logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E65

Everard Corneliszoon van Doerne (zie Kasteelruïne) verpacht een boerderij op de Voorste Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 62 verso; 12-07-1686:
Everard de Doirne en Anna Constantia de Boecop, Heer en Vrouwe van Asten, verklaren geapprobeert ende gelaudeert te hebben het contract dat Henrick Canters, op 29-05-1686, te Aldenbroeck, heeft aangegaan met Dibbolt Fiets en zijn vrouw Eva van Ommeren, over de verkoop van een hoeve aan de Voorste Heusden 100 lopense. In huur en gebruik bij Peter Jansen.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 239; 09-11-1717:
Anna Wilhelmina Baronne de Doerne, Vrouwe van Asten, verpacht aan Jan Peeters een hoeve zijnde huis, hof en aangelag, groes en land op de Voorste Heusden. Zoals hij nu al in gebruik heeft. Huurtermijn 4 jaar. Huursom ƒ 50,- jaarlijks, en 75 vat rogge jaarlijks Dorps- en landslasten, rekening pachter, evenals de vijandelijke contributie. Onderhoud rekening pachter.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 116; 09-11-1717:
Jan Peeters, te Heusden, is schuldig aan Anna Wilhelmina Baronnesse de Doerne, Vrijvrouwe van Asten ƒ 440,- à 5% van achterstallige huur van de hoeve de Voorste Heusden aan de Vrouwe behorend. Borg een huis, hof en aangelag, groes en land aan de Voorste Heusden 30 lopense.

Na het overlijden van dochter Anna Wilhelmina van Doerne laat haar man, Gerardus Assumerus Ludovicus Baron van Horion (zie Kasteelruïne) de boerderij op de Voorste Heusden taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 162; 17-05-1721:
Taxatie ten behoeve van Gerardus Assumerus Ludovicus Baron van Horion Heer van Clouster, Asten, Rouwenberg, Goor, Belgre, Kamer en Raadsheer van de Ceurvorst van Ceulen en Prins van Luyck als possesseur van de goederen van zijn vrouw en zoon welke zijn overleden op 23-01-1721. Een huis, schuur, schop, hof, land, groes op de Voorste Heusden ƒ 1250,-.

In een akte van 1734 wordt de hoeve nog genoemd:

Archief Heerlijkheid Asten toegangsnummer 274 akte 48; 15-12-1734:
Zie verder op E800, een huijsinge, schuur en schop, hoff, teul, hooij en weijlant, met alle de groesvelden aen de anderen, gestaen en gelegen op den Voorste Heusden.

Het kasteel en de hoeve komen in 1735 handen van zakenman Pieter Valkenier (zie Kasteelruïne). Met de aankoop kwam een einde aan het bezit van de heerlijkheid door de oude adel en werd de heerlijkheid een beleggingsobject. Aangezien het kasteel sinds 1720 nauwelijks meer bewoond werd, verkeerde het in slechte staat en moest worden gerepareerd. Aan dit feit danken we een gedetailleerd rapport omtrent de staat van de hoeve:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90 verso; 09-02-1735:
Wij, Pieter de Cort, drossard, Michiel van de Cruys en Peeter van de Vorst,schepenen, mitsgaders Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, hebben op verzoek van Antony La Forme, substituut secretaris van Deurne, als rentmeester van Pieter Valckenier, raad- en schepen der stad Amsterdam, Heer van Asten, samen met Hendrick Denen, Meester molemaeker en timmerman gevisiteerd den Windtmoolen en het Casteel van Asten als anders, zo als volgt en hebben bij oculaire inspectie bevonden.
De hoeve de Voorste Heusden bewoner de weduwe van Jan Gerit Faasen. In het huis, de schouw omtrent twee voet te hoogen. Een nieuw raam, naast de deur aan de straat, met ijzeren tralies. In de kamer, naast de staat, een nieuw glaasje. Het schiet vant dack mette opscheuten te vernieuwen en te reyten. Een glasraam op het dak en aan de voorste stal twee glaaskens te vervangen. Aan de voorzijde van de stal de muren te repareren en met leem aan te vullen. Aan de schaapskooi de playen te vernieuwen en de wanden te repareren. Van de schop het dak te repareren alsmede het dak van de huysinge, schuyr, stallinge en schaapskoy. De balk in het achterste gebont is op twee plaatsen gebroken.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90 verso 18-04-1735:
De Hoeve den Voorste Heusden, bewoont werdende bij de weduwe van Jan Gerrit Vaassen.
Eerste Capittel vant Timmerwerck.
Een nieuwe Kruijs Raam of Caseijn naast de deure aan de straat met vier ijsere Spillen daarin, de spillen dik drie qurtiers duijms, ider hoog en breet als d' oude, t' Hout dik vier en ses duijm. Item daarin te maken twee nieuwe Vensters, met Klampen te voorsien. Het Schilt vant dak mette opscheuten te Regten en te vernieuwen en vast te maken, en een of twee nieuwe gespannen daarin te setten na den eijsch vant werk. Aan de Schaapskoij de Plaijen te vernieuwen daar nodig is ter lengte van een hondert en vijftig voeten. Een nieuwe balk int agterste gebont soo lang als den oude, dik tien en elf duijm, en daarin te werken met sijn Krombeels, soo en gelijk het werk vereijscht of hem aangewesen sal werden. In de Koeijstal twee nieuwe voeten aan twee stijlen te maken, vier a vijf voeten hoog. Alle de gebonten op te winnen en Regt te setten.
Alle de Kaphouten en Afhangen, die afgesonken sijn, wederom op te setten en in malkanderen te brengen. De Swengel boven het vuur te repareeren en in goede ordere te maken. Den aanneemer sal moeten leveren en laten verwerken twaalf vijmen dakstroij en banden en nagels daertoe nodig te leveren tot sijnen Costen, dog de Latten en Roeijen sullen aan hem gelevert worden.

Pieter Valkenier is te Amsterdam op 01-04-1738 overleden en bij de verpondingen van 1737 wordt al vooruitgelopen op de nieuwe eigenaresse zijn weduwe Bregje van Ghesel (zie Kasteelruïne):

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 160 verso:
Nu de hoog edele vrouwe Bregje van Ghesel, douariere van wijlen den hoog edele geboore en gestrenge heer Pieter Valckenier, heere deser heerlijkheijt Asten en Ommel. De hoeve genaamt den Voorste Heusden, worden bewoont bij Anneke Kerkers. Huijs, hoff en aangelagh 30 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 162a; 08-05-1738:
Taxatie van de onroerende goederen van Pieter Valckenier overleden, op 01-04-1738 te Amsterdam. De helft van De hoge heerlijkheid van Asten, met de hoge, middelbare en lage jurisdictie. De gerechtigdheid van de jacht, houtschat, lenen, gruit, het cijnsboek alsmede het adelijk huis van Asten, met de neerhuizen, schuur en poort met den Engels hoff en boomgaard 10 lopense, ƒ 5000,-.
Een huis, schuur, schop, hof en landerijen op de Voorste Heusden 60 lopense, ƒ 400,-.

Na de dood van Bregje van Ghesel op 27-11-1753 (zie Kasteelruïne) worden condities en voorwaarden opgesteld om de hoeve op de Voorste Heusden te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 175; 05-05-1754:
Condities en voorwaarden waarop de heerlijkheid Asten wordt verkocht. Onder andere hieruit. De goederen worden betaald in ongestempeld zilvergeld in niet kleiner specie dan sestalven ofte goude rijers te betalen. De betaling zal worden gedaan binnen zes weken na de verkoop, voor schepenen 's Hertogenbosch of voor de Raad en Leenhof van Brabant, te 's Gravenhage keuze van de verkoper. De hoeve de Voorste Heusden 72 lopense is verpacht aan Jan Aart Tielen met voorlijff en rogge jaarlijks ƒ 63-10-00. Bede ƒ 5-07-04. Verponding ƒ 19-17-00.

Ook in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is de heer of de vrouwe van Asten eigenaar en dat het wordt bewoond door Jan Faes Kerckers, diens weduwe en later door Jan Aart Tielen:

Jaar Eigenaar nummer 2 Heusden Bewoners nummer 2 Heusden
1736 de heer van Asten Jan Kerckers
1741 de hoog edele vrouwe van Asten weduwe Jan Kerkers
1746 de hoog edele vrouwe van Asten weduwe Jan Kerkers
1751 hoog edele vrouwe van Asten Jan Aart Tielen

Jan Faes Kerckers is geboren te Asten op 31-10-1698 als zoon van Gerrit Faes Kerckers en Johanna Jansen Dircks. Hij is op 25-04-1723 te Asten getrouwd met Anna Huybers, geboren op 14-06-1705 te Asten als dochter van Henricus Huybers en Anna Jansens:

01

Het gezin van Jan Kerckers en Anna Huybers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 10-03-1724 Asten 06-11-1740
Wilhelmus Wouters de Groot
Asten 21-07-1748
Johannes Aert Tielen
Asten 14-05-1783

Jan Faes Kerckers is op 22-07-1734 te Asten overleden en zijn weduwe is tot haar dood rond 1750 bewoner van het huis.

Dochter Maria Jan Kerckers, geboren te Asten op 10-03-1724,  is op 06-11-1740 getrouwd met Wilhelmus Wouters de Groot, geboren te Asten op 28-12-1717 als zoon van Walterus Teunis en Lutgardis Jacobs Verberne (zie Voormalig huis E278 en ook Voormalig huis E393):

Zij woonden in een ander huis in Heusden (Voormalig huis E393) en na het overlijden van Wilhelmus Wouters de Groot te Asten op 29-09-1747, is Maria Jan Kerckers op 21-07-1748 te Asten hertrouwd met Johannes Aert Tielen, geboren op 23-05-1724 te Asten als zoon van Arnoldus Aert Thielen en Catharina Dircks van Heugten (zie Ostaderstraat 32 en 34):

De gezinnen van Maria Jan Kerckers met Wilhelmus Wouters de Groot en Johannes Aert Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 01-11-1741 Ongehuwd Asten ±1770
2 Elisabeth Asten 08-02-1744 Oirschot ±1772
Jan Willem van de Nieuwenhuysen
Oirschot 14-07-1790
3 Johannes Asten 09-11-1745 Asten 21-04-1782
Wilhelmina Hendrik Lammers
Asten 12-07-1789
Johanna Maria van Bree
Asten 16-08-1817 zie Voormalig huis E502
4 Hubertus Asten 04-06-1747 Kind Asten 26-04-1748
5 Wilhelma* Asten 16-01-1750 Asten 16-02-1774
Petrus Petri Verhoeven
Asten 18-10-1795
Jelis Philips van Heugten
Asten 02-03-1817
6 Henricus* Asten 08-02-1752 Budel 10-05-1778
Elisabeth Baesse
Asten 17-08-1789 zie Antoniusstraat 15 en 17
7 Anna* Asten 02-09-1753 Asten 01-12-1793
Godefridus Hoeben
Deurne 02-01-1826
8 Theodorus* Asten 16-02-1756 Asten 24-01-1790
Meggel Bruysten Bruystens
Asten 28-10-1829
9 Arnoldus* Asten 27-03-1758 Ongehuwd Asten 28-02-1784

*  kinderen uit het tweede huwelijk

Maria Jan Kerckers, Johannes Aert Tielen en hun kinderen zijn daarna de bewoners van het huis, zoals ook blijkt uit het huizenquohier over de periode 1751-1756:

Jaar Eigenaar nummer 2 Heusden Bewoners nummer 2 Heusden
1751 hoog edele vrouwe van Asten Jan Aart Tielen
1756 heere van Asten Jan Aart Tielen

Er vindt bij Heusden nog een handgemeen plaats tussen twee schaapherders, waarbij een dode is gevallen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 53 verso; 05-11-1751:
Theodorus Johannes Grootenacker, medecijne doctor, te Helmont en Jan Souve, chirurgijn. Zij hebben ten huize van Jan Aart Tielen gevisiteerd het lichaam van Antoni Jan Verreyt, heden morgen aldaar overleden en bevonden dat de overledene een contusie van de integumenten en ter rechterzijde van het hoofd, waaronder diverse fracturen van het bekkeneel zijnde het osbregmatis en het osfrontis geheel in fragmenten, tot veertien toe, zowel grote als kleine. Gedivideerd de dura en pia mater op verscheidene plaatsen gescheurd en zelfs de hersenen op twee plaatsen in het voorhoofd en nog op een andere plaats ter rechterzijde van het hoofd zwaar gekwetst tot in de medulare substantie van de hersenen. Van deze kwetsuren heeft de dood absoluut moeten volgen. Opmerking: Overleden aan zeer zwaar hersenletsel.

Er wordt een onderzoek gestart naar de dader:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 54; 05-11-1751:
Verhoor van Jan Bernardus Brunas, 26 jaar, Antoni Voermans den oude, 73 jaar, Adriaan van Creyl, 75 jaar, Jan Aart Tielen, 28 jaar, Marten Wilbert Berkers, 26 jaar en Pieter Slaats, 27 jaar.
Of zij niet weten dat Antoni Jan Verreyt, als schaapherder gewoond hebbende bij Aart Jan Tielen, gisteren is geweest met de schapen achter Heusden op de gemene hei en wie bij hem waren?
Jan Bernardus Brunas verklaart, gisteren tussen 12 en 1 uur, met zijn kar uit de Peel gekomen te zijn en toen in de hei achter Heusden te hebben zien liggen Antoni Jan Verreyt en hem aangesproken. Ziende dat hij aan zijn hoofd erg bloedde, maar zonder spraak. Hij heeft hiervan kennis gegeven aan Aart Jan Tielen en zijn knecht.
Antoni Voermans en Adriaan van Creyl verklaren dat zij Antoni Jan Verreyt, bloedend aan zijn hoofd, hebben zien liggen. Een zoontje van Jan Verboogen was daar ook aanwezig.
Jan Aart Tielen verklaart dat Antoni Jan Verreyt, bij hem gewoond hebbende, gisteren met zijn schapen in de hei is geweest en dat hij op een boodschap van Jan Brunas, zijn herder met de kar uit de hei heeft opgehaald. Er was verder niemand ter plaatse dan twee kleine kinderen van Nol den schaapherder van Pieter Slaats.
Marten Wilbert Berkers heeft gisteren met Aart Jan Tielen, zijn baas, de voornoemde Antoni Jan Verreyt uit de hei opgehaald en daar gezien twee kinderen en Nol den schaapherder van Pieter Slaats.
Pieter Slaats weet niets.
Of zij niet weten door wie Antoni Jan Verreyt gekwetst is geworden, waar en in wiens presentie?
Jan Bernardus Brunas verklaart, dat, als hij Antoni Jan Verreyt had gevonden, hij niemand in de buurt gezien had dan Nol Peter Sluyters, schaapherder bij Pieter Slaats. Hij heeft hem gevraagd of zij ruzie hadden gehad, waarop Nol Sluyters zei: "Hij heeft mij met de vork geslagen dat ik er bijna neerviel en doen sloeg ik hem wederom".
Antoni Voermans verklaart dat wanneer hij gisteren Antoni Jan Verreyt had gevonden de schaapherder van Pieter Slaats bij hem is gekomen, zeggende: "Tony heeft de buykpijn", waarop hij, deponent, onderzoekende en bij Toni komende zag dat hij bloedde en niet kon spreken, zeggende: "Hij is geslagen". Waarop de voornoemde herder zei: "Wij hebben verschil gehad over een spurrieacker en heb hem doen geslage en vreest dat ik hem te hart geslagen sal hebben, dog Toni Verreyt heeft mijn eerst geslagen gehat".
Adriaan van Creyl verklaart hetzelfde als Antoni Voermans.
Jan Aart Tielen weet niet wie de kwetsuur aan Antoni heeft toegebracht, hem niet meer horen spreken en dat hij deze morgen, rond 5 uur, in zijn huis is overleden.
Marten Wilbert Berkers heeft Antoni niet meer horen spreken en verder, gisteren, Nol de schaapherder hebben horen zeggen tegen Pieter Slaats: "Ik wist niet dat het soo hart was, anders soude ik gesweege hebben".
Pieter Slaats heeft Nol Peter Sluyters, zijn schaapherder, gisteren na de middag, rond twee of drie uur thuis komende gevraagd: "Jonge, ik denk niet dat gij den schaapherder van Jan Aart Tielen soo geslage hebt". Waarop hij eerst zei: "Neen", maar kort daarop zei: "Ik was met de schaape van de hey voor na een acker gedreven, wanneer Antoni Jan Verreyt seyde, doe, blixem, wat komt gij hier in den acker doen en daarop hem sloeg dat hij haast viel en daarop niet wedersloeg, omdat den pastoor daaromtrent was, maar kort daarna doen Antoni sijne hont ophitste en den hont sloeg van hem, waarop hij Antoni met de vorkesteel geslagen heeft, dat hij allenskens viel en heeft verders de schapen gehuut". Deponent zegt verder sedertdien Nol niet meer gezien te hebben of te weten waar hij is.

De dader wordt uiteindelijk vrijgesproken vanwege zijn jonge leeftijd:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 226; 15-11-1751:
Den drossard, aanlegger contra Arnoldus Peter Sluyters, gedaagde. Omdat gedaagde, 17 jaar oud en dus minderjarig is, wordt Arnoldus van Hoek aangesteld als zijn curator.
Verklaring dat Arnoldus Peter Sluyters, geboren te Helden en alhier bij Pieter Slaats, als schaapherder gewoond hebbende, hier of elders geen goederen of effecten bezit
Folio 231: in aanmerking genomen hebbende het onvolkomen bewijs van de doodslag die de gedaagde in persoon zou hebben geperpreteert aan het jongetje van twaalf jaar, genaamd Antoni Verreyt.
Folio 240; 03-09-1753: en op alles wel en rijpelijk gelet, mede gehad het prae advies van twee onpartijdige regtsgeleerdens genoomen 'd omstandigheeden van het voorval daarin niet voorkomt een toeleg tot een dootslag off ander swaare grievinge mede het gebrek van het nodige bewijs ter overtuiging van de gedaagde in persoon en alnog de jongheid van den selve gedaagde. Mijn Heere Schepenen doende recht en absolveren Arnoldus Peter Sluyters van de eis van aanlegger

Het slachtoffer Antoni Jan Verreyt is geboren te Asten op 27-10-1739 als zoon van Johannes Verreyt en Maria Joosten van Bussel.

1739 8bris 27; Baptizatus Antonius filius legitimus Jois Jannes et Maria Joost van Bussel; susceptores Joost van Bussel et Maria Peters.

27 oktober 1739; Gedoopt Antonius wettige zoon van Jois Jannes en Maria Joost van Bussel; getuigen Joost van Bussel en Maria Peters.

02

Antoni Jan Verreyt is op 6 november 1751 begraven:

03

De dader, Arnoldus Peter Sluyters, is geboren te Asten op 11-02-1732 als zoon van Petrus Sluyters en Gertrudis Aarts Kops. Hij is dus niet in Helden geboren, maar zijn broer Antonius Albertus Sluyters is wel te Helden op 16-11-1733 geboren en te Asten op 24-11-1765 getrouwd met Maria Henrici van Geffen (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Zijn ouders zijn dus na de geboorte van Arnoldus verhuisd en Arnoldus is dus in werkelijkheid 19 jaar oud. Arnoldus Peter Sluyters is nog op 03-08-1766 te Asten getuige bij de doop van zijn nichtje Johanna, maar komt verder in de archieven niet meer voor.

Na de dood van Bregje van Ghesel zijn kasteel en hoeve van de heerlijkheid Asten als beleggingsobject gekocht door de rijke industriëlen Johan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek (zie Kasteelruïne):

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 167 verso; 23-09-1754:
Voor de Raad van Brabant, te 's Gravenhage, zijn gecompareert Jan Roscam, procureur, namens Sara Jacoba van Ghesel, weduwe Albert van der Merct, schepen, te Amsterdam, Hermina van Ghesel, Herman van Ghesel, oud schepen, te Amsterdam, Anna Maria van Ghesel, Meester Jacob van Ghesel, secretaris van de Levantschen Handel, te Amsterdam, Theodorus de Smeth, oud president, te Amsterdam getrouwd geweest met Johanna Wilhelmina van Ghesel namens zijn onmondige dochter Hermina Johanna de Smeth. Zusters en broeders van wijlen Bregje van Ghesel, weduwe Pieter Valkenier, schepen, te Amsterdam en Heer van Asten, ter eenre en Johan van Nievervaart, coopman, te Dordreght en Cornelis van Hombroek, coopman, wonende even buiten Dordreght voor hen Jacobus Losecaat, drost, te Asten ter andere zijde. De eerste comparant verkoopt aan de tweede comparant: - 5⁄6e deel van de heerlijkheid Asten ten behoeve zijn twee opdrachtgevers; 1⁄6e deel aan de tweede comparant ten behoeve van hemzelf. Koopsom ƒ 52.000,-. De lopende revenuen ƒ 1.100,-. De achterstallige revenuen ƒ 3.250,-.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 127; 23-11-1754:
Jacobus Losecaat, drost en erfsecretaris, geeft te kennen dat hij voor 1⁄6e deel, op 10-07-1754 voor zichzelf en mede namens Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten voor 5⁄6e deel op 08-07-1754 heeft gekocht van de erven Bregje van Ghesel, weduwe Pieter Valkenier, in leven Heer van Asten de heerlijkheid Asten met alle praeminentie en gerechtigdheden alsmede de goederen daaraan dependerende. De koop is gepasseert voor notaris Willem Jan Vos, te Amsterdam de dato 10-07-1754. Op 23-09-1754 is de heerlijkheid voor stadhouder en leenmannen van de souveraine leenhove van Brabant beleent. De kopers waren overeengekomen de gekochte goederen bij wijze van scheiding en deling te verdelen, namelijk aan de comparant de secretarie, de landerijen op Heusden en het Roomse Kerkehuis dog welke laatste twee partijen sijn allodiaal. Zoals in de acte van scheiding breder is omschreven. Het overblijvende deel is verbleeven en aangedeelt aan Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek zie scheiding en deling. Omdat het leen moest worden gesplitst is, hetgeen niet zonder consent van het hof gedaan kon worden, is dit, bij request, verzocht. En dat mitsdien de comparant met de voorschreven secretarie als een separaat leenerffelijk mocht worden verleyt en beleent en geadmitteert om het verheff van voor de eerste maal te mogen doen met de ledige hand, zoals dan ook bij de vermelde Raad en Leenhove bij acte de dato 25-09-1754 is toegestaan om het voorschreven leen te splitsen. Comparant geeft procuratie aan Jan Roscam, procureur van het Leenhof van Brabant, te 's Gravenhage, om de secretarie van Asten als een separaat leen te laten verheffen voor dese reys met de ledige handt.

Cornelis van Hombroek en Jan van Nievervaart laten een inspectierapport opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 125; 26-10-1754:
Hendrik Deenen, moolenmeester, te Mierlo en Hendrik Peter Driessen, timmerman, alhier, verklaren ter instantie van Jacobus Losecaat, als gelaste van Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten, wonende te Dorderegt, te hebben gevisiteerd het Casteel, de hoeven, de wintmoolen
en watermoolen van Vlierden. Zij verklaren dat de volgende vernieuwingen en reparaties nodig zijn:
Hoeve de Voorste Heusden. Aan de noordzijde het gehele dak van het huis en beestenstal te vernieuwen. De schoorsteen vier voet hoger te metselen. Achter het huis, de noordzijde, een nieuwe deur te maken en het deurgebont te repareren. Aan de schuur hier en daar het dak te repareren.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 142 verso; 03-03-1755:
Jacobus Losecaat, drost en secretaris, namens Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten, geeft in huur de hoeve de Voorste Heusden. Huurtermijn 8 jaar. De pachter zal geen beemden of groese mogen breeken off besayen zonder consent van de verpachter. De pachters sullen onder de eykeboomen off andere boomen met korte seysen niet moge mayen off vlagge, off de gront afsteeke soo verre de boomen druypen. Daarenboven in geen groes mogen turven. Ingeval zij dit toch doen zullen zij de schade moeten vergoeden. Het land mag niet meer als voor ⅓e deel met boekweit en zomervruchten worden bezaaid en het resterende ⅔e deel met koren of gerst. Het zal aan de verpachters vrij staan om hetgene bij Jan Aart Tielen in huur is, alle jaren op te mogen zeggen en hem te doen vertrekken.

In 1757 wordt een deel van de hoeve verkocht aan Wouter Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 115; 14-04-1757:
De Heren van Asten, Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, laten verkopen procuratie notaris Pieter van der Wellen, te Dordregt 21-10-1755. Verkocht wordt aan Wouter Lomans huis, hof en aangelag 8 lopense, ene zijde erven Joost van Bussel en Jan van de Leensel, andere zijde de dwarslaan komende van agter het casteel die de Heren van Asten met een sloot van 8 of 15 voet breed nevens het aangelag mogen en kunnen door- en afgraven, blijvende die sloot eigendom van de verkopers, ene einde de straat, andere einde Jan van de Leensel. De grond van het huis tot de helft van de schuur aan het huis tussen beiden ten dele of samen te gebruiken, tussen de schuur, huis en neere middendoor te delen. Verponding ƒ 2-2-0 per jaar. Bede ƒ 1-0-0 per jaar. Koopsom ƒ 150,- waarvan ƒ 100,- à 3%. Marge 03-10-1765 gelost.
Zij verkopen aan Jan van de Leensel groes of land 1 lopense 43 roede, ene zijde en andere einde Wouter Lomans, andere zijde het volgende perceel, ene einde de laan van het Huis van Asten. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar; een hooiveld 5 lopense 24 roede, ene zijde Hendrik Janse van Bussel, andere zijde het vorig perceel, ene einde de laan off weyvelt van het Huis van Asten, andere einde de koper. Verponding ƒ 1-14-0 per jaar. Gereserveerd, dat de verkopers mogen afgraven van de rechte lijn van hun dwarslaan, naast de voorschreven twee percelen, een sloot van 8 of 10 voet breed en welke in eigendom blijft van de verkopers. Koopsom ƒ 130,- à 3%. Marge 18-12-1759 gelost; land 3 lopense, ene zijde de mistweg, andere zijde weduwe Eysbout Hendriks, ene einde de straat, andere einde de Ossenkamp van het Huis van Asten. Verponding ƒ 0-17-0 per jaar. Bede ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 66,- à 3%. Marge 18-12-1759 gelost.
Zij verkopen aan Hendrik Janse van Bussel een weyvelt lopende spits uit 6 lopense, ene zijde het weyvelt van het Huis van Asten, ofwel de laan, komende van achter het kasteel naast dit veld op de linie van die laan een sloot te doen 127 graven van 8 of 10 voet, andere zijde en einde Jan van de Leensel, ene einde de Loop. Verponding ƒ 1-4-0 per jaar. Koopsom ƒ 105,-.

Maria Jan Kerckers en Johannes Aert Tielen verhuizen met hun gezin naar een ander huis in Heusden (zie Voormalig huis E393a).

Een ander deel van de hoeve komt in handen van Pieter Gerrit van Loon (zie Voorste Heusden 7), die uiteindelijk ook het deel van Wouter Loomans koopt:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 84 verso; 17-01-1763:
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, verkoopt aan Pieter Gerrit van Loon een schuur en schaapskooi aaneen op de Voorste Heusden 1 copse, ene zijde Wouter Lomans tot circa de helft tussen het huis ende schuur en dan verder tot circa 8 à 10 voet achter de schuur, andere zijde Jan van de Leensel, ene einde de straat (zie verkoopconditie de dato 21-03-1757); den akker agter de laan de Grootenacker 10 lopense, ene zijde de straat, andere zijde het volgende perceel, ene einde de sloot van de laan, andere einde Jan van de Leensel; het Kleynackerke in den hoek 31 roeden, ene zijde Jan van de Leensel, andere zijde en einde de pad; land de corte Zeylkens 5 lopense, ene zijde het 1e perceel, andere zijde het volgende perceel, ene einde de voorschreven laan, ander einde Jan van de Leensel; hooivelt den Ossenkamp 13 lopense, ene zijde het vorig perceel, ene einde de voorschreven sloot of laan, andere einde tot aan de akkers. De goederen zijn gelegen buiten voorschreven laan naar Heusden en sloot, rechtdoor neven de laan lopende naar het Broek achter de Polder. Koopsom ƒ 1000,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 187; 03-10-1765:
Wouter Lomans verkoopt aan Pieter Gerrit van Loon, op de Voorste Heusden een huis, hof en aangelag, land en groes 8 lopense, ene zijde Peter Joosten van Bussel en de koper, andere zijde een laan van het kasteel of sloot aan de laan welke sloot tot 8 à 10 voet aan het Huis van Asten competeert. Verkoper aangekomen bij transport de dato 14-04-1757. Conditie het huis moet eerst bewoonbaar gemaakt worden. Koopsom ƒ 421,-.

Volgens het huizenquohier over de periode 1756-1803 en de verpondingen van 1810 is eerst Cornelis van Hombroek eigenaar, daarna Wouter Loomans en vervolgens Pieter van Loon. De hoeve werd door Pieter van Loon verpacht aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 2 Heusden Bewoners nummer 2 Heusden
1756 heere van Asten Jan Aart Tielen
1761 Wouter Loomans Wouter Loomans en Jan Schippers
1766 Pieter van Loon Arnoldus van de Kerkhoff
1771 Pieter van Loon Henricus Verheijen
1776 Pieter van Loon Pieter Berkers
1781 Pieter van Loon Pieter Berkers
1798 Pieter van Loon Willem Muijen
1803 Pieter van Loon Dorus Dirks

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 42:
Pieter van Loon.
Nummer 2 een huijs daarbij.

Hieronder volgen enige notities met betrekking tot de pachters van deze hoeve:
Jan Aert Tielen is eerder genoemd op deze pagina en wordt in 1784 tot Peel- en Pootmeester benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 81 verso; 23-07-1784:
Jan Aart Tielen, op Heusden, wordt door de Heren van Asten, aangesteld tot gemeynts Peel- en Pootmeester in plaats van Francis Smits. Hij zal uit onze naam de gemeente en bruggen visiteren, overal goede politie houden in het turf steken, hei maaien, de banen, sloten en waterleidingen in de Peel controleren en op laten maken, de plaatsen waar geturfd mag worden af te tekenen en mede te letten op de plantages van de gemeente. Een en ander volgens de resoluties op het beplanten van de Meyerij de dato 29-10-1696 en 05-01-1746. Hij krijgt ondermeer nog recht van aanhouding. De aanstelling wordt gedaan voor onbepaalde tijd.

Wouter Johannes Loomans is geboren te Asten op 21-04-1725 als zoon van Jan Willem Loomans en Wilhelma Aerts Verheyen (zie Voormalig huis E311). Hij is op 15-01-1747 te Asten getrouwd met Maria Jansen van Hoirck, geboren te Neer op 20-06-1717 als dochter van Joannes van Horc en Johanna Corsten. Zij hadden samen vijf kinderen, allen geboren te Asten tussen 1749-1759. Wouter Johannes Loomans en Maria Jansen van Hoirck zijn verhuisd rond 1765 naar het Rinkveld (zie Rinkveld 1) en zijn beiden op 08-10-1771 te Asten overleden.

Arnoldus Dirk van de Kerckhof is geboren te Vlierden rond 1740 als zoon van Theodorus van de Kerckhof. Hij is op 13-05-1764 te Deurne getrouwd met Johanna Andries van der Sande, geboren te Liessel op 20-10-1744 als dochter van Andreas Johannes van der Sande en Wilhelma Petri Heesmans.
Zij hadden samen vijf kinderen, twee geboren te Deurne tussen 1764 en 1765 en drie geboren te Asten tussen 1768 en 1776. Johanna Andries van der Sande is op 25-03-1788 te Asten overleden en Arnoldus van de Kerckhof is op 26-09-1793 te Asten overleden.

Henricus Andreas Verheijen is geboren te Vlierden op 10-11-1744 als zoon van Andreas Verheyden en Maria Vervoordeldonck. Hij is op 05-02-1769 te Asten getrouwd met Maria Antoni Dankers, geboren te Valkenswaard op 11-11-1744 als dochter van Antonius Dankers en Maria Jansen. Zij hadden samen vijf kinderen, allen geboren te Asten in de periode 1770-1781. Henricus Andreas Verheijen is op 15-06-1804 te Asten overleden.

Petrus Johannes Berkers is geboren te Asten op 18-06-1747 als zoon van Johannes Berkers en Josyna Peter Slaats. Hij is op 03-02-1771 te Asten getrouwd met Mechtildis Jan van Heugten, geboren te Asten op 29-11-1747 als dochter van Johannes Marcelis van Heugten en Maria Hendrik Loomans (zie Voormalig huis C790). Zij hadden samen vijf kinderen, allen geboren te Asten in de periode 1772-1779. Petrus Johannes Berkers is op 24-10-1780 te Asten overleden.

Wilhelmus Johannes Muijen is geboren te Asten op 17-09-1765 als zoon van Johannes Thysse Muyen en Johanna Deckers (zie Koningsplein 2). Hij is op 18-10-1788 te Asten getrouwd met Jacoba Gerardi van Heugten, geboren te Asten op 26-10-1751 als dochter van Gerardus Jacobi van Heugten en Wilhelma Henrici Jansse (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38). Zij hadden samen vier kinderen geboren te Asten in de periode 1789-1800, waaronder Catharina Muijen, geboren te Asten op 26-02-1789 (zie Voormalig huis B511 en B512). Jacoba Gerardi van Heugten is op 18-12-1801 te Asten overleden en Wilhelmus Johannes Muijen is op 20-04-1803 te Asten overleden.

Theodorus Dirks van Someren is geboren te Asten op 16-10-1763 als zoon van Theodorus (Dirk) van Someren en Johanna Leenders van Heugten. Hij is op 17-05-1801 te Deurne getrouwd met Anna Maria van den Berckmortel, geboren te Deurne op 06-10-1773 als dochter van Johannes Antony van den Berckmortel en Petronella Henrici van der Sande. Zij hadden samen tenminste twee kinderen; een kind geboren te Asten in 1802 en een kind geboren te Deurne in 1805. Anna Maria van den Berckmortel is op 29-08-1818 te Deurne overleden en Theodorus Dirks van Someren is te Deurne op 24-09-1831 overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811 -1832 staat zoon Antonius van Loon, geboren te Asten op 08-10-1769 als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; E65:
Huis en erf, groot 06 roede 90 el, het Heusden hoekje, klassen 8.
Eigenaar: Antonie Piet van Loon.
Opmerking: genaamd den Voorste Heusden.

04

05

Antonius Petri van Loon is geboren te Asten op 08-10-1769 als zoon van Pieter Gerardus van Loon en Beatrix Petri van Riet (zie Voorste Heusden 7). Hij is op 13-11-1796 te Asten getrouwd met Helena Petri van Bussel, geboren te Asten op 08-12-1755 als dochter van Peter Marcelis van Bussel en Maria Marcelis Berkers (zie Voormalig huis C803). Zij was weduwe van Jan Peeter van Maris, geboren te Asten op 30-01-1751 als zoon van Petrus Johannes van Maris en Johanna Bruysten van Someren (zie ook Voormalig huis E452), met wie zij op 25-04-1789 te Asten was getrouwd en die te Asten op 17-09-1794 is overleden:

06

De gezinnen van Helena Petri van Bussel met Jan Peeter van Maris en met Antonius Petri van Loon:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 02-05-1790 Asten 28-06-1828
Joanna Maria van Dijck
Asten 22-08-1849 zie Voormalig huis C436
2 Wilhelmus Asten 04-03-1793 Asten 04-06-1815
Joanna Maria van den Boomen
Asten 21-06-1857 zie Voordeldonk 69
3 Johannes* Asten 08-11-1797 Asten 19-02-1830
Petronella van Bussel
Asten 24-08-1866

* kind uit het tweede huwelijk

Zij woonden op Voordeldonk (zie Voordeldonk 69) en verhuurden het huis aan derden. Helena Petri van Bussel is op 12-01-1824 te Asten overleden met buurtgenoot Willem van de Mortel als aangever en Antonius Petri van Loon is te Asten op 06-05-1835 overleden.

Zoon Johannes van Loon is geboren te Asten op 06-11-1797 is op 19-02-1830 te Asten getrouwd met Petronella van Bussel, geboren te Asten op 25-06-1805 als dochter van Arnoldus Petri van Bussel en Agnes Jelis van Lierop en hieronder het gezin van Johannes van Loon en Petronella van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Maria Asten 21-12-1830 Asten 19-02-1859
Joannes Bots
Asten 02-03-1897
2 Agnes Asten 02-11-1833 Kind Asten 11-11-1834
3 Antonia Asten 02-11-1833 Asten 29-01-1864
Antonius Berkers
Asten 06-04-1918 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
4 Agnes Asten 20-11-1835 Asten 06-02-1863
Arnoldus Strijbosch
Asten 23-03-1883

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Johannes (Jan) van Loon tegen op huizingnummer D53:

07

Petronella van Bussel is op 20-03-1837 te Asten overleden en Johannes van Loon is op 24-06-1866 te Asten overleden. Het huis wordt daarna bewoond door dochter Helena Maria van Loon, geboren te Asten op 21-12-1830. Zij is op 19-02-1859 te Asten getrouwd met Joannes Bots, geboren te Asten op 21-12-1829 als zoon van Willem Bots en Agnes van Hout.

Ook over de periodes 1869-1879, 1879-1890, 1890-1900, Helena Maria van Loon overlijdt te Asten op 02-03-1897, 1900-1910 en 1910-1920 woont het gezin van Petronella van Bussel en Joannes Bots in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D81, D82, D87, D103 en D92:

08

Joannes Bots is op 19-06-1912 te Asten overleden en zijn erfgenamen verkopen spullen zoals blijkt uit onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-01-1913:

09

In het huis komt wonen neef Christiaan Berkers, geboren te Asten op 18-04-1873 als zoon van Antonius Berkers en Antonia van Loon (zie hierboven). Hij is op 29-01-1913 getrouwd met Josephina Sebastiana Hoebergen, geboren te Meijel op 06-04-1885 als dochter van Jan Hoebergen en Wilhelmina Willems. Ook over de periode 1920-1930 en 1930-1938 wonen zij in het huis met huizingnummer D87 en later bekend als Voorste Heusden 3:

10

De krant De Nederlander van 05-03-1925 meldt dat Christiaan Berkers nog een portefeuille met flinke inhoud gevonden en bij het terug brengen wordt hij 'ruim' beloond:

11

Christiaan Berkers is op 29-05-1944 te Helmond overleden en Josephina Sebastiana Hoebergen is op 01-09-1964 te Asten overleden. Hun zoon Petrus Gerardus (Gerrit) Berkers, geboren op 05-11-1927 te Asten, is in het toenmalige Nederlands Indië op 04-04-1949 omgekomen. Hij vertrok 31 mei 1947 en na bijna 2 jaar gediend te hebben bij het 4e bataljon Jagers sneuvelt Gerrit circa 8 kilometer van Ngandjoek tengevolge van een trekbomexplosie. Hij is begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning Surabaya vak BB nummer 8. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden en daaronder een herdenkingsprent en een foto1 van de ingang van de begraafplaats Kembang Kuning bij Surabaya.

12

13

Van het huis is op de huidige kaarten niets meer terug te vinden, maar ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 1950 daterende woning met het adres Voorste Heusden 9.

Overzicht bewoners

Hoeve op Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1686 Everard Cornelis van Doerne Liessel ±1636 Peeter Jansen
1705 Anna Wilhelmina van Doerne Asten 08-03-1682 Jan Peeters
1721 de heer van Asten Jan Peeters
Heusden huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 de heer van Asten Amsterdam 14-03-1691 Jan Kerckers Asten 31-10-1698
1741 de hoog edele vrouwe van Asten Amsterdam 27-05-1698 weduwe Jan Kerkers Asten 14-06-1705
1746 de hoog edele vrouwe van Asten Amsterdam 27-05-1698 weduwe Jan Kerkers Asten 14-06-1705
1751 hoog edele vrouwe van Asten Amsterdam 27-05-1698 Jan Aart Tielen Asten 23-05-1724
1756 heere van Asten Dordrecht 21-11-1709 Jan Aart Tielen Asten 23-05-1724
1761 Wouter Loomans Asten 03-03-1729 Wouter Loomans en Jan Schippers Asten 03-03-1729
1766 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Arnoldus van de Kerkhoff Deurne 10-12-1727
1771 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Henricus Verheijen Vlierden 10-11-1744
1776 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Pieter Berkers Asten 18-06-1747
1781 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Pieter Berkers Asten 18-06-1747
1798 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Willem Muijen Asten 17-09-1765
1803 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 Dorus Dirks Asten 24-01-1754
Kadasternummer E65
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E65 1832 Antonius Petrus van Loon Asten 08-10-1769
Voorste Heusden 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1810-1820 Pieter van Loon Deurne 08-03-1736 met kinderen 10-03-1820
1820-1835 Antonius Petrus van Loon Asten 08-10-1769 Helena Petri van Bussel Asten 08-12-1755 06-05-1835
1835-1859 Jan van Loon Asten 06-11-1797 Petronella van Bussel Asten 25-06-1805 20-03-1837
D58 1859-1869 Jan van Loon Asten 06-11-1797 met kinderen 24-08-1866
D81 1869-1879 Jan Bots Asten 01-12-1829 Helena van Loon Asten 21-12-1830
D82 1879-1890 Jan Bots Asten 01-12-1829 Helena van Loon Asten 21-12-1830
D87 1890-1900 Jan Bots Asten 01-12-1829 Helena van Loon Asten 21-12-1830 02-03-1897
D103 1900-1910 Jan Bots Asten 01-12-1829 met kinderen
D92 1910-1912 Jan Bots Asten 01-12-1829 met kinderen 19-06-1912
D92 1913-1920 Christiaan Berkers Asten 18-04-1873 Josephina Hoebergen Meijel 25-05-1863
D87 1920-1930 Christiaan Berkers Asten 18-04-1873 Josephina Hoebergen Meijel 25-05-1863
3 1930-1938 Christiaan Berkers Asten 18-04-1873 Josephina Hoebergen Meijel 25-05-1863
Referenties
  1. ^Gegevens van slachtoffers van oorlogen (https://oorlogsgravenstichting.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 11 juni 2024, 11:17:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen