logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E306

Marten Jansen van de Leensel komt door aankoop in het bezit van een hoeve op Heusden, oorspronkelijk eigendom van Willem Peeter Slaets en Margriet Hanrick Janssen, de grootouders van Peter Peter Slaets (zie Voormalig huis E309):

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 172 verso; 27-04-1662:
Jacob Jansen getrouwd geweest met Joostien Jansen verkoopt aan Marten Jansen, zijn zwager, zijn kindsdeel, hem aangekomen namens zijn vrouw, in de hoeve op Heusden, gekomen van Willem Peeter Slaets en tijdens het leven van de vrouw van verkoper aan verkoper verkocht en betaald. Kantlijn: De verkoper en Peeter Jansen, zijn zwager, naast Peeter Wilborts van Bussel, Heilige Geestmeester, verklaren dat de koper de voorschreven koop heeft betaald tijdens het leven van de vrouw van de verkoper en dat tgelt daervan gecoomen sijnde is aengehecht aen een ander erffenisse waervan die kinderen van de vercoopere nu is competerende het erfrecht gelegen tot Lierop. Dit dient voor aanwijzing en quitantie.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 173 verso; 27-04-1662:
Peeter Jansen verkoopt aan Marten Jansen, zijn broeder, zijn kindsdeel in de hoeve op Heusden. Hem aangekomen van Willem Peeter Slaets en Margriet, zijn vrouw.

Marten Jansen van de Leensel is geboren te Asten rond 1640 en op 20-11-1678 te Asten getrouwd met Maria Willems, geboren te Asten rond 1645:

Conjuncti sunt matrimonio Martinus Jansen et Maria Willems; testes Jois Jansen et Henricus Linders van Heuchten.

In huwelijkse echt verbonden Martinus Jansen en Maria Willems; getuigen Johannes Jansen en Henricus Linders van Heuchten.

01

Het gezin van Marten Jansen en Maria Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elizabetha Asten 23-03-1680 Asten 01-11-1699
Wilhelmus Willems de Cleijne
Valkenswaard 21-04-1751 zie Antoniusstraat 12
2 Johannes Asten 12-02-1683
3 Henricus Asten 13-03-1686

Bij de verpondingen van 1680, 1707 en 1709 staat Marten Jansen van de Leensel als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV folio 30 verso:
Marten Jansen.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 12:
Marten van de Leensel.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 14:
Marten van Leensel.

Marten Jansen van de Leensel is rond 1710 overleden en bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van zijn schoonzoon Willem Willems de Cleijne (zie Antoniusstraat 12):

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 69 verso:
Willem Willems de Cleijne van Harske Willems.
1736 van Marten van de Leensel. In de bede ƒ 3-2-5.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van Willem Jan Slaats, getrouwd met Maria Willems de dochter van Willem Willems de Cleijne (zie Antoniusstraat 12):

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 147:
Willem Jan Slaats.
Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense. In de bede ƒ 3-2-5.

Willem Jan Slaats is geboren te Asten op 03-06-1699 als zoon van Jan Peter Peter Slaets en Elisabet Peeters Dircx (zie 't Hoekske 5). Hij is op 09-05-1723 te Asten getrouwd met Maria Willems van den Eynden, geboren te Asten op 21-01-1701 als dochter van Wilhelmus Willems en Elisabeth Martens (zie Antoniusstraat 12). Na het overlijden van Maria Willems van den Eynden rond 1737, is Willem Jan Slaats op 19-10-1738 te Asten hertrouwd met Anneke Goort Canters, geboren te Asten op 22-03-1705 als dochter van Godefridus Thomas Canters en Judoca Goorts Verberne (zie Busselseweg 7):

02

De gezinnen van Willem Jan Slaats met Maria Willems van den Eynden en met Anneke Goort Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 12-02-1723 Asten 02-10-1757
Francis Plenders
Asten 21-10-1779 zie Voormalig huis E1033
2 Petrus Asten 29-01-1724 Asten 27-01-1754
Maria Daniel Coolen
Asten 23-04-1787 zie Voormalig huis E393
3 Johannes Asten 18-04-1726 Asten 14-02-1751
Maria Goort Canters
Asten 10-12-1768 zie Voormalig huis F872
4 Henrica Asten 10-10-1731 Kind Asten ±1731
5 Martinus Asten 12-02-1734 Asten 01-10-1758
Maria Jan Aert Claus
Asten 12-10-1803 **
6 Wilhelmina Asten 02-03-1737 Kind Asten ±1737
7 Wilhelmus* Asten 30-09-1739 Asten 14-02-1768
Johanna Maria Petri Roymans
Asten 27-10-1820
8 Godefridus* Asten 31-10-1743 Asten 13-09-1772
Johanna Tielen Slaats
Asten 08-04-1820
9 Maria* Asten 10-03-1746 Asten 17-01-1768
Wilhelmus Jansen van Dijk
Asten 04-05-1809

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** Martinus Slaats wordt op 05-06-1789 tot Peel en Pootmeester aangesteld

Alvorens tot een tweede huwelijk over te gaan maakt Willem Jan Slaats een staat en inventaris op en worden de huwelijkse voorwaarden bepaald:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 90 verso; 13-10-1738:
Staat en inventaris opgemaakt door Willem Jan Slaats gehuwd geweest met Marie Willems van den Eynden ten behoeve van Peter, Marie, Jan en Martinus, hun kinderen. Willem Jan Slaats wil hertrouwen met Anneke Goort Canters. Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Gerrit Peters, andere zijde Goort van Bussel, andere einde de straat; land de quade Braak 2½ lopense; land de Varrenacker 1 lopense; land 2 lopense 3 copse; groes een Hoyvelt 6 lopense; groes 2 lopense. Roerende goederen: 1 bed met toebehoren, 1 klein bed voor de kinderen, 1 kist, 3 stoelen, 1 tafel, 1 struifpan.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 92 verso; 13-10-1738:
Willem Jan Slaats getrouwd geweest met Maria Willems van den Eynde, geassisteerd met Mattijs Jan Slaats, zijn broeder en Mattijs van den Eynde, te Liessel, broeder van zijn overleden vrouw ter eenre sijde en Anneke Goort Canters, geassisteerd met Goort Canters, haar vader ter andere zijde. Zij gaan trouwen in gemeenschap van goederen. Kinderen uit dit aanstaande huwelijk krijgen gelijke erfrechten als de voorkinderen. Mochten uit dit aanstaande huwelijk geen kinderen worden geboren of nagelaten en de bruidegom voor de bruid komt te overlijden dan zal de bruid ƒ 100,- ontvangen en hetgene zij in het huwelijk ingebracht heeft. Mocht de bruid komen te overlijden, zonder kind of kinderen na te laten, dan zal de bruidegom ƒ 50,- ontvangen boven hetgeen hij in het huwelijk heeft ingebracht.

In het huizenquohier over de periode 1736-1761 en bij de verpondingen van 1761 is Willem Jan Slaats eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 20 Heusden Bewoners nummer 20 Heusden
1736 Willem Jan Slaats Willem Jan Slaats
1741 Willem Jan Slaats Willem Jan Slaats
1746 Willem Jan Slaats Willem Jan Slaats
1751 Willem Jan Slaats Willem Jan Slaats
1756 Willem Jan Slaats Willem Jan Slaats
1761 Willem Jan Slaats Willem Jan Slaats

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 175:
Willem Jan Slaats.
Nummer 20 huijs, hoff en aangelag 1½ lopense.

Willem Jan Slaats is op 16-07-1763 te Asten overleden en Anneke Goort Canters blijft nog met haar jongste kinderen in het huis wonen en is op 17-01-1767 te Asten overleden. Daarna verkopen de kinderen hun aandeel aan hun broers Petrus en Wilhelmus Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 68 verso; 02-03-1767:
Gezien het request van Pieter Willem Slaats, Jan Willem Slaats, Martinus Willem Slaats en Francis Plenders getrouwd met Maria Willem Slaats. Allen kinderen van Willem Slaats en Maria van den Eynden. Alsmede Willem, zoon van Willem Slaats in tweede huwelijk met Anneke Canters. Willem Slaats is enige jaren geleden overleden waarop Anneke Canters in de boedel is blijven zitten. Hij heeft nagelaten Goort, 19 jaar en Maria, 21 jaar.
Indertijd is ook besproken dat Willem Willem Slaats, de moeder en de twee onmondigen op de goederen konden blijven zitten tot november aanstaande. Daarna zouden alle roerende goederen verkocht worden om daaruit de schulden te betalen. Daarna zal verder gezien worden of het beter is de goederen te verdelen of te verkopen. Een en ander kan niet zonder Uw toestemming en zonder voogden aan te stellen over de onmondigen. Supplianten stellen voor om Goort Canters en Jan Coolen, schepen getrouwd geweest met de zuster van Anneke Canters en dus de naaste van moederszijde. Van vaderszijde voorstellende Hendrik Stevens en Dirk Dirks, schepen.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 242; 11-12-1767:
Jan Willem Slaats, Martinus Willem Slaats, Francis Plenders man van Maria Willem Slaats, Goort Willem Slaats en Maria Willem Slaats. Zij verkopen aan Pieter Willem Slaats en Willem Willem Slaats 5⁄7e deel onverdeeld in de goederen hun nagelaten door hun ouders Willem Slaats en Anneke Canters. Een huis, hof en aangelag te Heusden 1½ lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Dirk Claus. Nog 5⁄7e deel in de onverdeelde helft van de goederen op Heusden te weten schuur, hof, en dries daaraan, waarop nu een huis staat, geheel 2½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Mattijs Slaats. Belast met ƒ 12-10-0 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 100,- à 3% de dato 02-02-1763 aan den Armen van Asten; ƒ 50,- de dato 02-02-1763 aan Jacobus Losecaat; halve deel van ƒ 3-14-8 per jaar met Arnoldus Slaats aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 500,-.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1766-1771 geeft deze verandering in eigenaarschap en bewoning van het huis weer:

Jaar Eigenaar nummer 20 Heusden Bewoners nummer 20 Heusden
1766 weduwe en kinderen Willem Slaats weduwe en kinderen Willem Slaats
1771 Pieter en Willem Slaats Willem Slaats

Willem Willem Slaats is geboren te Asten op 30-09-1739 en is op 14-02-1768 te Asten getrouwd met Johanna Maria Peter Roymans, geboren te Asten op 25-01-1746 als dochter van Petrus Roymans en Elizabetha Vervoordeldonck (zie Ommelse Bos 15):

03

Het gezin van Willem Willem Slaats en Johanna Maria Peter Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 07-02-1770 Asten 27-01-1799
Eysbout Hendrik Eysbouts
Asten 28-01-1810
Wilhelmus Jansen van den Boomen
Asten 30-07-1813 zie Voormalig huis E1056
2 Wilhelmus Asten 17-12-1772 Kind Asten 10-10-1779
3 Petrus Asten 30-01-1777 Asten 30-01-1803
Anna Maria Jan Coolen
Asten 08-05-1808
Wilhelma Cornelis Koolen
Asten 16-12-1859
4 Elizabetha Asten 07-11-1781 Asten 09-02-1806
Hendrik Jan Haazen
Asten 05-07-1812
5 Wilhelmus Asten 01-04-1786 Asten 11-02-1825
Maria Jansen
Asten 29-07-1854 zie Voormalig huis C643

Johanna Maria Peter Roymans is op 09-02-1804 te Asten overleden en volgens het huizenquohier over de periode 1776-1803 en de verpondingen van 1810 is het huis steeds in eigendom en bewoning van Willem Slaats:

Jaar Eigenaar nummer 20 Heusden Bewoners nummer 20 Heusden
1776 Willem Slaats Willem Slaats
1781 Willem Slaats Willem Slaats
1798 Willem Slaats Willem Slaats
1803 Willem Slaats Willem Slaats

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 155:
Willem Slaats weduwnaar Jennemie Peter Roijmans ½ en 4 kinderen Anneke, Piet, Elisabeth en Willem ½.
Willem Slaats.
Nummer 20 huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Willem Willem Slaats is op 27-10-1820 te Asten overleden en volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zijn zoon Piet:

Kadaster 1811-1832; E306:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 90 el, Middelste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Piet Willem Slaats.

04

05

Pieter Willem Slaats is geboren te Asten op 30-01-1777 en op 30-01-1803 te Asten getrouwd met Anna Maria Jan Thomas Coolen, geboren te Asten op 23-08-1780 als dochter van Johannes Thomas Coolen en Aldegondis Jan Keyzers. Anna Maria Jan Thomas Coolen is op 17-01-1806 te Asten overleden en Pieter Willem Slaats is op 08-05-1808 te Asten hertrouwd met Wilhelma Cornelis Koolen, geboren te Lieshout op 04-03-1780 als dochter van Cornelis Coolen en Ida Vermeulen:

06

De gezinnen van Pieter Willem Slaats met Anna Maria Jan Thomas Coolen en met Wilhelma Cornelis Koolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 24-10-1803 Kind Asten 10-01-1814
2 Wilhelmus Asten 19-10-1808 Asten 17-01-1834
Anna Maria Slaats
Asten 25-11-1846 dochter Anna Catharina
zie Voormalig huis F1352
3 Antonius Asten 06-07-1811 Asten 07-04-1842
Maria van Heugten
Asten 07-11-1886 zie Antoniusstraat 53
4 Johannes Asten 05-01-1814 Kind Asten ±1814
5 Joannes Asten 26-02-1816 Kind Asten 11-04-1816
6 Anna Maria Asten 03-03-1817 Kind Asten 13-03-1817
7 Joannes Asten 27-04-1818 Asten 19-01-1855
Joanna Adriaans
Asten 18-06-1898
8 Joanna Maria Asten 18-07-1820 Asten 17-04-1845
Hendrikus van Heugten
Asten 17-02-1895 zie Antoniusstraat 12

* kind uit het eerste huwelijk

Pieter Willem Slaats is op 16-12-1859 te Asten overleden en Wilhelma Cornelis Koolen is te Asten op 09-01-1857 overleden. In het huis komt wonen Johannes Slaats, geboren te Asten op 27-04-1818 als zoon van Pieter Willem Slaats en Wilhelma Cornelis Koolen. Hij is op 19-01-1855 te Asten getrouwd met Johanna Adriaans, geboren te Asten op 22-08-1818 als dochter van Godefridus Adriaans en Joanna Maria van der Weerden (zie Oostappensedijk 60). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D92 en vanaf 1869 nummer D121:

07

Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met over beide periodes huizingnummer D126:

08

Johannes Slaats is op 18-06-1898 te Asten overleden en Johanna Adriaans is op 23-02-1901 te Asten overleden en hun zoon Godefridus, geboren te Asten op 18-06-1857 neemt met familie het huis over. Over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont Godefridus Slaats in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D148, D140 en D144, ook bekend staand als Antoniusstraat 40:

09

Zijn zus Wilhelmina Slaats, geboren te Asten op 05-04-1856, is door een noodlottig ongeval zwaar gewond geraakt, zoals linksonder bericht in dagblad De Tijd van 31-07-1928:

Zij overlijdt te Helmond op 07-08-1928 en rechtsboven haar overlijdensakte. Godefridus Slaats woont ook over de periode 1930-1938 in het huis in de Antoniusstraat 40:

10

Godefridus Slaats is op 24-04-1944 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

11

In 1948 is vanuit Sengersbroek (zie Sengersbroekweg 7) in het huis komen wonen Franciscus (Frans) van de Mortel, geboren te Asten op 08-09-1912 als zoon van Antonie van de Mortel en Maria Catharina Haazen. Hij is in 1942 te Asten getrouwd met Martina (Miet) van den Heuvel, geboren te Asten op 16-03-1917 als dochter van Jan van den Heuvel en Theodora Verspeek. Hieronder een foto genomen voor de verbouw eind jaren vijftig:

12

Frans van de Mortel is op 25-08-1997 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

13

Ongeveer op de plaats van het huis is in 1998 een nieuwe woning gebouwd met het adres Antoniusstraat 20.

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Marten Jansen van de Leensel ±1640
1710 Willem Willems de Cleyne ±1675
Heusden huis 20
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699
1741 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699
1746 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699
1751 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699
1756 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699
1761 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699 Willem Jan Slaats Asten 03-06-1699
1766 weduwe en kinderen Willem Slaats Asten 21-01-1701 weduwe en kinderen Willem Slaats Asten 21-01-1701
1771 Pieter en Willem Slaats Asten 30-09-1739 Willem Slaats Asten 30-09-1739
1776 Willem Slaats Asten 30-09-1739 Willem Slaats Asten 30-09-1739
1781 Willem Slaats Asten 30-09-1739 Willem Slaats Asten 30-09-1739
1798 Willem Slaats Asten 30-09-1739 Willem Slaats Asten 30-09-1739
1803 Willem Slaats Asten 30-09-1739 Willem Slaats Asten 30-09-1739
Kadasternummer E306
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E306 1832 Pieter Willem Slaats Asten 30-01-1777
Antoniusstraat 40
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Willem Willem Slaats Asten 30-09-1739 Johanna Maria Roymans Asten 25-01-1746 09-02-1804
1804-1820 Willem Willem Slaats Asten 30-09-1739 met kinderen 27-10-1820
1820-1848 Pieter Willem Slaats Asten 30-01-1777 Wilhelmina Cornelis Koolen Lieshout 04-03-1780 16-12-1859
1848-1857 Wilhelmina Cornelis Koolen Lieshout 04-03-1780 weduwe Slaats 09-01-1857
D92 1859-1869 Jan Slaats Asten 01-05-1809 Johanna Adriaans Asten 22-08-1818
D121 1869-1879 Jan Slaats Asten 01-05-1809 Johanna Adriaans Asten 22-08-1818
D126 1879-1890 Jan Slaats Asten 01-05-1809 Johanna Adriaans Asten 22-08-1818
D126 1890-1900 Jan Slaats Asten 01-05-1809 Johanna Adriaans Asten 22-08-1818 23-02-1901
D148 1900-1910 Godefridus Slaats Asten 18-06-1857 met familie
D140 1910-1920 Godefridus Slaats Asten 18-07-1857 met zusters
D144 1920-1930 Godefridus Slaats Asten 18-07-1857 met zus
40 1930-1938 Godefridus Slaats Asten 18-07-1857

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 16 mei 2024, 13:51:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen