logo

De Vonder Homepagina


't Hoekske 2

Bij de verpondingen van 1680 en 1713 is Jan Peeter Slaets (zie 't Hoekske 5) eigenaar van een huis op de Middelste Heusden:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31 verso:
Jan Peeter Slaets.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 69:
Jan Peeter Slaets.

Jan Peter Slaets is op 22-11-1727 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 wordt gemeld dat het huis in bezit is gekomen van Jan Peeters van Bussel:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 149:
Jan Peeters van Slaats.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. in de bede, ƒ 3-12-0.

Jaar Eigenaar nummer 31 Heusden Bewoners nummer 31 Heusden
1736 Jan Peeters Jan Peeters
1741 Jan Peters van Bussel Jan Peters van Bussel

Jan Peters van Bussel is geboren te Asten op 12-07-1688 als zoon van Petrus Peeter Jansen en Margareta Dielis van Heugten (zie Hoekstraat 2). Hij is op 27-11-1729 te Asten getrouwd met Maria Jansen Verryt, geboren te Asten op 16-04-1703 als dochter van Johannes Antoni Verryt en Elisabeth Petri Colen (zie Jan van Havenstraat 38):

01

Het gezin van Jan Peters van Bussel en Maria Jansen Verryt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabetha Asten 06-03-1732 Kind Asten ±1732
2 Elisabeth Asten 09-07-1734 Asten 19-09-1751
Theodorus Petri Martens
Asten 04-03-1804
3 Petrus Asten 10-02-1737 Kind Asten ±1745
4 Johanna Asten 15-07-1743 Kind Asten 12-08-1759

Voor zijn huwelijk, wordt duidelijk wie Jan Peters van Bussel is bij een verklaring omtrent tienden:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 241; 21-04-1724:
Jan Peeters van Bussel, 33 jaar, verklaart ter instantie van Martinus Jansse Paulus dat, op 19 juli 1723, de comparant en Martinus Jansse Paulus, omtrent 12 uur 's middags, in de herberg van Michiel van de Cruys geweest zijn en daargezien hebben seker vrouwspersoon, doch niet te weten of het de meyt was van Peeter Guns, te Maarheese, ofwel dat zij was in sijnen arbeyt die daaropenlijk zei: "Dat sij seker koren, tgeene des snagts of vroeg in de morgenstont was afgemeyt, hat helpen bynde, ten versoecke van Peeter Guns of sijn vrouw, staande op eenen acker gelegen, alhier, aan den Corenwintmolen". En voegende zij meyt of arbeytster daar aan toe: "En Peeter Guns salt koren oock laten weghalen". Hij verklaart verder dat hij met Martinus Jan Paulus is gegaan naar het huis van Martinus en dat op dezelfde middag, tussen twee en half drie, daar is gekomen Juffrouw Odilia van der Weerden, de vrouw van Peeter Guns, en die tegen Martinus Jan Paulus zei: "Dat hij den acker koren soude comen tienden, die daar, ontrent de Molen, is afgemeyt". Waarop Martinus antwoordde: "Als 't tiendbaar is gemaakt, soo sal ik 't op behoorlijcken tijt comen tienden en anders niet". Comparant voegt er verder aan toe, dat hij, rond drie uur in de midddag, nog steeds in gezelschap van Martinus Jan Paulus, nog gehoord en gezien heeft "dat Peeter Guns, desselfs vrouw of imant uyt sijnen naam, eerder of anders als voorschreven, heeft versogt gehat van hem eenig koren te comen tiende. Hij verklaart verder dat hij, op 19 juli 1723, heeft horen zeggen dat Peeter Guns, of wel door zijn order, met zijn paard en kar, knecht en arbeiders, inden avond, het koren van den akker heeft laten afvoeren.

Jan Peters van Bussel is op 12-01-1745 te Asten overleden en Maria Jansen Verryt is op 10-08-1746 te Asten overleden en volgens de bewoningslijst over de periode 1746-1751 staat het huis op naam van de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 31 Heusden Bewoners nummer 31 Heusden
1746 kinderen Jan Peters van Bussel kinderen Jan Peters van Bussel
1751 Elisabet en Johanna van Bussel Tiele Slaats

Dochter Elisabeth Johannes van Bussel is geboren te Asten op 09-07-1734 en op 19-09-1751 te Asten getrouwd met Theodorus Petri (Dirk) Martens, geboren te Asten op 12-08-1722 als zoon van Petrus Martens en Johanna Willems Roymans (zie Voormalig huis F767):

02

Het gezin van Elisabeth Johannes van Bussel en Theodorus Petri (Dirk) Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 12-12-1752 Ongehuwd Asten 17-08-1822
2 Johanna Maria Asten 19-12-1754 Kind Asten ±1754
3 Petronilla Asten 05-03-1758 Ongehuwd Asten 04-08-1805
4 Johanna Maria Asten 10-11-1760 Kind Asten ±1760
5 Johanna Maria Asten 27-12-1762 Asten 03-02-1793
Jelis Peter Jelisse
Asten 27-02-1808 zie Voormalig huis E132
6 Petrus Asten 07-10-1765 Asten 10-02-1793
Ida Laurens Jelisse
Asten 09-05-1827 zie Achterbos 6
7 Wilhelmus Asten 29-05-1768 Kind Asten ±1768
8 Antonius Asten 21-03-1771 Asten 25-06-1797
Josyna Peter van Bussel
Asten 02-04-1827 zie Voormalig huis C773
9 Maria Asten 09-08-1773 Asten 10-02-1810
Andries Gielen
Asten 02-01-1848 zie Voormalig huis G535
10 Wilhelmus Asten 19-02-1776 Asten 10-02-1810
Helena Jan Kanters
Asten 07-05-1839 zie 't Hoekske 10

Het huizenquohier over de periode 1756-1766 meldt dat het huis in bezit en bewoning is van Theodorus Peter (Dirk) Martens en dat het aan het eind van die periode is afgebrand:

Jaar Eigenaar nummer 31 Heusden Bewoners nummer 31 Heusden
1756 Dirk Martens en Johanna van Bussel Dirk Martens
1761 Dirk Martens Dirk Martens
1766 is afgebrant

Bij die brand van 1765 raakt Theodorus Peter (Dirk) Martens zijn huis kwijt:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 54 verso; 28-09-1765:
Taxatie van de afgebrande goederen te Heusden. Brand maandag, 8 uur, 09-09-1765.
Huis, stal, schuur, nummer 31. Eigenaar en bewoner Dirk Martens, ene en andere zijde Daandel Coolen. Waarde ƒ 200,-.

Op basis van onder meer onderstaand archiefstuk moeten we opmaken dat Theodorus Peter (Dirk) Martens naar een ander huis in Heusden is verhuisd (zie Voormalig huis E132):

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 152 verso; 06-02-1766:
Jan Verreyt, Dirk Peter Martens getrouwd met Elisabet Janse van Bussel, Jan Daandel Coolen namens zijn overleden vader, Daandel Coolen hem daarvoor fort en sterk makende die haare goederen aan hem en sijne broeder hebben getransporteert en dus in desen hem mede fort en sterk makende voor sijne broeder, Willem Coolen, tans woonende te Leende. De comparanten verdelen onder elkaar enige percelen gelegen te Heusden transport de dato 06-05-1741.

Theodorus Petri (Dirk) Martens is op 30-01-1785 te Asten overleden en Elisabeth Johannes van Bussel is op 04-03-1804 te Asten overleden. Na het overlijden verkoopt dochter Petronella haar kindsdeel in de erfenis aan haar broers en zussen:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 60; 15-06-1805:
Peternel, dochter wijlen Dirk Martens en Elisabeth Janse van Bussel verkoopt aan Jan, Jennemaria, Pieter, Anthony, Maria en Willem, haar broeders en zusters 1⁄7e deel onverdeeld in hun goederen te Heusden huis en hof 1 lopense; land circa 20 lopens en groes circa 20 lopense. Koopsom ƒ 100,-.

Enkele jaren later verdelen de kinderen de erfgoederen:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 21-10-1808:
Jan Dirk Martens, Maria Dirk Martens, Willem Dirk Martens, Jelis Peter Jelisse, weduwnaar Jennemaria Dirk Martens en onmondige kind, Pieter Dirk Martens, Antony Dirk Martens. Zij verdelen de hen competerende vaste goederen.
1e lot krijgen Jan, Maria en Willem huis en erf te Heusden nummer 220; land agter de Schop 2 lopense 29 roede; land Beekakker 1 lopense 37 roede; land Langenakker 1 lopense 34 roede; land / groes het Aangelag 1 lopense 24 roede; land Kleynakker 34 roede; land in de Akkers 1 lopense 12 roede; land / groes het Aangelag 2 lopense 24 roede; land in den Berg 5 lopense 30 roede; land Nieuwe Erve 3 lopense; groes de Rijbeemt 1 lopense 43 roede; groes het Wijvelt 2 lopense 17 roede; groes het Leenvelt 4 lopense 10 roede; groes het Nieuwvelt 2 lopense 27 roede. Belast met ƒ 4,-per jaar aan het comptoir der Geestelijke Goederen, te 's Hertogenbosch.
De overige comparanten ontvangen elk ƒ 400,- van de verkrijger van het 1e lot.

Aangezien bij het kadaster dit huis genoemd wordt als eigendom van de weduwe Willem Willem Loomans, worden zijn gangen nagegaan:
Willem Willem Loomans is geboren te Asten op 02-09-1748 als zoon van Willem Loomans en Johanna Teunis Verhindert. Hij is op 10-05-1778 te Asten getrouwd met Margaretha Wilberts van Helmont, geboren te Asten op 12-01-1753 als dochter van Willibrordus van Helmont en Maria Bernardi Vervoreldonck. Na haar overlijden op 16-10-1779 is Willem Willem Loomans op 30-12-1780 hertrouwd met Maria Francis van Hugten, geboren te Vlierden op 12-02-1759 als dochter van Franciscus van Hugten en Getrudis Jacobi van Neerven. Maria Francis van Hugten is op 15-05-1804 te Asten overleden en Willem Willem Loomans is een derde maal getrouwd op 06-05-1809 te Asten met Catharina Eijsbouts, geboren te Someren op 06-12-1765 als dochter van Johannes Janse Ysbauts en Antonetta Wilhelmus Ceelen. Uit geen van deze huwelijken zijn kinderen bekend.

Voor het overlijden van zijn tweede vrouw maakt Willem Willem Loomans een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 97; 21-04-1804
Willem Willem Loomans en Maria Francis van Hugten, zijn vrouw, zij ziek, testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide. De waarde der nalatenschap is geen ƒ 1000,-.

Hij koopt een huis in Heusden dat eerder in bezit was van de familie Koopmans (zie Voormalig huis E311):

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 30; 27-07-1807
Pieter Coopmans en Willem, zonen Pieter Coopmans, te Someren, Christiaan Kusters getrouwd met Helena Pieter Koopmans, te Helmond en Maria Pieter Coopmans. Zij verkopen aan Jacobus van Hugten een huis nummer 229; hof en aangelag 33 roede. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 215,-.

Asten Rechterlijk Archief 107a; 27-04-1809
Jacobus van Hugten verkoopt aan Willem Willem Loomans huis en erf te Heusden oud nummer 229 nieuw nummer 236; groes het Aangelag 33 roede. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 260,-.

Willem Willem Loomans is op 26-03-1816 te Asten overleden en Catharina Eijsbouts is te Asten op 10-10-1830 overleden en bij het kadaster staat het huis op naam van Catharina Eijsbouts:

Kadaster 1811-1832; E262:
Huis en erf, groot 18 roede 70 el, middelste Heusden.
Eigenaar: Weduwe van Willem Willem Loomans.

03

04

Na Catharina Eijsbouts haar overlijden komt in het huis wonen Johannes van den Eijnden, geboren te Asten op 11-10-1780 als zoon van Hendrik Mathijs van den Eijnden en Maria Jansen Loomans (zie Antoniusstraat 12). Hij is op 05-02-1830 getrouwd met Antonetta van Helmond, geboren te Asten op 03-03-1797 als dochter van Dielis Hendrik van Helmond en Maria Joannis Bouwmans (zie Wolfsberg 16).

Johannes van den Eijnden is op 06-04-1856 te Asten overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we de weduwe Antonetta van Helmond tegen op huizingnummer D86a:

05

In een deel van het huis woont Theodorus van Moorsel, geboren te Deurne op 26-05-1837 als zoon van Peter van Moorsel en Anna Maria Beijers. Hij is op 11-05-1865 te Asten getrouwd met Johanna Catherina Nijnens, geboren te Valkenswaard op 14-09-1824 als dochter van Antonie Nijnens en Joanna Maria van Lierop. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in de woning met huizingnummer D112:

Zij verhuizen kort daarna naar Ommel (zie Jan van Havenstraat 21) en de woning wordt daarna bewoond door Johanna van Helmond, geboren te Asten op 04-01-1813 als dochter van Egidius van Helmond en Anna Maria Bouwmans (zie Wolfsberg 16) en zus van hoofdbewoner Antonetta van Helmond. Zij is sinds 30-10-1867 weduwe van Wilhelmus van de Mortel, geboren te Asten op 03-05-1794 als zoon van Gerardus van de Mortel en Helena Roijmans (zie Voormalig huis G868), met wie zij op 17-01-1840 te Asten getrouwd was. Samen met haar zoon Hendrik van de Mortel, geboren te Asten op 03-06-1846, woont zij in het huis. Johanna van Helmond is op 23-07-1873 te Asten overleden en Hendrik van de Mortel is op 27-02-1874 te Asten overleden. De woning komt daarna in de bevolkingsregisters niet meer voor.

Antonetta van Helmond verhuist in 1874 naar het Liefdesgesticht in Asten alwaar zij op 25-05-1885 overlijdt. In het huis met dan huizingnummer D111 komt wonen Peter van Heugten, geboren te Asten op 15-08-1848 als zoon van Hendrikus van Heugten en Maria Slaats. Hij is op 09-01-1875 te Vlierden getrouwd met Johanna Maas, geboren te Vlierden op 17-02-1848 als dochter van Hendrikus Maas en Hendrina van Rijt. Johanna Maas is op 17-06-1875 te Asten overleden en Peter van Heugten verhuist naar Vlierden.

In het huis komt wonen Hendrikus Coolen, geboren te Asten op 15-05-1837 als zoon van Petrus Coolen en Joanna Maria Segers. Hij is op 10-04-1875 te Deurne getrouwd met Dorothea Bouwmans, geboren te Deurne op 20-03-1836 als dochter van Christiaan Bouwmans en Arnoldina Martens. Ook in de periode 1879-1890 wonen Hendrikus Coolen en Dorothea Bouwmans in het huis met huizingnummer D118:

06

Hendricus Coolen, en Dorothea Bouwmans verhuizen kort daarna naar D108 en in het huis komt wonen Wilhelmina van Heugten, geboren te Asten op 06-08-1835 als dochter van Wilhelmus Johannes van Heugten en Anna Eijsbouts (zie 't Hoekske 5). Zij is op 27-11-1865 te Asten getrouwd met Antonie Meulendijks, geboren te Asten op 29-09-1834 als zoon van Francis Meulendijks en Wilhelmina van Heugten en sinds zijn overlijden te Asten op 06-04-1874, weduwe.

Wilhelmina van Heugten is op 04-11-1886 te Asten overleden en haar kinderen verhuizen in 1890 naar Voordeldonk en haar broer Hendrikus van Heugten, geboren te Asten op 07-11-1846 als zoon van Wilhelmus Johannes van Heugten en Anna Eijsbouts (zie 't Hoekske 5), neemt de intrek in het huis. Hij is te Asten op 18-04-1890 getrouwd met Johanna Maria van Bussel, geboren te Deurne op 22-07-1855 als dochter van Lambertus van Bussel en Henrica Stevens.

Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D119, D140 en D131:

07

Johanna Maria van Bussel is op 28-04-1901 te Asten overleden en Hendrikus van Heugten is te Asten op 13-10-1921 overleden. Daarna woont zoon Albertus (Bert) van Heugten, geboren op 11-05-1898 te Asten in het huis met huizingnummer D134 en ook bekend als Antoniusstraat 20:

08

Albertus (Bert) van Heugten is op 17-02-1922 te Asten getrouwd met Wilhelmina Francisca (Mina) van de Mortel, geboren te Lierop op 18-11-1899 als dochter van Henricus van de Mortel en Elisabeth van Stiphout. Ook over de periode 1930-1938 wonen Albertus (Bert) van Heugten en Wilhelmina Francisca (Mina) van de Mortel met hun gezin aan de Antoniussstraat 20:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-07-1941 de geboorte van zoon Aloysius en in diezelfde krant van 11-11-1943 biedt Albert van Heugten een koe te koop of ruil aan:

10 11

In het Peelbelang van 21-04-1945 biedt Albert van Heugten een zeug en pootaardappelen te koop aan en in het Peelbelang van 19-05-1945 heeft Albert van Heugten nog aardappelen in de aanbieding:

12 13

Wilhelmina Francisca (Mina) van de Mortel is op 12-08-1984 te Deurne overleden en Albertus (Bert) van Heugten is op 07-09-1984 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15 16

Ongeveer op de plaats van het huis staat oorspronkelijk uit 1936 daterend huis op 't Hoekske 2, waarvan hieronder met streetview een opname:

17

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jan Peeter Slaets Asten 16-06-1664
1730 Jan Peeters van Bussel Asten ±1700 Jan Peeters van Bussel Asten ±1700
Heusden huis 31
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Peeters Asten ±1700 Jan Peeters Asten ±1700
1741 Jan Peters van Bussel Asten ±1700 Jan Peters van Bussel Asten ±1700
1746 kinderen Jan Peters van Bussel Asten 09-07-1734 kinderen Jan Peters van Bussel Asten 09-07-1734
1751 Elisabet en Johanna van Bussel Asten 09-07-1734 Tiele Slaats Asten 20-03-1715
1756 Dirk Martens en Johanna van Bussel Asten 12-08-1722 Dirk Martens Asten 12-08-1722
1761 Dirk Martens Asten 12-08-1722 Dirk Martens Asten 12-08-1722
1766 is afgebrant
Kadasternummer E262
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E262 1832 Johannes van den Eijnden Asten 11-10-1780
Antoniusstraat 20
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Willem Willem Loomans Asten 02-09-1748 Maria Francis van Hugten Vlierden 12-02-1759 15-05-1804
1804-1816 Willem Willem Loomans Asten 02-09-1748 Catharina Eijsbouts Someren 06-12-1765 26-03-1816
1816-1830 Catharina Eijsbouts Someren 06-12-1765 weduwe van den Eijnden 10-10-1830
1830-1856 Johannes van den Eijnden Asten 11-10-1780 Antonetta van Helmond Asten 10-03-1797 06-04-1856
1856-1859 Antonetta van Helmond Asten 10-03-1797 weduwe van den Eijnden
D86a 1859-1869 Antonetta van Helmond Asten 10-03-1797 weduwe van den Eijnden
D111 1869-1874 Antonetta van Helmond Asten 10-03-1797 weduwe van den Eijnden naar Asten
D111 1874-1875 Peter van Heugten Asten 15-08-1848 Johanna Maas Vlierden 17-02-1848 naar Vlierden
D111 1875-1879 Hendrikus Coolen Asten 15-05-1837 Dorothea Bouwmans Deurne 20-03-1836
D118 1879-1880 Hendrikus Coolen Asten 15-05-1837 Dorothea Bouwmans Deurne 20-03-1836
D118 1880-1890 Wilhelma van Heugten Asten 06-08-1835 weduwe Meulendijks 04-11-1886
D119 1890-1900 Hendrikus van Heugten Asten 07-11-1846 Johanna van Bussel Asten 22-06-1855
D140 1900-1910 Hendrikus van Heugten Asten 07-11-1846 Johanna van Bussel Asten 22-06-1855
D131 1910-1920 Hendrikus van Heugten Asten 07-11-1846 met kinderen 13-10-1921
D134 1920-1930 Albertus van Heugten Asten 11-05-1898 Wilhelmina van de Mortel Lierop 18-11-1899
20 1930-1938 Albertus van Heugten Asten 11-05-1898 Wilhelmina van de Mortel Lierop 18-11-1899

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 11 april 2023, 15:43:32

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen