logo

De Vonder Homepagina


Antoniusstraat 47

Dirk Janszoon van Gerwen komen we tegen in het Rechterlijk Archief van Asten betreffende een verpachtte hoeve:

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 27; 20-05-1465:
Dirc van Gherwen heeft vercoft Peteren Hermans soen Verweyen sijnen laet, alle sijn beesten die hij heeft op die hoeff daer Peter voorschreven woent drie jaer lanck, deen naden anderen duerende utgenomen dat Peter voorschreven sal hauden halve verken ende dat Dirc voorschreven sal kiesen elck jaers twe hamel uten helen scapen, als scoertijt metten wollen ende den ierèten termijn van den drie jaeren began int jaer ons heren doe men screeff MCCCC ende LXV op Sinter Vaes avont ende opt lest jaer van den drieën voerschreven soe sal Peter voorschreven Dircken voerschreven sculdich sijn op Sinter Vaesavont XXXV peters XVIII stuivers voer eiken peter gerekent der munten ons heren van Brabant of ander payement ende dan sullen Heer Goyaert vicaris van Asten, Daem Aert Ruttenzoon, Henric Verdonschot ende Jan Claes, scatten die halve beesten op die voorschrevene hoeve op Sinter Vaesavont voorschreven nyet ten meesten ghilde off ten mynsten na redelyckheyt gelije se die vier voorschreven scatten, daer voer sal se Dirc voorschreven behauden ende ontbreect daer van den voorschreven XXXV peteren soe salder Peter voorschreven bijleggen ende dit voorschrevene geloefden sij malcanderen te hauden op hon ende op hon goet.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 50 verso; 10-08-1473:
Dirc van Gherwen heeft beloofd als principael schuldenaer aan Gherit van Berkel en Gherit van den Borlaer en Goyart Goessen Janszoon zijn laat dat hij hen zal ontheffen en ontlasten en wettelijk betalen zal alzulke 30 peters en een mud rog erfpacht als Gherit van den Borlaer voor Dircken voorschreven beloofd heeft in brieven van Asten aan Emont van den Venne te betalen die Gherit van Berkel voerschreven en Goeyaert voerschreven beloofd hebben Gheriden van den Borlaer voor scepenen alzo dat Gherit Goessen Janszoon daaraf onbelast zullen blijven.

Na het overlijden van Dirk Janszoon van Gerwen rond 1475 erven twee zonen drie hoeven in Heusden bij Asten, waarschijnlijk de hoeve in het Behelp (zie Voormalig huis E452), Vennehoeve (zie Antoniusstraat 53) en deze hoeve Terheide:

Asten Rechterlijk Archief folio 55 folio 129, 10-06-1477:
Dat voor ons comen sijn Jan Dircszoon van Gherwen was, Daniel ende Goetscalic alle Dircs voorschreven wittige kynder waeren ende hebben ghekent ende ghelet dat sy gheërfdeylt hebben alle erfenisse hye nae bescreven staet. Inden iersten, een hoeve ghelegen inder prochien van Uden als sij seden gheheyten die Wehage. In deze erfdeling is ten deel gevallen aan Goetscalck en Daniel Dircs zonen van Gherwen:
Drie hoeven gelegen tot Asten ter sthey gheheyten op Hoesden ende Jan van Gherwen hom brueder heeft daer helmelinge op vertegen op die voerschreven drie hoeven ende op alle scepenbrieve die daer op ghemaeckt ende ghedicht sijn ende op alle recht dat daer aen toebehoeren mach tot behoef Daeniels ende Goetscalcks voorschreven ende heeft noch voert gheloeft inder erfdeyllinge tfertijen ewelyck vast ende stedich te hauden ende alle commer van sinre wegen daer in wesende altemael af te doen op hom ende op alle sijn goet ende oft gheboerde dat hon eynnychge last ofte commer queem op dese voorschreven hoeven daer sij nu tertijt nyet af en wisten, dat sij de een commer malckanderen ghelyck sollen helpen draghen of met recht weder staen, voert eest voerwarde oft geboerde dattaer eynnychgerley guede het weren erfguey, lijfrenten ofte ander versterf uitten voorschreven drie hoeven gaende, dattet versterf het ghinck utten eenen ghedeelt of uitten anderen dat sal den drie ghebruederen dan indertijt wesende ghelyck dienen ende aenversterven hen ofte hoeren naesten erven ofte den ghenen dies verbeyende sa! sijn ende alle dese vurwarden hebben sij gheloeft te beyen sijden vast ende stedich te hauden sonder eynich wederseggen op hon ende op alle hon goet. Datum X dage in Junio int Jaer LXXVII.

In de Bossche Protocollen de erfenis van vader Jan van Gerwen betreffende de hoeve Vennehoeve en Terheide:

Bossche Protocollen R1255 folio 328 verso; 23-08-1486:
Daniel en Godschalk van Gerwen, broers en kinderen van Dirk van Gerwen, zoon Jan van Gerwen, zijn grootvader. Verkrijgen bij deling van zijn grootvader Jan, die Vennehoeve op Heusden, met pachter Pauwels Dirck sBrouwers. Item land gelegen aan de Vennehoeve en het goet Terheide. Item de hoeve Ter Heijde, met pachter Marcelis van Beersedonk, vroeger.

Dirix Janszoon van Gerwen is geboren rond 1390 als zoon van Jan Dirkszoon van Gerwen en van Elisabeth van Wijtfliet en rond 1415 getrouwd met Beatrix Roesmont, geboren rond 1390 als dochter van Daniel Godschalk Roesmont en Adriana Theodorici de Roover. Hieronder het gezin van Dirix Janszoon van Gerwen en Beatrix Roesmont:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Daniel ±1416 ±1445 ±1490 *
2 Jan ±1418
3 Godschalk ±1420 *

*  de hoeve in het Behelp is waarschijnlijk in handen gekomen van een achterkleindochter van Daniel of Godschalk, die getrouwd is met Bartholomeus Jacobszoon Wijtflet (zie Voormalig huis E452), hoewel ik dit genealogische verband nog niet heb kunnen vinden. 

Daniel Dircszoon van Gerwen wordt in onderstaand document genoemd met betrekking tot goederen in Milheeze:

Asten Rechterlijk Archief 55 folio 103 verso; 10 dagen in sporkel 1475:
Daniel Dircszoon van Gherwen heeft beloofd aan Jan Janszoon van Gherwen zijn oom, dat hij zal kwijten en afleggen 2 peters nu op onze Lieve Vrouwedag aanstaande. Deze 2 peters had Dirc van Gherwen, de vader van Daniel, voortijds verkocht in zekere onderpanden toebehorend aan Jan van Gherwen zijn broer en waren gelegen tot Myllis in de parochie van Bakel. Daniel zal die onderpanden los en vrij maken van die voorschreven peters en wel zo dat Jans erven die aan die 2 peters verbonden zijn daar van onbelast zullen blijven.
Schepenen Henric van Onstade, Emont van van den Ven en Henric van Roesven.

Zoon Daniel van Gerwen is geboren rond 1416 en rond 1445 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godschalk ±1450 ±1480
Cecilia de Lauwe

Daniel van Gerwen is rond 1490 overleden en zijn zoon Godschalk van Gerwen komt voor in het Astense archief

Asten Rechterlijk Archief 58 folio 10 verso; 10-08-1492:
Jan Zemaans of Jan Verseelbraken woenende tot Myerle heeft gheloeft als principael schuldenaer op hoem ende allen sijn goet Goetscaelck van Gherwen XVIII peters zwaers ghels ende ghelick die valiwacy hyelt anno LXXXIX 1489 ende daer teghen is Goetscalck voorschreven Jan Koeledick sculdich XXV peters ghels ghelicken als dat gaut, na inhaut ter sedolen die sij hebben tussen hoen beyden ende noch enen peter correnten ende noch 5 mud rogge myn 2 vat daeraf betalen sal Jan voorschreven 1 mud byenden XIIII daghen ende den anderen tussen dat ende corsmys naestcomende ende quyttancy ghebrengen tussen dit ende corsmys van alle ontvangen pachten in der seellen begrepen ende van den deken van Eindhoven VIII peters ende van NN aen den Bos VII rijnsgulden min 1 braspenning ende 2 peters aen Dirc Honsnase ende VIII vat boecent ende III vat rapsaets ende al te voldoen na inhout der seellen ende der uytspraken die die goede mannen ghedaenen hebben ende alle sonder argelyst ende of hyer enighe duesternisse in vyel dat diegoede mannen daer inhouden ende te verrekenen.Datum 24 dagen in oogstmaand. Schepenen Henric van Roesven en Heyn die Haen.

Asten Rechterlijk Archief 58A folio 8 verso; 04-05-1506:
Goetscalck van Gerwen belooft als schuldenaer principael aan Lemmen van Os nu Lichtmis naastkomend 1 mud rog en dat 6 jaar durend en dan mede betalen 25 peters.

Zoon Godschalk van Gerwen is geboren rond 1450 en rond 1480 getrouwd met Cecilia de Lauwe en hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Daniel ±1481 ±1505
Johanna van Horne
23-09-1559
2 Beatrix ±1483 ±1508
Willem van Kessel
>1547 zie Berthout van Kessel
*, **
3 Dirck ±1486 ±1510 ±1530

*  dochter Anna van Kessel trouwt met Philip van Doerne
** zoon Willem van Kessel heeft een zoon genaamd Berthout van Kessel, staat op 11-02-1527 ingeschreven bij de oude universiteit van Leuven en is rond 1550 secretaris van Someren

Someren Rechterlijk Archief 64 folio 41; 28-01-1547:
Verkoop door Joncfrouwe Beatrix van Gerwen weduwe Willem van Kessel voor de tocht en Heer Mathijs van Kessel en Berthout van Kessel kinderen van Willem van Kessel en Joncfrouwe Beatrix voorzegd voor de erfelijcke aan Laureyns Stoutmans of de houder van de brief van een erfchijns van 3 karolus gulden en 6 stuiver te gelden in de parochiekerck van Neederweert uit een hof genaamd Flederacken met sijn ganser toebehoerten, ene zijde erfgenamen Jan die Wolff, andere zijde de gemeyn Aa lopende tussen Lyerop en Zoemeren, ene einde de Aa lopende tussen Asten en Zoemeren, andere einde de Molendijck van Flederacken. Frans van Breey wordt in hun naam gesteld.

Daniel Godschalkszoon van Gerwen is geboren rond 1481 en rond 1505 getrouwd met Johanna van Horne, geboren rond 1480 als onwettige dochter van Jacob II van Horne en Anna van Kerckem en weduwe van Michiel Hendrickszoon Hanegreeff. Johanna van Horne is op 01-02-1558 te Eindhoven overleden.

Daniel Godschalkszoon van Gerwen komt geregeld voor in de Astense archieven:

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 116; 11-06-1535:
Jan Peter Slaets belooft aan Daniel van Gerwen te betalen nu Sint Jansbaptist over een jaar de som van 100 gulden met 12 gulden als pacht.

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 143 verso; 21-10-1537:
Jan Peterszoon Verhoeven belooft aan Berthout Willemszoon van Kessel tot behoef van Daniel van Gerwen met Liohtmis aanstaande over een jaar 109 gulden te zullen geven.

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 162 verso 31-01-1539:
Mercelis Ysbouts en Art Anthoniszoon van Otterdijck onze mede-schepen en Jan Peterszoon Verhoeven hebben samen beloofd aan Bertholt Willems van Kessel tot behoef van Daniel Goetscalx van Gerwen te betalen van Lichtmis aanstaande binnen 3 jaar de som van 118 gulden. Jan voornoemde belooft Mercelis en Art schadeloos te houden.

Asten Rechterlijk Archief 61A folio 5 verso; 27-02-1541:
Daniel van den Eynde en Wilm zijn zoon hebben beloofd te betalen aan Daniel van Gerwen 100 gulden nu Bamis over een jaar. Jan Peterszoon Verhoeven, Mercelis Ysbouts en Aert Thonis van Otterdijck hebben samen beloofd te betalen aan Daniel van Gerwen 100 gulden.

Bij de erfenis van Godschalk van Gerwen is het goed Terheide te Heusden gesplist; de families van Gerwen, van Doerne, van Kessel en van Horne behoren tot de erfgenamen.

Een erfdeel van Beatrix van Gerwen gaat naar zoon Daniel Joris van haar broer Dirck, die belooft het terug te geven als hij geen kinderen heeft:

Rechterlijk Archief Someren 63 folio 73; 08-02-1543:
Joffrouw Beatrix van Gerwen weduwe van Willem van Kessel verkoopt Heer Daniel Joris, haer broeders natuerlicke soen 3 mudt rogge, maten van Asten, uijt, huijs, hof en erfenis, gelegen te Asten op Heusden. Haer verstorven nae doet Dirrick van Gerwen.

Rechterlijk Archief Someren 63 folio 73; 23-02-1543:
Daniel Joris van Gerwen, natuurlijckee soen, heeft geloeft, indien hij geen wettelijke geboerten vercrijgt, dat hij die rog sal sussederen nae sijn doet op die hoeve voernoemd gelegen te Asten. Met conditie dat Joffrouw Beatrix, ofte huere wettelijcke oiren, altijt mag lossen met 100 Peters. Met noch conditie, soe ve.

Zoon Dirck van Gerwen is geboren rond 1486 en rond 1510 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Daniel Joris ±1510 ±1540 ±1590

In de Astense archieven wordt zoon Daniel Joris van Gerwen geregeld vertegenwoordigd door diens zoon Herman:

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 151 verso; 20-05-1557:
Herman Danielszoon van Gerwen, als gemachtigde van zijn vader heeft aan de dingbank van Asten laten lezen zekere pachtcedule. Hij wil betaling hiervan.

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 154 verso; 19-08-1557:
Jan van den Ghende gemachtigd door Daniel van Gerwen heeft gecontumaceert Pauwel Coelen of Merchelis van den Eynde en Peter Joosten Verrijt.

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 173; 28-01-1557:
Een proces voor de schepenen van Asten tussen Herman Danielszoon van Gerwen als gemachtigde van zijn vader ten eenre en Pauwel Philips Coelen cum suis ten andere, inzake zekere jaarpachten van gelden als van rogge. De schepenen hebben gewezen voor recht dat Pauwel die pachten heeft te betalen of anders de bewijzen over te leggen dat hij wel betaald zou hebben.

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 191; 08-10-1557:
Aert Aertszoon van den Eynde heeft hem allen borchtochten affgezeght van den hoeffven aengaende Daniel van Gerwen ende dat midts deese redenenen dat parthijen hem connen nyet onderhouden en hebben gelycke sij geloeft gehadt. Testes Jan Jacops.

Asten Rechterlijk Archief 62 folio 113 verso; 02-1562:
Marie, weduwe Mercelis Aertszoon van den Eynde met momboiren Pouwel en Antonis haar wettige zonen beloven aan Danel Joriszoon van Gerwen van nu Lichtmis laatstleden over een jaar de som van 75 gulden en 21 vaten rog.

Asten Rechterlijk Archief 62 folio 119; 16-04-1563:
Marie, weduwe Mercelis Aertszoon van den Eynde met momboiren heeft beloofd aan Daniel Joriszoon van Gerwen van nu half april over een jaar de som van 25 gulden en 7 vaten rog te zullen betalen.

 Daniel Joris van Gerwen is geboren rond 1515 en rond 1540 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Herman ±1540 ±1570 ±1580

Herman van Gerwen hield ook wel van een weddenschap:

Asten Rechterlijk Archief 62 folio 127 verso; 23-12-1563:
Soe heeft Aert Aertszoon van den Eynde versteken met eenen lesten vonnis Hermanen van Gerwen van sijnen verantwordt te weten van den eysche van zekere penningen daer Herman ende Aert een wedtspel om gehadt hebben wie die gelden solde ende Aert hem daer een aensprake opgedaen ende hij niet gecompareerdt en is geweest om sijnen verantwordt te doene.

Herman van Gerwen wordt verscheidene malen in de archieven genoemd met betrekking tot de hoeve in Heusden, waarbij ook geregeld de naam ten Heyen of ter Heijden valt:

Asten Rechterlijk Archief R62A folio 83; 04-06-1562:
Aert en Philip wettige zonen van Pauwel Philips hebben beloofd te volbrengen alzulke pachtcedule van huring als de voornoemde Pauwel gedaan heeft tegen Jonker Herman van Gerwen inzake een hoeve met toebehoren gelegen op Huesden en geheten, ten Heyen.

Rechterlijk Archief Someren 73 folio 9; 14-05-1568:
Voor ons gecompareert Joncker Herman van Gerwen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Heer Ghoirden Horricx, Presbijter, een jaerlijcxe erfchijns van 6 Carolus gulden, tot Weert te leveren ten huijse des coopers Lichtmis, wuijt huijs ende hoff, metten erffenisse daeraen gelegen, gelegen aen het Slijven, genoemt Die Donck. Tot meerdere zeeckerheijt noch wuijt eender hoeve, genaempt die hoeve Ter Heijden, gelegen op Heusden in die parochie van Asten, oijck den voirschrevene Gerwen toebehoirende. Accordeert den los met 100 brabants gulden.

Rechterlijk Archief Someren 73 folio 28; 12-01-1568:
Joncker Herman van Gerwen bekent gelost ende gequeten te sijn van 1 mud rog jaerlijcx dewelcke de erffgenamen Joest Loijen schuldich sijn te vergelden ende verhijpotheekt staen op voirschrevene van Gerwens goederen gelegen te Asten op Huesden. Onder conditien nochtans hier toegedaen dat oftmen bevonden dat de voirschreven erffgenamen ofte henne voiralders tvoirschrevene mudt rogs boeven den voirschrevene losbrieve hadden laeten sweeren, ofte daernaer meer penningen ontfangen den inden voirschrevene losbrieve begrepen staet, dat zij den voirschrevene van Gerwen tselve te goeij sullen doen, daervoir die voirschrevene erffgenamen, te weten Mathijs Loijen met Peeteren Aernt Peeterss ende Willemen Thielenss, sijne swaegers, henne persoon ende alle henne guederen, present ende toecomende verbijnden.

Rechterlijk Archief Someren 73 folio 19; 20-09-1568:
Joncker Herman van Gerwen heeft verkocht aan Daniel, zijn natuurlijke zoon, een jaarlijkse en erffelijcke chijs van 9 carolus gulden uit een hoven, in de parochie van Asten, op Huesden, genaamd die hoeve ter Heijden. Indien Daniel geen wettige kinderen sal succederen aan de wettige erfgenamen van Herman voerschreven.

Rechterlijk Archief Someren 73, folio 1:
Scabini in Soemeren 1568: Jan Sbruynen, obiit 23 junii 1570, Frans Mathijssen, Cornelis van Oirschot, Jan van Dueren Michielsz, Peeter Mathijssen, Gheraert Goessen, Frans voorschreven den eedt gedaan 2 oktober, Herman van Gerwen den eedt gedaen 11 oktober, Frans van Baerloe den eedt gedaen 22 november 1569.

Herman van Gerwen is geboren rond 1540 en rond 1567 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter ±1568
2 Daniel ±1570
3 Jan ±1572 ±1595 ±1625

Berthout van Kessel, geboren rond 1540 als zoon van Willem van Kessel en NN van Amelroy en kleinzoon van Beatrix van Gerwen, wordt samen met Herman van Gerwen genoemd in zake een onderpand op de hoeve te Heusden:

Rechterlijk Archief Someren 73 folio 67; 1570:
Wij Bertholdt van Kessell, Jan Janss van Diepenbeeck, Jan Dirck Branss, Frans Mathijss van Baerloe, Willem Aernt Willemss ende Jan Dirck Janss, Scepenen. Doen condt dat voir ons comen is Herman Danielss van Gerwen, ende heeft wettelijck overgedragen Heer Anthonis, Willemen, Meester Dircken, Anthonissen Joosten Thielenss als man Maria, ende Adriaen met haeren gecoren momboir, alen kijnderen van Marten Willemss Sbruijnen eenen erfchijns van 46½ gulden jaerlijcx, wuijt sijnen goeden Ten Donck, ende alnoch wuijt sijne gedeelde hoeve op Heusden tot Asten, met alle toebehoeren, nijets uijtgesondert. Staende te lossen met 175 gulden eens, men mag altijt afleggen met 100 gulden smaels ende nijet min. Geaccordeert bij Nicolaes Deenen, gecooren scepen, clerck van Soemeren.

Jan van Gerwen is geboren rond 1572 en rond 1595 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Adriaen ±1595 ±1620
Maria Monincx
±1640

In de archieven met betrekking tot de hoeve op Heusden komen de namen van Everard van Doerne, Berthout van Kessel en Jan van Gerwen voor:

Hövell tot Westerflier II bladzijde 456; 14-06-1605:
Joncker Everaert van Doirne, zoene Joncker Hendricx van Doirne, heeft wittelijcke ende erffelijcken vercocht aan Hermannen Hermanssen van Bueghe eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van eenentwintich Carolus gulden tot twintich stuvers. Als borg een hoeve lants, genaamd op Hoesden, gelegen in de prochie van Asten, te weten huijs, erve, hoff, schuere, scaepskoij, ackerlanden, weijvelden, hoijbeemde ende houtwassen.

Hövell tot Westerflier II bladzijde 455; 21-03-1605:
Joncker Everaert van Doirne, zoene Joncker Hendricx van Doirne, heeft wittelijcke ende erffelijcken vercocht aan Hermannen Hermanssen van Bueghe eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijftich Carolus gulden tot twintich stuvers inne goeden gelden, ten tijde der betalinghe binnen der stadt Shertogenbossche ter burssen gemeijnlick cours ende loop hebbende, elcken gulden gereeckent, te betaelen alle jaer erffelijck den ierste dach van Merten, ende voir de iersten termijn van betalinghe nu den iersten dach van Merte toecoemende ende binnen der stadt van Shertogenbossche, vrij van allen beeden ons Heeren des Hertochs, exactien, subventien, thiende, twintichste, honderste, mindere ende meerdere penninghen, commeren, schattinghen ende lasten, ordinarsse, extraordinarisse, gewoenlijcke, ongewoenlijcke, ingestelt ende alnoch naemaels ingestelt te wordene, egheene lasten vutgescheijden, te leveren ende te vergelden van ende vut eene hoeve lants, genoempt op Huesden, te weetene huijs, erve, hoff, schuer, schaepscoij, ackerlanden, weijen, hoijbeempden, houtwassen, ende allen ende eenijegelijcken andere rechten ende toebehoirtten der zelver hoeve, waer ende tot wat plaetschen dezelve gelegen ende te bevijnden zijn inde parochie van Asten ter plaetsche genoempt op Huesden. Ende in alsulcker vueghen, grootte ende manieren die voirnoemde Joncker Everaert van Doirne, zoene Joncker Henricx Doirne, de voirzijde hoeve lants mit haere rechten ende toebehoirtten voirszijde tegens Jonckeren Roeloffven van Lier als wittich man ende mombair van Jouffrouwe Petronella, zijne gesellinne, dochtere wijlen Joncker Roeloffs van Eijck, vande zelve ende wijlen Joffrouwen Hellewich van Berckel, zijn huijsvrouwe, dochtere Joncker Rutgers van Berckel, tsamen geprocreert, bij opdrachte vercregen heeft, prout in litteris, wesende van den date den veerthiensten dach der maent van Octobris int jaer ons Heeren duijsent sesshondert ende twee, ende gelijckerwijs Aerdt Daniels als pachter de voirszegde hoeve lants mit huere attinentien voirszijde tegenwordich gebruijckende ende betuelende is, zoo hij verclaerden, Ab eodem emptore ect, effestucans. Gelovende die voirnoemde Joncker Everaerdt super omnia et nabenda warandiam, omnes alias obligationem et impetitionem deponere, vuijtgenoemen den gronchijns zoo groot ende cleijn men den zelven jaerlijx van recht wegen daertvut schuldich is te vergelden atque satisfacere. Ende zall die voirszegde vercoopere den voirszegde jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijftich Carolus gulden moeghen lossen ende quijten tot allen tijden, teffens ende ten eenenmaele mitter somme van sevenhondert ende vijftien Carolus gulden tot twintich stuvers 't stuck, tot alsulcke prijze ende valeur als 't gelt ten tijde der afflossinghe binnen der Shertogenbossche ter burssen gemeijnlijck ganckbaer wesen zall, et cum censu anni et arrestadii Everardo super omnia et habenda repromisit, behoudelijck dat men den voir losch gehouden zall wesen een halff jaer te voirens wittelijck te vercondighen ende op te seghen. Testes Balen et Everswijn. Datum XXIa Martii Anno XVI C vijf.

Bossche Protocollen 1445 folio 301 verso 1605:
Joncker Everart van Dorne, verkoopt een cijns van 25½ gulden en 20 stuiver. Uit een hoeve lants, genaamd op Heusden, als borg huijs, erve, hoff, schuur, scaepskoij, ackerland, weiland, hoijbeemden en houtwassen.

Mierlo 3151 parochie archief Lucia 1610-1611 11⁄12 folio 2 verso:
Leonart van Meijel, Jacob Peter Dries ende Peter genaemt hoiffmeester, uijt een hoeve gelegen op Heusden, eertijts toebehort hebbende Jonkheer Berthout van Kessel. VI gulden ende vijftien gouden peters doen XIIII.
Mierlo 3151 parochie archief Lucia 1618-1619 11⁄14 folio 2 verso:
Jacob Vriggels, Peeter Joost Willems, alias Hooftman ende Lenaert van Meijl vior Joncker Berthout van Kessel, uit een hoeve op Heusden tot Asten in twee distinte te renten deen van 6 gulden. Dander van XV gouden peteren tsamen lichtmisse. XX gulden.

Helmond 2001 Tafel van de Heilige Geest 4485; 01-12-1631 - 01-12-1632 folio 26:
Asten, Joncker Geerwen gelt jaerlijkx, darthien vaeten erff rogge ende heeft betaelt 1628-1629 ende 1630 comt hier voor ontfangen. In rogge 39 vaet dico XXXIX.

Helmond 2001 Tafel van de Heilige Geest 4488 1 nummer 1638; 09-11-1641:
Asten Joncker Jan van Gerven gelt jaerlijks van hoeve gelegen op Heusden XIII vaten rogge lest betaelt anno Januarij 1633.

Hövell tot Westerflier II bladzijde 457; 22-05-1640:
Joncker Everart van Doirne, zoon van Joncker Henricx van Doirne, heeft verkocht aan Hermannen Hermanssen van Bueghen een chijs van 21 carolus gulden tot 20 stuiver. Als borg een hoeve lants, genaamd op Hoesden, te weten huijs, erve, hoff, schuere, scaepskoij, ackerlanden, hoijbeemden ende houtwassen.

Het gezin van pachter Aert Daniels is elders beschreven (zie 't Hoekske 8).

Mede-eigenaar Adriaen van Gerwen is geboren rond 1595 als zoon van Jan van Gerwen en is rond 1620 getrouwd met Maria Monincx, geboren rond 1600 als dochter van Rogier Monincx en Maria van Os:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes ±1622
2 Anna Maria ±1625 ±1650
Hendrick Francois de Bardoul
3 Gertrudis ±1627 ±1655
Jan Pierre Jamoin de Saint Victor

Adriaen van Gerwen is rond 1640 overleden en Maria Monincx is rond 1646 hertrouwd met Hendrik van Horne en op 09-07-1667 te Weert begraven.

Waarom zij hier begraven werd, wordt duidelijk uit een artikel van de Heemkundekring Heeze, Leende en Zesgehuchten1

Van Horne en de minderbroeders.
Het jaar 1710 mogen we beschouwen als het einde van de missiestatie te Geldrop. In feite speelde deze periode zich af tijdens de vervolgingen. Toch kende Geldrop een schuurkerk en wel op het kasteelterrein. De heer van Geldrop was zelf namelijk ook katholiek. De Van Hornes woonden echter te Mechelen. Zij hadden een bijzondere band met het minderbroedersklooster te Weert, niet alleen omdat de stichter een Van Horne was. In 1667 nam vrouwe Maria Monincx, de vrouw van Werm en weduwe van jonker Henrick van Horne, de broer van de heer van Geldrop in haar testament de volgende bepaling op: "ende hare licham eerlijck naer haren staedt begraven te worden inde kercke des convents der paters van de minderbroeders buijten de stadt Weerdt".

Gebruikers Frans Daniel Colen en zijn schoonzoon Jacob Tielens hebben volgens Hendrik van Horne de hoeve behoorlijk uitgewoond, maar Frans Daniel Coolen geeft zijn repliek waarop mede-eigenaresse Maria Monincx vervolgens toch haar geld eist:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-07-1645:
Hendrick de Hornes, Heer van Werm momboir van Juffrouw Maria Monincx weduwe van Jonkheer Adriaen van Gerwen, aanlegger. Contra Frans Daniel Colen en zijn schoonzoon Jacob Tielens, gedaagden.
Te weten dat gedaagde sinds 1631 een hoeve, te Heusden, in pacht heeft gehad van Jonkheer Adriaen van Gerwen. Huursom ƒ 125,- in geld, 7 mud rogge, 2 mud boekweit, 2 mud gerst, 2 mud haver. De huur is verlengd tot dit jaar, 1645. Gedaagde is hiervan nog schuldig 40 gulden, 6 stuiver, 1 ort, 10 mud rogge min 5 vaten. Gedaagde zou ook aan de Heilige Geest van Helmont leveren 13 vat rogge maat van Helmont. Hij is hierin ten achteren 7 jaar. Ook is gedaagde nog schuldig 39 karren turf à 800 stuks per kar. Hij heeft nog twee reparaties ingebracht ter somme van ƒ 38,50 waarin verscheidene texten staan welke tot zijn lasten moeten komen als latten, nagels enz. Alsmede deckbanden die hij op den erve genoechsaem coste vynden en snijden. Gedaagde was ook nog gehouden, om jaarlijks, zo lang de huur duurt, te leveren 6 vijmen schooven. Ook dit is niet gedaan. Aanlegger concludeert dat gedaagde bij vonnis van schepenen zal worden op gelegd alle voorgaande kosten te betalen en dat de rekening van ƒ 38,50, zal worden gezuiverd van alle texten die ten laste van gedaagde komen. Daarnaast heeft gedaagde aan de hoeve, landerijen en beemden groote ende onspreckelijcke schaede gedaen ende die misbruyckt. Want hoewel overeengekomen was dat hij die huysinge soude onderhouden in goede lofbaere reparatien van dack, wanden etcetera. Zo is nochtans bij beleydinge der schepenen bevonden die gehele huysinge soo dackeloos te wesen datter qualijck een plaetschke onder het dack drooch was. Alle wanden van de hoeve, schuur, huis, schop en stallen heeft gedaagde te niet laten gaan ende heeft daervoor gebonden boeckweydestroy ende brem waermede hij notoirlijcken die besproocken conditien nyet en heeft voldaen. Jae is de gedaagde soo stout geweest dat hij sich nyet en heeft ontsien te beroemen ende vuyt te strooyen, dat bij soo verre hij noch een jaer op de hoeve hadde gewoont, hij tghene datter van de hoeve noch stont te neder soude stooten en doen vallen. Door al dit misbruik is de hoeve zo verargert, vuytgemergelt ende vermagert dat die wel duysent daelder erger was toen gedaagde er op kwam wonen, dan bij zijn vertrek. De pachtprijs is dan ook moeten dalen met wel hondert guldens minder dit gedurende twaalf jaar.

Asten Rechterlijk Archief 33-52;  02-01-1648
De liquidatie is gedaan te Geldrop, alwaar Mevrouw Monincx te voorschijn heeft gebracht een oude verpachtcedulle met wijlen Jonker Ariaen van Gerwen, haeren iersten man, aengegaen int jaer 1630 vol rasuren, veranderingen ende annotatien in margine gedaen.
Aanlegger zou de nieuwe verpachtcedulle overleggen, die onder hem berust, zonder dat gedaagden daarvan een dobbel oft copie hebben. Het is zo dat mits de misgewas, sterffte, droochte ende grooten pestijt van jaer 1636 geweest naer expiratie van ses jaer in Sint Joris binnen Eyndhoven nieuwe pachtcondities zijn gemaakt mede door aanlegger als successeur van wijlen Jonker Ariaen. En in plaats van ƒ 125,- per jaar ƒ 75,- per jaar; 5 mud rogge per jaar; 4 mud rogge per jaar zonder gerst, haver, boter of capuynen. En indien binnen drie jaar den tijt nyet en quaem te beteren is de voorlijff overeengekomen op ƒ 70,- per jaar en 5 mud rogge. En is de aanlegger ongefundeert om vanuit de verpachtcedulle van anno 1630 te ageren en te concluderen tot betaling van het daarin beloofde tot 1645. Gedaagde ontkend dat hij de gepachte goederen anders heeft gebruikt dan betamelijk is. Ook heeft hij ze niet verergert. Dat ze nu minder pacht opbrengen dan 20 of 30 jaar geleden dat coompt van Godt die sijne straffe over de menschen seynt ende gesonden heefft; met peste, sieckte, cranckheyden, ontvruchtbaerheyt, droocheyt, reghen, stercke wynden, hitte, coude, misgewassen, affsterven van veele duysende menschen hier te lande datter qualijck arbeyders sijn te becoemem dan met driedobbelen loon alsoo meer als men plach; Multa cuim flagella pecatoris nyet alleen d'oorsaecke, dan de sonden der menschen. Het huis stond trouwens in mindere reparatien toen hij er in kwam wonen, dan toen hij vertrok. Hij heeft het met goet labeur, goet toesicht ende met goeden arbeyt verbetert. Nog veel minder heeft aanlegger te pretenderen tegen Jacob Thielen. Deze heeft niets tegen de voorwaarden en condities van de verpachter gedaan. Gedaagde concludeert derhalve de klachten van aanlegger niet ontvankelijk zijnde de pachtcedulle van 28-11-1630 doodt ende te nyette.

Asten Rechterlijk Archief 33-52;  21-01-1649
Gedaagde, gezien hebbende de repliek van aanlegster en resumente, Juffrouw Maria Monicx, douariere van Werms, wijst deze af omdat de overlegde stukken niets anders zijn dan kladde met veranderingen en niet leesbare teksten alsoo in recht nyet admissibel. Resumente weet wel, dat na de groote pestijt 1636 waarbij in Asten door het affsterven van ontrent de 2600 menschen alle inpachtingen van hoeffven ende andere goederen sijn vermindert door de rariteyt en de weynicheyt van menschen en de arbeyders noch gelt is toegegeven offt andere geloefften, moderatien ende quytscheldinghen gedaen sijn opdat de goederen souden worden bewoont zonder nieuwe gezichtspunten.

Asten Rechterlijk Archief 33-52;  17-03-1649
Het ligt niet in de macht van aanlegster voordere offte andere verpachtcedullen te connen thoonen. En het is naar recht notoir. Aanlegster verwijst naar de laatste afrekening de dato 05-09-1642. Zij verzoekt recht sonder voorder dilay offte vuytstel.

Het gezin van gebruiker Frans Daniel Colen staat elders beschreven (zie Voormalig huis F179) evenals dat van Jacob Tielens Vogels (zie Voormalig huis E278). Frans Daniel Colen verhuist naar Ostaden (zie Voormalig huis F179) en is op 05-02-1667 te Asten overleden. Jacob Tielens Vogels verhuist naar 't Hoekske in Heusden (zie Voormalig huis E278) en is op 27-08-1679 te Asten overleden. Het is vrij onwaarschijnlijk dat zij hun pachtcontract nog na 1650 hebben kunnen verlengen.

Bij de tafel van de Heilige Geest van Helmond wordt rond 1660 nog steeds Jonkheer van Gerwen genoemd:

Helmond 2001 Tafel van de Heilige Geest 4497; 1660-1661:
Joncker Gerwen gelt jaerlijcx 13 vaten rogge, lest leden 1655 daer van ontvang 3 pacht pro, annis 1656-1657 ende 1658 maten van Asten ende alzoo ontvangen 39 vaten ende deselver hermeten uijt gelbagt ieder jaer tot 12 vaten maeten van Helmont, pro memerio dese maeten 36 vaten rogge.

In 1662 is Maria Monincx, weduwe van Adriaen van Gerwen en van Hendrik van Horne mede-eigenaresse van de hoeve:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 50 verso:
Juffrouw De Hornes, gebruiker Wilbert Daendels.

Als gebruiker wordt genoemd Wilbert Daendels, geboren rond 1610 als zoon van Daendel Aert Daendels en Anneke (zie 't Hoekske 8) en kleinzoon van eerder genoemde Aert Daniels. Hij is rond 1630 getrouwd met Lijske Tielen, geboren te Asten rond 1610 als dochter van Tielen Dirck Duyssen en Margriet (zie Voormalig huis E1044). Na haar overlijden rond 1644 is Wilbert Daendels op 26-01-1645 te Asten hertrouwd met Anna Francisci Colen, geboren te Asten rond 1623 als dochter van Franciscus Daniel Coolen en Aleydis Thonis Jan Lomans en zus van eerder genoemde Maria Francisci Colen:

1645, 26 Januarij; contraxerunt matrimonio Wilbrordus Daniels et Anna Francisci Colen coram Judoca Colen et Franciscus Philippi.

1645, 26 januari; huwelijkscontract van Wilbrordus Daniels en Anna Francisci Colen voor Judoca Colen en Franciscus Philippi.

01

Het gezin van Wilbert Daendels en Anna Francisci Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 20-09-1645
2 Daniel Asten 07-10-1646 Kind Asten ±1646
3 Antonius Asten 02-09-1648
4 Daniel Asten 07-03-1655

Anna Francisci Colen is op 09-02-1659 te Asten overleden en Wilbert Daendels is op 17-11-1664 te Asten overleden.

Ook rond 1670 wordt bij de tafel van de Heilige Geest van Helmond nog steeds Jonkheer van Gerwen genoemd:

Helmond 2001 Tafel van de Heilige Geest 4499; 1669-1672 folio 116 verso:
Joncker Gerwen geldt jairlijcks uijt zijne hoeve op Heusden, 30 vaten rogge.

Eigenaresse Maria Monincx, weduwe Adriaen van Gerwen, stelt haar tienden als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 141; 04-03-1660:
Copia de dato 05-05-1659; Maria Monix, vrouwe van Wurm en Henry Francois de Bardoul, Heer van Parwel verklaren dat zij Jonker Michiel van Eyck, kost- en schadeloos willen houden van ƒ 1000,- zoals heden door Henry voorschreven ontvangen ten bate van Maria. De ƒ 1000,- komen bij legaat uit het testament van wijlen Jonker Carel van Eyck voor de kinderen van wijlen Adriaen van Gerwen. Gegeven op den kasteelthoren te Geldrop. Naschrift op 04-03-1661 Mathijs van den Hove, oud schout, met procuratie van Maria Monix stelt als onderpand voor de kost- en schadelooshouding een tiende gelegen te Asten en behorende aan Maria Monix.

Mede-eigenaresse Anna Maria van Gerwen is geboren rond 1625 als dochter van Adriaen van Gerwen en Maria Monincx. Zij is rond 1650 getrouwd met Hendrick Francois de Bardoul, geboren op 11-08-1620. Hendrick Francois de Bardoul was rond 1672 luitenant kolonel2:

Hendrick Francois de Bardoul verkoopt mede voor zijn zwager de tienden van hun schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 88; 18-07-1668:
Henry Francoys de Bardoel, Heer van Perwes getrouwd met Anna Maria van Gerwen voor zichzelf en mede namens Jonker Jan Pierre Janmain de Saint Victor getrouwd met Geertruyt van Gerwen zijn zwager, volgens akte de dato 12-07-1668 voor schepenen Geldrop. Zij verkopen aan Jacob Janssen van Emmen, te Velthoven de helft van een clamptiende zoals de verkopers aangekomen is van wijlen Jonker Adriaen van Gerwen, hun schoonvader, reyende met Bartolomeus van Heesel, als transport hebbende van Jonker Johan van Gerwen en zijn kinderen. De helft in de schuere gestaen aen den Dijck, tot inlegginge van deselve tiende (de tiendschuur). Zoals die door verkopers voorsaeten altijd is gebruikt en hun deel in de Smaele tiende. Te weten dat deze tienden gecollecteert zijn geworden met de Wijtflietse tiende. Belast met de helft van 12 vat rogge per jaar aan het Convent van Ommel. De andere helft is voor Bartolomeus van Heesel als koper van de andere helft. Koopsom LiiiiM ixc gulden. 50e penning is ƒ 98.-.

Hendrick Francois de Bardoul verkoopt een deel van zijn land aan Willem Hendricx:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 105 verso; 27-03-1669:
Henry Francois de Bardoel, Heer van Perwes, getrouwd met Anna Maria van Gerwen mede namens Jonker Jan Pierre Jamoin de Saint Victor getrouwd met Geertruyt van Gerwen. Zij verkopen aan Willem Hendricx groes en hei te Heusden 6 lopense, ene zijde de koper, andere zijde de verkopers, ene einde de straat, andere einde de koper en verkopers. Koopsom ƒ 174,-. Naschrift Pauwels Smits heeft ƒ 126,- ontvangen van de verkopers.

De goederen worden voor driekwart via Johannes Gans doorverkocht aan Everard van Doerne. Johannes Gans is geboren te Den Briel op 10-11-1596 als zoon van Willem Gans en Johanna van Alblas en is in 1628 getrouwd met Catharina de Wolf en als raadspensionaris op 22-10-1674 te 's Hertogenbosch overleden:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 42; 13-05-1676:
Cornelis Gans, Heer van Nulant, oud president van 's Hertogenbosch namens Catarina van de Wolf, Vrouwe van Bommenede, weduwe van Johan Gans, Heer van Bommenede oud president te 's Hertogenbosch procuratie 's Hertogenbosch op 12-05-1676 notaris Juriaen van Luinen als victeur van ¾e deel in een hoeve landts bestaande uit huis, schuur, stal, hof, groes, land, hei en wei te Heusden. Groot 300 lopense. Zoals Juriaen van Luinen deze op 10-05-1673 ten behoeve van Johan Gans in koop verkregen heeft. Op 05-06-1674 worden deze goederen verkocht aan Everard de Doerne, Heer van Asten. Koopsom ƒ 1810,-. En zijn belast met ¾e deel van de cijns ƒ 1-10-00, 13 vat rogge jaarlijks aan de Heilige Geest van Helmont. 4½ mud rogge à 5 gulden jaarlijks aan de Heer van Deurne deze pretendeert echter 6 mud jaarlijks. Volgen nog enige regels betreffende de betaling van de nog te vinden cijnsen. Voor schepenen van 's Hertogenbosch. Geregistreerd Asten op 29-07-1717.

Gebruiker Willem Hendrix is geboren te Asten rond 1640 als zoon van Hendrick Jacobs en Maria Wilhelmi (zie Voormalig huis E110) Hij is op 05-02-1668 te Asten getrouwd met Meriken Thyssen, geboren te Asten op 02-06-1644 als dochter van Mathias en Johanna:

02

Het gezin van Willem Hendrix en Meriken Thyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathijs Asten 27-11-1668 Asten 20-02-1695
Jenneke Peters
Asten 03-10-1704
2 Maria Asten 06-04-1671
3 Johanna Asten 12-02-1674
4 Wilhelma Asten 15-11-1676

Willem Hendrix is op 20-09-1676 te Asten overleden en een jaar later worden er voogden, waaronder haar schoonvader, aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 221, 07-08-1677:
Leendert Joost van Heughten en Hendrick Jacobs zijn aangesteld als momboiren over Meryke, weduwe Willem Hendrick Jacobs en haar onmondige kinderen.

De verpachters Anna Maria van Gerwen en Hendrick Francois de Bardoul zijn rond 1676 overleden en in 1677 spant Meriken Thyssen een proces aan tegen de andere gebruikers:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 217; 14-07-1677:
Merike, weduwe Willem Hendricx, aanlegger contra Laurens Antonis en Hendrick Dirck Flipsen als gebruikers van het halve deel van de hoeve op Heusden metter doodt ontruymt ende achtergelaeten bij de Heer Henrick Francois de Bardoel, Heer van Perweel getrouwd geweest met Anna Maria van Gerwen, zijn vrouw.

Het gezin van gebruiker Laurens Antonis, ook bekend als Vreyns Theunis, is elders beschreven (zie Bergdijk 36).

De andere gebruiker van deze hoeve is Hendrick Dirck Philipsen, geboren te Asten rond 1640 als zoon van Theodorus (Dirk) Philipsen en Johanna (zie Voormalig huis E452). Hij is op 03-01-1666 getrouwd met Jenneke Hendrix Dielis, geboren te Asten op 07-12-1638 als dochter van Hendrick Dielis Henricx en Sophia Lenarts Janssen (zie Voormalig huis B695). Hieronder de ondertrouw- en trouwakte voor de schepenen van Asten met rechtsonder hun kerkelijke trouwakte.

Compareerende voor schepenen ondergenoemd Hendrick Dirx Flippsen, sijne ouderdom ontrent de 25 jaeren, jongman woonende alhier, geassisteert met Jan Dirck Flippsen sijne broeder ende Jenneken Hendrix jonge dochter mede woonende alhier, haere ouderdom ontrent de 26 jaere, geassisteert met Hendrick Dielis, haere vader, versoeckende haere drie sondaagse proclamaties omme deselve sonder inspraeck gedaen sijnde in de heijlige houwelijckse staet te worden bevestigd, dewelcke naer examinatie haer sijn vergunt. Actum die 13 decembris 1665 coram Joost Roefs ende Goort van Gorcum, schepenen.

Ende deselve drie proclamaties sonder inspraeck gedaen sijn, soo sijn voornoemde Hendrick Dirx Flippsen en Jenneken Hendrix jonge dochter in de heijlige houwelijckse staet bevestigt ende ingeseegent. Actum die 3 januarij 1666 coram ut supra (zoals bovengenoemd).

Anno 1666, Januarij 3; Hendrick Dirx, Jenneke Hendrix, Huijbert Joosten, Margriet Hendrix

Het gezin van Hendrick Dirck Philipsen en Jenneke Hendrix Dielis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philips ±1666
2 Sophia Asten 09-02-1668
3 Jan Asten 30-05-1670 Asten 14-05-1696
Wilhelma Thomas Jacobs
Asten 13-01-1729 zie Berken 7
4 Petronella Asten 05-06-1673
5 Johanna Asten 12-04-1678

Onderstaand archiefstuk bevestigt dat Hendrick Dirck Philipsen de hoeve in pacht heeft van Everard van Doerne:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 183 verso; 10-02-1684:
Hendrick Dirck Philipsen heeft met Everard de Doerne, Heer van Asten, de huur afgerekend van zijn pachthof over 1681 en 1682. Hij blijft nog schuldig ƒ 250,- à 5%.

Zoon Philips van Hendrick Dirck Philipsen, die niet in het doopregister van Asten voorkomt (wel in Eindhoven op 15-12-1665) heeft een scheve schaats gereden met Lijsbeth Mathijs Vermeulen (zie Kloostereind 2):

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 158; 11-09-1686:
Lijske, dochter Matijs Vermeulen, gedefloreerde, geassisteerd met haar vader, aanlegger contra Hendrick Dirck Philipsen, wettige vader van Phlips, zijn onmondige zoon, gedaagde. Actrice verzoekt aan gedaagde, als vader van zijn onmondige zoon, om te gedoogen en consent te dragen dat deze onmondige zoon met haar zal mogen ondertrouwen en daarna in den houwelijcken staet te worden ingesegent en bevestigt.

Van een huwelijk van Philip Hendrick Dircks met Lijsbeth Mathijs Vermeulen is het nooit gekomen.

Hendrick Dirck Philipsen is op 27-05-1687 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte 

Zijn weduwe Jenneke Hendrix Dielis zit met de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 188; 06-06-1687:
De Heer van Asten, aanlegger contra Jenneke, weduwe Hendrick Dirck Flipsen, gedaagde. Wijlen gedaagdes man is bij vonnis, 12-01-1684 en 30-05-1685 veroordeeld tot betaling van ƒ 262-19-00. Er mogen geen goederen meer uit de boedel worden verduystert, verdonckert ofte andersints verstompelt worden om uyt de executie te connen dirigeren. Gedaagde is erfgenaam mobilair.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 158; 24-01-1703:
De Heer van Asten, aanlegger contra Jenneke, weduwe Hendrick Dirck Philips, gedaagde. Betreft de aflossing van een scabinale gelofte van ƒ 250,- à 5% de dato 10-02-1684 en ten laste van van wijlen gedaagdes man. Zij heeft geen meubelen goederen daarom verzoekt obtinent zijn executie te mogen richten op de immeubele goederen.

Jenneke Hendrix Dielis is vermoedelijk als Jenneke Diricks op 03-08-1710 te Asten overleden.

Keren we terug naar de eigenaren van de hoeve waar in het onderstaande archiefstuk Aalbert Snoeckaert van Schouwenburg het resterende kwart van de hoeve verkoopt aan Everard van Doerne:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 44; 25-01-1679:
Anna Margareta van Randwijck, douariere van Aalbert Snoeckaert van Schouwenburg, in leven Heer van Heese en Leende, laat als evictrice door Juriaen van Luinen op 11-08-1678 verkopen aan Adriaen van den Brande, als rentmeester van Everard de Doerne, Heer van Asten ¼e deel van een ongedeelde hoeve te Heusden 300 lopense. De goederen zijn belast met ¼e deel van ƒ 1-16-0 jaarlijks grondcijns. ¼e deel van 3 vat rogge jaarlijks aan de Heilige Geest van Helmont. ¼e deel van 4½ mud rogge jaarlijks aan de Heer van Deurne.

Aalbert Snoeckaert van Schouwenburg is geboren te 's Gravenhage op 23-06-1637 als zoon van Maerten Snoeckaert van Schouwenburg en Martine Joachimi. Hij is op 27-08-1658 te Haarlem getrouwd met Isabella Doublet van Sint Annaland en na haar overlijden op 08-07-1659 is Aalbert Snoeckaert van Schouwenburg op 28-05-1662 te 's Gravenhage hertrouwd met Anna Margaretha van Randwijck, geboren te 's Hertogenbosch op 18-07-1641 als dochter van Arnold van Randwijck en Catharina van Reede van Amerongen. Aalbert Snoeckaert van Schouwenburg was Heer van Heeze en Leende en is op 22-10-1678 te Heeze overleden en Anna Margaretha van Randwijck is op 03-09-1701 te Heeze overleden:

Everard van Doerne is geboren te Liessel rond 1636 als zoon van Johanna van Merode en Cornelis Eduard van Doerne (zie Kasteelruïne). Hij is op 04-03-1669 te Asten getrouwd met Antonia van Doerne, geboren rond 1640 als dochter van Hendrick van Doerne en Anna Magdalena van Merode (zie Kasteelruïne). Hieronder de kerkelijke trouwakte:

Juncti sunt matrimonio Everardus de Doerne et Antonia van Doerne coram testibus.

In huwelijkse echt gebonden Everardus de Doerne en Antonia van Doerne voor getuigen.

Na het overlijden van Antonia van Doerne te Asten op 09-01-1672 is Everard van Doerne hertrouwd te Asten op 14-06-1674 met Anna Catharina Constantia van Boecop, geboren rond 1650 als dochter van Ernest van Boecop en Anna Veronica van der Ehren zu Birgell. Hieronder de trouwakte voor de schepenen van Asten:

Compareerende voor schepenen ondergenoemd op dij als onderschreven de hoogh edele mogende gebooren jonge heer Everard de Doerne Heere des heerlijckheijt, out ontrent 38 jaeren ende haere edele gebooren Joffrouwe Constantia van Boecop out 30 jaere.
De voorschreven persoonen gegunt na de drie proclamaties in de houwelijckse staet bevestigt en ingeseegent op dij 14 junij 1674 coram Joost Roefs en Goort, schepenen.

De gezinnen van Everard van Doerne met Antonia van Doerne en met Anna Catharina Constantia van Boecop:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Agnes Francisca Asten 20-11-1670 Asten 12-10-1691
Caspar van Meerwijck
Kessel 11-08-1695 zie Kasteelruïne
2 Cornelia Maria Charlot Asten 07-12-1671 Kind Asten ±1671
3 Cornelia Maria* Asten ±1675 Ongehuwd Asten 24-12-1694
4 Johanna* Asten ±1675 Kind Asten ±1675
5 Catharina Agnes* Asten 23-01-1677
6 Cornelius Ernestus* Asten 11-07-1678
7 Wolfangus Carolus Christophorus* Asten 06-04-1680 Kind Asten ±1680
8 Anna Wilhelmina* Asten 08-03-1682 Asten 17-03-1719
Gerardus Colonster Horion
Asten 23-11-1720 zie Kasteelruïne
9 Wolfangus Carolus Christophorus* Asten 16-07-1683

* kinderen uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1680 staat dat de hoeve in eigendom is van Everard van Doerne, die destijds heer van Asten was:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 29:
De hoeve van de Heer van Asten.

Een verklaring van twee gebruikers van de hoeve in zake de eigenaar, waarbij Henry Francois de Bardoul als eigenaar wordt genoemd en niet zijn zwager de heer van Sint Victor:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 14; 13-06-1685:
Dirck Jacop Coppens verklaart ter instantie van dat hij in huur heeft gehad een onbedeelde hoeve 300 lopense. Dit na het afsterven van Vrouwe Maria Monincx weduwe van Jonkheer Adriaen van Gerwen en tot de tijd van de handlichting als de goederen met evictie werden opgewonnen. Hij heeft deze goederen gebruikt neffen wijlen Peeter Dircx Flipsen. Verhuurder was Heer Henry Francoys de Bardoel, Heer van Perweel en niet de Heer van Sint Victor. Ook de huur is altijd betaald aan Heer de Bardoel uitwijzende de kwitanties. Attestant heeft nimmer iets gehuurd van Heer Sint Victor.

De eerdere gebruiker Dirck Jacob Coppens woont op Vosselen (zie Voormalig huis F358).

De andere genoemde gebruiker Peeter Dircx Philipsen is geboren te Asten op 06-03-1638 als zoon van Theodorus (Dirk) Philipsen en Johanna (zie Voormalig huis E452). Hij was een broer van de bovengenoemde Hendrick Dirx Philipsen en is op 11-02-1666 te Asten getrouwd met Jenneke Philipsen Willems, geboren te Asten op 03-11-1641 als dochter van Philips Willems de Smet en Henrica (Handerske) Joosten Verberne (zie Voormalig huis G434). Hieronder de ondertrouw- en trouwakte voor de schepenen van Asten met rechtsonder hun kerkelijke trouwakte.

Compareerende voor schepenen ondergenoemd Peeter Dirx, jongman, geassisteert met sijne broeder sijne ouderdom ontrent ende Jenneken dochter Flips Goossens, geassisteert met haere broeder, versoeckende haere drie sondaagse proclamaties omme deselve gedaen sijnde in de houwelijckse staet te worden bevestigd ende ingeseegent, dewelcke naer examinatie haer sijn vergunt. Actum die 23 januarij 1666 coram Joost Roefs ende Goort van Gorcum, schepenen.

Ende deselve drie proclamaties sonder inspraeck gedaen sijn, soo sijn voornoemde Peeter Dirx en Jenneken dochter Flips Goossens in de houwelijckse staet bevestigt ende ingeseegent. Actum die 3 februarij 1666 coram Gort van Gorcum en dielis Joosten van Heuchten, schepenen.

Anno 1666, februarij 11; Peeter Dirx, Jenneke Flipsen, Flips Willems, Jan Dirx.

Het gezin van Peeter Dircx Philipsen en Jenneke Philipsen Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lyske Asten 09-05-1666
2 Jenneke Asten 17-08-1668 Asten 27-04-1687
Jan Peeter Slaets
Asten 12-05-1727 zie 't Hoekske 5

Peeter Dircx Philipsen is op 15-04-1671 te Asten overleden en Jenneke Philipsen Willems is als Jenneke Peeters op 24-03-1679 te Asten overleden. Broer Willem van Jenneke Philipsen Willems en broer Hendrick van Peeter Dircx Philipsen worden aangesteld als voogden:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 288; 09-09-1684:
Willem Flipsen en Hendrick Dirck Flipsen zijn aangesteld als momboiren over de onmondige kinderen van Peeter Dirck Philipsen.

In het archief van 1686 gebruikt Everard van Doerne de hoeve op de Achterste Heusden als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 62 verso; 12-07-1686:
Everard de Doirne en Anna Constantia de Boecop, Heer en Vrouwe van Asten, verklaren geapprobeert ende gelaudeert te hebben het contract dat Henrick Canters, op 29-05-1686, te Aldenbroeck, heeft aangegaan met Dibbolt Fiets en zijn vrouw Eva van Ommeren, over de verkoop van een goet te Oldenbroeck. De voornoemde comparanten stellen als borg een hoeve aan den Achtersten Heusden 300 lopense in huur en gebruik bij Vreyns Theunis.

De al eerder genoemde pachter Vreyns Theunis, ook bekend als Laurens Antonissen, kwam ook in 1684 in de archieven voor als pachter:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 183; 24-01-1684:
Freyns Antonissen heeft met Everard de Doerne, Heer van Asten, de huur afgerekend van zijn pachthof over 1681 en 1682. De pachter blijft nog schuldig ƒ 250,- à 5%, die hij eerstdaags beloofd te betalen. De pacht over 1683 en de lopende over 1684 zijn nog niet afgerekend.

Laurens Antonissen is op 26-05-1694 te Asten overleden en in 1695 gunt Everard van Doerne de pacht aan Mathijs Willem Hendricx:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 86 verso; 22-04-1695:
De Heer van Asten geeft in huur aan Matijs Willem Hendricx een pachthoeve den Achtersten Heusden een huis, hof, aangelag, land en groes. Een en ander zoals in huur en gebruik is geweest bij Philips Goorts en met Pasen 1695 is verlaten. Met onder andere de huurder zal in gebruik nemen al het teulland dat Philips Goorts in huur gehad heeft uitgezonderd 10 lopense idem al de groes, de moeshof en het grote weiveld met de hooiwas. Huursom groesgeld ƒ 25,- jaarlijks; korenpacht 25 vat rogge jaarlijks. Te dekken 2 vim dakstro jaarlijks. Dorpslasten en verponding zijn voor rekening huurder. De huurder mag korten den derden gulden der lasten op land en groes. Lasten 12½ vat rogge jaarlijks aan de Armen van Helmont te cortten nochtans aen de voor gestipuleerde coorenpacht. Huurtermijn 4 jaar.

De gewezen huurder Philips Goorts van Bussel is geboren te Asten op 28-10-1637 als zoon van Godefridus Goort van Bussel en Anna Philippi. Hij is op 03-05-1665 te Asten getrouwd met Johanna Aerts, geboren te Asten rond 1635 als dochter van Aert Jacobs en Joostie Huberts (zie Oliemolen 10 en 12). 

De nieuwe huurder Mathijs Willem Hendricx is geboren te Asten op 27-11-1668 als zoon van Willem Hendrix en Meriken Thyssen. Hij is 20-02-1695 te Asten getrouwd met Johanna (Jenneke) Peters, geboren te Asten op 28-12-1669 als dochter van Jan Peters en Lyske Peters:

1 februarij 1695; contraxerunt sponsalia Mathias Willems et Joanna Peeters; testes Martinus Jansen et Joannes Joosten.

1 februari 1695; in ondertrouw Mathias Willems en Joanna Peeters; getuigen Martinus Jansen en Joannes Joosten.

Het gezin van Mathijs Willem Hendricx en Johanna (Jenneke) Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 12-12-1696 Kind Asten ±1696
2 Petrus Asten 20-03-1699 Asten 28-01-1731
Elisabeth Tyssen Dircks
Asten 15-07-1731 zie Voormalig huis E1101
3 Maria Asten 20-04-1701
4 Wilhelma Asten 02-09-1703 Asten 05-03-1736
Dirck Willem Haasen
Asten 25-05-1737

Mathijs Willem Hendricx 03-10-1704 te Asten overleden en Johanna (Jenneke) Peters hertrouwt met Theodorus Jansen van Someren, zoals we verderop in dit document zullen zien. Hij staat ook wel bekend onder de naam Dirck Vercuijle.

Na het overlijden van Everard van Doerne op 22-02-1705 te Sint-Michielsgestel is Anna Catharina Constantia van Boecop als vrouwe van Asten eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 67:
Mevrouwe van Asten. In de bede ƒ 5-16-4.

Anna Catharina Constantia van Boecop is tot haar overlijden te Asten op 05-01-1716, Vrouwe van Asten. Haar goederen worden uiteindelijk verkocht aan Pieter Valkenier, geboren te Amsterdam op 14-03-1691 als zoon van Pieter Ranst Valckenier en Eva Susanna Pellicorne. Pieter Valckenier is op 28-04-1729 te Amsterdam in de Nieuwe Kerk getrouwd met Bregje van Ghesel, geboren te Amsterdam op 27-05-1698 als dochter van Jan Jacobszoon van Ghesel en Hermina van de Poll:

05

Voor zover bekend hadden Pieter Valkenier en Bregje van Ghesel samen geen kinderen. Bij de aankoop van de hoeve zijn slechts kleine reparaties nodig:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90 verso; 09-02-1735:
Wij, Pieter de Cort, drossard, Michiel van de Cruys en Peeter van de Vorst, schepenen, mitsgaders Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, hebben op verzoek van Antony La Forme, substituut secretaris van Deurne, als rentmeester van Pieter Valckenier, raad- en schepen der stad Amsterdam, Heer van Asten, samen met Hendrick Denen, Meester molemaeker en timmerman gevisiteerd den Windtmoolen en het Casteel van Asten als anders, zo als volgt en hebben bij oculaire inspectie bevonden. De hoeve den agtersten Heusden bewoner Dirck Janssen. Aan deze hoeve is weinig te repareren.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90 verso; 18-04-1735:
De Hoeve genaamt den Agtersten Heusden. Eerste Capittel vant Timmerwerck.
Eerst twee nieuwe deuren in de kamer van duijmse greijne deelen.
Een nieuwe put kist van duijmse eijke planken en stijlen en plaijen van ijke hout, behoorlijk swaar.
Item twee nieuwe deuren aan de koeijstal van duijmse greijne deelen.
Item nog te maken een nieuwe putsnik en swengel.

Bregje van Ghesel is na de dood van Pieter Valkenier is te Amsterdam op 01-04-1738, vrouwe van Asten, maar ze is er nooit geweest. Ze woonde op haar landgoed Hoogergeest te Velsen en is op 27-11-1753 begraven in de Oude Kerk te Amsterdam. Ter herdenking werd in Asten de klok zes weken lang iedere dag driemaal een vol uur geluid. Na haar dood werd de heerlijkheid verkocht aan de Dordtse industriëlen Cornelis van Hombroek en Jan van Nievervaart. Bij de verpondingen van 1737 en 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Bregje van Ghesel eigenaresse en is Dirk Janse van Someren gebruiker:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 160:
Nu de hoog edele vrouwe Bregje van Ghesel, douariere van wijlen den hoog edelgeboore en gestrenge heer Pieter Valckenier, heere deser heerlijkheijt Asten en Ommel. De hoeve genaamt den Agterste Heusden, gebruijker Dirk Janse van Someren. In de bede ƒ 5-16-4.
Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 224 verso:
De hoeve genaempt Den Agterste Heusden, gebruijker Dirk Janse van Someren bestaande int volgende. Huijs, hoff en aangelag, 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 9 Heusden Bewoners nummer 9 Heusden
1736 heer van Asten Dierk Janssen
1741 hoog edele vrouw van Asten Dirk Jansen
1746 hoog edele vrouw van Asten Dirk Jansen
1751 hoog edele vrouw van Asten Dirk Jansen

Pachter Theodorus (Dirck) Jansen van Someren is geboren te Someren op 30-07-1681 als zoon van Ambrosius Jansen van Someren en Maria Fransen. Hij is op 08-11-1705 te Asten getrouwd met Johanna (Jenneke) Peters, geboren te Asten op 28-12-1669 als dochter van Jan Peters en Lyske Peters en weduwe van eerder genoemde Matys Willems:

Juncti sunt matrimonio Theodorus Janssen et Joanna Peeters; testes Joannes Janssen et Christina van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Theodorus Janssen en Joanna Peeters; getuigen Joannes Janssen en Christina van de Cruijs.

06

Het gezin van Theodorus Jansen van Someren en Johanna (Jenneke) Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mattias Asten 17-08-1706
2 Theodorus Asten 18-01-1709 Asten 15-02-1733
Elysabeth Goorts van Bussel
Asten 30-08-1793

De ene nieuwe eigenaar Cornelis van Hombroek is geboren te Dordrecht op 21-11-1709 als zoon van Cornelis van Hombroek en Machtelt Nering. Hij is te Dordrecht op 05-06-1740 getrouwd met Antonia Papegaij, geboren te Dordrecht op 24-07-1719 als dochter van Adriaan Papegaij en Aefje van der Zee. Hieronder hun akte van ondertrouw in de Nederduits gereformeerde gemeente3:

07

Het gezin van Cornelis van Hombroek en Antonia Papegaij:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Magtelina Dordrecht 04-06-1741 Dordrecht 29-11-1769
Casparus Kelderman
> 1794
2 Agata Dordrecht 20-01-1743 Kind Dordrecht 09-09-1744
3 Cornelis Dordrecht 20-07-1745 Kind Dordrecht 06-04-1748
4 Adriaen Dordrecht 10-04-1748 Kind Dordrecht 05-11-1750
5 Cornelis Dordrecht 01-03-1750 Kind Dordrecht 20-11-1750
6 Agatha Dordrecht 06-11-1751 Dordrecht 04-11-1770
Roeland Leonard van Dam
Dordrecht 27-12-1828
7 Antonia Dordrecht 02-02-1755 Dordrecht 25-09-1774
Jacob Vriesendorp
Dordrecht 04-12-1792

De andere nieuwe eigenaar Johannes van Nievervaart is geboren te Dordrecht op 29-05-1705 als zoon van Cornelis van Nievervaart en Jacoba Aardemans4. Hij is op 07-06-1733 te Dordrecht getrouwd met Maria van der Pijpen, geboren te Dordrecht op 09-06-1701 als dochter van Martinus van der Pijpen en Maria Mels. Johannes van Nievervaart woont op de Gevolde Gragt te Dordrecht en is koopman en keurmeester van koorn en meel en hieronder hun ondertrouw op 24-05-1733:

08

Het gezin van Johannes van Nievervaart en Maria van der Pijpen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelis Melchior Dordrecht 20-05-1736 Ongehuwd Dordrecht 11-07-1810
2 Martinus Adrianus Dordrecht 15-06-1738 Dordrecht 02-11-1767
Regiena van Kessel
Dordrecht 19-03-1807
3 Maria Helena Dordrecht 01-11-1739 Kind Dordrecht 05-01-1740

In 1754 leggen de nieuwe eigenaren de condities vast waaronder zij de hoeve willen kopen:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 175; 05-05-1754:
Condities en voorwaarden waarop de heerlijkheid Asten wordt verkocht onder andere hieruit. De goederen worden betaald in ongestempeld zilvergeld in niet kleiner specie dan sestalven ofte goude rijers te betalen. De betaling zal worden gedaan binnen zes weken na de verkoop, voor schepenen 's Hertogenbosch of voor de Raad en Leenhof van Brabant, te 's Gravenhage keuze van de verkoper. Hoeve de agterste Heusden 66 lopense. Pachter Dirk Jansen van Someren jaarlijks ƒ 70-00-00; belast met 13 vat rogge jaarlijks aan den Armen van Helmont; ƒ 9-15-00 jaarlijks in waarde ƒ 60-05-00. Bede ƒ 5-16-00. Verponding ƒ 20-00-00. Reëel ƒ 20-00-00.

Een klein half jaar later wordt de hoeve verkocht aan de eerder genoemde pachter Dirk Jansen van Someren:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 156 verso; 02-10-1755:
Cornelis van Hombroek mede namens Jan van Nievervaart, Heren van Asten ter eenre en Dirk Janse van Someren, alhier, ter andere zijde. De comparant heeft aan de tweede comparant verkocht de hoeve de Agterste Heusden. Zoals ze hem aangekomen is bij koop van de heerlijkheid Asten. De hoeve is in huur en gebruik bij de koper. Van de koop zijn uitgezonderd de bomen, behorend bij de hoeve, die reeds verkocht zijn en 40 bomen die komend jaar zullen worden geruimd. Koopsom ƒ 2000,- en ƒ 100,- onkosten in twee termijnen 12 à 1300 gulden bij het doen van het transport en de rest à 3% een of twee jaar later. Het transport zal plaats vinden te Nieuwjaar aanstaande. De hoeve is belast met 13 vat rogge jaarlijks aan de van Armen van Helmont.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 89; 12-01-1756:
De Heren van Asten laten, door Jacobus Losecaat, verkopen aan Dirk Dirks van Someren huis, hof en aangelag op Heusden 3 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Willem Slaats; land 28 lopense; groes 38 lopense. Belast met 13 vat rogge per jaar aan den Armen van Helmont. Koopsom ƒ 2100,-.
Er wordt een inspectie gedaan aan de hoeve en worden de volgende reparaties aanbevolen:
Asten Rechterlijk Archief 120 folio 125; 26-10-1754:
Hendrik Deenen, moolenmeester, wonende te Mierlo en Hendrik Peter Driessen, timmerman, alhier, verklaren ter instantie van Jacobus Losecaat, als gelaste van Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten, wonende te Dorderegt, te hebben gevisiteerd het Casteel, de hoeven, de wintmoolen en watermoolen van Vlierden. Zij verklaren dat de volgende vernieuwingen en reparaties nodig zijn onder andere voor de hoeve de Achterste Heusden. De vorst van het dak, op huis en stal, te vernieuwen, alsmede de schilt van de koestal te vernieuwen. Aan de schuur, van het schilt boven te vernieuwen en naar het oosten, te repareren.

In het huizenquohier over de periode 1756-1761 is Dirk Janse van Someren eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 9 Heusden Bewoners nummer 9 Heusden
1756 Dirk Janse van Someren Dirk Janse van Someren
1761 Dirk Janse van Someren Dirk Janse van Someren

Dirk Janse van Someren is op 11-10-1761 te Asten overleden. Zijn zoon Dirk Dirks van Someren is geboren te Asten op 18-01-1709 en is op 15-02-1733 te Asten getrouwd met Elysabeth Goorts van Bussel, geboren te Asten op 14-11-1713 als dochter van Godefridus Teunis van Bussel en Elisabeth Goorts van den Ekelkamp (zie Antoniusstraat 38). Hieronder hun ondertrouw- en trouwakte voor de schepenen van Asten:

09

Elysabeth Goorts van Bussel is op 17-11-1761 te Asten overleden en Dirk Dirks van Someren is op 30-01-1763 te Asten hertrouwd met Johanna Leenders van Heugten, geboren te Asten op 12-02-1719 als dochter van Lindert Jansen Dirx (van Hugten) en Helena Meuijsen (zie Antoniusstraat 32). Hieronder hun ondertrouw- en trouwakte voor de schepenen van Asten:

De gezinnen van Dirk Dirks van Someren (Vercuyle) met Elysabeth Goorts van Bussel en met Johanna Leenders van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 21-11-1733 Asten 24-08-1760
Francis Godefridi de Smet
Asten 06-08-1780
2 Elisabeth Asten 18-01-1736 Asten 17-10-1762
Johannes Josephus Aarts
Liessel 12-03-1799
3 Theodorus* Asten 17-10-1763 Deurne 17-05-1801
Anna Maria van den Berkmortel
Deurne 24-09-1831

* kind uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk stelt Dirk Dirks van Someren huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 122, folio 1; 15-01-1763
Dirk Dirks weduwnaar Elisabet Goort van Bussel, waarbij twee kinderen, die nog in leven zijn met name Jennemie getrouwd met Francis de Smit en Elisabet getrouwd met Johannes Goosen Aarts. Om disputen en onenigheden te vermijden, nu en in de toekomst, is hij, geassisteerd met Francis de Smit, alhier en met Johannes Aarts, te Liessel, als echtgenoten van zijn dochters. Zij stemmen in met de hierna te volgen acte antenuptiaal. Dirk Dirks wil namelijk hertrouwen met Jenneke Leenders van Hugten. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen. De bruidegom zal eerst de goederen die hij bezit verdelen met zijn kinderen te weten ½e voor hem en ieder ¼e voor zijn kinderen en daarvan een wettige acte laten passeren. Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) worden geboren en de bruidegom voor zijn bruid komt te overlijden, nalatende kind(eren), dan zal de weduwe in het volle bezit van de boedel blijven, mits het / de kind(eren) opvoedende naar hun staat. En komt de weduwe te sterven (zonder hertrouwen) dan zullen de goederen gekomen van Dirk Dirks gaan naar de voorkinderen en de nakind(eren) ieder voor de helft. De in haar weduwlijke staat aangewonnen goederen zullen echter dan aan de nakind(eren) blijven.
Indien Dirk Dirks voor de bruid mocht komen te overlijden zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten zullen de voorkinderen de helft uit de boedel kunnen opdelen (behalve haar kleren, die blijven haar eigendom). De andere helft der boedel mag de weduwe ter togte blijven bezitten, dit gedurende haar verdere leven daarna gaat deze helft naar de voorkinderen. Dit met uitzondering van de goederen die zij in haar weduwlijke staat heeft verkregen daarover kan ze vrij beschikken.
Als de bruid voor haar man komt te overlijden en kind(eren) uit dit huwelijk nalaat dan zal hij de gehele boedel, gedurende zijn verdere leven, zonder onderscheid vanwaar gekomen, blijven bezitten en de kinderen naar hun staat opvoeden.
In deze voorwaarden zijn niet begrepen de goederen die nog te versterven staan van Goort van Bussel deze blijven ten bate van de voorkinderen. Wel zal Dirk Dirks, bij overlijden van Goort van Bussel ƒ100,- ontvangen die na overlijden van hem en zijn vrouw weer aan de voorkinderen moeten komen.

Johanna Leenders van Heugten is op 12-01-1765 te Asten overleden en in hetzelfde jaar koopt schoonzoon Francis Smits een kwart van de hoeve van zijn zwager en bezit dan de halve hoeve:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 101; 18-03-1763:
Johannes Aarts man van Elisabet Dirks, wonende te Liessel, verkoopt aan Francis Smits, zijn zwager, wonende te Heusden ¼e deel onverdeeld huis, hof en aangelag met schuur en stal te Heusden 3 lopense, ene zijde Willem Slaats; een akker aan het einde van het aangelag 12 lopense; een akker voor de Mistweg 5 lopense; land in de Varrenhoff 5 lopense; land in den Heycamp 1 lopense; land neven het Heytvelt 1 lopense; een heiveld in de Ackers 4 lopense; een heiveldje aan het Aangelag 2 lopense; een groesveld aan de Aa-kant 8 lopense; een heytvelt met de wey- en groesvelden daarin, gelegen met de afgegraven groes- off havervelden, schietende op de straat van Heusden uyt 30 lopense. Belast met ¼e deel van 13 vat rogge per jaar aan den Armen van Helmont. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn schoonmoeder. Omdat zijn schoonvader, Dirk Dirks, voor de tweede keer ging trouwen. Koopsom ƒ 200,-.

In de bewoningslijst over de periode 1766-1781 is Dirk Dirks van Someren eigenaar en Francis Smits de bewoner van de hoeve:

Jaar Eigenaar nummer 9 Heusden Bewoners nummer 9 Heusden
1766 Dirk Dirx Francis Smits
1771 Dirk Dirx Francis Smits
1776 Dirk Dirks Francis Smits
1781 Francis Smits Francis Smits

Dochter Johanna Maria Dirks (van Sommeren) is geboren te Asten op 21-11-1733 en is op 24-08-1760 te Asten getrouwd met Francis Godefridi de Smet, geboren te Someren op 20-10-1736 als zoon van Godefridus Petri de Smedt en Anna Theodorus van Huchten. Johanna Maria Dirks (van Sommeren) is op 06-08-1780 te Asten overleden en Francis Godefridi de Smet is op 21-04-1782 te Asten hertrouwd met Anna Jansen Verhindert, geboren te Asten op 28-10-1751 als dochter van Johannes Teunis Verhindert en Ida Joannis Aart Claus (zie Antoniusstraat 38):

10

De gezinnen van Francis Godefridi de Smet met Johanna Maria Dirks (van Sommeren) en met Anna Jansen Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 14-06-1761 Ongehuwd Asten 24-02-1828
2 Elisabeth Asten 14-02-1764 Asten 20-01-1788
Theodorus Jan Coolen
Asten 04-02-1854 zie Voormalig huis E393
3 Johanna Maria Asten 12-09-1767 Kind Asten ±1767
4 Theodorus Asten 07-07-1769 Ongehuwd Asten 08-10-1794
5 Johannes* Asten 18-08-1783 Kind Asten 04-10-1794
6 Godefridus* Asten 01-11-1784 Ongehuwd Asten 28-05-1808
7 Anna* Asten 19-02-1789 Kind Asten 27-03-1789
8 Ida* Asten 01-03-1791 Kind Asten 10-10-1794
9 Gerardus* Asten 07-12-1792
10 Johannes* Asten 15-01-1796 Asten 09-02-1822
Maria van Heugten
Asten 05-02-1848 zie Zand 33
11 Anna* Asten 11-11-1797

* kinderen uit het tweede huwelijk

Na het overlijden van Johanna Maria Dirks van Someren erft Francis Smits samen met zijn kinderen het oude huis waarin hij woont en Dirk Dirks van Someren bouwt een nieuw huis in de buurt van dit huis (zie Antoniusstraat 45):

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 293; 24-02-1781:
Dirk Dirks, schepen en Francis Smits getrouwd geweest met Jennemaria, dochter Dirk Dirks. Jennemaria is, in 1780, overleden. Zij bezaten vaste goederen. Bij huwelijksvoorwaarden de dato
15-01-1763 is door de eerste comparant geregeld dat de ene helft voor de eerste comparant zou zijn en de wederhelft voor zijn twee kinderen van hem en zijn eerste overleden vrouw. Hebbende de tweede comparant nomen uxoris bekomen ¼e deel en ¼e deel bij transport van Johannes Aarts getrouwd met Elisabet, hebbende zij, comparanten, al jaren geleden de vaste goederen verdeeld in twee gelijke delen. Er is echter geen wettige scheiding en deling van opgemaakt, hetgeen zij nu willen doen.
1e lot krijgt Dirk Dirks het nieuwe huis, door hem zelf laten bouwen, met schuur, stal, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde en einde Pieter Slaats, andere zijde Francis Smits cum suis, ander einde de straat; de helft van den acker aant eynde van het aangelag vant oude huys 70 zijnde het agterste dezer helft is 6 lopense; de helft in een acker voor de Mistweg deze helft is 2½ lopense; het Heytvelt off Marieacker gekomen van J. Losecaat. Deze akker is ook aan Dirk Dirks toegedeeld 1 lopense 45 roede. Zijnde nu samen een akker; Vaarehoffacker 2 lopense 1 copse; de helft van den Bergacker de helft is 2 lopense; de helft van een akker, staande in de legger, nevens Pater Dirk de helft is 1 lopense 20 roede. Deze twee percelen zijn nu een; een Heytvelt 2 lopense; heytvelt en groes nevens het erve voor en agter hetselve 20 lopense; de helft in het Broekveltje de helft is 3 lopense. Belast met 13 vat rogge per jaar aan den Armen van Helmond samen met het volgende lot.
2e lot krijgt Francis Smits en zijn drie kinderen Francis en de kinderen ieder de helft in het oude huis, schuur, stal en aangelag en aan het einde van het aangelag een heiveldje van 2 lopense, ene zijde Dirk Dirks en weduwe Aart Vreynse, andere zijde Francis Smits cum suis, ene einde de straat; de voorste helft in de akker aan het einde van het aangelag 6 lopense; de voorste helft in den akker voor de Mistweg 2½ lopense; den Vaarehoffacker 2 lopense 3 copse; een akker nevens het Heytvelt 1 lopense; een heytveltje daarnevens 2 lopense; land nevens het aangelag en agter de schuur gelegen zijnde de helft van den akker nevens Pater Dirk de helft is 1 lopense 20 roede; groes en hei alwaar een weg door loopt 10 lopense; groes en hei 15 lopense. Belast met de helft van 13 vat rogge per jaar aan den Armen van Helmond de ontvanger van het 1e lot betaald de andere helft.

Francis Smits moet voor zijn tweede huwelijk een staat en inventaris opmaken en vervolgens huwelijkse voorwaarden opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 73 verso; 05-04-1782
Staat en inventaris opgemaakt door Francis Smits weduwnaar Jennemaria Dirks, op Heusden ten behoeve van zijn kinderen met name Pieter, Elisabet en Dirk. Hij wil hertrouwen met Anneke Janse Verhindert, jonge dochter, op Heusden.
Onroerende goederen: het oude huis, schuur, stal en aangelag 3 lopense; aan het einde van het aangelag nog een heiveldje 2 lopense; land aan het einde van het aangelag 6 lopense; de voorste acker aan de Mistweg 2½ lopense; de Vaarehoffacker 2 lopense 3 copse; een akkertje naast het Heytvelt 1 lopense; een heiveldje daarneven 2 lopense; den Bergacker 2 lopense; land neven het aangelag en agter de schuur 1 lopense 20 roede; groes / hei 10 lopense; groes / hei 15 lopense. Belast met de helft van 13 vat rogge per jaar aan den Armen van Helmond.
Roerende goederen: 18 tinnen schotels, 18 tinnen lepels, een tinnen waterfles, vier tinnen pinten, een tinnen trekpot, twee tinnen kannen; een bed met toebehoren, een kastje, een kist, twee tafels, acht stoelen, een sieraadkastje, een huisorologie, twee spinnewielen, diverse ketels, potten en pannen, zowel koper als ijzer, een hoge kar, een aardkar, een ploeg, een eg, divers klein landbouwgereedschap, nog enig koperwerk, zoals koffiemolen, lamp, lantaarn, 12 runderbeesten.
Schulden: aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven schepenobligatie de dato 28-03-1780 ƒ 200,- à 3½% plus 2 jaar intrest totaal ƒ 214-00-00; P. Moolegraaff, predicant, te Oostelbeers obligatie de dato
05-02-1779; ƒ 400,- à 3½% plus intrest totaal ƒ 428-00-00; weduwe Gerrit Verberne, te Someren, obligatie de dato 28-03-1780, ƒ 200,- à 3½% totaal ƒ 200-00-00; weduwe Martinus Dirks een handobligatie ƒ 200,- à 3% plus intrest totaal ƒ 212-00-00; weduwe Mattijs van Bussel ƒ 200-00-00; aan de secretaris ƒ 16-12-00. Totaal ƒ 1270-12-00.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 77; 05-04-1782
Francis Smits weduwnaar Jennemaria Dirks, op Heusden geassisteerd met Dirk Dirks, grootvader van zijn kinderen en Johannes Joseph Aarts, te Liessel, oom van de kinderen bruidegom ter eenre en Anneke Janse Verhindert geassisteerd met Jan Teunis Verhindert, haar vader bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten. Indien kind(eren) uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren dan zullen zij een zijn met de voorkinderen. Indien de bruid eerst zal komen te overlijden dan zal de bruidegom ook de eventuele kind(eren) uit dit huwelijk opvoeden en verzorgen. Indien de bruidegom voor de bruid mocht komen te overlijden, nalatende kind(eren) dan zal zij in de boedel blijven en de kinderen opvoeden tot hun meerderjarigheid. Nog is overeengekomen dat soo den voornoemde bruydegom voor zijne gemelde bruyt mogte komen te overlijden zonder kint off kinderen van dit, zijn huwelijk, na te laten. Zal in dat geval uyt de boedel uytgaan en genieten hetgeene heeft ingebragt en daarenboven uyt den boedel sal genieten 200 gulden, indien de schulden niet te hoog zijn dat sulx lijden kan en anders na proportie na aftrek der schulden off sal het aan haar vrij staan om de helft te genieten van hetgeene alsdan bij taxatie bevonden zal worden den boedel vermeerdert zal weesen en al hetgeene verder is zal zijn en blijven voor de voorkinderen van den bruydegom.

Francis Smits zit diep in de schulden en ziet geen andere mogelijkheid dan zijn goederen te verkopen. Daarvoor dient hij een verzoek in bij het college van schout en schepenen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-08-1785:
Aan het College,
Francis Smits, weduwnaar Jennemaria Dirk Dirks heeft bij request van 10-08-1785 verzocht om tot betaling van zijn lasten de vaste goederen die hij samen met zijn drie kinderen bezit, te mogen verkopen, zoals hem geadviseerd is. In antwoord hierop heeft U laten weten de zaak nog in beraad te willen houden en dat tussen mij en de naaste vrienden nogmaals overlegd zou worden om middelen te vinden tot voorkoming van verkoop. Dit overleg heeft plaats gevonden, doch we hebben niets kunnen bedenken om de schulden te voldoen of een regeling te treffen. Nogmaals verzoekt hij om tot verkoop te mogen overgaan. Marge: Aan suppliant wordt opgedragen een nette opgave te doen van alle reële en personele schulden.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 122 verso; 08-09-1785:
Gezien het request van 10-08-1785 van Francis Smits weduwnaar en boedelhouder van wijlen Jennemaria Dirk Dirks, dat aan hem in eigendom toebehorende is de helft van een huis en aangelag, land en groes op Heusden. En de andere helft ter togte aan hem toekomt en het erfrecht aan zijn drie kinderen met name Peter, meerderjarig, Elisabet en Dirk. Dat deze goederen zijn belast met ƒ 400,- aan Heer Petrus Moolegraaf; ƒ 200,- aan A. Losecaat; ƒ 200,- aan weduwe G. Verberne, te Someren zijnde obligaties; 6½ vat rogge per jaar aan den Armen van Helmond. De suppliant heeft tijdens zijn huwelijk nog ƒ 450,- schuld gemaakt. Op de eerste obligatie van ƒ 400,- is hij reeds door de crediteuren aangesproken. In overleg met Dirk Dirks, grootvader en Johannes Aarts, oom van de drie kinderen en met goedvinden van zijn meerderjarige zoon, is hem aangeraden de voorschreven goederen vrijwillig te verkopen en daarmee de ƒ 400,- te voldoen. Zijn zoon wil ook zijn 1⁄6e deel verkopen. De goederen zijn goed uit de hand te verkopen. Hij vraagt om toestemming om ook het deel der onmondigen te mogen verkopen en zodoende de schulden te kunnen aflossen en het overschot voor de kinderen vast te leggen. Op 15-08-1785 is hij verzocht om samen met Antoni van Bussel, ook een der naaste vrienden, te worden verhoord door de commissarissen. Hem is opgedragen een overzicht te maken van al zijn schulden. Op 08-09-1785 heeft hij deze overlegd:

in zijn eerste huwelijk aan de kinderen Mattijs van Bussel ƒ 280-00-00
aan de weduwe Hendrik van Hugten ƒ 200-00-00
aan Jacobus van Hugten ƒ 100-00-00
aan Hendrik van Hugten, op het Zant ƒ 200-00-00
schepenbrief de dato 05-02-1779 met Dirk Dirks voor zijn aandeel ƒ 250-00-00
intrest ƒ 44-14-00
kosten van invorderen ƒ 50-00-00
twee schepenobligaties de dato 28-03-1780 ƒ 400-00-00
intrest ƒ 20-00-00
Totaal ƒ 1544-14-00

Suppliant weet geen beter middel dan al zijn goederen, die hij met zijn kinderen uit het eerste huwelijk bezit, te verkopen. Ten opzichte van zijn twee minderjarige kinderen vraagt hij hiervoor toestemming. Naschrift Fiat.

In 1785 verkoopt Francis Smits zijn huis aan Jan van den Eynden:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 135; 10-11-1785
Francis Smits getrouwd geweest met Jennemaria Dirks, op Heusden, 3⁄6e deel en zijn meerderjarige zoon, Peter Smits, 1⁄6e deel en de minderjarige kinderen, Elisabet en Dirk, ook ieder 1⁄6e deel, verkopen aan Jan van den Eynden het oude huis, schuur, stal, hof en aangelag op Heusden 3 lopense, ene zijde Dirk Dirks, andere zijde den Bergacker, ene einde de straat, andere einde het volgende perceel; groes agter het aangelag met heytvelt daaraan 2 percelen 5 lopense; land den Bergacker 6 lopense; land den Grootenacker 6 lopense; Belast met 6½ vat rogge per jaar, in kapitaal ƒ 145-1-13 in een meerdere rente van 13 vat per jaar aan den Armen van Helmond. Dirk Dirks de andere 6½ vaten. Koopsom ƒ 1130,-.

Dirk Dirks van Someren (Vercuyle) is op 30-08-1793 te Asten overleden, Francis Godefridi de Smet is op 01-03-1800 te Asten overleden en Anna Jansen Verhindert is te Asten op 19-05-1820 overleden.

Johannes Johannes van den Eynde is geboren te Someren op 27-06-1741 als zoon van Johannes Godefridi van den Eynden en Johanna Johannes van Weert. Hij is op 21-10-1764 te Asten getrouwd met Wilhelmina Theodori Claus, geboren te Asten op 27-01-1744 als dochter van Theodorus Jan Claus en Ida Geerit Peeters (zie Voormalig huis E516):

11

Het gezin van Johannes Johannes van den Eynde en Wilhelmina Theodori Claus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-07-1765 Kind Asten ±1765
2 Gerardus Asten 06-10-1766 Asten 12-07-1789
Johanna Maria Maas
Asten 25-11-1808 zie Stegen 50
3 Petrus Asten 22-06-1768 Kind Asten ±1768
4 Petronilla Asten 21-04-1770 Kind Asten ±1770
5 Petrus Asten 22-06-1771 Kind Asten 04-10-1779
6 Wilhelmina Asten 17-07-1772 Asten 02-02-1800
Mathijs Jan Jansen
Asten 27-06-1850 zie Voormalig huis C99
7 Catharina Asten 01-04-1774 Blaarthem 25-10-1802
Christiaan van Rijt
Woensel 30-05-1831
8 Petronella Asten 02-01-1776 Asten 03-02-1805
Hendrik Kuijpers
Deurne 21-11-1829
9 Ida Asten 29-06-1778 Asten 31-01-1813
Jan Mathijs Verrijt
Asten 16-02-1854 zie ook Voormalig huis E146
10 Johanna Maria Asten 06-10-1780 Kind Asten 12-01-1781
11 Petrus Asten 07-10-1781 Asten 11-02-1812
Petronella van Eijk
Asten 22-02-1856
12 Johannes Asten 15-09-1783 Kind Asten 26-11-1784
13 Johanna Maria Asten 28-03-1785 Asten 31-01-1813
Jan Wijlen
Asten 06-11-1829
14 Wilhelmus Asten 14-09-1786 Kind Asten 30-01-1787

Johannes Johannes van den Eynde is op 30-05-1802 te Asten overleden en Wilhelmina Theodori Claus is volgens het huizenquohier rond 1800 en de verpondingen van 1810 eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 9 Heusden Bewoners nummer 9 Heusden
1798 Jan van den Eijnden Jan van den Eijnden
1803 weduwe Jan van den Eijnden weduwe Jan van den Eijnden

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 155 verso:
Willemina Claus weduwe en kinderen Gerrit, Jan, Piet, Wilhelmina, Catharina, Pieternel, Ida en Jennemie van Jan van den Eijnden bij transport 10-11-1785 van folio 149.
Nummer 9 oude huijs, schuur, stallinge, hof en aangelag 3 lopense.

Willemina Claus is nog bekeurd voor turfbier:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-12-1806:
Weduwe Jan Jansen van den Eynden, op Heusden, gecalangeert, vermids, op 28 october 1806, hebben gegeven turfbier voor Willem Verhees, door de vorster, op 14 november voor een boete van tweemaal drie gulden volgens de resolutie van 30 december 1790 en placaat van Hare Hoge Mogendheden van 6 januari 1707. Schepenen hebben gehoord de mondelinge eis van Theodorus Joannes Sengers. Slaan denselven generalijk af, als sustineerende ongegront te sijn en dat de weduwe Jan Jansen van den Eynden met haar aangeboden drie gulden had kunnen volstaan.

Wilhelmina Theodori Claus is rond 1815 overleden en in het notarieel archief wordt het huis daarna door de kinderen verkocht aan hun broer Pieter van den Eijnden:

Notarieel Archief Asten 39-39; 22-04-1816:
Christiaan van de Rijt, hoedemaker te Gestel, man van Catharina van den Eijnde, Hendrik Kuijpers man van Petronella van den Eijnde, wonende te Deurne, Mathijs Jan Tijssen gehuwd met Wilhelma van den Eijnde, Jan Mattijs Verrijt man van Ida van den Eijnde, Jan Wijlen man van Maria van den Eijnde, Jennemarie Maas weduwe van Gerard van den Eijnde. Zij verkopen aan Pieter van den Eijnden, een huis en hof te Heusden, ene zijde Willem Martens.

Bij het kadaster van Asten staat het huis op naam van Peter Jan Jan van den Eijnden:

Kadaster 1811-1832; E398:
Huis en erf, groot 06 roede 50 el, de Heikamp, klassen 7.
Eigenaar: Peter Jan Jan van den Eijnde.
Opmerking genaamd den Agterste Heusden.

12

13

Zoon Peter Jan Jan van den Eijnde is geboren te Asten op 07-10-1781 en op 11-02-1812 getrouwd met Petronella van Eijk, geboren op 27-12-1789 te Asten als dochter van Antonie Petri van Eijk en Petronella Dielis Verhoijsen (zie Keizersdijk 6). Hieronder hun trouwakte in de Franse tijd:

Het gezin van Peter Jan Jan van den Eijnde en Petronella van Eijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 15-02-1813 Asten 09-01-1857
Hendrik Bankers
Asten 07-09-1883 naar Bakel, in 1864 terug
als weduwe
2 Antonius Asten 29-07-1814 Asten 03-06-1859
Cornelia Peters
Deurne 30-09-1874
3 Joannes Asten 29-11-1816 Ongehuwd Asten 16-02-1895
4 Joannes Asten 25-11-1818 Kind Asten 17-12-1833
5 Petronella Asten 28-11-1820 Asten 07-11-1862
Eimert Aarts
Deurne 01-07-1882
6 Johanna Maria Asten 23-10-1822 Kind Asten 14-11-1822
7 Gertruda Asten 23-10-1822 Asten 22-01-1864
Antonius Verrijt
Asten 27-02-1888 zie Voormalig huis E1515
8 Theodorus Asten 28-11-1823 Ongehuwd Asten 06-02-1888
9 Godefridus Asten 10-05-1826 Ongehuwd Asten 31-10-1875
10 Joanna Maria Asten 09-11-1828 Kind Asten 11-03-1830

Petronella van Eijk is op 02-09-1832 te Asten overleden en Peter Jan Jan van den Eijnde is te Asten op 22-02-1856 overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we zoon Jan van Eijnden samen met zijn broers en zus tegen op huizingnummer D100 en vanaf 1869 nummer D130:

15

Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 woont Jan van den Eijnden met familie in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D135 en D136. Zijn zus Petronella van den Eijnden, geboren te Asten op 28-11-1820 is op 07-11-1862 te Asten getrouwd met Eimericus Aarts, geboren te Deurne op 30-05-1816 als zoon van Francis Aarts en Geertruida van Loon en woont dan in Deurne. Jan van den Eijnden overleeft zijn broers en zussen en verhuist in 1891 naar het dorp:

16

In het huis komt wonen zijn neef Johannes Franciscus Aarts, geboren te Deurne op 28-09-1863 als zoon van Eimericus Aarts en Petronella van den Eijnden. Hij is op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Maria van Heugten, geboren te Asten op 28-07-1859 als dochter van Antonie van Heugten en Mechelina Martens (zie Voormalig huis E508). Ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920 woont Johannes Franciscus Aarts met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D158 en D159:

17

Johannes Franciscus Aarts is op 05-06-1918 te Asten overleden en Maria van Heugten wordt hoofdbewoner van het huis. Zoon Eimericus Aarts, geboren te Asten op 31-01-1896, is op 23-04-1926 te Asten getrouwd met Maria van Kessel, geboren te Asten op 02-11-1901 als dochter van Johannes van Kessel en Antonetta van de Ven. Maria van Heugten verhuist naar haar dochter Petronella Aarts op de Antoniusstraat 58 (zie Voormalig huis E503) en is te Asten op 02-03-1945 te Asten overleden. Over de periode 1920-1930 woont Eimericus Aarts met zijn gezin in het huis op huizingnummer D153 ook bekend staand als Antoniusstraat 45:

18

Inwonend vanuit de toenmalige Antoniusstraat 18 (zie nu Antoniusstraat 12) is Frans van de Ven, geboren te Asten op 01-11-1860 als zoon van Leonardus van de Ven en Francisca van Heugten. Hij vertrekt aan het einde van de periode als kluizenaar naar een hutje op het einde van de huidige Slobeendweg bij een vijver. Hij krijgt later van de Heusdenaren daar een houten kippenhok en is op 28-05-1940 te Asten overleden.

Ook over de periode 1930-1938 wonen Eimericus Aarts en Maria van Kessel met hun gezin in het huis aan de Antoniusstraat 45:

19

Eimericus Aarts is op 17-07-1969 te Asten overleden en Maria van Kessel is in 1969 te Asten overleden. Linksonder het bidprentje bij het overlijden van Eimericus Aarts en rechtsonder hun graf5 op de begraafplaats bij de Antonius van Padua kerk in Heusden:

20.jpg

Onder het bestemmingsplan voor de ruimtelijke ordening voor de Achterste Heusden met roze is centrum, geel is woonhuizen, grijs is boerderijen, paars is bedrijven, licht groen is agrarisch gebied en donker groen is bos. De blauwe markering geeft aan dat Antoniusstraat 47 in het agrarisch gebied van de Achterste Heusden ligt.

21

Het adres is na 1960 gewijzigd in Antoniusstraat 47 en ook nu woont er nog een nazaat met de naam Aarts in het uit 1929 daterende huis op dit adres. Hieronder een streetview van dit huis:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op Heykamp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1486 Godschalk van Gerwen ±1450
1510 Daniel van Gerwen ±1481
1543 Daniel Joris van Gerwen ±1510
1568 Herman van Gerwen ±1540
1605 Jan van Gerwen ±1572 Aert Daniels Asten ±1565
1631 Jan van Gerwen ±1572 Frans Daniel Coolen en Jacob Tielens Vogels Asten ±1588
1640 Adriaen van Gerwen ±1595 Frans Daniel Coolen en Jacob Tielens Vogels Asten ±1588
1648 Maria Moninkx ±1600 Frans Daniel Coolen en Jacob Tielens Vogels Asten ±1588
1662 Maria Moninkx ±1600 Wilbert Daniels Asten ±1610
1670 Anna Maria van Gerwen ±1625 Wilbert Daniels, Dirck Jacop Coppens  en Peeter Dirx Philips Asten ±1610
1676 Everard van Doerne Liessel ±1636 Willem Hendrix, Laurens Antonis en Hendrick Dirx Philips Asten 12-09-1638
1695 Everard van Doerne Liessel ±1636 Matthijs Willem Hendrix Asten 27-11-1668
1705 Anna Constantia van Boecop ±1640 Dirk Jansen van Sommeren Someren 30-07-1681
1716 Anna Constantia van Boecop ±1640 Dirk Jansen van Sommeren Someren 30-07-1681
1735 Peter Valckenier Amsterdam 14-03-1691 Dirk Jansen van Sommeren Someren 30-07-1681
Heusden huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 heer van Asten Amsterdam 14-03-1691 Dierk Janssen Someren 30-07-1681
1741 hoog edele vrouw van Asten Amsterdam 27-05-1698 Dirk Jansen Someren 30-07-1681
1746 hoog edele vrouw van Asten Amsterdam 27-05-1698 Dirk Jansen Someren 30-07-1681
1751 hoog edele vrouw van Asten Amsterdam 27-05-1698 Dirk Jansen Someren 30-07-1681
1756 Dirk Jansen van Someren Someren 30-07-1681 Dirk Jansen van Someren Someren 30-07-1681
1761 Dirk Jansen van Someren Someren 30-07-1681 Dirk Jansen van Someren Someren 30-07-1681
1766 Dirk Dirx Asten 10-01-1709 Francis Smits Someren 20-10-1736
1771 Dirk Dirx Asten 10-01-1709 Francis Smits Someren 20-10-1736
1776 Dirk Dirks Asten 10-01-1709 Francis Smits Someren 20-10-1736
1781 Francis Smits Someren 20-10-1736 Francis Smits Someren 20-10-1736
1798 Jan van den Eijnden Someren 27-06-1741 Jan van den Eijnden Someren 27-06-1741
1803 weduwe Jan van den Eijnden Asten 27-01-1744 weduwe Jan van den Eijnden Asten 27-01-1744
Kadasternummer E398
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E398 1832 Peter van den Eijnden Asten 07-10-1781
Antoniusstraat 45
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Wilhelma Theodori Claus Asten 27-01-1744 weduwe van den Eijnden † 1816
1816-1856 Peter van den Eijnden Asten 07-10-1781 Petronella van Eijk Asten 27-12-1789 22-02-1856
1856-1859 Jan van den Eijnden Asten 30-11-1816 met broers en zussen
D100 1859-1869 Jan van den Eijnden Asten 30-11-1816 met broers en zussen
D130 1869-1879 Jan van den Eijnden Asten 30-11-1816 met broers en zussen
D135 1879-1890 Jan van den Eijnden Asten 30-11-1816 met broers en zussen
D136 1890-1891 Jan van den Eijnden Asten 30-11-1816 met broers en zussen naar Dorp
D136 1891-1900 Johannes Franciscus Aarts Deurne 28-09-1863 Maria van Heugten Asten 28-07-1859
D158 1900-1910 Johannes Franciscus Aarts Deurne 28-09-1863 Maria van Heugten Asten 28-07-1859
D150 1910-1920 Johannes Franciscus Aarts Deurne 28-09-1863 Maria van Heugten Asten 28-07-1859 05-06-1918
D153 1920-1926 Maria van Heugten Asten 28-07-1859 weduwe Aarts naar D155
D153 1926-1930 Eimericus Aarts Asten 31-01-1896 Maria van Kessel Asten 02-11-1901
45 1930-1938 Eimericus Aarts Asten 31-01-1896 Maria van Kessel Asten 02-11-1901

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2024, 12:09:11

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen