logo

De Vonder Homepagina


Antoniusstraat 28 en 30

Johannes Jansen Roymans is geboren te Asten op 15-06-1644 als zoon van Johannes Laurenti et Johanna Francisci. Hij is op 04-03-1685 te Asten getrouwd met Johanna Michiels (Gielen), geboren te Asten op 03-03-1651 als dochter van Michael Petri en Antonia:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Joanna Michiels; testes idem immediato supra.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen et Joanna Michiels; getuigen als direct hierboven.

01

Het gezin van Johannes Jansen Roymans en Johanna Gielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 05-01-1691 Asten 03-11-1709
Henrica Jan Frans Berckers
Asten 26-09-1747
2 Franciscus Asten 10-11-1693 Kind Asten ±1693
3 Maria Asten 09-11-1696 Asten 20-01-1718
Willem Jansen
Asten 28-02-1740
Marcelis Dirks van Heugten
Asten ±1743 zie Antoniusstraat 6
4 Petronella Asten 08-07-1701 Kind Asten ±1701
5 Johannes Asten 04-11-1705 Asten 27-11-1726
Joanna Jansen
Asten 07-03-1740
6 Johanna Asten 23-11-1708 Kind Asten ±1708

Bij de verpondingen van 1709 is Johannes Jansen Roymans in het bezit van dit huis in de Middelste Heusden:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 20 verso:
Jan Janssen. ƒ 4-6-2.

Johannes Jansen Roymans is rond 1713 te Asten overleden en Johanna Michiels (Gielen) en haar aanstaande man Hendricus Aert Wolfs moeten een staat en inventaris opmaken voor hun onmondige kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 1 verso; 25-11-1713:
Hendrick Aerts getrouwd geweest met Jenneke Huyberts, verklaart, in conformiteit van het 53e artikel van het Egtreglement 1656 en opgevolgd placcaat van 3 april 1708, verplicht te zijn, voor de voltrekking van zijn aanstaande tweede huwelijk, ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen van hen en wijlen zijn vrouw, te maken een staat en inventaris van de erffmeubilaire goederen en effecten als aan comparant, ter togte, ende aan sijne voornoemde kinderen ten erfregt competerende sijn.
Roerende goederen: een bed met veren, hoofdpeluw, twee kussens en een witte wollen deken, een eiken kist, een baktrog, een sigt een seysse een ackx, een koeketel, een kleine ketel, een haal en tang.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 3; 25-11-1713:
Jenneke Gilens gehuwd geweest met Jan Jansen, maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen onder andere:
Onroerende goederen: een huis, en aangelag bestaande uit groes en land op Heusden 10 lopense.
Roerende goederen: 1 ploeg, 1 eg, 1 hoge en 1 lage kar, 1 baktrog, 1 ijzeren moespot, 1 ijzeren papketel, 1 koeketel, 1 haal en tang, 2 kisten, 1 bed en toebehoren, 1 stand en tobbe, 1 melkton, 2 schaepkens, schop, riek, schoep, hark, sigt en seysse.
Kantlijn: Op 08-09-1733 compareerde Maria Jansen weduwe van Willem Jan Wilten, wonende te Someren en Hendrick Aert Wolf weduwnaar van Jenneke Gielen. Zij verklaren, in der minne en door tussenspreken van goede mannen, wederzijds voldaan te zijn van deze nevenstaande inventaris en van al hetgene sij of hij de voorschreven Jenneke Gielen ten behoeve van haar voorkinderen heeft nagelaten.

Johanna Michiels (Gielen) is op 26-11-1713 te Asten hertrouwd met Henricus Aert Wolfs, geboren te Asten op 27-04-1679 als zoon van Aert Jansen Wolfs en Maria Hendrix en weduwnaar van Johanna Huyberts, geboren te Asten op 02-01-1660 als dochter van Huybert Hendrickx en Godefrida Henrici Bastiaans (zie Voormalig huis E1033):

02

Uit dit huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren. De kinderen uit haar eerdere relatie met Johannes Jansen Roymans wonen samen met de kinderen uit het eerdere huwelijk van Henricus Aerts Wolfs en Johanna Huyberts, gesloten te Beek en Donk op 17-06-1703:

Contraxerunt matrimonio Henricus Aerts et Johanna Huijberts; coram me Renero van der Putten parocho Arnoldo Janssen et Theodoro Peeters testibus.

Huwelijkscontract tussen Henricus Aerts en Johanna Huijberts; voor mij Renero van der Putten pastoor, Arnoldo Janssen en Theodoro Peeters getuigen.

03

Het gezin van Henricus Aerts Wolfs en Johanna Huyberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-05-1704 ±1729 Asten 12-01-1757
2 Hubertus Asten 17-11-1705
3 Maria Asten 13-04-1707
4 Franciscus Asten 23-10-1708
5 Antonius Asten 14-03-1710 Asten 18-08-1743
Maria Dirks van Heugten
Asten 01-12-1756 zie Voormalig huis G493
6 Petronella Asten 02-10-1711 Asten 22-01-1747
Petrus Doense

Johanna Huyberts is op 06-11-1712 te Asten overleden.

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van een kind van Johannes Jansen Roymans:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 73:
't onmondigh kint van Jan Jansse. In de bede ƒ 0-13-14.

Johanna Michiels (Gielen) is op 01-05-1733 te Asten overleden en Henricus Aerts Wolfs, die in onderstaande acte ook Claus wordt genoemd, is op 31-10-1734 voor een derde maal getrouwd met Johanna Hendricks, geboren te Asten op 14-06-1705 als dochter van Henricus Huijbers en Anna Jansens (zie Wolfsberg 62):

Juncti sunt matrimonio Hendrick Aert Claus et Joanna Hendricks; testes Hendrick Janssen et Ida Jan Claus.

In huwelijkse echt gebonden Hendrick Aert Claus en Joanna Hendricks; getuigen Hendrick Janssen en Ida Jan Claus.

04

Uit dit huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren en voor dit derde huwelijk moet Henricus Aerts Wolfs een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 80 verso; 22-10-1734:
Hendrik Aarts, laatst weduwnaar Jenneke Gielis maakt ten hoeve van zijn drie onmondige kinderen, uit zijn huwelijk met Jenneke Huyberts, een staat en inventaris. Hij wil in derde huwelijk treden met Jenneke Hendrix, jonge dochter.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 3 lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde de hei; land in de Loverbosch 1 lopense 45 roede; groes int Lindert 1 lopense. Hij heeft sinds de laatst gemaakte inventaris de dato 25-11-1713 voor het aangaan van zijn tweede huwelijk met Jenneke Huyberts, geen goederen meer bijgekregen.

Deurwaarder Gerrit van Riet neemt de onroerende goederen van Henricus Aerts Wolfs in beslag:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 149 verso; 04-06-1736:
Gerit van Riet, vorster, neemt namens Pieter de Cort, wegens verschuldigde borgemeesterslasten, Sint Jan 1733-1734, in arrest de vaste goederen van Hendrik Aart Wolfes ter somme van ƒ 3-12-04.

Henricus Aerts Wolfs en Johanna Hendricks verhuizen naar de Achterbosch op Voordeldonk en later weer terug naar Heusden (zie Voormalig huis E282):

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 149; 26-10-1739:
Peter Janse van de Vorst geeft in huur aan Hendrik Aarts huis, schuur, stal, schop, hof, aangelag, land en groes op Voordeldonk. De goederen zijn reeds in gebruik bij de huurder. Huurtermijn 10 jaar met 5 jaar te scheiden, na behoorlijke opzegtermijn. Reparatiekosten voor rekening verhuurder. De huurder levert 2 vijm dakstro per jaar boven de huurgelden, alsmede zal hij de wanden met luyken en lijmen naar behoren moeten onderhouden. Belastingen zijn voor rekening huurder. Groespagt off voorlijff 6 gulden per jaar; coornpagt 6 vat rogge per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 151; 15-11-1739:
Michael van Nieuwstadt, procureur, te Helmont, laat publiek verkopen de vaste goederen van Peter Janse van de Vorst, hoevenaar van de Agterbosch te weten een helft in huis, schuur, schop en landerijen de helft van de landerijen der hoeve de Lensdonck. Zoals in gebruik bij Peter Janse van de Vorst: huis, schuur en landerijen, zoals in huur en gebruik bij Hendrik Aarts. huis, schuur en landerijen, zoals in huur en gebruik bij Mattijs Haasen.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 5; 15-03-1740:
Michael van Nieuwstad, te Helmont, verkoopt aan Hendrik Aarts, als gebruiker huis, hof en aangelag met land en groes op Voordeldonk. Deze goederen zijn verkoper aangekomen bij transport de dato 06-01-1740. Belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 80,-. Hendrik Aarts blijft schuldig ƒ 55,- à 4%.

Henricus Aerts Wolfs is op 22-02-1750 te Asten overleden.

In het huis komt wonen zoon Johannes Aart Wolfs (Claus), geboren op 25-05-1704 te Asten uit het eerste huwelijk van Henricus Aert Wolfs en Johanna Peeter Huyberts. Hij is getrouwd, maar zijn gezinsreconstructie is vooralsnog niet duidelijk. Het gezin van Johannes Aart Wolfs (Claus):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1730 Asten 01-10-1758
Martinus Willem Slaats
Asten 01-02-1788

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1756 staat het huis op naam van Johannes Aart Wolfs (Claus) en wordt het huis door hem bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 143 verso:
Jan Aart Wolfs.
Huijs, hoff en aangelagh. 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 24 Heusden Bewoners nummer 24 Heusden
1736 Jan Aart Wolfs Jan Aart Wolfs
1741 Jan Aart Wolfs Jan Aart Wolfs
1746 Jan Aart Wolfs Jan Aart Wolfs
1751 Jan Aart Wolfs Jan Aart Wolfs
1756 Jan Aart Wolfs Jan Aart Wolfs

Johannes Aart Wolfs (Claus) vervult in die tijd ook bestuurlijke taken als setter en collecteur:

Resolutieboek III-4, Inventaris nummer 15 deel 4; 21-06-1738:
Eed der setters.
Wij belooven en zweeren als zetters van Sint Jan 1738 tot sint Jan 1739 des versogt sijnde de gemeente te sullen voorstaan en ons gedraagen als na behooren, soo waarlijk mogt haar God almagtig helpen, op huijden den een en twintigsten junij 17 C agt en dertig soo hebben Jacob Joosten van Hugten en Jan Aart Wolfs als setters over den voorschreve jaare 1738 geeligeert sijnde den behoorlijken eed gedaan en afgelegt, ten overstaan van schepenen desen onderteekent op dato als boven. Michiel van de Cruijs, Jan van Hellemont. Mij present Jacobus Lozecaat, secretaris.

Resolutieboek III-4, Inventaris nummer 15 deel 5; 28-09-1738:
Vergaderinge gehouden den 28 september 1739.
Op dato als voor is door schepenen tot collecteurs der gemeene middelen ingaande met den eerste october 1739 aangestelt Jan Aart Wolfs en Frans Claasse Verhees, twelk haar door den vorster alhier op den 30e deser is aangezeijt, en dat aan deselve binne behoorlijken tijt de collectboeken ter hand zal worden gestelt.

Johannes Aart Wolfs (Claus) is op 12-01-1757 te Asten overleden.

Dochter Maria Jan Aart Claus is geboren te Asten rond 1730 en op 01-10-1758 te Asten getrouwd met Martinus Willem Slaats, geboren te Asten op 12-02-1734 als zoon van Wilhelmus Jan Slaets en Maria Willems van den Eynde:

04a

Het gezin van Maria Jan Aart Claus en Martinus Willem Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 17-10-1759 Asten 12-02-1797
Willibrordus Wilberts van Bussel
Asten 21-03-1819
2 Catharina Asten 01-01-1762 Kind Asten ±1762
3 Johannes Asten 01-01-1762 Vlierden
4 Wilhelmina Asten 07-08-1764 Someren 01-105-1796
Christiaan van de Goor
Someren 11-06-1831
5 Leonardus Asten 05-11-1766 Kind Asten ±1766

In het huizenquohier over de periode 1761-1803 is Martinus Willem Slaats eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 24 Heusden Bewoners nummer 24 Heusden
1761 Martinus Slaats Martinus Slaats
1766 Martinus Slaats Martinus Slaats
1771 Martinus Slaats Martinus Slaats
1776 Martinus Slaats Martinus Slaats
1781 Martinus Slaats Martinus Slaats
1798 Martinus Slaats Martinus Slaats
1803 Martinus Slaats Martinus Slaats

Maria Jan Aart Claus is op 01-02-1788 te Asten overleden en Martinus Willem Slaats is te Asten op 12-10-1803 overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis aan de man van Johanna Maria Slaats toekomt:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 63; 30-11-1803:
Jan Martinus Slaats, wonende te Vlierden, Christiaan van de Goor man van Willemina Martinus Slaats, wonende te Someren en Wilbert Wilberts van Bussel man van Maria Martinus Slaats. Kinderen van wijlen Martinus Slaats en Maria Jan Claus. Zij verdelen, de op heden aan hen, bij acte van renuntiatie, aan hen toegekomen ouderlijke goederen. 3e lot krijgt Wilbert Wilberts van Bussel een huis, hof en aangelag, te Heusden 1 lopense.

Dochter Johanna Maria Slaats is geboren te Asten op 17-10-1759 en op 12-02-1797 te Asten getrouwd met Willibrordus Wilberts van Bussel, geboren te Asten op 10-03-1756 als zoon van Willibrordus Petri van Bussel en Johanna Joosten (zie Busselseweg 5):

04b

Het gezin van Johanna Maria Slaats en Willibrordus Wilberts van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willibrordus Asten 13-05-1798 Asten 06-07-1820
Wilhelmina van den Heuvel
Asten 17-11-1846

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Willibrordus Wilberts van Bussel:

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 159:
Wilbert Wilbers van Bussel nomen uxoris bij deling 30-11-1803.
Maria Janse Claus weduwe bij versterf 1803 ½ en Jan, Jennemaria en Willemina kinderen ½.
Martinus Slaats.
Nummer 24 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Willibrordus Wilberts van Bussel is op 01-03-1817 te Asten overleden en Johanna Maria Slaats is te Asten op 21-03-1819 overleden. Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is zoon Wilbert Wilbert van Bussel eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; E292:
Huis en erf, groot 04 roede 50 el, Middelste Heusden, klassen 9.
Eigenaar: Wilbert Wilbert van Bussel.

05

06

Zoon Wilbert Wilbert van Bussel is geboren te Asten op 13-05-1798. Hij is op 06-07-1820 te Asten getrouwd met Wilhelmina van den Heuvel, geboren te Deurne op 27-10-1793 als dochter van Francis van den Heuvel en Johanna Dirkx. Het gezin van Wilbert Wilbert van Bussel en Wilhelmina van den Heuvel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 22-09-1821 Asten 24-01-1845
Joannes Haasen
Asten 08-01-1894 Heusden
2 Johannes Asten 08-05-1823
3 Johanna Maria Asten 01-11-1824 Asten 31-01-1851
Gijsbertus Roijmans
Asten 05-01-1901 Voreldonk
4 Wilbert Asten 12-08-1828 Asten 22-01-1864
Johanna Maria Martens
Asten 07-09-1917
5 Francisca Asten 26-02-1831 Asten 19-03-1857
Judocus Bukkems
Asten 16-11-1909 zie Achterbos 12
6 Joannes Asten 22-12-1833 Ongehuwd Asten 14-08-1897 Heusden
7 Catharina Asten 04-05-1836 Asten 28-02-1870
Martinus Berkers
Asten 22-06-1874
Wilhelmus Wijlaars
Asten 12-06-1911 zie Voormalig huis B97

Wilbert Wilbert van Bussel is op 17-11-1846 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Wilhelmina van den Heuvel tegen op huizingnummer D94:

07

Wilhelmina van den Heuvel is op 24-11-1868 te Asten overleden en haar zoon Wilbert van Bussel, geboren te Asten op 12-08-1828 neemt het huis over. Hij is op 22-01-1864 te Asten getrouwd met Johanna Maria Martens, geboren te Asten op 23-02-1833 als dochter van Antonie Martens en Maria Verheijen. Het huizingnummer van het huis is na 1869 nummer D124 en ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D129:

08

In 1898 verkopen ze de boerderij, zoals is te lezen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1898 en in 1899 verhuizen ze naar een ander huis in Heusden D107a:

09

Het huis komt het huis in bezit van Peter Aarts, geboren te Asten op 17-09-1868 als zoon van Gerardus Aarts en Wilhelmina van de Bogaart. Hij is op 03-02-1899 te Asten getrouwd met Johanna Maria Koolen, geboren te Asten op 08-03-1874 als dochter van Petrus Koolen en Willemijn Hurkmans (zie Antoniusstraat 1). Zij verhuizen kort daarna naar een ander huis in Heusden (zie Antoniusstraat 6).

Zijn broer Gerardus Aarts, geboren te Asten op 07-07-1873 als zoon van Gerardus Aarts en Wilhelmina van de Bogaart, neemt het huis over. Hij is op 31-01-1902 te Asten getrouwd met Godefrida Berkers, geboren te Asten op 11-04-1875 als dochter van Antonius Berkers en Antonia van Loon. Over de periode 1900-1910 is het huizingnummer van het huis D151:

10

Godefrida Berkers overlijdt te Asten op 01-02-1905 en Gerardus Aarts is op 26-01-1906 te Asten hertrouwd met Anna Elisabeth van Heugten, geboren te Asten op 21-12-1865 als dochter van Willem van Heugten en Johanna Verheijen. Zij wonen ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 met hun gezin in het huis met huizingnummer D143 en D147 respectievelijk, tot zijn vertrek in 1921 naar 's-Hertogenbosch, alwaar hij op 06-11-1925 overlijdt:

11

Dochter Godefrida Aarts, geboren te Asten op 02-01-1907 is op 20-04-1928 te Asten getrouwd met Petrus Antonius (Piet) Santegoeds, geboren te Helmond op 18-02-1901 als zoon van Petrus Santegoeds en Antonetta Meulendijks. Het adres staat dan bekend als Antoniusstraat 46:

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen Petrus Antonius (Piet) Santegoeds en Godefrida Aarts met hun kinderen en schoonmoeder Anna Elisabeth van Heugten in het huis in de Antoniusstraat 46:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-05-1928 de binnenkomst van Piet Santegoeds in Asten en in diezelfde krant van 19-01-1929 de geboorte van zoon Antonius:

14 15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-03-1935 de geboorte van dochter Anna en in diezelfde krant van 29-02-1940 de geboorte van dochter Antonia:

16 17

Anna Elisabeth van Heugten is op 05-06-1947 te Asten overleden, Petrus Antonius (Piet) Santegoeds is op 16-09-1984 te Deurne overleden en Godefrida Aarts is te Asten op 23-01-1994 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18

19

Ongeveer op de plaats van het huis is in 1988 een nieuw dubbel woonhuis gebouwd met de adressen Antoniusstraat 28 en 30, waarvan hieronder met streetview een opname:

20

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Johannes Jansen Roymans Asten 15-06-1644 Johannes Jansen Roymans Asten 15-06-1644
1713 Henricus Aert Wolfs Asten 27-04-1679 Henricus Aert Wolfs Asten 27-04-1679
Heusden huis 24
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704
1741 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704
1746 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704
1751 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704
1756 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704 Jan Aart Wolfs Asten 25-05-1704
1761 Martinus Slaats Asten 12-02-1734 Martinus Slaats Asten 12-02-1734
1766 Martinus Slaats Asten 12-02-1734 Martinus Slaats Asten 12-02-1734
1771 Martinus Slaats Asten 12-02-1734 Martinus Slaats Asten 12-02-1734
1776 Martinus Slaats Asten 12-02-1734 Martinus Slaats Asten 12-02-1734
1781 Martinus Slaats Asten 12-02-1734 Martinus Slaats Asten 12-02-1734
1798 Martinus Slaats Asten 12-02-1734 Martinus Slaats Asten 12-02-1734
1803 Martinus Slaats Asten 12-02-1734 Martinus Slaats Asten 12-02-1734
Kadasternummer E292
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E292 1832 Wilbert van Bussel Asten 13-05-1798
Antoniusstraat 46
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Antonij Hoeben Deurne 11-12-1748 Maria Aart Vrijnsen Asten 01-10-1738 04-05-1805
1805-1816 Antonij Hoeben Deurne 11-12-1748 met kinderen 10-12-1816
1816-1826 Godefridus Hoeben Asten 09-02-1776 met broer en zus naar Wolfsberg
1826-1846 Wilbert van Bussel Asten 13-05-1798 Wilhelma van den Heuvel Asten 26-10-1793 17-11-1846
1846-1859 Wilhelma van den Heuvel Asten 26-10-1793 weduwe van Bussel
D94 1859-1869 Wilhelma van den Heuvel Asten 26-10-1793 weduwe van Bussel 24-11-1868
D124 1869-1879 Wilbert van Bussel Asten 12-08-1828 Johanna Maria Martens Asten 23-02-1833
D129 1879-1890 Wilbert van Bussel Asten 12-08-1828 Johanna Maria Martens Asten 23-02-1833
D129 1890-1899 Wilbert van Bussel Asten 12-08-1828 Johanna Maria Martens Asten 23-02-1833 naar D107a
D129 1899-1900 Peter Aarts Asten 17-09-1868 Johanna Maria Koolen Asten 08-03-1874
D151 1900-1902 Peter Aarts Asten 17-09-1868 Johanna Maria Koolen Asten 08-03-1874
D151 1902-1905 Gerardus Aarts Asten 07-07-1873 Godefrida Berkers Asten 11-04-1875 01-02-1905
D151 1906-1910 Gerardus Aarts Asten 07-07-1873 Anna Elisabeth van Heugten Asten 21-12-1865
D143 1910-1920 Gerardus Aarts Asten 07-07-1873 Anna Elisabeth van Heugten Asten 21-12-1865
D143 1920-1921 Gerardus Aarts Asten 07-07-1873 Anna Elisabeth van Heugten Asten 21-12-1865 naar 's-Hertogenbosch
D147 1921-1928 Peter Santegoeds Helmond 18-02-1901 Godefrida Aarts Asten 02-01-1907
D147 1928-1930 Peter Santegoeds Helmond 18-02-1901 Godefrida Aarts Asten 02-01-1907
46 1930-1938 Peter Santegoeds Helmond 18-02-1901 Godefrida Aarts Asten 02-01-1907

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 29 januari 2023, 14:27:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen