logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E393

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 wordt Antonis de Groot genoemd als bewoner van een huis op de Achterste Heusden:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 15:
Antonis de Groodt.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 72:
Antonis de Groodt.
Van de kinderen Jacob Verberne. In de bede ƒ 7-0-12.

Antonius Wouters de Groodt (Geven) is geboren te Asten op 12-01-1649 als zoon van Walteris Geven en Margaretha. Hij is op 02-06-1680 te Asten getrouwd met Wilhelma Gorts, geboren op 14-02-1652 te Asten als dochter van Godefridus en Lutreta. Na het overlijden van Wilhelma Gorts op 25-08-1691 te Asten is Antonius Wouters de Groodt op 27-04-1692 te Asten hertrouwd met Elisabeth Hendrix, geboren te Asten op 03-11-1654 als dochter van Henricus Joannis en Anna:

1692 Aprilis 20: Contraxerunt sponsalia Antonius Wouters et Elizabeth Hendrix coram me Henricus Hurcmans; testes erant Philippus Wouters et Albertus Peters. 1692 Aprilis 27: Conjuncti sunt matrimonio Antonius Wouters et Elisabeth Hendrix; testes Petrus Jois Baltis et Helena Johannis.

20 april 1692: ondertrouwd zijn Antonius Wouters en Elizabeth Hendrix voor mij Henricus Hurcmans; getuigen waren Philippus Wouters en Albertus Peters. 27 april 1692: In huwelijkse echt gebonden Antonius Wouters en Elisabeth Hendrix; getuigen Petrus Jois Baltis en Helena Johannis.

01

De gezinnen van Antonius Wouters de Groodt (Geven) met Wilhelma Gorts en met Elisabeth Hendrix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefrida Asten 14-04-1681 Asten 28-11-1706
Laurentius Jansen
Asten 06-02-1732
2 Johanna Asten 04-10-1682 Kind Asten ±1682
3 Margareta* Asten 08-06-1692 Kind Asten ±1692
4 Wilhelmus* Asten 08-06-1692 Kind Asten ±1692
5 Walterus* Asten 01-06-1695 Asten 13-10-1715
Lindertje Jacobs Verberne
Asten 25-01-1749

* kinderen uit het tweede huwelijk

Volgens de hoofdgeldlijst van 1717 wonen Antonis Wouters de Groot, zijn vrouw Elske en zijn kinderen Wouter met zijn vrouw Leendertje en Goortje als weduwe in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Antonis Wouters, Elske de vrouw, Wouter de soon, Leendertje de vrouw en Goortje.

Walterus Anthonis de Groot is geboren te Asten op 01-06-1695 en op 13-10-1715 te Asten getrouwd met Lindertje Jacobs Verberne, geboren te Asten op 14-07-1693 als dochter van Jacobus Goorts Verberne en Willemke Jacobs (zie Voormalig huis E278):

Juncti sunt matrimonio Walterus Teunis et Leonarda Jacobs Verberne; testes Joos Jans et Jan Marcelis.

Getrouwd zijn Walterus Teunis en Leonarda Jacobs Verberne; getuigen Joos Jans en Jan Marcelis.

02

Het gezin van Walterus Anthonis de Groot en Lindertje Jacobs Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 28-12-1717 Asten 06-11-1740
Maria Jan Kerkers
Asten 29-09-1747 zie Voormalig huis E65
2 Jacoba Asten 16-05-1721 Someren 10-05-1750
Henricus van de Waerenburgh
Someren 10-08-1790
3 Antonia Asten 26-05-1724 Ongehuwd Asten 08-04-1794 *
4 Elisabetha Asten 05-05-1728 Ongehuwd Asten 22-12-1794
5 Johannes Asten 15-09-1731 Kind Asten ±1731
6 Godefrida Asten 21-01-1734 Asten 22-01-1764
Peter Antoni Bouwmans
Asten ±1779
7 Johanna Maria Asten 14-06-1739 Asten 18-10-1772
Antonius Henrici Verberne
Asten 20-01-1826 zie Voormalig huis F162

* haar onwettige zoon Hendrik verwekt door Petrus Hendrik Hoeben, geboren te Asten op 08-07-1751 overleed op 06-02-1814 te Asten op 75-jarige leeftijd; zij was innocent en 16 jaar bij de geboorte (zie Behelp 1)

Baptizatus est Henricus filius illegitimus Peter Henrici Huijberts et Antonia Walteri de Groot; susceptores Paulus Henrici Huijberts et Leonarda Jacobi Verberne.

Gedoopt is Henricus onwettige zoon van Peter Henrici Huijberts en Antonia Walteri de Groot; getuigen Paulus Henrici Huijberts en Leonarda Jacobi Verberne.

03

Bij het overlijden van zus Goverdina wordt een taxatie van de bezittingen opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 25-03-1732:
Taxatie van de onroerende goederen van Goortien Teunis de Groot overleden op 06-02-1732. Wouter Antonis legt de verklaring af omtrent de goederen. Een huis, hof, schop en aangelag te Heusden 4 lopense, ene zijde Dirck Driessen, andere zijde Jelis van Helmont; land 16 lopense. Totaal ƒ 117,-.

Bij de verpondingen van 1737 is Wouter Anthonis de Groot als schoonzoon van Jacob Verberne, de bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 150 verso:
Wouter Antonis de Groot.
Huijs, hoff en aangelagh van de kinderen Jacob Verbernen. In de bede ƒ 7-0-12.

Wouter Anthonis de Groot is op 25-01-1749 te Asten overleden en volgens het huizenquohier over de periode 1736-1761 en de verpondingen van 1761 woont Leendertje Jacobs Verberne met haar 4 dochters in het huis.

Jaar Eigenaar nummer 8 Heusden Bewoners nummer 8 Heusden
1736 Wouter Antonis Wouter Antonis
1741 Wouter Antonis de Groot Wouter Antonis de Groot
1746 Wouter Antonis de Groot Wouter Antonis de Groot
1751 weduwe en kinderen Wouter de Groot weduwe en kinderen Wouter de Groot
1756 weduwe Wouter de Groot weduwe Wouter de Groot en Pieter Willem Slaats
1761 weduwe en kinderen Wouter de Groot weduwe Wouter de Groot en Jan Aart Tielen

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 163:
Leendertje Jacobs Verberne, weduwe Wouter de Groot met Jacomijn, Antonet, Elisabet, Goverdien en Jennemaria de kinderen. Nummer 8 huijs, hoff en aangelag 3 lopense.

In het huis wonen ook tijdelijk Pieter Willem Slaats en Jan Aart Tielen (zie Antoniusstraat 45) en de cijnsenlijst over de periode 1709-1761 laat naast de namen van Wouter Antonis de Groot ook andere namen zien:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 79 folio 38 vers:
Daandel Peter Coolen bij koop in plaats van Aart Verhees ondergeschreven 1744 bij deijling. Mattijs van den Eijnde, Peter Canters, Hendrik Aarts, Goort, Joost en Frans van Bussel bij versterff van 1746.
Marie weduwe van Willem van den Eijnde ondergeschreven 1741.
Aert Verhees man ende momboir van Mary dogter van Marcelis Daniels.
Marie Jansse de Roy verweckt bij Jenneke, kintskint van weduwe Goort Willems.
Wouter Antonis de Groot 1732 in plaets van Goortie dogter Antonis Wouters.
Nu 1725 loco Antonis Goorts van Bussel, Wilm Wilms van den Eijnden uxoris nomine.
Antonis Goorts van Bussel.
Jenneken weduwe Willem Abrahams Leonarts met Willemijntie, Jantie ende Francis hare kinderen.
Marcelis Daniels.
Aert ende Jenneken, naerkinderen van de weduwe Goort Willems, Anthonis Wouters met Goortie sijne dogter uyt een hoeve bestaende in huijsingen, hoffstadt ende landerijen, gestaen ende gelegen onder Asten ter plaetse op Heusden, groot samen veertig lopenen, ene zijde de gemeente, andere zijde Dirck Driessen, ene einde de gemene strate, andere einde den Peel ende meer andere. VI stuiver VIII duiten VII pul et ½ capuijn.

Leendertje Jacobs Verberne is op 23-09-1762 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 26; 20-12-1762:
Antoni Goort van Bussel en Tiele Slaats, beiden op Heusden, zijn aangesteld als curatoren en voogden over de innocente Antonetta, dochter van wijlen Wouter de Groot en Leendertje Verberne.
Alsmede over het kinderen van voornoemde Antonetta met name Hendrik.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 216 verso; 23-12-1762:
Hendrik Warenburg getrouwd met Jacomyn, dochter Wouter de Groot, te Someren, Jan Aart Tielen getrouwd met Maria Kerkers weduwe Willem Wouter de Groot waaruit drie nog minderjarige kinderen nog in leven zijn met name Jenneke, Elisabet en Jan, Antoni van Bussel en Tiele Slaats als momboiren over Antonetta, zijnde innocent en Elisabet, Goverdina en Maria, meerderjarige dochters van Wouter de Groot. Deze zes kinderen zijn erfgenamen van Wouter de Groot en Leendertje Jacobs Verberne, beiden overleden en gewoond hebbende op Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Hendrik Warenberg 1⁄3e deel in een akker den Hoydries, 1⁄3e deel is 1 lopense; de middelste Heycamp aan het Weegske 1 lopense; de twee corte Zeylkens of akkertjes 5 copse; de voorste helft van een groesveld den Brant gelegen bij het Weyvelt de helft is 7 copse; groes de Weye 1½ lopense. Verponding ƒ 2-14-16 per jaar. Bede ƒ 0-11-06 per jaar.
2e lot krijgen de kinderen Willem de Groot het achterste 1⁄3e deel van huis en aangelag scheidende op de beestestal; 1⁄3e deel van de schuur scheidende op de vloer; het achterste 1⁄3e deel van de schop. Dit deel van huis en aangelag is 1 lopense, ene zijde Hendrik van Bussel, andere zijde de vier kinderen van Wouter de Groot, ene einde Dries van Hugten, andere einde de straat; 1⁄3e deel van een akker den Hoydries ½ lopense; land het voorste Zeylke off Heycamp 1 lopense; een Zeylke van de Corte ackers ½ lopense een akkertje voor de ouden Dries; de achterste helft van een groesveld den Brant de helft is 7 copse; het kleyn Weertje 2 lopense. Verponding ƒ 2-06-6 per jaar. Bede ƒ 0-11-6 per jaar. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 175,- à 3% aan den Armen van Asten obligatie de dato 27-09-1742; 1⁄3e deel van ƒ 1-7-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; 1⁄3e deel van ƒ 0-5-8 per jaar aan het Huis van Asten.
3e lot krijgt Teuniske (Antonetta), dochter Wouter de Groot het ¼e deel van het voorste huis, schuur, schop en stal met aangelag geheel 2 lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde en ene einde kinderen Willem de Groot, andere einde de straat; het voorste zeylke van den agterste Heycamp 1 lopense; het voorste Heycampackerke 5 copse; het voorste land van den ouden Dries ½ lopense; het kleyn Hoyveltje 2 lopense; de voorste helft van het kleyn Weyveltje de helft is 1½ lopense. Verponding ƒ 2-05-6 per jaar. Bede ƒ 0-11-5 per jaar. Belast met ¼e deel van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 1-0-8 per jaar aan den Armen van Asten uit een meerdere rente van ƒ 6-2-8 per jaar met meer anderen; 7 duiten per jaar cijns aan het Huis van Asten in een meerdere cijns van ƒ 0-5-8 per jaar met de andere delers.
4e lot krijgt Elisabet de Groot ¼e deel in het voorste huis, schuur, schop, stal en aangelag geheel 2 lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde en ene einde kinderen Willem de Groot, andere einde de straat; het agterste zeylke in den agterste Heycamp; de agterste vijf copse 5 copse; het agterste zeylke in den ouden Dries ½ lopense; het groot Weyvelt 6 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 1-0-8 per jaar aan den Armen van Asten uit een meerdere rente van ƒ 6-2-8 per jaar met meer anderen; 7 duiten per jaar cijns aan het Huis van Asten in een meerdere cijns van ƒ 0-5-8 per jaar met de andere delers.
5e lot krijgt Maria de Groot ¼e deel van het voorste huis, schuur, schop, stal en aangelag 2 lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde en ene einde kinderen Willem de Groot, andere einde de straat; het middelste zeyle van den agtersten Heycamp 1 lopense; land het Weygertje 5 copse; het tweede zeylke op den ouden Dries ½ lopense; een hooiveldje 2 lopense; de achterste helft van het kleyn Weyveltje de helft is 1½ lopense. Verponding ƒ 2-05-6 per jaar. Bede ƒ 0-11-5 per jaar. Belast met ¼e deel van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 1-0-8 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente van ƒ 6-2-8 per jaar met de andere delers; 7 duiten per jaar aan het Huis van Asten in een meerdere cijns van ƒ 0-5-8 per jaar met de andere delers.
6e lot krijgt Goverdina de Groot ¼e deel in huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag geheel 2 lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde en ene einde kinderen Willem de Groot, andere einde de straat; het achterste zeylke land nevens het Weegske 1 lopense; de middelste Heycamp 1½ lopense; het voorste zeylke op den Hoydries ½ lopense; groes het Verberstvelt 2½ lopense; een weyvelt voor den Brant 2 lopense. Verponding ƒ 2-05-6 per jaar. Bede ƒ 0-11-5 per jaar. Belast met ¼e deel van
ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 1-0-8 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente van ƒ 6-2-8 per jaar met de andere delers; 7 duiten per jaar cijns aan het Huis van Asten in een meerdere cijns van ƒ 0-5-8 per jaar met de andere delers.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 76 verso; 23-12-1762:
Hendrik Warenberg getrouwd met Jacomyn, dochter Wouter de Groot, te Someren, verkoopt aan Tiele Slaats de goederen die hem van zijn schoonouders zijn aangekomen op de scheiding en deling op heden gedaan. 1⁄3e deel in den Hoydries dit deel is ½ lopense; de middelste Heycamp aan het Weegske 1 lopense; twee Corte zeylkens of akkertjes 5 copse; de helft van een groesveld den Brant bij het Weyvelt deze helft is 7 copse; groes de Weye 1½ lopense. Koopsom ƒ 150,-.

Volgens de bewoningslijst van het huis is het gesplitst in twee woningen, in het ene huis woont eerst Antoni Bouwmans en later diens zoon Peter Bouwmans en in het andere Jan Aart Tielen (zie Antoniusstraat 45):

Jaar Eigenaar nummer 8 Heusden Bewoners nummer 8 Heusden
1766 kinderen Wouter de Groot, 2 wooninge Antoni Boumans, het ander Jan Aart Tielen
1771 kinderen Wouter de Groot, 2 wooninge Peter Boumans, het ander Jan Aart Tielen
1776 kinderen Wouter de Groot, 2 wooninge Peter Boumans, het ander Jan Aart Tielen

Anthonie Jaspers Bouwmans is geboren te Asten op 13-10-1703 als zoon van Casparus Hendrix en Johanna Antony Canters (zie Jan van Havenstraat 50). Hij is op 25-11-1731 te Asten getrouwd met Margaretha Jacobs van Heugten, geboren te Asten op 18-08-1712 als dochter van Jacobus Joosten van Heugten en Johanna Gerarts (zie Voormalig huis E1035):

04

Het gezin van Anthonie Jaspers Bouwmans en Margaretha Jacobs van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 22-08-1732 Asten 25-01-1761
Franciscus Wilhelmi Walravens
Asten 22-03-1778 zie Voormalig huis G845
en Voormalig huis E155
2 Antonius Asten 16-11-1734 Kind Asten ±1734
3 Petronella Asten 23-12-1735 Kind Asten 20-02-1747
4 Johannes Asten 11-01-1737 Asten 18-10-1767
Jenneke Janse Verboogen
Asten 05-04-1817 zie Voormalig huis G826
5 Petrus Asten 01-10-1740 Asten 22-01-1764
Goverdina de Groot
Asten 29-04-1817
6 Aldegondis Asten 10-05-1743 Someren 15-09-1765
Antonius Peter Engelen
Someren 21-03-1818
7 Casparus Asten 17-04-1746 Kind Asten ±1746
8 Petronella Asten 23-12-1747 Ongehuwd Asten 19-08-1812
9 Theodora Elisabetha Asten 13-08-1750 Someren 30-10-1774
Johannes Jansen Engelen
Someren 09-10-1830
10 Jacoba Asten 04-05-1753 Kind Asten 19-10-1753
11 Judoca Asten 10-09-1755 Asten 06-06-1784
Johannes Petri Hoebraken
Asten 06-12-1810 zie Laarbroek 20

Francis Kerkers verkoopt uit een eerdere erfenis een kamer van het huis van Antoni Jaspers:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 50 verso; 03-11-1768:
Francis Kerkers verkoopt aan Jan Daniel Coolen een kamer aan het huis van Antoni Jaspers, met den hof daarbij 1 copse, ene zijde en einde de gemeente, andere zijde weduwe Antoni Jaspers, andere einde Hendrik Peter Driessen. Koopsom ƒ 125,-.

Anthonie Jaspers Bouwmans is op 10-02-1763 te Asten overleden en de kamer in zijn huis wordt doorverkocht:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 137; 25-07-1779:
Jan Daandel Coolen, op Heusden, verkoopt aan Willem, Daniel en Hendrien, kinderen van Jan Daniels een kamer aan het huis van Antoni Jaspers met den hof daaraan 1 copse, ene zijde en einde de straat, andere zijde het voorschreven huis van de weduwe Antoni Jaspers, andere einde Paulus van Bussel. Verkoper aangekomen bij transport de dato 03-11-1768. Niet inbegrepen is de schop op de gemeentegrond staande. Koopsom ƒ 102-10-0.

Margaretha Jacobs van Heugten is op 06-10-1779 te Asten overleden.
Antonia Wouter de Groot, Elisabeth Wouter de Groot en Maria Wouter de Groot verkopen in de tussentijd hun kindsdeel aan Peter Bouwmans, de man hun zus Goverdina:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 89; 23-09-1777:
Teuniske Wouter de Groot, op Heusden geassisteerd met haar zoon, Hendrik Peter Hoeben, wonende te Weert, verkoopt aan Peter Boumans, op Heusden, ¼e deel onverdeeld in het voorste huis, schop, stal en aangelag op Heusden ¼e deel is ½ lopense en in bewoning bij de koper die ook ¼e deel bezit, ene zijde Peter Canters, andere zijde en ene einde Willem de Groot, andere einde de straat; de voorste zeyle van den agterste Heycamp 1 lopense; het voorste Heycampackerke 5 copse; het voorste zeylke van den ouden Dries ½ lopense; het kleyn Hoyveltje 2 lopense; de voorste helft van het kleyn Weyveltje de helft is 1½ lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄6e deel van een obligatie aan den Armen van Asten van ƒ 175,- de dato 27-09-1742; ƒ 0-0-7 duiten per jaar aan het Huis van Asten in een meerdere cijns met anderen. Verkoopster aangekomen bij deling de dato 23-12-1762. Koopsom ƒ 200,- à 3½%. Deze intrest zal niet worden betaald en zolang verkoopster in de kost blijft bij de koper zal jaarlijks ƒ 10,- gekort worden op het kapitaal.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 91 verso; 23-0-1777:
Elisabet Wouter de Groot verkoopt aan Peter Boumans, op Heusden, ¼e deel onverdeeld in het voorste huis, schop, stal en aangelag ¼e deel is ½ lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde en ene einde Willem de Groot, andere einde de straat; de agterste zeyle in den agterste Heycamp 1 lopense; de agterste vijff Copseacker 5 copse; het agterste zeylke in den ouden Dries ½ lopense; het groot Weyvelt 6 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄6e deel van ƒ 175,- obligatie de dato 27-09-1742; ƒ 0-0-7 duiten per jaar aan het Huis van Asten in een meerdere cijns met meer andere. Koopsom ƒ 200, à 3%.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 93 verso; 23-09-1777:
Antoni Hendrik Verberne getrouwd met Maria Wouter de Groot verkoopt aan Peter Boumans ¼e deel onverdeeld in het voorste huis, schuur, schop, stal en aangelag ¼e deel is ½ lopense, ene zijde Peter Canters, andere zijde en ene einde Willem de Groot, andere einde de straat. Belast met ¼e e deel van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄6e deel van een obligatie ƒ 175,- de dato 27-09-1742;
ƒ 0-0-7 duiten per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 10,-.

Goverdina Wouter de Groot is geboren te Asten op 21-01-1733 en op 22-01-1764 te Asten getrouwd met Peter Antoni Boumans, geboren te Asten op 01-10-1740 als zoon van eerder genoemde Anthonie Jaspers Bouwmans en Margaretha Jacobs van Heugten:

05

Het gezin van Goverdina Wouter de Groot en Peter Antoni Boumans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 16-01-1765 Kind Asten ±1765
2 Leonardus Asten 19-04-1767 Asten 11-02-1798
Hendrien Jan Hendriks
Venray 30-09-1808 zie ook Voormalig huis B384
3 Antonia Asten 04-05-1769 Ongehuwd Asten 15-02-1838
4 Wilhelmus Asten 04-11-1771 Kind Asten 15-11-1779
5 Johannes Asten 15-09-1774 Asten 09-02-1806
Catharina Maria van de Beek
Asten 08-04-1839 zie Antoniusstraat 13
6 Elizabetha Asten 12-02-1778 Kind Asten 02-08-1779

In het huizenquohier over de periode 1781-1803 is Peter Bouwmans eigenaar en bewoont het huis:

Jaar Eigenaar nummer 8 Heusden Bewoners nummer 8 Heusden
1781 Peter Boumans Peter Boumans
1798 Peeter Boumans Peeter Boumans
1803 Peter Boumans Peter Boumans

Goverdina Wouter de Groot is rond 1779 te Asten overleden en Peter Antoni Boumans is op 29-04-1817 te Asten overleden.

In de archieven komen we de kinderen van de eerder genoemde Pieter Willem Slaats tegen en in de eerder genoemde cijnzenlijst de namen van Willem van den Eynden en Daendel Petri Colen.

Pieter Willem Slaats is geboren te Asten op 29-01-1724 als zoon van Willem Jan Peter Slaets en Maria Willems van den Eynden. Hij is op 27-01-1754 te Asten getrouwd met Maria Daendel Colen, geboren te Asten op 02-04-1728 als dochter van Daniel Petri Colen en Jacomina Janse Verryt (zie Voormalig huis E263):

06

Het gezin van Pieter Willem Slaats en Maria Daendel Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 10-06-1755 Asten 15-02-1784
Theodorus Jan Goris
Asten 30-06-1818
2 Petrus Asten 22-08-1758 Asten 21-04-1793
Maria Willem Hoebergen
Bakel 06-03-1832 zie ook Stegen 72
3 Jacoba Asten 13-04-1761 Kind Asten ±1761
4 Wilhelmus Asten 05-05-1764 Deurne 07-02-1796
Jennemaria Jan Huybers
Deurne 29-03-1829
5 Wilhelmina Asten 23-02-1767 Asten 07-02-1790
Marcelis Jan van Gogh
Asten 19-03-1805 zie Voormalig huis G869
6 Johannes Asten 10-10-1770 Nuenen 06-02-1803
Helena van der Beek
Nuenen 24-06-1815

Pieter Willem Slaats is op 23-04-1787 te Asten overleden en Maria Daendel Colen is op 08-12-1804 te Asten overleden en na hun overlijden verkopen hun kinderen de goederen aan Dirk Hendrik van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 38; 07-02-1805:
Pieter Slaats, te Asten, Willem Slaats, te Deurne, Jan Slaats, te Nunen, Marcelis van Gog getrouwd met Willemyn Slaats, te Asten, Dirk Goris getrouwd met Maria Slaats, te Asten.
Zij verkopen aan Dirk Hendrik van Heugten huis, hof en aangelag te Heusden 1 lopense 6 roede; land den Heykamp 3 lopense 3 roede; groes het Busvelt 2 lopense 6 roede. Belast met ƒ 6-5-0 per jaar in een meerdere rente aan het Huis van Asten; ƒ 1-0-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 395,-.
Zij verkopen aan Goort Slaats land den Groenenakker 1 lopense 4 roede. Belast met ƒ 0-13-10 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 60,-; land Heykamp 1 lopense 44 roede. Koopsom ƒ 60,-; een hey- en weyveld 4½ lopense. Koopsom ƒ 130,-.
Zij verkopen aan Jan de Groot land Middelweg 1 lopense 1 roede. Koopsom ƒ 130,-.
Zij verkopen aan Antonie Hoeben land den Heykamp 2 lopense 32 roede. Koopsom ƒ 152,-.
Zij verkopen aan Jan Peter Kanters land den Braakakker 2 lopense 47 roede. Koopsom ƒ 172,-; groes het Brantje 1 lopense 45 roede. Koopsom ƒ 100,-.
Zij verkopen aan Jan Daandel Coolen de helft van het Hooyvelt geheel 4 lopense. Koopsom ƒ 154,-.
Zij verkopen aan Dirk Jan Coolen de helft van het Hooyvelt geheel 4 lopense. Koopsom ƒ 129,-.
Zij verkopen aan Hendrik van den Eynden land de Horst 2½ lopense. Koopsom ƒ 75,-.
Zij verkopen aan weduwe Jan Mattijs van den Eynden groes het Busvelt 45 roede. Koopsom ƒ 34,-; groes het Tooreveltje 44 roede. Koopsom ƒ 31,-.

Dirk Hendrik van Heugten verkoopt het twee jaar later door aan zijn zus Josyna:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 148; 24-04-1807:
Dirk Hendrik van Hugten verkoopt aan zijn zuster, Josyna Hendrik van Hugten getrouwd met Jelis Berkers huis, en aangelag, 237, te Heusden 1 lopense; land den Heykamp 3 lopense 3 roede; groes het Busvelt 2 lopense 6 roede. Nog de onverdeelde helft in huis en erve 245; land Varrehof geheel 7 lopense 4 roede; land Varrenakker geheel 3 lopense 13 roede; groes de Venne geheel 7 lopense 19 roede; land / groes het Aangelag geheel 3 lopense 24 roede; groes het Hooyvelt geheel 6 lopense 48 roede. Belast met ƒ 6-05-0 per jaar aan het Boek van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ½ vat rogge per jaar aan den Armen van Helmond Peelse maat. Koopsom ƒ 300,-.

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Jelis Marten Berkers als man van Josyna Hendrik van Heugten:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 146 verso:
Jelis Marten Berkers nomen uxoris bij transport 24-04-1807.
Dirk van Hugten bij koop 1805 van folio 147.
Nummer 8 huijs en aangelag 1 lopense.

Naast een ander huis op de Achterste Heusden (zie Voormalig huis E509), bezit Jelis Marten Berkers volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 ook dit huis:

Kadaster 1811-1832; E393:
Huis en erf, groot 03 roede 68 el, de Heikamp, klassen 8.
Eigenaar: Jelis Marten Berkers.

07

08

Jelis Marten Berkers is geboren te Asten op 08-04-1772 als zoon van Martinus Wilbert Berkers en Judoca Dielis van Helmont. Hij is op 23-02-1794 te Asten getrouwd met Josyna (Francisca) Hendrik van Heugten, geboren te Asten op 01-11-1770 als dochter van Henricus Dries van Heugten en Wilhelmina Hendrik Lammers (zie Voormalig huis E509). Josyna Hendrik van Heugten is op 01-08-1810 te Asten overleden en Jelis Marten Berkers is te Asten op 09-05-1813 hertrouwd met Maria Bouwmans, geboren te Asten op 31-05-1760 als dochter van Theodorus Jacobi Bosmans en Petronella Hendrix.

09

De gezinnen van Jelis Marten Berkers met Josyna (Francisca) Hendrik van Heugten en met Maria Bouwmans (kinderloos):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 27-11-1794 Asten 08-05-1840
Peter Coolen
Asten 04-03-1858 zie ook Voormalig huis G214
2 Martinus Asten 10-10-1796 Vlierden 19-02-1830
Luitgarde Meulendijks
Deurne 04-09-1842 woonde te Deurne op het
Kerkeind, Heiakker en Haageind
3 Franciscus Asten 01-02-1799 Asten 15-04-1831
Catharina van der Laak
Asten 20-09-1871 zie Voormalig huis B97
4 Henricus Asten 29-03-1801 Asten 04-05-1827
Francisca Koolen
Asten 19-11-1840
Catharina van Bussel
Asten 22-01-1871 zie ook Kasteellaan 6 tot en met 8
5 Johannes Asten 15-07-1803 Ongehuwd Asten 16-07-1840
6 Johanna Maria Asten 05-04-1806 Asten 16-02-1849
Hendrik Martens
Asten 17-08-1851 zie Voormalig huis G838
7 Catharina Asten 02-08-1808 Ongehuwd Asten 23-01-1855
8 Kind Asten 01-08-1810 Kind Asten 01-08-1810

Jelis Marten Berkers is op 28-04-1839 te Asten overleden en Maria Bouwmans is op 30-10-1848 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Jelis Marten Berkers:

10

Zoon Henricus Berkers, geboren te Asten op 29-03-1801 (zie Voormalig huis E509) woonde eerst op het neerhuis bij het kasteel (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Vanaf ongeveer 1862 is hij woonachtig op het huizingnummer D95 en vanaf 1869 nummer D125. Hij is op 04-05-1827 te Asten getrouwd met Francisca Koolen, geboren op 19-05-1801 te Asten als dochter van Theodorus Joannis Kolen en Elisabeth Francisci Smits (zie Antoniusstraat 47). Na haar overlijden op 30-10-1834 te Asten is Henricus Berkers te Asten op 19-11-1840 hertrouwd met Catharina van Bussel, geboren te Asten op 07-06-1803 als dochter van Hendrik Henrici van Bussel en Joanna Maria Wilhelmi van Heugten:

11

Inwonend is nog zijn zwager Petrus Coolen, geboren te Asten op 19-03-1788 als zoon van Joost Peter Koolen en Johanna Henrici Berkers (zie Voormalig huis G214). Hij  is sinds 17-08-1851 weduwnaar van zijn zus Johanna Maria Berkers, geboren te Asten op 05-04-1806. Petrus Coolen is op 18-12-1862 te Asten overleden.

Henricus Berkers is op 22-01-1871 te Asten overleden en Catharina van Bussel is op 17-05-1877 te Asten overleden. Dochter Francisca Berkers, geboren te Asten op 10-11-1842 is op 11-01-1872 te Asten getrouwd met Michiel Hurkmans, geboren te Someren op 07-11-1839 als zoon van Hendrikus Hurkmans en Wilhelmina van Deursen. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D130, D130 en D152:

12

Dochter Maria Hurkmans, geboren te Asten op 01-09-1874, treedt in 1899 als zuster Sixtina in bij de sociëteit van de zusters Jezus, Maria en Jozef in 's-Hertogenbosch en werkt daarna in Duinendaal te Boxtel. Linksonder meldt het Eindhovensch dagblad van 15-05-1959 meldt haar 60-jarige kloosterfeest en rechtsonder de overlijdensakte van Maria Hurkmans op 04-11-1965 te Heeswijk:

Michiel Hurkmans is op 05-12-1903 te Asten overleden en Francisca Berkers is op 30-01-1905 te Asten overleden. Daarna woont hun zoon Willem Hurkmans, geboren te Asten op 27-06-1876, in het huis. Hij is op 21-02-1908 te Lierop getrouwd met Anna Maria van den Heuvel, geboren te Stiphout op 03-08-1875 als dochter van Johannes van den Heuvel en Francisca Verbakel. Over de periode 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met respectievelijk huizingnummer D144 en D148 ook bekend staand als Antoniusstraat 41:

13

Ook over de periode 1930-1938 wonen Willem Hurkmans en Anna Maria van den Heuvel met hun gezin in het huis aan de Antoniusstraat 41:

14

15 In het Peelbelang van 03-02-1945 de verkoop van een jonge koe door Willem Hurkmans.
Anna Maria van den Heuvel is overleden en Willem Hurkmans is op 29-03-1952 te Asten overleden. Hieronder een foto en het bidprentje van Willem Hurkmans:
16 17

Op de plaats van het huis staat nu een nieuw uit 1973 daterend huis. Hieronder de kadasterkaart van 1832, de topografische kaarten van 1870, 1925, 1955 en de googlemapskaart van 2015. In de blauwe cirkel de drie boerderijen rondom de voormalige pachtboerderij Achterste Heusden:

18

19 20
21 22

De middelste boerderij ligt tegenover de zijweg en op de kaart van 1955 (middenonder) blijkt dat de meest noordelijke boerderij, waar het op deze pagina over gaat, is verdwenen. Op de googlemapskaart is ook de zijweg verdwenen al zijn de contouren nog goed zichtbaar. In 1973 is op ongeveer deze plaats een nieuw huis gebouwd met het adres Antoniusstraat 43.

Hieronder een vermoedelijke foto van de Antoniusstraat in Heusden:

23

Overzicht bewoners

Hoeve op Heycamp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1709 Antonis Wouter de Groot Asten 12-01-1649 Antonis Wouter de Groot Asten 12-01-1649
Heusden huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Wouter Antonis Asten 01-06-1695 Wouter Antonis Asten 01-06-1695
1741 Wouter Antonis de Groot Asten 01-06-1695 Wouter Antonis de Groot Asten 01-06-1695
1746 Wouter Antonis de Groot Asten 01-06-1695 Wouter Antonis de Groot Asten 01-06-1695
1751 weduwe en kinderen Wouter de Groot Asten 14-07-1693 weduwe en kinderen Wouter de Groot Asten 14-07-1693
1756 weduwe Wouter de Groot Asten 14-07-1693 weduwe Wouter de Groot en Pieter Slaats Asten 14-07-1693
1761 weduwe en kinderen Wouter de Groot Asten 14-07-1693 weduwe Wouter de Groot en Jan Tielen Asten 14-07-1693
1766 kinderen Wouter de Groot, 1e wooninge Asten 21-0-1734 Antoni Boumans Asten 13-10-1703
1771 kinderen Wouter de Groot, 1e wooninge Asten 21-01-1734 Peter Boumans Asten 01-10-1740
1776 kinderen Wouter de Groot, 1e wooninge Asten 21-01-1734 Peter Boumans Asten 01-10-1740
1781 Peter Boumans Asten 01-10-1740 Peter Boumans Asten 01-10-1740
1798 Peeter Boumans Asten 01-10-1740 Peeter Boumans Asten 01-10-1740
1803 Peter Boumans Asten 01-10-1740 Peter Boumans Asten 01-10-1740
Kadasternummer E393
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E393 1832 Jelis Marten Berkers Asten 08-04-1772
Antoniusstraat 41
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1807-1810 Jelis Marten Berkers Asten 08-04-1772 Josyna Hendrik van Heugten Asten 01-11-1770 01-08-1810
1810-1839 Jelis Marten Berkers Asten 08-04-1772 Maria Bouwmans Asten 31-05-1760 24-04-1839
1839-1859 Hendricus Berkers Asten 10-03-1801 Catharina van Bussel Asten 07-06-1803
D95 1859-1869 Hendricus Berkers Asten 10-03-1801 Catharina van Bussel Asten 07-06-1803
D125 1869-1871 Hendricus Berkers Asten 10-03-1801 Catharina van Bussel Asten 07-06-1803 22-01-1871
D125 1871-1877 Catharina van Bussel Asten 07-06-1803 weduwe Berkers 17-05-1877
D125 1877-1890 Michiel Hurkmans Someren 07-11-1839 Francisca Berkers Asten 10-11-1842
D130 1879-1890 Michiel Hurkmans Someren 07-11-1839 Francisca Berkers Asten 10-11-1842
D130 1890-1900 Michiel Hurkmans Someren 07-11-1839 Francisca Berkers Asten 10-11-1842
D152 1900-1903 Michiel Hurkmans Someren 07-11-1839 Francisca Berkers Asten 10-11-1842 05-12-1903
D152 1903-1905 Francisca Berkers Asten 10-11-1842 weduwe Hurkmans 30-01-1905
D152 1905-1910 Willem Hurkmans Asten 27-06-1876 Anna Maria van den Heuvel Stiphout 11-08-1875
D144 1910-1920 Willem Hurkmans Asten 27-06-1876 Anna Maria van den Heuvel Stiphout 11-08-1875
D148 1920-1930 Willem Hurkmans Asten 27-06-1876 Anna Maria van den Heuvel Stiphout 11-08-1875
41 1930-1938 Willem Hurkmans Asten 27-06-1876 Anna Maria van den Heuvel Stiphout 11-08-1875

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024, 10:14:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen