus Dirck Coppen ontvangt een erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 34; 24-05-1714:
Joost Dirck Coppens getrouwd met Mary Jan Wilberts, Wilbert, Joost en Peeter Jan Wilberts, Jenneke en Mary Jan Wilberts. Allen kinderen van wijlen Jan Wilberts en Mechel Peeters. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot: Joost Dirck Coppens beemd agter Bussel 2½ lopense naast Marten Wilberts; ƒ 300,- uit te keren door de ontvangers van het tweede lot.
2e lot krijgen Wilbert, Joost, Peeter, Jenneke en Mary huis, schuur, aangelag, land en groes zoals bij hen in bewoning en gebruik. Belast met 5 gulden 10 stuiver per jaar aan rentmeester des Tombe.

Judocus Dirck Coppens is op 30-05-1714 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van de weduwe van Joost Koppens:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 17 verso:
Nu Jan Janse Coolen bij repudiatie in meert 1742.
Weduwe Joost Koppens.
Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense. In de bede ƒ 2-12-8.

Jaar Eigenaar nummer 18 Oostaden Bewoners nummer 18 Oostaden
1736 weduwe Joost Kuppens Peeter Kuppens
1741 weduwe Joost Kuppens Peter Kuppens

Maria Jansen Wilbers is op 22-12-1741 te Asten overleden en de kinderen Koppens doen afstand van hun nalatenschap ten gunste van hun oom Jan Janse Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 271 verso; 12-03-1742:
Pieter Koppens, wonende te Mierlo, Dirk Koppens, wonende te Mierlo, Meggel Koppens, Jan Smits man van Maria Koppens. Kinderen en erven van Joost Koppens en Maria Jan Wilbers. Zij zien af van de nalatenschap van wijlen hun ouders ten behoeve van Jan Janse Coolen die verklaart deze aan te nemen. De lands- en dorpslasten van de laatste 6 jaar moeten worden betaald door Peter Koppens, als gebruiker van deze goederen.

Jan Janse Coolen is geboren te Asten op 01-02-1704 als zoon van Johannes Coolen en Maria Dierix Coppens (zie Keizersdijk 2). Hij is op 02-06-1743 te Asten getrouwd met Johanna Goort Canters, geboren te Asten op 03-02-1711 als dochter van Godefridus Thomas Canters en Josina Jansen (zie Lagendijk 7):

03

Het gezin van Jan Janse Coolen en Johanna Jan Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten ±1744 Asten 18-10-1772
Paulus Aarts Wilbers
Asten 01-07-1822 zie Keizersdijk 8
2 Johannes Asten 26-10-1745 Kind Asten ±1745
3 Antonius Asten 29-10-1747 Ongehuwd Asten ±1807
4 Martinus Asten 01-09-1749 Ongehuwd Asten 19-10-1819
5 Godefridus Asten 08-07-1752 Ongehuwd Asten 05-01-1818

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 en het huizenquohier over de periode 1746-1766 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 162 folio 5:
Jan Janse Coolen bij aanneeminge 1742.
Marie Janssen weduwe van Joost Dircx Ceuppens ende Peeter ende Dirck haere kinderen weckt bij den voorschreven Joost.
Dirck, Joost, Marie ende Mechtelt, kinderen Dirx Ceuppens uyt huijs, hoff ende hoffstadt mitsgaders aengelegen erffven, landen ende groesen onder Asten ter plaetse aen de Vossenhoolen, groot tien á twaelff lopenen gelegen, ene zijde Tonis Peeters, andere zijde den Kerckweg, ene einde Jan Everts, andere einde de Koijstraat. I ½d.

Jaar Eigenaar nummer 18 Oostaden Bewoners nummer 18 Oostaden
1746 Jan Janse Coolen Jan Janse Coolen
1751 Jan Jan Coolen Jan Jan Coolen
1756 Jan Janse Coolen Jan Janse Coolen
1761 Jan Janse Coolen Jan Janse Coolen
1766 Jan Coolen en kinderen Jan Coolen en kinderen

Johanna Jan Canters is op 23-07-1765 te Asten overleden en Jan Janse Coolen is op 29-07-1770 te Asten overleden en er zijn voogden aangesteld over hun kinderen voor een verkoop:

Asten Rechterlijk Archief 147; 17-07-1773:
Peter Canters en Christiaan van der Weerden als voogden van de drie onmondige kinderen van Jan Coolen en Jenneke Canters verkopen de oogst te velde, staande te Vosselen, waar Jan Coolen gewoond heeft. Onder andere op het voorste zijle van den Stootboomacker rogge ƒ 12-05-0; het eerste zijle van de Bagijneacker boekweit ƒ 20-00-0; het Heyackerke rogge ƒ 16-17-0; den agterste Magere rogge ƒ 21-15-0. Bruto opbrengst ƒ 260,-. Netto - ƒ 250,-.

Na het overlijden van Anthony Janse Coolen wordt zijn bezit getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 02-11-1807:
Taxatie van de onroerende goederen van wijlen Anthony Janse Coolen. 1⁄5e deel van een huis en erf te Vosselen nummer 18, ƒ 90,-.

In de bewoningslijst over de periode 1771-1803 en bij de verpondingen worden de kinderen van Jan Coolen als eigenaar genoemd en zijn er diverse bewoners. Vanaf ongeveer 1800 is het huis onbewoond:

Jaar Eigenaar nummer 18 Oostaden Bewoners nummer 18 Oostaden
1771 kinderen Jan Coolen kinderen Jan Coolen
1776 kinderen Jan Coolen Johannes van Tilborg
1798 kinderen Jan Coolen Hendrik Muijen
1803 Jan Coolen onbewoont

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 19:
Jennemie, Jan, Antoni, Martinus en Goort kinderen van Jan Coolen.
Nummer 18 Huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Het huis is daarna afgebroken en daarna rest een weiland dat in bezit is van Jan Hendriks (zie Keizersdijk 6):

Kadaster 1811-1832; F358:
Weiland, groot 23 roede 00 el, Oostade.
Eigenaar: Jan Hendriks.

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1616 Leonard Maes Asten ±1580 Leonard Maes Asten ±1580
1638 Bernart Lenarts Asten ±1606 Bernart Lenarts Asten ±1606
1650 Jacob Coppens ±1595 Jacob Coppens Asten ±1595
1662 Huybert Verdijsteldonk ±1590 Jacob Coppens Asten ±1595
1680 Dirck Coppens Asten ±1630 Dirck Coppens Asten ±1630
1709 kinderen Dierck Coppens Asten 12-04-1673 kinderen Dierck Coppens Asten 12-04-1673
1713 Joost Coppens Asten 12-04-1673 Joost Coppens Asten 12-04-1673
Oostaden huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Joost Kuppens Asten 21-01-1676 Peeter Kuppens Asten 14-02-1706
1741 weduwe Joost Kuppens Asten 21-01-1676 Peter Kuppens Asten 14-02-1706
1746 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704
1751 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704
1756 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704
1761 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704
1766 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704 Jan Janse Coolen Asten 01-02-1704
1771 kinderen Jan Coolen Asten 26-10-1745 kinderen Jan Coolen Asten 26-10-1745
1776 kinderen Jan Coolen Asten 26-10-1745 Johannes van Tilborg Schijndel ±1740
1798 kinderen Jan Coolen Asten 26-10-1745 Hendrik Muijen Asten 15-05-1763
1803 Jan Coolen Asten 26-10-1745 onbewoont

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 november 2023, 09:12:50

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen