logo

De Vonder Homepagina


Laarbroek 10

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat een huis op naam van Aert Block:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 26 verso:
Aert Block.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 38 verso:
Aert Block, gebruiker Andries de Seger. In de bede ƒ 1-10-0.

Aert Block wordt volgens het Astense archief ook Aert Aert Berkers genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 53; 05-02-1714:
Aart Aart Berkers, alias Block, aanlegger contra Anthonis Thomas, gedaagde.

Aert Aerts Berkers is geboren te Asten op 06-09-1641 als zoon van Arnoldus Arnoldi en Maria. Hij is op 24-06-1667 te Asten getrouwd met Henrica Aerts Teunisse, geboren rond 1640. Na haar overlijden te Asten op 28-12-1693 is Aert Berkers te Asten op 19-08-1703 hertrouwd met Wendelina Gielens, geboren te Asten op 12-12-1664 als dochter van Gielen Hendrix en Eyke Ariaens:

Aert Aerts, Henrixke Aerts, Antoni van de Cruijs, Peter Willems.

01

De gezinnen van Aert Berkers met Henrica Teunisse en met Wendelina Gielens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 21-11-1667 Asten 06-05-1692
Helena Hendrix
Asten 20-06-1723
2 Maria Asten 13-08-1669 Asten 31-05-1711
Matheus Dominicus de Fierlant
Deurne 30-04-1719
Jan Anssems
Deurne 03-12-1719
3 Aert Asten 31-03-1674 Ongehuwd Asten 01-03-1694
4 Judoca Asten 22-02-1676
5 Martinus Asten 01-07-1678 Venray 21-04-1706
Maria Thijssen
Venray 16-09-1706
Maria Couwen
Venray 15-08-1721
6 Elisabeth Asten 24-03-1681
7 Franciscus Asten 11-04-1683 Ongehuwd Asten 05-05-1715
8 Henricus* Asten 25-01-1705 Asten 16-08-1739
Josina Claas van de Kruys
Asten 04-09-1770

* kind uit het tweede huwelijk; Wendelina Gielens had met Gerardus Philipsen ook nog een onwettige dochter Maria, geboren te Asten op 21-05-1696

De familie is tot armoede vervallen, blijkt uit de aanvraag van een paspoort voor de man van dochter Maria:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 187; 14-07-1716:
Paspoort voor Wilhelmus Dominicus de Fierlant, te Asten, welke gaarne naar Hollant of elders wil vertrekken ter verrichting van zijn affaires. Deze attestatie wordt pro deo verstrekt wegens zijn geringe en armoedige staat.

In 1717 verkopen Aert Aert Berkers en de kinderen hun bezit aan verschillende personen, waaronder Peeter Meuwisse, ook bekend staand als Peter Meus Roijmans:

Asten Rechterlijk Archief 136; 16-12-1717:
Marten Aart Berkers, wonende te Venray, Wilhelmus Dominicus de Fierlant man van Maria Aart Berkers mede voor de verdere zuster en kinderen van Aart Berkers en Harsken Teunis en Aart Berkers en Wijndel Michiels, bij welke laatste een minderjarig kind met name Hendrik, deze geassisteerd met Hendrick Michiels, wonende te Dommelen. Zij verkopen publiek, roerende goederen, beesten, hooi, stro enzovoorts. Kopers onder andere Peeter Meuwisse, Jan Trip, Wilbort Huybers, Gerit Faasse, Teunis de Smit, Frans Polders, Jan Groene en Hendrik Spaansse. Totale opbrengst ƒ 118-06-12. Zij verkopen een huis, hof en aangelag, zijnde land en groes aan het Laarbroeck 3½ lopense, ene zijde kinderen Jan Hansse, andere zijde het gemene land met gebruiker Willem Frans Berkers, ene einde de Meulenweg, andere einde Aart de Seger. De kopen zijn opgehouden op ƒ 130,-.

Bij de hoofdgeldlijst van 1715 en 1717 staat Jan Peeter Roijmans al als bewoner van het huis:

Hoofdgeld 18-03-1715, Laarbroek:
Jan Peeter Roijmans, Cornelia de vrouw en Willemijn de dogter 3

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Peeter Meuwisse, Cornelia de vrouw, Willemijn, Willem de neef.

Schoonzoon Matheus Dominicus de Fierlant verzoekt om een armenhuisje te mogen bewonen:

Resolutieboek III nummer 14 deel 2 bladzijde 357; 15-02-1717:
Is binnen gestaan Dominicus de Fierlant te kennen gevende sijnen desolaten staat versoekende daaromme ootmoedelijckdat aan hem het aanpart van een armme huijske gecomen van Peeternel Verschure pro deo mogte werdenter woon vergunt dat ook den heere Vermeer predicant alhier aan hem 't selve hadde toegestaan. De vergaderinge sonder requard te nemen opt voorschreven prematuur en singulier consent van den heere Vermeerin Consideratie genomen dat den versoeckers vrouw is geboortig van Asten wert daar omme 't versoeck tot wederseggens toe geaccordeert. 

Aert Aert Berkers is op 06-10-1717 te Asten overleden en stiefmoeder Wendelina en de kinderen verlaten alle goederen om aan hun lasten te kunnen voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 115; folio 34 verso; 09-01-1719:
Wendelyn weduwe van Aert Berkers, Mary, dogter van Aert Berkers weduwe Wilhelmus Fierlant, te Asten en Marten Aert Berkers, wonende te Venroy mede namens zijn verdere zusters verklaren dat enige borgemeesters en collecteurs, in 1718, tot verhaal van hun lands en dorpslasten, hun granen, gestaan hebbende op hun goederen aant Laerbroeck hebben verkocht en dat zij derhalve niet in staat zijn om de dorpslasten en pachten te betalen van hun goederen, twee huizen, hoven, aangelagen, groes en landerijen aant Laarbroeck. Zij abbandonneren en verlaten deze goederen voor de crediteuren.

De goederen worden in 1727 verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 65 verso; 14-06-1727:
Juffrouw Odilia van der Weerden, weduwe en boedelhoudster van Peter Guns, te Maarheeze, verklaart, dat zij, na vonnis de dato 09-05-1719 te Asten, geobtineert ten laste van Wendelina, weduwe Aart Berkers cum suis en Meuwis Peeter Roymans twee schepenrentebrieven welke executabel zijn verklaard. Na pandstekinge op de hypotheken en onderpanden en naar vier kreppen op de gestekene panden op vier volgende gerechte dagen in judicio binnen Asten becomen, alsmede na drie achtervolgende zondagse publicaties te 's-Hertogenbosch en Asten gedaan, heeft laten verkopen:
Alle volgende huizen, hoven, aangelagen, driessen, groes en landerijen aan het Laarbroeck gelegen en behorende aan de voorschreven schuldenaren om daaruit te verhalen een schepenbrief van ƒ 200,- de dato 20-12-1661, Asten en een schepenbrief van ƒ 300,- de dato 20-11-1671, Asten.
Ten laste van Berkers worden verkocht een gedeelte van huis, hof en getimmerte ½ lopense in bewoning bij weduwe Aart Berkers, ene zijde een weg, andere zijde groes, ene einde Jan Peter Roymans, andere einde een dries; land 6 lopense; dries 3 lopense; hooiveld 2 lopense. Belast met
ƒ 0-3-4 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 1,- per jaar aan rentmeester de La Calmette van het gemene land. Koper is Bernard Guns, haar zoon. Koopsom ƒ 80,-. Lasten ƒ 54,06.

Wendelina Gielens is nog getuige geweest bij de geboorte van een kind van Martinus Berkers te Venray op 18-12-1719 en is op 12-03-1739 te Asten overleden.

Jan Peeter Roijmans had ook al van Aert Jansen van Gerwen (zie Prins Bernhardstraat 23) via de kinderen van Isbout Conincx, een afgebrand huis gekocht:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 91 verso; 15-10-1700:
Schepenen certificeren mits deze dat van toonder dezes, Aert van Gerwen, aent Laerbroeck, zijn huis op 23 september 1700, 's morgens om twee uur, tot op de grond is afgebrand met al zijn meubelen daarin. De requirant is daardoor zodanig geruineerd dat het hem onmogelijk is om zijn woning weer op te laten timmeren. Wij verzoeken hem een liberale aelmoesse te geven.

Asten Rechterlijk Archief 110 fol. 115 23-12-1701
Aert Jansen van Gerwen, te Someren, geeft in huur aan Handerske weduwe Isbout Conincx, namens haar hier present, Frans, haar zoon en Goort Hoefnagel, haar zwager een hofstad en afgebrande huisplaats, aangelag, landerijen, groes aent Laerbroeck 10 lopense. Huurtermijn 2 jaar. Huursom ƒ 25,- per jaar. Deze huursom moet gebruikt worden om de lasten op de goederen te betalen. Alsmede de verponding. Huis en schuur zijn tot op de grond afgebrand en de goederen verlaten. Omdat deze niet goed bewerkt kunnen worden zonder bijbehorende woning, heeft de verhuurder toestemming gegeven aan de huurder om een nieuw huis te timmeren.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 33 verso; 02-01-1712:
Francis Isbout Conincx, Cornelis Manders man van Catharina Isbout Conincx mede voor Jan Simons man van Jenneke Isbout Conincx. Kinderen van Isbout Conincx en Handerske Aert Jan Aelberts. Zij verkopen aan Jan Peter Roymans man van Cornelia Willems een huis, hof, aangelag, land en groes aan het Laarbroeck 8 lopense, ene zijde Aert Block, andere zijde Antonis Dielis Ceelen, ene einde Jan Hansen van Osch, andere einde naast de Wintmolen. Belast met ƒ 12,- jaarlijks aan Peter van Dalen alias Verwer wonende te Eyndhoven, te lossen met ƒ 300,-. Koopsom ƒ 600,-.

Jan Peeter Meussen Roijmans is geboren te Asten op 06-04-1664 als zoon van Peter Meussen en Peerke Peters. Hij is op 27-07-1683 te Hilvarenbeek1 getrouwd met Cornelia Anthonij de With, geboren te Hilvarenbeek op 30-03-1643 als dochter van Anthonij Janse de With en Cornelia Henricus:

02

Het gezin van Jan Peeter Roijmans en Cornelia Antonij de With:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus* Asten 09-08-1686 Someren 08-05-1718
Wilhelmina Hendricks
Someren 23-06-1726
2 Maria Asten 22-09-1688 Asten 22-11-1711
Matthijs Jan Hendricx
Asten 25-11-1731
Huybert Wilberts
Sint Anthonis 22-11-1759 zie Voormalig huis E501
3 Wilhelmina Asten 03-03-1691 Kind Asten ±1691

* doopgetuige Gertrudis Joannes Theunis afkomstig uit Hilvarenbeek

In het Astense archief stellen twee mannen borg voor de Hilvarenbeekse Cornelia:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 53; verso; 09-04-1686:
Bartholomeus Peeters en Jacob Jan Coolen stellen zich met ƒ 150,- borg voor Cornelia Willems getrouwd met Jan Peeter Meeussen. Cornelia is geboren te Hilvarenbeeck. Een en ander indien zij tot armoe kwam te vervallen.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis nog op naam van Jan Peeter Roijmans:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 78 verso:
Jan Peeter Roijmans.
Huijs, hoff en aangelagh met het teulant en groes 9 lopense. In de bede ƒ 1-10-0.

Jaar Eigenaar nummer 8 Laarbroek Bewoners nummer 8 Laarbroek
1736 Jan Peeters Jan Peeters
1741 Jan Peter Roijmans Jan Peter Roijmans

Cornelia Antonij de With is op 05-03-1742 te Asten overleden en Jan Peeter Roijmans is te Asten op 01-01-1743 overleden. Het huis wordt geëxecuteerd vanwege achterstallige verponding en via Willem Thijssen (zie Voormalig huis G609) en Tomas van Alphen verkocht aan Godefridus Vreyns Rooijmans:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 93 verso; 13-03-1742:
Gerrit van Riet, vorster, verkoopt bij executie, namens Antony Heycoop, collecteur der verponding, 1739, de goederen van Peter Roymans, wegens verschuldigde verponding ƒ 8-18-4. Hij verkoopt aan Willem Tijssen een huis, hof en aangelag, land en groes aan het Laarbroek 4 lopense, ene zijde Francis Canters, andere zijde Jan Peter Roymans.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 39 verso; 25-03-1746:
Willem Tijssen verkoopt aan Tomas van Alphen, wonende te Eyndhoven een huis, hof en aangelag met groes en land 4 lopense, ene zijde weduwe Francis Canters.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 40 verso; 14-04-1746:
Tomas van Alphen, wonende te Eyndhoven, verkoopt aan Goort Frens Roymans een huis, hof en aangelag met groes en land 4 lopense, ene zijde weduwe Francis Canters.

Godefridus Vreyns Rooijmans is geboren te Asten op 20-12-1714 als zoon van Laurens Meussen Roymans en Elisabeth Francisci Berkers. Zijn grootvader was een broer van de vader van Jan Peter Rooijmans. Hij is op 03-02-1744 te Asten getrouwd met Anneke Peeters Cornelisse, geboren te Asten op 04-04-1710 als dochter van Petrus Cornelis en Maria Jansen:

03

Het gezin van Godefridus Vreyns Rooijmans en Anneke Peeters Cornelisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 08-11-1744 Kind Asten ±1744
2 Johanna Maria Asten 11-06-1746 Asten 24-09-1780
Marcelis Peter Adriaans
Asten 12-12-1826
3 Anna Asten 18-08-1748 Ongehuwd Asten 17-10-1783
4 Antonia Asten 28-06-1752 Ongehuwd Asten 03-10-1779

In het huizenquohier over de periode 1746-1766 is Godefridus Vreyns Rooijmans eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 8 Laarbroek Bewoners nummer 8 Laarbroek
1746 Goort Frans Roijmans Goort Frans Roijmans
1751 Goort Frans Roijmans Goort Frans Roijmans
1756 Goort Frens Roijmans Goort Frens Roijmans
1761 Goort Frens Roijmans Goort Frens Roijmans
1766 Goort Roijmans Goort Roijmans

In 1770 erft Godefridus Vreyns Rooijmans een huis en land op Oostappen van zijn ouders, verhuist naar Oostappen en verkoopt zijn goederen aan het Laarbroek aan Antoni Claas van der Heijden:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 95; 08-06-1770:
Goort Frans Roymans verkoopt aan Antoni Claas van der Heyde huis, hof en aangelag met groes en land 4 lopense, ene zijde Joost Jan Jelisse, andere zijde Peter Aart Wilbers; land aant Aangelag 7½ lopense; huisplaats en aangelag 5 lopense; land de Hoffstad 5 lopense. Belast met ƒ 0-4-2 per jaar aan het Huis van Asten. Verkoper aangekomen bij transport de dato 14-04-1746. Koopsom ƒ 550,-.

Godefridus Vreyns Rooijmans is op 26-06-1779 te Asten overleden en Anneke Peeters Cornelisse is op 17-10-1783 te Asten overleden. Het gezin van Antoni Claassen van der Heijden en Maria Elisabeth Cornelissen is in een ander huis (zie Voormalig huis G132) beschreven. In de bewoningslijst van het huis over de periode 1771-1781 zijn zij eigenaar en grotendeels bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 8 Laarbroek Bewoners nummer 8 Laarbroek
1771 Antoni Claas van der Heijden Antoni Claas van der Heijden
1776 Antoni Claas van der Heijden Antoni Claas van der Heijden
1781 weduwe en kinderen Antoni Claas van der Heijden Hendrik Roijmans

Antoni Claassen van der Heijden is op 10-10-1779 te Asten overleden en in 1796 vindt de erfdeling plaats, waarbij het huis in handen komt van Jan Wilbert van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 138 verso; 04-06-1796:
Maria Cornelissen, weduwe Antony Claassen van der Heyden namens haar minderjarige zoon, Nicolaas Antonie Claassen geassisteerd met Wilbert Cornelis, haar broeder. Jan Wilbert van Bussel getrouwd met Petronella Antony Claassen van der Heyden en Maria, meerderjarige dochter van wijlen Antonie Claassen van der Heyden geassisteerd met haar oom Wilbert Cornelis. Zij verdelen de navolgende goederen.
1e lot krijgt Jan Wilbert van Bussel huis, hof en aangelag, groes en land aan het Laarbroek 4 lopense, ene zijde Arnoldus Aarts, andere zijde Hendrik Ceelen cum suis; land den akker aant Aangelag 7½ lopense; een huisplaats met het aangelag 5 lopense; land de Hofstad 5 lopense. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 500,-.
2e lot krijgen Maria en Nicolaas kinderen Antonie Claassen van der Heyden het nieuwe huis, schuur, schop en aangelag 3½ lopense, ene zijde Willem Vermeulen, andere zijde kinderen Hendrik Berkers; land den Hengst 1 lopense; groes de Karis 2½ lopense. Belast met de helft van 2⁄3e deel van ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten. Uit te keren aan dit lot door de ontvanger van het 1e lot ƒ 500,-.
Marge: 12-03-1814 Antonie Verberne is voldaan van deze ƒ 500,-.

Petronella Claas van der Heijden is geboren te Asten op 23-11-1769 (zie Voormalig huis G132) en op 25-11-1792 te Asten getrouwd met Jan Wilbert van Bussel, geboren te Asten op 04-02-1759 als zoon van Willebrordus Petri van Bussel en Johanna Joosten (zie Busselseweg 5):

04

Het gezin van Petronella Claas van der Heijden en Jan Wilbert van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 09-10-1793 Lierop 19-04-1823
Johannes Vlemmix
Lierop 11-02-1870
2 Antonius Asten 26-02-1795 Asten 18-02-1830
Johanna van Dijck
Asten 01-05-1857
3 Catharina Asten 25-01-1797 Lierop 09-01-1828
Leonardus Denier
Helmond 03-02-1871
4 Willebrordus Asten 24-09-1798 Asten 03-03-1821
Helena van Oosterhout
Heeze 20-11-1858
Adriana van Stratum
Asten 20-01-1872 zie Laarbroek 20
5 Petrus Asten 02-10-1802 Ongehuwd Asten 18-10-1856
6 Johannes Asten 20-03-1807 Asten 21-02-1840
Elisabeth Haesen
Asten 13-02-1886
7 Petronella Asten 30-10-1812 Asten 25-02-1848
Josephus Timmermans
Deurne 06-04-1854 zie ook Stegen 82 voor
zoon Petrus Johannes 

Het huizenquohier rond 1800 en de verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis weer, waarbij Petronella Claas van der Heijden het huis erft en samen met Jan Wilbert van Bussel eigenaar en bewoner van het huis is:

Jaar Eigenaar nummer 8 Laarbroek Bewoners nummer 8 Laarbroek
1798 Jan Wilbert van Bussel Jan Wilbert van Bussel
1803 Jan van Bussel Jan van Bussel

Verpondingen 1810 XIVd-67 Laarbroek folio 75:
Jan Wilbert van Bussel bij deling 04-06-1796 zie folio 72.
Maria Cornelis weduwe Anton Claasse van der Heijden ½.
Met 3 kinderen Maria, Peternel en Nicolaas ½.
Nummer 8 huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Jan Wilbert van Bussel is op 26-02-1821 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat zijn weduwe als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; G162:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 82 el, Sleegensche eindje, klasse 8.
Eigenaar: Weduwe van Jan Wilbert van Bussel.

05

Boven de kadasterkaart uit 1832 met in de blauwe cirkel het huis en onder de bijbehorende kadastrale gegevens:

06

Petronella Claas van der Heijden is op 20-10-1852 te Asten overleden en zoon Johannes van Bussel, geboren te Asten op 20-03-1807, komt in het huis wonen. Hij is op 21-02-1840 te Asten getrouwd met Elisabeth Haazen, geboren te Asten op 06-01-1810 als dochter van Hendrik Haesen en Elisabeth Arnoldi Segers (zie Oostappensedijk 36). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer C7:

07

Zij verhuizen in 1874 naar een naastgelegen huis (zie Voormalig huis G1372) en in het huis komt wonen Helena Maria Evers, geboren te Deurne op 09-08-1823 als dochter van Hendricus Eevers en Antonetta van Bommel. Zij is weduwe van Hendricus Verhoeven, geboren te Bakel op 11-11-1814 als zoon van Pieter Verhoeven en Catharina Kunders, met wie zij op 21-05-1845 te Deurne tot zijn overlijden te Vlierden op 29-04-1872, getrouwd was.

Helena Maria Evers verhuist met haar gezin naar Deurne en Arnoldus Strijbosch, geboren te Asten op 19-09-1829 als zoon van Antonie Strijbosch en Geertruida Mathijs Hazen, komt in het huis wonen. Hij is op 06-02-1863 te Asten getrouwd met Agnes van Loon, geboren op 01-11-1836 te Asten als dochter van Johannes van Loon en Petronella van Bussel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij op huizingnummer C8:

08

Agnes van Loon is op 23-03-1883 te Asten overleden en Arnoldus Strijbosch vertrekt in 1884 met zijn kinderen naar Heusden.

Het huis wordt daarna bewoond door Francis van Bussel, geboren te Heeze op 21-10-1855 als zoon van Tieleman van Bussel en Helena Maria Verbeek (zie Pannenhoef 10). Hij is op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Johanna Maas, geboren te Lierop op 16-08-1852 als dochter van Johannes Maas en Antoneth Koolen.

Zij verhuizen rond 1887 naar Asten en het huis wordt vanaf die datum bewoond door Jacobus Hesius, geboren te Lierop op 07-04-1853 als zoon van Antonie Hesius en Wilhelmina van den Boogaard. Hij is op 27-04-1887 te Mierlo getrouwd met Hendrika Slegers, geboren te Mierlo op 01-07-1858 als dochter van Peter Slegers en Johanna Maria Meulendijks.

In 1889 vertrekken zij naar Lierop en dragen het huis over aan Lambert van Kol, geboren te Deurne op 01-10-1844 als zoon van Willem van Kol en Geertruida Timmermans. Hij is op 11-02-1874 te Vlierden getrouwd met Johanna Maria Bukkems, geboren te Deurne op 03-11-1843 als dochter van Antonie Bukkems en Lutgardis Bastiaans. Over de periode 1890-1900 is het huizingnummer C8:

09

Zij verhuizen in 1892 naar de Diesdonk en in het huis komt wonen Hendrikus van Gansenwinkel, geboren te Mierlo op 28-08-1826 als zoon van Johannes van Gansenwinkel en Petronella van Bragt. Hij is op 12-01-1876 te Mierlo getrouwd met Francina van Valen, geboren te Lierop op 15-02-1844 als dochter van Mathijs van Valen en Petronella Verhees.

In 1897 verhuizen zij naar Heusden en het huis wordt bewoond door Adrianus Verrijt, geboren te Asten op 16-09-1873 als zoon van Joannes Verrijt en Petronella van Heugten (zie Voormalig huis C1705). Hij is op 12-02-1897 te Asten getrouwd met Antonia van der Poel, geboren te Someren op 29-11-1873 als dochter van Johannes van der Poel en Johanna Maria Hurkmans.

Adrianus Verrijt en Antonia van der Poel vertrekken met hun kinderen naar Asten (zie Voormalig huis G215) en in 1900 komt Jan Mathijs Koolen, geboren te Asten op 19-04-1839 als zoon van Piet Koolen en Joanna Maria Segers, in het huis wonen. Hij is op 16-04-1866 te Asten getrouwd met Antonetta Kanters, geboren te Asten op 03-05-1838 als zoon van Joost Kanters en Anna Maria Driessen (zie Busselseweg 5). Het huizingnummer over de periode 1900-1910 is C8:

10

Ook in de periode 1900-1910 wonen Jan Mathijs Koolen en Antonetta Kanters in het huis met huizingnummer C8:

11

Zij verhuizen in 1905 naar Bergsland (zie Voormalig huis G311A) en daarna wordt het huis bewoond door Johannes Cornelis van de Broek, geboren te Liempde op 19-11-1866 als zoon van Gerardus van den Broek en Margo van den Eijnde. Hij is op 04-04-1894 te Someren getrouwd met Francisca van Horrik, geboren te Someren op 31-03-1871 als dochter van Jacobus van Horrik en Johanna Maria van Lierop.

Zij verhuizen in 1910 naar de Voorste Heusden en in het huis komt wonen Johannes Kuijpers, geboren te Deurne op 02-04-1882 als zoon van Pieter Kuijpers en Antonia van Bommel. Hij is te Asten op 28-01-1910 getrouwd met Elisabeth Verrijt, geboren te Asten op 06-12-1879 als dochter van Hendrikus Verrijt en Antonia Verheijen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910 - 1920 wonen zij in het huis met huizingnummer C7:

12

In 1912 verhuizen Johannes Kuijpers en Elisabeth Verrijt na een nabij gelegen huis (zie Laarbroek 4). Het huis wordt overgedragen aan zus Maria Catharina Verrijt, geboren te Asten op 14-07-1875. Zij is op 14-02-1912 te Asten getrouwd met Johannes Aarts, geboren te Asten op 12-12-1875 als zoon van Gerardus Aarts en Wilhelmina van de Bogaart.

Maria Catharina Verrijt is op 12-11-1918 te Asten overleden en Johannes Aarts is op 23-06-1920 te Asten hertrouwd met Gordina Hendrika Thielen, geboren te Asten op 22-04-1897 als dochter van Jacobus Thielen en Elisabeth Verberne. Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B115, ook bekend staand als Laarbroek 8:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-06-1921 en van 16-05-1925 de geboortes van zonen Gerardus en Albertus:

13 14

15

Zij verhuizen rond 1927 naar de Voorste Heusden en in het huis komt wonen Peter van Bussel, geboren te Asten op 19-10-1863 als zoon van Tieleman van Bussel en Helena Maria Verbeek. Hij is op 17-02-1905 te Asten getrouwd met Catharina Vervoordeldonk, geboren te Asten op 30-07-1875 als dochter van Hubertus Vervoordeldonk en Hendrica van Oosterhout (zie Bleekerweg 13). Zij komen vanuit de Achterbosch (zie Achterbos 9) in het huis aan het Laarbroek 8 wonen:

16

Peter van Bussel is op 22-03-1926 te Asten overleden.

17 18

Links een foto van Catharina Vervoordeldonk en rechts een foto van het gezin met Hendrikus (Driek), Maria (Miet), moeder Catharina (Catharien), Hubertus (Bert) en Thielemanus (Thiele) rond 1930 voor hun huis aan het Laarbroek. Ook over de periode 1930-1938 woont Catharina Vervoordeldonk met haar kinderen in het huis aan het Laarbroek 8:

19

Dochter Maria (Miet) van Bussel, geboren te Asten op 18-04-1906, komt in het huis wonen. Zij is op 29-04-1938 te Asten getrouwd met Wilhelmus (Willem) van Horrik, geboren op 14-12-1909 te Someren als zoon van Peter van Horrik en Elisabeth Linders.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-06-1938 de verhuizing van Willem van Horrik van Someren naar Asten en in diezelfde krant van 19-06-1940 de geboorte van dochter Petronella:

20 21

Onder in het Helmondsch Dagblad van 17-01-1945 de verkoop van een veulen.

22

In het Peelbelang van 17-03-1945 biedt Willem van Horrik een weegschaal te koop aan:

23

Catharina Vervoordeldonk is op 31-01-1963 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes van Petrus van Bussel en Catharina Vervoordeldonk:

24 25

Wilhelmus (Willem) van Horrik is op 13-05-1991 te Geldrop overleden en Maria (Miet) van Bussel is op 08-06-1992 te Lierop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

26 27

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu het uit 1950 daterende Laarbroek 10.

Overzicht bewoners

Hoeve op Laerbroeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1709 Aert Aert Berkers Asten 06-09-1641 Aert Aert Berkers Asten 06-09-1641
1717 Jan Peeter Roijmans Asten 06-04-1664 Jan Peeter Roijmans Asten 06-04-1664
Laarbroek huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Peeters Asten 06-04-1664 Jan Peeters Asten 06-04-1664
1741 Jan Peter Roijmans Asten 06-04-1664 Jan Peter Roijmans Asten 06-04-1664
1746 Goort Frans Roijmans Asten 20-12-1714 Goort Frans Roijmans Asten 20-12-1714
1751 Goort Frans Roijmans Asten 20-12-1714 Goort Frans Roijmans Asten 20-12-1714
1756 Goort Frens Roijmans Asten 20-12-1714 Goort Frens Roijmans Asten 20-12-1714
1761 Goort Frens Roijmans Asten 20-12-1714 Goort Frens Roijmans Asten 20-12-1714
1766 Goort Roijmans Asten 20-12-1714 Goort Roijmans Asten 20-12-1714
1771 Antoni Claas van der Heijden Asten 02-11-1736 Antoni Claas van der Heijden Asten 02-11-1736
1776 Antoni Claas van der Heijden Asten 02-11-1736 Antoni Claas van der Heijden Asten 02-11-1736
1781 weduwe Antoni Claas van der Heijden Asten 05-03-1737 Hendrik Roijmans Asten 01-02-1740
1798 Jan Wilbert van Bussel Asten 04-02-1759 Jan Wilbert van Bussel Asten 04-02-1759
1803 Jan van Bussel Asten 04-02-1759 Jan van Bussel Asten 04-02-1759
Kadasternummer G162
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G162 1832 Petronella van der Heijden Asten 23-11-1769 weduwe van Bussel
Laarbroek 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Jan Wilbert van Bussel Asten 04-02-1759 Petronella van der Heijden Asten 23-11-1769 26-02-1821
1821-1852 Petronella van der Heijden Asten 23-11-1769 weduwe van Bussel 20-10-1852
1852-1859 Johannes van Bussel Asten 20-03-1807 Elisabeth Hazen Asten 06-01-1809
C7 1859-1874 Johannes van Bussel Asten 20-03-1807 Elisabeth Hazen Asten 06-01-1809
C7 1874-1879 Arnoldus Strijbosch Asten 19-09-1829 Agnes van Loon Asten 20-11-1835
C8 1879-1884 Arnoldus Strijbosch Asten 19-09-1829 Agnes van Loon Asten 20-11-1835 naar Heusden
C8 1884-1887 Francis van Bussel Heeze 21-10-1855 Johanna Mans Lierop 16-08-1852 naar Asten
C8 1887-1890 Jacobus Hesius Lierop 07-04-1853 Hendrica Sleegers Mierlo 01-07-1858 naar Lierop
C8 1890-1892 Lambert van Kol Deurne 05-10-1844 Johanna Maria Bukkems Deurne 03-11-1843 Diesdonk
C8 1892-1894 Hendrikus van Gansenwinkel Mierlo 28-08-1826 Francina van Valen Lierop 15-02-1844 naar Heusden
C8 1894-1900 Adrianus Verrijt Asten 16-09-1873 Antonia van der Poel naar Asten
C7 1900-1910 Jan Mathijs Koolen Asten 19-04-1839 Antonetta Kanters Asten 03-05-1838 naar Asten
C7 1905-1910 Johannes van den Broek Liempde 19-11-1866 Francisca van Horrik Someren 31-03-1871 naar Heusden
C7 1910-1918 Johannis Kuijpers Deurne 02-04-1882 Elisabeth Verrijt Asten 06-12-1879 naar C8
C7 1918-1920 Johannes Aarts Asten 12-12-1875 Maria C Verrijt Asten 14-07-1875 12-11-1918
B115 1920-1927 Johannes Aarts Asten 12-12-1875 Gordina Thielen Asten 22-04-1897 naar Heusden
B115 1927-1930 Catharina Vervoordeldonk Asten 30-07-1875 weduwe van Bussel
8 1930-1938 Catharina Vervoordeldonk Asten 30-07-1875 weduwe van Bussel
Referenties
  1. ^Regionaal Archief Tilburg, genealogische data (regionaalarchieftilburg.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024, 13:46:29

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen