logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E509

Joost Joosten van Heuchten (zie Voormalig huis E508) verkrijgt het huis bij deling:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 69; 11-02-1636:
Joost Joosten van Heuchten en Jan Goorts delen de goederen welke Joost bij koop verkregen heeft van de erfgenamen Philips Peter Philips en Jan Goorts als mede-erfgenaam.
2e lot krijgt Joost het huis met de landerijen op Heusden, ene zijde Dirck Jelis, andere zijde de verkrijger.

Bij het overlijden van Joost Joosten van Heuchten komt het huis in handen van zijn zoon Mathijs:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 167; 23-03-1662:
Dielis, Leendert en Matijs, zonen, van wijlen Joost van Heuchten verdelen de goederen waarop zij wonen, gelegen te Heusden, en hun aangekomen van hun ouders. De andere goederen, gelegen te Voordeldonck, blijven onbedeylt.
3e lot krijgt Mathijs een huis, hof, hofstad, land en groes aan een te Heusden 26 lopense, ene zijde Juffrouw Monnix, andere zijde Leendert Joosten en Marcelis Jansen, andere einde Marcelis Jansen.

Mathijs van Joosten Heuchten is geboren te Asten rond 1620 als zoon van Joost Joosten van Heuchten (zie Voormalig huis E508). Hij is op 09-02-1648 te Asten getrouwd met Maria Goort Mathyssen:

Contraxerunt sponsalia Mathijs Joosten et Maria Mathijssen coram Petro Jois et Leonardo Judoci.

Ondertrouwcontract tussen Mathijs Joosten en Maria Mathijssen in het bijzijn van Petro Jois en Leonardo Judoci.

01

Het gezin van Mathijs Joosten van Heuchten en Maria Goort Mathyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-05-1648 Asten 05-02-1668
Willem Hendricx Jacobs
2 Wilhelma Asten ±1650 Asten 23-04-1673
Jan Hendrix Jacobs
Asten 20-11-1707 zie Voormalig huis E501
3 Judocus Asten ±1652 Someren 04-12-1688
Leonarda Janse Mennen
4 Johanna Asten 06-09-1654 Asten 20-11-1678
Dirck Marcelis van Heugten
Asten 25-08-1691 zie Voormalig huis E502

Mathijs van Heuchten is op 03-02-1665 te Asten overleden en op basis van onderstaande erfdeling kunnen we opmaken dat Maria Mathyssen rond 1670 te Asten is overleden:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 134; 08-10-1670:
Willem Hendricx getrouwd met Marie Tijssen, Dielis Joosten van Heuchten en Peeter Janssen als momboiren van Willemke Tijssen en Jenneke Tijssen, gezusters, en kinderen van wijlen Mathijs Joosten en Merike Tijssen. Zij maken een contract.
Dat Joost Mathijssen, natuurlijke zoon van Mathijs Joosten en Merike Goorts recht heeft op 1⁄3e deel van de goederen van Joost van Heuchten gelegen aan Vordeldonck en de andere delen toekomen aan Leendert Joosten van Heuchten.
Verder zal Joost ontvangen ƒ 100,- (de intrest hiervan).
De verdere goederen van Tijs Joosten gelegen te Deurne en genaempt den Meulenhof waarvan Joost Mathijssen de pachtgelden zal ontvangen.
Mocht, Joost, niet tot een huwelijk komen, dan zullen de goederen weer komen aan de gerechte erfgenamen, waarvan de goederen ook gekomen zijn.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 134 verso; 31-10-1670:
Willem Hendricx getrouwd met Marie, Dielis Joosten van Heuchten en Peeter Janssen als momboiren van Willemke en Jenneke Tijssen. Zij verdelen de nagelaten goederen Tijs Joosten van Heuchten en Merike, zijn vrouw:
1e lot krijgt Willem Hendricx de helft van de goederen op Heusden zoals hij ze in bewoning en gebruik heeft; de helft van een stuk groes aan de Kerckendijck, te Someren 3½ lopense. Belast met de helft van achdalff vat rogge per jaar aan de erven Marcelis Herincx; 3 gulden per jaar aan rentmeester Donder.
2e lot krijgt Willemke Tijssen de helft van de goederen te Heusden; de helft van de groes aan de Kerckendijck, te Someren 3½ lopense. Belast met de helft van achdalff vat rogge per jaar aan de erven Marcelis Herincx; 3 gulden per jaar aan rentmeester Donder.
3e lot krijgt Jenneke Tijssen de goederen de Meulenhof te Deursen. Belast met ƒ 100,- aan Joost Mathijssen; ƒ 100,- aan Willem Hendricx en Willemke Tijssen samen.

Op nog niet te traceren wijze is het huis daarna in handen gekomen van Philippus Dierx van Heusden.
Philippus Dierx van Heusden is geboren te Asten op 21-12-1648 als zoon van Theodorus (Dierck) Petri en Catharina. Hij is op 22-04-1674 te Asten getrouwd met Ida Dielis van Heugten, geboren te Asten op 10-12-1649 als dochter van Egidius (Dielis) Joosten van Heugten en Joanna Philipsen (zie Voormalig huis E508):

Contraxerunt sponsalia Philip Dirx et Ida Jelis coram Joost Jelis et Dirck Goorts. Matrimonium coram Antonio Goossens et Flips Jelis.

Ondertrouwcontract tussen Philip Dirx en Ida Jelis in het bijzijn van Joost Jelis en Dirck Goorts. Huwelijk in het bijzijn van Antonio Goossens en Flips Jelis.

02

Het gezin van Philippus Dierx van Heusden en Ida Dielis van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodora Asten 02-11-1675 Kind Asten ±1678
2 Johanna Asten 15-03-1677 Asten 12-09-1700
Mattijs Dircx
Asten 22-05-1719 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
3 Theodora Asten 03-10-1679 Asten 30-11-1704
Mathias Reynders van Hoof
Asten 20-01-1716
4 Elizabetha Asten 24-05-1682 Kind Asten 21-11-1694
5 Catharina Asten 22-03-1685 Asten 20-11-1712
Johannes Aerts
Asten 07-01-1758 zie ook Achterbos 6
6 Petronella Asten 08-05-1688 Asten 22-04-1725
Jan Dirks van Heugten
Asten 02-10-1747

Volgens het archief van Asten heeft Philippus Dierx van Heusden te weinig belasting betaald, maar zijn buren weerspreken dit:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 27 verso; 24-01-1693:
Mathijs van der Laeck, procureur, te Helmont, Henrick Ginhoven, deurwaarder, Johan van Riet, vorster, alhier en Hendrick Wagemans. Zij verklaren ter instantie van Peeter van Ekert, pachter van de hoorngelden en mergenthaler, te Asten dat zij op 20-1-1693, te Heusden, in nabeschreven huizen en stallen de bestialen gevisiteerd te hebben en bevonden hebben bij Peeter Peeters een hoornbeest hebbende vier brede tanden. Was aangebracht als een half hoornbeest. Bij Willem Jansen twee hoornbeesten hebbende ieder vier brede tanden waren aangebracht als twee halve hoornbeesten. Bij Philips Dircx twee hoornbesten ieder vier brede voortanden waren aangebracht als halve hoornbeesten.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 28 verso; 04-02-1693:
Marten Jansen, 40 jaar en Joost Leenders, 33 jaar. Zij verklaren ter instantie van Philips Dircx, dat seeckere twee hoornbeesten toebehorende aan Philips Dircx, zijnde beide swart van hairen met een wit hooft, hen, als naburen, seer wel kennelijck ende tot nochtoe beestiens gaende op haer tweede gras, sullende aenstaende lente gaen ofte treden tot haer derde gras ende out worden drie jaeren. En hoewel de beestjes nu vier brede voortanden hebben blijven zij er bij dat deze haer tweede gras tot nochtoe en hebben betreden.

Philippus Dierx van Heusden bekleedde veel bestuurlijke functies in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 23; 15-05-1697:
Philips Dircx van Heusden heeft de eed afgelegd als vierman. Dit zijn nu Daendel Lomans, Antonis Frans Philipsen, Jan van de Loverbosch, Philips Dircx van Heusden.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 30; 02-04-1698:
Als schepenen zijn ontslagen Gijsbert Hendericx en Philips Timmermans. Benoemd worden Philips Dircx van Heusden en Peeter Jan Baltus.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 64; 11-08-1699:
Als peelmeester ontslagen Willem van Heugten. Als peelmeester benoemd Philips Dircx van Heugten.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 11 verso:
Philips van Heusden, gebruiker Matijs Willems. ƒ 12-10-8.

Bij de verpondingen van 1709 is Philips Dirks van Heusden eigenaar en zijn schoonzoon Mathijs Reijnders de gebruiker van het huis:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 13 verso:
Philips Diercx, gebruiker Matijs Reijnders.

Bij de verpondingen van 1713 wordt al gemeld dat het goed in bewoning is van een andere aanstaande schoonzoon, namelijk Jan Dirks van Heugten:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 66:
Jan Diercx van Heugten.
Philips van Heusden. In de bede ƒ 2-5-14.

Philips Dirks van Heusden is op 13-02-1723 te Asten overleden en dochter Petronella Philips van Heusden, geboren te Asten op 08-05-1688 is op 22-04-1725 te Asten getrouwd met Johannes Dirks van Heugten, geboren te Asten op 13-03-1697 als zoon van Dirck Marcelis van Heugten en Helena Jansen (zie Voormalig huis E502):

03

Voor zover is na te gaan hadden zij geen kinderen. Hoogstwaarschijnlijk heeft Jan Dirks van Heugten rond 1720 het huis gekocht of geërfd van zijn schoonvader Philips van Heusden want bij de hoofdgeldlijst van 1723, bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 wordt hij als eigenaar en bewoner genoemd:

Hoofdgeld XVIII-25; 25-08-1723:
Jan Dircx van Heugten, Geertruij de vrouw, Griet de meijt en Teuntje de knegt.
Dirck den herd.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 139 verso:
Jan Dirx van Hugten.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-5-14.

Jaar Eigenaar nummer 18 Heusden Bewoners nummer 18 Heusden
1736 Jan Dirx van Heughten Jan Dirx van Heughten
1741 Jan Dirks van Heughten Jan Dirks van Heughten
1746 Jan Dirx van Heughten Jan Dirx van Heughten

In 1748 verkoopt Jan Dirks van Heugten het huis aan zien broer Andries (zie Voormalig huis E502):

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 100; 12-04-1748:
Jan Dirks van Hugten verkoopt aan Andries Dirks van Hugten, zijn broer huis, hof en aangelag te Heusden 8 lopense, ene zijde Goort Antonis van Bussel, andere zijde de koper, ene einde de straat.

Petronella Philips van Heusden is op 02-10-1747 te Asten overleden en Jan Dirks van Heugten is te Asten op 19-10-1749 hertrouwd met Catharina Driesmans, geboren te Lommel op 04-10-1696 als dochter van Joannes Driesmans en Catharina van Ham en weduwe van Marten Jan Martens (zie Lagendijk 7).

Zij wonen aan de Dijk in Asten (zie Lagendijk 7) en in 1752 maakt Jan Dirks van Heugten zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 78 verso; 30-10-1752:
Jan Dirks van Hugten en Catarina Driesman, aan den Astense Dijk. Hij ziek, zij gezond. Zij testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden. Na overlijden van de langstlevende zullen alle goederen gaan naar de vrienden van de testateuren ieder voor de helft. Marge 14-01-1754 copie gemaakt ter requisitie van Jan Dirks van Hugten; 22-08-1776 copie gemaakt (pro deo) voor Mattijs Herings en Wilbert Jan Wilberts.

Jan Dirks van Heugten overlijdt te Asten op 15-09-1773 en Catharina Driesmans is op 26-11-1775 te Lommel overleden. Daarna wordt hun erfenis aan de armen van Asten geschonken:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 80 verso; 25-02-1776:
Bruysten Peters getrouwd met Maria Dirk van Hugten, Jenneke Dirks van Hugten getrouwd geweest met Jan Slaats, Hendrik Andries van Hugten voor zichzelf en voor zijn oom, Peter Dirk van Hugten, Joost Hendrik Maas namens zijn vader getrouwd met Helena Dirks van Hugten, te Someren, Francis Smits, te Asten, Jan Smits, te Someren, Nol Peter van Horick getrouwd met Anneke Smits, te Someren.
Kinderen van Goort Smits getrouwd met Anneke Dirks van Hugten.
Allen naaste vrienden van wijlen Jan Dirks van Hugten (overleden 1773) en Catarina Driesman.
Catarina is in 1773 vertrokken naar Lommel en daar, op 26-11-1775, overleden. Welke hebben gewild, bij testament Asten de dato 30-10-1752 dat de langstlevende erfgenaam zou zijn en na overlijden van de langstlevende hun vrienden ieder voor de helft. Voornoemde comparanten zou aangekomen zijn de voornoemde helft bestaande in gerede goederen of geld. Zij verklaren echter om sonderlinge redenen haar daartoe moverende bij vorm van gift en donatie inter vivos (uit vrije wil) liberalijk te schenken en te geven aan en ten behoeve van den Armen te Asten met volkomen macht aan de provisoren en armmeesters om de erfenis in te vorderen en daarmee te handelen tot meeste voordeel van den Armen.

Het huis staat op naam van Andries Dirk van Heugten en vanaf 1776 op naam van zijn schoondochter, Wilhelmina Hendrik Lammers (zie Voormalig huis E502). Het huis is al die tijd verpacht geweest aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 18 Heusden Bewoners nummer 18 Heusden
1751 Andries Dirk van Hugten Paulus van Gerwen
1756 Andries Dirk van Hugten Johannes Martens
1761 Andries Dirk van Hugten Jan Hogers
1766 Andries van Hugten onbewoont
1771 Andries van Hugten Jan van Hugten
1776 weduwe en kinderen Hendrik van Hugten onbewoont
1781 weduwe en kinderen Marten Dirks Jan van den Heuvel

Na het overlijden van Wilhelmina Hendrik Lammers (zie Voormalig huis E502) wordt de erfenis verdeeld en worden de kinderen van Hendrik Dries van Heugten eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 178; 16-02-1789:
Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voogden over Josyna en Dirk, onmondige kinderen van wijlen Hendrik van Hugten en Willemina Lambers eerste huwelijk, Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel, als voogden over Johannis en Hendrien, onmondige kinderen van wijlen Marten Dirks en Willemina Lambers tweede huwelijk, Jan de Groot weduwnaar Willemina Lambers derde huwelijk voor zichzelf en als vader en voogd over zijn drie onmondige kinderen. Zij verdelen de goederen gekomen van wijlen Hendrik van Hugten alles ingevolge de Costuymen en het versterfrecht deze heerlijkheid Asten, breder in het request omschreven:
1e lot krijgen de kinderen Hendrik van Hugten huis, hof en aangelag met schuur en dries te Heusden 1 lopense, ene zijde Jacobus van Hugten, andere zijde kinderen Mattijs van Bussel; land de Wiesenakker 7 lopense; den Varrenhofakker hiervan 3½ lopense; groes aan de Aa volgens quohier 4 lopense volgens meting 332 roede 15 voet; groes het Kalvereeusel 1½ lopense; groes het Ven volgens quohier 1½ lopense volgens meting 95 roede 7 voet; groes het Ven 3 lopense; groes dit deel 2 lopense 33 roede het overig deel komt aan de kinderen Marten Dirks; Verponding ƒ 9-07-13 per jaar. Bede ƒ 2-13-11 per jaar. Uit te keren door dit lot aan het tweede ƒ 63,57. Alsmede voor een half maatje rogge aan het tweede lot ƒ 3-12. Belast met 1 vat rogge per jaar aan den Armen van Helmond.

In het huizenquohier over de periode rond 1800 staat het huis op naam van de kinderen Judoca (Josyna) en Theodorus (Dirk) van Heugten (zie Voormalig huis E502):

Jaar Eigenaar nummer 18 Heusden Bewoners nummer 18 Heusden
1798 kinderen Hendrik van Heugten Jelis Berkers
1803 kinderen Hendrik van Heugten Jelis van Heugten

In het rechterlijk archief van Asten verkoopt Dirk in 1807 zijn deel aan Josyna:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 148; 24-04-1807:
Dirk Hendrik van Hugten verkoopt aan zijn zuster, Josyna Hendrik van Hugten vrouw van Jelis Berkers een huis, en aangelag, nummer 237, te Heusden 1 lopense; land den Heykamp 3 lopense 3 roede; groes het Busvelt 2 lopense 6 roede. Nog de onverdeelde helft in huis en erve 245; land Varrehof geheel 7 lopense 4 roede; land Varrenakker geheel 3 lopense 13 roede; groes de Venne geheel 7 lopense 19 roede; land en groes het Aangelag geheel 3 lopense 24 roede; groes het Hooyvelt geheel 6 lopense 48 roede. Belast met ƒ 6-05-0 per jaar aan het Boek van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; vat rogge per jaar aan den Armen van Helmond Peelse maat. Koopsom ƒ 300,-.

Judoca (Josijna) Hendrik van Heugten is geboren te Asten op 01-11-1770 als dochter van Hendrik Andries van Heugten en Wilhelmina Hendrik Lammers (zie Voormalig huis E393 en Voormalig huis E502). Zij is op 23-02-1794 te Asten getrouwd met Jelis Marten Berkers, geboren te Asten op 08-04-1772 als zoon van Martinus Wilberts Berkers en Judoca Dielis van Helmont (zie Voormalig huis E491):

04

Het gezin van Josijna Hendrik van Heugten en Jelis Marten Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 27-11-1794 Asten 08-05-1840
Peter Coolen
Asten 04-03-1858 zie ook Voormalig huis G214
2 Martinus Asten 10-10-1796 Vlierden 19-02-1830
Luitgarda Meulendijks
Deurne 04-09-1842 woonde te Deurne op het
Kerkeind, Heiakker en Haageind
3 Franciscus Asten 02-02-1799 Asten 15-04-1831
Catharina van der Laak
Asten 20-09-1871 zie Voormalig huis B97
4 Henricus Asten 29-03-1801 Asten 04-05-1827
Francisca Koolen
Asten 19-11-1840
Catharina van Bussel
Asten 22-01-1871 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
en Voormalig huis E393
5 Johannes Asten 15-07-1803 Ongehuwd Asten 16-07-1840
6 Johanna Maria Asten 05-04-1806 Asten 16-02-1849
Hendrik Martens
Asten 17-08-1851 zie Voormalig huis G838
7 Catharina Asten 02-08-1808 Ongehuwd Asten 23-01-1855
8 Kind Asten 01-08-1810 Kind Asten 01-08-1810

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Jelis Marten Berkers:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 152 verso:
Jelis Marten Berkers nomen uxoris Josijna bij transport 24-04-1807.
Josijna en Dirk kinderen wijlen Hendrik van Hugten bij deling 10-02-1789.
Nummer 18 huijs en aangelag 1 lopense.

Josijna Hendrik van Heugten is op 01-08-1810 te Asten overleden en Jelis Marten Berkers is te Asten op 09-05-1813 hertrouwd met Maria Bouwmans, geboren te Asten op 31-05-1760 als dochter van Theodorus Jacobi Bosmans en Petronella Hendrix. Rond die tijd wordt een inventaris opgemaakt:

Notarieel Archief 36-34 Asten 22-05-1813:
Inventaris van de goederen Jelis Berkers man van Francina van Hugten, met de kinderen Wilhelmina 18 jaar, Martien 16 jaar, Francina 14 jaar, Hendrik 11 jaar, Jan 9 jaar, Marie 7 jaar, en Catharina 5 jaar ieder 1⁄7e deel uit huis en tuin op Heusden, ene zijde Jacobus van Hugten.

Uit het tweede huwelijk van Jelis Marten Berkers zijn voor zover bekend geen kinderen geboren. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis naast nog een ander huis (zie Voormalig huis E393) op naam van Jelis Marten Berkers:

Kadaster 1811-1832; E509:
Huis en erf, groot 05 roede 61 el, achterste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Jelis Marten Berkers.

05

06

Jelis Marten Berkers overlijdt op 28-04-1839 te Asten en Maria Bouwmans is op 30-10-1848 te Asten overleden. Het huis is daarna onbewoond, Jelis Marten Berkers en Maria Bouwmans wonen elders in Heusden (zie Voormalig huis E393), en het huis komt later niet meer in de archieven voor.

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1636 Joost van Heuchten Asten ±1585
1662 Mathijs van Heuchten Asten ±1620 Mathijs van Heuchten Asten ±1620
1677 Philips Diercx van Heugten Asten 21-12-1648 Philips Diercx van Heugten Asten 21-12-1648
1709 Philips Diercx van Heugten Asten 21-12-1648 Mathijs Reynders Asten 04-10-1670
1713 Philips Diercx van Heugten Asten 21-12-1648 Jan Dirx van Heughten Asten 13-03-1697
1720 Jan Dirx van Heughten Asten 13-03-1697 Jan Dirx van Heughten Asten 13-03-1697
Heusden huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Dirx van Heughten Asten 13-03-1697 Jan Dirx van Heughten Asten 13-03-1697
1741 Jan Dirks van Heughten Asten 13-03-1697 Jan Dirks van Heughten Asten 13-03-1697
1746 Jan Dirx van Heughten Asten 13-03-1697 Jan Dirx van Heughten Asten 13-03-1697
1751 Andries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Paulus van Gerwen Asten 15-11-1721
1756 Andries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Johannes Martens Venray ±1725
1761 Andries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Jan Hogers Someren ±1725
1766 Andries van Hugten Asten 30-11-1703 onbewoont
1771 Andries van Hugten Asten 30-11-1703 Jan van Hugten Asten 13-03-1697
1776 weduwe en kinderen Hendrik van Hugten Asten 07-12-1750 onbewoont
1781 weduwe en kinderen Marten Dirks Asten 07-12-1750 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740
1798 kinderen Hendrik van Heugten Asten 01-11-1770 Jelis Berkers Asten 08-04-1772
1803 kinderen Hendrik van Heugten Asten 01-11-1770 Jelis van Heugten Asten 21-12-1757
Kadasternummer E509
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E509 1832 Jelis Marten Berkers Asten 08-04-1772
Antoniusstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Jelis Marten Berkers Asten 08-04-1772 Josyna Hendrik van Heugten Asten 01-11-1770 01-08-1810
onbewoond

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 16 juli 2023, 19:02:10

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen