logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G137

Hendrik Willem Berkers (zie Oliemolen 1) doet op 22-07-1757 een verzoek om een rosoliemolen te mogen beginnen:
De raad van State der Verenigde Nederlanden. Also Hendrik Willem Berkers woonagtig binnen de Heerlijkheid Asten quartier van Peelland Meijerije van 's-Hertogenbosch ons bij requeste te kennen heeft gegeven dat binnen de geseide Heerlijkheid geen rosoliemolen werd gevonden maer dat de ingestenen genoodsaekt sijn het zaat om olie te bekomen op andere plaetsen waer van de naeste op ruim twee uuren is geeloigneert ter molen te brengen om te doen slaan, dat den suppliant wel geinclineert soude sijn binnen geseide Heerlijkheid tot gerief van de ingesetenen een rosoliemolen op te regten en te erigeren, dan gemerkt daartoe wierde vereijscht onse prealabele permissie en octroij.

01

En versoekende oversulx den suppliant dat wij hem gelieven te authoriseren en octroijeren, om binnen de voornoemde Heerlijkheid Asten een rosoliemolen te mogen opregten en dat wij ten dien einde ten behoeve van hem suppliant gelieven te depecheren brieven van octroij in communi forma. Soo is 't dat wij na ingenomen berigt van den Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant, de Schmeling, en den ontfanger der gemeene middelen des quartiers van Peelland, Lillie, goedgevonden hebben in des suppliants versoek te consenteren, so als wij consenteren bij deese, om binnen de Heerlijkheid Asten voornoemt tot gerief van de ingesetenen een rosoliemolen op te regten, des dat hij suppliant sal gehouden sijn, om den voorschreven molen te stellen op sodanige plaets dat sijne gebueren deswegens geen overlast komen te lijden; alsmeede dat hij ten comptoire der Domeinen te
's-Hertogenbosch jaerlijx sal betalen een recognitie chijns van drie gulden, een voor die recognitie chijns ter griffie van de Leen- en Tolkamer ten sijnen koste passeren behoorlijke verbant brieven, en eindelijk dat hij deese alvorens daer van gebruik te maken, sal laten registreren ten comptoire der Domeinen voorschreven, mitsgaders ten comptoire der Gemeene Middelen des quartiers van Peelland te 's-Hertogenbosch, al het welk gedaan sijnde, lasten en beveelen wij allen en eenen igelijk die het aengaet, de suppliant het effect deses vast en vredelijk te laten genieten. Gedaan in den Hage den twee en twintigsten julij seventien honderts een en vijftig.
Ter ordonnantie van den Raad van State, D. van Roijen.

02

Na het overlijden van Hendrik Willem Berkers te Asten op 04-09-1770 gaat de oliemolen over op zijn zoon Johannes Berkers. Na het overlijden van Johannes Berkers te Asten op 11-01-1783 en diens echtgenote Antonia Jansen van Dijk te Asten op 09-02-1810, worden de goederen verdeeld en komt de oliemolen in het bezit van Jan Antonie Loomans als man van hun dochter Hendrina Berkers (zie Oliemolen 1):

Notarieel Archief 34-50 Asten 21-08-1811:
Pieter Berkers, wonende te Bakel, Martinus Berkers, Jan Antonie Loomans man van Hendrina Berkers, Antonie Berkvens man van Petronella Berkers, wonende te Vlierden, Jan Janse Verberne gehuwd geweest met Johanna Maria Berkers, de erfgenamen van wijlen Jan Berkers en Antonetta van Dijk. 3e lot krijgt Jan Antonie Loomans een olijmolen ter plaatse genaamd Laarbroek.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat de oliemolen nog steeds op naam van Jan Antonie Loomans:

Kadaster 1811-1832; G137:
Oliemolen, groot 22 roede 74 el, Sleegensche eindje, klasse 1.
Eigenaar: Jan Antonie Loomans.

03

Hierboven de kadasterkaart uit 1832 met in de cirkel de oliemolen van Jan Antonie Loomans en onder de bijbehorende kadastergegevens, met Jan Antonie Loomans als olieslager:

04

Hieronder een document waaruit blijkt dat Jan Antonie Loomans geld terug krijgt voor het eerder verleende octrooi op zijn oliemolen:

05

Hendrina Jan Berkers is op 23-02-1847 te Asten overleden en Jan Antonie Loomans is op 29-10-1850 te Asten overleden. Op basis van de huizingnummers is het huis na zijn overlijden verkocht aan Michiel Sak, geboren te Someren op 12-08-1812 als zoon van Francis Sak en Maria Joseph Hermans. Hij is op 22-04-1842 te Someren getrouwd met Elisabeth van Eijk, geboren te Someren op 21-10-1814 als dochter van Joost van Eijk en Elisabeth Faassen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont hij als oliemolenaar met zijn gezin in het huis met huizingnummer C13:

06

Elisabeth van Eijk is op 21-12-1865 te Asten overleden en in de periode 1879-1890 woont Michiel Sak met zijn dochter Petronella Sak in het huis met huizingnummer C14:

07

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1882 stopt Michiel Sak met zijn werk als olieslager:

08

Michiel Sak is op 24-08-1884 te Asten overleden en zijn dochter Petronella vertrekt naar Asten. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-12-1884 worden door zijn erfgenamen vee en goederen verkocht.

In het huis komt wonen oliemolenaar Cornelis Huismans, geboren te Aarle Rixtel op 06-12-1827 als zoon van Theodorus Huismans en Johanna Migchels. Hij is te Bakel op 21-02-1868 getrouwd met Francina Manders, geboren op 02-01-1827 te Bakel als dochter van Thomas Manders en Johanna van den Hout. Na het overlijden van Francijna Manders op 12-04-1887 te Asten, is Cornelis Huismans op 03-05-1889 te Asten hertrouwd met Hendrica Verhoeven, geboren te Vlierden op 02-03-1850 als dochter van Hendricus Verhoeven en Helena Maria Evers.

09

10

Cornelis Huismans is op 25-10-1890 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-11-1890 verkoopt zijn weduwe Hendrica Verhoeven, vee en goederen en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-07-1891 verkoopt zij granen.

Hendrica Verhoeven is op 29-04-1892 te Asten hertrouwd met Francis Meulendijks, geboren te Asten op 15-04-1846 als zoon van Johannes Meulendijks en Antonetta Kluijtmans. Francis Meulendijks is op 21-05-1895 overleden te Asten en Hendrica Verhoeven verhuist naar Someren.

Hoe een olieslager werkt vinden we hieronder1:

Om olie uit oliezaden te winnen is de olie- of slagmolen ontwikkeld. Als grondstof gebruikt men oorspronkelijk kool- en raapzaad. Later ook lijn- en hennepzaad. De zaden worden geweekt met water, geplet en fijngewreven met behulp van kantstenen (een of twee op zijn kant staande molenstenen) die rondlopen over een vastgemetselde platte liggende steen of ijzeren plaat, het doodsbed, dat niet mee doet aan de beweging, dus dood is, en waar een opstaande rand omheen is bevestigd.

Een houten schuiver zorgt er voor dat het weggeschoven zaad steeds weer voor de kantste(e)n(en) terecht komt. Als het zaad voldoende geplet is, wordt het opgevangen en in een vuister, een gemetseld ijzeren fornuis, met daarop een ijzeren plaat met een opstaande ring. Een ronddraaiend roerijzer voorkomt dat het het geplette zaad aanbrandt. Bij een rosmolen (aangedreven door paard of os, zoals op het plaatje hieronder) wordt de olie met handkracht uit dit geplette zaad geperst. De olie wordt gebruikt voor bakken en braden van voedsel en als brandstof voor olielampjes.

11

12

13

In het huis komt wonen Johannes Isbouts, geboren te Asten op 20-11-1860 als zoon van Arnoldus Isbouts en Wilhelmina van Bree (zie Bergdijk 40). Hij is op 30-03-1894 te Asten getrouwd met Petronella Peeters, geboren te Helden op 18-04-1860 als dochter van Hendricus Peeters en Maria Gommans. Het beroep van oliemolenaar wordt niet meer uitgeoefend; zij verhuizen aan het einde van de periode naar Asten (zie Voormalig huis G1885) en het huis is daarna niet meer bewoond en mogelijk gebruikt als schuur bij Oliemolen 1, waarvan hieronder een streetview.

14

Overzicht bewoners

Laarbroek Oliemolen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1757 Hendrik Willem Berkers Asten 24-01-1696
1770 kinderen Hendrik Berkers Asten 20-01-1729
1783 kinderen Hendrik Berkers Asten 02-07-1737
Kadasternummer G137
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G137 1832 Jan Antonie Loomans Asten 14-10-1869
Oliemolen
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Antonia J van Dijk Asten 10-01-1737 weduwe Berkers 09-02-1810
1810-1847 Jan Antonie Loomans Asten 14-10-1869 Hendrina Jan Berkers Asten 03-03-1771 23-02-1847
1847-1850 Jan Antonie Loomans Asten 14-10-1869 met kinderen 29-10-1850
1850-1859 Michiel Sak Someren 12-08-1812 Elisabeth van Eijk Someren 21-10-1814
C13 1859-1869 Michiel Sak Someren 12-08-1812 Elisabeth van Eijk Someren 21-10-1814 21-12-1865
C13 1869-1879 Michiel Sak Someren 12-08-1812 met dochter
C14 1879-1884 Michiel Sak Someren 12-08-1812 met dochter 24-08-1884
C14 1884-1887 Cornelis Huismans Aarle 06-12-1827 Francina Manders Bakel 02-01-1827 12-04-1887
C12 1887-1890 Cornelis Huismans Aarle 06-12-1827 Hendrica Verhoeven Vlierden 02-03-1850 25-10-1890
C12 1890-1895 Francis Meulendijks Asten 15-04-1846 Hendrica Verhoeven Vlierden 02-03-1850 21-05-1895
C12 1895-1897 Johannes Isbouts Asten 20-11-1860 Petronella Peeters Helden 18-04-1860 naar Asten
1900 weg of in gebruik als schuur
Referenties
  1. ^De slagmolenaar of olieslager (nazatendevries.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Jan Heijligers

Laatst bijgewerkt op 4 november 2023, 13:52:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen