logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E393a

Het in 1762 afgesplitste huis van Wouter de Groot (zie Voormalig huis E393) wordt bewoond door Jan Aert Thielen, geboren te Asten op 23-05-1724 als zoon van Arnoldus Hendrick Thielen en Cathalyn Dircks van Heugten. Hij is op 21-07-1748 te Asten getrouwd met Maria Jan Kerkers, geboren op 10-03-1724 te Asten als dochter van Johannes Geraert Kerckers en Anna Huybers en weduwe van Willem Wouter de Groot (zie Voormalig huis E393):

01

De gezinnen van Maria Jan Kerkers met Willem Wouter de Groot en met Jan Aerts Thielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 01-11-1741 Ongehuwd Asten ±1770
2 Elisabeth Asten 08-02-1744 Oirschot ±1772
Jan Willem van de Nieuwenhuysen
Oirschot 14-07-1790
3 Johannes Asten 09-11-1745 Asten 21-04-1782
Wilhelmina Hendrik Lammers
Asten 12-07-1789
Johanna Maria van Bree
Asten 16-08-1817 zie Voormalig huis E502
4 Hubertus Asten 04-06-1747 Kind Asten 26-04-1748
5 Wilhelma* Asten 16-01-1750 Asten 16-02-1774
Petrus Petri Verhoeven
Asten 18-10-1795
Jelis Philips van Heugten
Asten 02-03-1817
6 Henricus* Asten 08-02-1752 Budel 10-05-1778
Elisabeth Baesse
Asten 17-08-1789 zie Antoniusstraat 15 en 17
7 Anna* Asten 02-09-1753 Asten 01-12-1793
Godefridus Hoeben
Deurne 02-01-1826
8 Theodorus* Asten 16-02-1756 Asten 24-01-1790
Meggel Bruysten Bruystens
Asten 28-10-1829
9 Arnoldus* Asten 27-03-1758 Ongehuwd Asten 28-02-1784

*  kinderen uit het tweede huwelijk

De bewoningsgeschiedenis van het afgesplitste huis toont de kinderen van Wouter de Groot als eigenaar en Jan Aart Tielen als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 8s Heusden Bewoners nummer 8s Heusden
1766 kinderen Wouter de Groot, 2e wooninge Jan Aart Tielen
1771 kinderen Wouter de Groot, 2e wooninge Jan Aart Tielen
1776 kinderen Wouter de Groot, 2e wooninge Jan Aart Tielen
1781 kinderen Wouter de Groot, 2e wooninge Jan Aart Tielen

Maria Jan Kerkers is op 14-05-1783 te Asten overleden en kort daarna wordt het huis verkocht aan Peter Verhoeven, man van Wilhelmina Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 41 verso; 28-10-1783:
Jan Wouter van den Nieuwenhuysen getrouwd met Elisabet Willem de Groot, te Oorschot, Jan Willem de Groot en Jenneke Wouter de Groot. Zij verkopen aan Pieter Verhoeven, op Heusden huis, schuur, stal en aangelag bewoond door Jan Aart Tielen 1 lopense, ene zijde Peter Bouwmans, andere zijde Jan van den Eynden, ene einde de gemeente; akkerke den Hoydries 2 copse; de voorste Heycampacker 1 lopense; een zijlke van de corte Ackers 2 copse; een akkertje van den ouden Dries 3 copse; groes den agtersten Brant 1½ lopense; groes het kleyn Weertje 2 lopense. Belast met 1/3e deel van ƒ 175,- à 3½% aan den Armen van Asten de dato 27-09-1742 zijnde voor dit 1⁄3e deel ƒ 2-0-8 per jaar of ƒ 58-6-12; 1⁄3e deel van ƒ 1-7-0 per jaar aan het gemene Land; ƒ 0-2-0 per jaar in een meerdere rente aan het Huis van Asten. Verkopers aangekomen van hun grootvader, Wouter de Groot deling de dato 23-12-1762. Koopsom ƒ 200,-.

Peter Verhoeven heeft illegaal turf gestoken in de Peel en krijgt daarvoor een boete:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 58; 30-06-1783:
Den drost, aanlegger contra Hendrik van Helmond en Adriaan Hurkmans, beiden in de Wolfsberg, Pieter Tijs Verhoeven en Willem Lomans, beiden op Heusden. Op 31-05-1783 zijn voornoemde personen door Hendrik Halthausen, ondervorster en schutter, bevonden torff te steeken int Harkeplagven. Hetgeen bij Resolutie de dato 14-05-1768 is toegelegd en verboden daar turf te steken op een peene van ƒ 3,-.

Jan Aerts Thielen is op 06-12-1787 te Asten overleden en dochter Wilhelmina Joannis Thielen, geboren te Asten op 16-01-1750, is op 06-02-1774 te Asten getrouwd met Peter Peter Tijssen Verhoeven, geboren te Asten op 03-08-1741 als zoon van Peter Thijssen en Elisabeth Jansen van de Rest. Peter Peter Tijssen Verhoeven is op 02-12-1794 te Asten overleden en Wilhelmina Joannis Thielen is te Asten op 18-10-1795 hertrouwd met Jelis Philips van Heugten, geboren op 21-12-1757 te Asten als zoon van Philippus Aegidi van Heugten en Anna Joannis van Bussel. Voor zover bekend zijn er uit beide huwelijken geen kinderen geboren en in het huizenquohier over de periode 1798-1803 woont de weduwe van Peter Peter Tijssen Verhoeven in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 8s Heusden Bewoners nummer 8s Heusden
1798 weduwe Peeter Verhoeven weduwe Peeter Verhoeven
1803 weduwe Peter Verhoeven weduwe Peter Verhoeven

Het testament van Peter Peter Tijssen Verhoeven wordt op verzoek van de weduwe Wilhelmina Jan Thielen open gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 86; 19-09-1795:
Willemina Jan Aart Thielen geeft te kennen dat zij met wijlen haar man, Pieter Verhoeven had gemaakt een besloten testament de dato 09-10-1794. Zij, comparante, als daarbij zeer geïnteresseerd zijnde, verzoekt aan schepenen en secretaris, om opening van dit testament. Zij vertoond een gaaf en ongeschonden, bezegelt met twee lakken, beiden in zijn geheel en waarop de volgende superscriptie geschreven stond. Op heeden den negenden october 1794, is aan ons ondergetekende schepenen en secretaris van Asten overgegeven en terhand gesteld door Willem Eysbouds en Anthony van Bussel dit papier versegelt op twee plaedsen en diewelke verklaren te weesen het testament van Pieter Verhoeven en Willemina Thielen, echtelieden en inwoonderen, alhier en hetselve direct ontvangen te hebben uyt handen van de testateuren die dit beneffens sij beyden ook ondertekent hebben, versoekende dat hetselve gedepecheert werde. Asten op dato als boven was ondertekent: P. Bakers, P. van Loon, A. van Nouhuys, secretaris.
Een samenvatting van het testament: Peeter Verhoeven, ziek en Willemina Thielen, zijn vrouw, stellen tot erfgenaam van al hun goederen. De langstlevende van hen beiden om daarmee naar vrije keuze te handelen. Na overlijden van de langstlevende van hen beiden zal hetgeen dat dan nog resteert worden gedeeld door voor de ene helft de naaste vrienden van Peeter Verhoeven en voor de andere helft de naaste vrienden van Willemina Thielen.

De zussen van wijlen Peter Verhoeven maken bezwaar:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 87 verso; 02-10-1795
Antony Hoeben getrouwd met Johanna Verhoeven en Anna Peter Verhoeven. Zij verklaren, na het testament van Peter Verhoeven en Willemina Thielen de dato 09-10-1794 te hebben ingezien, dit voor wat hen betreft de voorschreven dispositie in alle deelen te approbeeren en volkomentlijk te houden van waarden. Mede compareerde Willemina Thielen, weduwe Peter Verhoeven, geassisteerd met Jelis van Hugten, welke verklaarde tot erkentenis, aan de twee eerste comparanten te zullen voldoen ƒ 104,- aan elk ƒ 52,-.

De goederen van wijlen Peter Verhoeven worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 122; 21-03-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Peeter Verhoeven overleden en begraven op 02-12-1794. De helft van waarde van huis, schuur en aangelag te Heusden 1 lopense ƒ 150,-, ene zijde Peeter Bouwmans; land den Hooydries ½ lopense ƒ 15,-; land voorste Heykampakker 1 lopense ƒ 20,-; een sijlken land van de korte Akkerkens ½ lopense ƒ 10,-; land akkerke aan den ouden Dries ƒ 20,-; groes agtersten Brand 1 lopense 3 copse ƒ 40,-; groes het Kleynveltje 2 lopense ƒ 30,-; groes de Schilmeer 3 lopense ƒ 150,-; land de Nieuwe Erve 3 lopense 10 roede ƒ 7,50; land de Nieuwe Erve 7 lopense ƒ 17,50. Totaal ƒ 460,-. Deze goederen zijn belast met ƒ 0-5-0 per jaar aan het Huis van Asten in kapitaal ƒ 1-5-0; ƒ 0-9-0 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 11-5-0; ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 50-0-0. Totaal ƒ 62,50. Rest ƒ 397,50 waarvan de helft is ƒ 198,75. 20e penning is ƒ 9-18-0.

Jelis Philips van Heugten is op 01-06-1812 te Asten overleden en Wilhelmina Joannis Thielen is te Asten op 02-03-1817 overleden.

Het huis komt daarna niet meer in de archieven voor en is waarschijnlijk weer samengevoegd met de oorspronkelijke boerderij (zie Voormalig huis E393).

Overzicht bewoners

Heusden huis 8s
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1766 kinderen Wouter de Groot, 2e wooninge Asten 21-01-1737 Jan Aart Tielen Asten 23-05-1724
1771 kinderen Wouter de Groot, 2e wooninge Asten 21-01-1737 Jan Aart Tielen Asten 23-05-1724
1776 kinderen Wouter de Groot, 2e wooninge Asten 21-01-1737 Jan Aart Tielen Asten 23-05-1724
1781 kinderen Wouter de Groot, 2e wooninge Asten 21-01-1737 Jan Aart Tielen Asten 23-05-1724
1798 weduwe Peeter Verhoeven Asten 16-01-1750 weduwe Peeter Verhoeven Asten 16-01-1750
1803 weduwe Peter Verhoeven Asten 16-01-1750 weduwe Peter Verhoeven Asten 16-01-1750
Antoniusstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1812 Jelis Philips van Heugten Asten 21-12-1757 Wilhelma de Groot Asten 16-01-1750 01-06-1812
1812-1817 Wilhelma de Groot Asten 16-01-1750 weduwe Tielen en van Heugten 02-03-1817
1817 samengevoegd

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 24 augustus 2020, 07:56:55

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen