logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E501

Volgens de verpondingen over de periode 1680-1713 is Jan Hendrik Jacobs eigenaar van een huis op Heusden:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 30:
Jan Henderick Jacobs.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 11:
Jan Henderickx.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 13:
Jan Hendericx.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 65 verso:
21-09-1736, Huijbert Willem Berckers.
Jan Hendrickx. In de bede ƒ 3-1-12.

Johannes Hendrik Jacobs is geboren te Asten op 19-05-1648 als zoon van Henrici Jacobi en Maria Guilelmi (zie Voormalig huis E110). Hij is op 23-04-1673 te Asten getrouwd met Wilhelmina Thijssen, geboren te Asten rond 1650 als dochter van Mathijs van Heuchten en Maria Goort Mathyssen (zie Voormalig huis E509).

1637, Aprilis 9; contraxerunt sponsalia Jan Hendricks et Willemke Thijssen coram testibus Willem Linders et Dirck Hendrix.
1637, Aprilis 23; matrimonio coram testibus Dirck Hendrix et Willem Linders.

9 april 1637; ondertrouwcontract van Jan Hendricks en Willemke Thijssen voor getuigen Willem Linders en Dirck Hendrix.
23 april 1637; huwelijkscontract voor getuigen Dirck Hendrix en Willem Linders.

Het gezin van Johannes Hendrik Jacobs en Wilhelmina Thijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-02-1674
2 Mathias Asten 09-12-1676 Asten 22-11-1711
Maria Jansen Roymans
Asten 27-10-1727
3 Henricus Asten 15-01-1680
4 Wilhelmus Asten 15-02-1683
5 Helena Asten 02-05-1686
6 Johannes Asten 13-08-1689
7 Johanna Asten 10-03-1694

Vader Henrici Jacobi is Hendrik den Hoevenaer die in 1640 de 'Seren Hoeve' van de heren van Asten pachtte en in 1659 door hem deels gekocht werd. Rond 1680 is de 'Seren Hoeve' afgebrand.

Johannes Hendrik Jacobs heeft een gekocht stuk land niet betaald:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio139; 08-07-1676:
Willem Abraham Lomans mede namens Jan Lomans, zijn broeder en Jan Gijben getrouwd met Joostien Abraham Lomans, aanlegger contra Jan Hendrick Jacobs, gedaagde. Betreft een transport de dato 06-03-1676 waarbij gedaagde heeft gekocht land in de Behelp. Koopsom ƒ 150,-. Hij heeft niet betaald. Het land wordt executabel om de kosten op gedaagde te verhalen. 

Johannes Hendrik Jacobs heeft een schuld bij Jan Peeters van Luytelaer:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 121 verso; 23-04-1682:
Jan Hendrick Jacobs is schuldig aan Jan Peeters van Luytelaer, te Maerheese ƒ 50,- à 5%. Marge: 01-05-1685 voldaan.

Een dienstbode van Johannes Hendrik Jacobs moet nog worden betaald:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 40; 30-09-1682:
Margreta Peeters, aanlegger contra Jan Hendrick Jacobs, gedaagde. Aanlegster wil betaling van 5 gulden en één el fijn lijnwaad wegens arbeidsloon als dienstbode bij gedaagde.

Johannes Hendrik Jacobs verkoopt een heiveld:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 172; 08-06-1683:
Jan Hendrick Jacobs verkoopt aan Aert Goorts en Antonis Wouters de Groodt een heiveld te Heusden 1 lopense naast de weduwe Leendert van Heughten en de Heer van Asten.

Johannes Hendrik Jacobs heeft nog meer schulden, waarvan er een pas in 1740 wordt afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 220 verso; 17-04-1685:
Jan Hendrick Jacobs is schuldig aan Jan Peeters van Luytelaer, te Maerheese ƒ 100,- à 5%. Borgen zijn Marten Antonis, Dirck Marcelis en Dirck Hendrick Jacobs. Marge: 23-01-1741 Antony Heycoop, procureur, is namens Hendrick Bruynen, te Maerheese, procuratie de dato 03-05-1740, bij akkoord, van deze ƒ 100,- voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 210 verso; 03-05-1740:
Hendrik Bruynen, te Maarheeze, geeft opdracht aan Antony Heycoop, procureur, om namens hem in te vorderen een obligatie van ƒ 100,- à 5% de dato  17-04-1685, Asten ten laste van Jan Hendrik Jacobs met als borgen Marten Antonis, Dirk Marcelis en Dirk Hendrik Jacobs en uitgezet door wijlen Jan Peters van Luytelaar, grootvader van de comparant.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 76; 20-11-1694:
Jan Hendrick Jacobs is schuldig aan Thomas Hoefnagel ƒ 150,- à 5% wegens geleend geld van wijlen Jan Hoefnagel, vader van Thomas.

Johannes Hendrik Jacobs verkoopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 36; 08-06-1701:
Jan Hendrick Jacobs verkoopt aan Dirck Marcelissen van Heughten groes of dries den Hoogendries op den achtersten Diesdonck 1 lopense naast de Heer van Asten. Verponding 10 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 100,-.

Johannes Hendrik Jacobs wordt daarna in de archieven niet meer genoemd, maar het is vooralsnog onduidelijk wanneer hij is overleden. Wilhelmina Thijssen is vermoedelijk als Willemke Jacobs op 20-11-1707 te Asten overleden en rechts haar doodakte.

Zoon Mathias Jan Hendricks is geboren te Asten op 09-12-1676 en op 22-11-1711 te Asten getrouwd met Maria Jansen Roymans, geboren te Asten op 22-09-1688 als dochter van Jan Peeter Roijmans en Cornelia Antonij de With (zie Laarbroek 10):

Het gezin van Mathias Jan Hendricks en Maria Jansen Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 23-07-1712 Asten 08-05-1735
Maria Peeters
>1772 zie Voormalig huis G609
2 Petrus Asten 14-11-1713 Asten 03-03-1737
Elisabeth Jansen van Rest
zie ook Voormalig huis B446
3 Johanna Asten 26-11-1714 Kind Asten ±1714
4 Johannes Asten 19-10-1715
5 Mathias Asten 22-03-1717
6 Henricus Asten 20-09-1718
7 Helena Asten 31-03-1720
8 Martinus Asten 03-05-1721
9 Johanna Asten 09-02-1722 ±1743
Johannes Jansse Roeters
*
zoon Hendrick, zie Emmastraat 8
10 Antonia Asten 06-02-1724
11 Maria Asten 26-03-1725
12 Jacobus Asten 08-05-1726
13 Gerardus Asten 23-06-1727

*  stiefvader Huijbert Wilbers is getuige bij de doop van hun eerste kind

Mathias Jan Hendricks worstelde met zijn gezondheid en zoekt doktoren buiten Asten: 

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 43; 21-07-1714:
Bedelvergunning. Schepenen van Asten verklaren dat Mattijs Jansse, onze inwoner, ons heeft laten weten dat hij nu eenige tijt agter den anderen met soodanige sieckte en qualen onderworpen is geweest dat hij tot sijn ligchaems onderhout altemaal met sijn handen de kost winnen niet heeft connen verdienen, alsmede dat de medecijnen die bij hem alhier sij gebruyckt ontrent sijn sieckte van geen effect sijn geweest. In de hoop zijn voorgaande gezondheid weer terug te krijgen en voor zijn vrouw en kinderen weer de kost te kunnen verdienen wil hij zich begeven naar medecijnmeesters elders. Wij verlenen hem, pro deo, deze attestatie en hopen dat iedereen die dit vertoond wordt hem voor een arm maar eerlijk man houdt en hem alle hulp zal verlenen.

Mathias Jan Hendricks is op 27-10-1727 te Asten overleden en Maria Jansen Roymans is op 25-11-1731 te Asten hertrouwd met Huybert Wilberts, geboren te Asten op 29-10-1702 als zoon van Willibrordus Huybers en Catharina Thonis Goorts (zie ook Voormalig huis G549). Huybert Wilberts wordt ook wel Huybert Wilbers Berckers, een naam die zijn vader heeft aangenomen, of Huybert Wilbers van der Loo, een naam van zijn grootvader, genoemd:

Compareerde voor schepenen deses betijckent Huijbert Wilberts van der Loo jongemans en Marij, weduwe van Teijs Janssen bruijt beijde geboortigh en woonagtighalhier dewelcke versoecken in wettighe ondertrouw ingeschreven te worden om naa drie onverhinderde sondaaghse proclamatien in den staat des huwelijks te worden bevestight. Actum Asten den tienden November 17C een en daartigh.
Naa blijckinge van drij onverhinderde gebooden soo sijn deese bovenstaande persoonen in den staat des huwelijks bevestight. Actum Asten den vijff en twintighsten November 17C een en dertigh.

25 9bris 1731; juncti sunt matrimonio Huijbert Wilbers van der Loo et Maria Tijs van Heugten; testes Antonius Jaspers et Margarita Jacobs van Heugten.

25 november 1731; huwelijk van Huijbert Wilbers van der Loo en Maria Tijs van Heugten; getuigen Antonius Jaspers et Margarita Jacobs van Heugten.

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk geboren. Maria Jansen Roymans moet voor haar tweede huwelijk nog een staat en inventaris opmaken en van haar dertien kinderen zijn er dan nog zes in leven:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 266; 25-11-1731:
Mary Teyssen weduwe Teys Janssen, maakt ten behoeve van haar zes onmondige kinderen een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen met Huybert Wilbert van der Loo.
Roerende goederen: onder andere een koets en bed met toebehoren, twee kisten en een kastje, een gootbank met schotels en lepels, enige ketels, potten en pannen, een spinnewiel, een os, twee koeien en een rund, enig landbouwgereedschap, een kar voor een os met toebehoren.
Onroerende goederen: 1⁄3e deel in huis, hof en aangelag op Heusden 3 lopense, ene zijde Dirck van Heughten, andere zijde Jacob Leenders van Heughten, ene einde Jan Dircx, andere einde de straat; 1⁄3e deel van een akker in de Behelp 4 lopense naast Jan Benders; 1⁄3e deel van een akker aan het loopenswaeter gelegen 3 lopense naast Dirck van Heughten; 1⁄3e deel in den Vennacker 2 lopense naast Dirck van Heughten. 

Er wordt beslag gelegd op de goederen van Huybert Wilberts voor een achterstand in de verponding:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 37; 28-12-1737:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Lambert van den Boomen, waarnemend collecteur der verpondingen, 1735, namens Cornelis Lambers en Antoni Haasen, legt, tot verhaal van de verschuldigde verponding van ƒ 3-18-00, beslag op de vaste goederen van  Huybert Wilberts.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 87 verso; 07-10-1738:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Jan Jan Smits, collecteur der verponding, 1736, legt beslag op de vaste goederen van Huybert Wilberts, tot verhaal van ƒ 7-09-00.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 134; 15-08-1739:
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Michael van Nieuwstad, als collecteur der verponding, 1738, beslag op de vaste goederen van Huybert Wilberts tot verhaal van ƒ 7-04-00. 

Huybert Wilberts heeft ook nog een schuld af te lossen van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 24; 12-10-1739:
Pieter Loomans, aanlegger contra Huybert Wilberts, gedaagde. Gedaagde is schuldig ƒ 11-17-0 wegens geleverd coorn aan de weduwe Tijs Hendriks, nu gedaagdes vrouw. 

Volgens de bewoningslijst van 1736 is Huybert Wilberts eigenaar, maar in het archief van 1740 worden zijn goederen geëxecuteerd en zijn volgens de verpondingen in eigendom van Dries Dirk van Heugten (zie Voormalig huis E502). Inwonend is ook zijn stiefzoon Johannes Tijssen, geboren te Asten op 19-10-1715:

Jaar Eigenaar nummer 16 Heusden Bewoners nummer 16 Heusden
1736 Huijbert Wilberts Huijbert Wilberts en Jan Teyssen

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 217 verso; 08-01-1740:
Gerrit van Riet, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der verpondingen, 1738, executeert de goederen van Huybert Wilberts, te Heusden. Hij verkoopt aan Dries Dirks van Hugten huis, hof en aangelag 2½ lopense, ene zijde Dries van Hugten, andere zijde Leendert Jacobs, andere einde Jan Dirks; land de Behelpenacker 3 1⁄2 lopense naast Jan Benders; land de Goortjensacker 3 lopense naast Jelis van Helmont; land de Venacker 2 lopense naast de weduwe Teunis Verhindert; groes het groot Bemtje 3 1⁄2 lopense naast Jan Peters; groes het kleyn Bemtje 2 lopense naast Jacob Leenders; groes het Kalvereeusel 1 1⁄2 lopense naast Jan Dirx; groes en weiveld het Weyvelt 5 lopense naast Dirk van Hugten. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 3-0-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; 3 vat en 3 cop rogge per jaar aan Michael van Nieuwstad cum suis te lossen met 14 stuiver per vat tegen de penning 25. Koopsom ƒ 90,-.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 138 verso:
Nu Dries Dirk van Hugten transport 07-01-1740.
Huijbert Wilberts.
Huijs, hoff en aangelagh 2½ lopense. In de bede ƒ 3-1-12.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 177:
Andries Dirk van Hugten.
Huijs, hoff en aangelag, het huijs is verandert tot een schuur aant volgende huijs, 2½ lopense.

Huybert Wilberts en Maria Jansen Roymans verhuizen naar het dorp (zie Voormalig huis G417).

In het huizenquohier over de periode 1741-1781 is het huis eerst onbewoond en vanaf 1746 staat het als schuur benoemd:

Jaar Eigenaar nummer 16 Heusden Bewoners nummer 16 Heusden
1741 Dries Dirk van Hugten onbewoont
1746 Dries Dirk van Hugten onbewoont
1751 is tot een schuur gemaakt
1756 is tot een schuur gemaakt
1761 is tot een schuur gemaakt
1766 is tot een schuur gemaakt
1771 is tot een schuur gemaakt
1781 is tot een schuur gemaakt

Volgens het archief komt deze schuur in 1789 in handen van Jan de Groot als derde echtgenoot van Wilhelmina Hendrik Lammers (zie Voormalig huis E502 en Voormalig huis E503):

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 178; 16-02-1789:
Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voogden over Josyna en Dirk, onmondige kinderen van wijlen Hendrik van Hugten en Willemina Lambers eerste huwelijk, Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel, als voogden over Johannis en Hendrien, onmondige kinderen van wijlen Marten Dirks en Willemina Lambers tweede huwelijk, Jan de Groot weduwnaar Willemina Lambers derde huwelijk voor zichzelf en als vader en voogd over zijn drie onmondige kinderen. Zij verdelen de goederen gekomen van wijlen Hendrik van Hugten alles ingevolge de Costuymen en het versterfrecht deze heerlijkheid Asten, breder in het request omschreven:
3e lot krijgt Jan de Groot een gedeelte van het groot huis, strekkende van de schaapskooi ten einde uit en de grond daaraan horende genaamd schuur en aangelag 160 roeden, ene zijde kinderen Marten Dirks, andere zijde Jacobus van Hugten; land den Heykamp 1 lopense; land Goortjesakker 3 lopense; de schop en de grond daaronder 2 roeden 15 voet komende van het aangelag van het groot huis, ene zijde kinderen Marten Dirks, andere zijde de straat; land den Behelpsenacker zoals afgepaald; land den Varrenhofakker hiervan 93 roede 15 voet; groes 7 lopense; groes Slaatse Weyvelt 5 copse hiervan en nog een groter veld hiernaast gelegen samen 329 roeden. Verponding ƒ 8-5-12 per jaar voor een 1⁄4. Bede ƒ 2-7-05 per jaar voor 7⁄8. Belast met 3¼ cop rogge per jaar aan den Armen van Helmond.

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 is de schuur eigendom van Jan Marten Dirks (zie Voormalig huis E502):

Kadaster 1811-1832; E501:
Schuur groot 06 roede 30 el, achterste Heusden.
Eigenaar: kinderen Jan de Groot
Opmerking: is waarschijnlijk de schuur genoemd in de huizenlijst.

01

02

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jan Hendrik Jacobs Asten 19-05-1648
Heusden huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Huijbert Wilberts Asten 29-10-1702 Huijbert Wilberts en Jan Teyssen Asten 11-06-1702
1741 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 onbewoont
1746 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 onbewoont
1751 is tot een schuur gemaakt onbewoont
1756 is tot een schuur gemaakt onbewoont
1761 is tot een schuur gemaakt onbewoont
1766 is tot een schuur gemaakt onbewoont
1771 is tot een schuur gemaakt onbewoont
1776 is tot een schuur gemaakt onbewoont

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 12 december 2023, 16:38:38

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen