logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E263

Bij de verpondingen over de periode 1680-1713 is Jan Dircx eigenaar van een huis dat vanaf 1707 bewoond wordt door schoonzoon Marcelis Daandels:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31 verso:
Jan Dircx. 19-32 - ƒ 4-18-4.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 14 verso:
Marcelis Daendels. 10-10.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 16 verso:
Marcelis Daendels. 12-39 - ƒ 3-0-4.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 68 verso:
De kinderen Jan Dircx, gebruiker Marcelis Daandels. In de bede ƒ 4-18-4.

Johannes Dircx Peeters is geboren te Asten op 08-04-1642 als zoon van Theodorus (Dirck) Peeters Teuwens van Otterdyck en Anna Nicolai (zie Voormalig huis E294). Hij is op 25-10-1662 te Asten getrouwd met Margaretha Lenaerts van Heughten, geboren te Asten op 05-02-1642 als dochter van Leonardus Judoci van Heughten en Heijlgondis Henricks (zie Voormalig huis E508):

Jan Dirx Margriet Lenaerts Poulus Aerts Peter Hendrix.

01

Het gezin van Johannes Dircx en Margaretha Lenaerts van Heughten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 28-07-1663 Asten 23-11-1692
Marcelis Daniels
Asten 18-11-1742 zie ook Voormalig huis C1333
2 Judocus Asten 28-05-1666 Kind Asten ±1666
3 Johanna Asten 16-10-1672
4 Theodora Asten 06-07-1675 Kind Asten ±1675
5 Judoca Asten 07-02-1679 Asten 07-10-1704
Johannes Overhof
Asten 12-01-1747 zie Julianastraat 9
6 Leonardus Asten 22-05-1682 Asten 10-08-1710
Jenneken Laurenssen
Asten 05-01-1714
Helena Meuijsen
Asten 12-10-1744 zie Antoniusstraat 32
7 Maria Asten 04-05-1685 Asten 22-11-1716
Jan Marcelis van Otterdyck
Asten 16-03-1733 zie Voormalig huis E282

Johannes Dircx is op 29-05-1687 te Asten overleden en Margaretha Lenaerts van Heughten is te Asten op 12-06-1707 overleden. Hun dochter Catharina woont in het huis.

Dochter Catharina Jansen is geboren te Asten op 28-07-1663 en op 23-11-1692 te Asten getrouwd met Marcelis Daniels, geboren te Asten op 09-06-1670 als zoon van Daniel Jansen en Wilhelma (zie Voormalig huis C1333):

Contraxerunt sponsalia Marcellus Daniels et Catharina Janssen coram mi Henrico Hurckmans; testes Joannis Daniels et Joannis Janssen.
Conjuncti sunt matrimonio Marcellus Daniels et Catharina Janssen; testes Jacobus Leonardus van Heughten et Catharina Hurckmans.

Ondertrouwd zijn Marcellus Daniels en Catharina Janssen in het bijzijn van Henrico Hurckmans en getuigen Joannis Daniels en Joannis Janssen.
In huwelijkse echt verbonden Marcellus Daniels en Catharina Janssen; getuigen Jacobus Leonardus van Heughten en Catharina Hurckmans.

02

Het gezin van Catharina Jansen en Marcelis Daniels (zie ook  Voormalig huis C1333):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-09-1693 Asten 29-11-1722
Mary Willems Hasen
Asten 25-11-1755 zie Voormalig huis G854
2 Maria Asten 22-12-1695 Asten 04-12-1718
Arnoldus Hendrick Verhees
Asten 28-10-1767 zie Ommelse Bos 11 en 13
3 Helena Asten 13-02-1698 Kind Asten ±1698
4 Catharina Asten 17-08-1699 Kind Asten ±1699
5 Anna Asten 09-11-1700 Kind Asten ±1700
6 Helena Asten 14-08-1702 Kind Asten ±1702
7 Daniel Asten 01-10-1704 > 1743 wonend in Blaarthem*

* Daniel Marcelisse komt voor in akten met de familie van Dongelbergen, heren van het kasteel van Blaarthem

Marcelis Daendels is schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-04-1727:
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen, om namens hem te verhoren Willem Goort Loomans en Joost Joosten collecteurs van 's landslasten.
Of zij geweest zijn ten huize van Joost Joost Roefs en zijn vrouw Antonetta, onder andere op donderdag, 10 april laatstleden, om 's landslasten te ontvangen. Of zij, Antonetta, toen niet geweygert heeft te betalen, maar ook gescholden heeft?
Zij heeft haar collecteuren geweigerd te betalen, omdat zij niet getapt zou hebben.
Of zij op heden, 10 april 1727, niet hebben gestaan in de buurt van het huis van Antonet Roefs en gezien hebben dat Antonet uit haar huis is gekomen en den drost, president en Marcelis Daendels, schepen, komende uit de raadkamer, aangesproken heeft over de lasten. Dat haar gezegd is, dat zij daarvoor in de raadkamer moest zijn en dat het lelijck stont op straet dat men soo schreuwt. Wat soude de menschen dencken daer soude te carnalieus trecken. Dat daarop Antonet, de drost en schepenen, heeft gezegd dat zij schelmen waren, dorpsvreters en carnalie?
Zij verklaren dat een en ander zo geweest is.

Marcelis Daniels is op 21-02-1733 te Asten overleden en bij de verpondingen staat Catharina Jansen als zijn weduwe als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 144:
Weduwe Marcelis Dandels.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 4-18-4.

In het huizenquohier over de periode 1736-1741 is eerst schoonzoon Arnoldus Hendrick (Aart) Verhees eigenaar tot zijn vertrek rond 1740 naar de Ommelse Bos (zie Ommelse Bos 11 en 13). Later wordt Catharina Jansen als weduwe van Marcelis Daniels eigenaar:

Jaar Eigenaar nummer 32 Heusden Bewoners nummer 32 Heusden
1736 Aart Verhees Aart Verhees
1741 weduwe Marcelis Daandels Jan Benders van Hooff

Catharina Jansen verhuurt het huis aan Jan Benders van Hooff, die vanuit een ander huis in Heusden hier komt wonen (zie Voormalig huis E452):

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 206; 22-03-1740:
Catalijn Jan Dirx, gehuwd geweest met Marcelis Daandels geeft in huur aan Jan Benders van Hooff een huis, schuur, stal, schop, hof, aangelag, land en groes te Heusden 40 lopense. Huurtermijn 8 jaar. Reparatie en onderhoud voor rekening verhuurder, de huurder levert 2 vijm dakstro jaarlijks. Lasten voor de huurder landsverponding ƒ 15-00-00 jaarlijks reële verponding aan de borgemeester
ƒ 15-00-00 jaarlijks coninxbede ƒ 4-00-00 jaarlijks. Verder voor de huurder aan het geestelijk Comptoir te 's Hertogenbosch ƒ 7-10-00 jaarlijks. Aan den Armen van Asten ƒ 3-05-00 jaarlijks, aan de Kerk van Asten ƒ 0-10-00 jaarlijks, aan het Huis van Asten ƒ 1-03-00 jaarlijks welke betaling de huurder op zijn huurgelden mag korten.

Jan Benders van Hooff is op 10-11-1743 te Asten overleden.

Catharina Jansen is op 18-11-1742 te Asten overleden en haar goederen worden namens haar kinderen verkocht aan Daniel Peter Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 14 verso; 18-03-1743:
Aart Verhees getrouwd met Maria Marcelis Daandels, Daniel Marcelisse, te Blaarthem, Dirk Marcelis Marcelis, te Neerweert, Jan Marcelis Daandels getrouwd met Maria Jansen. Kinderen en erven van Marcelis Daniels en Lijneke Jan Dirks, te Heusden. Zij verklaren te doen behoorlijke en wettige handlichting ten behoeve van de respectievelijke crediteuren zoals dezelve bij en mits deze zijn doende tot verhaal van ƒ 200,- met de intrest van dien, volgens obligatie de dato 15-03-1685 aan Elisabet Kuypers, weduwe Jan van Enten ofwel aan het Corpus van Asten verschuldigd, alsmede tot verhaal van een jaarlijkse rente van ƒ 25,- aan het Huis van Asten verschuldigd zijnde ten laste van de goederen door wijlen hun voornoemde ouders nagelaten te weten huis, schuur, schop en aangelag met teul- hooi- en weilanden te Heusden. Nu gebruikt wordende door Jan Benders van Hooff, Leendert Janse van Hooff, Jan Aarts, Mattijs Dirks, weduwe Hendrik Slaats en Jan Peters van Bussel. Om procedures en onkosten, die tot verhaal van voorschreven rente en kapitaal op de voorschreven goederen staande, te voorkomen stemmen zij in met openbare verkoop der goederen en zij machtigen ten deze Johannes de Merode, te Asten, mits doende behoorlijke en wettige rekening, bewijs en reliqua.

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 167; 30-09-1743:
Gezien het request de dato 6 mei laatstleden van Johannes de Merode, alhier, dat Aart Verhees getrouwd met Maria Marcelis Daandels, Dirk Marcelisse, te Nederweert alsmede Maria Jansen namens haar man, Jan Marcelis Daandels, die ziek is, haar te zaame fort en sterk maken voor Marcelis Daniels. Tesamen kinderen en erven van wijlen Marcelis Daniels en Leyneke Jan Dirks. Deze kinderen zien dat de nagelaten goederen van hun ouders zozeer zijn belast onder meer met ƒ 200,- ten bate van Elisabet Kuypers, weduwe Jan van Enten de dato 15-03-1685 offwel aan het Gemeene Corpus alhier. Zij hebben daarom de suppliant verzocht de dato 18-03-1743 de goederen te verhantligten en publiek te verkopen. Hij vraagt toestemming aan het College. Naschrift: Fiat mits rekening, bewijs en reliqua te doen.

Asten Rechterlijk Archief 137 folio 99; 19-11-1743:
Johannes de Merode verkoopt, namens de regeerders van Asten, de verhandligte goederen van wijlen Marcelis Daniels en Lijneke Jan Dirx, te Heusden, om daaraan te verhalen den renten en belastingen. De goederen zijn in gebruik geweest bij Mattijs Dirks, Jan Peters van Bussel en anderen. Koopster wordt Bregje van Ghezel, weduwe Pieter Valkenier. Schuur, hof en dries 2½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan Slaats; land den Heycamp 5 lopense; den Hoekacker 8 lopense; den Busseracker 7 l opense; groes het Hoyvelt 9 lopense; groes het Busveltje 3½ lopense; groes / hei het Weyvelt 30 lopense. Belast met ƒ 25,- per jaar aan het Huis van Asten. Verponding ƒ 17-12-4 per jaar. Bede ƒ 4-18-8 per jaar. Omdat zij bij de tweede verkoop nog geen geld mochten opbrengen is toen deze rente uitgeworpen. Daarna zijn ze voor ƒ 30,- verkocht aan de koopster.

Asten Rechterlijk Archief 137 folio 115 verso; 09-01-1744:
Johannes de Merode verkoopt, namens de regeerders van Asten de verhantligte goederen van wijlen Marcelis Daniels en Lijneke Jan Dirx, te Heusden. De goederen zijn, op 19-11-1743, geveild en hebben toen geen geld mogen gelden. De hantligting is gepasseert op 18-03-1743 en de toestemming tot verkoop is gegeven op 30-09-1743. De goederen zijn in gebruik bij de weduwe van Jan Benders van Hooff. Hij verkoopt aan Daandel Peter Coolen een huis, hof en aangelag met de Groenacker daaraan 6 lopense, ene zijde Jan Peters van Bussel, andere zijde weduwe Willem van den Eynden.

Daendel Petri Coolen is geboren te Asten op 07-05-1694 als zoon van Petrus Daniels en Johanna Fransen van de Loverbosch (zie 't Hoekske 8). Hij is op 02-02-1721 te Asten getrouwd met Jacomina Janse Verryt, geboren te Asten op 01-05-1687 als dochter van Johannes Antonius Tilmani en Maria Jacobs (zie Jan van Havenstraat 38). Na haar overlijden te Asten als Jacomijn Daendels op 31-10-1730, is Daendel Petri Coolen op 28-02-1734 te Asten hertrouwd met Anna Jacob van Heugten, geboren te Asten op 10-07-1700 als dochter van Jacobus van Heugten en Wilhelma Dierix (zie Voormalig huis E508).

03

04

De gezinnen van Daendel Petri Coolen met Jacomina Janse Verryt en met Anna Jacob van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 04-01-1722 Ongehuwd Asten 02-02-1748
2 Johannes Asten 27-07-1725 Kind Asten ±1725
3 Maria Asten 02-04-1728 Asten 27-01-1754
Peter Willem Slaats
Asten 08-12-1804 zie Voormalig huis E393
4 Johannes* Asten 14-12-1734 Asten 25-11-1759
Anna Johannes Wilberts
Asten 29-01-1769
Johanna Jansen Verrijt
Asten 22-08-1818 zie 't Hoekske 8
5 Wilhelmus* Asten 10-08-1739 Asten 29-01-1769
Antonia Janse de Ketelaer
Asten 26-04-1823

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk maakt Daniel Peter Coolen nog een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 67 verso; 24-02-1734:
Dandel Peter Coolen, weduwnaar Jacomyn Jan Verreyt maakt ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Anna Jacob van Heughten.
Vaste goederen: halve deel van de onbedeelde nalatenschap van zijn ouders te weten huis, hof, aangelag, land en groes; 1⁄5e deel in de onbedeelde nalatenschap van zijn overledene vrouw ouders te weten huis, hof, aangelag, land en groes.
Roerende goederen: een bed en toebehoren, drie kisten, een beddekoets, drie stoelen, een brootschaep, een hoge en een lage kar, ploeg en eg, vuurgerei, kleine landbouwwerktuigen, enige ketels, pannen en potten, teilen en tobben, enig aardewerk en tin, drie koeien, vijf lege beesten, een paard en getuig, dertig lammeren.

Bij de verpondingen van 1757 is Daniel Peter Coolen eigenaar van het huis met een klein huisje daarbij:

Verpondingen 1752 folio 165:
Daandel Peter Coolen transport 06-05-1741.
Nummer 32 en 32i huijs, hoff en aangelag ½ lopense.

Daniel Peter Coolen is collecteur van de verpondingen en van de bede:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 9 verso; 01-10-1758:
Daandel Coolen en Jan Jelis van Hugten zijn aangesteld als collecteurs van beeden ingegaan 17-09-1758 tot 16-9-1759. Alsmede tot collecteurs der verponding ingegaan 01-01-1759 tot 31-12-1759.

Daniel Peter Coolen verkoopt het een en ander:

Asten Rechterlijk Archief 143 13-12-1759:
Daandel Coolen, op Heusden, verkoopt beesten, hoy, stro en verdere gereede goederen, onder andere twee koeien ƒ 30,-, vijf ossen ƒ 95,-. Totale opbrengst ƒ 184,-

In 1765 vindt er een grote brand plaats, waarbij vijf huizen in brand vliegen. Drie van de huizen zijn eigendom van Daniel Peter Coolen en het tegenover liggende huis van Mattijs Slaats (zie 't Hoekske 5):

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 54 verso 28-09-1765:
Taxatie van de afgebrande goederen te Heusden. Brand op maandag, 8 uur, 09-09-1765.
Een klein huiske, nummer 32c. Eigenaar en bewoner Daandel Coolen, hier is de brand ontstaan, men denkt in de schoorsteen. Daaraan een kleine stal of neere naast de twee volgende afgebrande huizen.Geheel afgebrand, waarde ƒ 80,-.
Huis, stal, schuur en de helft van een turfschop, nummer 32. Eigenaar Daandel Coolen. Bewoner Jan Daandel Coolen naast het vorig huisje. Waarde ƒ 200,-.
Huis, stal, schuur, nummer 31 naast Daandel Coolen. Eigenaar en bewoner Dirk Martens. Waarde ƒ 200,-.
Huis, schuur, stal en schop, nummer 29. Eigenaar Daandel Coolen. Bewoner Pieter Willem Slaats. Waarde ƒ 220,-.
Huis, schuur, stal en twee schoppen, nummer 28 naast Daandel Coolen. Eigenaar en bewoner: Peter Canters. Waarde ƒ 300,-.
Huis, schuur, schop, stal, nummer 30. aan de overzijde van de straat, tegenover de andere huizen. Eigenaar en bewoner Mattijs Slaats. Waarde ƒ 180,-.
De taxatie is gedaan ingevolge de publicatie de dato 15-01-1765 van haar Hoge Mogendheden. Als de huizen binnen twee jaar opgebouwd zijn als in vorige staat dan zullen de eigenaren de effecten van deze publicatie genieten. De goederen zijn in zeer korte tijd afgebrand mits de extra ordinaare droogte met veel hooi, stro en turf daarin.

De bewoningslijst over de periode 1746-1766 laat zien dat het huis in eigendom en bewoning was door Daandel Coolen en later diens zoon Jan en later is afgebrand:

Jaar Eigenaar nummer 32 Heusden Bewoners nummer 32 Heusden
1746 Daandel Peter Coolen Daandel Peter Coolen
1751 Daandel Coolen Daandel Coolen
1756 Daandel Coolen Daandel Coolen
1761 Daandel Coolen Jan Daandel Coolen
1766 afgebrant

Daandel Peter Coolen en Anna Jacob van Heugten verkopen hun bezit aan hun zoons Jan (zie 't Hoekske 8) en Willem, die daarmee in hun onderhoud voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 192 verso; 14-10-1765:
Daandel Peter Coolen en Anneke van Hugten, zijn vrouw, verkopen aan hun zoon, Willem Daandel Coolen een huisplaats en aangelag van het oude huis 1 lopense gekomen van Marcelis Daniels, ene zijde Jan Lomans, andere zijde Jan Coolen. Doch het gebruik, met 1 lopense in de Groenacker, blijft aan Jan Daandel Coolen tot Willem getrouwd zal zijn; 1⁄3e deel in twee Groenackers respectievelijk 2 en 3 lopense; 2⁄3e deel is van Jan Daandel Coolen; de Straatacker 1½ lopense; 1⁄3e deel in de Heycampacker geheel 5 copse; 1⁄3e deel van twee akkers de Heycampen respectievelijk 3 en 5 copse; 2⁄3e deel is van Jan Daandel Coolen; den Hoekacker 1 lopense; de Langenacker of Loopense; land 5 copse; het voorste velt aan de Slootsecamp 3 lopense; een hoyvelt van Ceel Daniels 5 lopense; de helft van een hei- en weiveld de helft is 1½ lopense. Belast met ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten met meer andere; ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer andere; 1⁄3e deel van ƒ 1-3-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 200,-. Voor de ƒ 200,- zijn ouders voor 1⁄3e deel in hun verdere leven te onderhouden en te zorgen voor een begrafenis naar hun staat.

Getuige onderstaand rechtbankverslag is Daendel Petri Coolen rond 1766 te Asten overleden:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 152 verso; 06-02-1766:
Jan Verreyt, Dirk Peter Martens getrouwd met Elisabet Janse van Bussel, Jan Daandel Coolen namens zijn overleden vader, Daandel Coolen hem daarvoor fort en sterk makende die haare goederen aan hem en sijne broeder hebben getransporteert en dus in desen hem mede fort en sterk makende voor sijne broeder, Willem Coolen, tans woonende te Leende. De comparanten verdelen onder elkaar enige percelen gelegen te Heusden transport de dato 06-05-1741.

Anna Jacob van Heugten is op 04-04-1778 te Asten overleden.

Zoon Willem Daniel Coolen is geboren te Asten op 10-08-1739 en op 29-01-1769 te Asten getrouwd met Antonia Joannis de Ketelaer, geboren te Someren op 27-08-1745 als dochter van Jan Ketelaars en Joanna Hurkmans.

05

Het gezin van Willem Daniel Coolen en Antonia Joannis de Ketelaer:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 07-11-1769 Kind Asten ±1769
2 Johanna Asten 19-11-1770 Kind Asten ±1770
3 Petrus Asten 24-10-1772 Kind Asten ±1772
4 Godefridus Asten 25-08-1775 Kind Asten ±1775
5 Petrus Asten 20-01-1778 Asten 19-01-1821
Helena Berkers
Asten 22-08-1866 zie Antoniusstraat 1
6 Johanna Asten 03-08-1780 Asten 19-01-1821
Mathijs Jan Wilbers
Asten 11-03-1839 zie Voormalig huis G424
7 Anna Maria Asten 06-06-1783 Someren 11-02-1810
Hendrikus Lammers
Asten 28-02-1852
8 Johannes Asten 13-06-1785 Asten 10-11-1820
Hendrina Coolen
Asten 13-01-1859 zie Voorste Heusden 53 en 55
9 Godefridus Asten 22-07-1788 Kind Asten ±1788

Willem Daniel Coolen is op 26-04-1823 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Antonia Joannis de Ketelaer als zijn weduwe:

Kadaster 1811-1832; E262 en E263:
Huis en erf, groot 02 roede 30 el, huis en erf, groot 24 roede 00 el Middelste Heusden, klassen 10.
Opmerking wordt huisplaats mogelijk weer opnieuw gebouwd.
Eigenaar weduwe van Willem Daniel Coolen

06

Het betreft de kleine huisplaats en in het kadaster wordt gemeld dat het huis mogelijk opnieuw wordt opgebouwd.

Antonia Joannis de Ketelaer is op 21-08-1830 te Asten overleden.

Het huis wordt overgenomen door dochter Anna Maria Coolen, geboren te Asten op 06-06-1783. Zij is sinds 10-10-1828 weduwe van Hendrikus Lammers, geboren te Someren op 03-04-1777 als zoon van Henricus Antonius Lammers en Maria Henricus Engelen met wie zij te Someren op 11-02-1810 getrouwd was. Anna Maria Coolen is op 28-02-1852 te Asten overleden.

Het huis wordt verhuurd aan Petrus van Oosterhout, geboren te Asten op 21-12-1802 als zoon van Laurens Willem van Oosterhout en Maria van de Sanden. Hij is te Asten op 28-02-1840 getrouwd met Francijna (Justina) van de Ven, geboren te Someren op 12-03-1805 als dochter van Hendrik Joost van de Ven en Margaretha van Houts. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 is het huizingnummer D87a:

07

Petrus van Oosterhout is op 21-03-1861 te Asten overleden en Francijna van de Ven is te Asten op 18-04-1864 overleden. In het huis komt wonen Antonie Lammers, geboren te Deurne op 12-10-1821 als zoon van de eerder genoemde Hendrik Lammers en Anna Maria Coolen. Hij is op 25-02-1865 te Deurne getrouwd met Maria Aarts, geboren te Deurne op 04-11-1829 als dochter van Hendricus Aarts en Theodora Hikspoors.

Zij verhuizen rond 1870 naar Deurne en de volgende bewoner is Hendrikus van de Kruijs, geboren te Someren op 29-12-1838 als zoon van Jan van de Kruijs en Maria van Houts. Hij is op 21-02-1870 te Someren getrouwd met Johanna Leenders, geboren te Lierop op 06-05-1842 als dochter van Peter Leenders en Helena Vlemmix.

Kort daarna verhuist Hendrikus van de Kruijs met zijn gezin naar D118 (zie Voormalig huis E1693) en komt Carel van Doorne, geboren te Someren op 30-05-1840 als zoon van Kornelus van Doorn en Maria Josepha Cuijpers in het huis wonen. Hij is op 10-01-1872 te Someren getrouwd met Wilhelmina van Rut, geboren te Someren op 23-07-1845 als dochter van Willem van Ruth en Wilhelmina Dirks. Carel van Doorn woont als timmerman op huizingnummer D114:

08

Ook in de periode 1879-1890 wonen Carel van Doorne en Wilhelmina van Rut nog met hun gezin in het huis tot hun vertrek in 1884 naar D122:

09

In het huis komt wonen Joannes Maria Bosch, geboren te Someren op 07-02-1855 als zoon van Mathijs Bosch en Johanna Maria Leenen. Hij is op 09-02-1881 te Someren getrouwd met Johanna van de Waarsenburg, geboren te Someren op 08-02-1862 als dochter van Wilhelmus van de Warenburg en Anna Maria Snijders.

Ook in de periode 1890-1900 woont winkelier en bakker Joannes Maria Bosch met zijn gezin in het huis tot zijn vertrek in 1893 naar Soerendonk. Het huizingnummer van het huis is dan D120 en wordt overgenomen door koopman Bartholomeus Antonius Kortooms.

Bartholomeus Antonius Kortooms is geboren te Asten op 24-08-1860 als zoon van Godefridus Kortooms en Petronella Verspeek. Hij is op 27-01-1894 te Deurne getrouwd met Theodora Hoebergen, geboren te Asten op 04-03-1859 als dochter van Theodorus Hoebergen en Johanna Maria Sauvé. Bartholomeus Antonius Kortooms vertrekt rond 1900 naar D123 elders in Heusden. Hieronder het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 met de wisselingen van huizingnummer D120:

10

Peter Johannes Michiels, geboren te Someren op 20-02-1868 als zoon van Peter Johannes Michiels en Elisabeth Wijlaars, neemt als broodbakker het huis over. Hij is op 03-07-1895 te Meijel getrouwd met Anna Cornelia Vossen, geboren te Grathem op 01-02-1878 als dochter van Cornelius Vossen en Maria Hubertina Nijssen. Over de periode 1900-1910 komt hij vanuit de Wolfsberg (zie Voormalig huis G1124) in het huis met huizingnummer D141 wonen:

11

Peter Johannes Michiels wilde ook wel eens op jacht gaan, maar wordt in onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-11-1902, waarin zijn initialen en zijn beroep overeenkomen, toch gesnapt door de marechaussee:

Het kolderieke jachttafereel speelde zich af in de Astense Peel en het huis was dat van Leonardus Koppens op het Sengers Broek (zie Sengersbroekweg 7).

Ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 wonen Peter Johannes Michiels en Anna Cornelia Vossen met hun gezin in het huis met respectievelijk huizingnummer D132 en D135:

12

Zij vertrekken in 1929 naar Helmond; Peter Johannes Michiels is op 26-09-1936 te Vught overleden en Anna Cornelia Vossen is op 21-01-1957 te Asten overleden.

Vanuit Voordeldonk komt Bartholomeus (Bert) Kuijpers, geboren te Asten op 20-07-1900 als zoon van Bartel Kuijpers en Maria Christina Slaats (zie Voormalig huis D1753), in het huis wonen. Hij is op 14-02-1927 te Lierop getrouwd met Johanna Maria Rijsdijk, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 07-01-1900 als dochter van Johannis Rijsdijk en Adriana Capitijn. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer D135 ook bekend staand als Antoniusstraat 22:

13

Ook over de periode 1930-1938 wonen Bartholomeus (Bert) Kuijpers en Johanna Maria Rijsdijk met hun gezin in het huis in de Antoniusstraat 22:

14

Zij verhuizen rond 1937 naar de Hemel 11 (zie Voormalig huis G1329A) en Johanna Maria Rijsdijk is op 25-05-1956 te Deurne overleden en Bartholomeus (Bert) Kuijpers is hertrouwd met Elisabeth Claassen, geboren te Soerendonk op 18-08-1900 als dochter van Paulus Claassen en Christina van Deursen. Bartholomeus Kuijpers is op 12-07-1979 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15 16

In het huis komt vanuit Peel 10 (zie Voormalig huis D2083) wonen Johannes Wilhelmus Kortooms, geboren op 31-01-1902 te Asten als zoon van de eerdere bewoners Bartholomeus Antonius Kortooms en Theodora Hoebergen en broer van Godefrida (zie Meijelseweg 54). Hij is op 02-02-1929 te Deurne getrouwd met Maria Josephina Brouwers, geboren op 01-01-1902 te Deurne als dochter van Jacobus Brouwers en Noldina Meulendijk. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-02-1929 wordt hun huwelijk genoemd:

17

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis in de Antoniusstraat 22:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-10-1936 de geboorte van dochter Theodora nog in de Peel en in diezelfde krant van 13-01-1938 de geboorte van dochter Louisa:

19 20

Maria Josephina Brouwers is op 17-10-1941 te Helmond overleden, zoals valt op te maken in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1941:

21

Johannes Wilhelmus Kortooms verloor zijn huis door de brand van 1947 en ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 2010 daterende woning met het adres Mistweg 9.

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Johannes Dircx Peeters Asten ±1640 Johannes Dircx Peeters Asten ±1640
1707 Johannes Dircx Peeters Asten ±1640 Marcelis Daniels Asten 09-06-1670
1733 Catharina Jansen Dircx Asten 28-07-1663 Catharina Jansen Dircx Asten 28-07-1663
Heusden huis 32
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Aart Verhees Asten 06-08-1688 Aart Verhees Asten 06-08-1688
1741 weduwe Marcelis Daandels Asten 28-07-1663 Jan Benders van Hooff Asten 15-12-1690
1746 Daandel Peter Coolen Asten 07-05-1694 Daandel Peter Coolen Asten 07-05-1694
1751 Daandel Coolen Asten 07-05-1694 Daandel Coolen Asten 07-05-1694
1756 Daandel Coolen Asten 07-05-1694 Daandel Coolen Asten 07-05-1694
1761 Daandel Coolen Asten 07-05-1694 Jan Daandel Coolen Asten 14-12-1734
1766 afgebrant
Kadasternummer E263
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E263 1832 Anna Maria Coolen Asten 06-06-1783 weduwe Lammers
Antoniusstraat 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1823 Willem Daniel Coolen Asten 10-08-1739 Antonia Joannis de Ketelaer Someren 27-08-1745 26-04-1823
1823-1830 Antonia Joannis de Ketelaer Someren 27-08-1745 weduwe Coolen 21-08-1830
1830-1852 Anna Maria Coolen Asten 06-06-1783 weduwe Lammers 28-02-1852
1852-1859 Piet van Oosterhout Asten 21-12-1802 Francijn van de Ven Someren 12-03-1805
D87a 1859-1869 Piet van Oosterhout Asten 21-12-1802 Francijn van de Ven Someren 12-03-1805
D114 1869-1879 Carel van Doorne Someren 30-05-1840 Wilhelmina van Rut Someren 23-07-1845
D119 1879-1884 Carel van Doorne Someren 30-05-1840 Wilhelmina van Rut Someren 23-07-1845 naar D122
D119 1884-1890 Joannes Maria Bosch Someren 07-02-1855 Johanna Waarsenburg Someren 08-02-1862
D120 1890-1893 Joannes Maria Bosch Someren 07-02-1855 Johanna Waarsenburg Someren 08-02-1862 naar Soerendonk
D120 1893-1900 Bartholomeus Kortooms Asten 24-08-1860 Theodora Hoebergen Asten 04-03-1859 naar D123
D141 1900-1910 Peter Johannes Michiels Asten 21-02-1868 Anna Cornelia Vossen Grathem 01-02-1878
D132 1910-1920 Peter Johannes Michiels Asten 21-02-1868 Anna Cornelia Vossen Grathem 01-02-1878
D135 1920-1929 Peter Johannes Michiels Asten 21-02-1868 Anna Cornelia Vossen Grathem 01-02-1878 naar Helmond
D135 1929-1930 Bartholomeus Kuijpers Asten 20-07-1900 Johanna Maria Rijsdijk Gastel 07-01-1900
22 1930-1937 Bartholomeus Kuijpers Asten 20-07-1900 Johanna Maria Rijsdijk Gastel 07-01-1900 naar Hemel
22 1937-1938 Johannes Wilhelmus Kortooms Asten 31-01-1902 Maria Josephina Brouwers Deurne 01-01-1902

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2024, 11:02:36

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen