logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Middelste Heusden

Hieronder worden de kadasterkaart van 1832, een topografische kaart van 1890, een topografische kaart van 1930 en de Googlemaps van 2010 van het deel van de Antoniusstraat van het Vorstermansplein tot 't Hoekske met elkaar vergeleken:

01 02
03 04

Hieronder worden de kadasterkaart van 1832, een topografische kaart van 1890, een topografische kaart van 1930 en de Googlemaps van 2010 van het deel van de Antoniusstraat van het 't Hoekske tot 'de Antoniushoeve met elkaar vergeleken:

05 06
07 08

Wie er rond 1740 woonden in de Middelste Heusden is weergegeven bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten, die een compleet overzicht geeft van de bewoners:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Middelste Heusden:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Willem Jan Slaats 20 ƒ 30,-
Hendrik Wolfs 21 ƒ 15,-
Leendert Jan Dirks 22 ƒ 65,-
Leendert Joosten van Hugten 23 ƒ 35,-
Jan Aarts van Heusden 24 ƒ 100,-
Mattijs Rijnders 25 ƒ 34,-
Jan Willem Loomans 33 ƒ 30,-
weduwe Hendrik Peter Slaats 34 ƒ 5,-
Willem van den Eynden 35 ƒ 38,-
Goort Antonis van Bussel 36 ƒ 52,-
weduwe Willem Welten 37 ƒ 22,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 2 december 2018, 21:51:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen