logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E311

Abraham Lomans koopt een huis op Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 154 verso; 12-11-1641:
Peter, zoon van wijlen Jan Faes verkoopt aan Abraham Lomans, zijn zwager, zijn deel in de ouderlijke goederen te weten een huis, hof, land, groes, etc. te Heusden. Deze goederen competeerden de verkoper en de kinderen van hem en zijn eerste vrouw. De baten zijn meteen weer belegd in andere goederen te Someren en mede bestemd voor de onmondige kinderen. Een en ander blijkende bij de veste te Helmond gepasseert.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 32 verso; 29-03-1649:
Jan Jan Faes, alias Vrientien verkoopt aan Abraham Jan Lomans zijn deel in de goederen door zijn ouders op hem verstorven te weten in huis, land, groes enzovoorts op Heusden.

Bij de verpondingen van 1662 staat Abraham Lomans als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 51:
Abram Lomans, huijs.

Abraham Joannis Lomans is geboren te Asten rond 1620 als zoon van Joannis Loomans. Hij is rond 1648 getrouwd met Lucia Francisca en na haar overlijden rond 1659 op 28-11-1660 te Asten hertrouwd met Maria Wilbers. Na haar overlijden rond 1669 is Abraham Joannis Lomans voor een derde maal op 04-05-1670 getrouwd met Marie Aert Evers:

1660 9bris 28 ; Abraham Lomans Mari Wilbers; Dirck Flipsen Jacob Aerts.

28 november 1660; Abraham Lomans Mari Wilbers; Dirck Flipsen Jacob Aerts.

01

De gezinnen van Abraham Joannis Lomans met Lucia Francisca, met Maria Wilbers en met Marie Aert Evers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 20-09-1649 Asten 09-08-1676
Jenneke Wouter de Groot
Asten 12-09-1697
2 Maria Asten 18-03-1651
3 Catharina Asten 10-01-1655
4 Franciscus* Asten 14-07-1662
5 Joannes* Asten 28-07-1668

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** van het derde huwelijk zijn geen kinderen bekend

Abraham Jan Lomans is op 20-11-1675 te Asten overleden en volgens de verpondingen van 1680 is zijn zoon Willem Lomans dan de eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio32:
Willem Lomaens.

Wilhelmus Abram Lomans is geboren te Asten op 20-09-1649 en op 24-05-1676 te Asten getrouwd met Jenneke Wouter de Groot, geboren te Asten op 15-05-1655 als dochter van Walterus Joannis de Groot en Christina:

Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Abrahams et Joanna Wouters; testes Antonius Wouters et Jois Abrahams.

In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Abrahams en Joanna Wouters; getuigen Antonius Wouters en Jois Abrahams.

02

Het gezin van Wilhelmus Abram Lomans en Jenneke Wouter de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francisca Asten 24-02-1677 Kind Asten ±1677
2 Catharina Asten 30-10-1681 Ongehuwd Asten 08-11-1739
3 Francisca Asten 30-05-1684
4 Walterus Asten 14-12-1687 Heeze 25-10-1727
Maria Hendrik van den Boomen
5 Franciscus Asten 18-12-1690 Asten 03-03-1726
Mechel Jan Willems
Asten 10-10-1757 zie Voormalig huis E127
6 Johannes Asten 12-01-1694 Asten 24-01-1717
Wilhelma Verheyen
Asten 12-07-1782
7 Wilhelma Asten 08-03-1698

Wilhelmus Abram Lomans is op 12-09-1697 te Asten overleden en zijn weduwe Jenneke Wouter de Groot staat bij de verpondingen van 1707 en 1709 als eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 14 verso:
De weduwe Willem Lomans.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 17:
De weduwe Willem Lomans.

Bij de hoofdgeldlijst van 1723 staat zoon Jan Willem Loomans als eigenaar samen met zijn vrouw Willemijn:

Hoofdgeld XVIII-25; 25-08-1723:
Jan Willem Loomans, Willemijn de vrouw
Willemijn en Johanna.

Jan Willem Loomans is geboren te Asten op 12-01-1694 en op 24-01-1717 te Asten getrouwd met Wilhelma Aerts Verheyen, geboren te Someren op 10-12-1694 als dochter van Arnoldus Arts en Maria Willems:

03

Het gezin van Jan Willem Loomans en Wilhelma Aerts Verheyen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 27-11-1717 Asten 21-06-1739
Wilhelmus Jan Aerts
Asten ±1781
2 Arnoldus Asten 05-02-1720 Kind Asten ±1720
3 Margaretha Asten 16-09-1721 Kind Asten ±1721
4 Johanna Asten 18-04-1723 Kind Asten ±1723
5 Walterus Asten 21-04-1725 Asten 15-01-1747
Maria Janse van Horick
Asten 08-10-1771 zie Voormalig huis E65
6 Johanna Asten 22-10-1726 Veldhoven 29-11-1767
Johannes Marcelis Senders
Valkenswaard 01-10-1780
Johannes Verbeek
7 Anna Maria Asten 14-04-1728
8 Alegonda Asten 09-11-1729 Asten 09-05-1762
Pieter Willem Coopmans
Asten 02-04-1801
9 Gerardus Asten 19-11-1731
10 Arnoldus Asten 31-05-1733

Zus Catharina Willem Loomans verkoopt haar erfdeel aan Johannes Willem Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 62; 07-02-1727:
Catolijn Willem Loomans verkoopt aan Jan Willem Loomans, haar broeder, haar 1⁄5e kindsdeel in een huis, hof, land en groes te Heusden geheel 14 lopense. Koopsom ƒ 20,-.

Volgens de verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1781 is Jan Willem Loomans eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 150:
Jan Willem Loomans.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 1-15-8.

Jaar Eigenaar nummer 33 Heusden Bewoners nummer 33 Heusden
1736 Jan Willem Loomans Jan Willem Loomans
1741 Jan Willem Loomans Jan Willem Loomans
1746 Jan Willem Loomans Jan Willem Loomans
1751 Jan Willem Loomans Jan Willem Loomans
1756 Jan Willem Loomans Jan Willem Loomans
1761 Jan Willem Loomans Jan Willem Loomans
1766 Jan Willem Lomans Jan Willem Lomans
1771 Jan Willem Lomans Jan Willem Lomans
1776 Jan Willem Lomans Jan Willem Lomans
1781 Jan Willem Lomans Jan Willem Lomans

Wilhelma Aerts Verheyen is rond 1767 overleden en Jan Willem Lomans stelt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 210 verso; 13-05-1768:
Jan Willem Lomans, weduwnaar Willemyn Aart Verheyden, op Heusden, testeert. Alle vorige makingen vervallen. Aan zijn twee dochters, Willemyn en Allegonda getrouwd met Pieter Willem Koopmans, bij hem wonende, de helft van al zijn goederen te weten huis, land en groes, te Heusden. Zijnde dus halve deel in alle onroerende goederen die hij, testateur, met zijn vrouw heeft bezeten. En dan nog aan zijn twee dochter de helft in alle roerende goederen, zoals bij zijn overlijden zal worden gevonden dit wegens de getrouwe dienst en bijstand die zij aan hem, testateur, en zijn overleden vrouw hebben bewezen. Zijn verdere nalatenschap zal gaan naar zijn vier kinderen te weten zijn twee voornoemde dochters en Jenneke, wonende te Zeelst, alsmede Wouter Lomans, met die mits dat de laatste dan zal moeten inbrengen hetgeen hij vooraf heeft genoten zijnde geweest ƒ 150,-.

Wilhelma Jan Loomans laat bij testament haar goederen na aan haar zus Alegonda:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 238 verso; 18-03-1780:
Willemyn Jan Lomans, wonende op Heusden bij haar vader, Jan Willem Lomans, testeert. Haar enige erfgenaam wordt haar zuster, Alegonda getrouwd met Pieter Koopmans, bij hen wonende. Dit wegens haar goede en trouwe diensten. Bij vooroverlijden worden haar man en kinderen erfgenamen.

Jan Willem Loomans is op op 12-07-1782 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

04

Kort daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van Alegonda Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 218; 15-08-1782:
Jan Verbeek, te Dommelen getrouwd met Jenneke Lomans verkoopt aan Pieter Coopmans getrouwd met Alegonda Lomans 1⁄3e deel onverdeeld in de goederen hem aangekomen van zijn overleden schoonvader, Jan Lomans huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Willem Coolen, andere zijde kinderen Mattijs van den Eynden; de Stalacker zijnde twee aaneengelegen akkers 4 lopense; den Heycampacker 3½ lopense; groes den Heycamp 4 lopense; een weiveld 4 lopense; groes het Heytvelt of Weye 2½ lopense; den Hoydries ½ lopense; groes of land 1 lopense 43 roede. Belast met ƒ 1-17-08 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-15-00 per jaar aan de kerk van Asten; ƒ 0-02-7 duiten per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-12-12 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom, met inbegrip van de meubilaire goederen ƒ 260-10-0 waarvan ƒ 150,- à 3%.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 98 15-08-1782:
Willem Wouter Lomans geeft te kennen dat onlangs, alhier, is overleden zijn grootvader, Wouter Lomans en zijn grootmoeder is al enige jaren overleden. Hij zou daardoor mede-erfgenaam van hen geworden zijn maar dat ¼e deel van die goederen zijn vermaakt aan Pieter Coopmans, dus dat zijn aandeel of kindsdeel maar zou zijn ¼e deel in ¾e deel. En ondervindende dat zijn vader uit dezelfde boedel van zijn ouders heeft ontvangen ƒ 250,- met belofte die som weer in te brengen of anders niet te erven of mee te delen. Alles volgens acte de dato 01-04-1763. Comparant verklaart, na behoorlijk onderzoek, van de voorschreven nalatenschap af te zien, de ƒ 250,- niet te zullen inbrengen en de erfenis voor zoveel hem aangaat over te laten aan Pieter Coopmans getrouwd met Alegonde Lomans, op Heusden.

Dochter Alegonda Jan Loomans is geboren te Asten op 09-11-1729 en is op 09-05-1762 te Asten getrouwd met Peter Willem Coopmans, geboren te Asten op 14-06-1732 als zoon van Wilhelmus Jan Aert Coopmans en Maria Dielis van Asten (zie Markt 15).

05

Het gezin van Alegonda Jan Loomans en Peter Willem Coopmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 27-11-1763 Kind Asten ±1763
2 Wilhelmus Asten 03-02-1765 Kind Asten ±1765
3 Anna Catharina Asten 22-05-1766 Kind Asten ±1766
4 Helena Asten 29-08-1767 Asten 24-08-1800
Christiaan Kusters
Helmond 01-02-1830
5 Wilhelmus Asten 09-02-1769 Someren 04-06-1810
Petronella de Leeuw
Asten 22-11-1839 voor kinderen zie
Voormalig huis G472
en Voormalig huis G476
6 Gerardus Asten 26-11-1770
7 Maria Asten 29-08-1772 Ongehuwd Asten 16-02-1830

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 is Pieter Koopmans eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 33 Heusden Bewoners nummer 33 Heusden
1798 Pieter Koopman Pieter Koopman
1803 Pieter Koopmans Laurens van Oosterhout

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 163 verso:
Pieter Koopmans.
Nummer 33 huijs, hof en aangelag aan folio 154.

Alegonda Lomans is op 02-04-1801 te Asten overleden en in 1807 wordt het huis verkocht aan Jacobus van Hugten:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 30; 27-07-1807:
Pieter Coopmans en Willem, zoon Pieter Coopmans, te Someren, Christiaan Kusters gehuwd met Helena Pieter Koopmans, te Helmond en Maria Pieter Coopmans. Zij verkopen aan aan Jacobus van Hugten, huis 229, hof en aangelag, groot 33 roede. Belast met ƒ 0-15-0 jaarlijks aan de Kerk van Asten.

Peter Willem Coopmans is vertrokken naar Helmond en is daar op 24-02-1817 overleden.

Jacobus Leonardi van Heugten is geboren te Asten op 11-08-1755 als zoon van Leonardus Jacobs van Heugten en Anna Joannis Claus. Hij is op 16-04-1780 te Asten getrouwd met Elisabeth Antony van Bussel, geboren te Asten op 07-10-1757 als dochter van Antony Goort van Bussel en Catharina Johannes Loomans (zie Koningsplein 10):

06

Het gezin van Jacobus Leonardi van Heugten en Elisabeth Antony van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 08-04-1781 Kind Asten 30-09-1794
2 Johannes Asten 19-01-1783 Kind Asten 23-02-1783
3 Johannes Asten 15-03-1784
4 Wilhelmus Asten 10-12-1786 Kind Asten 10-10-1794
5 Anna Antonia Asten 16-12-1788 Kind Asten 02-10-1794
6 Maria Asten 08-03-1791 Asten 26-11-1815
Johannes Eijsbouts
Asten 27-07-1871 zie Diesdonk 41
7 Antonius Asten 07-10-1793 Ongehuwd Asten 07-09-1854
8 Leonardus Asten 21-09-1796 Asten 01-05-1822
Johanna Maria van Helmond
Asten 29-08-1866 zie Voormalig huis E508
9 Anna Antonia Asten 23-06-1799 Asten 15-04-1831
Johannes Berkers
Asten 26-12-1842
10 Johanna Asten 04-10-1803 Asten 19-04-1833
Bonaventura van den Boomen
Asten 12-05-1846

Jacobus Leonardi van Heugten is op 20-07-1813 te Asten overleden en zijn weduwe staat bij het kadaster van Asten als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; E311:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 9 el, Middelste Heusden, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Jacobus van Heugten.

07

08

Elisabeth Antony van Bussel is te Asten op 29-03-1835 overleden en volgens de kadastrale legger is het huis overgegaan naar Maria van Heugten, weduwe van Johannes Eijsbouts. Zij wonen elders in Asten (zie Diesdonk 41) en het is onbekend wie  in het huis woonden. Na het overlijden van Maria van Heugten te Asten op 27-07-1871 staat het huis op naam van de kinderen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we het huis gesplitst tegen:

Oospronkelijke deel D78

In het oorspronkelijke huis komt wonen Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 04-02-1825 als zoon van Johannes Eijsbouts en Maria van Heugten (zie Diesdonk 41). Hij is op 20-02-1851 te Vlierden getrouwd met Maria Johanna Swinkels, geboren te Vlierden op 04-10-1821 als dochter van Theodorus Swinkels en Dorothea Martens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer D78 en vanaf 1869 nummer D101:

09

Johannes Eijsbouts overlijdt te Asten op 15-03-1860 en ook zijn inwonende ongehuwde broer Jacobus, geboren te Asten 24-10-1821, overlijdt te Asten op 05-10-1878 en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

10

Dochter Maria Eijsbouts, geboren te Asten op 08-05-1853 is op 27-01-1879 te Asten getrouwd met Antonius Christianus Berkvens, geboren te Asten op 02-02-1846 als zoon van Martinus Berkvens en Johanna Smets (zie Dijkstraat 58). Over de periode 1879-1890 heeft het huis huizingnummer D108:

11

Zij vertrekken in 1883 naar het huis van haar grootouders (zie Diesdonk 41) en in het huis komt wonen Wilhelmus Verbaal, geboren te Someren op 27-02-1838 als zoon van Hendrikus Verbaal en Wilhelmina Bax en weduwnaar van Johanna Maria Kapteijns. Hij is te Someren op 12-11-1884 hertrouwd met Johanna Maria Maas, geboren te Soerendonk op 15-08-1848 als dochter van Andries Maas en Petronella Adams. In 1887 verhuist het gezin Verbaal-Maas naar Bakel en de beide delen worden weer samengevoegd.

Afgesplitste deel D79

In een afgesplitst deel van het huis woont Peter van Heugten, geboren te Asten op 26-08-1817 als zoon van Theodorus van Heugten en Joanna van den Eijnden. Hij is sinds 19-05-1851 weduwnaar van Anna Maria Meulendijks, geboren te Deurne op 28-04-1812 als dochter van Arnoldus Meulendijks en en Joanna Maria van der Sanden, met wie op 26-11-1840 te Deurne getrouwd was. Peter van Heugten is op 23-04-1852 te Asten hertrouwd met Antoneth Goossens, geboren te Deurne op 08-02-1821 als dochter van Francis Goossens en Petronella Marel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer D79 en vanaf 1869 nummer D102:

12

Ook in de periode 1879-1890 wonen Peter van Heugten en Antoneth Goossens met hun dochter Petronella in het huis met dan huizingnummer D109:

13

In de Helmondsche courant van 11-09-1880 biedt Peter van Heugten onroerende goederen te koop aan:

Peter van Heugten is op 03-04-1881 te Asten overleden en Antoneth Goossens is op 28-01-1883 te Asten overleden.  In het huis komt wonen Hendrikus Coolen, geboren te Asten op 15-05-1837 als zoon van Petrus Coolen en Joanna Maria Segers. Hij is op 10-04-1875 te Deurne getrouwd met Dorothea Bouwmans, geboren te Deurne op 20-03-1836 als dochter van Christiaan Bouwmans en Arnoldina Martens. Zij verhuizen in 1887 naar een woning in Asten en de beide delen worden weer samengevoegd.


Vanaf 1887 is er weer sprake van één huis met als bewoner, Hendricus van de Goor, geboren te Lierop op 26-07-1853 als zoon van Martinus van de Goor en Elisabeth van Soest. Hij is te Asten op 11-02-1887 getrouwd met Theodora Wilhelmina IJsbouts, geboren op 03-02-1858 te Asten als dochter van eerder genoemde Joannes IJsbouts en Maria Johanna Swinkels. In de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D111:

14

Theodora Wilhelmina IJsbouts overlijdt op 30-10-1897 te Asten en Hendricus van de Goor verhuist in 1899 met zijn gezin naar Lierop. Het huis wordt daarna bewoond door Antonius Kusters, geboren te Lierop op 06-05-1866 als zoon van Hendrik Kusters en Francina van Moorsel. Hij is op 06-09-1893 te Lierop getrouwd met Johanna van den Eijnden, geboren te Lierop op 11-12-1858 als dochter van Antonius van den Eijnden en Johanna van den Einden. Ook in de periode 1900-1910 wonen Antonius Kusters en Johanna van den Eijnden met hun gezin in het huis met dan huizingnummer D132:

15

In december 1907 verhuist Johannes Kusters met zijn gezin naar Lierop en komt Johannes Janssen, geboren te Asten op 10-05-1840 als zoon van Johannes Janssen en Elisabeth Haasen, in het huis wonen. Hij is op 12-09-1884 te Asten getrouwd met Hendrica van Bussel, geboren op 24-06-1856 te Asten als dochter van Johannes van Bussel en Antonetta Goossens. Johannes Janssen overlijdt te Asten op 24-12-1909 en Hendrica van Bussel woont met haar gezin ook over de periode 1910-1920 in het huis met dan huizingnummer D125:

16

Hendrica van Bussel verhuist naar Voordeldonk en later naar haar dochter Johanna Maria op de Hemel te Asten en is daar op 29-07-1943 overleden.
In het huis is komen wonen Johannes Berkvens, geboren te Asten op 02-03-1885 als zoon van Antonie Berkvens en Wilhelmina van der Putten. Hij is op 13-02-1914 te Asten getrouwd met Johanna Maria Koolen, geboren te Asten op 18-12-1884 als dochter van Johannes Mathijs Koolen en Christina Driessen. Johanna Maria Koolen is op 16-08-1923 te Asten overleden en Johannes Berkvens is op 27-06-1924 te Asten hertrouwd met Petronella Strijbosch, geboren te Asten op 04-09-1889 als dochter van Johannes Strijbosch en Wilhelmina Slaats. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in huizingnummer D130, ook bekend staand als Antoniusstraat 29:

17

Ook in de periode 1930-1938 wonen Johannes Berkvens en Petronella Strijbosch met hun gezin in het huis aan de Antoniusstraat 29 tot hun vertrek rond 1936 naar de Meijelscheweg 39 (zie Meijelseweg 61):

18

Petronella Strijbosch is op 13-09-1947 te Eindhoven overleden en Johannes Berkvens is te Asten op 13-06-1952 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19 20

Op basis van de aankondigingen van de geboorte van zonen Hendrik en Mathieu in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-04-1938 en van 24-04-1941, maken we op dat het gezin Madou-Janssen in het huis is komen wonen:

21 22

Jacob Mathijs Madou is geboren te Horst op 24-09-1906 als zoon van Pieter Frans Madou en Helena Petronella Vervoort. Hij is op 26-08-1932 te Horst getrouwd met Lamberdina Maria Janssen, geboren te Horst op 24-12-1910 als dochter van Johannes Janssen en Johanna Maria Engels. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen we Jacob Mathijs Madou en Lamberdina Maria Janssen met hun gezin tegen in de Antoniusstraat 29:

23

Hieronder een foto van het huis:

24

Het huis is rond 1975 afgebroken en ongeveer op de plaats van dit huis staan nu naoorlogse panden waarbij de karakteristieke lindebomen zijn blijven staan:

25

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1641 Abraham Joannis Lomans Asten ±1620 Abraham Joannis Lomans Asten ±1620
1675 Wilhelmus Abrahams Loomans Asten 20-09-1649 Wilhelmus Abrahams Loomans Asten 20-09-1649
1697 Jenneke Wouter de Groot Asten 15-05-1655 Jenneke Wouter de Groot Asten 15-05-1655
1715 Johannes Willem Loomans Asten 12-01-1694 Johannes Willem Loomans Asten 12-01-1694
Heusden huis 33
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694
1741 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694
1746 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694
1751 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694
1756 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694
1761 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Loomans Asten 12-01-1694
1766 Jan Willem Lomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Lomans Asten 12-01-1694
1771 Jan Willem Lomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Lomans Asten 12-01-1694
1776 Jan Willem Lomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Lomans Asten 12-01-1694
1781 Jan Willem Lomans Asten 12-01-1694 Jan Willem Lomans Asten 12-01-1694
1798 Pieter Koopman Asten 14-06-1732 Pieter Koopman Asten 14-06-1732
1803 Pieter Koopmans Asten 14-06-1732 Laurens van Oosterhout Asten 29-03-1756
Kadasternummer E311
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E311 1832 Elisabeth van Bussel Asten 07-10-1757 weduwe van Heugten
Antoniusstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Jacobus van Heugten Asten 11-08-1755 Elisabeth van Bussel Asten 07-10-1757 20-07-1813
1813-1835 Elisabeth van Bussel Asten 07-10-1757 weduwe van Heugten 29-03-1835
1835-1859 onbekend
D79 1859-1869 Peter van Heugten Asten 26-08-1817 Antoneth Goossens Deurne 08-02-1821
D102 1869-1879 Peter van Heugten Asten 26-08-1817 Antoneth Goossens Deurne 08-02-1821
D109 1879-1881 Peter van Heugten Asten 26-08-1817 Antoneth Goossens Deurne 08-02-1821 03-04-1881
D109 1881-1887 Hendrik Coolen Asten 15-05-1837 Dorothea Bouwmans Deurne 20-03-1836 naar Asten
D109 1887-1890 Hendricus van de Goor Lierop 26-07-1853 Theodora Wilhelmina IJsbouts Asten 03-02-1858 naar D108
Antoniusstraat 29
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
D78 1859-1860 Johannes Eijsbouts Asten 04-02-1825 Maria Johanna Swinkels Vlierden 04-10-1821 15-03-1860
D78 1860-1869 Maria Johanna Swinkels Vlierden 04-10-1821 weduwe Eijsbouts
D101 1869-1879 Maria Eijsbouts Asten 08-05-1853 Antonius Christianus Berkvens Asten 02-02-1846
D108 1879-1884 Maria Eijsbouts Asten 08-05-1853 Antonius Christianus Berkvens Asten 02-02-1846
D108 1884-1887 Wilhelmus Verbaal Someren 27-02-1838 Johanna Maria Maas Soerendonk 15-08-1848 naar Asten
D108 1887-1890 Hendricus van de Goor Lierop 26-07-1853 Theodora Wilhelmina IJsbouts Asten 03-02-1858
D111 1890-1899 Hendricus van de Goor Lierop 26-07-1853 Theodora Wilhelmina IJsbouts Asten 03-02-1858 naar Lierop
D132 1900-1907 Antonius Kusters Asten 06-05-1866 Johanna van den Eijnden Lierop 12-12-1858 naar Lierop
D132 1908-1910 Johannes Janssen Asten 10-05-1840 Hendrica van Bussel Asten 24-06-1856 24-12-1909
D125 1910-1920 Hendrica van Bussel Asten 24-06-1856 weduwe Janssen Voordeldonk
D130 1920-1924 Johannes Berkvens Asten 02-03-1885 Johanna Koolen Asten 18-12-1884 16-08-1923
D130 1924-1930 Johannes Berkvens Asten 02-03-1885 Petronella Strijbosch Asten 04-09-1889
29 1930-1936 Johannes Berkvens Asten 02-03-1885 Petronella Strijbosch Asten 04-09-1889 Meijelscheweg
29 1936-1938 Jacob Mathijs Madou Horst 24-02-1906 Lamberdina Janssen Horst 24-12-1910

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 14 november 2023, 13:44:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen