logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E294

Bij de verpondingen van 1662 staat het huis op naam van Dirck Peeters:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 50 verso:
Dirck Peeters, huijs.

Theodorus (Dirck) Peeters Teuwens van Otterdyck is geboren te Asten rond 1610 en rond 1635 getrouwd met Anna Nicolai en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten ±1637 Asten 14-05-1661
Egidius Judoci Jelis
2 Elisabeth Asten 11-04-1639
3 Maria Asten 16-06-1641 Asten 14-11-1669
Peter Gielis Colen
4 Johannes Asten 08-04-1642 Asten 29-10-1662
Margaretha Lenard van Hugten
Asten 29-05-1687 zie Voormalig huis E263,
Voormalig huis E282
en Antoniusstraat 32
5 Petronella Asten 03-03-1645
6 Henricus Asten 27-08-1648

Enkele jaren later in 1680 is het huis in eigendom van zijn zoon Jan Dircx:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31 verso:
Jan Dircx

Een deel van het huis wordt bewoond door dochter Anneken Dircx is geboren te Asten rond 1637 en te Asten op 14-05-1661 getrouwd met Egidius Judoci Jelis, geboren te Asten rond 1635.

1661 May 14; Joost Jansen & Anneken Dircks; Willem Hendrick Canters.

01

Het gezin van Anneken Dircx en Egidius Judoci Jelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneken Asten 09-09-1662 Kind Asten ±1662

In 1689 maken Jelis Joost Jelis en Anneken Dircx hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 119; 26-01-1689:
Jelis Joost Jelis man van Anneken Dircx van Otterdijck wonende op Heusden. Jelis ziek, Anneke cloeck ende gesont. Zij testeren. Al hun goederen huis, land, groes, obligaties, crediten enzovoort gaan naar de langstlevende om daarmee te handelen naar vrije keuze. Na hun beider dood wordt de universele erfgenaam Jenneke Daendel Jansen, haerder nichte. Deze Jenneke zal, na hun beider dood, uitreiken in drie staecken te weten aan de kinderen van wijlen Antonis Dielis, de kinderen van wijlen Goort Dielis, Mettie gehuwd met Jan Bastiaen Martens de som van ƒ 50,- elk. Doch indien Mettie eerst quaeme aflijvigh te worden voor haar beider testatauren dood dan zullen de kinderen van Jan Bastiaen Martens hiervan zijn en blijven uitgesloten en gaan deze ƒ 50,- naar de kinderen van Antonis en Goort Dielis.

Jelis Joost Jelis is op 17-01-1698 te Asten overleden en enkele jaren daarvoor verkoopt hij het huis aan de schoonzoon Marcelis Daniels van zijn zwager Jan Dircx:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 87 verso; 17-02-1695:
Jelis Joost Jelis en Anneke Dircx van Otterdijck verkopen aan Marcelis Daniels een huis, hof, aangelag, land en groes te Heusden. De verkopers worden door de koper voor de verdere dagen huns leven in hun onderhoud voorzien.

Het huwelijk en gezin van Jan Dircx Peeters en Margaretha Lenard Joosten van Hugten is eerder besproken (zie Voormalig huis E263). Bij de verpondingen van 1707 en 1713 staat Jan Dircx als eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 13:
Jan Diercx.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 14 verso:
Jan Diercx.

Marcelis Daendels huurt het huis en land van Jan Dircx:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 13 verso; 23-02-1714
Jan Dircx verpacht aan Marcelis Daendels huis, stal, hof, aangelag, land en wei. Zoals de verhuurder nu in bewoning en gebruik heeft. Huurtermijn 6 jaar. Onderhoud rekening huurder. Belastingen rekening huurder. Huursom ƒ 60,- per jaar het voorlijff ofte helfte, sijnde 30 gulden, toecomende Sint Marten te betalen.

Johannes Dircx is op 29-05-1687 te Asten overleden en Margaretha Lenaerts van Heughten is te Asten op 12-06-1707 overleden. Het gezin van hun dochter Catharina Jan Dircx, geboren te Asten op 28-07-1663 en op 23-11-1692 te Asten getrouwd met Marcelis Daniels is elders beschreven (zie Voormalig huis E263).

Catharina Jan Dircx en Marcelis Daniels zijn rond 1730 overleden. Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van Philips van Heusden en is mogelijk geconfisqueerd en daarna aan diens schoonzoon Mattijs Dirck Willems verkocht:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 68:
Nu Mattijs Dierck Willems.
Philips van Heusden. In de bede ƒ 5-15-4.

Mattijs Dirck Willems is geboren te Asten op 14-07-1674 als zoon van Dirck Michiel Willems en Lyneke Dirx Smits. Hij is op 12-09-1700 te Asten getrouwd met Jenneke Philip Dircx van Heusden, geboren te Asten op 15-03-1677 als dochter van Philips Dircx van Heusden en Ida Jelis (zie Voormalig huis E293). Na haar overlijden op 22-05-1719 is Mattijs Dirck Willems op 03-12-1719 te Asten hertrouwd met Maria Antoni Adriaans, geboren te Lierop op 30-06-1696 als dochter van Antonius Wilbers Adriaans en Wilhelma Joosten Verberne. Na haar overlijden te Asten rond 1730 is Mattijs Dirck Willems voor een derde maal getrouwd op 29-06-1732 te Asten met Luytien Antoni Cleynens, geboren te Deurne rond 1700 en weduwe van Mattijs Dirck Coolen:

Juncti sunt matrimonio Mattias Diricks et Maria Teunis; testes Jan van Helmont et Poulus Teunis.

Getrouwd zijn Mattias Diricks en Maria Teunis; getuigen Jan van Helmont en Poulus Teunis.

02

De gezinnen van Mattijs Dirck Willems met Jenneke Philip Dircx van Heusden, met Maria Adriaans en met Luytien Antoni Cleynens*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten 02-05-1701 Kind Asten ±1701
2 Elisabeth Asten 16-06-1702

Asten 28-01-1731
Petrus
Tijs Janse
Asten 11-05-1732
Hendrik Willem Haasen

Asten 13-12-1767 zie Voormalig huis E1101
3 Johanna** Asten 11-12-1720 Asten 12-11-1742
Dielis Claes Verhoysen
Someren 25-04-1796 zie Keizersdijk 6
4 Catharina** Asten 14-02-1723 Asten 24-01-1751
Arnoldus Tys Slaets
Deurne 14-05-1791
5 Judoca** Asten 30-09-1728 Kind Asten ±1728

* uit het derde huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren
** kinderen uit het tweede huwelijk

Mattijs Dirck Willems en zijn moeder moeten getuigen in een meningsverschil met een compagnon in de Spaanse successie oorlog:

Asten Rechterlijk Archief folio 75; 16-01-1715:
Hendrick Tho poel, president en Philips van Heusden, oud president, verklaren ter instantie van Lijske Willems en Mattijs Willems, haar zoon, gedaagd te zijn om te getuigen inzake van het verschil, gerezen tussen Mattijs Willems en Willem Geven en Hendrina, zijn vrouw, nopende de societijt ende compagnie die sij onder malcanderen gehad hebben over het samen varen ende coophandelinge int leger der gealieerdens. Comparanten verklaren, dat zij weten dat de geassocieerden in het leger hebben gevaren, ook weten zij dat hun handelingen sijn gerekent en geliquideert geweest zonder echter te weten of er eenige reserveren geschiet of wederhouden te sijn geweest. Maar integendeel wel te weten dat aan de requiranten in deze eenige guldens sijn toegerekent (hoeveel weten zij niet meer precies). Zij hebben als schepenen over deze regtsvervolginge gezeten welke gedaan werd op de opkamer in de herberg van Jan van Riet. Door bemiddeling van Jan van Riet is over de rekening geaccomodeert geworden.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-02-1715:
Willem Geven getrouwd met Hendrina, aanlegger contra Lijske Willems en haar zoon, Matthijs Willems, gedaagden. Aanleggers en gedaagden hebben samen gehad een societijt ende companie over het samen varen ende coophandelinge int leger der gealieerdens. Er wordt een accoord bereikt betreffende de liquidatie.

Mattijs Dirck Willems maakt voor zijn derde huwelijk een staat en inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 9; 18-09-1732:
Mattijs Dircx weduwnaar van Mary Adriaans, wonende te Lierop maakt ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil in derde huwelijk treden met Luittien Antony Kleyn, laatst weduwe van Mattijs Coolen, wonende te Deurne. Onroerende goederen een huis, hof en aangelag op Huysden 2 lopense, ene zijde Jan Aarts, andere zijde Tijs Reynders, ander einde de gemeente.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is het huis eerst onbewoond en wordt het daarna verhuurd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 168 verso:
Matteijs Dirck Willems.
F169 huijs, hoff en aangelagh gelegen op Heusden 6 copse. In de bede ƒ 5-11-0.

Jaar Eigenaar nummer 26 Heusden Bewoners nummer 26 Heusden
1736 Teijs Dircx onbewoont
1741 Mattijs Dirks ledig
1746 Mattijs Dirks Antoni Weijns Evers
1751 Mattijs Dirks Goort Peter Jan Aarts

Mattijs Dirck Willems is op 09-03-1756 overleden en bij de verpondingen van 1754 staat het huis op naam van zijn schoonzoon Arnoldus Slaats:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 169 verso:
Arnoldus Slaats in huwelijk hebbende Catharina dogter Mattijs Dirx
Bij versterff en deijlinge 09-03-1756
Mattijs Dirk Willems.
Nummer 26 huijs, hoff en aangelag 1½ lopense.

Dit als gevolg van de erfdeling van de goederen van Mattijs Dirck Willems:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 187; 09-03-1756:
Elisabet weduwe van Hendrik Haasen geassisteerd met Antoni Haasen, schepen dochter van Mattijs Dirks uit zijn eerste huwelijk. Dielis Verhoysen man van Jenneke, dochter van Mattijs Dirks uit zijn tweede huwelijk, te Someren. Arnoldus Slaats gehuwd met Catarina, dochter van Mattijs Dirks uit zijn tweede huwelijk, te Deurne. Kinderen en erven van wijlen Mattijs Dirks, welke heeft nagelaten verscheidene goederen uit zijn eerste, tweede en derde huwelijk. Zijn derde vrouw is nog in leven hieruit zijn geen kinderen geboren. Zij is door Mattijs Dirks, bij testament, met een seekere somme uitgemaakt. De voornoemde drie kinderen worden als een beschouwd acte op 01-04-1754. Zij verdelen de nagelaten goederen. 3e lot krijgt Arnoldus Slaats de helft van huis, hof en aangelag te Heusden 2 lopense, ene zijde Tiele Slaats, andere zijde Jan Aarts.

Catharina Mattijs Dircx is geboren te Asten op 14-02-1723 en op 24-01-1751 te Asten getrouwd met Arnoldus Tys Slaets, geboren te Asten op 06-04-1726 als zoon van Mathias Jan Slaets en Anna Fransen van Bussel (zie 't Hoekske 5):

03

Het gezin van Catharina Mattijs Dircx en Arnoldus Tys Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Matheus Asten 16-11-1751
2 Theodorus Deurne 15-03-1754 Deurne 28-10-1792
Willemyna Gerit Goossens
3 Mathias Deurne 19-01-1756
4 Anna Maria Deurne 03-11-1758 Deurne 06-07-1788
Peeter van Bussel
5 Henrica Deurne 27-05-1762

Bij de verpondingen van 1761 staat het huis nog op naam van Arnoldus Slaats:

Verpondingen 1761 folio 170:
Arnoldus Slaats in huwelijk hebbende Catarina, dogter Mattijs Dirx bij versterff en delinge
09-03-1756.
Mattijs Dirk Willems.
Huis nummer 26. huijs, hoff en aangelag 1½ lopense.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis van het huis samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 75 folio 39 verso:
Nu Arnoldus Slaats in huwelijk hebbende Catarina dogter Tijs Dirx bij deijling 1756.
Nu Elisabet dogter Tijs Dirx, met Jenneke en Caat dogters van Tijs Dirks bij versterff.
Willem Jan Slaats voor resterende vierde part 1744.
Thijs Dirks bij koop van de vrouwe van Asten voor een vierde 1744.
De vrouwe van Asten koop 1744 in plaats van Aart Verhees voor de helft.
Aert Verhees in plaets van Marcelis Daendels ½.
Nu Thijs Dirckx bij deijlinge voor de helft.
Nu Marcelis Daniels uxorio nomine Jan Marcelis van Otterdijck, Jenneken, Lennert ende Josine, Jans voorschreven kinderen.
Jan ende Philips, kinderen Dirck Peeters Teuwens uyt een hoeve bestaen in huijs, hoff-stadt ende daertoe gehoorende landerijen onder Asten op Heusden gelegen, groot saemen acht en dertigh lopenen, ene zijde Marten Janssen met meer andere, andere zijde de Koijstraet, ene einde de gemene straet, andere einde Marten Janssen met meer andere.
I ½ d. quarta pars pul.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1776 laat zien dat Arnoldus Slaats eigenaar is en het huis aan derden verpacht:

Jaar Eigenaar nummer 26 Heusden Bewoners nummer 26 Heusden
1756 Arnoldus Slaats Goort Peter Jan Aarts
1761 Arnoldus Slaats Peter Aart Wilbers
1766 Arnoldus Slaats Peter Aart Wilbers
1771 Arnoldus Slaats Gerrit van Hugten
1776 is weg

In 1775 verruilt Arnoldus Slaats de goederen, het huis is dan afgebroken, met Jan Stevens:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 130; 25-02-1775:
Taxatie van de goederen die Arnoldus Slaats, wonende te Deurne, bij vermangeling aan Jan Stevens zal transporteren een huis, hof en aangelag ½ lopense ƒ 350,-, ene zijde Martinus Slaats cum suis, andere zijde Jan Stevens. Idem van hetgeen Jan Stevens zal transporteren aan Arnoldus Slaats het voorste deel van een huis bestaande in woning ƒ 25,- en neere scheidende neven de stijlen van de schuurheert. Hier woont nu Jan Stevens.

Asten Rechterlijk Archief 164 99 folio 319 verso;; 25-02-1775:
Arnoldus Slaats, te Deurne, vermangelt aan Jan Stevens, te Heusden huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde Martinus Slaats, andere zijde de koper. Koopsom ƒ 350,-.

Asten Rechterlijk Archief 164 99 folio 320 verso; 25-02-1775:
Jan Stevens, te Heusden, vermangelt aan Arnoldus Slaats, te Deurne een deel van een huis te weten woning en neere, scheydende naast de stijlen van de schuurheert waar hij woont. Koopsom ƒ 25,-.

Arnoldus Slaats is op 02-09-1780 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt een weiland genoemd in bezit van de erfgenamen van Jan Stevens (zie Voormalig huis E293):

Kadaster 1811-1832; E294:
Weiland, groot 22 roede 70 el, Middelste Heusden.
Eigenaar: Erve Jan Stevens.

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Dirck Peters Asten ±1610
1680 Johannes Dircx Asten 08-04-1642
1687 kinderen Johannes Dircx Asten 28-07-1663 Marcelis Daendels Asten 09-06-1670
1713 Philips van Heusden Asten 21-12-1648 Mattijs Dierck Willems Asten 14-07-1674
1723 Mattijs Dierck Willems Asten 14-07-1674 Mattijs Dierck Willems Asten 14-07-1674
Heusden huis 26
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Teijs Dircx Asten 14-07-1674 onbewoont
1741 Mattijs Dirks Asten 14-07-1674 ledig
1746 Mattijs Dirks Asten 14-07-1674 Antoni Vreijns Evers Asten 27-02-1708
1751 Mattijs Dirks Asten 14-07-1674 Goort Peter Jan Aarts Asten 27-04-1714
1756 Arnoldus Slaats Asten 06-04-1726 Goort Peter Jan Aarts Asten 27-04-1714
1761 Arnoldus Slaats Asten 06-04-1726 Peter Aart Wilbers Asten 03-12-1727
1766 Arnoldus Slaats Asten 06-04-1726 Peter Aart Wilbers Asten 03-12-1727
1771 Arnoldus Slaats Asten 06-04-1726 Gerrit van Hugten Asten 11-05-1734
1776 is weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 20 september 2022, 19:13:08

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen