logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Voorste Heusden

Hieronder zijn de kadasterkaart van 1811-1832 vergeleken met de topografische kaarten van 1875, 1915 en 1980. De linker drie kaarten geven een vrijwel gelijk beeld van de ligging van de huizen, maar in 1980 is het duidelijk dat vrijwel alle huizen zijn verdwenen.

01 02 03 04

Wie er rond 1740 woonden in dit deel van de Voorste Heusden is weergegeven bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten, die een compleet overzicht geeft van de bewoners:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Voorste Heusden:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Claas Daandels 38 ƒ 25,-
IJsbout Hendriks 39 ƒ 35,-
Jan Fransen van Bussel 40 ƒ 24,-
weduwe Gerrit Kerkels 41 ƒ 71,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Claas Daandels pacht een 17e-eeuwse boerderij die in eigendom is van Dirk Andriessen. Na diens overlijden verkopen zijn nazaten in 1745 de boerderij aan Jan Peters van Bussel. Zijn dochter Elisabeth van Bussel trouwt met Dirk Peter Martens en diens dochter Johanna Martens trouwt met Peter Jelisse. Via hun dochter Anna, getrouwd met Jan Dannenberg en diens zoon Dirk Dannenberg komt er in 1885 een eind aan het bezit van nazaten van Jan Peters van Bussel. Daarna kent het huis nog verschillende bewoners en rond 1980 is de boerderij afgebroken.

IJsbout Hendriks is in 1716 door koop van Philips van Heugten eigenaar geworden van een 17e-eeuwse boerderij. Zijn zoon IJsbout, kleinzoon Hendrik en achterkleinzoon Theodorus hebben de boerderij in de mannelijke lijn geërfd. Catharina Eijsbouts, de dochter van Theodorus Eijsbouts, trouwt met Johannes Peters en hun dochter Francisca Peters trouwt met Joannes Berkvens. Via hun dochter Maria Berkvens komt de boerderij uiteindelijk in bezit van Leonardus van Loon. Tot de afbraak van de boerderij rond 1980 hebben er nazaten van de familie van Loon gewoond.

Jan Fransen van Bussel, geboren te Asten op 05-09-1686 als zoon van Frans Goorts van Bussel en Anna Janse, komen we in dit document niet als bewoner tegen. Het kan zijn dat hij vlak voor zijn overlijden te Asten op 13-12-1740 land bezat in de buurt van de rond 1750 gebouwde boerderij van Jan van de Leensel.

Voor de weduwe van Gerrit Kerkels, Johanna Janse, geldt een zelfde verhaal. Het kan zijn dat zij gewoond heeft en land in de buurt van de boerderij uit het begin van de 18e eeuw van Joost Antonis van Bussel heeft gehad. Zijn dochter Maria van Bussel trouwt met Jan Verreyt en hun dochter Johanna Verreyt trouwt met Jan Daendel Coolen. De vererving in vrouwelijke lijn gaat verder als Geertruida Coolen trouwt met Francis Haazen. Hun dochter Johanna Maria Haazen heeft er tot de afbraak van de boerderij rond 1925 gewoond.

Foto van de fanfare Sint Antonius in 1951 op de Voorste Heusden met op de achtergrond de boerderij van de familie van de Pasch, die er na de Tweede Wereldoorlog is komen wonen:

05


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 19:45:55

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen