logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E508

Dit huis wordt bewoond door Jan Belen sHaesen, geboren te Asten rond 1530 en rond 1558 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1560 Asten ±1590
Frans Aert Mighiels Timmermans
Asten ±1637
2 Philips Asten ±1562 Meijel
3 Johannes Asten ±1564
4 Anna Asten ±1566 Asten ±1587
Henrick Willem Henricks
zoon Ariaen
5 Johanna Asten ±1568 Asten ±1589
Henrick Thonis
dochters Lynken en Aiken
6 Catharina Asten ±1570 Asten ±1592
Cleas Mathijs Slechs
dochter Catharina × Jan Maes

Jan Belen sHaesen bewoont een hoeve te Heusden en over de erfdeling is de nodige ophef door de nazaten van de kinderen van Jan Belen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-10-1627:
Aanspraak voor Jacop Verdijsseldonck, als erfgenaam van Ariaen, zoon, wijlen Henrick Willem Henricx, aanlegger contra Marie weduwe Frans Art Timmermans, gedaagde.
1. Aanlegger zegt te weten dat Henrick voorschreven vier porties heeft verkocht, aan de gedaagde en zijn weduwe, uit de goederen gelegen op Heusden en gekomen van wijlen Jan Belen. Ook dat Henrick voorschreven dezelfde goederen, bij verkoop, den lesten Marty 1588, verkregen had van Jan Jan Belen, Catharina Jan Belen en Catharina, haar dochter, Henrick Thonis getrouwd met Johanna Jan Belen, Henrick Willems getrouwd met Anna Jan Belen op hun gelijkelijk verdeeld, na de dood van Jan Belen, hun vader.
2. Welcke voorschreven vier gedeelten de voorschreven Frans en Marie aen ende op hun genoemen met belooften, dat sij de voorschreven erffgenamen soude betaelen ende contenten en dat sij soude stecken hunnen voet in den schoen des voorschreven Henrix vercoopers ende hem dyen aengaende te houden coste- ende schadeloos.
3. Zo is het nochtans dat Frans en Marie in gebreke zijn gebleven om sommige der erfgenamen te voldoen. Maria is ook nog in gebreke gebleven om te betalen aan Catharyna Jan Belen de helft van ¼e deel ƒ 75,-, zoals afgesproken en ook aan de andere erfgenamen advenant is betaald.
4. Om welcke hellicht op te leggen ende te betaelen is die voorschreven aenlegger als erfgenaam van Ariaen Henricx, soone wijlen Henrick Willem Henricx voorschreven bevonnist van Jan Maes getrouwd sijnde mette voorschreven Catharyna.
5. Waervoor die voorschreven aenlegger genootsaeckt wordt de voorschreven verweerderse in rechte te roepen om hen te indemneren ende hen dyenaengaende te houden costeloos ende schadeloos gevuert sij de voorschreven goederen tsedert dertich jaeren herwaerts beseten, gebruyckt ende de vruchten ende baten daervan genooten heeft.
7. Aanlegger wil dat gedaagde zal worden aangesproken om te betalen de voorschreven ƒ 75,- als hellicht vande eenvierdedeel met intrest.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-10-1627:
Reproche voor Jacop Verdijsseldonck, aanlegger contra Marie weduwe Frans Aert Timmermans, gedaagde.
1. Dat Jan Belen, alias Shasen, en zijn vrouw, overleden zijnde, hebben nagelaten, zes wettige kinderen met name Flips, Jan, Anna, Johanna, Catharina en Maria hun gelijke hoiren en erfgenamen.
2. Zij delen de achtergelaten goederen gelegen op Heusden.
3. Henrick Willem Henricx, tutor getrouwd met Anna, Henrick Thonissen, tutor getrouwd met Johanna, Catharina Jan Belen getrouwd geweest met Claes Mathijs Slechs en Catharina, haar dochter, Jan Jan Belen, Flips Jan Belen, Frans Art Timmermans, tutor getrouwd met Maria.
4. Frans heeft het deel van Flips gekocht.
5-6. De overige drie erfgenamen verkopen op 31-03-1588 hun deel aan Henrick Willem Henricx elk deel ƒ 150,-.
7. Omdat Frans in deze goederen twee delen bezit, is hen geraden worden de goederen in zijn geheel te verkrijgen en is het zover gekomen dat zij Henrick, koper van de vier delen, met schone woorden en beloften zover hebben gekregen dat hij deze vier delen heeft overgegeven aan Frans en Maria met beloofte van te staen inde plaetsche van Henrick voorschreven ende hunnen voet te steecken in sijnen schoen ende dat sij de voorschreven vier deelen soude betaelen ende voldoen, sonder dat sij enichsints van de vercooperen soude belast ende gequelt worden.
15. Ten vijfden en is het voorschreven geschrift maar te houden voor een verworpen clad geschreven door Heer Jan Franssen, gedaagdes zoon, ten tijde van zijn studie in Cuelen, die tzelve naer tseggen ende duceren van sijne ouders geschreven heeft, gelijck dat wel te bespeuren is, soo tpretens geschrift veele hoochduytsche termijnen is willende brengen, die men in dese landen nyet gewoonlijck en is te gebruycken.
20. Waervuyt al oock sienelijck wordt gespeurdt dat het maer een opgesochte quitantie en is van de verweerdersse wesende een vrouwe loos schalck ende vol bedrochs nae de doodt van Ariaen Henricx gepracticeert ende van eene schooljonghen geschreven.
21. Wordt daerenboven ontkent dat het hanteecken oft merck van Ariaen Henricx soude wesen een cruysken.
22. Ariaen met zijn zusters, als kinderen en erfgenamen van wijlen Henrick Willem Henricx.
23. Dat hetzelve is rakende Catharyna, gedaagdes zuster, en niet Catharyna, haer nicht, tot wiens kindsdeel hier geprocedeert wordt.
25. Ende gelooft die aenlegger nyet oft de gedaegde en is van haere suster daervan ten vollen betaelt en dyen meer soo mach de gedaegde haere betalinghe op Catharyna, haer suster, verhaelen, die alnoch sufficient genoch is om haer daerinne te concenteren.

Maria Jan Belen is geboren te Asten rond 1560 en rond 1590 te Asten getrouwd met Frans Aert Mighiels Timmermans en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jan Asten ±1592 Priester te Keulen
2 Johanna Asten ±1595
3 Maria Asten ±1598 Asten ±1633
Marcelis Daendels
Asten ±1637
4 Art Asten ±1600

Frans Aert Mighiels Timmermans is rond 1625 te Asten overleden en Maria Jan Belen is rond 1635 te Asten overleden. Hun dochters Jenneke en Merike wonen in het huis, getuige de erfdeling en het onderpand bij een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 61; 08-07-1632:
Jenneken en Merye, dochters van wylen Frans Tymmermans geassisteerd met Geraert Dircx, hun momboir en deze mede namens Heer Jan, priester, wonende bij Ceulen, hun broeder, Aert sone Frans Tymmermans. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgen Heer Jan, Jenneke en Marie het landt bij den huys noortwaerts soals is afgepaelt, drye deelen in de huysinge. De hellicht in schuer en schop. de drye deelen in landt aen den Stap naer Somersche sijde, soo 't selve aldair oyck is affgepaelt. drye deelen van het groesveldt daerbij en aengelegen op Heusden, naeste het Sloot. Drye deelen in het hooyvelt de Weyen bij Wilput gelegen, naer Weert toe. Belast met 14 vat koren jaarlijks aan Heer Ruth van Someren van seecker aultair in de Kerck van Someren. 1 vat koren jaarlijks aan 'n altaar in de Kerk van Asten, 1 stuiver jaarlijks aan de Coster; ƒ 200,- à 6% aan het Clooster te Boxtel; ƒ 100,- à 6% aan Steven Aelberts te 's Hertogenbosch; ƒ 225,- à 7% aan Geraert Jacops van Weert te 's Hertogenbosch; ƒ 2,- jaarlijks aan de rentmeester Betsmeer van het Weeshuys te 's Hertogenbosch; 5½ stuiver jaarlijks voor drie percelen aan grondcijns. Het hout, staande op de percelen tussen de erven van de wederdelers, zal daarop drie jaar mogen staan en moet dan geruimd worden. Aert Frans Tymmermans, wederdeler, zal zich tevreden houden met soo veel erffs van den andere lande als hem competeert in placke daerop de principaele huysinge staet.
2e lot krijgt Aert Frans Tymmermans de halve schuur met de halve schop bij het huis op Heusden. het ¼e deel van het land daarbij gelegen tussen het land van Joost Joosten van Heuchten. het ¼e deel in het land aan de Stap gelegen, oostwaarts, tussen de straten. het ¼e deel in het Eusselvelt tussen de erffenisse van Aert Daendels; het ¼e deel in de beempt gelegen bij Wilput de Weyen. Belast met ƒ 150,- à 7% aan Henrick den Becker te 's Hertogenbosch; ƒ 4,- jaarlijks aan Mathijs van Hove te Asten; 5½ stuiver jaarlijks cijns van de grond.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 51; 19-01-1633:
Jenneke en Merike, dochters Frans Timmermans verkopen aan Gerard Dircx, hun oom, een cijns van ƒ 225,- à 7%. Te lossen op Sint Peter ten stael 1633. Onderpand huis, schuur, bakhuis, hof, dries en land te Heusden aan de Copystraet 7 lopense, ene en andere zijde erfgenamen Mathijs Philips Verrijt, ene en andere einde de straat; wei en land daaraan gelegen tussen het land van de Heren van Asten, ene zijde erfgenamen Mathijs Philips Verrijt, andere zijde en ene einde de straat, andere einde Jonker Wouter Beeck; beemd de Weyden 9 lopense, ene zijde erfgenamen Geraert Horck en de erfgenamen Jans in Behelp, andere zijde en ene einde Joost Joosten van Heuchten, andere zijde erfgenamen Mathijs Philips Verrijt.

Er is nog steeds onrust over de erfenis van Jan Belen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-09-1637:
Jan Maes en Jan Jan Belen, aanleggers contra de twee dochters van wijlen Frans Timmermans, gedaagden.
1. De gedaagden zeggen dat aanleggers desen processe vuyt haet ende quaede passie hun sijn aendoende en met intentie van haer vuyt hun goet te verjaeghen.
2. Het is waarachtig dat de schepenen van dit gerecht op 24 maart 1588 voor zich gecompareert hebben Henrick Willem Henricx getrouwd met Anna, Henrick Thonis getrouwd met Jenne mede met Lijnken en Aiken, hun dochters, Catharina Jan Belendochter en Catharina, de dochter van haar en Claes Mathias Slechts, Jan Jan Belens geassisteerd met Mathijs Jan Belen, zijn oom, Mathijs Henricx en Joost Henricx. En dat zij wilde verkopen, ieder hun 1⁄6e deel in huis, hof, groes en land te Heusden. Zijnde het goed daeraff hier questie en processe is.
3. De goederen zijn daarop affgehangen en gemijnt door Frans Aert Mighiels, vader van de gedaagden, voor 38 gulden per lopesaet en 10 slaegen.
4. Op 31 maart is Henrick Willem Henricx definitief koper geworden en heeft beloofd de koopcedulle te voldoen.
5. Op 16 december van dat jaar hebben koper en verkoper elkaar in de goederen behourlijcken gegoeyt, geerfft ende gevest.
6. Op die dag heeft ook de koper ten bate van Henrick Thonissen en zijn twee dochters uit de voorschreven goederen en zijn andere patrimoniele overgedragen een rente van 10 gulden en 10 stuiver conform de verkoopcedulle en dat deze penningen ten bate van de voorschreven twee dochters zouden blijven staan.
8. Alles blijkende uit de eygen handt van wijlen Lambert Verrijt, secretaris, waarvan de copie berust onder de aanleggers of hun raedt.
9. Daarna heeft Henrick Willem Henricxen de goederen overgedragen aan Frans Art Mighiels vulgo Timmermans, gedaagdes vader. Deze heeft ze vanaf 1588 in physelijcken ende vredelijcken possessie gehadt. En zoals gedaagden dit tot heden nog continueren.
10. Daarenboven heeft Catharina, dochter Jan Belen, medeverkoopster, zijnde geweest de eigen zuster van de gedaagdes moeder, vanaf 1588 tot omtrent 1632 in dit dorp gewoond, zijnde een cloecke vrouwe die nyet enige turbatie oft moeyenisse aender gedaagdes ouders ten respecte van de goederen gedaen heeft. Ze heeft hen de goederen met vrede en rust laten gebruiken. Zoals ook Jan Maes getrouwd met Catharyna de dochter van Catharina Jan Belen hen ook in vrede heeft laten wonen. Hij is toch ook meer dan 30 jaar met zijn vrouw getrouwd geweest en in dit dorp gewoond, zonder ooit over de goederen gesproken te hebben.
12. Dan komt nu, na het overlijden van gedaagdes ouders, vuyt eenen hoemoedighen moede dese twee onnooselen dochteren aenspreecken meynden de haer vuyt hen eygen goet te jaeghen tegen alle rechten. Sij sullen 't hun niet lichtelijcken over thoofft laeten trecken om alsoo hen goet te incorporeren.
13. Jan Belen, de mede-aanlegger, heeft gedaagden of hun ouders nooit aengesproecken.
14. Wel heeft Jan Maes, nu, omtrent 10 jaar geleden in rechte betrokken Jacob Verdijsseldonck erfgenaam van Arien, zoon van wijlen Henrick Willem Henricxs, hebbende Jan Maes de copie van de koopcedulle de dato 25-03-1488 in recht geexhibeert en hen aangesproken dat zijn vrouw nog vanwege de koop van haar kindsdeel niet voldaan zou zijn. Jacob Verdijsseldonck heeft toen in judicio bekent daerinne gehouden te sijn.
15. Jan Maes, in de voorschreven kwaliteit, is ongefundeert om dit part nu te willen halen bij de gedaagden.
21. De aanleggers hadden dan ook in recht behooren te roopen, hunne broeders, oft de gebruyckers van hun goet, te weten den Heer van Asten die Arts huns broeders, deel van de voornoemde goederen in koop verkregen heeft.
23. Hier is spraken van de pretense deylinge in den jaere 1608 geschiet, daer aff de gedaeghde geen copie en hebben mogen hebben.
25. Zij ontkennen ook, dat hun ouders souden hebben de paelen vuytgeworpen ende goederen 'tonrecht ende met gewelt te hebben blijven besitten zoals hier te Asten, plaats van goede politie, geweld geen plaats kan hebben.
27. Hunne eygen vuylicheyt brengen de aenleggers met den 16e artikel selve te baenen, daerbij verclaerende dat de moeder van Jan Maes huysvrouwe beleth heeft den gedaeghden ouders processe aen te doen. Zij ontkennen ook, dat Art, hun broeder, met de aanleggers soekt te akkorderen. De gedaagden persisteren bij hun conclusie.

Maria Frans Timmermans is geboren te Asten rond 1598 en rond 1633 te Asten getrouwd met Marcelis Daendels, geboren te Asten rond 1600 als zoon van Daniel Selen van Bussel. Zij hadden vermoedelijk geen kinderen en de broers en zussen van Marcelis Daendels verdelen de erfenis. Daniel Selen van Bussel is geboren te Asten rond 1570 als zoon van Jan Selen van Bussel en Jennen. Hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcelis Asten ±1600 Asten ±1633
Maria Frans Timmermans
Asten ±1637
2 Joostien Asten ±1605 Asten ±1630
Peter Peter Jansen van Haubraken
Asten ±1638
Jan Jacop Jan Gerarts
Asten 20-05-1662
3 Wilbort Asten ±1610 Ongehuwd Asten 17-11-1664
4 Johanna Asten ±1615 Ongehuwd Asten 07-12-1690

Uiteindelijk worden de goederen verkocht aan Jan Jacob Jan Gerarts:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 129 verso; 27-03-1637
Huybert sone Meester Jans Verdijsseldonck en Bertum Henrick sBruynen kerkmeesters te Someren en Jan Henricx en Bruysten Peter Maes Heilige Geestmeester te Someren. Zij verkopen aan Jan Jacops getrouwd met Joostien Daendels, Wilbort Daendels en Jenneken Daendels al de goederen door Frans Timmermans aan hen nagelaten en gelegen op Heusden. De kopers nemen ook alle hantschulden op zich met uitzondering van datgene dat aan de Heer van Asten betaald is. Zij zullen ook betalen de kosten, ter zake van het proces, aan advocaat van Asperen.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 136 verso; 08-10-1638:
Wilbort zoon wijlen Daniel Selen van Bussel verkoopt aan Jan Jacop Jan Gerarts getrouwd met Joostien Daendels, zijn zwager, zijn deel in de goederen op Heusden gelegen te weten in huis, hof, land, groes gekomen van Marcelis Daendels getrouwd geweest met Marie, dochter Frans Timmermans. Overeengekomen is dat de verkoper de boekweit, op het land staande, dit jaar zal mogen oogsten en behouden. De dorpslasten, voor dit jaar, zal hij moeten voldoen over de gehele goederen. De koper zal nog ƒ 50,- betalen.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 138; 18-10-1638:
Wilbort Jan Selen en Dryes Thomas Dryes als momboiren van Jenneken, onmondige dochter wijlen Daendel Selen van Bussel verkopen aan Jan Jacop Jan Gerarts getrouwd met Joostien Daendel Selen van Bussel haar deel in huis, hof, land, groes te Heusden. Gekomen van wijlen Seel Daendels, haar broeder, door overlijden van Merie, dochter Frans Timmermans, zijn vrouw. Koopsom ƒ 50,-.
De van Frans Timmermans geërfde goederen, worden doorverkocht aan Jelis Joost van Heugten:
Asten Rechterlijk Archief 75 folio 15 verso; 10-03-1639:
Jan, zoon van wijlen Jacop Jan Gerarts man van Joostien, weduwe van Peter, zoon van wijlen Peter Janssen van Haubraken en dochter van wijlen Selen van Bussel voor zichzelf en mede namens de Heilige Geest en Kerkmeesters van Someren vanwege de goederen gekomen van Aert Timmermans en ook namens Wilbort Daendels, zijn zwager. Als gerechte erfgenamen van wijlen Marcelis Daendels, hun broeder en zwager die zijn vrouw, Merie Frans Timmermans, overleeft heeft. Zij verkopen de nagelaten goederen aan Jelis Joosten van Heuchten te weten een huis, hof en land te Heusden, ene zijde Joost van Heuchten, andere zijde erfgenamen Jan Jacobs Eeckelcamp.

Tegelijkertijd koopt Joost Joosten van Heuchten een deel van een nabijgelegen hoeve op Heusden, die eerder in het bezit was van een ver familielid Reynder Jan Heuchtiens en in de buurt lagen van de goederen die zijn vader Joost Willems van Heuchten daar bezat:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 48; 30-03-1630:
Jan Goresz van Lierop en Joost van Heuchten, renuntiëren ten behoeve van de kinderen van wijlen Peeter Joosten Hooffman, al hun actierecht en competentie, als zij transportanten, uit kracht van evictie, door hun, bij wethouders alhier, gedaan in de goederen van wijlen Peeter Hooffmans te weten huis, hof, hofstad, land te Heusden. Marge: Gecasseert omdat partijen in de sin van scrijven niet en accordeerden.

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 54; 11-04-1630:
Joost Hooffmans en Marcelis Peter Heesmans verkopen aan Reynder Jan Heuchtiens huis, schop, hof, hofstad en land te Heusden, ene zijde Joost Willem van Heuchten, andere zijde Jonker Ariaen van Gerwen, ene einde de straat, andere einde Jan Gorts; wei daarbij gelegen, ene zijde Jonker Ariaen van Gerwen en anderen, andere zijde en ene einde Joost Willems van Heuchten, andere einde Jan Gorts; hooibeemd, ene zijde Jan Gorts, andere zijde Wilbert Jan Selen, ene en andere einde Jonker Ariaen van Gerwen; beemd den Horstbempt, ene zijde Jan Gorts, andere zijde Joost Willems van Heuchten, ene en andere einde Servaes van Weert ten Bosch; wei het Ven, ene zijde Joost Willems van Heuchten, andere zijde Jan Gorts, ene einde Servaes van Weert, andere einde de weg; land daer teyne aen ghelegen, ene zijde Joost Jan Willems, andere zijde Jan Gorts, ene en andere einde de weg; land den Heycamp, ene zijde Servaes van Weert, andere zijde Jan Gorts, ene en andere einde Joost Willems van Heuchten; hei, ene zijde de gemeente, andere zijde en ene einde Wilbert Jan Selen, andere einde Jonker Ariaen van Gerwen.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 70 verso; 13-04-1633:
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Henrick Stricken het 2⁄3e deel van zijn goederen te Heusden en aan Anthonis Vreynssen 1⁄3e deel te weten huis, hof, land, zand, hei en wei 41½ lopense, 3 roede, 8 voet zoals verkoper deze heeft gekocht van de erfgenamen Peter Hooffman. Belast met 11 stuiver per jaar grondcijns, ¼e deel van 1 mud rogge per jaar (30 stuiver per jaar) aan Jenneke Peter Thomas; ¼ e deel van 2 mud rogge per jaar (50 stuiver per jaar) aan het Onze Lieve Vrouwe altaar te
's Hertogenbosch; 1⁄3 e van een rente van ƒ 6,- per jaar aan de erfgenamen Peter Lemmens; 4 vat en 1 cop rogge per jaar, mate van Asten, aan Mercelis Henricx te Eyndhoven; 3 vat en 1 cop rogge per jaar, mate van Asten, aan Symon Baesen; 37½ stuiver per jaar aan het Capittel van Sint Jan te
's Hertogenbosch; ƒ 200,- à 5¼% aan Meester Geraert Kemp te 's Hertogenbosch.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 101 verso; 12-01-1638:
Dielis Henrick Aerts getrouwd met Lijntien, dochter Jan Henrick Stricken, Jan Michiels getrouwd met Aelken, Cornelis Peters getrouwd met Maria. Allen erven van Jan Henrick Stricken. Zij verkopen aan Joost Joosten van Heuchten 2⁄3e deel in een goet op Heusden en door Jan Henrick Stricken aangekocht van Reynder Jan Heuchtiens op 13-04-1633 en daarvoor eigendom van Peter Hoeffman. Belast met ƒ 1000,- à 5¼% afgesloten door Jan Henrick Stricken. Onderpand huis, hof, hofstad in de Stegen, ene zijde de Coestraet, andere zijde de verkopers en Anthonis Laurenssen, ene einde Goess van Heuchten, andere einde de straat; een eeussel of weiveld in de Stegen, ene zijde Teunis Canters, andere zijde Goess van Heuchten, ene einde de Coestraet, andere einde erfgenamen Michiel Franssen

Judocus (Joost) Joosten van Heuchten is geboren te Asten rond 1585 als zoon van Judocus Willems van Heuchten en Catharina Thijssen Philipsen. Hij is rond 1610 getrouwd met Handerske en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius (Jelis) Asten ±1612 Asten ±1635
IJken Gevaert Driessen
Asten ±1640
Johanna Philipsen
Asten 26-10-1676 zie Voormalig huis E128
2 Leonardus Asten ±1615 Asten ±1640
Heijlgondis Henricks
Asten 17-04-1680
3 Mathijs Asten ±1620 Asten 09-02-1648
Maria Mathyssen
Asten 03-02-1665 zie Voormalig huis E509

Bij de verpondingen van 1662 staat Joost van Heugten nog als eigenaar:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 50 verso:
Joost van Heughten, huijs.

Judocus (Joost) Joosten van Heuchten is te Asten op 24-11-1661 begraven:

01

De familie Joosten van Heugten bezat de nodige goederen op Heusden en de zonen Dielis, Leendert en Matijs erven deze goederen in drie loten. Dielis erft het huis op de Voorste Heusden, Leendert het ouderlijk huis en Joost een naastgelegen huis. Op de nevenstaande kadasterkaart van 1832 van Heusden de drie locaties van de hoeven van Joost van Heugten. 02

Daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van Leendert Joosten van Heuchten:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 167; 23-03-1662:
Dielis, Leendert en Matijs, zonen, van wijlen Joost van Heuchten verdelen de goederen waarop zij wonen, gelegen te Heusden, en hun aangekomen van hun ouders. De andere goederen, gelegen te Voordeldonck, blijven onbedeylt.
1e lot krijgt Dielis huis, hof, hofstad, land en groes op Heusden 8 lopense, ene zijde Anthonis Dielis, andere zijde Goort Peeters en Dielis Joosten, ontvanger, ene einde de mistweg, andere einde de straat.
2e lot krijgt Leendert huis, hof, hofstad, land en groes aaneen op Heusden 3 lopense, ene zijde Matijs Joosten van Heuchten, andere zijde en einde Marcelis Jansen, ene einde de straat.
3e lot krijgt Mathijs huis, hof, hofstad, land en groes aaneen te Heusden 26 lopense, ene zijde Juffrouw Monnix, andere zijde Leendert Joosten, ene einde Marcelis Jansen, andere einde de straat.
Belast met 7½ vat rogge per jaar aan de erfgenamen Marcelis Herinx, te Eyndhoven, 3 gulden per jaar aan Pieterson, rentmeester van de Geestelijke Goederen. De eventueel onbekende pachten zullen door de condividenten gezamelijk gedragen worden.

Zoon Leonardus (Leendert) Joost van Heugten is geboren te Asten rond 1615 en rond 1640 te Asten getrouwd met Heylgondis Henricks, geboren te Asten rond 1615 als dochter van Jacob Jan Hendrix. Het gezin van Leonardus (Leendert) Joost van Heugten en Heylgondis Henricks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten 05-02-1642 Asten 25-10-1662
Jan Dirck Peeters
Asten 12-06-1707 zie Voormalig huis E263
2 Maria Asten ±1643 Asten 14-06-1665
Theodorus Jacobs Koppens
Asten 31-01-1700 zie Voormalig huis F358
3 Joannes Asten 21-12-1644 Asten 24-11-1669
Anna Philipsen
Asten 11-11-1693 zie Voormalig huis C660
4 Judocus Asten 31-08-1645 Asten 07-02-1677
Petronella Dirck Theuwens
Asten 05-05-1728 zie Voormalig huis E508a
5 Wilhelmus Asten 05-11-1647 Asten 21-11-1677
Margaretha Jansen Slaats
Asten 25-03-1705 zie Voormalig huis F1156
6 Theodorus Asten 22-05-1650 Asten 29-09-1675
Anneke Marcelis Claessen
Asten 29-10-1697 zie Voormalig huis C647
7 Henricus Asten ±1655 Asten 15-02-1682
Johanna Peeter Slaets
Asten 10-11-1727 zie Behelp 2A
8 Jacobus Asten 02-02-1662 Asten 26-01-1698
Wilhelma Dierx Willems
Asten 09-04-1739

Leendert Joosten van Heuchten leent geld om de helft van een huis op te kopen:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 136; 12-11-1670:
Leendert Joosten van Heuchten is schuldig aan Tonis Hermans Jentiens, te Maerheese ƒ 800,- à 5%. Te lossen over 2 jaar.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 136 verso; 17-11-1670:
Anna, weduwe Jan Dircx Hoppenbrouwer, te Leegen Mieert, verkoopt aan Leendert Joost van Heughten en Willem Hendrick Jacops de helft van de hoeve op Heusden Zoals zij verkregen heeft bij testament en in is gebruik bij Dirck Flipssen. Belast met de cijns van de grond; 18 vat rogge per jaar aan de erfgenamen Marcelis Herincx; ƒ 300,- aan Gerardt Jacops van der Meyden, te Boxtel. Koopsom ƒ 500,-

Leendert Joosten van Heuchten was schepen tot zijn overlijden:

Andries Martens en Jan Antonis zijn ontslagen van hun eed als schepenen alsmede Marcellus Martens als vierman. Wilbordt Janssen vierman is overleden. Schepenen zijn nu Peeter van der Lith, Goyaert van Gorcum, Frans Mathijssen, Peeter Reynders, Marcellus Martens, Huybert Jan Tielen, Leendert van Heughten, op 17-4-1680 gestorven. Viermannen zijn Peeter Peeter Slaets, Antony van de Cruys, Antony Canters de jonge en Andries Martens.

Leonardus (Leendert) Joost van Heugten is op 17-04-1680 te Asten overleden en Heijlgondis Henricks is als Heylken Linders van Heuchten te Asten op 25-01-1698 overleden. Hieronder hun doodakten:

Bij de verpondingen van 1680 tot en met 1713 staat het huis op naam van zoon Jacobus Leenders van Heugten:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 30:
Jacob Leenders.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 11 verso:
Jacob Leenders.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 13:
Jacob van Heughten.

Verpondingen 1713XIV-60 folio 66:
Jacob van Heugten. In de bede ƒ 3-0-14.

Zoon Jacobus Leenders van Heugten is geboren te Asten op 02-02-1662 en op 26-01-1698 te Asten getrouwd met Wilhelma Dierx Willems, geboren te Asten op 18-12-1671 als dochter van Dirck Willems en Catolijn Dirck Smits (zie Voormalig huis E1101):

Comparerende voor de schepenen ondergenoemd Jacob Leendert van Heuchten, sijnde in de ouderdom omtrent dertig jaren ende Willemke Dirck Willems haeres ouderdom omtrent 24 jaren versoeckende drie sondaagse proclamatien alhier sonder inspraak gegaan sijnde in de houwelijkse staat te worden bevestigt. Actum Asten 11 januari 1698.
Ende de voorgaande drie proclamatien sonder inspraak gedaan sijnde soo sijn de voornoemde persoonen in de houwelijkse staat worden bevestigt. Actum Asten 26 januari 1698.

Het gezin van Jacobus Leenders van Heugten en Wilhelma Dierx Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 28-11-1698 Asten 01-02-1728
Antoni Peter Driessen
Asten 14-08-1735
Hendrik Peters van de Mortel
Asten 29-03-1755 zie Voormalig huis G868
2 Anna Asten 10-07-1700 Asten 28-02-1734
Daniel Petri Coolen
Asten 04-04-1778 zie Voormalig huis E263
3 Leonardus Asten 26-10-1702 Asten 15-04-1752
Anna Joannis Aart Claus
Asten 10-03-1765
4 Theodorus Asten 20-12-1704 Kind Asten ±1704
5 Wilhelma Asten 04-11-1707 Kind Asten 21-11-1707
6 Theodorus Asten 06-06-1710 >1731
7 Johannes Asten 29-08-1711 Kind Asten ±1711
8 Godefridus Asten 16-06-1713 Heeze 24-01-1745
Jenneken Hendrik Ceelen
Heeze 27-05-1766
9 Catarina Asten 17-05-1719 Kind Asten ±1719

Jacob Leenders van Heughten heeft samen met zijn broers nog schulden af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 57 verso; 02-03-1694:
Joost, Hendrick en Jacob Leenders van Heughten, gebroeders zijn schuldig aan Andries Adriaensen de Lauwree, koopman, te Geldrop ƒ 300,- à 5%.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 90 verso; 28-03-1695:
Joost en Jacob Leenders van Heughten zijn schuldig aan de Taeffele van den Armen, te Geldrop ƒ 200,- à 5%.

Jacob Leenders van Heughten ziet af van de erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 180 verso; 26-04-1723:
Jacob Linders van Hugten en Willmyn Dircx, zijn vrouw, verklaren dat zij van Dirck Willems en Catolijn Dirck Smits, in leven echtelieden, haar tweede comparantes ouders, voor uytsetsel hebben gehad ƒ 500,-, twee koeien, enig koren en meubilen in hun huisraad. Dit omdat Tijs Dircx, Antonet Dircx, Hendrik Jansse Verhees getrouwd met Jenne Dircx, Jan van Helmont getrouwd geweest met Margriet Dircx, verzocht hebben om een scheiding en deling van de goederen van wijlen hun ouders, Dirck Willems en Catalijn Dirck Smits. Zij verklaren verder dat zij niet in staat zijn om koeien, rogge en meubilen in de boedel te brengen als meer waardig zijnde als hun aandeel zou zijn in de nalatenschap. Zij zien dus verder af van deze nalatenschap ten bate van hun broeder en zuster.

De collecteurs van de verpondingen verkopen het huis van Jacob Linders van Heugten aan diens zoon Leendert Jacobs van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 242 verso; 29-04-1724:
Jacob Linders van Hugten, doet hantligtinge van al zijn onroerende goederen te Asten. Hij is niet in staat de resterende verponding over 1722 zijnde ƒ 8-4-14, te betalen. Ook de andere crediteuren kan hij niet voldoen.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 26; 26-07-1724:
Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding en coninxbede, 1722, laten nog verkopen van Jacob Linders van Hugten, te Heusden, om daaraan te verhalen ƒ 8-4-14 wegens achterstaande verponding. Koper van onderstaande goederen wordt Lindert Jacobs van Hugten voor ƒ 396,-. Een huis, hof, schop, schuur en aangelag te Heusden 1½ lopense, ene zijde Marte Jansse, andere zijde kinderen Flips van Heusden.

Asten Rechterlijk Archief 183; 03-08-1724:
Gerit van Riet, vorster, heeft, namens Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding, 1722, op 22-6-1724 de vaste goederen van Jacob Linders van Hugten, te Heusden, alsmede die van Hendrik Linders van Hugten, te Heusden bij executie verkocht. Op 11-08-1724 zal hij hiervan behoorlijk rekening, bewijs en reliqua doen.

Wilhelma Dierx Willems is op 03-02-1733 te Asten overleden en Jacobus Leendert van Heugten is te Asten op 09-04-1739 Asten overleden. In het huizenquohier van 1736 en bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van zijn kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 17 Heusden Bewoners nummer 17 Heusden
1736 kinderen Jacobus Lindert van Heughten kinderen Jacobus Lindert van Heughten

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 139:
Kinderen Jacob Linders.
Deselve folio 169.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse. In de bede ƒ 3- 0-14.

Bij de erfenis van Jacob Leenders van Heugten hoort nog de zorg voor een tante:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 117; 29-09-1742:
Jan van Helmont, schepen, Mattijs Dirx, vierman, Leendert Jacob Dirks, Daandel Peter Coolen, deze laatste twee mede voor de verdere broers en zusters. Kinderen en erven van Jacob Leenders van Hugten. De voornoemden zijn erven van Anthonet Dirk Willems en hebben van die nalatenschap ƒ 210,- aan de Armen van Asten gegeven, mits als Antonetta Willems tot armoede vervalt zij van den Armen voor dezelfde som onderhoud zal genieten. De erven zijn dus schuldig aan den Armen ƒ 210,- à 3½% en zullen dus jaarlijks ƒ 7-7-0 rente betalen. Het aandeel van Jan van Helmond in de ƒ 210,- is ƒ 90,- en de rente ƒ 3-3-0 per jaar. Mattijs Dirks aandeel is ƒ 60,- en de rente ƒ 2-2-0 per jaar. Leendert Jacob Dirks en Daandel Peter Coolen en hun verdere broers en zusters, hun aandeel is ƒ 60,- en de rente ƒ 2-2-0 per jaar.

Leendert Jacobs van Heugten woont voor zijn huwelijk in Heeze en verkoopt met zijn zwager Daandel Coolen een huis in de Wolfsberg aan zijn andere zwager Hendrik Peters van de Mortel:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 133; 24-02-1749:
Daandel Coolen getrouwd met Anneke Jacobs van Hugten en Leendert Jacobs van Hugten, te Hees. Zij verkopen aan Hendrik Peters van de Mortel 3⁄4e deel in huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde Nicolaas Flipse, andere zijde Jan Jansen Verberne; land de voorste Camp 2 lopense, ene zijde Francis Coolen, andere zijde de straat; land de Waterstraat 2 lopense 20 roede, ene zijde de Beemtstraat; land den agtersten Kamp 4 lopense, ene zijde en einde de straat; land het Eeusel 1 lopense 10 roede, ene zijde weduwe Francis Timmermans, andere zijde Johanna Loomans; land den Eymert 1 lopense; groes het Eeusel 6 lopense; groes de Weert 4 lopense; groes de Haseldonk 1 lopense 30 roede; groes 1 lopense;. groes het Ven 30 roede. Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten obligatie de dato 29-09-1743. Koopsom de lasten.

Leonardus Jacobs van Heugten is geboren te Asten op 26-10-1702 en op 30-04-1752 te Asten getrouwd met Anna Joannis Aart Claus, geboren te Asten op 05-08-1713 als dochter van Johannes Aarts en Catharina Philipsen van Heusden (zie Voormalig huis E509) en zus van Ida Jan Aart Claus (zie Antoniusstraat 38) en van Theodorus Jan Aart Claus (zie Voormalig huis E516):

04

Het gezin van Leonardus Jacobs van Heugten en Anna Joannis Aart Claus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Kind Asten 13-03-1753 Kind Asten 13-03-1753
2 Jacobus Asten 11-08-1755 Asten 16-04-1780
Elizabeth Antoni van Bussel
Asten 20-07-1813 zie Antoniusstraat 53

Volgens de bewoningslijst over de periode 1741-1761 is Leendert Jacobs van Heugten tot zijn overlijden te Asten op 10-03-1765 eigenaar en bewoner.

Jaar Eigenaar nummer 17 Heusden Bewoners nummer 17 Heusden
1741 Leendert Jacobs van Hugten Leendert Jacobs van Hugten
1746 Leendert Jacobs van Hugten Leendert Jacobs van Hugten
1751 Leendert Jacobs van Hugten Leendert Jacobs van Hugten
1756 Leendert Jacobs van Hugten Leendert Jacobs van Hugten
1761 Leendert Jacobs van Hugten Leendert Jacobs van Hugten

Na zijn overlijden verkoopt Anna Claus roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 155; 06-12-1766:
Anna Claus, weduwe Leendert Jacobs van Hugten verkoopt haar roerende goederen onder andere drie koeien ƒ 48,-, acht ossen ƒ 205,- en drie karren ƒ 15,-.

Anna Claus heeft nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 77; 25-01-1777:
Pieter Willem Slaats, op Heusden, is schuldig aan Anna Claus, weduwe Leendert van Hugten, op Heusden ƒ 600,- à 3%.

Daarna is Anna Joannis Aart Claus tot haar overlijden op 20-07-1782 te Asten samen met haar zoon Jacobus eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 17 Heusden Bewoners nummer 17 Heusden
1766 weduwe en kind Leendert Jacobs van Hugten weduwe en kind Leendert Jacobs van Hugten
1771 weduwe en kind Leendert Jacobs van Hugten weduwe en kind Leendert Jacobs van Hugten
1776 weduwe en kind Leendert Jacobs van Hugten weduwe en kind Leendert Jacobs van Hugten
1781 weduwe Leendert van Hugten en Jacobus weduwe Leendert van Hugten en Jacobus

Jacobus Leenders van Heugten is geboren te Asten op 11-08-1755 als zoon van Leonardus van Heugten en Anna Jan Klaus. Hij is op 16-04-1780 te Asten getrouwd met Elisabeth Antonie van Bussel, geboren te Asten op 07-10-1757 te Asten als dochter van Antonius Godefridi van Bussel en Catharina Joannis Lomans (zie Koningsplein 10):

05

Het gezin van Jacobus Leenders van Heugten en Elisabeth Antonie van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 08-04-1781 Kind Asten 30-09-1794
2 Johannes Asten 29-01-1783 Kind Asten 23-02-1783
3 Johannes Asten 15-03-1784 Kind Asten 21-09-1798
4 Wilhelmus Asten 10-12-1786 Kind Asten 10-10-1794
5 Anna Antonia Asten 16-12-1788 Kind Asten 02-10-1794
6 Maria Asten 08-03-1791 Asten 26-11-1815
Johannes Eijsbouts
Asten 27-07-1871 zie Diesdonk 41
7 Antonius Asten 07-10-1793 Ongehuwd Asten 07-09-1854
8 Leonardus Asten 21-09-1796 Asten 01-05-1822
Johanna Maria van Helmond
Asten 29-08-1866
9 Anna Antonia Asten 23-06-1799 Asten 15-04-1831
Johannes Berkers
Asten 25-12-1842
10 Johanna Asten 24-10-1803 Asten 19-04-1833
Bonaventura van den Boomen
Asten 12-05-1846

Jacobus van Heugten verkoopt land aan zijn oom Daandel Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 143 verso; 14-11-1785:
Jacobus van Hugten verkoopt aan Daandel Coolen de Voorstenacker 2 lopense, ene zijde de koper, andere zijde Jan Canters, ene einde de Waterlaat, andere einde de straat.

Jacobus van Heugten wordt schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 102 verso 31-12-1790:
Jacobus van Hugten en Peter Aart van Bussel worden aangesteld als schepenen over 1791. Tot setters worden benoemd: Goort Lomans en Jan van Bussel.

Jacobus van Heugten koopt nog een huis in Heusden op:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 30; 27-07-1807:
Pieter Coopmans en Willem, zonen Pieter Coopmans, te Someren, Christiaan Kusters getrouwd met Helena Pieter Koopmans, te Helmond en Maria Pieter Coopmans. Zij verkopen aan Jacobus van Hugten een huis, hof en aangelag 33 roede, nummer 229. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten Koopsom ƒ 215,-; land / groes den Heykamp 8 lopense 40 roede. Belast met ƒ 1-17-08 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere pacht; ƒ 0-02-14 per jaar aan den Armen van Asten;
ƒ 0-12-12 per jaar aan het Boek van Asten in een meerdere cijns.

Jacobus van Heugten erft nog een huis in Heusden van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 87 verso; 19-04-1808:
Antony van Bussel, Jacobus van Hugten getrouwd met Elisabeth van Bussel, Willem Eysbouds getrouwd met Maria van Bussel, Steven Jan Kanters getrouwd met Willemyna van Bussel, Peter Bongers getrouwd met Anna van Bussel, te Nederweert. Kinderen en erven van Antony Goort van Bussel en Catharina Jan Loomans, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Jacobus van Hugten het nieuw huis en erve op Heusden, nummer 223; land bij 't Huys 3 lopense 19 roede; land de Vlinkert 30 roede; land Heykamp 5 lopense 35 roede; land Braakakker 2 lopense 35 roede; land Beekakker 2 lopense 19 roede; groes Busveltje 2 lopense 42 roede; de helft van Broekvelt geheel 2 lopense 6 roede; de helft van het Weyvelt geheel 12 lopense 7 roede; groes Casteelsveltje 4 lopense 1 roede; groes Aa-veld 3 lopense 15 roede. Belast met de helft van ƒ 1-11-04 per jaar; de helft van ƒ 0-03-12 per jaar; de helft van ƒ 0-00-12 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-04-00 per jaar aan de Kerk van Asten.

Het eerder gekochte huis verkoopt Jacobus van Heugten door:

Asten Rechterlijk Archief 107a 27-04-1809:
Jacobus van Hugten verkoopt aan Willem Willem Loomans huis en erf te Heusden oud nummer 229, nieuw nummer 236; groes het Aangelag 33 roede. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 260,-.

Het huizenquohier rond 1800 en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis van het oorspronkelijke huis samen:

Jaar Eigenaar nummer 17 Heusden Bewoners nummer 17 Heusden
1798 Jacobus van Heugten Jacobus van Heugten
1803 Jacobus van Heugten Jacobus van Heugten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 154:
Jacobus van Hugten bij versterf 1785.
Anneke Jan Claus weduwe Leendert van Hugten met haar soon Jacobus.
Nummer huijs, hof en aangelag, ½ lopense.

Jacobus Leenders van Heugten is op 20-07-1813 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Elisabeth Antonie van Bussel als weduwe van Jacobus van Heugten als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; E508:
Huis, schuur en erf, groot 10 roede 15 el, achterste Heusden, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Jacobus van Heugten.

06

07

Elisabeth Antonie van Bussel is op 29-03-1835 te Asten overleden en zoon Leonardus van Heugten, geboren op 21-09-1796 te Asten, wordt bewoner van het huis. Rond 1855 heeft er nog een bijbouw plaatsgevonden en krijgt het huis kadasternummer E1404, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Leonardus van Heugten is op 01-05-1822 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Helmond, geboren te Asten op 10-09-1801 als dochter van als dochter van Thielemans van Helmond en Maria Slaats (zie Voormalig huis F1040).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 is het huizingnummer van het huis D103 en vanaf 1869 nummer D133:

08

Als schaapsherder is bij hun in dienst Hendrikus Lamers, geboren op 17-09-1846 te Someren als zoon van Antonie Lamers en Josina van de Warenburg. Hij vertrekt eind 1867 naar Someren om daarna dienst te doen als zouaaf in het Pauselijk leger en later keert hij terug naar Asten (zie Voormalig huis E1480).

Leonardus van Heugten is op 29-08-1866 te Asten overleden en Johanna Maria van Helmond is op 29-01-1874 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Leonardus van Heugten en het bidprentje van Maria van Helmond:

09 10

Hieronder een foto van de Peel bij Heusden waar iedere Heusdenaar zijn Peelveldje had om turf te steken:

11

Vanuit huizingnummer D127 (zie Voormalig huis E282) komt dochter Jacoba van Heugten in het huis wonen. Zij is geboren te Asten op 14-05-1823 en op 18-02-1848 te Asten getrouwd met Johannes Thielen, geboren te Asten op 13-03-1819 als zoon van Theodorus Thielen en Helena van de Kruijs (zie Voormalig huis E282).

Jacoba van Heugten is op 23-05-1878 te Asten overleden en het huis komt dan in handen van broer Antonie van Heugten, geboren te Asten op 03-09-1827. Hij is op 18-01-1856 te Asten getrouwd met Mechelina Martens, geboren te Asten op 31-10-1828 als dochter van Hendrik Martens en Johanna Thielen (zie Antoniusstraat 45). Mechelina Martens is te Asten op 27-11-1876 overleden en Antonie van Heugten komt vanuit D132 (zie Voormalig huis E516) met zijn kinderen in het huis wonen:

12

Johannes Thielen woont bij Antonie van Heugten in en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont hij met zijn kinderen in het huis met huizingnummer D139:

13

Johannes Thielen is op 11-01-1881 te Asten overleden en bij een vereniging krijgt het huis kadasternummer E1696, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Na de dood van Johannes Thielen komt bij Antonie van Heugten tijdelijk in het huis inwonen Henricus Ceelen, geboren te Deurne op 16-10-1855 als zoon van Godefridus Ceelen en Antonetta Janssen. Hij is op 27-04-1881 te Vlierden getrouwd met Hendrika Fransen, geboren te Vlierden op 05-02-1860 als dochter van Gerrit Fransen en Hendrica Meulendijks. In 1884 verhuizen zij met hun gezin naar het Loon onder Deurne.

Ook over de periode 1890-1900 woont Antonie van Heugten met zijn dochters Johanna, Maria en Hendrica en zoon Leonardus in het huis met huizingnummer D140:

14

Antonie van Heugten overlijdt te Asten op 28-02-1892 en zoon Leonardus van Heugten, geboren te Asten op 26-10-1860, wordt eigenaar. Samen met zijn zus Johanna, geboren te Asten op 20-11-1857 en nicht Mechelina Aarts woont hij in het huis met huizingnummer D162:

15

Bij een verbouw en splitsing rond 1898 krijgt de huizen de kadasternummers E1807 en 1808, zoals weergegeven op nevenstaande kadasterkaart. Het huis met kadasternummer E1808 wordt elders behandeld (zie Voormalig huis E1808).

Bij een scheiding rond 1907 komen de huizen in handen van zus Maria van Heugten, geboren te Asten op 28-07-1859. Zij is op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Johannes Franciscus Aarts, geboren te Deurne op 28-09-1863 als zoon van Eimericus Aarts en Petronella van den Eijnden. Zij wonen in een huis op de Heikamp (zie Antoniusstraat 47) en het huis met kadasternummer E1807 blijft bewoond door Leonardus van Heugten.

Zus Hendrica van Heugten, geboren te Asten op 24-08-1862, is op 03-02-1893 getrouwd met Joannes Verberne en woont elders in Heusden (zie Voormalig huis E282).

Zus Johanna van Heugten, geboren te Asten op 20-11-1857, is op 09-02-1908 te Asten overleden.

Over de periode 1910-1920 en 1920-1930 woont Leonardus van Heugten in het huis met huizingnummer D154 en D156 respectievelijk:

16

17

Leonardus van Heugten is op 09-07-1925 te Asten overleden en het huis samen met het huis met kadasternummer E1808 is daarna in eigendom gekomen van Johannes Haazen, geboren te Asten op 31-05-1890 als zoon van Francis Haasen en Maria van den Eijnden (zie Behelp 1). Hij is op 23-04-1926 te Asten getrouwd met Petronella Aarts, geboren op 21-01-1900 te Asten als dochter van de vorige eigenaar Johannes Franciscus Aarts en Maria van Heugten (zie Antoniusstraat 47).

Hij woont zelf in het huis met kadasternummer E1808 (zie Voormalig huis E1808) en verhuurt het huis aan Karel Hurkmans, geboren te Asten op 28-11-1880 als zoon van Michael Hurkmans en Francijna Berkers (zie Voormalig huis E393). Hij is op 09-02-1912 te Asten getrouwd met Francisca Haazen, geboren op 23-06-1883 te Asten als dochter van Hendrikus Haazen en Wilhelmina van Dijk (zie Beekstraat 17). Zij komen vanuit D93 (zie Voormalig huis E96) in het huis met huizingnummer D156, ook bekend staand als Antoniusstraat 56, wonen:

18

Ook over de periode 1930-1938 wonen Karel Hurkmans en Francisca Haazen met hun gezin in het huis aan de Antoniusstraat 56:

19

Hieronder een foto van het echtpaar Karel Hurkmans en Francisca Haazen:

20

Hieronder een schoolfoto met geheel links met met zoon Henricus Johannes (Driek) Hurkmans:

20a

Hieronder een foto gemaakt rond 1938 van het gezin Hurkmans-Haazen met van links naar rechts staand Johannes Michiel (Jan) Hurkmans, Johanna Maria (Hanne) Hurkmans, Francisca Wilhelmina (Siska) Hurkmans, Wilhelmina (Mina) Hurkmans, Maria (Miet) Hurkmans, Henricus Johannes (Driek) Hurkmans en Hendrika (Drika) Hurkmans. Zittend Karel Hurkmans en Francisca Haazen:

20b

Hieronder een oude foto van het rond 1910 gebouwde huis:

21

Francisca Haazen is op 09-02-1951 te Asten overleden en Karel Hurkmans is op 07-05-1956 te Asten overleden. Ongeveer op de plaats van het huis staat een in 1986 gebouwde woning met het adres Antoniusstraat 42.

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1632 Willem Aert Timmermans ±1570
1639 Joost van Heuchten Asten ±1585 Joost van Heuchten Asten ±1585
1662 Leendert Joosten van Heuchten Asten ±1615 Leendert Joosten van Heuchten Asten ±1615
1680 Jacob Leenders van Heugten Asten 02-02-1662 Jacob Leenders van Heugten Asten 02-02-1662
Heusden huis 17
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Jacobus Lindert van Heughten Asten 26-10-1702 kinderen Jacobus Lindert van Heughten Asten 26-10-1702
1741 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702
1746 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702
1751 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702
1756 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702
1761 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702 Leendert Jacobs van Hugten Asten 26-10-1702
1766 weduwe en kinderen Leendert Jacobs van Hugten Asten 05-08-1713 weduwe en kinderen Leendert Jacobs van Hugten Asten 05-08-1713
1771 weduwe en kinderen Leendert Jacobs van Hugten Asten 05-08-1713 weduwe en kinderen Leendert Jacobs van Hugten Asten 05-08-1713
1776 weduwe en kinderen Leendert Jacobs van Hugten Asten 05-08-1713 weduwe en kinderen Leendert Jacobs van Hugten Asten 05-08-1713
1781 weduwe Leendert van Hugten en Jacobus van Heugten Asten 05-08-1713 weduwe Leendert van Hugten en Jacobus van Heugten Asten 05-08-1713
1798 Jacobus van Heugten Asten 11-08-1755 Jacobus van Heugten Asten 11-08-1755
1803 Jacobus van Heugten Asten 11-08-1755 Jacobus van Heugten Asten 11-08-1755
Kadasternummer E508
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E508 1832-1835 Elisabeth Antonie van Bussel Asten 07-10-1757 weduwe van Heugten
E508 1835-1855 Leonardus van Heugten Asten 09-08-1796
E1404 1855-1869 Leonardus van Heugten Asten 09-08-1796 bijbouw
E1404 1870-1878 Johannes Thielen Asten 13-03-1819
E1404 1878-1881 Antonie van Heugten Asten 03-09-1827
E1696 1881-1892 Antonie van Heugten Asten 03-09-1827 vereniging
E1696 1892-1898 Leonardus van Heugten Asten 26-10-1860
E1807 1898-1907 Leonardus van Heugten Asten 26-10-1860 splitsing met E1808
E1807 1907-1926 Johannes Franciscus Aarts Deurne 28-09-1863
E1807 1926-1938 Johannes Haasen Asten 31-05-1890
Antoniusstraat 56
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Jacobus van Heugten Asten 11-08-1744 Elisabeth Antonie van Bussel Asten 07-10-1757 20-07-1813
1813-1839 Elisabeth Antonie van Bussel Asten 07-10-1757 weduwe van Heugten 29-03-1835
1835-1859 Leonardus van Heugten Asten 09-08-1796 Maria van Helmond Asten 10-09-1801
D103 1859-1869 Leonardus van Heugten Asten 09-08-1796 Maria van Helmond Asten 10-09-1801 20-08-1866
D133 1869-1878 Johannes Thielen Asten 13-03-1819 Jacoba van Heugten Asten 14-05-1823 23-05-1878
D133 1878-1879 Johannes Thielen Asten 13-03-1819
D139 1879-1890 Antonie van Heugten Asten 03-09-1827 met kinderen
D140 1890-1900 Antonie van Heugten Asten 03-09-1827 met kinderen 28-02-1892
D162 1900-1910 Leonardus van Heugten Asten 26-10-1860 met familie
D154 1910-1920 Leonardus van Heugten Asten 26-10-1860 met familie
D156 1920-1925 Leonardus van Heugten Asten 26-10-1860 met familie 09-07-1925
D156 1925-1930 Karel Hurkmans Asten 28-11-1880 Francisca Haazen Asten 23-06-1883
56 1930-1938 Karel Hurkmans Asten 28-11-1880 Francisca Haazen Asten 23-06-1883

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2024, 15:21:40

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen