logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E110

In het boek 'te Heusden bij het moer'1 wordt Des Heren Hoeve (Seren Hoeve) genoemd, die in 1680 is afgebrand en waarvan de locatie niet met zekerheid is te zeggen. Op basis van een reconstructie van een archiefstuk van 05-03-1659 is de locatie van de Seren Hoeve getracht vast te stellen. Er worden in dit archiefstuk als buren genoemd Everard van Doirne, grootgrondbezitter, Dielis Joosten, wonende op Voorste Heusden E128, diens zwager Hendrick Bastiaans, wonende op de Wolfsberg, maar mogelijk erfgenaam van het huis van Dielis Joosten en Willem Jansen, vooralsnog niet bekend. Bij het tegenover het huis liggende gekochte land worden eerder genoemde Dielis Joosten en Mathijs Tonis Lomans, wonende op 't Hoekske 8, vermeld. Dit doet vermoeden dat de hoeve heeft gelegen tegenover Voorste Heusden E128. Hieronder het archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 95; 05-03-1659:
Everard de Doirne, Heer van Asten ter eenre en Hendrick Jacobs ter andere zijde. Zij hebben een erfcoop aangegaan betreffende de halve hoeve waarop Hendrick woont en nu koopt te weten het hele woonhuis, schop, varkenskooi, hof en dries scheidende tussen de schuur en het woonhuis, zoals afgepaald. De weg naar het eusel zal blijven tot gemeyn gebruik; het gehele groes naar de Peel; het gehele land en heivelden naast Heusden en buiten het woonhuis gelegen; nog tegenover het huis 11⁄2 lopense land gekomen van de erven Frans den timmerman. Inclusief alle lasten, zal Hendrick, voor 1 mei aanstaande, betalen ƒ 4400,-. Na die datum zal 5% rente betaald worden. De andere helft van de hoeve, die hij in huur heeft, zal hij blijven huren, voor de helft van de pachtpenningen ende graenen die hij voorheen, als huur, voor de gehele hoeve betaalde te weten tot voorlijf voor de helft ƒ 72,- per jaar en  3 mud rogge, 3 mud gerst en 2 mud boekweit maat van Asten met een huurtermijn van 8 jaar. Indien den Heer middelertijt sijn hellicht der voorschrevene hoeve soude willen veranderen ende daervan maecken een geheele hoeve insulcke gevallen sal den huerige altijt uit sijn. De hoeve is gelegen ontrent het Casteel, ene zijde de weg, andere zijde de verkoper, Hendrick Bastaens en  Dielis Joosten, ene einde de verkoper, andere einde Willem Jansen en de gemeente; land tegenover het woonhuis 11⁄2 lopense, gekomen van de erven Frans Timmermans, ene zijde en einde de weg, andere zijde Dielis Joosten, andere einde Mathijs Tonis Lomans. Marge: 08-10-1659 ƒ 4400,- betaald door Hendrick Jacobs.

Hendrick Jacobs is geboren rond 1610 en rond 1635 getrouwd met Maria Wilhelmi en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willem Asten ±1640 Asten 05-02-1668
Meryke Tyssen van Heugten
Asten 20-09-1676 zie Antoniusstraat 47
2 Meriken Asten ±1642 Asten 05-02-1668
Peeter Peeter Slaets
Asten 13-10-1712 zie 't Hoekske 10
3 Catharina Asten 20-10-1644 Asten 20-02-1669
Marten Anthonis
Asten 30-04-1710 zie ook Voormalig huis E856
4 Heylgonda Asten 12-04-1646 Asten 28-08-1678
Peeter Jansen
Asten 18-06-1681 *
5 Johannes Asten 19-05-1648 Asten 23-04-1673
Wilhelmina Thyssen
Asten ±1727 zie Voormalig huis E501
6 Anna Asten 16-12-1651 Asten 18-09-1678
Bartholomeus Peeters
Asten 20-10-1702 zie Voormalig huis G170
7 Wilhelmina Asten 01-05-1655 Asten 25-02-1680
Jacob Peeter Meeus
zie Voormalig huis G359

*  waar Heylgonda precies woonde is vooralsnog niet bekend. Zij had een zoon Jan, geboren te Asten op 30-06-1679 en is twee jaar later overleden. Haar man Peeter Jansen is op 02-06-1680 te Asten hertrouwd met Jenneke Goorts en op 12-07-1690 te Asten overleden. Daarom is onderstaande regeling getroffen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 167; 14-06-1691:
Jan Jansen en Jan Hendrick Jacobs als gebooren momboiren over Jan zoon Peeter Jansen en Heylke Hendrick Jacobs te eenre en Aert Goorts en Antonis Wouters als naaste bloedverwanten van Jenneke Goorts weduwe Peeter Jansen ter andere zijde. Zij maken een contract om alle questien ende verschillen te voorkomen betreffende de minderjarige Jan, zoon Peeter Jansen. Overeengekomen is dat Jenneke Goorts vredelijcke en peyselycken zal behouden al hetgene zij tegenwoordig bezit en gebruikt te weten huis, land, groes, meubelen, beesten enzovoorts.  Dit zo lang tot Jan Peeter Jansen 24 jaar geworden zal zijn. Vanaf die dag zal Jan Peeter Jansen de vrije beschikking krijgen over de helft van de voorschreven goederen. Jenneke zal Jan onderhouden tot hij 24 jaar is in kost, drank, linnen en wol naar zijn staet. Indien Jan komt te overlijden voor hij mondigh is dan zal zijn deel devolveren op zijn naaste bloetvrienden. Indien Jenneke komt te overlijden voor Jan mondigh is geworden dan zullen  haar naeste bloetvrienden de helft van de goederen proffiteren en genieten.

Hendrick Jacobs pachtte de hoeve al vanaf 1640 onder de naam Hendrik den Hoevenaer. Hij heeft een schuld bij Michiel Jacobs van de Cruys die later door zijn dochter Catharina en andere erfgenamen wordt afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 108; 17-12-1659:
Hendrick Jacobs is schuldig aan Michiel Jacobs van de Cruys ƒ 475,- à 5%. Te lossen voor 15-05-1662.
Marge: 18-10-1706 Goort Aerts Verdonck heeft ƒ 118,75 gelost; 23-06-1707 Catalijn, dochter Hendrik Jacobs en weduwe Marten Antonis heeft ƒ 237,50 gelost; 20-12-1709 Jan Jacob Michiels van de Cruys heeft ƒ 118,75 ontvangen van Antonis Gerits in korting op de ƒ 475,-.

Everart van Doerne verkoopt ook nog een schuur aan Hendrick Jacobs:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 109 verso; 17-01-1660:
Everart de Doerne, Heer van Asten, verkoopt aan Hendrick Jacobs een schuur en een streep grond waar de schuur op staat 17 roede lijnrecht 11⁄2 voet buiten de rij eiken achter de schuur staande.

In 1669 wordt Hendrick Jacobs als schepen van Asten genoemd en  is dit tot zijn overlijden:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 1; 30-09-1669:
Peeter van der Lith, drossaard en secretaris, Joost Roefs, Goiart van Gorcum, Frans Mathijssen, Dielis Joosten van Heughten, Peeter Reynders, Andries Martens en Hendrick Jacobs schepenen. Joost Roefs en Joost Jan Beckers kerkmeesters. Goiart van Gorcum en Peeter Wilborts Heilige Geestmeesters. Wilbort Janssen, Michiel Jacobs van de Cruys, Freyns Meussen en Peeter Slaets viermannen. Dielis Joosten en Jan Beckers peelmeesters. Claes Peeter van Ruth en Jan Hendrick Baeckermans borgemeesters.

In 1670 maken Hendrick Jacobs en zijn vrouw Maria Wilhelmi hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 16-01-1670:
Hendrick Jacobs getrouwd met Merike, op Heusden. Zij testeren. Alles aan de langstlevende. Na hun beider dood worden de kinderen hun enige erfgenamen. Opmerking: Ten tijde van het maken van het testament zijn er getrouwde en ongetrouwde kinderen.

Als zijn zoon Willem overlijdt, wordt Hendrick Jacobs voogd over diens kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 221; 07-08-1677:
Leendert Joost van Heughten en Hendrick Jacobs zijn aangesteld als momboiren over Meryke, weduwe Willem Hendrick Jacobs en haar onmondige kinderen.

In het archief wordt het overlijden van Hendrick Jacobs bekend gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 215; 23-06-1677:
Jan Teunis is aangesteld als schepen in plaats van Dielis Joost van Heugten die van zijn eed ontslagen is. Marge: Op 19-01-1678 is Hendrick Jacobs, schepen gestorven en op 21-01-1678  begraven. Tot borgemeesters zijn aangesteld Jan Frans Coolen en Hendrick Driessen. Setters zijn Willem Flipsen en Flips Gerits.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 248; 19-01-1678:
Op heden is Hendrick Jacobs, schepen, gestorven, begraven 21-01-1678.

Hendrick Jacobs is op 19-01-1678 te Asten overleden en op 21-01-1678 te Asten begraven en Maria Wilhelmi is op 09-06-1678 te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten: 

De erfgenamen verhuren de hoeve aan zwager Marten Anthonis en broer Jan Hendrick Jacobs:

Asten Rechterlijk Archief 144; 01-12-1678:
Peeter Peeter Slaets getrouwd met Maria, Marten Jansen getrouwd met Merike Willem Henrix, Peeter Jansen getrouwd met Heylke Hendrix, Wiilemke Hendrix en haar gekozen momboiren. Zij verhuren aan Marten Teunis en Jan Hendricx huis, hof, hofstad, land en groes te Heusden 28 lopense, zoals Hendrick Jacobs, wijlen hun vader, het in labeur heeft gehad. Huurtermijn 6 jaar. Huurprijs ƒ 150,- per jaar vrij geld. Te dekken elk 2 vimmen dakstro per jaar.

Het huis wordt dus voor een deel bewoond door zoon Johannes (Jan) Hendrix, geboren te Asten op 19-05-1648 en zijn gezin is beschreven op een ander adres in Heusden, waar hij vanaf 1680 woonde (zie Voormalig huis E501).

Het andere deel wordt bewoond door dochter Catharina (Lyneke) Hendrix, geboren te Asten op 20-10-1644 en op 20-02-1669 te Asten getrouwd met Martinus (Marten) Theunis, geboren te Asten op 02-06-1639 als zoon van Antonius Martini en Maria (zie Voormalig huis E856). Linksonder de ondertrouwakte voor de schepenen van Asten en rechtsonder de trouwakte voor zowel de schepenen van Asten als de kerkelijke akte:

Compareerende voor schepenen ondergenoemt Marten Anthonis, jongman woonende alhier geassisteert met sijn vader ende Lijneke Hendrix jongedochter haere ouderdom ontrent de 23 jaeren geassisteert met haer vader versoeckende haer drie sondaagse proclamaties om derselve gedaan sijnde in den houwelijcken staet te worden bevestigt ende ingesegent die welcke na examinatie haer sijn vergunt. Actum dia 2 februarij 1669 coram Joost Roefs ende Goiaerts van Gorcum, schepenen.

Ende de voorschrevene drie sondaagse proclamaties sonder inspraack sijnde, soo sijn de voorschrevene persoonen in den houwelijckse staet bevestigt. Actum 17 februarij 1669 coram ut supra.

Anno 1669, februarij 20; Marten Thonis, Lijneke Hendrix; Jan Thonis en Jan Hendrix.

Het gezin van Catharina (Lyneke) Hendrix en Martinus (Marten) Theunis.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 02-02-1670 Asten 30-01-1696
Judocus
Antonis van Bussel
Asten 25-09-1747 zie Voormalig huis E76
2 Jacob Asten 14-01-1672 Asten 11-11-1696
Petronella Janse van Helmont
Asten 30-11-1704
Catharina Peters
Asten 25-07-1742 zie Kloostereind 4
3 Marten Asten 09-02-1674
4 Jenneke Asten 01-05-1675 Kind Asten ±1675
5 Johanna Asten 12-09-1677 Asten 16-05-1700
Frans Lammers
Asten 28-03-1748 zie Voormalig huis C803
6 Henricus Asten 29-12-1679
7 Petrus Asten 19-02-1682
8 Helena Asten 28-04-1687 Asten 18-10-1711
Dielis Hendriks van Helmont
Asten 27-11-1768 zie Voormalig huis E491

Dochter Wilhelmina Hendrix, zuster van Catharina (Lyneke) Hendrix, verkoopt haar erfdeel aan Antonis Goorts en aangezien het 1⁄9e deel betreft moeten Hendrick Jacobs en Maria Wilhelmi negen kinderen hebben gehad:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 38 verso; 24-06-1680:
Jacob Peeter Meeus getrouwd met Willemke Hendrick Jacobs verkoopt aan Antonis Goorts het 1⁄9e deel in huis, land en groes op Heusden. Zoals het geweest is van Hendrick Jacobs en zijn vrouw.

Martinus (Marten) Theunis is op 26-11-1705 te Asten overleden en Catharina (Lyneke) Hendrix is als Lyneke Martens op 30-04-1710 te Asten overleden.

Volgens het boek 'te Heusden bij het moer'1 ging de hoeve in 1680 vermoedelijk door brandstichting in vlammen op.

Referenties
  1. ^abte Heusden bij het moer (Piet Snijders, Jubileumboek oktober 1996)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 16 juli 2023, 13:20:57

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen