logo

De Vonder Homepagina


Antoniusstraat 12

Volgens de verpondingen van 1680 is Jacob Verberne bewoner van een huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31 verso:
Jacob Verbernen.

In 1706 wordt hij door koop deels eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 114 verso; 11-10-1706:
Peter Jacobs Lemans, wonende te Lierop mede voor Maria Jacob Lemans, wonende te Mierlo, zijn zuster en Hendrina Peeters, wonende te Maarhese geassisteerd met Jan Cornet, haar zwager. Zij verkopen aan Jacob Verberne, te Heusden, hun deel in een huis, land, groes en hei op Heusden. Achtergelaten door wijlen Marten Jansen van Hoeck en Peerke, zijn vrouw. Tegenwoordige bewoner Matijs Reynders van Hove. Belast met ƒ 0-17-8 jaarlijks voor de helft aan rentmeester Martinus de Tombes. Koopsom ƒ 280,-.

Het huis is rond 1708 in bewoning van Antonis de Groodt, schoonvader van zijn dochter Leendertje:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 15:
Antonis de Groodt.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 17:
Antonis de Groodt.

Jacobus Goorts Verberne is geboren te Asten op 17-05-1658 als zoon van Goort Dirckx en Anneken Goorts. Hij is op 27-11-1688 te Asten getrouwd met Wilhelma Jacobs Thielen, geboren te Asten op 06-09-1654 als dochter van Jacob Tilmanni en Leonarda Bernaertds en weduwe van Matys Peeters (zie Voormalig huis E278):

Conjuncti sunt matrimonio Jacobus Godefridi Verberne et Wilhelma Jacobs; testes Joannes Antony Tielens et Tilmannus Jacobs.

In huwelijkse echt gebonden Jacobus Godefridi Verberne en Wilhelma Jacobs; getuigen Joannes Antony Tielens en Tilmannus Jacobs.

01

Het gezin van Jacobus Goorts Verberne en Wilhelma Jacobs Thielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefrida Asten 06-11-1690
2 Leonarda Asten 14-07-1693 Asten 13-10-1715
Wouter Teunis de Groot
Asten 23-09-1762

Jacob Goorts Verberne heeft als bestuurlijke taak het innen van belastingen (setter):

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 14; 20-06-1696:
Als borgemeesters worden aangesteld Antonis Goorts van Bussel, geleerde, en Hendrick Aert Rosers, ongeleerde. Als setters Jacob Goorts Verberne, geleerde en Jan Willem Hennis, ongeleerde.

Tielen Jacobs is oom van Willem Willems van den Eynde en Tielen Jacobs is schoonvader van Jacob Goorts Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 95 verso; 18-01-1710:
Willem Willemssen van den Eynde is nader in den bloede aan Tielen Jacobs, zijn oom, dan Jacob Goorts Verberne en vernadert dus de koop van land en groes gedaan op 21-01-1709. Koopsom ƒ 100,-.
Jacob Goorts Verberne en zijn neef Goort Antonis van Bussel kopen huis en land op de voorste Heusden:
Asten Rechterlijk Archief 90 folio 107; 12-04-1710:
Willem Jansen van Heughten verkoopt aan Jacob Goortsen Verberne en Goort Antonis van Bussel de helft van huis en aangelag in de voorste Heusden geheel 4 lopense, ene en andere zijde en ene einde de kopers, andere einde Handerske Willems; land in de voorste Heusden 1 lopense. Belast met ƒ 0-5-8 per jaar aan de Vrouwe van Asten. Koopsom ƒ 50,-.

Een contract wordt opgesteld waarbij Goort Antonis van Bussel getrouwd met Elisabeth Goorts, en zijn nicht Leonarda Goorts Verberne, de goederen van hun grootouders verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 74; 30-12-1710:
Goort Anthonis van Bussel getrouwd met Elisabet Matijssen, te Heusden ter eenre en Jacob Goorts Verberne als vader van Leendertie, dochter van hem en Willemke Jacob Tielens, wijlen zijn vrouw, ook te Heusden ter andere zijde. Zij maken een contract om in de toekomst questie, dispuyten ende verschillen te voorkomen. Overeengekomen is dat Goort voorschreven en Leendertie voorschreven zullen zijn een kinderen en hoofdsgewijze zullen delen de goederen te Asten en gekomen van Jacob Goorts Verberne en Willemke voorschreven. Doch de goederen te Someren en gekomen van wijlen Anna Verdijsteldonck, weduwe Nicolaes Verhoysen, zullen in vol eigendom komen aan Leendertie voorschreven.

Thieleman Jacobs was getuige bij dopen van Mathijs Jan Happen en Willem Willems van den Eynde. Voor zijn overlijden te Asten op 30-05-1715 laat hij zijn goederen na aan zijn neef Willem Willems van den Eynde:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 119; 05-01-1709:
Tielen Jacobs, te Heusden, draagt, na zijn dood, al zijn roerende goederen over aan Willem Willemsen van den Eynde. Transportant wil verder dat Willem Willemsen van den Eynde zal ontvangen twee van de beste eymen die hij heeft. Verder wil hij dat de Armen Tafel, na zijn dood, zal ontvangen ƒ 50,-. Alsmede dat dan ƒ 75,- wordt uitgekeerd aan IJsbout Peters. Kantlijn 12-10-1715 Marcelis Antonis, armmeester, verklaart van Willem Willems ontvangen te hebben ƒ 50,-; 21-11-1715 Willem IJsbouts en Matijs Jansen Happen nomen uxoris kinderen IJsbout Peters van Bussel zijn van deze ƒ 75,- voldaan.

Jacobus Goorts Verberne is op 10-10-1713 te Heusden overleden en bij de verpondingen staat het huis op naam van de kinderen:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 70 verso:
De kinderen Jacob Verberne, gebruiker Daandel Peeters.
Aan Antoni de Groot. In de bede ƒ 3-5-4.

Er blijken twee Willem Willems van den Eynde te zijn, die met dit huis hebben te maken:
1) De neef van Thieleman Jacobs geboren te Asten rond 1675 en hij wordt in het archief 'de Cleynen' genoemd.
2) De man van Maria Antonis van Bussel, zuster van Goort Antonis van Bussel

Willem Willems (de Cleynen) van den Eynde is op 01-11-1699 te Asten getrouwd met Elisabeth (Elsken) Martens, geboren te Asten op 25-03-1678 als dochter van Marten Jansen van de Leensel en Maria Willems (zie Voormalig huis E306):

02

Het gezin van Willem Willems (de Cleynen) van den Eynde en Elisabeth (Elsken) Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-02-1701 Asten 09-05-1723
Wilhelmus Jansen Slaats
Asten ±1737 zie Voormalig huis E306
2 Johanna Asten 14-06-1702 Kind Asten ±1702
3 Wilhelma Asten 19-02-1704 Ongehuwd Asten ±1745
4 Mathijs Valkenswaard ±1708 Deurne 15-04-1731
Petronella van Loon
Asten 12-06-1773
5 Wilhelmus Valkenswaard ±1712 V'waard 11-01-1739
Maria Nagelmakers
Valkenswaard 17-05-1784
6 Joannes Valkenswaard ±1716 Valkenswaard 10-02-1745
Maria
7 Francisca Valkenswaard 15-11-1720 Valkenswaard 17-01-1751
Petrus Hoevenaers
Valkenswaard 15-04-1768
8 Johanna Valkenswaard 17-02-1722 Ongehuwd Valkenswaard 13-06-1748

Willem Willems (de Cleynen) van den Eynde en Elisabeth (Elsken) Martens verhuizen rond 1705 naar Valkenswaard, maar drie kinderen keren terug naar de goederen die zij nog in Asten bezitten.

Willem Willems van den Eynde is geboren te Someren op 12-12-1671 als zoon van Wilhelmus Willems en Maria Johannes Jacobs. Hij is op 10-05-1706 te Asten getrouwd met Maria Antony van Bussel, geboren te Asten op 26-04-1671 als dochter van Antonius Goort (Teunis) van Bussel en Catharina (Lyneke) Jansen (zie Antoniusstraat 8):

03

Het gezin van Willem Willems van den Eynde en Maria Antony van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 12-03-1707 Kind Asten ±1707
2 Johannes Asten 01-05-1708 Kind Asten ±1708
3 Godefridus Asten 29-09-1709 Kind Asten ±1709
4 Wilhelmus Asten 09-08-1711 Kind Asten ±1711
5 Catharina Asten 03-06-1713 Kind Asten ±1713
6 Jacomina Asten 29-01-1715 Kind Asten ±1715

Willem Willems van den Eynde erft een deel van het huis bij het overlijden van zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 165; 31-03-1723:
Joost Antonis van Bussel, Willem Willems van den Eynden man van Mary Antonis van Bussel, Goort Antonis van Bussel. Zij verdelen, de van hun vader, Antonis Goorts van Bussel, bij acte van afstand, verkregen goederen. Het betreft de goederen die hun vader verkregen heeft in zijn eerste huwelijk met Catalijn Janssen, als in het tweede huwelijk met Lysbet Goorts van den Ekelcamp. 1e lot krijgt Willem Willems het oude huis en de helft van het aangelag op Heusden 2 lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde weduwe Willem Loomans, ene einde de straat, andere einde Marcelis Daandels.
Op basis van het testament van Willem Willems van den Eynde en Maria Antonius van Bussel kunnen we concluderen dat hun kinderen jong zijn overleden:
Asten Rechterlijk Archief 117 folio 155 verso 18-08-1736:
Willem van den Eynde en Mary Toenis van Bussel, zijn vrouw, testeren. Al hun goederen komen aan de langstlevende van hen beide. Na hun beider overlijden gaan de goederen naar de naaste vrienden van testateurszijde, de kinderen van Jenneke getrouwd met Peeter Peeters en de kinderen van Mary getrouwd met Hendrick Aarts zijnde wijlen de zusters van de testateur, dat deselve hooft voor hooft en niet in de stammen ofte stacken d'eene helfte voor haere beyde naelatenschap dogh gereserveert de togt soo lange sij leven sullen. De andere helft bij de testatrices naaste vrienden in de stammen of stacken naementlijck Goort, Frans en Joost van Bussel en bij allen van een of anderen deselve representanten sijnde der testatatrice geheele en halve broeders in gelijcke deele de erfelijcke haeflijcke erfhaeflijcke en gerede goederen in vreede en eenigheyt verdeelen sullen. Indien de een of ander van de naaste vrienden het met deze dispositie niet eens is dat de selve van alles sal gefrustreert sijn en blijven. Zij legateren, na hun beider overlijden ƒ 100,- aan den Armen van Asten uit te betalen aan de provisoren van den Armen door de naeste vrienden voor zij tot scheiding en deling overgaan. De provisoren zullen de penningen goed en degelijk uitzetten en de intrest toe laten komen aan de naaste vrienden, indien een van hen in armoe zou geraken. De testateuren behouden voor zich het recht om na overlijden van een van hen dat de langstlevende over de gereede goederen kan disponeren in faveur van den Armen, zonder wetenschap van iemand.

Willem Willems van den Eynde is op 30-11-1740 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1746 blijkt de overgang van eigendom naar diens weduwe Maria Antonis van Bussel en later naar haar broers Goort, Joost en Frans:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 151 verso:
Nu Maria Antonis van Bussel.
Weduwe van de onderschreven ter togte 14-01-1741.
Willem Willems van den Eijnden.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 3-5-4.

Jaar Eigenaar nummer 35 Heusden Bewoners nummer 35 Heusden
1736 Willem van den Eijnden Willem van den Eijnden
1741 weduwe Willem van den Eijnde weduwe Willem van den Eijnde
1746 Goort, Joost en Frans van Bussel weduwe Jan van de Goor

Maria Antony van Bussel is op 31-12-1745 te Asten overleden en kort daarna wordt de erfenis getaxeerd door haar broer Goort:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 13 verso; 26-01-1746:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Antonis van Bussel overleden op 31-12-1745. Goort Antonis van Bussel is mede erfgenaam. Een huis, hof en aangelag 2 lopense.

Ongeveer anderhalf jaar later wordt de erfenis verdeeld en komen de namen van de kinderen van Willem Willems (de Cleynen) van den Eynde weer terug:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 161 verso; 29-06-1747:
Goort Antonis van Bussel, schepen, Joost Antonis van Bussel, Frans Antonis van Bussel, erven van Maria van Bussel. Mattijs van den Eynde, Francyn van den Eynde, jonge dochter wonende te Valkensweert mede voor Willem van den Eynde, Jan van den Eynde, Jenneke van den Eynde, haar broeders en zusters, wonende te Valkensweert. Peter Goort Canters man van Ida Peters Verheyen, Marcelis Aarts gehuwd met Maria Hendriks, wonende te Someren mede voor Aart Hendriks, zijn zwager, wonende te Meyl. Allen erven van wijlen Willem Willems van den Eynde. Zij verdelen de nagelaten goederen.
4e lot krijgt Mattijs van den Eynde een huis, hof en aangelag 2 lopense.

Het huis komt door aankoop van Mattijs van den Eynde van eerder genoemde Leonarda Jacobs Verberne geheel in zijn bezit:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 245 verso; 25-03-1752:
Leendertje Jacobs Verberne weduwe van Wouter de Groot, te Heusden, mede namens haar onmondige kinderen, om tot betaling der schulden van ondergenoemde goederen te komen en Hendrik van den Warenberg, wonende te Someren gehuwd met Jacomijn, dogter Wouter de Groot. Zij verkopen aan Mattijs van den Eynde een huis, schuur, schop, hof en aangelag met dries en land aaneen te Heusden 4½ lopense, ene zijde kinderen Jan Peter van Bussel, andere zijde en einde de straat, ene einde Peter Canters en anderen. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer andere; ƒ 1-2-0 per jaar aan het Huis van Asten. Verponding ƒ 1-06-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 205,-.

Mathijs Willems van den Eijnden is geboren te Valkenswaard rond 1708 en op 15-04-1731 te Deurne getrouwd met Petronella Joannis van Loon, geboren te Deurne op 25-09-1708 als dochter van Joannis Egberti van Loon en Leonarda Goorts Hoeben:

04

Het gezin van Mathijs Willems van den Eijnden en Petronella Joannis van Loon:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Deurne 11-11-1732 Kind Deurne ±1732
2 Anna Deurne 07-02-1740 Kind Deurne ±1740
3 Joannes Deurne 11-12-1742 Asten 22-01-1769
Maria F vd Nerenbeemt
Asten 17-02-1799
4 Wilhelmus Deurne 23-09-1745 Kind Deurne ±1745
5 Henricus Asten 02-06-1748 Asten 0 5-07-1778
Maria Jansen Lomans
Asten 15-12-1819

In 1753 worden de goederen van Willem Willems van den Eynde (hier de Cleynen genoemd) van zijn eerste huwelijk met Elisabeth Martens verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 107 verso; 10-12-1753:
Willem Slaats, getrouwd geweest met Maria, dochter Willem Willems de Cleynen en Mattijs van den Eynde, wonende alhier, Peter Hoevenaars getrouwd met Francyn Willem Willems den Cleynen en Willem van den Eynde, beiden wonende te Valkensweert zij mede namens Jan van den Eynde, te Haandel. Allen kinderen van Willem Willems de Kleyne en Elske Martens, beiden overleden en gewoond hebbende te Valkensweert. Zij hebben een scheiding en deling gemaakt van de onroerende goederen, die door hun ouders nagelaten zijn, en zowel te Asten als Valkensweert gelegen zijn. Echter omdat de goederen te Valkensweert toegewezen zijn aan de drie laatste comparanten worden nu alleen maar gedeeld de onroerende goederen te Asten en welke toegewezen zijn aan de twee eerste comparanten.
1e lot krijgt Willem Slaats land de Waterlaat 5 copse; groes den Brant 1 lopense. Verponding ƒ 1-1-00 per jaar. Bede ƒ 0-3-12 per jaar.
2e lot krijgt Mattijs van den Eynde land de Waterlaat 3 lopense 3 copse; land den Heycamp 1½ lopense; groes den Brant 2 lopense; groes de Wey 3 lopense. Verponding ƒ 4-6-4 per jaar. Bede ƒ 1-3-4 per jaar.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 en het huizenquohier over de periode 1751-1771 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis tot en met de aankoop door Mattijs van den Eynden, samen.

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 169 folio39:
Mattijs van den Eijnde bij koop 1752.
Leenartie dochtere van Jacob Goorts Verberne ondergeschreven. voor 1-1-2 in de volgende texten.
Jacob Goorts Verberne bij coop, loco Lijneken weduwe Rijnder Bernaerts met haere kinder en voor een gedeelte dese chijns á vijff stuivers, acht penningen.
Lijneken weduwe Reijnder Bernarts ondergeschreven met Bernart, Tijs, Willem, Marie ende Jenne, kinderen Rijnders Bernaerts.
Jacob Goorts Verberne voor de meer rest deses chijns ende Reijnder Bernaerts uyt hare huijsingen, hoffsteeden, landerijen, weijden, hoijenbeempden, soo ende gelijck die samen voor desen aen malcanderen hebben geweest ende in een hoeve bestaen ende nu int verscheijden bij hen worden beseten ende gebruijckt in grootte ende maeten als die onder Asten ter plaetsen op Heusden gestaen ende gelegen sijn. VI d.

Jaar Eigenaar nummer 35 Heusden Bewoners nummer 35 Heusden
1751 Mattijs van den Eijnde Mattijs van den Eijnde
1756 Mattijs van den Eijnde Mattijs van den Eijnde
1761 Mattijs van den Eijnde Mattijs van den Eijnde
1766 Mattijs van den Eijnde Mattijs van den Eijnde
1771 Mattijs van den Eijnde Mattijs van den Eijnde

Mathijs Willems van den Eijnden is hier aangesteld als collecteur van de verponding en de bede:

Asten Rechterlijk Archief 21 folio 21; 26-10-1761:
Mattijs van den Eynde en Tiele Slaats worden aangesteld als collecteurs der beede, 17-09-1761 - 1762 en verponding, 01-01-1762 - 31-12-1762. Tot collecteurs der Gemene Middelen, 01-10-1761 - 1762, worden aangesteld Cornelis Peters en Lambert Verheyden.

Petronella Joannis van Loon is op 21-11-1767 te Asten overleden en Mathijs Willems van den Eijnden is op 12-06-1773 te Asten overleden. In 1788 verdelen hun kinderen Jan en Hendrik de boedel:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 135; 09-06-1788:
Jan en Hendrik van den Eynden, gebroeders, verdelen hun vaste goederen. 2e lot krijgt Hendrik een huis, hof en aangelag te Heusden 2 lopense.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1776-1803 en bij de verpondingen van 1810 is zijn deze veranderingen opgetekend:

Jaar Eigenaar nummer 35 Heusden Bewoners nummer 35 Heusden
1776 Jan en Hendrik van den Eijnde Hendrik van den Eijnde
1781 Jan en Hendrik van den Eijnde Hendrik van den Eijnde
1798 Hendrik van den Eijnde Hendrik van den Eijnden
1803 Hendrik van den Eijnden Hendrik van den Eijnden

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 165:
Hendrik van den Eijnden bij deling 09-06-1788.
Jan en Hendrik van den Eijnden ¼ en sijne 5 kinderen uit huwelijk met wijlen Maria Lomans ¼ bij versterf 1788.
Nummer 35 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Hendrik Mathijs van den Eijnden:

Kadaster 1811-1832; E256:
Huis, schuur en erf, groot 02 roede 72 el, Middelste Heusden, klassen 9.
Eigenaar: kinderen Hendrik Mathijs van Eijnde.

05

06

Zoon Hendrik Mathijs van den Eijnden, geboren te Asten op 02-06-1748 is op 05-07-1778 te Asten getrouwd met Maria Jansen Loomans, geboren te Asten op 19-12-1753 als dochter van Johannes Lomans en Maria Henrici van Geffen (zie Koningsplein 16):

07

Het gezin van Hendrik Mathijs van den Eijnden en Maria Jansen Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 20-07-1779 Kind Asten 06-11-1779
2 Johannes Asten 11-10-1780 Asten 05-02-1830
Antonetta van Helmond
Asten 06-04-1856 zie 't Hoekske 2
3 Petronilla Asten 14-11-1781 Asten 11-10-1812
Johannes Wilhelmus van Heugten
Asten 07-02-1846 zie 't Hoekske 5 en Antoniusstraat 32
4 Johanna Asten 01-10-1783 Asten 27-01-1815
Theodorus van Heugten
Asten 31-05-1827
5 Anna Maria Asten 16-07-1785 Asten 09-02-1814
Johannis Kuijpers
6 Mattheus Asten 17-09-1786 Kind Asten 05-10-1794

Maria Jansen Loomans is op 10-04-1788 te Asten overleden en Hendrik Mathijs van den Eijnden is te Asten op 14-12-1819 overleden en het huis wordt overgenomen door dochter Johanna van den Eijnden, geboren te Asten op 01-10-1783. Zij is op 27-01-1815 te Asten getrouwd met Theodorus van Heugten, geboren te Asten op 29-01-1791 als zoon van Jan Hendriks van Heughten en Anna Martini Linden (zie Diesdonk 26). Johanna van den Eijnden is op 31-05-1827 te Asten overleden en Theodorus van Heugten is op 03-01-1857 te Asten overleden.

Zoon Hendrikus van Heugten, geboren te Asten 02-08-1821 neemt het huis over. Hij is op 17-04-1845 te Asten getrouwd met Joanna Maria Slaats, geboren te Asten op 18-07-1820 als dochter van Piet Willem Slaats en Wilhelmina Cornelis Kolen (zie Voormalig huis E306). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we hen tegen op huizingnummer D77 en vanaf 1869 nummer D100:

08

Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen Hendrikus van Heugten en Joanna Maria Slaats nog in het met achtereenvolgens huizingnummer D107 en D110:

09

Joanna Maria Slaats is op 17-02-1895 te Asten overleden en Hendrikus van Heugten is te Asten op 26-10-1899 overleden. Vanaf 1895 is zoon Theodorus van Heugten, geboren te Asten op 26-02-1851 de hoofdbewoner. Hij is op 25-10-1889 te Asten getrouwd met Hendrina Dielissen, geboren te Asten op 25-08-1863 als dochter van Egidius Dielissen en Johanna Maria Aarts (zie Leensel 14). Zij wonen ook over de periode 1900-1910 en 1910-1920 en in de periode 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer D131, D124 en D129, het laatste ook bekend staand als Antoniusstraat 18:

10

Dochter Johanna Maria van Heugten, geboren te Asten op 19-02-1895, heeft nog als overste van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Brazilië gewerkt. Meer dan wat er bij de foto rechts staat, heb ik tot dusverre niet kunnen achterhalen.

In die periode woont Francis van de Ven, geboren te Asten op 01-11-1860  als zoon van Leonardus van de Ven en Francisca van Heugten, bij hen in het huis. Hij kwam vanuit het dorp (zie Burgemeester Frenckenstraat 6) in een provisorische woning in de Peel wonen, maar die stortte in 1924 in, zoals bericht in het Nieuwsblad van het Noorden van 06-02-1924.

Francis van de Ven verhuist in 1927 naar Eimericus Aarts (zie Antoniusstraat 47). Theodorus van Heugten en Hendrina Dielissen verhuizen in rond diezelfde tijd naar Antoniusstraat 15 (zie Voormalig huis E1926a) en dochter Petronella van Heugten, geboren te Asten op 21-01-1904, komt daarna in het huis op de Antoniusstraat 18 wonen. Zij is te Asten op 11-02-1927 getrouwd met Johannes Leenders, geboren te Asten op 23-11-1901 als zoon van Antonie Leenders en Antonetta Vervoordeldonk.

11

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen Johannes Leenders en Petronella van Heugten met hun gezin in het huis in de Antoniusstraat 18:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-10-1935 en van 03-06-1942 de geboortes van dochter Johanna en zoon Johannes:

13 14

Petronella van Heugten is op 17-11-1944 te Asten overleden en Johannes Leenders wordt in 1947 getroffen door de grote brand. Het huis is in 1947 door brand verwoest en daarna weer opgebouwd op de plaats van de huidige Antoniusstraat 12, waar nog steeds een familie Leenders woont. Hieronder met streetview het huis op de Antoniusstraat 12:

15

Johannes Leenders is op 21-11-1974 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jacob Verberne Asten 17-05-1658 Antonis de Groot
1713 Lindertje Jacobs Verberne Daendel Peters
Heusden huis 35
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem van den Eijnden Someren 12-12-1671 Willem van den Eijnden Someren 12-12-1671
1741 weduwe Willem van den Eijnde Asten 26-04-1671 weduwe Willem van den Eijnde Asten 26-04-1671
1746 Goort, Joost en Frans van Bussel Asten 13-08-1684 weduwe Jan van de Goor Someren 08-07-1710
1751 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708
1756 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708
1761 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708
1766 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708
1771 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708 Mattijs van den Eijnde Valkenswaard ±1708
1776 Jan en Hendrik van den Eijnde Deurne 11-12-1742 Hendrik van den Eijnde Asten 02-06-1748
1781 Jan en Hendrik van den Eijnde Deurne 11-12-1742 Hendrik van den Eijnde Asten 02-06-1748
1798 Hendrik van den Eijnde Asten 02-06-1748 Hendrik van den Eijnden Asten 02-06-1748
1803 Hendrik van den Eijnden Asten 02-06-1748 Hendrik van den Eijnden Asten 02-06-1748
Kadasternummer E256
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E256 1832 Theodorus van Heugten Asten 29-01-1791
Antoniusstraat 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1819 Hendrik van den Eijnden Asten 06-02-1748 met kinderen 15-12-1819
1819-1827 Johanna van den Eijnden Asten 01-10-1783 Theodorus van Heugten Asten 29-01-1791 31-05-1827
1827-1857 Theodorus van Heugten Asten 29-01-1791 met kinderen 03-01-1857
1857-1865 Hendrikus van Heugten Asten 02-08-1821 Johanna Maria Slaats Asten 19-07-1820
D77 1859-1869 Hendrikus van Heugten Asten 02-08-1821 Johanna Maria Slaats Asten 19-07-1820
D100 1869-1879 Hendrikus van Heugten Asten 02-08-1821 Johanna Maria Slaats Asten 19-07-1820
D107 1879-1890 Hendrikus van Heugten Asten 02-08-1821 Johanna Maria Slaats Asten 19-07-1820
D110 1890-1895 Hendrikus van Heugten Asten 02-08-1821 Johanna Maria Slaats Asten 19-07-1820 26-10-1899
D110 1895-1900 Theodorus van Heugten Asten 26-02-1851 Hendrina Dielissen Asten 25-08-1863
D131 1900-1910 Theodorus van Heugten Asten 26-02-1851 Hendrina Dielissen Asten 25-08-1863
D124 1910-1920 Theodorus van Heugten Asten 26-02-1851 Hendrina Dielissen Asten 25-08-1863
D129 1920-1930 Theodorus van Heugten Asten 26-02-1851 Hendrina Dielissen Asten 25-08-1863 Antoniusstraat 5
18 1930-1938 Johannes Leenders Asten 22-11-1901 Petronella van Heugten Asten 21-01-1904

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 12 april 2024, 12:59:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen