logo

De Vonder Homepagina


't Hoekske 10

In de Bossche Protocollen wordt een hoeve genoemd in bezit van de familie van Beeck:

Bossche Protocollen R1423 folio 118; 09-12-1596:
Jonker Wolterus van Beeck zoon van wijlen Johan de Beeck, verkoopt ten behoeve Arnoldus de Broegel, inwoner van Den Bosch, zoon van wijlen meester Jan van Broegel een cijns van 35 carolus gulden uit hoeve lands, in de parochie van Asten, op Heusden, ene zijde Robert en juffrouw Petronella
van Eijck, andere zijde Marten ten Booen.

In 1634 wordt deze hoeve verkocht aan Willem Peter Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 5; 10-02-1634:
Jonker Godart van der Voort man van Maria van Beeck en Helena, dogter van Jonker Wouter van Beeck geassisteerd met Claudi Ideleth, verkopen, bij akte van cessie en transport op 04-07-1620 Jonker Wouter van Beeck aan Willem Peters, schepen, te Someren, een hoeve te Heusden te weten huis, hof, land, groes, hei en wei. Belast met 2 mud rogge jaarlijks aan Dirck Janssen de Groot te
's Hertogenbosch; 1 kan wijn jaarlijks aan de Kerk van Asten; 30 stuiver jaarlijks aan vrouw van Campen te 's Hertogenbosch. Als weirpandt stellen de verkopers, al hun goederen gelegen te Ostaden. Willem Peter Slaets zal 17-02-1634 ƒ 1000,- betalen. De resterende ƒ 3000,- zullen betaald worden Sint Jan eerstkomende zonder intrest. Bij latere betaling à 6%. Kantlijn 17-02-1634 Willem Peter Slaets lost, als eerste termijn, ƒ 1000,- af; 07-07-1634 Willem lost ƒ 100,- af.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 7; 12-01-1635:
Willem Peter Slaets heeft nog, in presentie van Glaudi Idelet, schout, als momboir van Juffrouw Helena van Beeck betaald aan Jonker Jean van Wijffliet en Juffrouw Helena van Beeck 81 gulden 1 stuiver in volle betaling van de koop der hoeve op Heusden van de kinderen Jonker Wouter van Beeck.

Willem Peter Slaets is geboren rond 1570 als zoon van Peter Jan Slaets en Geertruyt Derick sGroetens. Hij is rond 1607 gehuwd met Peterken Joost Goort van Bussel, geboren te Asten rond 1575 als dochter van Joost (de Jonge) Goort Daniels en Heijlwich Corstken Smeets (zie Busselseweg 7). Peterken Joost Goort van Bussel is rond 1610 overleden en Willem Peter Slaets is rond 1611 hertrouwd met Margriet Hanrick Janssen, geboren rond 1580 als dochter van Hanrick Janssen en Willemken en weduwe van Joost Peters van Brey. Hieronder de gezinnen van Willem Peter Slaets met Peterken Joost Goort van Bussel en met Margriet Hanrick Janssen en van Margriet Hanrick Janssen met Joost Peters van Brey:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten ±1608 Asten ±1638
Marieke Goorts Verberne
Asten 25-02-1679 zie Voormalig huis F1156
2 Lijsken* Asten ±1600 Ongehuwd Asten ±1658
3 Hanrick* Asten ±1602 Asten ±1630
Lysken Steven Aelberts
4 Peter* Asten ±1604
5 Maria* Asten ±1606 Someren ±1630
Jan Marten Willem Zanders
6 Gijsken* Asten ±1608
7 Joostien** Asten ±1610 Asten ±1636
Peter Wilbort Joosten van Bussel
Asten 29-12-1679 zie Busselseweg 5
8 Petrus** Asten ±1612 Someren ±1630
Anneken Peter Andries Smidts
Asten ±1636

*  kinderen uit het eerste huwelijk van Margriet Hanrick Janssen
** kinderen uit het tweede huwelijk van Willem Peter Slaets

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 11 verso; 08-03-1634:
Willem Peter Slaets te Someren geassisteerd met Jan, zijn voorzoon verweckt vuytten schoot van Peterken sijn ierste huysvrouwe, moeder van denselve Jan, dochtere wijlen Joost van Bussel. Zij verkopen aan Marcelis Peter Schepers land den Heyacker aen den Dijck 3 lopensaet 32 roede 13 voet, ene zijde Marten Selen, andere zijde Luycas Henricx, ene einde de Kerckwech, andere einde de gemeente.
Zij verkopen aan Marten Selen beemd / groesveld aen den Dijck 8 lopensaet 2 roede, ene zijde Luycas Henricx, andere zijde en einde Jacop Jan Tijssen, ene einde de Aa
Zij verkopen aan Henrick Isbouts heiveld aen den Dijck 1 lopensaet 2 roede 5 voet, ene zijde Luycas Henricx, andere zijde Bruysten Isbouts, ene einde den Dijck; land de Saethoff 18 roede, ene zijde Luycas Henricx, andere zijde en einde Willem Frans Willems.

Willem Peter Slaets is in februari 1638 te Someren overleden en daarna wordt een contract aangegaan tussen de kinderen uit de verschillende huwelijken. Het gaat hier over de door Willem Peter Slaets aangekochte goederen op Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 45 verso; 23-09-1639:
Jan, voorzoon van wijlen Willem Peter Slaets getrouwd geweest met Peerken, dochter wijlen Joost van Bussel ter eenre en Peter zoon Wylbort Joosten van Bussel getrouwd met Joostien, dochter Willem Peter Slaets en Margriet, in tweede huwelijk en Bonaventura Mathijssen van den Hove getrouwd met Anneken, weduwe Peter Willem Willem Slaets, waarbij één zoontje met name Peter Willem Slaets ter andere zijde.
Om twisten en geschillen die schier off morghen tusschen de voorschreve comparanten mochten comen te gerijsen terzake van successie en versterf der goederen wordt dit contract aangegaan:
Dat de voorschreve contrahenten van één vader en twee moeders, dus van diverse bedde dat zij van nu af worden gehouden als uit een bedde.
Zij zullen de goederen, roerend en onroerend, door de eerste en tweede vrouw van Willem Slaets achtergelaten, delen.
Zij zullen de gezamelijke lasten, pro rato, dragen met dien verstande dat Jan, eerste comparant, ook mee zal delen in de goederen van Margriet, zijn stiefmoeder, even diep als de twee andere comparanten en ook de andere in alle goederen hem, Jan, van wijlen zijn moeder aangekomen.
Jan heeft langdurig trouwe dienst, zonder huur, bij wijlen zijn vader gedaan en dat hij daarvoor vooruit mag hebben het deel van Peter Wilborts en Bonaventura in de halve schaere dit jaar. En de komende vijf jaar hun portie in de gehele goederen mag gebruiken, zonder pacht of huur te betalen.
De goederen zijn gelegen te Heusden.

01

Hierboven een tekening van het kasteel van Asten en hieronder de originele tekst van bovengenoemd archiefstuk.

02

In 1641 stelt Margriet Hanrick Janssen als weduwe van Willem Peter Slaets een testament op:

Asten Rechterlijk Archief Kopie 01-06-1641:
Margriet, weduwe van Willem Peter Slaets geassisteerd met Hanrick Peter Slaets testeert. Dit om twist ende tweedracht te voorkomen tussen haar nakinderen van wijlen Willem Peter Slaets en de voorkinderen van haar en Joost Peters, haar eerste man hieruit ondermeer. Bij legaat, aan Lijsken Joosten, vooruit, uit de meuble te genieten omdat het een miserabel mensch is, die haer broot met arbeyden nyet en can winnen. Lijsken zal ook nog, vooruit, ontvangen ƒ 50,- voor het gebruik van een beemdje, door haar testatrice enige jaren mee gebruikt en waarin Lijsken gerechtigd is. Daarna verklaart testatrice dat zij verder absoluut wil volgen de laatste wil van Willem Peter Slaets kort voor diens overlijden opgemaakt. Hij begeerde dat de kindskinderen van Joost Peters zullen ontvangen een halve hoeve en de helft der landerijen op Heusden. Zoals door Willem is aangekocht van Jonker Wouter van Beeck. Met ook nog de helft van een goet te Someren, omtrent de Cappelle aen de Sandtstraet, en nu in gebruik bij Philips Aben. Indien deze kinderen dat aanvaarden krijgen ze meer als hun rechtens zou toekomen. De andere helft van de hoeve op Heusden gaat naar Jan, zijn voorzoon. Dit in consideratie dat Willem de goederen gecommen van Jans voorschreven moeder vercocht hebbende de hoeve op Heusden mette penningen daervan geprocedeert ten deele heeft betaald. Testateur wil dat een en ander zo zijn effect zal krijgen. En dat daarmee de kinderen van wijlen Joost Peters met name Hanrick, Peter, Merie en Gijsken zullen moeten scheiden uit alle goederen te Asten gelegen. Zij zullen verder nog wel ontvangen ƒ 215,- vooraf, welke zullen komen uit de door testatrice achter te laten meublen ende gereede goederen. Na deze ontvangen te hebben en het legaat aan Lijsken, zal de rest der roerende goederen gelijkelijk verdeeld worden tussen de voor- en nakinderen alsmede de kindskinderen ook Jan, de voorzoon van Willem Peter Slaets, zal hierin mee delen, omdat hij door wijlen zijn moeder in meuble noyt en heeft bedeylt gehadt maar dat die zijn gebleven bij Willem, zijn vader, die deze bij zijn huwelijk met testatrice heeft ingebracht. De nakinderen zullen nog ƒ 110,- mogen korten, die Willem Peter Slaets tijdens zijn leven geleend had aan wijlen Hanrick Joosten, zijn vrouws voorzoon. Die van zijn broeder een beemdje gekocht had.

Vijf jaar later worden de goederen van Willem Peter Slaets verdeeld en komt de halve hoeve in bezit van Peeter als zoon van Peter Willem Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 83; 19-09-1646:
Jan Willem Peter Slaets, Peter Wilborts van Bussel man van Joostien, de momboiren van Peter, onmondige zoon van Peter Willem Peter Slaets. Zij verdelen de nagelaten goederen van Peter Slaets gehuwd geweest met Margriet.
1e lot krijgt Peter, de onmondige, een halve hoeve op Heusden samen met de andere erfgenamen, te Someren wonende, te delen. Belast met de helft van 1 vat rogge jaarlijks aan de Vicarye of Pastorye; beemd de Rietbempt achter Bussel naast de Aa; land op Braessel 5 copse; groes bij 't Haverlandt 5 copse; alsnog ƒ 46,- van de andere loten te ontvangen en ten laste van Goort Joost Goris. Belast met: 2 hoender per jaar cijns aan de Vrouw van Asten uit het land op Braessel; ƒ 100,- à 6% aan Marcelis Geldens. Dit lot betaald ƒ 15,- ten behoeve van de verachterde pachten van de goederen op Diesdonck.
2e lot krijgen Jan Willem Peter Slaets en Peter Wilborts 2⁄3e deel van de goederen op den achtersten Diesdonck, te weten in huis, land, groes, hei en wei met inbegrip van alle lasten, renten enzovoorts;
ƒ 15,- te ontvangen van het 1e lot ten behoeve van de verachterde pachten.
3e lot krijgt Bonaventura Mathijssen nu getrouwd met Anneke, dochter wijlen Peter Andries Smidts, in leven president te Someren en weduwe van Peter Willem Peter Slaets. Bonaventura heeft van jongs af en op eigen kosten onderhouden, Peter, de onmondige zoon van zijn vrouw, zonder daar ooit iets voor te hebben ontvangen. En omdat Peter, de onmondige, zijn rechten op het erfdeel heeft behouden zo is overeengekomen, na tussenspraak met schepenen en momboiren, dat de onmondige door Bonaventura zal worden onderhouden, naar zijn staat, in eten, drinken, kleren, ziek en gezond en dat Bonaventura vanaf heden gedurende zes jaar lang de goederen van de onmondige zal mogen gebruiken. Dit met inbegrip van alle lasten. Indien de onmondige trouwt kan hij de goederen weer meteen in gebruik nemen, zonder dat Bonaventura dan pretenties kan hebben. Ende bij soo verre denselven Peter enich drinckgelt vandoen mochte hebben als hij sal beginnen mede te gaen neffen ander jongmans, tselve sal moeten geven. De onmondige zal voor deze zes jaar, of wanneer hij eerder komt te trouwen, geen huur verdienen.

Peter Willem Slaets is geboren rond 1612 en rond 1630 te Someren gehuwd met Anneken Peter Andries Smidts, geboren te Someren als dochter van Peter Andries Smidts en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Peeter Asten ±1631 Someren 18-11-1652
Jenneke Jan Cornelis Horckmans
Asten 05-02-1668
Merieke Hendrick Jacobs
Asten 19-09-1704

Na het overlijden van zijn moeder Margriet Hanrick Janssen rond 1646 wordt haar testament door de erfgenamen bevestigd:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 79 verso; 21-07-1646:
Mathijs Frans Slechts en Claes Marten Willem Sanders, met procuratie van schepenen Someren als momboiren van de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Marten Willem Zanders getrouwd geweest met wijlen Marie, dochter wijlen Joost Peters van Brey deze getrouwd geweest met wijlen Margriet. Jacop Goort Jacops en Aert Janssen van Brey als momboiren van de drie onmondige kinderen van wijlen Hanrick Joosten van Brey getrouwd geweest met Lijsken, dochter Steven Aelbers.
Goort Peter Jacops en Peter Wilborts als momboiren van Lijsken, simpele, onnozele dochter van wijlen Joost Peters van Brey en Margriet, zijn vrouw. Deze voor een helft als erfgenamen van Margriet voorschreven als weduwe van Willem Peter Slaets, in haar tweede huwelijk, als langstlevende van haar twee huwelijken.
Jan, voorzoon, van wijlen Willem Peter Slaets getrouwd geweest met Peerken Joosten van Bussel in eerste huwelijk. Peter Wilborts van Bussel getrouwd met Joostien, dochter Willem Peter Slaets en Margriet voorschreven in tweede huwelijk. Bonaventura Mathijssen en Hanrick Peter Slaets als gecosen momboiren van Peter, onmondige zoon van Peter Willem Peter Slaets en Margriet voorschreven. Deze voor de andere helft als erfgenamen van Willem en Margriet soo van de voor-, naer- als middell kinderen.
Zij beloven, mits deze, het testament dat Margriet, getrouwd geweest met Joost Peters van Brey en daarna met Willem Peters Slaets op 01-06-1641 voor schepenen Asten gemaakt heeft te approberen, lauderen en te ratificeren zonder daar iets tegen te willen doen.

De voorkinderen van Margriet Hanrick Janssen verkopen hun erfdeel aan Peeter Peeter Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 106; 11-03-1652:
Peeter Franssen man van Jenneken Hendrix, Willem Gijsberts man van Lijsken Steven Aelberts weduwe des voorschreven Hendrick Joost. Dezelfde Willem en Lijsken afgaande het tochtrecht hen bij testament van Joostken Hendrix vermaakt van dat deel, in een hoeve op Heusden, dat Joostken toekwam. Zij verkopen aan Peeter Peeter Slaets, hun portie en deel, dat Peeter Franssen, eerst als man van Jenneke en mede de helft van hetgene Joostken Henricx in de hoeve competeerde.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 8 verso; 02-02-1654:
Peeter Wilborts van Bussel en Goort Peeter Jacobs als momboiren van het onmondig kind van wijlen Joost van Bree gehuwd geweest Margriet weduwe van Willem Slaets. Zij verkopen 1⁄6e deel in de hoeve, gelegen te Heusden en gekomen van Willem Slaets zie testament. Vervolgens hebben Jacob Goorts en Frans Steven Aelberts als momboiren van Teunis, zoon van wijlen Hendrick Joosten gehuwd geweest met Lijsken nog 1⁄12e deel in de hoeve verkocht aan Peeter Peeter Slaets. Samen ¼e deel. Belast met 1 kan wijn jaarlijks aan de Kerk van Asten, uit de gehele hoeve.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 12 verso; 04-03-1654:
Peeter Peeter Slaets, wonende te Someren, verkoopt aan Peeter Wilborts van Bussel en Goort Peeters als momboiren van het onmondig kind van wijlen Joost van Brey ten behoeve van het kind een rente van ƒ 25,50 jaarlijks. Onderpand de gehele hoeve te Heusden met uitzondering van 1⁄6e deel, toebehorende aan de kinderen Jan Martens. Ene zijde Dirck Peeters, andere zijde Jacob Tielen, ene einde de straat, andere einde erven Bernardt Reynders.

Vanwege het vroege overlijden van zijn vader is Peeter Peeter Slaets opgegroeid bij zijn stiefvader, Bonaventura Mathijs van den Hove. Zijn moeder, Anneken Peter Andries Smidts (de dochter van de president van Someren) is rond 1636 met hem hertrouwd. De momboiren (voogden) van Peeter Peeter Slaets waren Bonaventura Mathijs van den Hove (zoon van Mathijs van den Hove, schout te Someren en broer van Mathijs Mathijssen van den Hove, schout te Asten) en Hanrick Peter Slaets, zijn oudoom. Bij de verpondingen over de periode 1662-1680 is Peeter Peeter Slaets eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV- 68 folio 51:
Peeter Peeter Slaets.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31 verso:
Peeter Peeter Slaets.

Peeter Peeter Slaets is geboren te Asten rond 1631 en op 18-11-1652 te Someren getrouwd met Jenneke Jan Cornelis Horckmans, geboren te Someren rond 1630 als dochter van Jan Cornelis Horckmans en hieronder is zijn ondertrouw te zien:

Peter zoon van wijlen Peter Willem Slaets en Jenneke dochter van wijlen Jan Cornelis Horckmans hebben versocht te worden aengeteekent om te hebben drei houwelijksen proclamaties tot de houwelijkse staat bevestigt sij van de heeren commissarissen sijn ontfangen op acta Someren 28 october 1652. Onder meer: Hendrick Tonis, Jacob Goorts, schepenen en commissarissen.

03

Op 18 november 1652 zijn zij getrouwd:

Peter ende Jenneke voorscheven hebben de blijkingen van trouw

04

Jenneke Jan Cornelis Horckmans is op 21-07-1667 te Asten overleden en Peeter Peeter Willem Slaets is een tweede maal gehuwd op 05-02-1668 te Asten met Merieke Hendrick Jacobs, geboren te Asten rond 1642 als dochter van Hanrick Jacobs en Maria Wilhelmi (zie Voormalig huis E110):

Peter Slaets et Mari Hendrix Joost Roefs et Elisabeth Hendrix.

Peter Slaets en Mari Hendrix Joost Roefs en Elisabeth Hendrix.

05

De gezinnen van Peeter Peeter Slaets met Jenneke Jan Cornelis Horckmans en met Merieke Hendrick Jacobs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Someren 09-01-1654 Kind Someren ±1654
2 Petronella
(Peerke)
Asten 04-12-1658 Ongehuwd Asten 28-09-1676
3 Johannes
(Jan)
Asten 16-06-1664 Asten 27-04-1686
Elisabeth Peeters Dircx
Asten 22-11-1727 zie 't Hoekske 5
en ook Voormalig huis E306
4 Antonius Asten 02-07-1667 Kind Asten ±1667
5 Johanna*
(Jenneken)
Asten 21-11-1668 Asten 15-02-1682
Henricus Linders van Heuchten
Asten 07-01-1695 zie Voormalig huis E452
6 Maria*
(Mari)
Asten 27-08-1670 Asten 25-05-1711
Wilbert Peeters
Asten ±1714 zie Voormalig huis G132
7 Jacomijn* Asten 15-11-1672 Asten 26-02-1713
Jan Gijsbert Hoefnagels
Asten 01-04-1728 zie Voormalig huis G579
8 Henricus* Asten 11-10-1678 Asten 02-08-1705
Margareta Tielens Fransen van de Loverbos
Asten 15-12-1732 zie Voormalig huis E309
9 Petrus*
(Peter)
Asten 30-08-1682 Asten 13-11-1707
Jenneke Willems
Asten 09-11-1727
Petronella Jan Canters
Asten 09-08-1742
10 Antonius*
(Antony)
Asten 19-03-1685 Ongehuwd Asten <1713

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk stelt Peeter Peeter Slaets nog een contract op:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 1; 11-03-1675:
Peeter Peeter Slaets geassisteerd met Hendrick Jacobs ter eenre en Peeter Wilbordts van Bussel en Cornelis Jan Horckmans als momboiren van de onmondige kinderen van Peeter Peeter Slaets en Jenneke Jan Horckmans, met name Jenneke, Peeterke en Jantie. Zij maken om alle questien ende verschillen die naermaels mochten comen te gerijsen tussen de voor- ende naerkinderen een contract:
Peeter Peeter Slaets is getrouwd geweest met Jenneke Jan Horckmans daarbij drie kinderen. Hij is hertrouwd met Merike, dochter Hendrick Jacobs waarbij hij heeft drie kinderen en nog eventuele. Al deze kinderen worden beschouwd als één bij de verdeling van zijn goederen en die hem nog mogen aankomen, na overlijden van Anneken Turis, zijn moeder. De goederen die de voorkinderen aangestorven zijn van hun moeder, Jenneke Horckmans, zullen blijven ten bate van deze voorkinderen. De goederen die hem, Peeter, zullen aansterven, na het overlijden van Hendrick Jacobs en zijn vrouw, zullen toekomen aan de naerkinderen.

Een verkoop van een huis door Peeter Peeter Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 57 verso; 25-03-1698:
Peeter Peeter Slaets verkoopt aan Antonis Daniel Lomans, Hendrick Leenders van Heughten en Jan Peter Slaets voor de koopsom van ƒ 30,- huis, aangelag, land en groes te Heusden 25 lopense zoals in gebruik is bij Jan Peter Slaets. Gereserveerd wordt een perceel land te Heusden 2 lopense en een perceel groes te Heusden 3 lopense.

Peeter Peeter Slaets is op 19-09-1704 te Asten overleden en Merieke Hendrick Jacobs is te Asten op 13-10-1712 overleden. Bij de verpondingen rond 1710 staat het huis op naam van zijn zoon Peeter Peeter Slaets:

Verpondingen XIV- 59; 07-01-1707 folio 13 verso:
Peter Peeter Slaets.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 15:
Peter Peeter Slaets.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 69 verso:
Peter Peeters sijn eijgen, gebruiker Bernaert Reijnders.
Van Harske Willems. In de bede ƒ 1-7-12.

Volgens de hoofdgeldlijst wonen Henrica (Handerske) Willems, de zus van zijn vrouw als weduwe van Johannes Coolen, Peeter Peeters en zijn vrouw Johanna (Jenneke) en dochter Ida (IJke) in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
De weduwe Harske Willems, Peeter de swager, Jenneke de vrouw, Antonij de knegt, IJke.

Peeter Peeters is geboren te Asten op 30-08-1682 en op 13-11-1707 te Asten getrouwd met Jenneken Willems, geboren te Asten op 27-03-1685 als dochter van Willems Jacobs en Petronella Jansen (zie Stegen 72). Na haar overlijden op 10-10-1726 is Peeter Peeters op 09-11-1727 te Asten hertrouwd met Petronella (Pryn) Jan Peeter Canters, geboren te Asten op 02-02-1688 als dochter van Johannes Petri Canters en Elisabetha Antonissen Thielens (zie Kennisstraat 5):

06

07

De gezinnen van Peeter Peeters met Jenneken Willems en met Petronella (Pryn) Jan Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 27-09-1710 Kind Asten ±1710
2 Ida Asten 15-03-1713 Asten 02-02-1738
Peter Goort Kanters
Asten 21-05-1774
3 Johanna Maria* Asten 24-02-1731 Asten 05-02-1758
Arnoldus Hendrik Zeegers
Asten 03-01-1779 zie Voormalig huis B524

* kind uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk maakt Peeter Peeters een staat en inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 81; 27-10-1727:
Peeter Peeters, weduwnaar van Jenneke Willems, maakt ten behoeve van zijn minderjarige kind een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Prijn Jan Peeter Canters.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag op Heusden 1 lopense, ene zijde Jan Teunis Tilens, andere zijde Wouter Teunis. Zoals het hem aangekomen is van wijlen zijn vrouw ouders.
Roerende goederen: onder andere 5 melkkoeien, 3 lege beesten, 20 schapen, 1 veren bed met toebehoren, 2 eiken kisten, 2 brootschaapkens, 1 baktrog, 1 tafel, 6 stoelen, enige ketels, enige kleren, enig landbouwgereedschap, 1 hoge en 1 lage kar.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis nog op naam van Peeter Peeters:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 146:
Peeter Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense. In de bede ƒ 1-17-12.

Peeter Peeters is op 09-08-1742 te Asten overleden en Petronella (Pryn) Jan Canters is op 02-05-1747 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

In het huizenquohier over de periode 1736-1746 zijn deze veranderingen te zien:

Jaar Eigenaar nummer 28 Heusden Bewoners nummer 28 Heusden
1736 Peeter Peeters Peeter Peeters
1741 Peter Peters Peter Peters
1746 weduwe Peter Peters weduwe Peter Peters

Na hun overlijden wordt een inventaris gemaakt voor hun dochter en wordt na een verzoek van de momboiren de erfenis verdeeld tussen de dochters uit de beide huwelijken van Peeter Peeters:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 198 verso; 28-03-1748:
Inventaris gemaakt door Peter Jan Wilbers en Gerrit Peters als momboiren over Jenneke, onmondige dochter van wijlen Peter Peters en Perijn Jansen Canters van de goederen aangetroffen in het sterfhuis van Perijn Jan Canters.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Daandel Colen, andere zijde Wouter de Groot.
Roerende goederen: de helft voor het kind, drie bedden met toebehoren, ketels en een emmer, huisraad, drie kisten en twee kasten, landbouwgereedschap, een os 4 jaar oud, drie koeien, een os 3 jaar oud, vier ossen 2 jaar oud, twee kalveren, een varken.

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 284; 01-04-1748:
Gezien het request van Peter Jan Wilberts en Gerrit Peters als momboiren over Jenneke, onmondige dochter van Peter Peters en Perijn Janse Canters. In het afgelopen jaar is Perijn overleden. De supplianten hebben van de goederen, het onmondige kind competerende, een inventaris opgemaakt annex. De vader is tweemaal getrouwd geweest en heeft uit het eerste huwelijk een kind nagelaten en uit het tweede huwelijk het onmondig kind. Volgens de costuymen, alhier, zouden de goederen uit het eerste huwelijk maar voor het halve deel aan het onmondige kind toekomen. En de goederen in het tweede huwelijk aangekomen zouden egaal met het kind uit het eeerste huwelijk gedeeld moeten worden. Peter Peters en Perijn Janse Canters hebben echter voor het tweede huwelijk, huwelijksvoorwaarden gemaakt de dato 28-10-1727 dat voor- en nakinderen gelijkelijk zullen delen dit met inbegrip van de door Jenneke Willems nagelaten goederen aan het kind uit het eerste huwelijk dog dit maaken van eene kinderen op approbatie van drost en schepenen als oppermomboiren van de onmondige. Dat door deze huwelijksvoorwaarden het onmondige kind erg bevoorrecht is geworden en dat het de helft van de gehele nalatenschap van de ouders tegen, Peter Goort Canters getrouwd met Ida, dochter uit het eerste huwelijk, kan delen. Omdat echter het kind geen gereede of vaste goederen op Heusden of Voordeldonk zelf kan gebruiken en indien ze gedeeld gaan worden dit zeer schadelijk is. Het is ook zo dat de vaste goederen uit het eerste huwelijk gekomen zijn, die door Peter Canters, op Heusden, zelf worden bewoond en gebruikt en die ook gaarne zelf zou blijven bezitten en in eigendom hebben. Supplianten is te raden geworden dat het kind zou worden aangedeelt het 1/3e onverdeelde, deel gekomen van haar moeder te weten een huis, land en groes te Ommel Zoals het in bewoning is bij Peter Jan Wilbers. En dat de verdere goederen op Heusden en Voordeldonk, met alle roerende goederen inbegrepen, zoals die door Perijn Janse Kanters zijn nagelaten aan Peter Canters en Ida blijven, onder voorwaarde dat hij tot egalisatie ƒ 375,- aan het kind zal betalen en alle lasten voor zijn rekening neemt. Naschrift: Fiat" van het College, mits de gelden worden uitgezet op een redelijk intrest ten voordele van het kind en rekening, bewijs en reliqua gedaan wordt.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 202; 19-04-1748:
Peter Jan Wilbers en Gerrit Peters als momboiren over Jenneke, dochter wijlen Peter Peters en Perijn Janse Canters, zijn eerste vrouw en Peter Goort Canters getrouwd met Ida, dochter Peter Canters en Jenneke Willems, zijn eerste vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Jenneke alle onroerende goederen gekomen van haar ouders, te weten 1⁄3e deel van huis, hof en aangelag met verscheidene percelen land en groes, te Ommel, de goederen worden in zijn geheel bewoond door Peter Jan Wilbers; ƒ 375,- te voldoen door de ontvanger van het 2e lot.
2e lot krijgt Peter Goort Canters alle roerende goederen, huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Daandel Coolen, andere zijde Wouter de Groot; de Straatacker 4½ lopense; ene zijde kinderen Jan Peters van Bussel, andere zijde Wouter de Groot; land de Becker 7 copse, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde de hey; land de Heykamp 5 copse, ene zijde Wouter de Groot, andere zijde Goort van Bussel; groes het Weyvelt 3 lopense, ene zijde kinderen Jan Peters van Bussel, andere zijde weduwe Jan Slaats; groes het Nieuwvelt 7 copse, ene zijde Mattijs van den Eynde, andere zijde Jan Slaats; groes het Heesvelt 1 lopense, ene zijde Willem Slaats, andere zijde Wouter de Groot; groes de Wey 1 lopense, ene zijde Leendert van Hugten, andere zijde Mattijs van den Eynde; de helft van huis, hof en aangelag aan Voordeldonk geheel 3 lopense, ene zijde Hendrik Jacob Martens, andere zijde Arnoldus van Hugten; land aan den Dries 2½ lopense; ene zijde de gemeente; de helft van een groesveld het Broekveltje de helft is 2 lopense, ene zijde Huybert Joosten, andere zijde het Broek. Uit te keren aan het 1e lot ƒ 375,- en aanvaarding van alle schulden uit de nalatenschap.

Ida Petri Peeters is geboren te Asten op 15-03-1713 en op 02-02-1738 te Asten getrouwd met Peter Goort Kanters, geboren te Asten op 10-12-1713 als zoon van Godefridus Canters en Judoca Jansen (zie Busselseweg 7):

08

Het gezin van Ida Petri Peeters en Peter Goort Kanters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 19-05-1739 Asten 12-10-1766
Johanna Joosten van Bussel
Asten 27-08-1769
Wilhelma Steven Jansen
Asten 11-12-1827
2 Petrus Asten 26-11-1743 Someren 21-10-1770
Johanna Johannes Philipse
Asten 30-12-1814 zie Achterbos 5
3 Kind Asten 08-10-1748 Kind Asten 08-10-1748

In de bewoningslijst over de periode 1751-1781 is Peter Canters eigenaar en tot ongeveer 1773 bewoner van het huis. Daarna wordt zijn zoon Jan Canters bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 28 Heusden Bewoners nummer 28 Heusden
1751 Peter Canters Peter Canters
1756 Peter Canters Peter Canters
1761 Peter Canters Peter Canters
1766 Peter Canters Peter Canters
1771 Peter Canters Peter Canters
1776 Peter Canters Jan Canters
1781 Peter Canters Jan Canters

Het huis van Peter Canters is nog in 1765 afgebrand:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 160 verso; 05-05-1766:
Peter Canters, wiens huis, op 09-09-1765, is afgebrand en, op 28-09-1765, is geschat op ƒ 300,- heeft zijn huis wederom opgebouwd. Hij verzoekt om de betaling van het halve deel, ingevolge haar Hoge Mogendheden publicatie van 15-01-1765 omdat hij geen ƒ 4000,- gegoet of in eigendom heeft. Mede compareerde Jan Daandel Coolen, die het recht van zijn vader bekomen heeft, wiens huis ook is afgebrand en daarvan taxaat als voore gedaan en bekomen zijnde het huis nummer 29, weer is opgebouwd en geschat op ƒ 220,-. Hij verzoekt ook om betaling van het halve deel. Hij is geen ƒ 4000,- gegoet. Ook bezit hij deze niet.

Ida Petri Peeters is op 21-05-1774 te Asten overleden en Peter Goort Kanters is op 11-07-1782 te Asten overleden. Daarna worden de erfgoederen door de beide zonen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 94 verso; 10-08-1782:
Peter Canters, schepen, op Voordeldonk en Jan Canters, op Heusden. Kinderen en erven van Peter Canters en Ida Peter Molle, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Peter de goederen op Voordeldonk, bestaande uit huis, hof en aangelag, waar hij woont 2 lopense, ene zijde Francis van Bussel, andere zijde de verkrijger; land den Agterbosch 6 lopense; land 5 lopense; land het Nieuwvelt 3½ lopense; de Mannekensacker 1 lopense; het Bus- of Biesvelt 3 lopense; groes den Brant 4 lopense; hooiveld Aartjesvelt 4 lopense; den Pootbeemt 10 lopense; groes de Weert 1 lopense; huis, hof en aangelag op Voordeldonk 2½ lopense, ene zijde Peter Martens, andere zijde de straat; land aan den Dries 2½ lopense; groes het Broekveltje 2 lopense; een heiveld de Nieuwe Erve 3½ lopense in 1768 van de gemeente gekocht; land agter het Clooster te Ommel 1½ lopense. Belast met ƒ 1-02-8 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar.
2e lot krijgt Jan de vaste goederen op Heusden zoals bij hem in bewoning en gebruik zijn te weten huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Jan Daandel Coolen, andere zijde kinderen Mattijs van den Eynden; de Straatacker 4½ lopense; land den Beekenacker 1 lopense 3 copse; land den Heycamp 1 lopense 1 copse; den Grootenacker 2½ lopense; groes / land een acker bij Wouters 1½ lopense; den Beekenacker 2 lopense; groes het Weyvelt 3 lopense; groes het Nieuwvelt 1 lopense 3 copse; groes Veesvelt 1 lopense; groes de Wey 1 lopense; groes den Brant 2 lopense; groes de Weye 1 lopense 1 copse; Nieuwe Erve gelegen agter de Camp van Jan Lomans 2 lopense 12 roede in 1768 gekocht van de gemeente. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan de Heren van Asten.

Jan Peter Kanters is geboren te Asten op 19-05-1739 en op 12-10-1766 te Asten getrouwd met Johanna Petri van Bussel, geboren te Asten op 20-11-1738 als dochter van Petrus van Bussel en Anna Jansen van Bussel (zie Voormalig huis E76). Na haar overlijden te Asten op 20-09-1768 is Jan Peter Kanters op 27-08-1769 te Asten hertrouwd met Wilhelma Steven Jansen, geboren te Asten op 15-01-1742 als dochter van Stephanus Jansen en Helena Martens (zie Ostaderstraat 23):

09

De gezinnen van Jan Peter Kanters met Johanna Petri van Bussel en met Wilhelma Steven Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus* Asten 12-08-1768 Ongehuwd Asten 09-06-1787
2 Johannes Asten 13-10-1770 Kind Asten ±1770
3 Stephanus Asten 22-04-1773 Asten 25-10-1801
Wilhelmina Antony van Bussel
Asten 20-01-1824 zie Koningsplein 10
4 Petrus Asten 20-01-1775 Kind Asten 07-06-1788
5 Johannes Asten 14-03-1777 Asten 11-02-1812
Hendrina Segers
Asten 20-11-1846 zie ook Voormalig huis E1285
6 Ida Asten 30-10-1779 Asten 30-01-1803
Joannes Wilhelmus van Heugten
Asten 20-12-1810 zie Voormalig huis E274
en Antoniusstraat 32
7 Helena Asten 18-02-1782 Asten 25-02-1810
Willem Dirk Martens
Asten 11-05-1845 zie Voormalig huis E132
8 Martinus Asten 03-11-1785 Kind Asten 28-12-1785
9 Petronella Asten 26-06-1788 Asten 19-04-1812
Lucas van der Loo
Asten 11-05-1837 zie Voormalig huis G549

* kind uit het eerste huwelijk

Wilhelma Steven Jansen is op 09-09-1804 te Asten overleden en volgens de bewoningslijst van het huis en de verpondingen van 1810 is Jan Canters eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 28 Heusden Bewoners nummer 28 Heusden
1798 Jan Kanters Jan Kanters
1803 Jan Kanters Jan Kanters

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 161:
Jan Canters weduwnaar van Willemijn Steven Jansen ½ en 5 kinderen ½ bij versterf 1804.
Nummer 28 huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Jan Peter Kanters nog als eigenaar (zie ook Voormalig huis E274) van het huis op de Middelste Heusden te boek:

Kadaster 1811-1832; E273:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 70 el, Middelste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Jan Peter Kanters.

10

11

Jan Peter Kanters is op 11-12-1827 te Asten overleden en de nieuwe hoofdbewoner is zoon Johannes Jan Kanters, geboren te Asten op 14-03-1777. Hij is op 11-02-1812 te Asten getrouwd met Hendrina Segers, geboren te Asten op 26-08-1782 als dochter van Arnoldus Seegers en Agnees Jacobi van de Cruys (zie Voormalig huis B507).

Hij verhuist rond 1840 naar een nieuw huis (zie Voormalig huis E1285) en het huis wordt verkocht aan Johannes Swinkels, geboren te Asten op 28-11-1799 als zoon van Wilhelmus Theodori Swinckels en Cornelia Joannis van Duijnhoven (zie Ommelse Bos 11 en 13). Hij is op 11-02-1831 te Asten getrouwd met Anna Maria van der Laak, geboren te Asten op 30-01-1808 als dochter van Johannes Petri van der Laak en Johanna Joannis Martienissen. (zie Voormalig huis B97). Johannes Swinkels is op 28-01-1845 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Anna Maria van der Laak met haar kinderen tegen op huizingnummer D89 en vanaf 1869 nummer D118:

12

Ook in de periode 1879-1890 woont Anna Maria van der Laak met haar kinderen in het huis tot haar overlijden te Asten op 18-12-1885. Het huizingnummer is dan D123:

13

Haar dochter Johanna Swinkels, geboren te Asten op 26-03-1838, neemt het huis over. Zij is te Asten op 08-05-1862 te Asten getrouwd met Joseph Verberne, geboren te Bergeyk op 28-05-1828 als zoon van Hendrik Verberne en Elisabeth Verstappen. Ook in de periode 1890-1900 wonen Joseph Verberne en Johanna Swinkels met hun gezin in het huis met dan huizingnummer D123:

14

Joseph Verberne is op 10-06-1901 te Asten overleden en Johanna Swinkels is op 23-04-1902 te Asten overleden, maar voor die tijd heeft hun dochter Elisabeth Verberne, geboren te Asten op 24-05-1863 het huis overgenomen. Zij is op 11-02-1887 te Asten getrouwd met Jacobus Thielen, geboren te Asten op 05-05-1857 als zoon van Johannes Thielen en Jacoba van Heugten. Zij verhuizen spoedig daarna naar de Voorste Heusden (zie Voorste Heusden 6) en vermoedelijk verhuren zij het huis.

In het het huis hebben van 1900-1904 gewoond, Johannes Mutsers, geboren te Asten op 20-10-1843 als zoon van Petrus Mutsers en Ida van de Mortel (zie Voordeldonk 99). Hij is op 01-05-1876 te Asten getrouwd met Godefrida Kanters, geboren te Asten op 11-04-1840 als dochter van Godefridus Kanters en Johanna Smits (zie Diesdonkerweg 7). In het bevolkingsregister in de periode 1900-1910 wonen zij op huizingnummer D144:

15

Godefrida Kanters is op 17-04-1904 te Asten overleden, Johannes Mutsers is op 24-12-1904 overleden en hun dochter Godefrida Mutsers vertrekt naar Susteren. Het huis is enige tijd niet bewoond en in 1911 komt Hendrikus van der Loo geboren te Asten op 03-02-1882 als zoon van Wilhelmus van der Loo en Johanna Maria van Gestel, in het huis wonen. Hij is op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Maria Dielissen, geboren te Asten op 24-05-1884 als dochter van Johanna Dielissen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 is het huizingnummer D135:

16

Hendrikus van der Loo en Maria Dielissen vertrekken kort daarna naar het huis van vader Willem van der Loo (zie Voormalig huis E1515) en vandaar uit naar de Behelp (zie Voormalig huis E458 en E459).

Het is onbekend of het huis daarna nog bewoond wordt. Het vermoedelijke adres, Antoniusstraat 26, ontbreekt in de bevolkingsregisters over de periodes 1920-1930 en 1930-1938. Vermoedelijk was het huis daarna in een onbewoonbare staat.

Na de brand in 1947 is het huis opnieuw opgebouwd en in het huis komt vanuit een naastgelegen huis (zie Voormalig huis E274) wonen Hendrikus Koolen, geboren te Asten op 30-10-1882 als zoon van Johannes Mathijs Koolen en Christina Driessen. Hij is sinds 23-06-1937 weduwnaar van Antonia van Heugten, geboren te Asten op 11-08-1883 als dochter van Johannes van Heugten en Hendrina Mutsers, met wie hij op 21-02-1908 te Asten getrouwd was (zie Voormalig huis E274).

Hendrikus Koolen is op 30-07-1972 te Deurne overleden en hieronder de overlijdensakte van Antonia van Heugten en het bidprentje van Hendrikus Koolen:

17 18

Ongeveer op de plaats van de boerderij is rond 1947 een huis gebouwd, overeenkomend met het huidige adres 't Hoekske 10, waar na de brand in 1947 de boerderij opnieuw is opgebouwd. Hieronder de streetview opname van de huidige boerderij, bewoond door Petrus Johannes Henricus Koolen:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1596 Walterus van Beeck ±1555
1634 Willem Peeter Slaets ±1570 Willem Peeter Slaets ±1570
1646 Peeter Slaets Asten ±1612 Peeter Slaets Asten ±1612
1662 Peeter Peeter Slaets Asten ±1631 Peeter Peeter Slaets Asten ±1631
1704 Peeter Peeters Asten 30-08-1682 Peeter Peeters Asten 30-08-1682
Heusden huis 28
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Peeters Asten 30-08-1682 Peeter Peeters Asten 30-08-1682
1741 Peter Peters Asten 30-08-1682 Peter Peters Asten 30-08-1682
1746 weduwe Peter Peters Asten 02-02-1688 weduwe Peter Peters Asten 02-02-1688
1751 Peter Canters Asten 10-12-1713 Peter Canters Asten 10-12-1713
1756 Peter Canters Asten 10-12-1713 Peter Canters Asten 10-12-1713
1761 Peter Canters Asten 10-12-1713 Peter Canters Asten 10-12-1713
1766 Peter Canters Asten 10-12-1713 Peter Canters Asten 10-12-1713
1771 Peter Canters Asten 10-12-1713 Peter Canters Asten 10-12-1713
1776 Peter Canters Asten 10-12-1713 Jan Canters Asten 19-05-1739
1781 Peter Canters Asten 10-12-1713 Jan Canters Asten 19-05-1739
1798 Jan Kanters Asten 19-05-1739 Jan Kanters Asten 19-05-1739
1803 Jan Kanters Asten 19-05-1739 Jan Kanters Asten 19-05-1739
Kadasternummer E273
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E273 1832 Jan Kanters Asten 14-03-1777
Antoniusstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Jan Peter Kanters Asten 19-05-1739 Wilhelma Steven Jansen Asten 15-01-1742 09-09-1804
1804-1827 Jan Peter Kanters Asten 19-05-1739 met kinderen 11-12-1827
1827-1840 Jan Kanters Asten 14-03-1777 Hendrina Segers Asten 01-10-1791 naar E1285
1840-1845 Johannes Swinkels Asten 28-11-1799 Anna Maria van der Laak Asten 30-01-1808 28-01-1845
1845-1859 Anna Maria van der Laak Asten 29-07-1807 weduwe Swinkels
D89 1859-1869 Anna Maria van der Laak Asten 29-07-1807 weduwe Swinkels
D118 1869-1879 Anna Maria van der Laak Asten 29-07-1807 weduwe Swinkels
D123 1879-1885 Anna Maria van der Laak Asten 29-07-1807 weduwe Swinkels 18-12-1885
D123 1885-1890 Joseph Verberne Bergeijk 28-05-1828 Johanna Swinkels Asten 26-03-1828
D123 1890-1899 Joseph Verberne Bergeijk 28-05-1828 Johanna Swinkels Asten 26-03-1828 10-06-1901
D123 1899-1900 Jacobus Thielen Asten 05-05-1857 Elisabeth Verberne Asten 24-05-1863 naar Voorste Heusden
D144 1900-1904 Johannes Mutsers Asten 20-10-1843 Godefrida Kanters Asten 11-04-1840 24-12-1904
D144 1904-1910 onbewoond
D135 1910-1911 Hendrikus van der Loo Asten 03-02-1880 Maria Dielissen Asten 24-05-1884 naar Behelp
1911-1938 onbewoond

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2023, 16:03:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen