logo

De Vonder Homepagina


Antoniusstraat 32

Een huis is in eigendom van Dirck Coppens en wordt bewoond door vermoedelijk diens zoon Jan Dircx en later door kleinzoon Lindert Janse Dircx:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31:
Dirck Coppens en Jan Dircx.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 14 verso:
Dierck Coppens.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 67 verso:
14-01-1736 nu Lindert Jansen.
Dirck Coppens. In de bede ƒ 1-17-0.

Ook volgens de hoofdgeldlijst is Lindert Janse Dircx met zijn gezin bewoner van het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Lindert Jansse, Hijlke de vrouw.
Dirck en Grietje.

In het archief van Asten vinden we wel dat een rente in beslag wordt genoemd op naam van Jan Dircx en de erven van Dirck Coppens:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 36 verso; 04-06-1714:
Willem de Wit, deurwaarder, dewelcke uyt cragte van mandement van arrest en daagsel met de clausule van evictie, geimpetreert bij Antony van Tongeren, inwoonder tot leege Mierde in arrest neemt een soodanige rente als de erven Susanna van deer Weegen nog onverdeelt sijn posseerende ten lasten van Marten Jansen, Jan Dircx en de erven Dirck Coppens om daaraan te verhalen ƒ 500,-.

Lindert Jansen Dirx is geboren te Asten op 22-05-1682 als zoon van Johannes Dierx en Margaretha Linders van Heuchten (zie Voormalig huis E282). Hij is op 10-08-1710 te Asten getrouwd met Jenneke Laurenssen, geboren te Liessel rond 1687. Na haar overlijden te Asten rond 1711 is Lindert Jansen Dirx te Asten op 05-01-1714 hertrouwd met Helena Meuijsen, geboren te Asten op 29-01-1690 als dochter van Bartholomeus Peeters Coolen en Anna Hendrix:

Juncti sunt matrimonio con dispensation in 3e grado equali consanguinidad Leonardus Janse et Helena Meuijsse; testes Marcellus Fransse van Bussel et Helena Martens.

In huwelijkse echt gebonden met vrijstelling voor derde graads bloedverwantschap Leonardus Janse en Helena Meuijsse; getuigen Marcellus Fransse van Bussel en Helena Martens.

01

De gezinnen van Lindert Jansen Dirx (van Hugten) met Jenneke Laurenssen en met Helena Meuijsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 04-06-1711 Kind Asten ±1711
2 Margareta Asten 12-06-1714 Ongehuwd Asten 17-01-1783
3 Theodorus Asten 16-05-1716 Kind Asten ±1716
4 Johannes Asten 15-06-1718 Lierop 29-01-1747
Anna Petrus Hermans
Lierop 27-02-1792
5 Anna Asten 22-10-1723 Asten 09-06-1748
Luycas van der Loo
Asten 20-07-1782
6 Ida Asten 22-06-1726 Asten 22-10-1752
Arnoldus Francis Vrients
Asten 07-05-1785 zoon Francis
zie Voormalig huis G613
7 Johanna Asten 07-09-1729 Asten 30-01-1763
Theodorus Dirks van Someren
Asten 12-01-1765 zie Antoniusstraat 47
8 Wilhelmus Asten ±1731 Asten 02-06-1765
Henrica Johannes Slaets
Asten 25-04-1800

* kind uit het eerste huwelijk

In het archief van Asten wordt de afkomst van Helena Meuijsen beschreven:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 208 verso; 17-12-1716:
Leendert Jan Dircx getrouwd met Heylke, dochter Meuwis Peeter Coolen, welke Heylke is van regte bloede van Johan van Berkel en diens vrouw, zij komt alzo in aanmerking van het legaat door van Berkel en zijn vrouw ingesteld.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 224 verso 23-04-1717:
Certificaat voor Heylken, dochter Meuwis Peeter Colen, getrouwd met Leendert Jan Dircx en Peeternel Jan Colen getrouwd met Michiel Willems nichten van elkaar en kleindochters van Peeter Colen en alzo verwant in regten bloede aan wijlen Alegonda Colen getrouwd geweest met Johan van Berkel. Zoals ons verklaart is door Jacob Peeter Roymans en Mattijs Janssen wonende alhier. En dat Bartholomeus Peeters, vader is van Heylken voorschreven en oom van Peeternel Jan Colen. Jacob Peeters is oom van Heylke voorschreven en Peeternel Jan Colen. Welke Bartholomeus Peeters en Jacob Peeters nog in leven zijn, wonende alhier, en zonen van wijlen Peeter Meuwisse en Peerke, dochter Jan Daniels Colen door ordonnantie van Peeter van den Broeck, als gewezen provisoor der fondatie van Aleydis of vrouw van van Berckel een sekere som van penningen hebben genoten zoals ons gebleken is uit sekere bescheden en documenten.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 is Lindert Jan Dircx tot zijn overlijden te Asten op 12-10-1744 en daarna is Helena Meuijsen eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 142:
Lindert Jan Dirx. Huijs, hoff en aangelagh 2½ lopense. In de bede ƒ 1-17-0.

Jaar Eigenaar nummer 22 Heusden Bewoners nummer 22 Heusden
1736 Lindert Jan Dircx Lindert Jan Dircx
1741 Lindert Jan Dircx Lindert Jan Dircx
1746 weduwe Leendert Jan Dirks weduwe Leendert Jan Dirks
1751 weduwe Leendert Jan Dirks weduwe Leendert Jan Dirks
1756 weduwe Leendert Jan Dirks weduwe Leendert Jan Dirks
1761 weduwe Leendert Jan Dirks weduwe Leendert Jan Dirks

Helena Meuijsen is op 15-01-1765 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in bezit van Willem Leenders van Hugten:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 58 verso; 19-03-1765:
Gezien, het request van Jan Leenders van Hugten, te Lierop, Willem Leenders van Hugten, Margriet Leenders van Hugten, Anna Leenders van Hugten weduwe Luycas van der Loo en Arnoldus Vrients getrouwd met Ida Leenders van Hugten. Allen kinderen en erven van hun moeder, Heylke weduwe Leendert Dirks van Hugten half januari laatstleden hier overleden. Alsmede Dirk Jansen getrouwd geweest met Jenneke Leenders van Hugten als vader van zijn twee onmondige kinderen met name Dirk en Leendert. Zij zijn ieder voor 1⁄6e deel erfgenaam van wijlen hun moeder betreffende ondermeer huis, schuur, stal, hof en aangelag te Heusden 2½ lopense; land den Heycamp 2 lopense; land de Quaybraak 3 lopense; land de Varsenacker 1½ lopense; groes het Ven 3 lopense; groes den Brant 3 lopense; groes het Busvelt 2 lopense; groes het Weyvelt 4 lopense. De goederen zijn allodiaal en belast met 3 vat rogge per jaar aan Jan Heere en meer andere. En zo zij vermenen met nog enkele renten van zeker ƒ 200,-. Echter niet wetende aan wie en hoe lang ten achteren. Zij zijn beducht hierover nog aangesproken en mogelijk opgewonnen worden. Aan roerende goederen bestaat de nalatenschap ondermeer uit vier koeien, een os, drie jonge beesten, 25 vat rogge, 20 vat boekweit, twee bedden toebehorende aan Margrieta, vier stoelen. Aan schulden ondermeer aan Margriet, de dochter ƒ 80,-; aan diverse schuldenaren ƒ 170,-. Totaal ƒ 250,-. Dit is ook ongeveer de waarde van de gehele nalatenschap. Er is over gesproken om het geheel te verkopen en daarmee de schulden te betalen. Willem en Margriet zijn echter niet genegen dit te doen, mede omdat zij al die jaren bij hun moeder gewoond hebben en speciaal Willem nog gaarne in het huis zou blijven wonen. Er is daarom een accoord gemaakt dat Willem de gehele nalatenschap overneemt met alle kosten en lasten vandien en aan ieder der erfgenamen ƒ 20,- uitkeert. Zij vragen, ten behoeve van de onmondigen, toestemming. Naschrift: Fiat. Opmerking de vader van de twee onmondige kinderen, Dirk Jansen, wordt ook genaamd Dirk Dirks van Someren.

Willem Leenders van Hugten is geboren te Asten rond 1731 en is op 02-06-1765 te Asten getrouwd met Henrica Johannes Slaets, geboren te Asten op 31-03-1736 als dochter van Johannes Jan Slaets en Johanna Dirck van Heugten:

02

Het gezin van Willem Leenders van Hugten en Henrica Johannes Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 12-03-1766 Kind Asten ±1766
2 Helena Asten 29-08-1767 Asten 01-09-1793
Pieter Wilbert van Bussel
Asten 16-09-1804
Francis Meulendijks
Asten 05-10-1821
3 Johannes Asten 14-09-1769 Asten 30-01-1803
Ida Jan Kanters
Asten 11-10-1812
Petronella van den Eijnden
Asten 25-04-1823 zie Antoniusstraat 12 en 't Hoekske 5
4 Johanna Maria Asten 12-01-1772 Asten 21-02-1802
Hendrik Hendrik van Bussel
Asten 20-06-1845 zie Behelp 2A
5 Theodorus Asten 11-11-1774 Nederweert 20-04-1804
Johanna Maria Sieben
Asten 29-09-1805
Anna Goort Slaats
Asten 17-03-1821
6 Lucas Asten 01-05-1778 Kind Asten ±1778

Willem Leenders van Hugten heeft nog een schuld openstaan:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 141 verso; 10-11-1785:
Willem Leenders van Hugten is schuldig aan Antoni Losecaat, secretaris van Eyndhoven ƒ 200,- à 4%. Marge 28-05-1801 gelost.

Volgens de bewoningslijst over de periode 1766-1803 en de verpondingen van 1810 is Willem Leenders van Hugten tot zijn overlijden te Asten op 25-04-1800 eigenaar en bewoner. Daarna is Henrica Johannes Slaets tot haar overlijden rond 1804 eigenaar en bewoner. Vervolgens staat het huis op naam van de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 22 Heusden Bewoners nummer 22 Heusden
1766 Willem Leenders van Hugten Willem Leenders van Hugten
1771 Willem Leenders van Hugten Willem Leenders van Hugten
1776 Willem Leenders van Hugten Willem Leenders van Hugten
1781 Willem Leenders van Hugten Willem Leenders van Hugten
1798 Willem Leendert van Heugten Willem Leendert van Heugten
1803 weduwe Willem Leendert van Heugten weduwe Willem Leendert van Heugten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 158:
Leonardus, Helena, Jan, Jennemaria, Dirk en Luijcas kinderen bij versterf 1804.
Hendrien Slaats weduwe Willem Leenders van Hugten ½ en 6 kinderen ½ bij versterf 1800.
Willem Leenders van Hugten.
Nummer 22 huijs, hof en aangelag. 2½ lopense.

In het notarieel archief van Asten wordt door Jan Willem van Heugten een inventaris opgemaakt:

Notarieel Archief Asten 35-49; 09-09-1812:
Jan Willem van Heugten weduwnaar Ida Kanters maakt inventaris een huis en land te Heusden, ene zijde Antoni Hoeben, andere zijde Willem Verhees; maatboek, huis en tuin groot 1 lopen 27 roeden ene zijde Dirk Koolen, andere zijde Hendrik van der Linden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen Willem van Heugten:

Kadaster 1811-1832; E283:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 56 el, Middelste Heusden, klassen 7.
Eigenaar: kinderen van Willem van Heugten.

03

04

De meest waarschijnlijke bewoner is zoon Theodorus Willem (Dirk) van Heugten, geboren te Asten op 11-11-1774. Hij is op 20-04-1804 te Nederweert getrouwd met Johanna Maria Sieben, geboren te Nederweert op 29-10-1778 als dochter van Jacobus Sijben en Margaretha Mussen. Na haar overlijden te Asten op 22-07-1804 is Theodorus Willem (Dirk) van Heugten op 29-09-1805 te Asten hertrouwd met Anna Goort Slaats, geboren te Asten op 08-11-1778 als dochter van Godefridus Slaets en Johanna Tiele Slaets (zie Voormalig huis E309):

05

De gezinnen van Theodorus Willem (Dirk) van Heugten met Johanna Maria Sieben en met Anna Goort Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 17-11-1806 Kind Asten 28-06-1807
2 Johannes Asten 07-05-1808 Asten 03-02-1837
Hendrika Jacobs
Asten 18-02-1864
3 Wilhelmus Asten 11-02-1811 Kind Asten ±1811
4 Maria Asten 06-10-1813
5 Hendrina Asten 12-06-1816 Kind Asten 18-06-1817
6 Hendrikus Asten 15-09-1818 Ongehuwd Asten 05-02-1855

* het eerste huwelijk was kinderloos

Theodorus Willem (Dirk) van Heugten is op 17-03-1821 te Asten overleden en Anna Goort Slaats is op 31-12-1827 te Asten overleden.

Zoon Johannes van Heugten is geboren te Asten op 07-05-1808 is op 03-02-1837 te Asten getrouwd met Hendrika Jacobs, geboren op 23-06-1809 te Asten als dochter van Adriaan Jacobs en Henrica van der Laak (zie Ommelse Bos 15). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer D96 en vanaf 1869 nummer D126:

06

Johannes van Heugten is op 18-02-1874 te Asten overleden en Hendrika Jacobs is op 13-12-1877 te Asten overleden. Dochter Antonia van Heugten, geboren te Asten op 19-01-1838, wordt in eerste instantie hoofd van het huishouden, zoals is te zien over de periode 1879-1890 in huis D131:

07

Daarna neemt haar zus Maria van Heugten, geboren te Asten op 26-03-1853, het heft over. Zij is op 04-02-1882 te Asten getrouwd met Joannes Mathijs Haasen is geboren te Asten op 15-11-1849 als zoon van Johannes Haasen en Johanna Maria van Bussel. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij nog in het huis met huizingnummer D131:

08

Joannes Mathijs Haasen is te Asten op 19-01-1893 overleden, hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

09

Maria van Heugten staat er dan alleen voor met haar gezin en ook over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 en in de periode 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D153, D145 en D149:

10

Maria van Heugten is op 30-03-1923 te Asten overleden en haar dochter Johanna (Hanne) Haasen, geboren te Asten op 25-12-1891, neemt het huis over. Zij is op 05-02-1926 te Asten getrouwd met Antonius (Toon) Verberne, geboren te Asten op 16-03-1896 als zoon van Johannes Verberne en Hendrika van Heugten (zie Voormalig huis E282). Hieronder de huwelijksakte van het huwelijk tussen Antonius (Toon) Verberne en Johanna (Hanne) Haasen:

11

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D149 ook bekend staand als Antoniusstraat 48:

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen Antonius (Toon) Verberne en Johanna (Hanne) Haasen met hun gezin op de Antoniusstraat 48:

13

Hieronder twee foto's bij hun zilveren huwelijksfeest in 1951 staat het echtpaar Antonius (Toon) Verberne en Johanna (Hanne) Haasen temidden van familie, vrienden en bekenden voor het huis op de Antoniusstraat 48 te Heusden.

14

15

Antonius (Toon) Verberne is op 06-10-1975 te Asten overleden en Johanna (Hanne) Haasen is te Asten op 28-07-1978 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

16 17

Hieronder een foto van het uit 1925 daterende huis en hieronder de streetview van het huis met de naam Antoniushoeve op de Antoniusstraat 48, dat inmiddels is omgenummerd tot Antoniusstraat 32:

18

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Dirck Coppens Jan Dircx
1717 Lindert Jan Dircx Asten 22-05-1685 Lindert Jan Dircx Asten 22-05-1685
Heusden huis 22
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lindert Jan Dircx Asten 22-05-1685 Lindert Jan Dircx Asten 22-05-1685
1741 Lindert Jan Dircx Asten 22-05-1685 Lindert Jan Dircx Asten 22-05-1685
1746 weduwe Leendert Jan Dirks Asten 29-01-1690 weduwe Leendert Jan Dirks Asten 29-01-1690
1751 weduwe Leendert Jan Dirks Asten 29-01-1690 weduwe Leendert Jan Dirks Asten 29-01-1690
1756 weduwe Leendert Jan Dirks Asten 29-01-1690 weduwe Leendert Jan Dirks Asten 29-01-1690
1761 weduwe Leendert Jan Dirks Asten 29-01-1690 weduwe Leendert Jan Dirks Asten 29-01-1690
1766 Willem Leenders van Hugten Asten ±1731 Willem Leenders van Hugten Asten ±1731
1771 Willem Leenders van Hugten Asten ±1731 Willem Leenders van Hugten Asten ±1731
1776 Willem Leenders van Hugten Asten ±1731 Willem Leenders van Hugten Asten ±1731
1781 Willem Leenders van Hugten Asten ±1731 Willem Leenders van Hugten Asten ±1731
1798 Willem Leendert van Heugten Asten ±1731 Willem Leendert van Heugten Asten ±1731
1803 weduwe Willem Leendert van Heugten Asten 31-03-1736 weduwe Willem Leendert van Heugten Asten 31-03-1736
Kadasternummer E283
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E283 1832 Johannes van Heugten Asten 07-05-1808
Antoniusstraat 48
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Theodorus van Heugten Asten 11-11-1774 Johanna Maria Sieben Nederweert 29-10-1778 21-07-1804
1804-1821 Theodorus van Heugten Asten 11-11-1774 Anna Goort Slaats Asten 08-11-1778 17-03-1821
1821-1827 Anna Goort Slaats Asten 08-11-1778 weduwe van Heugten 31-12-1827
1827-1859 Johannes van Heugten Asten 07-05-1808 Hendrica Jacobs Asten 23-06-1809
D96 1859-1869 Johannes van Heugten Asten 07-05-1808 Hendrica Jacobs Asten 23-06-1809
D126 1869-1877 Johannes van Heugten Asten 07-05-1808 Hendrica Jacobs Asten 23-06-1809 18-02-1874
D126 1877-1879 Antonia van Heugten Asten 19-01-1838 met broer en zus
D131 1879-1890 Jan Mathijs Haazen Asten 15-11-1849 Maria van Heugten Asten 26-03-1833
D131 1890-1900 Jan Mathijs Haazen Asten 15-11-1849 Maria van Heugten Asten 26-03-1833 19-01-1893
D153 1900-1910 Maria van Heugten Asten 26-03-1833 weduwe Haazen
D145 1910-1920 Maria van Heugten Asten 26-03-1833 weduwe Haazen
D149 1920-1923 Maria van Heugten Asten 26-03-1833 weduwe Haazen 30-03-1923
D149 1923-1930 Antonie Verberne Asten 16-03-1896 Johanna Haazen Asten 25-12-1891
48 1930-1938 Antonie Verberne Asten 16-03-1896 Johanna Haazen Asten 25-12-1891

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 18 september 2023, 19:44:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen