logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E452

Bartholomeus Jacobszoon Wijtflet is geboren rond 1497 te Poppel (B) als zoon van Jacob Petruszoon van Wijtvliet (zie Dijkstraat 50) en Hedwig Bartholomeusdochter van den Nieuwenhuysen. Hij is rond 1535 getrouwd met NN van Gerwen, geboren rond 1500 (zie Antoniusstraat 47). Het gezin van Bartholomeus Jacobszoon Wijtflet en NN van Gerwen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hercules Turnhout (B) ±1536 's-Hertogenbsch 10-06-1557
Heylwich
van de Leemputte

's-Hertogenbosch ±1570
Catharina Godefridus Cornelis
's-Hertogenbosch 10-09-1589 *
2 Jacob Poppel (B) ±1545 ±1580
Lambertken Brughmans
Esch 09-1618 Graf in de kerk van Esch

*  in een bestand over niet meer aanwezige zerken in de Sint Jan1 lezen we: 

Hier leijt begraven Mr Herkeles van Wijfliet, sterft den 10 September 1589 en Catharina sijn huijsvrouw Dogter van Gojert Cornelisz, in sijn Leven Gasthuijsmeester en Jacomijna haar Dogter begraven den 28 September 1628. Jacob Eelkens sterft 10 Februari 1662. Blauwe zerk, 7 1⁄2 x 4 voet.

Bartholomeus Jacobszoon Wijtflet schreef zich op 30-08-1515 in bij de universiteit van Leuven voor een studie medicijnen. In de cijnsboeken van Poppel over 1544-15702 stond hij opgetekend als Heer Bartholomeus Van Wyffledt, doctor in de medicine, Hercules ende Jacob, Bertelmeeussoone met goederen op de Meibucht. Bij diezelfde referentie die ook de genealogie van deze van Wijtflets beschrijft2, wordt ook de naam van zijn vrouw als NN van Gerwen genoemd. Mogelijk is zij verwant aan de van Gerwens die eerder drie hoeven in Heusden bezaten, waarvan dit er een was die door vererving in hun bezit is gekomen (zie Antoniusstraat 47). Bartholomeus Jacobszoon Wijtflet is op 03-11-1556 te Turnhout (B) overleden.

Op basis van onderstaand archiefstuk, de eerder genoemde genealogie2 en informatie uit Taxandria3 is een reconstructie gemaakt van het gezin van zoon Hercules Wijtflet:

Gemeente Archief Den Bosch R 1403 folio 342 verso; 07-01-1578:
Aleijdis dochter van wijlen Ghijsbert van Tulden weduwe van Godefridus Cornelis cedeert de tocht in 5⁄8e van een huis over de Visbrug te 's-Hertogenbosch (Pontem bladi) tussen Johannes zoon van Theodorus van den Heuvel en Peter zoon van Leonardus van Thuijl, welk huis door magister Dominicus zoon van wijlen Gooswinus zoon van wijlen Henrick zoon van wijlen Henric zoon van wijlen Johannes Beijens verkocht werd aan Cornelis en Godefridus zonen van wijlen Cornelis Corneliszoon op 15-12-1556, aan magister Hercules zoon van wijlen Bartholomeus Wijtflet man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Godefridus Corneliszoon.

Zoon Hercules Wijtflet is geboren te Turnhout (B) rond 1540 als zoon van Bartholomeus Jacobszoon Wijtflet en NN van Gerwen. Hij is op 10-06-1567 te 's-Hertogenbosch getrouwd met Heylwich van de Leemputte, geboren te 's-Hertogenbosch op 16-01-1541. Na haar overlijden op 24-06-1568 is Hercules Wijtflet rond 1570 hertrouwd met Catharina Godefridus Cornelis, geboren rond 1545 als dochter van Godefridus Corneliszoon en Aleijdis Ghijbert van Tulden.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heesken 's-Hertogenbosch 19-12-1570 's-Hertogenbosch ±1594
Wilhelmus Jansen van der Weghe
Boxtel ±1655
2 Jackomine 's-Hertogenbosch ±1573 Ongehuwd 's Hertogenbosch 28-09-1628 Familiegraf in Sint Jan

Hercules Wijtflet schreef zich op 01-08-1562 in bij de universiteit van Leuven voor een studie meester in de rechten, werd daarna secretaris van de Hoge Raad van Brabant en woonde in de Kerkstraat in 's-Hertogenbosch. Hercules Wijtflet is rond 1610 te 's-Hertogenbosch overleden getuige onderstaand archiefstuk:

Schepenakte 's Hertogenbosch 310 folio 402); 19-05-1611:
Meester Ghysbrecht Coeverincx, licentiaet in de Godheid, deken, meester Everard van Ravesteyn, officiael, licentiaet in de rechten en Leonard van Boirnberghen, priester, allen kanoniken der Cathedrale Kercke van Sint Jan Evangelist, gemachtigd door de andere kanoniken van gezegd Kapittel, capitulariter vergaderd zijnde den 22 November 1610, verkoopen aan Goijart van Engeland, priester een huysinge met hennen gronde, geweest sijnde de Latijnsche schole, den voorschreven capitale toebehoirende, staande in de Kerkstraat tusschen het huis der weduwe meester Henrick Lievens en Hermanus Hermanszoon van Beugen met meer anderen Kerkwaarts ex uno en het huis der weduwe meester Hercules Wijfliet en hare kinderen ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan het erf van Jenneken, dochter van Lodewijk Schepens van Oirschot. 

Hercules Wijtflet is op 10-09-1628 bijgezet in het familiegraf in de Sint Janskerk in 's-Hertogenbosch en in de Astense archieven wordt gesproken van een hoeve in handen van de erfgenamen van Hercules Wijtflet:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 113; 11-01-1638:
Willem Gorissen getrouwd met Margriet is schuldig aan de erven Meester Hercules Wijtvliet ƒ 300,- zodanig te betalen, dat de erven wijlen Goris Isbouts, gewezen hoevenaar der erven Meester Hercules te Heusden, daarvan ontlast zullen blijven.

Dochter Heesken Hercules Wijtfliet, geboren te 's-Hertogenbosch op 19-12-1570, is rond 1594 te 's-Hertogenbosch getrouwd met herbergier Wilhelmus Janssen van der Weghe, geboren rond 1566 als zoon van Jan van de Weghe en Suzanne. Hieronder het gezin van Wilhelmus Janssen van der Weghe en Heesken Hercules Wijtfliet:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hercules 's-Hertogenbosch 02-10-1595

Boxtel 11-01-1620
Cathelijn Lucas Lamberti
Oirschot 03-01-1621
Catharine van der Vort

dochter Suzanna
2 Alegonda 's-Hertogenbosch 10-10-1597 Ongehuwd ±1670
3 Johannes 's-Hertogenbosch 14-03-1600
4 Godefridus 's-Hertogenbosch 30-05-1602
5 Ida 's-Hertogenbosch 22-10-1605
6 Adriana 's-Hertogenbosch 03-10-1608 ±1635
Wilhelmus Francisci van Groesdonck
±1667
7 Johanna 's-Hertogenbosch ±1612 ±1637
Ansem Jan Goossens
±1650
8 Judocus 's-Hertogenbosch 29-03-1615 ±1640
Anna
Boxtel 16-05-1695
9 Catharina 's-Hertogenbosch ±1620 Boxtel 12-10-1644
Cornelius Janssen van Mol

Wilhelmus Janssen van der Weghe is op 02-12-1645 te Boxtel overleden:

01

In een schepenakte van Boxtel krijgt dochter Alegonda een belangrijk deel van de inboedel van Heesken Hercules Wijtfliet: 

Schepenakte Boxtel; 18-07-1647:
Voor ons verscheen vandaag 18 juli 1647 Heesken Wijtvliet, weduwe van wijlen Willem Janssen van de Wege. Ze vermaakt aan haar dochter Aleijt de meubels of zilverwerk zoals van de Wege in diens leven aan hun beider dochter Aleijt heeft gegeven en dat vanwege de trouwe diensten die ze heeft verleend. Ze krijgt het blok voor het linnengoed met 4 deuren, nog een zilveren beker eerder afkomstig van Suzanne van de Wege, nog een schilderij van Onze Lieve Vrouw met 2 deuren, waarop haar grootvader en grootmoeder zijn geschilderd. Nog krijgt ze een gouden ring, met een diamanten steen. Nog vermaakt Heesken haar het nieuwe linnengoed, gebleekt of ongebleekt, gesponnen garen of anderzijds. Verder krijgt ze de helft van alle huisraad te Boxtel of elders, koper, tin, houtwerk, linnen- en wollengoed. Verder krijgt Aleijt de koets met het beste bed. Verder vermaakt Heesken aan haar dochter Adriaentien een koets staande in de keuken en verder wil Heesken dat haar 4 andere kinderen de andere helft van de huisraad krijgen, ieder evenveel. Verder wil ze dat haar dochter Aleijt de brand zowel turf als hout krijgt zoals na dood van Heesken wordt aangetroffen.
Ondertekend: Heesken Wijtflijt weduwe van de Weghe, Cornelis Dirck Marijnen, Cornelis Peters van Sutven. Dit testament is door Cornelis Diercks Marijnen opgeschreven en aldus gepasseerd, hetgeen ik verklaar, P. Roeffen secretaris.

Heesken Hercules Wijtfliet is rond 1655 te Boxtel overleden en een deel van een hoeve op Heusden, in handen van de familie van der Weegen, wordt verkocht aan Joost Dirckx:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 62; 22-12-1656:
Guiljam Fransen, te Maeshees, in het land van Kuyck voor zichzelf en mede voor Adriana van der Wegen, zijn vrouw procuratie, dingbank Maeshees en Holthes op 19-12-1656 ten overstaan van Cornelis Paeuwels, rechterbode, Jan Aerts en Jan Bussers, schepenen en Bernt Faesen, loco-secretaris. Hij verkoopt aan Joost Dirckx een halve hoeve te Heusden. Zoals zijn vrouw die verkregen heeft bij deling tussen haar mede-broeders en zusters. Belast met de helft van 18 vat rogge jaarlijks.

Aleke, de zus van Adriana van der Wegen, vernadert de koop en uit dit document blijkt dat de hoeve uit het begin van de 15e eeuw dateert en familiebezit was van de familie van der Wegen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 71; 30-04-1657
Aleke, dochter wijlen Willem van den Weege buschudt en vernaerdert met haere bijhebbende klinckende en blinckende penningen een halve hoeve land, met aanhorende, zoals onlangs Guiljam van Groesdonck getrouwd met Adriaentien van den Wegen, haar zuster, verkocht heeft aan Joost Dirckx, zij is naeste in bloede. Zij wil onder eede verklaren dat zij deze vernadering voor haarzelf en naar costuymen en landrecht doet. Het zijn namelijk oude stam- en stokgoederen en dit meer dan twee- à driehonderd jaar achtereen geweest. Zij verzoekt ook, dat Joost Dircx onder eede zal verklaren hoeveel hij voor de goederen heeft betaald, inclusief de kosten. Zij wil alles doen om tot een perfecte vernadering te komen. Joost Dircx heeft, als koper, geweigerd de penningen te ontvangen en retrocessie te doen van de goederen. Hij heeft onder eede verklaart dat de koop is gedaan voor ƒ 2500,-, 14 rijksdaalders, 3 rijksdaalders intrest en lijcoop en verdere kosten. Waarvan ƒ 500,- direct en het restant met Sint Jan. De goederen zijn belast met 9 vat rogge per jaar aan de erven Marcelis Henrix, te Eyndhoven en de cijns van de gronden. Zij heeft, omdat Joost Dirx het geld niet wil ontvangen, dit in consignatie bij de schepenen gegeven.

Bij de verpondingen van 1662 zijn de erfgenamen van Wilhelmus Janssen van der Weghe eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 51:
Sr. Guiljam van der Wegen, huijs.

Als Adriana van der Wegen is overleden hebben haar kinderen recht op 1⁄3e deel van de goederen van Aldegonda van Wegen: 

Bossche Protocollen R1926 folio 291 verso; 23-02-1667:
Guiljam van Groesdonck, vader, is momboir gesteld over Willem, Frans, Hercules en Elijsabeth onmondige kinderen van Guiljam van Groesdonck bij wijlen Adriaena van Wege. Erfdeling van de goederen van Alida van Wege, waarin hen 1⁄3e deel toekomt.

Bij de erfdeling van Aleke van der Weegen komt het huis in handen van haar nicht Susanna Hercules van der Weege, geboren te Boxtel op 09-01-1630 als dochter van Hercules Willems van der Weege en Catelijn Lucas Lamberti. Zij is weduwe van Jan Dircx Hoppenbrouwer met wie zij op 25-11-1650 te Boxtel is getrouwd:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 131 verso; 20-09-1670:
Joost van der Weegen mede voor, Goiaert van der Weegen, Gerardt van Ameyde man van Jenneke, dogter Hercules van der Weegen, Joost Slegers voor zijn zoon Maurus man van Catarina, dogter van Hercules van der Weegen ter eenre en Susanna weduwe van Jan Hoppenbrouwer geassisteerd met Adriaen Hermans, haar zwager ter andere zijde. Zij delen de nagelaten goederen van Aleke van der Weegen.
1e lot krijgen de eerste vier comparanten, alle obligaties en schepenschuldbrieven voor schepenen van 's Hertogenbosch of elders uitgemaakt en alle vervallen en lopende pachten.
2e lot krijgt de vijfde comparante 4⁄5e deel in huis, hofstad, schuur, land en groes te Heusden. Zoals het in gebruik is bij Dirck Flipssen. Belast met 18 vat rogge jaarlijks aan Jan Dircx Colen, te Helmont. Koopsom ƒ 700,- te betalen aan de ontvangers van het 1e lot.

Het huis wordt kort daarna verkocht aan Leonardus Judoci van Heughten (zie Voormalig huis E508) en Willem Hendrick Jacobs:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 136 verso; 17-11-1670:
Anna, weduwe van Jan Dircx Hoppenbrouwer, te Leegen Mieert, verkoopt aan Leendert Joost van Heughten en Willem Hendrick Jacops de helft van de hoeve op Heusden. Zoals zij verkregen heeft bij testament en in is gebruik bij Dirck Flipssen. Belast met de cijns van de grond, 18 vat rogge jaarlijks aan de erfgenamen Marcelis Herincx, ƒ 300,- aan Gerardt Jacops van der Meyden, te Boxtel.

Bewoner Theodorus (Dirk) Philipsen is geboren te Asten rond 1610 en als scheper rond 1635 getrouwd met Johanna en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten ±1636 Asten 09-11-1664
Maria Daendels
Asten 14-02-1677
Maria Goort Dielis
Asten 29-05-1687 zie Behelp 2A
2 Petrus Asten 06-03-1638 Asten 11-02-1666
Jenneke Philipsen Willems
Asten 15-04-1671 zie Antoniusstraat 47
3 Henricus Asten ±1640 Asten 03-01-1666
Joanna Hendrik Dielis
Asten 27-05-1687 zie Antoniusstraat 47
4 Philippus Asten ±1643 Asten 18-02-1680
Catharina Peeters
Asten 02-01-1711 zoon Theodorus
zie Laarbroek 4
5 Elisabeth Asten 04-03-1646 Asten 01-10-1679
Jacobus Aerts
Asten 16-05-1698 zie Oliemolen 10 en 12

Theodorus (Dirk) Philipsen heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 253; 09-11-1672:
Joris Janssen, aanlegger contra Dirck Philips, gedaagde. Betaling van ƒ 70,- wegens geleend geld aan Peter, zoon van gedaagde volgens afrekening voor schepenen.

Theodorus (Dirk) Philipsen is op 10-06-1680 te Asten overleden en daarna worden zijn goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 145; 26-07-1680:
Joost Roefs en Anthonis Philipsen, afgegane borgemeesters en anderen verkopen uit het sterfhuis van wijlen Dirck Philipsen, alias Scheper Dirck de schaer op den acker en meubelen . Bruto opbrengst is circa ƒ 240,-.

Bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van Hendrick van Heughten en is Reijnder Bernarts (zie Voormalig huis E491) de gebruiker van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 29 verso:
Henderick van Heughten, gebruiker Reijnder Bernaerts.

Bij de verpondingen van 1707, 1709 en 1713 is Hendrick Linders van Heugten, zoon van Leonardus Judoci van Heughten (zie Voormalig huis E508) eigenaar van het huis en de bewoner is eerst Meeus Peeters (zie Voormalig huis G170) en later schoonzoon Jan Benders van Hooff:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 9 verso:
Henderick van Heughten, gebruiker Meeus Peeters.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 12 verso:
Henderick van Heughten.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 64 verso:
Jan Benders van Hooff van Hendrick van Hugten,
In de bede ƒ 2-9-11.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 174; 21-04-1723:
Hendrik Linders van Hugte verpacht aan Jan Benders van Hoof een huis, hof en aangelag op Heusden 1 lopense.

Hendrick Linders van Heugten is geboren te Asten rond 1655 als zoon van Leonardus (Leendert) Joost van Heugten en Heijlgondis Henricks (zie Voormalig huis E508). Hij is op 15-02-1682 te Asten getrouwd met Johanna Peeter Slaets, geboren te Asten op 21-11-1668 als dochter van Peter Peter Slaets en Maria Hendrik Jacobs (zie 't Hoekske 10). Na het overlijden van Johanna Peeter Slaets op 07-01-1695 is Hendrick Linders van Heugten te Asten op 31-07-1695 hertrouwd met Maria Reneri van Hove, geboren te Asten op 03-07-1661 als dochter van Reynder Bernaerts van Hove en Catelyn Reynder Bruystens (zie Voormalig huis E491):

Conjuncti sunt Henricus Lenarts van Heughten et Joanna Peeters Slaets; testes Mathias Bonaventura et Helena Driessen.

In huwelijkse echt gebonden Henricus Lenarts van Heughten en Joanna Peeters Slaets; getuigen Mathias Bonaventura en Helena Driessen.

02

De gezinnen van Hendrick Linders van Heugten met Johanna Peeter Slaets en met Maria Reneri van Hove:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 12-11-1682
2 Leonardus Asten 23-09-1683
3 Petrus Asten 26-03-1686 Kind Asten ±1686
4 Maria Asten 08-11-1688 Asten 14-07-1720
Johannes Benders van Hoof
Asten 05-12-1724
5 Petrus Asten 17-07-1691
6 Johannes Asten 16-12-1694 Kind Asten ±1694
7 Johannes* Asten 23-08-1702

* kind uit het tweede huwelijk

Maria Reneri van Hove is rond 1710 overleden en het bezit van Hendrik Linders van Hugten wordt verkocht aan Jan Benders van Hoof, om zijn schulden te kunnen voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 238 verso; 14-04-1724:
Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding en coninxbede, 1722, laten nog verkopen van Hendrik Linders van Hugten, te Heusden om daaraan te verhalen ƒ 2-9-6 wegens achterstaande verponding over 1722. Koper van onderstaande goederen wordt Jan Benders voor ƒ 380,-. Huis, schuur, schop en aangelag te Heusden 1 lopense, ene zijde en einde de gemeente, andere zijde Tijs Rijnders; land nu heiveld 4 lopense, ene zijde kinderen Dielis Ceelen, andere zijde Jelis Hendrik van Helmont; land 1 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde de Sesteren; land 2½ lopense, ene zijde Jacob Linders, andere zijde Jan Hendrix; land 3 lopense, ene zijde kinderen Flips van Heusden, andere zijde Jacob Linders, land 5 copse, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Jan Hendrix; land 1½ lopense, ene zijde Jelis Hendrix, andere zijde Tijs Rijnders; groes 4 lopense, ene en andere zijde kinderen Dielis Celen; groes 4 lopense, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde een weiveld; groes 2 lopense, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde kinderen Flips van Asten; groes 2 lopense, ene zijde Dirck Marcelis, andere zijde kinderen Jan Dircx; groes 3 lopense, ene zijde Jelis van Helmont, andere zijde kinderen Jelis Marcelis; huis, hof, schop en aangelag 1 lopense, ene en andere zijde de straat, andere zijde 't voorschreven huis, andere einde kinderen Jelis Celen; land en groes 3 lopense, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde achter 't Sesteren; land 3 lopense, ene zijde kinderen Flips van Heusden, andere zijde Jacob Linders; land ½ lopense, ene zijde Wouter Teunis, andere zijde Jelis Hendrix; groes 3 lopense, ene zijde Jelis Willems, andere zijde Jelis Hendrix; groes 2 lopense, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde de bempt voorschreven; groes 4 lopense, ene zijde Willem Rijnders, andere zijde een weiveld; groes 2 lopense, ene zijde Marte Jansse, andere zijde kinderen Teunis Daandels; land aan de voorschreven aangelagen van de twee huizen 1 lopense, ene zijde kinderen Jelis Celen, andere zijde de gemeente.

De schuldeisers staan in de rij om hun aandeel en rente op te eisen:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 139; 12-08-1724:
Jentens van Weerden mede namens Frans Royers, getrouwd met Catrina van der Weerden, erfgenamen van Hermen van Weerden en Lijsken Hendrik Jentens, te Leende. Zij hebben een schepenobligatie van ƒ 300,- à 5% te Asten de dato 16-02-1666 ten laste van Dirck Flipse en Dirck Peeters. Alzo Hendrik Linders van Hugten, een van de erfgenamen van Dirck Peeters, zijn goederen, te Heusden, verkocht en verlaten heeft. Zij willen preferent worden. Later worden zij pantcrediteur in plaats van preferent.

Francis Jan Kanters mede namens zijn verdere broers en zusters dede seggen dat Dirck Flipse, op 08-05-1669, voor schepenen, heeft verkocht aan Jan Canters, hun vader, een jaarrente van ƒ 15,75. Onderpand huis, hof en hofstad in de Behelp 5 lopense en een beemd 4 lopense. Bij de executie heeft de verkoop in massa meer opgebracht dan de afzonderlijke percelen. Zij willen voor ƒ 300,- en 3 jaar intrest, zijnde ƒ 247,25 preferent worden.

Pieter de Cort, president, te Helmont namens den Armen van Helmont dede segge dat Dirck Jan Goorts cum suis aan den Armen van Helmont hebben betaald 13 vat rogge per jaar volgens schepenacte Helmont de dato 17-10-1614 en laatst betaald door Hendrik Linders, Jacob Linders, Flips Dircx en Goort van Bussel ieder 3¼e vat per jaar, laatste betaling 1717. Onlangs zijn van de twee eerste de onderpanden, bij executie, verkocht. De Cort legt nog een brief over de dato 03-03-1614 waarin Jonker Vincent Raak en Jonke. Johan Raak accorderen. Hij wil preferent worden.

Dochter Maria Hendrix van Heugten is geboren te Asten op 08-11-1688 en op 14-07-1720 te Asten getrouwd met Johannes Benders van Hoof, geboren op 15-12-1690 te Asten als zoon van Bernardus Reneri van Hove en Maria Joannis van Helmont (zie Voormalig huis C818).

Juncti sunt matrimonio Joannes Bernaerts van Hoof et Maria Hendrick van Heugten; testes Hendrick Bernaerts van Hoof et Petronella Bernaerts van Hoof.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Bernaerts van Hoof en Maria Hendrick van Heugten; getuigen Hendrick Bernaerts van Hoof en Petronella Bernaerts van Hoof.

03

Het gezin van Maria Hendrix van Heugten en Johannes Benders van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 07-08-1723 Asten 15-11-1750
Petrus Arnoldi Wilberts
Asten 31-10-1758 zie Voormalig huis G170

Maria Hendrix van Heugten is op 05-12-1724 te Asten overleden en haar vader Hendrick Linders van Heugten is te Asten op 10-11-1727 overleden. Daarna maakt zijn schoonzoon Johannes Benders van Hoof, een staat en inventaris op voor zijn dochter Johanna, in verband met zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 12 verso; 24-08-1728:
Jan Bernarts van Hooff weduwnaar van Mary Hendrix van Heughten bruidegom geassisteerd met Bernart van Hooff, zijn vader en Jacob Linders van Heughten, oom van zijn overleden vrouw en alzo naaste verwanten van het kind uit dat huwelijk geboren ter eenre en Peternel Wilbert Verberne, jonge dogter geassisteerd met Wilbert Verberne, haar broeder ter andere zijde. Zij maken huwelijkse voorwaarden. Al hun goederen, ook de toekomende, worden in dit huwelijk ingebracht.
En zal ten behoeve van het kind van de bruidegom een staat en inventaris worden gemaakt. Het voorkind zal met de eventuele nakind als een worden beschouwd en na het overlijden van de langstlevende uit dit huwelijk egaal delen met de andere kinderen. Dit betreft ook de goederen die via de inventaris worden ingebracht. Indien uit dit aanstaande huwelijk geen kinderen worden geboren dan zal de langstlevende van hen beiden de geconquesteerde en andere goederen blijven bezitten, doch de vaste goederen zullen gaan naar de zijde van waar ze gekomen zijn mits de langstlevende wordt getoght in de vaste goederen van de eerst overledene.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 123 verso; 01-09-1728:
Jan Bernaerts van Hooff weduwnaar van Maria Hendrix van Heughten maakt inventaris ten behoeve van zijn minderjarige kind een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Peternel Wilberts Verberne, te Lierop.
Onroerende goederen: een huis, hof, aangelag, schuur en schop op Heusden 2 lopense, ene zijde Marselis Jansen, andere zijde de gemeente; groes / land het Heytvelt 1½ lopense; het Broekvelt 2 lopense; het Weytvelt 3½ lopense; het cleyn Veltie 3 lopense; de Reybempt 2½ lopense; het Hoyvelt 2 lopense; land de Varssehoff 5 copse; land den Heykamp 3 lopense; land den agtersten Heykamp 2½ copse; land 't Sester 4 lopense.
Roerende goederen: een paard, vijf koeien en vier magere beesten, een hoge en een lage kar, klein landbouwgereedschap, twee bedden met toebehoren, twee kasten, twee kisten, zes stoelen en twee banken, diverse ketels, diverse bakken, veel kleren.

Door het ontbreken van trouwregisters van Lierop tussen 1725 en 1738 weten we alleen dat Johannes Benders van Hoof rond 1728 is hertrouwd met Petronella Wilberts Verberne, geboren te Lierop op 25-12-1687 als dochter van Willibrordus Wilms Verberne en Maria Wilbers. Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren en Petronella Wilberts Verberne is op 24-06-1733 te Asten overleden.

Johannes Benders van Hoof is een derde maal getrouwd op 07-02-1734 te Someren met Joanna Peeters van Meijel, geboren te Someren rond 1700 en weduwe van Johannes Aarts van Houts.

Het gezin van Johannes Benders van Hoof en Joanna Peter Arts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 25-03-1737 Someren 19-11-1758
Peter Hendrik Goosens
Someren 07-09-1806

In 1735 wordt het huis per executie verkocht aan de regenten van Asten, zoals ook blijkt uit de verpondingen van 1737:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 76; 29-10-1735:
Gerit van Riet, vorster en rechterbode, verkoopt, bij executie, namens het Corpus van Asten, aan Jan van Helmont, Bendert Vervoordeldonck, Peter van de Vorst, Jan Verberne, Tony Muyen, Willem Laureynssen, Gerit van Riet, Michiel van de Cruys. Een huis, schuur, schop en aangelag 2 lopense, ene zijde Dielis van Helmont.

Het huis wordt aangekocht Bendert Vervoordeldonk, maar blijft in bewoning van Johannes Benders van Hoof tot de verkoop in 1740 waarna hij met zijn gezin verhuist naar een ander huis in Heusden (zie Voormalig huis E263).

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 135 verso:
Nu Ambrosius Peters transport 14-04-1740.
De regenten van Asten.
Huijs, schuur, schop, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 2-9-11.

Het huis staat op naam van Bendert Vervoordeldonk die op 18-11-1738 te Asten is overleden. Zijn zoon Jan verkoopt zijn erfdeel door aan zijn zussen, die het vervolgens doorverkopen aan Ambrosius Peters van Someren:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 204 verso; 14-11-1739:
Jan Bendert Vervoordeldonk verkoopt aan Elske, Maria en Anneke, kinderen van wijlen Bendert Vervoordeldonk, zijn zusters ¼e deel onbedeeld in huis, schuur, schop, hof en aangelag, land en groes Belast met ½ vat en ¼e cop rogge per jaar aan Juffrouw Schenaarts. Koopsom ƒ 80,-.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 7; 14-04-1740:
Maria, dochter Bendert Vervoordeldonk, mede voor haar zusters, verkoopt aan Ambrosius Peters van Someren huis, schuur, schop en aangelag 2 lopense, ene zijde Dielis van Helmont, andere zijde de gemeente; land het Sesteren 4 lopense; land het Heytvelt 2½ lopense; land den Vaarsenhof; land den Hoykamp 4 lopense; groes het Hoyvelt 1½ lopense; groes den Heybeemt 2 lopense; groes het Kleynveltje 4 lopense; het Weyvelt 4 lopense; groes het Broekveltje 1½ lopense. Verkoopsters aangekomen bij verkoop, wegens executie, transport 29-10-1735.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 208; 25-04-1740:
Beleyding en oculaire inspectie van het huis, schop en stal te Heusden, behorend aan Antonis Peter van Someren transport 14-04-1740: Huis: In het dak of aan de gevel de glazen en vensters te maken; de wanden, rondom, te vernieuwen of te repareren. Neeren: De deuren en wanden te repareren en in het zuiden het dak en de wand te richten; het dak van de schop te repareren; de wanden van de schaapskooi of paardestal te maken en het dak te repareren. Schuur: de wanden te repareren en een stijlstock onder een gebont te zetten; het dak en deuren te repareren.

Ambrosius Peters van den Eynde (Bruijsten van Sommeren) is geboren te Someren op 26-09-1703 als zoon van Petrus Lambertus en Petronella Ambrosius Scrubbers. Hij is op 18-04-1728 te Someren getrouwd met Johanna Stevens van Coll, geboren te Someren op 02-08-1697 als dochter van Stephanus Henricus van Col en Johanna Petrus Verdysteldonck. Johanna Stevens van Coll is te Someren op 22-12-1729 overleden en Ambrosius Peters van den Eynde is op 19-02-1730 te Asten hertrouwd met Maria Dirks van Heugten, geboren te Asten op 11-05-1702 als dochter van Theodorus Marcelis van Heugten en Helena Jansen (zie Voormalig huis E502):

04

De gezinnen van Ambrosius Peters van den Eynde (Bruijsten van Sommeren) met Johanna Stevens van Coll en met Maria Dirks van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna* Someren 04-09-1729 Asten 23-11-1749
Peter van Maaris
Asten 19-03-1800 dochter Johanna zie
Voormalig huis A214
zoon Arnoldus zie
Nachtegaalweg 8
2 Helena Someren 12-09-1732 Kind Someren 17-09-1732
3 Helena Someren 01-08-1733 Asten 10-02-1760
Jan Andries Verheyen
Asten 02-01-1763
Hendrik Adriaan Vinken
Asten 18-08-1807
4 Theodorus Someren 01-08-1733 Kind Asten ±1733
5 Johannes Asten 14-06-1734 Asten 25-11-1753
Margaretha Eijsbouts
Asten 03-12-1810
6 Petronella Asten 15-10-1735 Kind Asten ±1735
7 Gerardus Asten 30-12-1737 Kind Asten ±1737
8 Anna Maria Asten 25-07-1739 Asten 21-02-1762
Gerrit Jan Dirks
Asten 23-04-1796
9 Petrus Asten 23-05-1741 Kind Asten ±1741
10 Petrus Asten 19-03-1743 Kind Asten 25-03-1743
11 Johanna Maria Asten 09-08-1746 Kind Asten 12-08-1746

* kind uit het eerste huwelijk

In het huizenquohier over de periode 1736-1771 staat het huis eerst op naam van de regenten van Asten en daarna is het in eigendom en bewoning van Bruijsten van Someren:

Jaar Eigenaar nummer 11 Heusden Bewoners nummer 11 Heusden
1736 regenten van Asten Jan Bendert van Hooff
1741 Bruijsten van Someren Bruijsten van Someren
1746 Bruijsten van Someren Bruijsten van Someren
1751 Bruijsten van Someren Bruijsten van Someren
1756 Bruijsten van Someren Bruijsten van Someren
1761 Bruijsten van Someren Bruijsten van Someren
1766 Bruijsten van Someren Bruijsten van Someren
1771 Bruijsten van Someren Bruijsten van Someren

In 1763 maken Bruysten Peters van Someren en Maria Dirk van Heugten hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 48; 12-12-1763:
Bruysten Peters van Someren en Maria Dirk van Hugten, zijn vrouw, op Heusden, ter plaatse de Behelp, testeren. Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden en met de nalatenschap te handelen naar goeddunken. Na overlijden van de langstlevende worden hun vier kinderen erfgenaam te weten de voordochter van de testateur, Jenneke getrouwd met Peter van Maarheese en de kinderen uit hun, testateuren, huwelijk met name Jan, Helena en Maria ieder ¼e deel.

Ambrosius Peters van den Eynde (Bruijsten van Sommeren) is op 13-01-1779 te Asten overleden en Maria Dirks van Heugten is op 23-04-1796 te Asten overleden.

05

Twee jaar voor het overlijden van Ambrosius Peters van den Eynde verkoopt hij het huis aan zijn zoon Jan:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 82 verso; 30-03-1776:
Alzo Jan Bruystens, op de voorste Heusden, aan zijn zwager, Gerrit Jan Lambers getrouwd met Maria Ambrosius Peters, te Someren, met kennis en goedvinden van zijn vader, Ambrosius Peters, heeft geleend ƒ 500,- à 3% de dato 24-03-1770 te Helmond. Zijn vader zou niet gaarne zien dat hierover gerecht gaat worden. Er wordt een accoord gemaakt. Ambrosius zal aan zijn zoon, Jan, al zijn vaste goederen transporteren om na overlijden van hem en zijn vrouw te aanvaarden en dat voor ƒ 1000,- dan te betalen. Zijnde voor de drie andere kinderen ieder ƒ 250,-. Gerrit Jan Lambers zal zijn ƒ 250,-, na overlijden van zijn schoonouders, aan Jan overgeven in mindering van voorschreven schuld.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 42; 30-03-1776:
Ambrosius Peters, op den agtersten Heusden, verkoopt aan Jan Bruystens, zijn zoon, op de voorste Heusden een huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Peter Hoeben, andere einde den drost; land het Sesteren 4 lopense; land het Heytvelt 2½ lopense; den Varenhoffacker 1½ lopense; land den Heycamp 4 lopense; groes het Hoyvelt 1½ lopense; den Hoy- off Reybeemt 4 lopense; het Kleynveltje 4 lopense; het Weyvelt nu het Koyvelt 4 lopense; het Broekvelt 1½ lopense. Koopsom ƒ 750,-. Te aanvaarden na overlijden van de verkoper en zijn vrouw. De koopsom dan te voldoen aan de drie andere kinderen van de verkoper ieder ƒ 250,-. In de koopsom is begrepen het kindsdeel van de koper ƒ 250,-.

Zoon Johannes Bruijstens van Someren is geboren te Asten op 14-06-1734 en op 25-11-1753 te Asten getrouwd met Margaretha Eijsbouts, geboren te Asten op 01-10-1729 als dochter van Isbrandus (IJsbout) Hendrix en Johanna (Jenneke) Jans Verasdonck (zie Voormalig huis E128):

06

Het gezin van Johannes Bruijstens van Someren en Margaretha Eijsbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-03-1759 Kind Asten ±1759
2 Theodorus Asten 24-03-1761 Kind Asten ±1761
3 Theodorus Asten 08-01-1764 Asten 09-09-1798
Wilhelma Hendrik Haasen
Asten 27-06-1831
4 Maria Asten 12-05-1767 Someren 22-10-1786
Francis Goort Leenen
Someren 19-02-1841
5 Ysboldus Asten 30-12-1770 Kind Asten 21-10-1779
6 Johanna Asten 07-05-1774 Asten 07-05-1797
Johannes Hendrik Haasen
Asten 27-12-1811

Over de periode 1776-1803 staat Jan Bruijsten volgens de bewoningslijst als eigenaar en rond 1780 komt hij vanuit een ander huis (zie Voormalig huis E131) in Heusden in dit huis wonen:

Jaar Eigenaar nummer 11 Heusden Bewoners nummer 11 Heusden
1776 Jan Bruijsten Bruijsten van Someren
1781 Jan Bruijsten Jan Bruijsten
1798 Jan Bruijsten Jan Bruijsten
1803 Jan Bruijsten Jan Haasen

Jan Bruysten vervult een bestuurlijke functie als Peelmeester:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 166 verso; 08-10-1796:
Wij, Godefridus Sauve, president, Pieter Kanters, Adriaan van Dueren, Mattijs Herings, Willem Berkers, Goort Loomans en Peter Berkvens, schepenen, Hendrik van Helmond, Joost van Hugten en Arnoldus Berkers, viermannen, Marcelis van Bussel en Johannis Knapen, kerkmeesters, Andries Timmermans, armmeester, Gerrit Kerkers en Jan Bruystens, peelmeesters als representanten van het Corpus van Asten bekennen ten behoeve van de extra ordinaire belasting aanslag van ƒ 2900,-, resolutie de dato 02-08-1796 - schuldig te zijn ƒ 2000,-.

Margaretha Eijsbouts is op 07-10-1797 te Asten overleden Johannes Bruystens van Someren is te Asten op 03-12-1810 overleden.

07

Enkele jaren voor zijn overlijden verdeelt Johannes Bruystens van Someren de erfenis, waarbij usufructeur, erfgenaam betekent en komt dit huis en het andere huis (zie Voormalig huis E131) in handen van zijn zoon en schoonzoon::

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 40-42; 16-03-1807:
Jan Bruystens, welke voor de ene helft eigenaar en voor de andere helft usufructeur van alle vaste goederen welke hij met wijlen Margareta Eysbouds, zijn vrouw, heeft bezeten. Hij doet, om hem moverende redenen, afstand van deze goederen ten behoeve van zijn kinderen. Deze zullen ieder, jaarlijks aan hem uitkeren ƒ 50,- makende ƒ 100,- en dit gedurende zijn leven lang.
Dirk Jan Bruystens, Jan Hendrik Haasen getrouwd met Jenneke Jan Bruystens en Maria Jan Bruystens, weduwe Francis Goort Leenen, te Someren als moeder van haar kinderen uit haar eerste huwelijk geassisteerd met Jan Bruystens, haar vader en Dirk Goort Leenen, haar zwager en Louis Keunings getrouwd met haar dochter, Jennemaria Francis Leenen. Zij verdelen de goederen waarvan hun vader, Jan Bruystens, ten behoeve van hen afstand heeft gedaan. Zij hebben deze goederen tot nu toe in huur gehad.
1e lot krijgen Dirk Jan Bruystens en Jan Haasen huis en erve de voorste Heusden, ene zijde Dirk Eysbouds, andere zijde Peter van den Elzen; huis en erve aan het Behelp, ene zijde Willem Lomans, andere zijde Jan van de Goor; land Willemkesakker 1 lopense 6 roede; land Willemkesakker 2 lopense 27 roede; land Wouterakker 1 lopense 6 roede; land Heykamp 30 roede; land den Heykamp 3 lopense 16 roede; land 't Zester 5 lopense 42 roede; land en groes Middenweg 7 lopense 39 roede; land Heyveld 3 lopense 2 roede; land Varenakker 1 lopense 19 roede; land Hulsbosch 1 lopense 31 roede; land Hoogenakker 1 lopense 18 roede; land Voorstenakker 2 lopense 34 roede; groes 't Aangelag 19 roede; land / groes de Nieuwe Erve 4 lopense; land en groes in 't Aangelag 3 lopense 12 roede; groes Meulenschouw 4 lopense 6 roede; groes Hooyveld 2 lopense 41 roede; groes Busveldje 1 lopense 27 roede; groes 't Broekveld 2 lopense; groes Hooyveld 4 lopense 3 roede; groes de Weyer 3 lopense 37 roede; groes Kleynveldje 3 lopense 49 roede; groes Goortjensweyen 1 lopense 43 roede; groes den Rijbeemt 2 lopense 25 roede; groes den Ekelhof 2 lopense 28 roede. Zij zullen hun vader, Jan Bruystens ƒ 100,- per jaar uitkeren, dit gedurende zijn leven.
2e lot krijgt Maria Jan Bruystens, te Someren, mede namens haar kinderen ƒ 1550,-.

De verpondingen van 1810 melden het huis op naam van Dirk Jan Bruijstens en zijn zwager Jan Haasen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 150:
Dirk Jan Bruijstens en Jan Haasen nomen uxoris Jenneke bij deling 16-03-1807.
Jan Bruijstens.
Nummer 11 huijs, schuur, schop en aangelag 2 lopense.

Zoon Theodorus (Dirk) Jan Bruijstens van Someren is geboren te Asten op 08-01-1764 en op 09-09-1798 te Asten getrouwd met Wilhelma Hendrik Haasen, geboren te Asten op 12-11-1772 als dochter van Hendrik Dirck Hasen en Elisabeth Thys Slaets (zie Oostappensedijk 36):

10

Zij hadden samen geen kinderen en hun erfgenamen moeten we dus zoeken bij zijn zus Johanna Jan Bruijstens van Someren. Zij is geboren te Asten op 07-05-1774 en op 07-05-1797 te Asten getrouwd met Johannes Hendrik Haazen, geboren te Asten op 10-03-1770 als zoon van Hendrik Dirck Hasen en Elisabeth Thys Slaets (zie Oostappensedijk 36). Het is dus dubbele familie; Johannes is een broer van bovengenoemde Wilhelma:

11

Het gezin van Johanna Jan Bruijstens van Someren en Johannes Hendrik Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-05-1798 Asten 24-01-1845
Johanna Maria van Bussel
Asten 10-06-1881
2 Gerardus Asten 12-05-1800 Kind Asten 07-07-1800
3 Margarita Asten 12-08-1801 Asten 06-06-1834
Willem Slaats
Asten 04-11-1874 zie Voormalig huis E131
4 Johanna Maria Asten 08-01-1804 Asten 25-01-1850
Hendrikus Reijnders
Asten 11-08-1875 zie Voormalig huis C100
5 Elizabetha Asten 20-03-1806 Kind Asten 04-04-1806
6 Elizabetha Asten 24-03-1807 Asten 06-06-1834
Joannes Jansen
Asten 03-02-1864 zie Voormalig huis C99
7 Franciscus Asten 17-05-1809 Asten 21-09-1832
Geertruda Coolen
Asten 08-04-1888 zie Voormalig huis E155
8 Kind Asten 27-12-1811 Kind Asten 27-12-1811

Johanna (Jenneke) Jan Bruijstens is op 27-12-1811 te Asten overleden en Wilhelmina Hendrik Haasen is op 27-04-1820 te Asten overleden. Theodorus (Dirk) Jan Bruijstens en de erven van Johanna (Jenneke) Jan Bruijstens zijn volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 eigenaar van het huis op de Behelp:

Kadaster 1811-1832; E452:
Huis en erf, groot 02 roede 84 el, de Heikamp, klassen 7.
Eigenaar: Dirk en erve Jenneke Bruijstens.

08

09

Theodorus (Dirk) Jan Bruijstens is op 27-06-1831 te Asten overleden en Johannes Hendrik Haasen is op 23-05-1851 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we zoon Johannes Haasen, geboren te Asten op 02-05-1798, tegen als wonende op de Behelp op huizingnummer D111 en vanaf 1869 nummer D142. Hij is op 24-01-1845 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 22-09-1821 als dochter van Wilbert van Bussel en Wilhelmina van den Heuvel:

12

Zus Johanna Maria Haazen, geboren te Asten op 08-01-1804 woont als weduwe ook nog enige tijd in het huis. Over de periode 1879-1890 wonen Johannes Haasen en Johanna Maria van Bussel met hun gezin in het huis met huizingnummer D151:

13

Het Venloosch weekblad van 08-08-1874 meldt linksonder nog dat Johannes Haasen bij een bezoek aan de bedevaart van Portiuncula gewond id geraakt. Rechtsonder een beschrijving van die bedevaart in de Paterskerk Biest te Weert4:

Het priesterkoor van de Paterskerk Biest te Weert heeft een 17e eeuws barok hoogaltaar met een verwisselbaar altaardoek en achtergelegen kapellen uit 1930 en de Portiuncula kapel  uit 1652.  In deze kapel kon je op 2 augustus een Portiuncula aflaat verdienen, waarmee zielen uit het vagevuur werden verlost. Als bijkomende voorwaarden werd gesteld dat de verkrijger had gebiecht, de communie had ontvangen en het Onze Vader, het Weesgegroet en het Credo had gebeden.

Schaaphouder Johannes Haasen is te Asten op 10-06-1881 overleden, en linksonder het bidprentje bij zijn overlijden en rechtsonder de overlijdensakte van zijn echtgenote:

14.jpg

Johanna Maria van Bussel, als weduwe met haar kinderen in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer D151:

15

Johanna Maria van Bussel is op 08-01-1894 te Asten overleden en daarna woont zoon Wilhelmus Haasen, geboren te Asten op 15-08-1861, in het huis. Hij is op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Elisabeth Aarts, geboren te Asten op 11-11-1861 als dochter van Paulus Aarts en Petronella Berkers. Wilhelmus Haasen is op 18-05-1895 te Asten overleden, waarschijnlijk als gevolg van een ongeluk bij de boterfabriek (zie Voorste Heusden 47). Elisabeth Aarts hertrouwt op 04-09-1896 te Asten met Antonie Martens, geboren te Asten op 06-03-1865 als zoon van Petrus Martens en Hendrica Slaats. Antonie Martens en Elisabeth Aarts wonen met hun gezin over de periode 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D173, D164 en D166:

16

Hun zoon Wilhelmus (Willem) Martens, geboren te Asten op 06-01-1898, is begonnen aan een priesteropleiding in Teteringen en wordt op 29-01-1928 tot priester gewijd, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-01-1928:

Hij vertrok op 05-10-1928 vanuit Genua met de stoomboot naar Nederlandsch-Indië en komt op 06-11-1928 in Flores aan in de plaats Ende. Vanaf 1939 werkte hij als pastoor te Lamalera op het eilandje Lembata, tot hij in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners werd geïnterneerd. Zoals vele paters en broeders werd hij daarna overgebracht naar Celebes en komt terecht in het kamp Pare-Pare. Na de bombardementen in oktober 1944 in Pare-Pare, verhuizen ze naar het kamp Kali Bodjoh, dat aan een rivier ligt. Daar brak dysenterie uit en ook Willem werd ernstig ziek en kwam daar op 29-11-1944 te overlijden. Hij is op het Nederlands ereveld Kelibanteng bij Semarang begraven. Hieronder een foto van hem, een foto van het Nederland ereveld Kelibanteng en een foto van zijn graf:

Zij verhuizen rond 1927 naar D95 op de Voorste Heusden 10 (zie Voormalig huis E145) en het huis wordt daarna verhuurd aan Antonie van Bussel, geboren te Asten op 20-09-1870 als zoon van Willem van Bussel en Catharina van Bussel. Hij is op 07-06-1901 te Deurne getrouwd met Johanna van Heugten, geboren te Asten op 20-10-1875 als dochter van Jan van Heugten en Johanna van den Boogaart. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 komen zij vanuit A261 in het huis met huizingnummer D166 wonen:

16a

Zij verhuizen in 1930 naar een nieuw huis D115dI ofwel Peel 12 (zie Gezandebaan 40) en in het huis komt wonen Johanna Mathea (Hanneke) Martens, geboren te Asten op 13-01-1903 als dochter van de eerdergenoemde Antonie Martens en Elisabeth Aarts. Zij is op 14-02-1930 te Asten getrouwd met Johannes Leonardus (Has) Leenders, geboren te Asten op 14-01-1906 als zoon van Johannes Leenders en Agnes Bots (zie Korhoenweg 1). Het huizingnummer van het huis is D166 en staat ook bekend als Behelp 7:

17

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Leonardus (Has) Leenders en Johanna Mathea (Hanneke) Martens in het huis op Behelp 7:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-11-1933 en van 13-05-1936 de geboortes van dochter Anna en van dochter Antonia:

19 20

Zij zijn rond 1940 verhuisd naar een nieuw huis op Behelp 7A (zie Behelp 3).

In het huis komt wonen Adrianus (Harrie) Lenders, geboren te Meijel op 31-08-1911 als zoon van Antoon Lenders en Maria Verstappen. Hij is op 03-05-1940 te Asten getrouwd met Henrica Petronella (Drieka) Lintermans, geboren te Zesgehuchten op 09-02-1915 als dochter van Willem Lintermans en Rosalie Carolina Grinwis.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-02-1941 en in die van 06-07-1942 de geboortes van dochters Maria en Rosalia:

21 22

Op 08-04-1946 werd de Behelp getroffen door een brand die drie boerderijen (zie ook Behelp 5 en Behelp 4), waaronder die van Adrianus Lenders in de as legden. Hieronder in het Peelbelang van 13-04-1946 de beschrijving van deze brand:

23

Het huis is na de brand afgebroken en Adrianus Lenders is met zijn gezin verhuisd naar de Meijelscheweg. Ongeveer op de plaats van het huis ligt nu een weiland.

Henrica Petronella (Drieka) Lintermans is op 06-01-1974 te Geldrop overleden en Adrianus (Harrie) Lenders is op 18-10-1996 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

24

25

Overzicht bewoners

Hoeve op Behelp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1656 Familie van der Weegen
1670 Leendert Joosten van Heughten Asten ±1615
1680 Hendrick van Heugten Asten ±1655 Reynder Bernaerts Asten ±1620
1707 Hendrick van Heugten Asten ±1655 Meus Peters Asten ±1640
1713 Hendrick van Heugten Asten ±1655 Jan Benders van Hoof Asten 15-12-1690
1735 regenten van Asten Jan Benders van Hoof Asten 15-12-1690
Heusden huis 11
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 regenten van Asten Jan Bendert van Hooff Asten 15-12-1690
1741 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703
1746 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703
1751 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703
1756 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703
1761 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703
1766 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703
1771 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703 Bruijsten van Someren Someren 26-09-1703
1776 Jan Bruijsten Asten 14-06-1734 Jan Bruijsten Asten 14-06-1734
1781 Jan Bruijsten Asten 14-06-1734 Jan Bruijsten Asten 14-06-1734
1798 Jan Bruijsten Asten 14-06-1734 Jan Bruijsten Asten 14-06-1734
1803 Jan Bruijsten Asten 14-06-1734 Jan Bruijsten Asten 14-06-1734
Kadasternummer E452
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E452 1832 Johannes Haazen Asten 02-05-1793
Behelp 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1810-1831 Dirk Jan Bruystens Asten 08-01-1764 Wilhelma Hendrik Haasen Asten 12-11-1872 27-06-1831
1831-1859 Johannes Haazen Asten 02-05-1793 Johanna Maria van Bussel Asten 22-09-1821
D111 1859-1869 Johannes Haazen Asten 02-05-1793 Johanna Maria van Bussel Asten 22-09-1821
D142 1869-1879 Johannes Haazen Asten 02-05-1793 Johanna Maria van Bussel Asten 22-09-1821
D151 1879-1890 Johannes Haazen Asten 02-05-1793 Johanna Maria van Bussel Asten 22-09-1821 10-06-1881
D151 1890-1894 Johanna Maria van Bussel Asten 22-09-1821 weduwe Haasen 08-07-1894
D151 1894-1900 Wilhelmus Haasen Asten 15-08-1861 Elisabeth Aarts Asten 11-11-1861 18-05-1895
D173 1900-1910 Antonie Martens Asten 06-03-1865 Elisabeth Aarts Asten 11-11-1861
D164 1910-1920 Antonie Martens Asten 06-03-1865 Elisabeth Aarts Asten 11-11-1861
D166 1920-1927 Antonie Martens Asten 06-03-1865 Elisabeth Aarts Asten 11-11-1861 naar D95
D166 1927-1930 Antonie van Bussel Asten 20-09-1870 Johanna van Heugten Asten 20-10-1875
7 1930-1940 Johannes Leenders Asten 14-01-1906 Johanna Maria Martens Asten 13-01-1903 naar 7A
7 1940 Adrianus Lenders Meijel 31-08-1911 Petronella Lintermans Zesgehuchten 09-02-1915

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 27 april 2024, 16:24:00

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen