logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E503

Jan de Groot is weduwnaar van Wilhelmina Hendrik Lammers (zie Voormalig huis E502) en wil hertrouwen. Het is aan hem om een staat en inventaris, waarin dit huis wordt genoemd, op te maken voor zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief126 folio 197; 27-06-1789:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Willem de Groot weduwnaar Willemina Lambers ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen. Hij wil hertrouwen met Jennemaria van Bree, te Lierop.
Vaste goederen: een gedeelte van het groot huis, strekkende van de Schaapskooy ten einde uit, met de grond daarbij en aanhorende genaamd; schuur en aangelag te Heusden 160 roeden; land den Heykamp 1 lopense; land Goortjensakker 3 lopense; de schop met de grond 2 roeden 15 voet; land den Behelpsenakker hiervan 82 roeden; land de Varrenakker hiervan 93 roeden; groes 7 lopense; groes het Slaatse Weyvelt hiervan 5 copse met nog een perceel daarnaast samen 329 roeden. Deze goederen zijn gekomen van wijlen Willemina Lambers acte 16-02-1789.
Roerende goederen: Willemina Lambers heeft voor haar huwelijk met Jan de Groot een inventaris opgemaakt de dato 06-04-1782 van de goederen welke zijn met Martens Dirks had bezeten en daarvoor een inventaris de dato 28-06-1777 als weduwe van Hendrik van Hugten. Door het overlijden van Willemina Lambers met achterlating van respectievelijk 2, 2 en 3 kinderen uit deze huwelijken, zijn al deze goederen verkocht om de schulden op de boedel te betalen en wat daarna overschiet ten goede te laten komen aan de diverse kinderen.

Ook worden daarna de huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 199; 27-06-1789:
Jan de Groot, weduwnaar Willemina Lambers waarbij drie kinderen wil hertrouwen met Jennemaria van Bree, te Lierop. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Als de bruidegom komt te overlijden voor de bruid zonder, uit dit huwelijk, kind(eren) na te laten dan zal zij in de boedel mogen blijven zitten. Mocht zij dit niet willen dan mag zij er met meeneming van de door haar ingebrachte goederen en ƒ 300,- uittrekken.

Jan Willem de Groot is op 12-07-1789 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Wilhelmus van Bree, geboren te Lierop op 05-09-1750 als dochter van Wilhelmus van Brey en Maria Sanders:

01

Het gezin van Jan Willem de Groot met Wilhelmina Hendrik Lammers en met Johanna Maria van Bree:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martina Asten 02-01-1783 Asten 20-05-1810
Peter Hoebergen
Asten 21-11-1825 zie ook Voormalig huis B384
2 Maria Asten 27-04-1784 Kind Asten 19-07-1788
3 Wilhelma Asten 11-10-1785 Kind Asten 07-08-1793
4 Helena Asten 22-06-1787 Kind Asten 10-10-1794
5* Johannes Asten 10-11-1791 Ongehuwd Asten 07-02-1854 zie ook Voormalig huis G655

*  kind uit het tweede huwelijk van Jan Willem de Groot

Jan Willem de Groot deelt ook mee in de erfenis van Wilhelmina Hendrik Lammers:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 178; 16-02-1789:
Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voogden over Josyna en Dirk, onmondige kinderen van wijlen Hendrik van Hugten en Willemina Lambers eerste huwelijk, Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel, als voogden over Johannis en Hendrien, onmondige kinderen van wijlen Marten Dirks en Willemina Lambers tweede huwelijk, Jan de Groot weduwnaar Willemina Lambers derde huwelijk voor zichzelf en als vader en voogd over zijn drie onmondige kinderen. Zij verdelen de goederen gekomen van wijlen Hendrik van Hugten alles ingevolge de Costuymen en het versterfrecht deze heerlijkheid Asten, breder in het request omschreven:
3e lot krijgt Jan de Groot een gedeelte van het groot huis, strekkende van de schaapskooi ten einde uit en de grond daaraan horende genaamd: Schuur en aangelag 160 roeden, ene zijde kinderen Marten Dirks, andere zijde Jacobus van Hugten; land den Heykamp 1 lopense; land Goortjesakker 3 lopense; de schop en de grond daaronder 2 roeden 15 voet komende van het aangelag van het groot huis; land den Behelpsenacker zoals afgepaald; land den Varrenhofakker hiervan 93 roede 15 voet; groes 7 lopense; groes Slaatse Weyvelt 5 copse hiervan en nog een groter veld hiernaast gelegen samen 329 roeden. Verponding ƒ 8-5-12 per jaar. Bede ƒ 2-7-05 per jaar. Zie voor egalisatie met het 2e lot. Belast met 3½ cop rogge per jaar aan den Armen van Helmond.

Uit de bewoningslijst rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 blijkt het eigendom van dit nieuwe huis gebouwd uit een schaapskooi van Jan de Groot:

Jaar Eigenaar nummer 16 Heusden Bewoners nummer 16 Heusden
1798 Jan de Groot Jan de Groot
1803 Jan de Groot Jan de Groot

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 153 verso: Jan de Groot en kinderen 5⁄7e en de kinderen alleen 2⁄7e bij deling 16-02-1789.
Jan de Groot en 3 kinderen.
Nieuw huijs, eerst een schaapskooij.

Hieronder een foto van een schaapskooi:

02

Johanna Maria van Bree is op 03-10-1807 te Asten overleden en Jan Willem de Groot is te Asten op 16-08-1817 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat zoon Jan de Groot als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; E503:
Huis en erf, groot 02 roede 02 el, achterste Heusden, klassen 9.
Eigenaar: Jan de Groot.

03

04

Jan de Groot verhuist rond 1842 naar het dorp (zie Voormalig huis G655) en op basis van de kadastrale legger is zijn zwager Peter Hoebergen vanaf 1839 samen met zijn kinderen eigenaar. Martina de Groot is geboren te Asten op 02-01-1783 en op 20-05-1810 getrouwd met Peter Hoebergen, geboren te Asten op 27-11-1778 als zoon van Willem Dirk Hoebergen en Maria Janse Verreyt (zie Voormalig huis B384).

Het gezin van Martina de Groot en Peter Hoebergen: 

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 29-09-1811 Kind Asten 23-10-1811
2 Dorothea Asten 26-08-1812 Ongehuwd Asten 15-02-1834
3 Wilhelmus Asten 11-11-1813 Kind Asten 03-09-1814
4 Wilhelmus Asten 17-01-1815 Ongehuwd Asten 08-07-1857
5 Maria Asten 29-08-1817 Asten 13-09-1839
Joannes Janssen
Asten 22-01-1884 zie Voormalig huis B384
6 Joanna Asten 22-05-1819 Kind Asten 13-02-1821
7 Francisca Asten 30-05-1820 Kind Asten 30-05-1820
8 Joannes Asten 18-07-1821 Kind Asten 09-05-1822
9 Joannes Asten 08-01-1823 Mierlo 03-06-1862
Johanna van Hoof
Asten 20-06-1884
10 Wilhelmina Asten 19-11-1825 Kind Asten 19-11-1825

Martina de Groot is op 21-11-1825 overleden en rond 1839 is het huis in bezit gekomen van Peter Hoebergen en zijn kinderen. Zij woonden daarvoor in Ommel (zie Voormalig huis B384) en Peter Hoebergen is te Asten op 30-04-1859 overleden. 

In het huis komt wonen zoon Johannes Hoebergen, geboren te Asten op 03-01-1823 als zoon van Peter Hoebergen en Martijna de Groot. Ook zijn broer Wilhelmus Hoebergen, geboren te Asten op 17-01-1815, woont tot zijn overlijden te Asten op 08-07-1857 bij hem in. Johannes Hoebergen is op 03-06-1862 te Mierlo getrouwd met Johanna van Hoof, geboren op 27-05-1828 te Mierlo als dochter van Arnoldus van Hoof en Maria Baams. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij eerst op huizingnummer D104b en vanaf 1869 nummer D134:

06

Ook in de periode 1879-1890 wonen Johannes Hoebergen en Johanna van Hoof in het huis met huizingnummer D141:

07

Johannes Hoebergen vertrekt met zijn gezin rond 1882 naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis G1390) en linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-11-1881 

De pachter en bewoner van het huis is Wilhelmus van Heugten geboren te Asten op 09-01-1823 als zoon van Judocus van Heugten en Anna Lint (zie Zand 21). Hij is op 16-04-1858 te Asten getrouwd met Johanna Verheijen, geboren op 08-07-1828 te Asten als dochter van Johannes Verheijen en Johanna van Heugten (zie Diesdonk 26). Zij verhuizen in 1884 naar de Stegen (zie Stegen 64). Als Johannes Hoebergen op 20-06-1844 komt te overlijden, verkoopt Johanna van Hoof als zijn weduwe het huis rechtsboven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-05-1885.

Rond die tijd krijgt het huis kadasternummer E1699, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

De nieuwe eigenaar en bewoner is Elisabeth Driessen, geboren te Asten op 06-07-1847 als dochter van Gerardus Driessen en Elisabeth van Geffen (zie ). Zij is sinds 17-10-1881 weduwe van Antonie Smits, geboren te Asten op 28-06-1846 als zoon van Wilhelmus Smits en Johanna Berkvens (zie ), met wie zij op 09-02-1871 te Asten getrouwd was. Elisabeth Driessen is op 09-01-1889 te Asten overleden en haar kinderen verhuizen naar Deurne en het dorp.

Volgens de kadastrale legger is het huis verkocht aan Johannes Paulus Aarts, die het vrijwel gelijk doorverkoopt aan Johannes Franciscus Mennen. Hij woont elders in Heusden (zie Kasteellaan 6 tot en met 8) en verhuurd het aan derden.

Vanaf 1888 woont Antonius van Seccelen, geboren te Asten op 20-10-1825 als zoon van Johannes van Seccelen en Elisabeth Smits (zie Voormalig huis D275), in het huis. Hij is op 23-02-1867 te Asten getrouwd met Joanna Maria van Helmond, geboren op 10-10-1833 te Asten als dochter van Francis van Helmond en Maria Verbogen (zie Voormalig huis E1044).

Antonius van Seccelen en Joanna Maria van Helmond wonen ook in de periode 1890-1900 in het huis met dan huizingnummer D142:

08

Johanna Maria van Helmond overlijdt te Asten op 18-01-1895 en Antonius van Seccelen verhuist aan het einde van de periode naar het Liefdehuis, alwaar hij op 07-06-1912 overlijdt. Hieronder de overlijdensakte van Johanna Maria van Helmond en het bidprentje bij het overlijden van Antonius van Seccelen:

09 10

De nieuwe bewoner van het huis vanaf 1901 is Christiaan van Lierop, geboren op 11-02-1863 te Deurne als zoon van Daniel van Lierop en Christiaan de Wit. Hij is te Deurne op 31-01-1891 getrouwd met Antonia Koppens, geboren te Deurne op 10-04-1866 als dochter van Johannes Koppens en Petronella Denier (zie Voormalig huis E458 en E459). Ook in de periode 1900-1910 wonen Christiaan van Lierop en Antonia Koppens nog met hun gezin in het huis met dan huizingnummer D164:

11

In 1910 verhuist Christiaan van Lierop met zijn gezin naar Vlierden en komt Antonie Peter Berkers, geboren te Asten op 03-02-1871 als zoon van Antonius Berkers en Antonia van Loon (zie Kasteellaan 6 tot en met 8) in het huis wonen. Hij is op 08-04-1910 te Asten getrouwd met Wilhelmina Gorissen, geboren op 26-02-1884 te Asten als dochter van Johannes Gorisse en Maria Anna Lemmen (zie Antoniusstraat 34). Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen Antonie Peter Berkers en Wilhelmina Gorissen met hun gezin in het huis met huizingnummer D156 en D158:

12

Zij vertrekken rond 1925 naar Sengers Broek 2 (zie Sengersbroekweg 2) en het huis komt in handen van zoon Johannes Mennen van eigenaar Johannes Franciscus Mennen. Johannes Mennen is geboren te Asten op 08-01-1900 als zoon van Johannes Mennen en Hendrica Berkers (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Hij is op 06-02-1926 te Deurne getrouwd met Anna Maria Welten, geboren op 07-03-1900 te Deurne als dochter van Francis Welten en Johanna Maria Meulendijks. Het huizingnummer is D158 ook bekend staand als Antoniusstraat 60:

13

Ook in de periode 1930-1938 wonen Johannes Mennen en Anna Maria Welten met hun gezin in het huis op de Antoniusstraat 60:

14

Johannes Mennen vertrekt rond 1935 naar de Berken (zie Voormalig huis B1050) en later naar Vosselen 11 (zie Dijkstraat 45). Volgens de kadastrale legger is het huis gekocht door Hubertus Leenders, geboren te Asten op 04-03-1903 als zoon van Antonie Leenders en Antonetta Vervoordeldonk (zie Behelp 2A). Hij is op 25-02-1935 te Someren getrouwd met Jacoba van Kol, geboren te Someren op 25-06-1907 als dochter van Jan Willem van Kol en Allegonda Voets.

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-07-1938 en van 16-11-1939 de geboortes van dochters Antonetta en Wilhelmina:

16 17

Links een foto van Hubertus Leenders en Jacoba van Kol bij het huwelijk van dochter Allegonda Antonia (Alda) Leenders met Bert van Bussel omstreeks 1964 voor de Antonius van Padua kerk in Heusden.

18 19

Jacoba van Kol is op 06-09-1966 te Asten overleden en Hubertus Leenders is op 10-05-1968 te Eindhoven overleden. Hieronder het bidprentje van Jacoba van Kol en hun graf op de begraafplaats bij de Antoniuskerk in Heusden:

20 21

Ongeveer op die plaats is in 1995 een nieuw huis gebouwd.

Overzicht bewoners

Heusden huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Jan de Groot Asten 15-09-1731 Jan de Groot Asten 15-09-1731
1803 Jan de Groot Asten 15-09-1731 Jan de Groot Asten 15-09-1731
Kadasternummer E503
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E503 1832 Jan de Groot Asten 10-11-1791
Antoniusstraat 60
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1817 Jan de Groot Asten 15-09-1731 Johanna Maria van Bree Lierop 05-09-1750 16-08-1817
1817-1839 Jan de Groot Asten 10-11-1791
1839-1854 Peter Hoebergen Asten 27-11-1778 met kinderen en Jan de Groot 07-02-1854
1854-1859 Peter Hoebergen Asten 27-11-1778 met kinderen 30-04-1859
1859-1862 onbekend
D104b 1862-1869 Johannes Hoebergen Asten 03-01-1823 Johanna van Hoof Mierlo 27-05-1826
D134 1869-1879 Johannes Hoebergen Asten 03-01-1823 Johanna van Hoof Mierlo 27-05-1826
D141 1879-1881 Johannes Hoebergen Asten 03-01-1823 Johanna van Hoof Mierlo 27-05-1826 naar Wolfsberg
D141 1811-1884 Wilhelmus van Heugten Asten 09-01-1823 Joanna Verheijen Asten 08-07-1828 naar Voordeldonk
D141 1885-1889 Elisabeth Driessen Asten 06-07-1847 weduwe Smits 09-01-1889
D141 1889-1890 Antonius van Seccelen Asten 20-10-1825 Joanna Maria van Helmond Asten 10-10-1833
D142 1890-1900 Antonius van Seccelen Asten 20-10-1825 Joanna Maria van Helmond Asten 10-10-1833 naar Asten
D164 1900-1910 Christiaan van Lierop Deurne 11-02-1863 Antonia Koppens Deurne 10-04-1866 naar Vlierden
D156 1910-1920 Antonie Peter Berkers Asten 03-02-1871 Wilhelmina Gorissen Asten 26-02-1884 naar D170a
D158 1920-1924 Antonie Peter Berkers Asten 03-02-1871 Wilhelmina Gorissen Asten 26-02-1884 naar Sengersbroek
D158 1925-1930 Johannes Mennen Asten 08-01-1900 Anna Maria Welten Deurne 07-03-1900
60 1930-1935 Johannes Mennen Asten 08-01-1900 Anna Maria Welten Deurne 07-03-1900 naar Berken
60 1935-1938 Hubertus Leenders Asten 04-03-1903 Jacoba van Kol Someren 25-06-1907

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 5 december 2023, 16:43:28

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen