logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E309

De huwelijken en gezinnen van Peter Peter Slaets, geboren te Asten rond 1628 en op 18-11-1652 te Someren getrouwd met Jenneke Jan Cornelis Horckmans en op op 05-02-1668 hertrouwd met Merieke Hendrick Jacobs zijn elders besproken (zie 't Hoekske 10). Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van de weduwe Peter Peter Slaats:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 68 verso:
De weduwe Peter Peters Slaets. In de bede ƒ 0-6-4.

Kort daarna verkopen de kinderen het huis aan hun broer Hendrick:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 4; 07-11-1713:
Peeter Peeter Slaats, Jenneke Peeter Slaets, Wilbert Peeters man van Maria Peeter Slaats en Jan Gijsbert Hoefnagels man van Jacomijn Peeter Slaats. Zij verkopen aan Hendrick Peeter Slaats, hun broeder, hun kindsdeel in huis, hof en aangelag op Heusden 1½ lopense, ene zijde Jan Dircx, andere zijde Jan Peeter Slaats, ene en andere einde de straten; land het Heytvelt 1 lopense ene zijde en einde Jan Peeter Slaats, andere zijde de straat, andere einde Dirck Driessen en anderen. Koopsom ƒ 100,-.

Henricus Peter Slaets is geboren te Asten op 11-10-1678 als zoon van Peeter Peeter Slaets en Merieke Hendrick Jacobs(zie 't Hoekske 10) en op 02-08-1705 te Asten getrouwd met Margaretha Tielens Fransen van de Loverbosch, geboren te Asten op 27-04-1678 als dochter van Tillemanus Fransen en Elisabetha Wouters:

01

Het gezin van Henricus Peter Slaets en Margaretha Tielens Fransen van de Loverbosch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 26-10-1705 Asten 26-04-1739
Laurens Willem Roymans
Asten 26-03-1754 zie Oostappensedijk 36
2 Johanna Asten 07-07-1707 Kind Asten ±1707
3 Anna Asten 26-12-1708 Asten 29-01-1736
Franciscus Antoni de Smit
Asten 25-06-1746 zie Kennisstraat 1
4 Johanna Asten 28-10-1711 Asten 02-11-1738
Antoni Marcelis Coolen
Asten 18-10-1747
5 Maria Asten 16-02-1714 Kind Asten ±1714
6 Tilmannus Asten 20-03-1715 Asten 11-02-1748
Maria Peter Jan Lambers
Asten 25-01-1763
7 Petrus Asten 24-09-1717 Ongehuwd Stratum 13-09-1788
8 Johannes Asten 27-02-1720 Ongehuwd Asten 23-03-1762

Hendrick Peter Slaets ontvangt nog geld van zijn schoonfamilie door de verkoop van huis en land:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 97 verso; 09-02-1729:
Dirck Tielemans, te Westerhoven, Catalijne Tielemans mede voor Hendrik Peter Slaets getrouwd met Margriet Tielemans. Zij verkopen aan Jan Jansen van Dijck huis en hof 1 lopense, ene zijde Philips Wouters, andere zijde Paulus Hoefnagels; land 2½ lopense; land 1½ lopense; groes de Weert 2 lopense; land in de Weert ½ lopense;land in den Baltus 1½ lopense. Hen aangekomen van wijlen hun ouders. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar in een meerdere rente aan rentmeester de Kempenaar.

Henricus Peter Slaets is op 15-12-1732 te Asten overleden en zijn dochter Petronella wordt onheus bejegend door Jan Jansen Verryt:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 87; 06-12-1734:
Aan het College, gezien het request, de dato 25-10-1734, van Peternella Hendrick Slaets, meerderjarige dochter van wijlen Hendrick Peeter Slaets. Waarbij zij, suppliante vertoonde dat het ongeluck gewilt, dat sij door loose woorden en trouwbeloften van Jan Janssen Verriet haer van dienselven soo verre heeft laeten bepraeten dat hij met haer vleeschelijcke conversatie heeft gehadt ende, op 11 augustus 1734, van een soon is verlost. Zij heeft ook toen de voornoemde Jan als de vader genoemd en met hem willen trouwen, doch hij is daervan ten eenenmael gefrustreert. Jan heeft de leeftijd van 24 jaar nog niet bereikt zodat niet met effect tegen hem kan worden opgetreden. Reden waarom tegen Willem Jan Loomans, als voogd, in die kwaliteit een insinuatie wordt gedaan.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van zijn weduwe Margaretha van de Loverbosch:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 46:
Weduwe Henricus Peeter Slaats.
Huijs, hoff en aangelagh 2½ lopense. In de bede ƒ 0-6-4.

Margaretha Tielens Fransen van de Loverbosch is op 18-05-1746 te Asten overleden en in de bewoningslijst over de periode 1736-1746 komt het huis daarna op naam van de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 34 Heusden Bewoners nummer 34 Heusden
1736 weduwe Hendrick Peeter Slaats weduwe Hendrick Peeter Slaats
1741 weduwe Hendrik Peter Slaats weduwe Hendrik Peter Slaats
1746 kinderen Hendrik Peter Slaats onbewoont

De verpondingen van 1742 lopen vooruit op een daaropvolgend transport van het huis naar zoon Tilmannus Hendrik Slaats:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 251:
Nu Tiele Hendrik Slaats transport 05-09-1746. Huijs, hoff en aangelag 3 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 50 verso; 05-09-1746:
Pieter Hendrik Slaats, te Gestel, Jan Hendrik Slaats, wonende te Someren, Laurens Roymans man van Peternel Hendrik Slaats, Francis Antonis de Smit weduwnaar van Anneke Hendrik Slaats, Antoni Marcelis Coolen man van Jenneke Hendrik Slaats. Allen kinderen en erven van wijlen Hendrik Slaats en Margrita Tiele van de Loverbosch. Zij verkopen aan Tiele Hendrik Slaats, hun broeder 5⁄6e deel in huis, hof en aangelag te Heusden 3 lopense, ene zijde weduwe Jan Slaats, andere zijde Mattijs Dirks. Koopsom ƒ 75-15-0.

Tiele Hendrik Slaats is geboren te Asten op 20-03-1715 en op 11-02-1748 te Asten getrouwd met Maria Peter Jan Lambers, geboren te Someren op 08-07-1710 als dochter van Petrus Johannes Lambers en Petronella Ambrosius Scrubbers en weduwe van Jan Willems van de Goor met wie zij op 02-07-1730 te Vlierden getrouwd was:

02

Het gezin van Tiele Hendrik Slaats en Maria Peter Jan Lambers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 31-01-1750 Nederweert 07-02-1773
Elizabeth Reynders
Nederweert 13-01-1826
2 Johanna Asten 11-01-1754 Asten 13-09-1772
Goort Willem Slaats
Asten 13-04-1832

Maria Peter Jan Lambers moet voor haar tweede huwelijk nog een staat en inventaris opmaken en vervolgens worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 192; 27-01-1748:
Staat en inventaris van Maria Peter Jan Lambers getrouwd geweest met Jan van de Goor ten behoeve van Geertruy, Anneke en Jenneke, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Tiele Hendrik Slaats. Onder andere drie stoelen, een tafel, een kist, een halve bedkoets, een tieke bed met veren, twee kussens, een linnen bed, een goede en een quade deken, een struifpan, een hoge en een slagkar, een ploeg en een eg, stand en melktob.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 193 verso; 27-01-1748:
Tiele Hendrik Slaats, bruidegom en Maria Peter Jan Lambers getrouwd geweest met Jan van de Goor, bruid geassisteerd met Laurens van de Goor, te Mierlo, van vaderszijde en Bruysten Peter Lammers, van moederszijde, als ooms van de kinderen. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen de goederen in die eenieder bezit. Dat de te verwachten erfenis van de voorkinderen die door haar eerste mans moeder, te Mierlo, in togte worden bezeten alleen komen en blijven aan deze kinderen met name Geertruy, Anneke en Jenneke. De nog te verkrijgen goederen in dit aanstaande huwelijk worden, na hun beider overlijden, gelijkelijk over de kinderen verdeeld. Bij vooroverlijden van een der partners blijft de langstlevende de goederen in togte bezitten.

Volgens de verpondingen van 1754 en het huizenquohier over de periode 1751-1761 is Tiele Hendrik Slaats eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 164 verso:
Tiele Hendrik Slaats bij transport 05-09-1746. Nummer 34 huijs, hoff en aangelag 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 34 Heusden Bewoners nummer 34 Heusden
1751 Tiele Hendrik Slaats Tiele Hendrik Slaats
1756 Tiele Hendrik Slaats Tiele Hendrik Slaats
1761 Tiele Slaats Tiele Slaats

De voorkinderen Anneke en Geertruij geven aan dat zij door Tiele Hendrik Slaats voldoende zijn toebedeeld in de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 133 verso; 03-05-1760:
Hendrik IJsbouts getrouwd met Anneke van de Goor en Jan Paulus Geven getrouwd met Geertruy van de Goor zouden, namens hun vrouwen in tijd en wijlen bij het overlijden van Tiele Slaats en Maria Peter Lambers, zijn vrouw, moeten erven ingevolge inventaris de dato 27-01-1748 en de huwelijkse voorwaarden de dato 27-01-1748. Zij verklaren hiervan ten volle voldaan en betaald te zijn door Tiele Slaats en sulx met de erffenisse aan haar, comparanten, te Mierlo, aangekomen van haar grootvader, waarvan de voornoemde vrouw van Tiele Slaats een som heeft gehad, die de vader was van de comparanten vrouw. Derhalve laten zij, comparanten, al hetgene op hen, uit hoofde van de voorschrweven staat en inventaris en huwelijksvoorwaarden zouden aankomen, voor en ten behoeve van de kinderen Tiele Slaats.

Tiele Hendrik Slaats is op 25-01-1763 te Asten overleden en Maria Peter Jan Lambers is te Asten op 29-03-1766 overleden en een aantal goederen worden verkocht om hun kinderen in hun onderhoud te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 33; 05-04-1766:
Bruysten Peters van Someren en Hendrik Eysbouts, als voogden over de twee onmondige kinderen van Tiele Slaats en Maria Peter Lambers, beiden overleden, gewoond hebbende op Heusden. Zij verkopen de nagelaten roerende goederen onder andere twee ossen ƒ 53,-; twee koeien ƒ 41,-; twee karren ƒ 8,-; huishoudgerei; landbouwgereedschap; een bed en peluw ƒ 12,-.Opbrengst: ƒ 228,-.

Ook wordt door de momboiren een staat en inventaris opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 174 verso; 03-11-1766:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik Eysbouts en Bruysten van Someren als voogden over Hendrik en Jenneke, onmondige kinderen van Tiele Slaats en Maria Peter Lambers, beiden overleden.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag op Heusden, ene zijde en einde de straat, andere zijde Mattijs Slaats, andere einde Arnoldus Slaats; land het Heytvelt 1 lopense; land de kleyne ackerkes 2½ lopense; groes het voorste Weyvelt 6 lopense; land den Hoydries ½ lopense; de middelste Heycamp 1 lopense; de corte Zeylkens 5 cops3; groes den Brant 1 lopense 3 copse; groes de Weye 1½ lopense. De onroerende goederen zijn in huur gegeven aan Leendert Joosten van Hugten voor ƒ 40,- per jaar en een vijm dakstro per jaar. De lasten zijn voor de verhuurders.
Roerende goederen: na inspectie van de voogden is besloten om de gehele inboedel van het sterfhuis publiek te verkopen de dato 10-04-1766. Na aftrek van kosten is ontvangen ƒ 210-02-00. Nog verkocht 7 vat rogge à ƒ 0-17-0/ per vat ƒ 5-19-00. Voor de onmondige zijn gehouden een koeketel, een handketel, een kastje, twee kisten, drie tinnen schotels. De oogst te velde heeft opgebracht ƒ 105-08-00.
Schulden: Borgemeesters en andere lasten ƒ 49-01-12; diverse kleine schulden, zoals winkelwaar, begrafeniskosten, kleermaker, arbeidsloon, drinkgeld etcetara ƒ 43-12-02

Asten Rechterlijk Archief 155; 01-12-1766:
Bruysten Peters van Someren en Hendrik Eysbouts als momboiren over de twee onmondige kinderen van Tiele Slaats en Maria Lambers, beiden overleden. Zij verkopen een partij rogge, boekweit, hooi en gras, 15 kopen. Opbrengst: ƒ 115,-

Volgens de bewoningslijst komt het huis op naam van zijn kinderen Hendrik en Jenneke:

Jaar Eigenaar nummer 34 Heusden Bewoners nummer 34 Heusden
1766 kinderen Tiele Slaats onbewoont
1771 Hendrik en Jenneke Tiele Slaats Leendert Jooste van Hugten

In 1773 wordt de erfenis tussen Hendrik en Jenneke verdeeld, waarbij het huis in handen komt van Goort Slaats als man van Jenneke Tiele Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 210 verso; 23-02-1773:
Hendrik Tiele Slaats, te Nederweert, Goort Willem Slaats getrouwd met Jenneke Tiele Slaats. Kinderen en erven van Tiele Slaats en Maria Peter Lambers, beiden overleden en gewoond hebbende op Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Goort Slaats huis en hof, op Heusden waar de ouders in gewoond hebben 3 lopense, ene en andere zijde de straat; land het Heytvelt 1 lopense; land de kleyn Ackerkes 2½ lopense; het voorste Weyvelt 6 lopense; land den Hoydries ½ lopense; de middelste Heycamp 1 lopense; de korte Zeylkens 5 copse; groes den Brant 1 lopense 3 copse; groes de Weyen 1½ lopense; een obligatie van ƒ 80,- ten laste van Peter Boumans de dato 28-07-1770. Verponding ƒ 5-8-10 per jaar. Bede ƒ 1-7-14 per jaar.
2e lot krijgt Hendrik Tiele Slaats ƒ 450,- die hij tot ƒ 400,- ontvangen heeft van de gewezen voogden Bruysten van Someren en Hendrik Eysbouts en nog ƒ 50,- ten laste van Jan Michiel Coolen volgens een schepenobligatie.

Dochter Johanna Tielen Slaats is geboren te Asten op 11-01-1754 en op 13-09-1772 te Asten getrouwd met Goort Willem Slaats, geboren te Asten op 16-03-1748 als zoon van Willem Slaats en Anna Goort Canters.

03

Het gezin van Johanna Tielen Slaats en Goort Willem Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 08-09-1773 Asten 25-04-1817
Isabella Lammers
Nederweert 01-01-1843
2 Maria Asten 08-01-1776 Asten 11-02-1798
Thiele Hendrik van Helmont
Asten 13-05-1809 zie Voormalig huis F1040
3 Anna Asten 08-11-1778 Asten 29-09-1805
Dirk Willem van Heugten
Asten 31-12-1827 zie Antoniusstraat 32
4 Johanna Asten 13-03-1782 Asten 02-05-1823
Arnoldus de Leeuw
Asten 16-02-1829
5 Petronella Asten 05-06-1787 Asten 23-01-1814
Johannes Dirk Coolen
Asten 12-08-1834 dochter Goverdina
zie ook Voormalig huis G826
6 Johanna Maria Asten 24-03-1795 Kind Asten 29-03-1795

Goort Willem Slaats koopt nog land in Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 193; 09-03-1787:
Jacobus Slaats verkoopt aan Goort Willem Slaats groes het Behelpsvelt 6 lopense, ene en andere zijde Jan Bruystens. Koopsom ƒ 260,-.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1776-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Goort Willem Slaats als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 34 Heusden Bewoners nummer 34 Heusden
1776 Goort Slaats Goort Slaats
1781 Goort Slaats Goort Slaats
1798 Goort Slaats Goort Slaats
1803 Goort Slaats Goort Slaats

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 164:
Goort Willem Slaats.
Nummer 34 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Goort Willem Slaats is op 08-04-1820 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat de weduwe van Goort Willem Slaats als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; E309:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 52 el, Middelste Heusden, klassen 9.
Eigenaar: weduwe Goort Willem Slaats.

04

05

Johanna Tielen Slaats is te Asten op 13-04-1832 overleden.

Dochter Petronella Slaats, geboren te Asten op 05-06-1787 neemt het huis over. Zij is op 23-01-1814 te Asten getrouwd met Johannes Dirk Coolen, geboren te Asten op 11-11-1788 als zoon van Theodorus Joannis Coolen en Elisabetha Francisci Smits (zie 't Hoekske 8).

Petronella Slaats is op 12-08-1834 te Asten overleden en Johannes Dirk Coolen is op 20-04-1856 te Asten overleden.

Zoon Peter Coolen, geboren te Asten op 04-01-1820 neemt het huis over. Hij is op 22-11-1850 te Asten getrouwd met Johanna Martens, geboren te Asten op 10-01-1825 als dochter van Antonie Martens en Maria Verrijt. Johanna Martens is op 21-12-1857 te Asten overleden en in het bevolkings-register van Asten over de periode 1859-1879 woont Peter Coolen met zijn kinderen in het huis met huizingnummer D85 en vanaf 1869 nummer D110:

06

Ook in de periode 1879-1890 woont Peter Coolen met zijn kinderen in het huis tot zijn overlijden te Asten op 16-10-1881. Het huizingnummer is dan D117:

07

Daarna neemt zijn zoon Peter Johannes Coolen, geboren te Asten op 14-10-1851, het huis over. Hij woont samen met zijn zus Johanna Maria en dienstboden, waaronder koeherder Francis Meulendijks, ook over de periode 1890-1900 in het huis met dan huizingnummer D118:

08

Peter Johannes Coolen is op 12-06-1901 te Asten overleden en zijn zus Johanna Maria Coolen, geboren te Asten op 18-07-1853, woont daarna in het huis. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1900-1910 woont zij met knecht Joannes Smits, geboren te Asten op 16-05-1877 als zoon van Antonie Smits en Elisabeth Driessen (zie Voorste Heusden 11), in het huis met huizingnummer D139:

09

Johanna Maria Coolen verhuist in 1903 naar Asten (zie Voormalig huis G1554), alwaar zij op 03-04-1931 is overleden. Haar eerdere dienstknecht Francis Meulendijks, geboren te Asten op 06-05-1871 als zoon van Antonie Meulendijks en Wilhelmina van Heugten, bewoont daarna het huis. Hij is op 13-02-1903 te Someren getrouwd met Johanna Maria Linders, geboren te Someren op 04-05-1871 als dochter van Hendrikus Linders en Cornelia Swinkels. Ook in de periode 1910-1920 wonen Francis Meulendijks en Johanna Maria Linders in het huis met huizingnummer D138:

10

Francis Meulendijks en Johanna Maria Linders vertrekken in 1911 naar Someren en in het huis komt wonen Hendrikus Verstappen, geboren te Roggel op 13-10-1861 als zoon van Martinus Verstappen en Helena Driessen. Hij is op 10-01-1890 te Roggel getrouwd met Petronella Janssen, geboren te Roggel op 26-10-1866 als dochter van Cornelis Janssen en Emilia Scheepers. Hendrik Verstappen vertrekt met zijn gezin in 1918 naar Someren.

Het huis is dan enige tijd onbewoond tot rond 1922 Hendricus Haasen is geboren op 30-04-1888 te Asten als zoon van Johannes Mathijs Haasen en Maria van Heugten (zie Antoniusstraat 32), in het huis komt wonen. Hij is op 17-02-1922 te Asten getrouwd met Godefrida van Helmond, geboren op 26-07-1893 te Asten als dochter van Francis van Helmond en Maria Elisabeth Smits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer D142 ook bekend staand als Antoniusstraat 38:

11

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendricus Haasen en Godefrida van Helmond met hun gezin in de Antoniusstraat 38:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-01-1923 en in diezelfde krant van 06-10-1934 de geboortes van dochter Johanna Mathia en zoon Johannes:

13 14

Op de onderstaande foto Johanna Mathea (Thea) Haasen, Maria (Miet) Haasen, Godefrida (Frida) Haasen-van Helmond, Johannes (Jan) en Franciscus (Frans) Haasen en Hendricus (Driek) Haasen, poserend tussen twee soldaten in 1944:

15

Hendricus Haasen is op 03-06-1950 te Helmond overleden en Godefrida van Helmond is te Asten op 18-01-1952 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Hieronder een schilderij van het huis:

18

Het huis is rond 1975 afgebroken en heden ten dage ligt op die plaats nieuwbouw met de naam 'Aangelag'.

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1660 Peeter Peeter Slaets ±1628 Peeter Peeter Slaets ±1628
1713 Hendrick Peeter Slaets Asten 11-10-1678 Hendrick Peeter Slaets Asten 11-10-1678
Heusden huis 34
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Hendrick Peeter Slaats Asten 27-04-1678 weduwe Hendrick Peeter Slaats Asten 27-04-1678
1741 weduwe Hendrik Peter Slaats Asten 27-04-1678 weduwe Hendrik Peter Slaats Asten 27-04-1678
1746 kinderen Hendrik Peter Slaats Asten 20-03-1715 onbewoont
1751 Tiele Hendrik Slaats Asten 20-03-1715 Tiele Hendrik Slaats Asten 20-03-1715
1756 Tiele Hendrik Slaats Asten 20-03-1715 Tiele Hendrik Slaats Asten 20-03-1715
1761 Tiele Slaats Asten 20-03-1715 Tiele Slaats Asten 20-03-1715
1766 kinderen Tiele Slaats Asten 11-01-1754 onbewoont
1771 Hendrik en Jenneke Tiele Slaats Asten 11-01-1754 Leendert Jooste van Hugten Asten 16-10-1736
1776 Goort Slaats Asten 16-03-1748 Goort Slaats Asten 16-03-1748
1781 Goort Slaats Asten 16-03-1748 Goort Slaats Asten 16-03-1748
1798 Goort Slaats Asten 16-03-1748 Goort Slaats Asten 16-03-1748
1803 Goort Slaats Asten 16-03-1748 Goort Slaats Asten 16-03-1748
Kadasternummer E309
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E309 1832 Johannes Dirk Coolen Asten 11-11-1788
Antoniusstraat 38
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1820 Goort Willem Slaats Asten 16-03-1748 Johanna Tiele Slaats Asten 11-01-1754 08-04-1820
1820-1832 Johanna Tiele Slaats Asten 11-01-1754 weduwe Slaats † ±1840
1832-1834 Johannes Dirk Coolen Asten 11-11-1788 Petronella Slaats Asten 05-06-1787 12-08-1834
1834-1856 Johannes Dirk Coolen Asten 11-11-1788 met kinderen 20-04-1856
1856-1859 Peter Coolen Asten 10-06-1820 met kinderen
D85 1859-1869 Peter Coolen Asten 10-06-1820 met kinderen
D110 1869-1879 Peter Coolen Asten 10-06-1820 met kinderen
D117 1879-1881 Peter Coolen Asten 10-06-1820 met kinderen 16-10-1881
D117 1881-1890 Peter Johannes Coolen Asten 14-10-1851 met familie
D118 1890-1900 Peter Johannes Coolen Asten 14-10-1851 met familie 12-06-1901
D139 1900-1903 Joanna Maria Coolen Asten 18-07-1853 naar Asten
D139 1903-1910 Francis Meulendijks Asten 06-05-1871 Johanna M Linders Someren 04-05-1871
D138 1910-1911 Francis Meulendijks Asten 06-05-1871 Johanna M Linders Someren 04-05-1871 naar Someren
D138 1911-1918 Hendrik Verstappen Roggel 13-10-1861 Petronella Jansen Roggel 26-10-1866
D138 1918-1922 onbewoond
D142 1922-1930 Hendrikus Haazen Asten 30-04-188 Godefrida v Helmond Asten 26-07-1893
38 1930-1938 Hendrikus Haazen Asten 30-04-188 Godefrida v Helmond Asten 26-07-1893

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 11 februari 2024, 15:09:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen