logo

De Vonder Homepagina


't Hoekske 8

De waarschijnlijke eigenaar van dit huis is Aert Daendels, geboren te Asten rond 1565 en rond 1587 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Daniel Asten ±1588 Asten ±1608
Anneken
Asten ±1636 zoon Wilbort
zie Antoniusstraat 47
2 Elisabeth Asten ±1590 Asten ±1612
Anthonis Thonis Hompes Loomans
Asten ±1636
3 Philips Asten ±1592 Asten ±1620
Jenneke Mathijs Teuwens
Asten ±1630 dochter Catharina
4 Wendelken Asten ±1594 Asten ±1616
Frans Peter Gielens
Asten ±1636
5 Catharina Asten ±1596 Asten ±1620
Anthonis Vreijnssen
Asten ±1636
6 Jan Asten ±1600 Asten ±1632
Catharina Philips Frans Philipsen
Asten ±1636 zie ook Voormalig huis G854

Aert Daendels heeft een betalingsachterstand aan de kerkmeesters:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 555; 1601:
Henrick Jan Joosten en Philips Janssen van Helmont, kerkmeesters, eisen betaling van Aert Daniels één kan wijn 3 jaar achter.

Zoon Philips Aert Daendels wordt beboet wegens het niet laten tienden van de boekweit voor de pastoor als eigenaar van het land: 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-11-1626:
Claudi Ideleth, schout, aanlegger contra Flips Aert Daniels, gedaagde. Gedaagde heeft, in de laatste oogst, zich niet ontzien den boeckweyt op sijne eckers, onder den thyende clamp van den Eerwaarde Heere Persoon Persoonaetschap van Asten, gewasschen ende gewonnen, nyet alleenlijck voor thyend, elff off twelff deelen, maer den geheelen boeckweyt van de eckers te vueren, te dorssen, sonder enich boeckweyt tot thyende te hebben gelaeten. Men mag geen tienden van het veld voeren, zonder dat de tiendenaar deze behoorlijk heeft beteckent of tenminste den tiende schoof of hoop op het veld laten staan. Concluderende de gedaagde te veroordelen tot betaling van een mud boekweit aan de parochiekerk. En aan aanlegger, nomine officie, 60 gouden realen, of de waarde van dien.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-05-1627:
De schout van Asten, aanlegger contra Flips Aert Daniels, verweerder. Waerom ierst de saecke beter te begrijpen soo wordt gepermitteert, dat de persoonsthyende, waeronder den ecker des verweerders is gelegen, dien somer verpacht was van twee partijen, willende elck daeraff meester wesen. Sij ierst vanweghen Sr. Johan Doignies, canonick, tot Fosse aen Antonis Canters. En daernaer oock van Sr. Johan de Resomont, canonick, tot Luyck aen Jan Jan Deynen ende Lambert Janssen cum suis.
Jan Anthonis Canters, 27 jaar, verklaart dat hij met Michiel Jacobs, zijn zwager, in den oogst laatsleden, is gekomen op den akker van gedaagde, alwaar deponent zijn boekweit was maaiende en waar hij, deponent, meende de tiende te halen en op te laden. Gedaagde heeft hem dan gezegd dat Walraven Hanssen, vorster, en de zijnen de tiende al gehaald hadden. Hij, deponent, is toen weggegaan en heeft gevraagd aan Walraven of hij, of iemand namens hem, de boekweit van Phlips Aert Daniels gehaald had. Gedaagde heeft hem later nog wel drie- of viermaal bevestigd dat de vorster cum suis de boekweit hebben getiend
Michiel Jacobs, 27 jaar, verklaart dat hij met Jan Canters, zijn zwager, laatstleden de oogst des Heeren Personaetsthyende gepacht heeft. Verklaringen komen verder overeen met die van de eerste getuige. Ze zijn de vorster nog tegengekomen, die bezig was de gruyte op te halen.
Anthonis Canters, 63 jaar, president, verklaart dat toen openbaar werd dat verweerder de tienden van zijn boekweit niet behoorlijk had afgewerkt, de vorster tot zijn, deponents, huis is geweest om namens verweerder twee vat boekweit, ter voldoening van de behouden tiende te brengen. Getuige heeft deze niet aangenomen. Hij was er niet tevreden over.
Walraven Janssen, 35 jaar, vorster, verklaart dat gedaagdens vrouw tegen hem had gezegd: "Die van Omel hebben de tiende al wegh". Verder dat Jan Deynen en zijn vrouw bij hem gekomen zijn en verzocht hebben voer sijnen loen vanwegen Phlips Aertsen aen Anthonis Canters te willen dragen een sester boekweyts oft daerontrent". Hij heeft dit gedaan, doch Antonis begeerden de boekweit niet. Omdat hij niemand wilde overslaan heeft hij de boekweit doen malen ende sijne kynderen laeten eten, want hij was bedervende.
Hendrick Janssen, 35 jaar, verklaart dat hij op de goederen van gedaagde geen tiende heeft gehaald. Verder heeft hij geen kennis.
Lambert Hanssen, 45 jaar, verklaart geen tiende te hebben gehaald. Merck Lambert Hanssen.
Jan Jan Joost Deynen, 28 jaar, verklaart dat verweerder in de laatste oogst aan zijn woonhuis een akker met boekweit heeft bezaaid. Verder dat hij met Jan Piecx op den akker is gekomen om de tiende op te halen, dat de verweerder deze was maaiende en hem beloofde twee vat boekweit te geven in plaats van de thiende. Deze twee vaten zijn hem, rond Kerstmis, aangeboden. Hij heeft ze niet willen aanvaarden.

Aert Daendels wordt nog genoemd voor het omhakken van bomen aan de groeskant:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 15-12-1627:
Salvatie voor Marie Frans Timmermans, aanlegster contra Aert Daniels, gedaagde. Het betreft het omhakken van bomen staande op een groeskant.
Aanleggerse is een oude en debile vrouw, omtrent 80 jaar, niet kunnende gaan of staan. Ze is niet in staat haar belangen te behartigen. Dit hadden schepenen behoren te weten, daar naar te handelen en zo'n oude vrouw niet buiten het recht te sluiten. Jan Janssen Vrients zou getuige geweest zijn van het affhouwen. Te meer oock dat die voorschrevene ierste deponent eenen lichten ende ongestadighen cappelaen is die in sijne depositie oock geen gelove en behoort gegeven te worden. Doordien hij inden jaere 1611 eenen sekere eike voor los ende vrij verkocht heeft, die hij drie maenden van te vorens met een rente van ses gulden beswaert hadde. Subticerende alsoo dolenselick willens en wetens die voorschrevene beswaerschrifte. Die welcken volgens de costume der stadt en Meyerij van Shertogenbossche sijne rechterhandt behoort affgehouwen te worden. Tot welcken eynde die schouteth, noe officy, alsoo tegens hem proces is voerende.
Belangende de getuigenis van Lijneke weduwe Goyart Blockmaeckers. Deze heeft getuigenis afgelegd in een zaak waarvan zij geen kennis heeft. Want Thijs Flips heeft de twee elzebomen niet verkocht, als van hem zijnde en gewassen op zijn grond. Maar bij permutatie en mangelinge tegen twee andere bomen, die hij te Meyel had staan. Jan Shaesen, vader van aanleggerse, is altijd eigenaar van de eiken geweest. Die welke ons, zijn zoon Flips, broeder van de aanleggerse, wonende te Meyel, twee opgaande elzenbomen, staande op de groeskant, geschonken heeft. Die, ziende, de grote onkosten van vracht heeft dezelfde elzebomen met de voorszegde Thijs Flips, zijn oom, die te Meyel, vanwege zijn vrouw, veel goederen en bomen had, geruild tegen twee andere elzebomen. De omgehakte bomen zijn door Thijs Flyps verkocht aan Goyart Blockmaeckers.
Komende hiermede tot de getuigenis van Joest Joestense van Heuchten, seeght die voorszegde aanleggerse dat naer den geschomen rechten nyet en behooren te worden geassumeert vrienden en bloetverwanten. Seeght die voorszegde aenleggerse dat de voorszegde verweerder materiëlen oom is van de voorszegde deponent. Die daeromme nyet en vermochte tot desselfs verweerders voordeel ghetuygenisse te geven. Veel min behoort hij oock gelooff te hebben, doordyen hij als alle andere singulier is. Ende want den voorszegde deponent goede kennisse wil hebben van tghene over de dertich jaeren is geschiet, soo is de aanlegster seer verwondert, dat die voorszegde Joest nyet gelijkelijck gedeponeert heeft van tgene hem van Aert de soone van de aenlegster, nu oock ontrent de dertich jaeren geleden, hervaeren en overcoemen is, die welcke vyndende den voorschreven Joest op de questieuse groescant, tackende affhouwende, heeft hem dapperlijck gebastonneert en gheslaegen. Gelijck die voorszegde Joest nyet en derven ontkennen.
Ende Joest Joestense van Heuchten, gerechte neve wesende van den verweerder. Want hoewel Dirck Janssen, 45 jaar, en Anthonis Jan Damen, 45 jaar, ingezetenen van Someren, in deze vanwege de aanlegster hebben getuigd. Maer want die voorszegde groescant met een oochsienelijck teecken van een koelt off grave van de beemdt des verweerders naer alle lantrechten ende costuymen wordt gesepareert.

Zoon Daniel Aert Daendels heeft geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 108; 04-07-1629:
Jan Jan Peeters is schuldig aan Daniel Aert Daniels ƒ 81,- wegens een geleverd paard, kar en tuig.

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 98; 27-07-1630:
Jan Mathijs Teuens is schuldig aan Daniel Aert Daniels ƒ 40,- wegens geleende gelden. Te lossen over één jaar. Hij zal in plaats van rente, vijf dagen helpen torffen op eigen kost.

Aert Daendels was Heilige Geestmeester:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 78; 28-03-1629:
Gelden Gielis en Aert Daniels als Heilige Geestmeesters van Asten lossen aan Henrick Jan Jacops van Deurssen een rente van ƒ 3,- per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-04-1630:
Aanspraak voor Gelden Gielys en Aert Daendels, Heilige Geestmeesters contra Willem Jans van den Berghe, gedaagde. Gedaagde is schuldig aan aanleggers ƒ 13,- wegens achterstaande pachten van het huis der kinderen Jacops dat hij een aantal jaren in koop heeft gehad.

Aert Daendels treedt op als voogd bij het overlijden van zijn zoon Philips Aert Daendels:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 27; 22-03-1631:
Matheus, Jan, Peeter, Jenneken kinderen en erven van wijlen Mathijs Teuwens, Jenneke geassisteerd met Henrick Wilbert Jacobs. Aert Daniels als momboir van Mariken, Catharina en Henrick kinderen van Jenneke voorschreven en Philips Aert Daniels, haar man zaliger. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader en de bij transport verkregen goederen van hun moeder.

In onderstaand archiefstuk wordt de relatie tussen zoon Jan Aert Daendels en Jenneke Philips Frans Philipsen bevestigd en aangezien zij in 1642 is hertrouwd, is Jan Aert Daendels vermoedelijk tijdens de pestepidemie in 1636 overleden:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 79; 06-10-1631:
Peterken, weduwe Philips Frans Philipssen, geassisteerd met Aert Driessen voor de ene helft en Anthonis Philipssen, Jan Aert Daniels getrouwd met Catharina, Frans, Peeter en Anna, onmondige kinderen deze geassisteerd met Frans Colen en Joost Franssen, hun gebooren momboiren voor de andere helft.

Aert Daendels heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 2; 16-01-1632:
Lenart Maes van Rest is schuldig aan Aert Daendels ƒ 100,-. Te lossen op Sint Andriesmis 1632. Borg staat Hanrick Willems.

Zoon Daendel Aert Daendels heeft nog meer geld te goed, maar die wordt betaald aan zijn weduwe, waaruit blijkt dat hij vermoedelijk rond de pesttijd in 1636 is overleden.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 75; 06-05-1633:
Anthonis Laureynssen is schuldig aan Daendel Aert Daendels ƒ 262,50. Marge: 17-10-1646 gelost aan Anneke, weduwe Daendel Aerts.

Aert Daendels is rond 1633 te Asten overleden, hetgeen we op kunnen maken uit onderstaand archiefstuk, waarbij hij ook woonde op de hoeve van de Heer Everart van Doerne (zie Antoniusstraat 47):

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-12-1647 (fictieve datum)
Willem Oetelaer, Heer van Asten, aanlegger contra Mathijs, Peter, Jan en Dandel, zonen Anthonis Thonis Loomans, gedaagden.
De Heer van Asten heeft een cijnsboek waarin de meeste van de ingezetenen zijn verobligeert. De cijns wordt jaarlijks geheven en ontvangen, zondags na Sint Marten, gedurende drie dagen na elkaar. Aert Daendels, gewoond hebbende op Husden, op de hoeve van de Heer van Deursen, wijlen Jonker Everart, en zelf daar ook erffenisse gehad heeft. Hij is jaarlijks op het cijnsboek schuldig geweest een half hoen en 4 1⁄2 denier, Hij heeft deze ook tot zijn sterfdag betaald, gezien de aantekeningen in het boek. Overleden zijnde in 1633, heeft hij verschillende kinderen nagelaten, onder andere een dochter getrouwd met Anthonis Thonis Loomans en alzo ouders van gedaagden. Anthonis heeft ook zijn deel gekregen van de goederen op Husden. Hij heeft, toen de cijns betaald moest worden, zichzelf gesteld in de plaats van zijn schoonvader en deze vervolgens tot zijn sterfdag, in 1636, betaald. Zijn kinderen hebben zich niet te boek willen laten stellen en er zijn sindsdien elf jaar verlopen, zonder dat zij de cijns hebben willen laten verheffen en betalen. Zij hebben altijd uitvluchten gezocht, dat zij een ander zouden brengen die tot betaling van de cijns gehouden zou zijn. Aanlegger is niet van plan, om door de verschillen van de gedaagden de cijns langer onbetaald te laten. 

In de archieven wordt daarna gesproken over de erfgenamen van Aert Daendels en als de man van dochter Wendelken overlijdt, wordt alleen de naam van Anthonis Vreynssen, weduwnaar van Catharina Aert Daendels genoemd. De meeste nakomelingen van Aert Daendels zijn dus tijdens de pestepidemie van 1636 overleden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 9; 09-02-1639:
Anthonis Vreynssen, Dirck Peters, Anneke weduwe Daendel Aerts, Jan Walravens, Jan Jan Stercken. Met hun allen, de andere erfgenamen van wijlen Frans Peter Gielens getrouwd geweest met Wendelken, dochter Aert Daendels. Zij verkopen aan Jan Janssen en Peter Jan Aerts, kerkmeesters en ten bate van deser fabrike een rentebrief van ƒ 6,- per jaar ten laste van Abraham Jan Lomans de dato 16-05-1635.

Blijkbaar zijn deze goederen deels overgegaan op de kinderen van dochter Elisabeth Aert Daendels, geboren te Asten rond 1590. Zij is rond 1612 getrouwd met Anthonis Thonis Hompes Loomans, geboren rond 1590 als zoon van Anthonis Jan Matthijs Loomans en Maria Tyssen. Het gezin van Anthonis Thonis Hompes Loomans en Elisabeth Aert Daendels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten ±1613 Asten ±1640
Willemke Thonis Verhyndert
Asten 23-08-1670 zie Voormalig huis B714
2 Daendel Asten ±1615 Asten ±1641
Elisabeth Bruystens
Asten 01-06-1705
3 Jan Asten ±1618 Asten ±1655
Margaretha Jansen
Asten 08-03-1696
4 Mathijs Asten ±1620 Asten 17-11-1658
Maria Thonis
Asten 06-07-1676

Zoon Daendel Antonis Loomans is geboren te Asten rond 1615 en rond 1641 getrouwd met Elisabeth Bruystens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten ±1641 Asten 11-11-1674
Elisabetha Turens
Asten 16-03-1713
2 Godefridus Asten 24-09-1642 Asten 25-02-1680
Godefrida Vrensen
Asten 24-04-1700 zie ook Voormalig huis C602
dochter Godefrida
zie Voormalig huis C682
3 Catharina Asten 13-12-1644
4 Henricus Asten 13-01-1650 Kind Asten ±1650
5 Petra Asten 12-07-1651
6 Henricus Asten 14-07-1654

Elisabeth Bruystens is op 18-04-1688 als Lyske Daendels te Asten overleden en hieronder haar doodakte, waaruit blijkt dat zij op Ostaden woonden:

Zoon Mathijs Antonis Lomans wordt eigenaar van een huis van zijn grootvader Aert Daendels:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 132 verso; 30-04-1641:
Peter Anthonis Lomans en Jan en Daendel, zijn broeders, verkopen aan Mathijs, hun broeder, hun deel in een huis, schuur, schop, land, groes enzovoort te Heusden. Zoals gekomen van wijlen Aert Daendels, hun grootvader van moederszijde.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 74; 08-05-1646:
Wilbort Janssen man van Catelijn, dogter van wijlen Philips Aerts Daendels verkoopt aan Mathijs Anthonis Lomans zijn ¼e deel in een huis, land, groes enzovoort op Heusden. Geweest van Aert Daendels en nu in gebruik bij Dirck Philips Aben. Een en ander met inbegrip van alle lasten, renten, cijnsen en andere servituyten daarin.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 35 verso; 23-01-1649:
Peter Anthonis Lomans en Jan Laurens Hanricx als momboiren van de onmondige kinderen Anthonis Vreynssen en Cathelijn, dochter wijlen Aert Daendels, Wilbort Daniel Aerts voor Anneken, zijn moeder en zijn zwagers. Zij verkopen aan Mathijs en Anthonis Lomans haeren broeder ende neve de helft in een huis te Heusden. Gekomen van Daendel Aerts te weten het vooreinde waar den hert off keucken is en de moeshof.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 25 verso; 23-01-1649:
Mathijs Anthonis Lomans voor een helft, Peter Anthonis Lomans en Jan Laurens als momboiren van de onmondige kinderen Anthonis Vreynssen en Cathelijn, dochter Aert Daendels voor ¼e deel en Wilbort Daniel Aerts voor Anneken, zijn moeder ook ¼e deel. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Aert Daniels te Heusden.
1e lot krijgt Mathijs Anthonis Lomans het half huis te Heusden gelegen aan de de straat; de schuur; land den halven acker achter de schuur naast de onmondige kinderen Teunis Vreynssen en de weduwe Daendel Aerts; land, ene zijde Dielis Joosten, andere zijde de Coestraet; de helft van een stuk land, ene zijde de onmondige kinderen en de weduwe Daendel Aerts, andere zijde weduwe Teunis Vreynssen; de helft van het Sestersse, ene zijde Pauwels Peters, andere zijde de onmondige kinderen Teunis Vreynssen en Anneken Daendels; de helft in een weiveld op Heusden westwaarts, ene zijde Dielis Joosten, andere zijde Jantien Teunnen en anderen; de helft in het Busveltien westweerts, ene zijde Dielis Joosten, andere zijde de delers; de helft van de Meulenschouw, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde de delers; de halve beemd in de Weyen noordwaarts, ene zijde de delers, andere zijde Jacop Theunis; de helft van een beemdje in de Weyen noordwaarts, ene zijde Jan Goorts van den Horck, andere zijde de delers.
2e lot krijgen Peter Anthonis Lomans, de onmondige kinderen Anthonis Vreynssen en Anneke weduwe Daniel Aerts land achter de schuur 72 roede 12 voet naast Mathijs Anthonis Lomans; land de helft noordwaarts, ene zijde Mathijs Anthonis Lomans, andere zijde Goort Peters; land het ouylackerken, ene zijde Goort Peters, andere zijde Jacop Peters; land de helft van het Leechlandt oostwaarts, ene zijde Mathijs Anthonis Lomans, andere zijde Jacop Peters; de helft van het Sestersse, ene zijde Mathijs Anthonis Lomans, andere zijde weduwe Teunis Vreynssen; het half weyvelt oostwaarts, ene zijde Dielis Joosten, andere zijde weduwe Teunis Vreynssen; de helft in het Busveltien oostwaarts, ene zijde Mathijs Anthonis Lomans, andere zijde de Heer van Asten; de helft van de Meulenschauw, ene zijde Mathijs Anthonis Lomans, andere zijde de gemeente; de helft van de beemd in de Weyen oostwaarts, ene zijde Mathijs Anthonis Lomans, andere zijde Joost van Heuchten; de helft in een beemd in de Weyen, ene zijde Mathijs Anthonis Lomans, andere zijde Theunis Dielis.

Mathijs Anthonis Lomans is geboren te Asten rond 1620 als zoon van Anthonis Thonis Hompes Loomans en Elisabeth Aert Daendels. Hij is op 17-11-1658 te Asten getrouwd met Maria Thonis.

Hieronder het gezin van Mathijs Anthonis Lomans en Maria Thonis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 24-07-1660
2 Antonius Asten 15-03-1666 Asten 19-05-1686
Johanna Frans Joosten van de Loverbosch
Asten 15-11-1689

Mathijs Anthonis Lomans is op 06-07-1676 te Asten overleden. De voogden van hun zoon Antonis Loomans, geboren te Asten op 15-03-1666, verhuren het huis aan diens neef Antonis Daendel Lomans:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-05-1677:
Daendel Antonis Lomans en Antonis Jansen, momboiren van het onmondig kind van wijlen Mathijs Lomans gehuwd geweest met Maria Anthonis en genaamd Antonis Lomans. Zij verhuren aan Antonis Daendel Lomans een huis, hof, hofstad, land en groes te Heusden 28 lopense. Huurtermijn 8 jaar. Huurprijs Groespacht ƒ 30,- jaarlijks, 24 vat koren jaarlijks, 2 vat boekweit jaarlijks. Te dekken 1½ vijm jaarlijks dakstro. Het onderhoud wordt gedaan volgens laetsrechten.

Zoon Antonius Tijssen Loomans is geboren te Asten op 15-03-1666 en op 19-05-1686 te Asten getrouwd met Johanna Frans Joosten van de Loverbosch, geboren te Asten op 31-08-1658 als dochter van Franciscus Judoci van de Loverbosch en Johanna Joannis Mennen. Antonius Tijssen Loomans is op 15-11-1689 te Asten overleden en Johanna Frans Joosten van de Loverbosch is op 11-11-1690 te Asten hertrouwd met Petrus Daendel Coolen, geboren te Asten op 29-05-1659 als zoon van Daendel Fransen Coolen en Maria Janssen:

1690 Octobris 28; Contraxerunt sponsalia Petrus Danielis Colen et Joanna Fransen; testes Judocus Fransen et Marcellus Petri Colen.
1690 Novembris 12; Conjuncti sunt matrimonio Petrus Danielis Loomans et Joanna Fransen; testes Daniel Thuenis Loomans et Judoci Fransen.

28 oktober 1690; Ondertrouwcontract van Petrus Danielis Colen en Joanna Fransen; getuigen Judocus Fransen en Marcellus Petri Colen.
12 november 1690; In huwelijkse echt gebonden Petrus Danielis Loomans en Joanna Fransen; getuigen Daniel Thuenis Loomans en Judoci Fransen.

De gezinnen van Johanna Frans Joosten van de Loverbosch met Antonius Tijssen Loomans en Petrus Daendel Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 08-10-1687 Kind Asten ±1687
2 Catharina Asten 15-03-1689
3 Antonia Asten 16-07-1690 Kind Asten ±1690
4 Maria* Asten 22-07-1692
5 Daniel* Asten 22-07-1692 Kind Asten ±1692
6 Daniel* Asten 07-05-1694 Asten 02-02-1721
Jacoba Jansen Verrijt
Asten 28-02-1734
Anna Jacobs van Heugten
Asten 16-12-1770 zie ook Voormalig huis E263
7 Franciscus* Asten 07-05-1694 Kind Asten ±1694
8 Francicus* Asten 03-09-1695 Asten 31-10-1728
Antonia Fransen van Weert
Asten 26-01-1755 zie Wolfsberg 66
9 Antonia* Asten 25-07-1697 Kind Asten ±1697
10 Tieleman* Asten 24-10-1698 Someren 03-02-1726
Maria Antonis
Asten 14-09-1760
Johanna Petri Jacobs
Asten 25-02-1765 zie Voormalig huis F1040
11 Jacobus* Asten 12-12-1700 Kind Asten ±1700

* kinderen uit het tweede huwelijk

Johanna Frans Joosten van de Loverbosch is op 08-05-1732 te Asten overleden en Petrus Daendel Coolen is op 02-02-1748 te Asten overleden.

Bij de verpondingen over de periode 1680-1709 staat Antonis Daniel Lomans als gebruiker van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31 verso:
Antonis Daniels.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio13:
Antonis Daniels.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 15 verso:
Antonis Daendels.

Antonis Daendels Lomans is geboren te Asten rond 1641 als zoon van Daendel Antonis Lomans, neef van eerder genoemde Mathijs Antonis Loomans. Hij is op 11-11-1674 te Asten getrouwd met Elisabetha (Lyske) Turens van Hove, geboren te Asten op 23-06-1644 als dochter van Bonaventura Matyssen van Hove en Anna Peter Andries Smits:

28 8 bris contraxerunt sponsalia Antoni Daendels et Lysken Turens coram H Canters et J van de Cruys
11 9 bris matrimonio coram Judoco Wilberts et N Judoci.

28 oktober ondertrouwcontract Antoni Daendels en Lysken Turens voor H Canters en J van de Cruys
11 november huwelijkscontract voor Judoco Wilberts en N Judoci.

02

Het gezin van Antonis Daendels Lomans en Elisabetha (Lyske) Turens van Hove:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bonaventura Asten 25-11-1676 Kind Asten ±1676
2 Antonius Asten 30-01-1679 ±1704
Maria Jansen Vrensen
Someren 05-09-1738 dochter Maria
zie Voormalig huis G535
3 Catharina Asten 11-10-1681 Asten 29-09-1704
Willem Aarts Smits
Asten 01-08-1722 zie Prins Bernhardstraat 34
4 Bonaventura Asten 14-09-1684 Asten 20-09-1711
Henrica Jansen van Heugten
Asten 05-02-1721 zie Wolfsberg 62
5 Wilhelmus Asten 17-02-1688

Elisabetha (Lyske) Turens van Hove is als Lyske Teunis Loomans op 29-05-1709 te Asten overleden en Antonis Daendels Lomans is op 16-03-1713 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Op basis wat de verpondingen van 1713 schrijven moeten we aannemen dat het huis is toebedeeld aan Daendel Peter Coolen (zie voor de huwelijken en gezinnen van Daendel Peter Coolen Voormalig huis E263):

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 70 verso:
Dandel Peeter Coolen.

Ook de hoofdgeldlijsten van 1721 en 1723 en de verpondingen van 1737 bevestigen dit:

Hoofdgeld XVIII-23; 30-08-1721:
Daandel Peter Colen, Jacomijn de vrouw.

Hoofdgeld XVIII-25; 25-08-1723:
Daandel Peter Colen, Jacomijn de vrouw, Peter.
Verpondingen 1737 XIV-61 folio 148:
Dandel Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse.

In 1744 maken Daniel Peter Coolen en zijn tweede vrouw Anna Jacobs van Heugten hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 62; 29-01-1744:
Daandel Peter Coolen en Anneke Jacobs van Hugten, zijn vrouw, te Heusden, testeren. Daandel is gehuwd geweest met Jacomyn Jansen Verreyt waarbij twee kinderen. Alles aan de langstlevende met uitzondering van de erfelijke goederen waarvan de langstlevende de togt zal blijven bezitten met de last, om nog te verwekken kinderen alsook de twee voorkinderen een goede opvoeding te geven laten leeren, leesen en schrijven, naar haar begrip en staat ende sulx een getrouwe vader ofte moeder schuldig is. Bij trouwen op volwassen leeftijd, 25 jaar, hebben de kinderen recht op een uitzet naar hun staat in plaats van de legitieme portie. Na overlijden van de langstlevende zal een gelijke verdeling plaats vinden over de kinderen als ware zij van een bedde.

Volgens de verpondingen van 1752 en het huizenquohier over de periode 1736-1761 is Daniel Peter Coolen eigenaar van het huis en is zijn schoonzoon Peter Willem Slaats later bewoner:

Verpondingen 1752 folio 165:
Daandel Peter Coolen.
Nummer 29 huijs, hoff en aangelag 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 29 Heusden Bewoners nummer 29 Heusden
1736 Daendel Peeter Coolen Daendel Peeter Coolen
1741 Daandel Peter Coolen Daandel Peter Coolen
1746 Daandel Coolen onbewoont
1751 Daandel Coolen onbewoont
1756 Daandel Coolen onbewoont
1761 Daandel Coolen Pieter Slaats

De cijnsen over de periode 1709-1761 geven een samenvatting van de bewoningsgeschiedenis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 165, folio 37:
Daendel, Marij, Francis, Tielen, kinderen van Peter Daendels, verweckt bij Jenneke weduwe ondergeschrevene 1732.
Jenneken wedue Mattijs Teunis Loomans ende Lijneken, Tielen ende Daniel hare kinderen, uyt huijs, schuere ende aengelag ende daer toe aengehoorende goederen gelegen onder Asten ter plaetse op Heusden, groot ontrent vier lopenen, ene zijde Jan Willems, andere zijde Philips Dielis met meer andere, ene einde de straete, dander eijnde de Kerckpadt. I pul.

In 1765 vindt er een grote brand plaats, waarbij ook dit huis is betrokken:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 54 verso 28-09-1765:
Huis, schuur, stal en schop, nummer 29. Eigenaar Daandel Coolen. Bewoner Pieter Willem Slaats. Waarde ƒ 220,-.
De taxatie is gedaan ingevolge de publicatie de dato 15-01-1765 van haar Hoge Mogendheden. Als de huizen binnen twee jaar opgebouwd zijn als in vorige staat dan zullen de eigenaren de effecten van deze publicatie genieten. De goederen zijn in zeer korte tijd afgebrand mits de extra ordinaare droogte met veel hooi, stro en turf daarin.

Daandel Peter Coolen en Anna Jacob van Heugten verkopen hun bezit aan hun zoons Jan en Willem (zie Voormalig huis E263), die daarmee in hun onderhoud voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 190; 14-10-1765:
Daandel Peter Coolen en Anneke van Hugten, zijn vrouw, verkopen aan hun zoon, Jan Daandel Coolen een huisplaats, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde Dirk Peter Martens; de helft van het aangelag van het oude huis 1 lopense met het gebruik van de andere helft van Willem Coolens part, in de voorste Groenacker tot Willem getrouwd is; 2⁄3e deel in twee Groenackers aaneen, respectievelijk 2 lopense en 3 lopense; land den Hoydries 3 lopense met een akker, in de akkers, daarbij 1½ lopense; den Beekeracker 1 lopense 12 roede; 1⁄3e deel van een akker aan de Waterlaat 1 lopense 12 roede; land den Heycamp hiervan 2⁄3e deel waarvan Willem Coolen 1⁄3e deel heeft; land 5 copse van welke twee akkers Willem Coolen 1⁄3e deel moet hebben; den Heycamp 1½ lopense; den Hoydries 2 lopense; 1⁄3e deel in den Bergacker 2 lopense; 1⁄3e deel in een akker bij Dirk Driessen; het Bosveltje 1 lopense; de Meulenschouw 3 lopense; den Brand 2 lopense; een drieske aan de straat 1 lopense; van een groes- en heiveld 2 lopense; 1⁄3e deel van een groesveld de Weye geheel 2 lopense met nog een stuk groes daarbij 1½ lopense; groes de Weye 1 lopense; groes- en heiveld 2 lopense; groes aant Sloot 1 lopense. Belast met ƒ 0-12-0 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 0-03-0 per jaar aan het Huis van Asten met Peter Canters; ƒ 0-07-0 per jaar aan het Huis van Asten in een meerdere cijns van ƒ 0-18-0 per jaar met Willem Daandel Coolen; ƒ 5-00-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer andere; 2⁄3e deel van ƒ 1-3-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 400,-. Waarvan ƒ 100,- aan Pieter Slaats. En voor ƒ 300,- zijn ouders voor 2⁄3e deel en zijn broer Willem voor 1⁄3e deel moeten onderhouden, hun verdere leven en zorgen voor een begrafenis naar hun staat.

Jan Daandel Coolen bouwt het huis weer op en dat wordt deels vergoed door de gemeente:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 160 verso; 05-05-1766:
Peter Canters, wiens huis, op 09-09-1765, is afgebrand en, op 28-09-1765, is geschat op ƒ 300,- heeft zijn huis wederom opgebouwd. Hij verzoekt om de betaling van halve deel, ingevolge haar Hoge Mogendheden publicatie van de dato 15-01-1765 omdat hij geen ƒ 4000,- gegoet of in eigendom heeft. Mede compareerde Jan Daandel Coolen, die het recht van zijn vader bekomen heeft, wiens huis ook is afgebrand en daarvan taxaat als voore gedaan en bekomen zijnde het huis nummer 29, weer is opgebouwd en geschat op ƒ 220,-. Hij verzoekt ook om betaling van halve deel. Hij is geen ƒ 4000,- gegoet. Ook bezit hij deze niet.

Daniel Peter Coolen is op 16-12-1770 te Asten overleden en Anna Jacob van Heugten is te Asten op 04-04-1778 overleden en bij de verpondingen van 1778 staat het huis op naam van Jan Daandel Coolen:

Verpondingen 1778 folio 156:
Jan Daandel Coolen.
Nummer 29 huijs en aangelag 1 lopense.

Johannes Daandel Coolen is geboren te Asten op 14-12-1734 als zoon van Daniel Peter Coolen en Anna Jacobus van Heugten (zie Voormalig huis E263). Hij is op 25-11-1759 te Asten getrouwd met Anna Johannes Wilberts, geboren te Asten rond 1732 als dochter van Johannes Wilbers en Maria Jan Berckers (zie Voormalig huis A214). Na haar overlijden te Asten op 23-07-1765 is Johannes Daandel Coolen op 29-01-1769 te Asten hertrouwd met Johanna Jansen Verrijt, geboren te Asten op 05-09-1737 als dochter van Johannes van Ryt en Maria Joost van Bussel:

03

De gezinnen van Johannes Daandel Coolen met Anna Johannes Wilberts en met Johanna Jansen Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 03-11-1760 Kind Asten ±1760
2 Theodorus Asten 11-03-1764 Asten 20-01-1788
Elisabeth Francisci Smits
Asten 06-12-1850
3 Johannes* Asten 06-02-1770 Asten 29-01-1797
Maria Jan Paulus van Dyk
Asten 03-11-1833 zie Voormalig huis E155
4 Maria* Asten 16-08-1771 Asten 29-01-1797
Petrus van Gog
Asten 28-12-1845 zie Voormalig huis E1101
5 Daniel* Asten 23-03-1773 Kind Asten 07-10-1781
6 Petrus* Asten 03-05-1775 Kind Asten 16-04-1780
7 Anna* Asten 27-12-1778 Asten 03-02-1805
Willem Jan Martens
Asten 25-04-1814 zie Antoniusstraat 45

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Jan Daandel Coolen een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 7; 12-01-1769:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Daandel Coolen weduwnaar Anneke Jan Wilbers ten behoeve van Dirk, zijn kind. Hij wil hertrouwen met Jenneke Verreyt.
Onroerende goederen: de inventarisant heeft bij koop bekomen een akker in den Heycamp 1 lopense 1 copse, transport 01-05-1765; een akker in den Heycamp 1 lopense, transport 03-05-1765; een huisplaats, hof en aangelag ½ lopense en een aangelag ½ lopense met verscheidene percelen land en groes samen 35 lopense, transport 14-10-1765. In dit transport is ook besproken dat hij zijn ouders, Daandel Coolen en zijn vrouw, voor 2⁄3e deel moet onderhouden en zijn broer, Willem, voor 1⁄3e deel. Jan Daandel Coolen heeft op de voorschreven goederen van zijn ouders, op de plaats van het afgebrande huis een nieuw huis, schuur en stal gebouwd waarin hij woont. In zijn weduwlijke staat heeft hij nog aangekocht een camer en hof in de Wolfsberg 1 copse, transport 03-11-1768.
Roerende goederen: vijf koeien, twee trekossen, zeven lege beesten, een veulen, circa een jaar, twee hoge karren, twee slagkarren, een ploeg en eg, divers klein landbouwgereedschap, twee beddekoetsen, een veren bed met toebehoren, twee linnen bedden en toebehoren, drie stoelen, twee kisten, een broot-schaapke, diverse ketels, potten, pannen, tobben, tonnen, kuipen, vuurgerei, 30 vijm rogge, 25 vat boekweit, 12 vat gerst,10.000 pond hooi, en toemet, 30.000 turven, 10 karren zwarte turf, in de Peel.
Schulden: diverse dorps- en landslasten ƒ 60-07-02; opgenomen ten behoeve van de herbouw van de afgebrande goederen en de aankoop van de camer ƒ 625-00-00.

Ook worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 10; 12-01-1769:
Jan Daandel Coolen, weduwnaar Anneke Jan Wilbers bruidegom geassisteerd met Wilbert Jan Wilbers en Pieter Willem Slaats, naaste vrienden van het onmondige kind en Jenneke Verreyt, jonge dochter bruid wonende op Heusden geassisteerd met Jan Verreyt. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Beiden brengen alle goederen in die zij bezitten. Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden zullen deze egaal worden behandeld als het voorkind. De langstlevende van hen beide zal voor de opvoeding zorg dragen. Het voorkind zal wel vooruit ƒ 75,- ontvangen. Als uit dit huwelijk geen kind(eren) worden geboren dan zal de langstlevende de nalatenschap in togte blijven bezitten, mits te zorgen voor het voorkind.

In het maatboek van 1792 is Jan Daandel Coolen eigenaar en kent zijn land de naam Schilmeer:

Maatboek 1792 XII-14 folio 85 verso:
Jan Daandel Coolen, genaamd aangelag Schilmeer.

Het huizenquohier over de periode 1766-1803 meldt Jan Daandel Coolen eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 29 Heusden Bewoners nummer 29 Heusden
1766 Jan Daandel Coolen Jan Daandel Coolen
1771 Jan Daandel Coolen Jan Daandel Coolen
1776 Jan Daandel Coolen Jan Daandel Coolen
1781 Jan Daandel Coolen Jan Daandel Coolen
1798 Jan Daandel Coolen Jan Daandel Coolen
1803 Jan Daandel Coolen Jan Daandel Coolen

Jan Daandel Coolen is op 21-04-1804 te Asten overleden en Johanna Jansen Verrijt is te Asten op 22-04-1807 overleden en daarna worden de goederen verdeeld onder de kinderen en wordt Theodorus (Dirk) Jan Daandel Coolen eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 69; 15-01-1808:
Dirk Jan Daandel Coolen, Jan Jan Daandel Coolen, Willem Jan Martens man van Anneke Jan Daandel Coolen, Pieter van Gog man van Maria Jan Daandel Coolen. Kinderen en erven van Jan Daandel Coolen en wijlen Jenneke Jan Verrijt. Zij verdelen de onroerende goederen door hun vader aan hen afgestaan. 1e lot krijgt Dirk Jan Daandel Coolen, een huis en land op Heusden, nummer 230.

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis nog op naam van de kinderen van Jan Daandel Coolen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 162:
De kinderen Jan Daandel Coolen bij afstand 09-01-1808.
Jan Daandel Coolen. Nummer 29 huijs en aangelag 1 lopense.

Bij het kadaster van Asten staat het huis op naam van Theodorus (Dirk) Jan Coolen:

Kadaster 1811-1832; E271:
Huis en erf, groot 04 roede 86 el, middelste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Dirk Jan Daandel Coolen.

04

05

Zoon Theodorus (Dirk) Jan Daandel Coolen is geboren te Asten op 11-03-1764 en op 20-01-1788 te Asten getrouwd met Elisabeth Francisci Smits, geboren te Asten op 14-02-1764 als dochter van Francisci Godefridi Smits en Johanna Maria Theodori van Sommeren:

06

Het gezin van Theodorus (Dirk) Jan Daandel Coolen en Elisabeth Francisci Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 11-11-1788 Asten 23-01-1814
Petronella Slaats
Asten 20-04-1856 zie Voormalig huis E309
2 Petrus Asten 13-02-1792 Ongehuwd Asten 24-11-1813
3 Anna Maria Asten 03-04-1795 Asten 07-02-1822
Joannes Jacobus Linden
Asten 27-12-1847 zie Afgesplitste deel
4 Johanna Maria Asten 14-06-1798 Asten 01-02-1828
Arnoldus Slaats
Asten 23-10-1867 zie Oorspronkelijke deel
5 Francisca Asten 19-05-1801 Asten 04-05-1827
Hendrik Berkers
Asten 30-10-1834 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
en Voormalig huis E393
6 Elizabetha Asten 19-11-1804 Asten 01-02-1828
Antonij Jacobs
Asten 03-08-1884 zie Voormalig huis E1291
7 Theodorus Asten 18-02-1808 Kind Asten 27-12-1808

Dirk Jan Coolen heeft rond 1840 de woning gesplitst na de schuur tot woning tot omgebouwd te hebben. Zie voor de verschillende delen Oorspronkelijke deel en Afgesplitste deel

Afgesplitste deel

In het afgesplitste deel woont dochter Anna Maria Coolen, geboren te Asten op 03-04-1795. Zij is op 07-02-1822 te Asten getrouwd met Joannes Jacobus Linden, geboren te Asten op 27-06-1792 als zoon van Lambert Martini Linden en Maria Mathiae Heerings (zie Voormalig huis G611A).

Anna Maria Coolen is op 27-12-1847 te Asten overleden. Na haar overlijden is Joannes Jacobus Linden waarschijnlijk rond 1850 verhuist naar het dorp (zie Koningsplein 4), alwaar hij op 02-03-1871 overlijdt.

Het afgesplitste deel wordt vanaf 1850 bewoond door Mathijs van Heugten, geboren op 17-11-1814 te Asten als zoon van Johannes van Heugten en Petronella van den Eijnden (zie Voormalig huis E274). Hij is op 25-01-1850 te Asten getrouwd met Johanna Maria van de Heuvel, geboren te Deurne op 06-11-1815 als dochter van Johannes van den Heuvel en Johanna Maria van den Meulenhoff. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D88a en vanaf 1868 nummer D116:

07

Ook in de periode 1879-1890 wonen Mathijs van Heugten en Johanna Maria van de Heuvel in het huis met dan huizingnummer D121:

08

Eind 1883 vertrekken zij naar Someren om in 1885 naar de Langstraat (zie Voormalig huis G218) te verhuizen en dit deel wordt weer samengevoegd met het Oorspronkelijke deel.

Oorspronkelijke deel

In het oorspronkelijke deel woont nog steeds Theodorus (Dirk) Jan Daandel Coolen. Theodorus (Dirk) Jan Daandel Coolen is op 06-12-1850 te Asten overleden en Elisabeth Francisci Smits is op 04-02-1854 te Asten overleden.

Dochter Johanna Maria Coolen, geboren te Asten op 01-05-1797 neemt het huis over. Zij is op 01-02-1828 te Asten getrouwd met Arnoldus Slaats, geboren te Deurne op 28-06-1797 als zoon van Thomas Slaats en Anna van Bijsterveld. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D88b en vanaf 1869 nummer D117:

09

Johanna Maria Coolen is op 23-10-1867 te Asten overleden en Arnoldus Slaats woont ook in de periode 1879-1890 in het met dan huizingnummer D122:

10

Arnoldus Slaats is op 18-11-1883 te Asten overleden en zijn kinderen verkopen de boerderij in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-12-1883:

Zowel in dit deel als het eerder genoemde afgesplitste deel komt wonen Carel voor Doorn, geboren te Someren op 30-05-1840 als zoon van Cornelius van Doorn en Maria Josephina Cuijpers. Hij is op 10-01-1872 te Someren getrouwd met Wilhelmina van Rut, geboren te Someren op 23-07-1845 als dochter van Wilhelmus van Ruth en Wilhelmina Dirks. Ook over de periode 1890-1900, Carel van Doorn overlijdt te Asten op 10-06-1896 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D122 en D142:

11

Na het overlijden van Carel van Doorn komt in dit deel van het huis met huizingnummer D142 wonen Hendrikus Martens, geboren te Asten op 30-04-1873 als zoon van Francis Martens en Johanna Maria Hazen. Hij is op 13-02-1903 te Asten getrouwd met Arnoldina Martens, geboren te Asten op 20-05-1873 als dochter van Petrus Martens en Hendrica Slaats.
Zij verhuizen in 1910 naar de Voorste Heusden en het huis wordt daarna bewoond door Johannes van Bussel, geboren te Asten op 15-07-1880 als zoon van Wilhelmus van Bussel en Catharina van Bussel. Hij is op 28-01-1910 te Lierop getrouwd met Johanna Hoeben, geboren te Lierop op 01-02-1980 als dochter van Johannes Hoeben en Petronella van Seccelen. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D133:

12

Johannes van Bussel en Johanna Hoeben verhuizen in 1912 naar de Wolfsberg en in het huis komt wonen Johannes Slaats, geboren te Asten op 19-01-1882 als zoon van Johannes Slaats en Maria Loomans. Hij is op 19-11-1912 te Asten getrouwd met Maria Johanna Kerkers, geboren te Asten op 31-03-1884 als dochter van Johannes Kerkers en Johanna Catharina Verheijen. Zij verhuizen in 1915 naar een nieuw huis op de Voorste Heusden 9.

Daarna wordt het huis bewoond door Petrus van Bussel, geboren te Asten op 04-11-1882 als zoon van Josephus van Bussel en Hendrika van den Einden (zie 't Hoekske 5), in het huis wonen. Hij is op 05-02-1915 te Asten getrouwd met Francisca van den Eerenbreemt, geboren te Asten op 02-12-1886 als dochter van Peter van den Eerenbeemt en Johanna Maria Mennen. Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D137 tot hun vertrek naar D124c (zie Vorstermansplein 24):

13

Het huis wordt daarna bewoond door Petrus Berkers, geboren te Asten op 23-10-1897 als zoon van Theodorus Berkers en Johanna Maria Loomans (zie Voordeldonk 91). Hij is op 19-04-1929 te Asten getrouwd met Francisca van Kessel, geboren te Asten op 20-07-1899 als dochter van Johannes van Kessel en Antonetta van de Ven (zie Achterbos 5). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D137 ook bekend staand als Antoniusstraat 24:

14

Zij verhuizen kort daarna naar Voordeldonk (zie Voordeldonk 95) en het huis komt rond 1930 in bezit van Mathijs Josephus Berkers, geboren te Asten op 31-12-1904 als zoon van Adrianus Berkers en Johanna Peters. Hij is op 24-04-1931 te Asten getrouwd met Maria Johanna Leenders, geboren op 10-07-1905 te Asten als dochter van Antonie Leenders en Antonetta Vervoordeldonk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in de Antoniusstraat 24:

15

Ook in de periode 1930-1938 wonen Mathijs Josephus Berkers en Maria Johanna Leenders in het huis aan de Antoniusstraat 24:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-09-1934 de geboorte van dochter Johanne:

17

Mathijs Josephus Berkers en Maria Johanna Leenders verhuizen rond 1935 naar de Meijelscheweg 9 (zie Voormalig huis E10).

Het huis wordt daarna bewoond door Jan Baptist (Jan) Berkers, geboren te Asten op 27-09-1905 als zoon van Adrianus Berkers en Johanna Peters (zie Behelp 5). Hij is op 22-02-1932 getrouwd met Petronella (Nel) van Heugten, geboren te Asten op 04-05-1906 als dochter van Hendrikus van Heugten en Wilhelmina Verrijt (zie Voormalig huis C1705). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in de Antoniusstraat 24:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-12-1935 en diezelfde krant van 20-01-1938 de geboortes van dochters Johanna en Henrica:

19 20

Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-01-1942 de geboorte van zoon Adrianus, waaruit blijkt dat ze verhuisd zijn naar het Sengers Broek. Jan Baptist (Jan) Berkers is op 02-11-1987 te Asten overleden en Petronella (Nel) van Heugten is te Deurne op 24-02-1994 overleden.

 

Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

21

23

24

Rechts blijkt uit het Peelbelang van 07-04-1945 bij de geboorte van dochter Adriana dat broer Martinus Berkers, geboren te Asten op 16-01-1916 als zoon van Adrianus Berkers en Johanna Peters (zie Behelp 5) het huis bewoont. 

22

Martinus Berkers is op 02-05-1941 te Asten getrouwd met Maria van Heugten, geboren te Asten op 19-05-1916 als dochter van Hendrikus van Heugten en Johanna Berkvens (zie Antoniusstraat 38).

Het huis is door de grote brand in Heusden van 1947 getroffen en daarna herbouwd. De locatie van het huis is in de buurt van het huidige adres 't Hoekske 8 waar in 1950 een nieuw huis is gebouwd, waarvan hieronder een streetview:

22a

Martinus Berkers en Maria van Heugten zijn in 1952 naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Hieronder een foto van het gezin met van links naar rechts Adriana (Jana), vader Marinus Berkers, Hein, Annie, Jo, moeder Maria (Miet) van Heugten en Adriaan.

Maria (Miet) van Heugten is in oktober 1994 overleden en Martinus Berkers is in april 1995 overleden.

Overzicht bewoners

Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1590 Aert Daendels ±1565
1633 erfgenamen Aert Daendels ±1588
1641 Matijs Anthonis Lomans ±1610 Matijs Anthonis Lomans ±1610
1680 Antonis Daniel Lomans ±1640 Antonis Daniel Lomans ±1640
1713 Daniel Petri Coolen Asten 07-05-1694 Daniel Petri Coolen Asten 07-05-1694
Heusden huis 29
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Daendel Peeter Coolen Asten 07-05-1694 Daendel Peeter Coolen Asten 07-05-1694
1741 Daandel Peter Coolen Asten 07-05-1694 Daandel Peter Coolen Asten 07-05-1694
1746 Daandel Coolen Asten 07-05-1694 onbewoont
1751 Daandel Coolen Asten 07-05-1694 onbewoont
1756 Daandel Coolen Asten 07-05-1694 onbewoont
1761 Daandel Coolen Asten 07-05-1694 Pieter Slaats Asten 24-12-1722
1766 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734
1771 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734
1776 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734
1781 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734
1798 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734
1803 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734
Kadasternummer E271 (oorspronkelijke deel)
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E271 1832 Dirk Jan Daniel Coolen Asten 11-03-1764
Antoniusstraat (afgesplitste deel)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1840-1847 Anna Maria Coolen Asten 03-04-1795 Joannes Jacobus Linden Asten 27-06-1792 27-12-1847
1847-1850 Joannes Jacobus Linden Asten 27-06-1792 weduwnaar Coolen naar Dorp
1850-1859 Mathijs van Heugten Asten 17-11-1814 Johanna Maria van den Heuvel Deurne 06-11-1815
D88a 1859-1869 Mathijs van Heugten Asten 17-11-1814 Johanna Maria van den Heuvel Deurne 06-11-1815
D116 1869-1879 Mathijs van Heugten Asten 17-11-1814 Johanna Maria van den Heuvel Deurne 06-11-1815
D121 1879-1883 Mathijs van Heugten Asten 17-11-1814 Johanna Maria van den Heuvel Deurne 06-11-1815 naar Someren
1884 hierna is dit deel samen bewoond met onderstaande
Antoniusstraat 24 (oorspronkelijke deel)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Johanna Jansen Verreijt Asten 05-09-1737 weduwe Coolen 22-04-1807
1807-1850 Dirk Jan Daniel Coolen Asten 11-03-1764 Elisabeth Francisci Smits Asten 14-02-1764 06-12-1850
1850-1854 Elisabeth Francisci Smits Asten 14-02-1764 weduwe Coolen 04-02-1854
1854-1859 Arnoldus Slaats Deurne 28-06-1797 Johanna Maria Coolen Asten 01-05-1797
D88b 1859-1869 Arnoldus Slaats Deurne 28-06-1797 Johanna Maria Coolen Asten 01-05-1797 23-10-1867
D117 1869-1879 Arnoldus Slaats Deurne 28-06-1797 met kinderen
D122 1879-1884 Arnoldus Slaats Deurne 28-06-1797 met kinderen 18-11-1883
D122 1884-1890 Carel van Doorn Someren 30-05-1840 Wilhelmina van Rut Someren 23-07-1845
D122 1890-1896 Carel van Doorn Someren 30-05-1840 Wilhelmina van Rut Someren 23-07-1845 10-06-1896
D122 1896-1900 Wilhelmina van Rut Someren 23-07-1845 weduwe van Doorn
D142 1900-1903 Wilhelmina van Rut Someren 23-07-1845 weduwe van Doorn naar Asten
D142 1903-1910 Hendrikus Martens Asten 30-04-1873 Arnoldina Martens Asten 20-05-1873 naar D111
D133 1910-1912 Johannes van Bussel Asten 15-07-1880 Johanna Hoeben Lierop 01-02-1880 naar D72
D133 1912-1916 Johannes Slaats Asten 19-01-1882 Maria Johanna Kerkers Asten 31-03-1884 Voorste Heusden
D133 1916-1920 Petrus van Bussel Asten 04-11-1882 Francisca van den Eerenbeemt Asten 02-12-1886
D137 1920-1929 Petrus van Bussel Asten 04-11-1882 Francisca van den Eerenbeemt Asten 02-12-1886 Antoniusstraat 19
D137 1929-1930 Petrus Berkers Asten 23-10-1897 Francisca van Kessel Asten 20-07-1899 Voordeldonk
24 1930-1935 Mathijs Josephus Berkers Asten 31-12-1904 Maria Johanna Leenders Asten 10-07-1905 Meijelscheweg
24 1935-1938 Jan Baptist Berkers Asten 27-09-1905 Petronella van Heugten Asten 04-05-1906

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023, 20:13:11

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen