logo

De Vonder Homepagina


Hindert 4

Dit huis wordt bewoond door Jan Teunis Pauwels, geboren te Asten rond 1620 en op 03-11-1652 te Asten getrouwd met Catalyn Roelof Joosten, geboren te Asten rond 1620 en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Roef Asten 18-01-1659
2 Hendrick Asten 05-12-1660
3 Maria Asten 10-04-1663
4 Catharina Asten 23-04-1666
5 Johannes Asten 07-12-1668 Helmond 04-05-1698
Catharina Willems
Asten ±1742
6 Johanna Asten 23-03-1671
7 Eerke Asten 20-07-1675

Jan Teunis Pauwels is op 25-10-1676 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat het huis op naam van zoon Jan Paulus:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 26:
Jan Paulus.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 36:
Jan Paulus op de Hindert.
13-01-1736 aan van de weduwe Peeter Roefs van de Oude Schut. In de bede ƒ 2-14-4.

Jan Pauwels is geboren te Asten op 07-12-1668 en op 04-05-1698 te Helmond getrouwd met Catharina Willems, geboren te Deurne op 04-09-1678 als dochter van Willem:

Contraxerunt matrimonium Jan Pauwels et Catharina Willems coram me pastore et testibus Egidio Pauwels et Maria van de Bogaert.

Huwelijkscontract van Jan Pauwels en Catharina Willems voor mij pastoor en getuigen Egidio Pauwels et Maria van de Bogaert.

01

Het gezin van Jan Pauwels en Catharina Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 16-08-1699 Asten 17-11-1726
Tielen Verhindert
Asten 10-03-1738
2 Mechteld Asten 04-12-1701 Asten 03-09-1725
Arnoldus Hendricks
Asten 12-02-1743 zie Laarbroek 20
en Voormalig huis G196

In de hoofdgeldlijst van 1715 woont het gezin aan het Laarbroek:

Hoofdgeld 18-03-1715, Laarbroek:
Jan Paulus, Catalijn de vrouw 2
Marij en Mechelt 2.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 is Jan Paulus eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 76 verso:
Jan Paulus.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 2-14-4.

Jaar Eigenaar nummer 9 Laarbroek Bewoners nummer 9 Laarbroek
1736 Jan Paulus Jan Paulus
1741 Jan Paulus Jan Paulus

Catharina Willems is op 30-12-1741 te Asten overleden en Jan Paulus is in 1742 te Asten overleden. In het Astense archief meldt schoonzoon Arnoldus Hendricks (zie Laarbroek 20) geen zorg kan dragen voor de weeskinderen van zijn schoonzus Maria Jan Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 149; 31-12-1742:
Gezien het request van Arnoldus Hendriks man van Meggel, dogter van Jan Paulus, ondermeer inhoudende dat onlangs is overleden, Jan Paulus, gewoond hebbende aan het Laarbroek. In deze maand is overleden Tiele Verhindert gehuwd geweest Maria, doghter Jan Paulus, die eerder overleden is en nagelaten heeft twee onmondige kinderen met name Willem en Josyna. Door een en ander is suppliant en de twee voornoemde kinderen ab intestato aangestorven alle nagelaten goederen te weten een huis, groes en land aan het Laarbroek, een perceel land te Bakel, de roerende goederen. Omdat niemand in huis was, heeft suppliant, op 17 december, met onze toestemming de roerende goederen verkocht. Volgens suppliant zal de nalatenschap niet voldoende opbrengen om de schulden en lasten te betalen. En dus zeker niet voldoende om de kinderen op te voeden, waardoor deze dus mogelijk ten laste van de Armenkas zullen komen. Er is niemand van de vrienden, ook de suppliant niet, die de administratie kan voeren, nog veel minder opvoeden. Hij verzoekt, om iemand uit ons midden, ofwel Hendrik Peter Driessen, aan te wijzen om de nalatenschap ten behoeve van de voornoemde kinderen te aanvaarden. Bijgevoegd is een acte van repudiatie op 28-12-1742 waarin suppliant verklaart de goederen ten bate van de twee kinderen of den Armen te verlaten.
Naschrift: Hendrik Peter Driessen wordt door het College gemachtigd om de nalatenschap te aanvaarden en daarmee ten voordele van de kinderen te handelen. Hij zal hiervan rekening, bewijs en reliqua doen.

Dochter Anna Maria Jan Paulus is geboren te Asten op 16-08-1699 en op 17-11-1726 te Asten getrouwd met Tieleman Tielen Verhindert, geboren te Asten op 20-08-1691 als zoon van Tilmannus Joannis Verhindert en Aleidis Fransen (zie Voormalig huis B716):

02

Het gezin van Anna Maria Jan Paulus en Tieleman Tielen Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francisca* Asten 14-03-1728 Ongehuwd Someren 11-07-1790
2 Johannes Asten 07-10-1729 Kind Asten ±1729
3 Wilhelmus Asten 15-04-1731 Kind Asten ±1731
4 Wilhelmus Asten 19-08-1732 Kind Asten 29-07-1745
5 Tilmannus Asten 26-02-1735 Kind Asten ±1735

* wordt ook Josijna genoemd

Anna Maria Jan Paulus is op 10-03-1738 te Asten overleden en Tieleman Tielen Verhindert is op 14-12-1742 te Asten overleden. Voor de twee nog in leven zijnde kinderen, Josijna en Willem, worden door de armenzorg een oplossing gezocht:

Asten Rechterlijk Archief 137 folio 35 verso; 31-12-1742:
Conditie en voorwaarden waarop Hendrik Peter Driessen, armmeester, zal verkopen of verhuren de goederen nagelaten door Jan Paulus en Tiele Verhindert en nu eigendom van de twee onmondige kinderen van Tiele Verhindert. Een huis, schuur, schop, hof en aangelag, land en groes aan het Laarbroek 7 lopense, ene en andere zijde de gemeente, ene einde Jan Verhindert, andere einde het Gemene Land; land / groes den Bremberg 9 lopense land 1 lopense groes; land den Meulenacker 5 copse; den ouden Schutacker 2½ lopense; groes 5 copse. Verponding ƒ 8-14-0 per jaar. Bede ƒ 2-14-0 per jaar. Belast met: 16 vat rogge per jaar (ƒ 4,- per jaar) aan den Armen van Asten; 1 mud rogge per jaar (ƒ 3,- per jaar) aan den Armen van Asten; ƒ 1-0-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land; ƒ 1-7-4 per jaar aan de Vrouwe van Asten. De verkoop is opgehouden op ƒ 62,. Huurder wordt nu Jan van Rest. Huurtermijn 6 jaar. Huursom de lasten en het in onderhoud nemen van kost, drank, logement van de twee onmondige kinderen. De huurder verklaart dat, zolang hij op de voorschreven goederen zal blijven wonen hij zijn hooibeemd te Ostappen niet zal verkopen en zal verbinden als onderpand. Borg Peter Janse van Rest, zijn zoon, met sijne huur die hij bij Mattijs Dirx off bij andere sal koomen te winne.

Als Willem Tiele Verhindert op 29-07-1745 komt te overlijden is zijn zus Josijna Tiele Verhindert eigenaar van het gehele huis. Door het armbestuur wordt dit huis aan derden verhuurt aan Jan Jansen van Rest (zie Voormalig huis B446):

Asten Rechterlijk Archief 3028 163; 23-08-1745:
Taxatie van de goederen van Willem Tiele Verhindert, overleden 29-07-1745, de ½ huijs, schuur en aangelag aan Laarbroek 7 lopense, ene en andere zijde de gemeente, ene einde Jan Verhindert, andere einde het Gemene Land, ƒ 80,-; land den Bremberg 9 lopense ƒ 25,-; groes 1 lopense; land de Meulenacker 5 copse ƒ 2,-; land den ouden Schutacker 2½ lopense ƒ 8,-; groes 5 copse ƒ 12,-. Totaal ƒ 127-00-00. Belast met ƒ 7-00-00 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 175-00-00; ƒ 1-00-00 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land in kapitaal ƒ 25-00-00; ƒ 1-07-04 per jaar aan de vrouw van Asten in kapitaal ƒ 36-10-04. Totaal ƒ 236-11-04. De helft hiervan is ƒ 118-05-10. Rest ƒ 8-14-06. 20e penning is ƒ 0-8-12. Hendrik Peter Driesen als curator over Willem en Josyna, onmondige kinderen van Willem Tiele Verhindert.

Jaar Eigenaar nummer 9 Laarbroek Bewoners nummer 9 Laarbroek
1746 Josijn Tiele Verhindert Jan van Rest
1751 Josijn Verhindert weduwe Jan van Rest

Jan Jansen van de Rest is op 09-10-1747 te Asten overleden en Johanna Joosten Bruystens is als Johanna Jan van Rest op 16-09-1751 te Asten overleden en hieronder hun begraafakten:

Josijna Tiele Verhindert verkoopt het huis aan Arnoldus Dirk Timmermans:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 66; 27-02-1755:
Josyna, onmondige dochter wijlen Tielen Verhindert verkoopt, om de schulden te kunnen betalen, aan Arnoldus Dirk Timmermans huis, schuur, schop, aangelag met land en groes aan het Laarbroek 7 lopense, ene en andere zijde de gemeente, ene einde Jan Verhindert, andere einde Johannes Jansen. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Land den Bremberg en 1 lopense groes, 9 lopense, ene zijde en einde de gemeente, andere zijde Jan Verhindert, andere einde Jan Coolen. Bede ƒ 1-16-0 per jaar. Land den Meulenacker, 5 copse, ene zijde Jan Verhindert, andere zijde Peter Hoebergen, ene einde weduwe Dirk Flip Timmermans, andere einde de gemeente. Bede ƒ 0-6-4 per jaar. Land den ouden Schutacker 2½ lopense, ene zijde weduwe Nol Tielen, andere zijde Goort Loomans, ene einde de gemeente. Bede ƒ 0-12-0 per jaar. Groesveltje 5 copse, ene en andere zijde Jan Verhindert, andere zijde Johannes Jansen. Belast met ƒ 7-12-8 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-00-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 1-07-4 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 38,-. Afgesproken is dat Josyna Tielen Verhindert bij Arnoldus Dirk Timmermans zal wonen en voor huur zal genieten ƒ 10,- per jaar en drie nieuwe hemden dit tot wederopzeggen. De te verkopen woning is zeer bouwvallig en wordt verkocht in overleg met den Armen.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 bevestigt de boven beschreven bewoningsgeschiedenis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 68 folio 20:
Arnoldus Dirk Timmermans bij koop 1755.
Nu Willem en Josijna bij repudiatie volgens de acte dato Asten, december 1742.
Jan Pouwels uyt huijs, hoffstadt ende aengehoorende erffve onder Asten ter plaetse aen de Hindert
gelegen, groot ontrent vier lopenen, ene zijde Antonis Verschueren ende Jan Verhindert, andere zijde de gemeente, ene einde het gemeene landt, andere einde de gemeente. III d.
Die selven uyt de selve panden. II pul
Die selven uyt de selve. XIIII ½ d. orts ½ capuijn et I ½ pul
Die selven uyt de selve. I d.

Arnoldus Dirk Timmermans is geboren te Asten op 11-05-1720 als zoon van Theodorus Philips Timmermans en Anna Aerts de Zeger. Hij is op 20-07-1755 te Asten getrouwd met Helena Henrici Deenen, geboren te Asten op 31-05-1724 als dochter van Henricus Jansen Deijnen en Johanna Vreijnsen:

03

Het gezin van Arnoldus Dirk Timmermans en Helena Henrici Deenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 12-05-1756 Ongehuwd Asten 27-05-1788
2 Johanna Asten 04-09-1758 Asten 23-02-1794
Francis Jan Mennen
Asten 05-09-1828
3 Franciscus Asten 24-12-1760 Kind Asten ±1760
4 Henricus Asten 25-02-1763 Asten 08-02-1795
Maria Gerrit Eevers
Asten 30-04-1807 zie Voormalig huis B450 en B451
5 Anna Asten 18-08-1766 Ongehuwd Asten 28-05-1796

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1781 is Arnoldus Dirk Timmermans eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 9 Laarbroek Bewoners nummer 9 Laarbroek
1756 Arnoldus Dirk Timmermans Arnoldus Dirk Timmermans
1761 Arnoldus Dirk Timmermans Arnoldus Dirk Timmermans
1766 Arnoldus Dirk Timmermans Arnoldus Dirk Timmermans
1771 Arnoldus Dirk Timmermans Arnoldus Dirk Timmermans
1776 Arnoldus Dirk Timmermans Arnoldus Dirk Timmermans
1781 Arnoldus Dirk Timmermans Arnoldus Dirk Timmermans

Arnoldus Dirk Timmermans is op 27-03-1792 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode rond 1800 zijn de weduwe en kinderen eigenaar en bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 9 Laarbroek Bewoners nummer 9 Laarbroek
1798 weduwe en kinderen Arnoldus Timmermans weduwe en kinderen Arnoldus Timmermans
1803 weduwe en kinderen Arnoldus Timmermans weduwe en kinderen Arnoldus Timmermans

Helena Henrici Deenen is te Asten op 23-09-1806 overleden en de nabestaanden verdelen de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 29; 24-12-1806:
Hendrikus Arnoldus Timmermans en Francis Jan Mennen getrouwd met Jenneke Timmermans. Zij verdelen hun goederen aan het Laarbroek. 1e lot krijgt Hendrikus de afbraak van het huis, zonder de grond, aan het Laarbroek. Dit zal geruimd worden; land Bremakker 9 lopense 4 roede; groes de Bram 1 lopense 41 roede. Belast met ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente. 2e lot krijgt Francis Jan Mennen de schuur met de huisplaats en aangelag aan het Laarbroek 8 lopense 20 roede; groes het Veldje 1 lopense 19 roede. Belast met ƒ 2-12-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-00-0 per jaar aan het Gemene Land.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 120 verso; 29-12-1806
Hendrik Arnoldus Timmermans en Francis Jan Mennen getrouwd met Jenneke Arnoldus Timmermans. Zij verkopen aan Philip Pieter Paulus land Moolenakker 1 lopense 3 roede. Koopsom ƒ 18,-; land Schutakker 2 lopense 11 roede. Koopsom ƒ 68,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 122; 29-12-1806:
Hendrikus Arnoldus Timmermans verkoopt aan Arnoldus Aart Wilbers, in het Laarbroek land Bremakker 9 lopense 4 roede; groes den Brem 1 lopense 41 roede. Koopsom ƒ 300,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 123; 29-12-1806:
Francis Jan Mennen verkoopt aan Dirk Verlijsdonk groes het Veldjen 1 lopense 19 roede; land een deel van het Aangelag 1 lopense, ene zijde de koper. Koopsom ƒ 120,-. Belast met ƒ 1,- per jaar aan het Gemene Land.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis over de periode 1790-1910 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 75 verso:
Francis Mennen nomen uxoris bij deling 1806.
Hendrikus en Jenneke de kinderen bij versterf 1806.
Helena Hendrik Deijnen weduwe Arnoldus Dirk Timmermans ½ en Hendrik, Johanna en Anneke de kinderen ½ bij versterf 1792.
Nummer 9 huijs, hof en aangelag 7 lopense.

Johanna Arnoldus Timmermans is geboren te Asten op 04-09-1758 en op 23-02-1794 te Asten getrouwd met Francis Jan Mennen, geboren te Asten op 08-06-1765 als zoon van Johannes Antonie Mennen en Maria Gijsberts Koninkx:

04

Het gezin van Johanna Arnoldus Timmermans en Francis Jan Mennen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-01-1796 Asten 13-05-1848
Catharina Beijers
Asten 21-01-1849
2 Arnoldus Asten 18-11-1797 Asten 20-08-1821
Wilhelmina van Exel
Asten 10-07-1840
Joanna Maria Aarts
Asten 11-11-1878
3 Maria Asten 18-11-1800 Asten 30-01-1829
Henricus Baumans
Deurne 04-08-1835

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Francis Mennen:

Kadaster 1811-1832; G193:
Huis en erf, groot 02 roede 17 el, Sleegensche eindje, klasse 10.
Eigenaar: Francis Mennen.

05

Boven is de kadasterkaart van 1832 te zien met in de blauwe cirkel het huis. Hieronder staan de bijbehorende kadastrale gegevens:

06

Johanna Arnoldus Timmermans is op 05-09-1828 te Asten overleden en Francis Jan Mennen is te Asten op 25-03-1840 overleden. Arnoldus en Johannes Mennen verdelen de erfenis, waarbij het huis in handen komt van Arnoldus Mennen:

Notarieel Archief Asten 84-23 06-02-1841:
Arnoldus Mennen, Johannes Mennen, zij delen de goederen van hun moeder en grootmoeder van wijlen Johanna Maria Timmermans. Arnoldus Mennen krijgt huis en erf G193. Belast heer van Asten ƒ 1,36.

Arnoldus Mennen is geboren te Asten op 18-11-1797 en op 20-08-1821 te Asten getrouwd met Wilhelmina van Exel, geboren te Asten op 09-02-1797 als dochter van Henricus Gerardi van Exel en Francisca Antoni Verlijsdonk (zie Voormalig huis G838). Wilhelmina van Exel is op 15-01-1839 te Asten overleden en Arnoldus Mennen is op 10-07-1840 te Asten hertrouwd met Joanna Maria Aarts, geboren op 16-01-1798 te Asten als dochter van Arnoldus Peter Aarts en Henrica Roijmans (zie Voormalig huis G170). De gezinnen van Arnoldus Mennen met Wilhelmina van Exel en met Joanna Maria Aarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrica Asten 05-08-1822 Asten 03-03-1848
Martinus van den Eijnden
Asten 07-07-1911
2 Francis Asten 18-07-1824 Asten 21-01-1848
Anna Maria Bogers
Asten 13-03-1897 zie Berken 7
3 Geertruida Asten 27-05-1826 Kind Asten 29-02-1828

* alleen kinderen uit het eerste huwelijk

Joanna Maria Aarts is op 14-08-1853 te Asten overleden en dochter Hendrika Mennen, geboren te Asten op 05-08-1822, neemt het huis over. Zij is op 03-03-1848 te Asten getrouwd met Martinus van den Eijnden, geboren te Lierop op 18-07-1817 als zoon van Francis van den Eijnden en Maria van Eijk. In het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer C2:

07

Arnoldus Mennen woont in die periode nog in het huis en is op 11-11-1878 te Asten overleden. Rechts de overlijdens-akte.

Dochter Arnoldina van den Eijnden, geboren te Asten op 02-07-1862, werkt van 1877 tot 1884 als dienstmeid in Lierop bij Gijsbertus Rooijmans. Daarna doet ze als zuster Maria Donata haar intrede in het klooster Nazareth te Gemert, waar zij in 1885 geprofest wordt. Zij werkt vanaf 1886 in het Rooms Katholiek Gasthuis in Gemert en viert in 1934 haar gouden kloosterfeest, zoals hieronder gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-05-1934:

 

08

De Helmnondsche courant van 04-12-1945 vermeldt ook nog haar diamanten kloosterjubileum.

Hieronder een foto van het Elisabeth gasthuis in Gemert.

Arnoldina van den Eijnden is op  05-02-1956 te Gemert overleden en rechts het bidprentje bij haar overlijden.

Martinus van den Eijnden is te Asten op 26-04-1882 overleden en Hendrika Mennen woont met haar kinderen ook over periodes 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910 en in de periode 1910-1920 in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer C2, C2 en C1:

09

Hendrika Mennen is op 07-07-1911 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-02-1920 verkopen de kinderen van Martinus van den Eijnden vee en goederen:

10

De kinderen van den Eijnden verhuizen naar D29 in de Wolfsberg en in het huis komt wonen Nicolaas Hendrikus van Lierop, geboren te Asten op 14-02-1888 als zoon van Hubertus van Lierop en Wilhelmina van den Eijnden. Hij is via zijn moeder een kleinzoon van Hendrika Mennen. Hij is op 27-02-1919 te Lierop getrouwd met Antonia Theodora van Lieshout, geboren op 23-06-1891 te Beek en Donk als dochter van Johannes van Lieshout en Francina Leenders. Over de periode 1920-1930 wordt het huizingnummer B121, ook bekend staand als Hindert 4:

11

Inwonend is schoonvader Johannes van Lieshout, geboren te Beek en Donk op 09-02-1850 als zoon van Laurentius van Lieshout en Anna Maria Verbakel. Hij is sinds 22-04-1912 weduwnaar van Francina Leenders, geboren te Beek en Donk op 07-02-1854 als dochter van Leonardus Leenders en Hendrina van Dommelen, met wie hij op 18-02-1878 te Beek en Donk getrouwd was. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-04-1921 de festiviteiten bij zijn 40-jarig ambtsjubileum:

11a

Ook over de periode 1930-1938 wonen Nicolaas Hendrikus van Lierop en Antonia Theodora van Lieshout met hun gezin in het huis op Hindert 4:

12

In het Eindhovensch Dagblad van 18-08-1920, de Zuid-Willemsvaart van 01-04-1924, 09-12-1929 en van 09-08-1935 de geboortes van dochters Francisca, Wilhelmina en Helena en van zoon Henricus:

13 14
15 16

Schoonvader Johannes van Lieshout is op 14-02-1942 te Asten overleden, Nicolaas Hendrikus van Lierop is op 12-12-1951 te Asten overleden en Antonia Theodora van Lieshout is op 25-04-1975 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Nicolaas Hendrikus van Lierop en het bidprentje bij het overlijden van Antonia Theodora van Lieshout.

17

18

Op de plaats van het huis staat op het huidige adres Hindert 4 deze uit 1905 stammende woning:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1660 Jan Teunis Pauwels ±1620 Jan Teunis Pauwels ±1620
1709 Jan Paulus Asten 07-12-1668 Jan Paulus Asten 07-12-1668
Laarbroek huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Paulus Asten 07-12-1668 Jan Paulus Asten 07-12-1668
1741 Jan Paulus Asten 07-12-1668 Jan Paulus Asten 07-12-1668
1746 Josijn Tiele Verhindert Asten 14-03-1728 Jan van Rest
1751 Josijn Verhindert Asten 14-03-1728 weduwe Jan van Rest
1756 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720
1761 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720
1766 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720
1771 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720
1776 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720
1781 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720 Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720
1798 weduwe en kinderen Arnoldus Timmermans Asten 31-05-1724 weduwe en kinderen Arnoldus Timmermans Asten 31-05-1724
1803 weduwe en kinderen Arnoldus Timmermans Asten 31-05-1724 weduwe en kinderen Arnoldus Timmermans Asten 31-05-1724
Kadasternummer G193
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G193 1832 Francis Jan Mennen Asten 08-06-1765
Hindert 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Helena Henrici Deynen Asten 31-05-1724 weduwe Timmermans 23-09-1806
1806-1828 Francis Jan Mennen Asten 08-06-1765 Johanna Arnoldus Timmermans Asten 04-09-1758 05-09-1828
1828-1840 Francis Jan Mennen Asten 08-06-1765 met kinderen 25-03-1840
1840-1859 Arnoldus Mennen Asten 18-11-1797 Johanna Maria Aarts Asten 16-01-1798 14-08-1853
C2 1859-1869 Martinus van den Eijnden Lierop 18-07-1817 Hendrika Mennen Asten 05-08-1822
C2 1869-1879 Martinus van den Eijnden Lierop 18-07-1817 Hendrika Mennen Asten 05-08-1822
C2 1879-1890 Martinus van den Eijnden Lierop 18-07-1817 Hendrika Mennen Asten 05-08-1822 26-04-1882
C2 1890-1900 Hendrika Mennen Asten 05-08-1822 weduwe van den Eijnden
C2 1900-1910 Hendrika Mennen Asten 05-08-1822 weduwe van den Eijnden
C1 1910-1911 Hendrika Mennen Asten 05-08-1822 weduwe van den Eijnden 07-07-1911
C1 1911-1920 Nicolaas van Lierop Asten 14-02-1888 Antonia van Lieshout Beek 23-06-1891
B121 1920-1930 Nicolaas van Lierop Asten 14-02-1888 Antonia van Lieshout Beek 23-06-1891
4 1930-1938 Nicolaas van Lierop Asten 14-02-1888 Antonia van Lieshout Beek 23-06-1891

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 30 juni 2023, 09:34:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen